Beslutningsprotokol

mandag den 7. november 2016 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll, Hans Philip Tietje
Bemærkninger: Der var afbud fra Dorte Ballhorn Soll
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1141, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget

  • Mandag den 7. november 2016

  Der er afbud til mødet fra Dorte Soll.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2016

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41692, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  I henhold til styrelseslovens § 22 vælger de stående udvalg selv deres formand.

  Formandens opgaver er at forberede, indkalde og lede udvalgets møder og drage omsorg for at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.

  Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Borgmesteren underrettes forudgående om afgørelsen af sager, der ikke tåler opsættelse, medmindre der er tale om afgørelse, der ved lovgivningen er henlagt til udvalget.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 22

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget vælger en formand.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2016

  Hans Philip Tietje blev valgt som formand.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/25492, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 11. januar 2016 at igangsætte en proces for at revidere og koordinere Kultur- og Fritidspolitikken, Bibliotekspolitikken samt Folkeoplysningspolitikken.

  På baggrund af en evaluering af de hidtidige indsatser besluttede udvalget, at fortsætte arbejdet under det overordnede tema: Samarbejde på tværs og medde tre indsatsområder: Fede fællesskaber, Stjerner at se op til og Land, vand og by.

  Fra august til oktober 2016 har forvaltningen gennemført en proces, hvor en tænketank på ca. 60 repræsentanter fra forskellige grene af foreninger, institutioner, erhvervsliv og forvaltninger har givet input til politikkens form og indhold. Medlemmerne er primært udpeget efter indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalgets dialogfora. Størstedelen af tænketankens medlemmer har tilkendegivet, at de ønsker at være med til at føre Kultur-og Fritidspolitikken ud i livet.

  Det har været en dynamisk og givtig proces, der i høj grad har været med til at forme det udkast til kultur- og fritidspolitik, som udvalget nu bliver præsenteret for.

  Tænketanken har udpeget en række grundelementer, der går igen i de tre indsatsområder: Frivillighed og engagement, Det gode værtsskab, Fælles identitet samt Fælles faciliteter, og defineret nøgleord under de tre indsatsområder.

  I forhold til politikkens form har der fra tænketankens side været et stort ønske om, at den bliver så kortfattet og levende som muligt. Derfor er den lovbundne Folkeoplysningspolitik fastholdes som et separat dokument, der vil blive revideret i forhold til den endeligt godkendte politik. Politikkens målsætninger udmøntes mere konkret i en række dynamiske handleplaner.

  På baggrund af tænketankens input har forvaltningen udarbejdet et udkast til politik, som udvalget anbefales at sende i høring i 4 uger. Høringsperioden indeholder bl.a. et åbent høringsmøde, hvor borgerne har mulighed for at afgive høringssvar, og hvor tænketanksmedlemmer og øvrige vil have lejlighed til at nedsætte arbejdsgrupper.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udkast  til revideret Kultur- og Fritidspolitik sendes i høring.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2016

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/38496, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  Efter den årlige budgetlægning behandler Kultur- og Fritidsudvalget fordelingen af midler fra eventpuljen Spotlight Aabenraa.

  Puljen er i 2017 på i alt 0,871 mio. kr., hvoraf Kultur- og Fritidsudvalget tidligere har disponeret 0,595 mio. kr. Der er således 0,276 mio. kr. til disposition.

  Forvaltningen foreslår, at restpuljen for 2016 på 0,228 mio. kr. anvendes på at imødekomme Gazzværket Lives ansøgning på netto 0,230 mio. kr.

  Forvaltningen foreslår, at ansøgninger der rettelig hører hjemme i Kulturet Samråds Pulje eller under Kultur- og Fritidspolitikken henvises hertil, samt at for sent indkomne ansøgninger afvises. Disse udgør i alt 0,329 mio. kr. netto.

  Herefter er der ansøgninger til Spotlight Aabenraa puljen 2017 for 0,165 mio. kr.

  I Kultur- og Fritidsudvalgets eget regi forestår en anden stor begivenhed i 2017. Arena Aabenraa åbner forventeligt primo september 2017, og der planlægges en markering med et 3-måneders åbningsforløb samt en åbningsevent med bl.a. store sportskampe og koncerter, der skal skabe kendskab og ejerskab til Arenaen både i og udenfor kommunen.

  Forvaltningen har på den baggrund opstillet tre scenarier for, hvordan midlerne i eventpuljen kunne fordeles:

  Forslag 1

  0,224 mio. kr. af eventmidlerne fordeles ud fra de kriterier, som Kultur- og Fritidsudvalget vedtog i 2014. Projekter med særligt udviklingspotentiale opfordres til at tænke større og geografisk mere udbredt, og honoreres derfor med flere midler end ansøgt. Der afsættes desuden 0,098 mio. kr. til fejring i forbindelse med åbning af Arena Aabenraa.

  Forslag 2

  0,164 mio. kr. af eventmidlerne fordeles ud fra de kriterier, som Kultur- og Fritidsudvalget vedtog i 2014. Herudover reserveres 0,158 mio. kr. til åbningen af Arena Aabenraa.

  Forslag 3

  Hele eventpuljens beløb på 0,322 mio. kr. bruges til åbningsfestlighederne i forbindelse med Arena Aabenraa, og øvrige ansøgere får afslag.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at restpuljen fra 2016, 0,238 mio. kr. gives i til Gazzværket Live, og

  at forslag 1 til fordeling af puljen 2017 godkendes. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2016

  1.at Godkendt.

  2.at Godkendt,idet det forudsættes, at der ikke afsættes yderligere midler inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde til åbning af Arena Aabenraa.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30801, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Udvalget besluttede på mødet den 13. juni 2016 at lade punktet udgå af dagsordenen.

  Kultur- og Fritidsudvalget igangsatte den 30. november 2015 en idrætsfacilitetsanalyse af kommunale og selvejende haller med tilhørende grønne områder.

  Baggrunden er behovet for at foretage en yderligere harmonisering efter kommunesammenlægningen i 2007, idet området stadig er præget af forskellige tilskudsordninger og særaftaler. Derudover var ønsket at få udviklet en ny model, der belønner et højt aktivitetsniveau.

  Idrætsfacilitetsanalysen mundede ud i et forslag til en ny tilskudsmodel og 10 øvrige anbefalinger. Kultur- og Fritidsudvalget sendte på mødet den 11. april 2016 tilskudsmodellen og anbefalingerne i høring frem til 11. maj 2016.

  I høringsperioden er der indkommet 26 svar fra halinspektører, halbestyrelser, skolebestyrelser, foreninger og borgere. Derudover er der udarbejdet et samlet høringsnotat fra borgermødet, der blev afviklet den 19. april 2016, hvor 60 borgere deltog.

  Alle høringssvar er blevet behandlet og er opsummeret i indstillingsnotatet. Høringssvarene har givet anledning til justeringer i form af: Ændringer i grundtilskuddet, justering af aktivitetsniveauet samt reservation af pulje til øget aktivitet, justering af udviklingspuljens fordeling, justering af tilskudsniveauet til svømmehallerne, indarbejdelse af tilskud til grundskyld og opkridtning samt flytning af en hal til en anden kategori. Disse justeringer er indarbejdet i tilskudsmodellen, som forvaltningen indstiller til godkendelse.

  Tilskudsmodellen er knyttet sammen med krav om en ensartet regnskabspraksis og en harmonisering af priser for leje af haller, aktivitetslokaler og svømmehaller samt indgåelsen af nye aftaler med alle haller, der har fokus på, at hallerne opfylder de mål, der indgår i deres individuelle udviklingsplaner.

  Ligeledes anbefaler forvaltning, at der bliver udarbejdet en gebyrordning, der ligestiller idrætsfaciliteter, foreninger og andre brugere, der tidligere ikke har skullet betale for leje af skolelokaler, borgerhuse m. fl. til idrætslige aktiviteter.

  Forvaltningen anbefaler, at den nye regnskabspraksis og harmoniseringen af priser træder i kraft 1. januar 2017, og at tilskudsmodellen i øvrigt indfases over en 4-årig periode.

  Derudover anbefales, at der arbejdes videre med de ti anbefalinger. I den forbindelse kan det oplyses, at Udvalget på et tidligere møde har besluttet, at forvaltningen kan arbejde videre med udvikling af den kommunale organisering af idrætsfaciliteter.

  For enkelte idrætsfaciliteter bl.a. Grænsehallerne betyder ligestillingen umiddelbart en negativ forandret økonomi, hvis de fortsætter uforandret. Disse faciliteter vil forvaltningen i indfasningsperioden følge særligt tæt med henblik på at få udarbejdet og gennemført udviklingsplaner, der skal sikre en bæredygtig økonomi samt en moderne facilitet i udvikling.

  I forbindelse med budgetforliget vedrørende 2017 er der afsat 1,500 mio. kr. yderligere til området, hvilket muliggør en 4-årig overgangsfase, der kompenserer 100 % for negativ forandret økonomi, dog maksimalt det beregnede konsekvenstal jf. bilag, i 2017 samt belønner faciliteter med overskud.

  Sideløbende med processen har Økonomiudvalget gennemført en kortlægning af skolernes brug af- og betaling for haller og svømmehaller. På den baggrund har Økonomiudvalget stillet krav om, at området harmoniseres i forlængelse af idrætsfacilitetsanalysens konklusioner. Derfor er skolerne i den nye tilskudsmodel tildelt timer ud fra ensartede principper med praktisk ikrafttrædelse fra skoleåret 2017/18.

  Det har dog af tidsmæssige hensyn ikke været muligt at tage højde for skoler med egne gymnastiksale og fastlægge procedurer for booking, afmelding, og betaling for yderligere timer. Derfor foreslås det, at der arbejdes videre med harmonisering af tildeling af timer og udvikling af en rammeaftale med Aabenraa Kommunes skoler herunder friskoler og det tyske mindretals folkeskoler med ikrafttrædelse fra skoleåret 2017/18.

  Udover ovennævnte beslutning i Økonomiudvalget, er det efter høringsfasen i forbindelse med Byrådets Budgetforlig for 2017-2020 blevet aftalt:

  ”at skolernes betaling for idrætsfaciliteter harmoniseres, så mindretallets skoler ligestilles de kommunale folkeskoler.” Den aftalte harmonisering er indarbejdet med et par forbehold, som der er redegjort for nedenfor, idetligestillingen skal ske inden for de rammer, som Statsforvaltningen har bestemt.

  Det betyder, at alle skoler skal have mulighed for at gøre brug af en ens tildelt mængde timer. Friskolerne og mindretallets skoler skal betale en pris, der afspejler udgiften til kommunal drift pr. time ud fra en gennemsnitsbetragtning.

  Forvaltningen vil i overensstemmelse med ovennævnte estimere en timepris for friskoler og det tyske mindretals skoler. Det foreslås, at de estimerede priser sendes til udtalelse hos relevante parter før endelig ikrafttrædelse fra

  skoleåret 2017/18. Disse priser vil derefterblive indskrevet i hallernes nye aftaler.

  I forhold til Sport und Kulturzentrum Tingleff er der særlige forhold, der har betydning for driften af faciliteten og indholdet i en ny driftsaftale, der skal opfyldes, og som betinger en godkendelse af Kommunens revision, for at det fulde grundtilskud kan udbetales.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at den nye tilskudsmodel vedtages med ikrafttrædelse 1. januar 2017 og indfasning over 4 år,

  at forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske og redaktionelle ændringer i tilskudsmodellen,

  at forvaltningen arbejder videre med de øvrige anbefalinger fra idrætsfacilitetsanalysen,

  at forvaltningen arbejder videre med en gebyrordning for leje af skolelokaler, borgerhuse m. fl. til idrætslige aktiviteter,

  at forvaltningen indleder dialog med Grænsehallerne om en udviklingsproces for faciliteten,

  at forvaltningen arbejder videre med harmonisering af tildeling af timer og udvikling af en rammeaftale med Aabenraa Kommunes skoler, friskoler og det tyske mindretals folkeskoler,

  at forvaltningen bemyndiges til at estimere en timepris for friskoler og det tyske mindretals skoler, der sendes til udtalelse hos relevante parter før endelig ikrafttrædelse fra skoleåret 2017/18, og

  at forvaltningen indgår i dialog med Sport und Kulturzentrum Tingleff om de særlige forhold i en ny driftsaftale, der skal opfyldes i forhold til revisionsgodkendelse.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2016

  Udsættes til ekstraordinært møde den 21.11.2016.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/31767, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den anden detaljerede bevillingskontrol i 2016 pr. 30. september.

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  På udvalgets område kan bevillingskontrollen opdeles i følgende:

  1. Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

  En samlet oversigt over forslag til bevillingsændringer fremgår af bilag I3. Der foreligger tillægsbevillinger på driften finansieret af andre udvalg. Tillægsbevillinger godkendes af byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Bilag I4 viser en økonomisk oversigt over det forventede regnskab på udvalgets område fordelt på serviceudgifter, anlæg.

  Opsummeret søges følgende bevillingsændringer:

  Oprindeligt budget

  Korrigeret budget

  Forbrug 31/3

  Forventet regnskab 2016

  Ændring

  Service-udgifter

  92.088

  93.084

  69.062

  91.876

  -1.208*

  Anlæg

  41.482

  63.211

  37.233

  63.211

  *Heraf forventer biblioteket at overfører 1 mio. kr. i forbindelse med regnskabsafslutning

  Status på aftalestyrede enheder:

  Alle institutioner forventer at overholde budgettet indenfor de regler der foreligger, og biblioteket forventer at overføre 1 mio. kr.

  Politikområderne ”Kultur” og ”Fritid” generelt:

  For begge områder forventes budgettet i 2016 overholdt. Der arbejdes med konkrete tiltag for at understøtte udviklingen i Aabenraa og Sund Vækst strategien. Der er iværksat langsigtede tiltag gennem analysearbejde for at sikre økonomien fremadrettet.

  Ændring af serviceudgifterne indeholder:

  • 0,03 mio. kr. overføres fra ØU til Bibliotekerne for øget udgifter i forbindelse med flytningen af Borgerservice fra Bov Rådhus til Bov bibliotek
  • Der tilbagebetales 0,202 mio. kr. til Børn- og Uddannelsesudvalget som følge af problemer med nyt bibliotekssystem, og der skal derfor ikke afregnes for 2016
  • Der overføres 0,036 mio. kr.  til Børn- og Uddannelsesudvalget til medfinansiering af projekt Sund Skole.

  Der foreligger ingen ændringer i anlægsbevillingerne. Status på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag A2.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,208 mio. kr. i 2016, samt en negativ rammekorrektion på 0,086 mio. kr. i 2017-2020 finansieret af andre udvalg jf. bilag B1.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2016

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/34060, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Miljøministeriet har skærpet kravene vedrørende vandkvalitet og omsætningstider for svømmebade på 25 meter og derover.

  De nye krav skal svømmebade opfylde senest den 1. juli 2017.

  Kultur- og Fritidsudvalget administrerer svømmebadene i Arena Aabenraa, Bov Svømmehal og Tinglev Svømmebad.

  Svømmebadet i Arena Aabenraa og Bov Svømmehal har begge gennemgået omfattende renoveringer og opfylder de nye krav. For at Tinglev Svømmebad kan opfylde de nye krav, er der behov for, at svømmebadet gennemgår en større renovering.

  Forvaltningen har udarbejdet en rapport af et eksternt rådgiverfirma, som konkluderer, at for at Tinglev Svømmebad kan opfylde de nye krav, skal vandbehandlingsanlægget fornys, dele af bassinet ombygges samt skal der etableres en ny teknikkælder.

  Renovering af Tinglev Svømmebad skønnes at udgøre ca. 7,0 mio. kr.

  Der er afsat 0,5 mio. kr. i investeringsoversigten i 2016 til nærmere undersøgelser af Tinglev Svømmebad, der vil blive anvendt som en del af det samlede anlægsprojekt.

  Renovering af Tinglev Svømmebad udføres i samarbejde med ekstern rådgiver og forvaltningen.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. til renovering af Tinglev Svømmebad, finansieret af kassen, og

  at der gives en anlægsbevilling til Tinglev Svømmebad på 7,0 mio. kr. i 2016. Bevillingen er sammensat af henholdsvis 0,5 mio. kr. fra investeringsoversigten 2016 samt via første at.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/37840, Sagsinitialer: msf

  Sagsfremstilling

  Markedsanalysefirmaet Wilke har for Slots- og Kulturstyrelsen gennemført en national bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet.

  Undersøgelsen omfatter godt 53.000 besvarelser fra danskere i alderen 16 år og derover, heraf 1.209 fra Aabenraa Kommune. Kun landets fire største kommuner har haft flere besvarelser end Aabenraa Kommune, og i alt 78 kommuner har flere end 100 besvarelser. Besvarelserne er indsamlet i maj-juni 2016. Formålet med undersøgelsen er at give landets folkebiblioteker et enkelt, fælles værktøj til kvalitetsudvikling og dokumentation. En tilsvarende undersøgelse dog med deltagelse af langt færre kommuner, men inkl. Aabenraa Kommune, blev gennemført i 2011 og 2013.

  Undersøgelsen giver et signalement af brugerne og deres benyttelse af Aabenraa Bibliotekerne, herunder

  · Besøgsmønster og åbningstider

  · Anvendelse af fysiske og digitale tilbud, arrangementer samt www.aabenraabib.dk

  · Biblioteksrummets potentialer

  · Anvendelse af og tilfredshed med personalet

  · Borgerservice på biblioteket

  Tilfredsheden ligger på 89,9 målt på en skala fra 0-100. Landsgennemsnittet er 88,3. Anbefalingsvilligheden er 82,2 målt på en skala fra -100-100. Landsgennemsnittet er her 76. Sammenlignet med andre sektorer ligger bibliotekerne særdeles højt, både hvad angår brugernes tilfredshed og anbefalingsvilligheden.

  Undersøgelsen giver endvidere anbefalinger til indsatser, der kan medføre øget brug af bibliotekerne.

  Bibliotekschefen vil på udvalgsmødet orientere om undersøgelsens resultater vedr. Aabenraa Kommune.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2016

  Udsat.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/37819, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Byrådet og Økonomiudvalget har fastsat egne møder for 2017, hvorefter fagudvalgene fastsætter sine møder.

  Kultur- og Fritidsudvalgets møder holdes mandage kl. 16.00.

  Uge 7, påskeugen, juli måned og uge 42 friholdes for møder.

  Forslag til KFU mødekalender 2017:

  · Mandag den 9. januar

  · Mandag den 30. januar

  · Mandag den 27. februar

  · Mandag den 13. marts

  · Mandag den 27. marts

  · Mandag den 8. maj

  · Mandag den 12. juni

  · Mandag den 14. august

  · Mandag den 11. september

  · Mandag den 2. oktober

  · Mandag den 13. november

  · Mandag den 4. december

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 22

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalgets mødekalender godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2016

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1140, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Fremdrift – Multiarena Aabenraa Kommune

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2016

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1139, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2016

  Intet.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll