Beslutningsprotokol ekstraordinært møde

mandag den 21. november 2016 kl. 15:30

Mødested: Lokale 123, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll, Hans Philip Tietje
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1141, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 21. november 2016.
  • Mødelokale 123 i underetagen på rådhuset.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-11-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30801, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  På mødet den 7. november 2016 besluttede udvalget, at udsætte punktet til et ekstraordinært Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 21. november 2016.

  Udvalget besluttede på mødet den 13. juni 2016 at lade punktet udgå af dagsordenen.

  Siden Udvalgsmødet har forvaltningen undersøgt forskellige forhold og på den baggrund foreslås forskellige justeringer, som fremgår af bilaget Forslag til ændringer af Tilskudsmodel.

  Ændringerne omhandler tilskud til Grænsehallerne, Bolderslev Fritidscenter, Kliplev Hallen, Bov Svømmehal, Bylderup Idrætscenter samt foreningsaktiviteter i Ravsted Fritidscenter og Jump a Lot.   

  Kultur- og Fritidsudvalget igangsatte den 30. november 2015 en idrætsfacilitetsanalyse af kommunale og selvejende haller med tilhørende grønne områder.

  Baggrunden er behovet for at foretage en yderligere harmonisering efter kommunesammenlægningen i 2007, idet området stadig er præget af forskellige tilskudsordninger og særaftaler. Derudover var ønsket at få udviklet en ny model, der belønner et højt aktivitetsniveau.

  Idrætsfacilitetsanalysen mundede ud i et forslag til en ny tilskudsmodel og 10 øvrige anbefalinger. Kultur- og Fritidsudvalget sendte på mødet den 11. april 2016 tilskudsmodellen og anbefalingerne i høring frem til 11. maj 2016.

  I høringsperioden er der indkommet 26 svar fra halinspektører, halbestyrelser, skolebestyrelser, foreninger og borgere. Derudover er der udarbejdet et samlet høringsnotat fra borgermødet, der blev afviklet den 19. april 2016, hvor 60 borgere deltog.

  Alle høringssvar er blevet behandlet og er opsummeret i indstillingsnotatet. Høringssvarene har givet anledning til justeringer i form af: Ændringer i grundtilskuddet, justering af aktivitetsniveauet samt reservation af pulje til øget aktivitet, justering af udviklingspuljens fordeling, justering af tilskudsniveauet til svømmehallerne, indarbejdelse af tilskud til grundskyld og op kridtning samt flytning af en hal til en anden kategori. Disse justeringer er indarbejdet i tilskudsmodellen, som forvaltningen indstiller til godkendelse.

  Tilskudsmodellen er knyttet sammen med krav om en ensartet regnskabspraksis og en harmonisering af priser for leje af haller, aktivitetslokaler og svømmehaller samt indgåelsen af nye aftaler med alle haller, der har fokus på, at hallerne opfylder de mål, der indgår i deres individuelle udviklingsplaner.

  Ligeledes anbefaler forvaltning, at der bliver udarbejdet en gebyrordning, der ligestiller idrætsfaciliteter, foreninger og andre brugere, der tidligere ikke har skullet betale for leje af skolelokaler, borgerhuse m. fl. til idrætslige aktiviteter.

  Forvaltningen anbefaler, at den nye regnskabspraksis og harmoniseringen af priser træder i kraft 1. januar 2017, og at tilskudsmodellen i øvrigt indfases over en 4-årig periode. Dog gælder særlige vilkår vedrørende Grænsehallerne, Bolderslev Fritidscenter, Kliplev Hallen og Bov Svømmehal jf. Forslag til ændringer af Tilskudsmodel.

  Derudover anbefales, at der arbejdes videre med de ti anbefalinger. I den forbindelse kan det oplyses, at Udvalget på et tidligere møde har besluttet, at forvaltningen kan arbejde videre med udvikling af den kommunale organisering af idrætsfaciliteter.

  For enkelte idrætsfaciliteter bl.a. Grænsehallerne, Bolderslev Fritidscenter, Kliplev Hallen og Bov Svømmehal betyder ligestillingen umiddelbart en større negativ forandret økonomi, hvis de fortsætter uforandret. Disse faciliteter vil forvaltningen i indfasningsperioden følge særligt tæt med henblik på at få udarbejdet og gennemført udviklingsplaner, der skal sikre en bæredygtig økonomi samt en moderne facilitet i udvikling. Det foreslås ligeledes, at faciliteterne kompenseres for negativ økonomi i 2017, 2018, såfremt det er nødvendigt, op til samme niveau som i udgangspunktet (2016). Hvad angår tildeling for 2019 og fremefter, foreslås det at der laves en aftale med faciliteterne med baggrund i de særlige udviklingsplaner evt. med ændret økonomi, længere indfasningsperiode eller særlige forhold, såfremt dette vurderes nødvendigt.

  I forbindelse med budgetforliget vedrørende 2017 er der afsat 1,500 mio. kr. yderligere til området, hvilket muliggør en 4-årig overgangsfase, der kompenserer 100 % for negativ forandret økonomi, dog maksimalt det beregnede konsekvenstal jf. bilag, i 2017 samt belønner faciliteter med overskud.

  Sideløbende med processen har Økonomiudvalget gennemført en kortlægning af skolernes brug af- og betaling for haller og svømmehaller. På den baggrund har Økonomiudvalget stillet krav om, at området harmoniseres i forlængelse af idrætsfacilitetsanalysens konklusioner. Derfor er skolerne i den nye tilskudsmodel tildelt timer ud fra ensartede principper med praktisk ikrafttrædelse fra skoleåret 2017/18.

  Det har dog af tidsmæssige hensyn ikke været muligt at tage højde for skoler med egne gymnastiksale og fastlægge procedurer for booking, afmelding, og betaling for yderligere timer. Derfor foreslås det, at der arbejdes videre med harmonisering af tildeling af timer og udvikling af en rammeaftale med Aabenraa Kommunes skoler herunder friskoler og det tyske mindretals folkeskoler med ikrafttrædelse fra skoleåret 2017/18.

  Udover ovennævnte beslutning i Økonomiudvalget, er det efter høringsfasen i forbindelse med Byrådets Budgetforlig for 2017-2020 blevet aftalt:

  ”at skolernes betaling for idrætsfaciliteter harmoniseres, så mindretallets skoler ligestilles de kommunale folkeskoler.” Den aftalte harmonisering er indarbejdet med et par forbehold, som der er redegjort for nedenfor, idetligestillingen skal ske inden for de rammer, som Statsforvaltningen har bestemt.

  Det betyder, at alle skoler skal have mulighed for at gøre brug af en ens tildelt mængde timer. Friskolerne og mindretallets skoler skal betale en pris, der afspejler udgiften til kommunal drift pr. time ud fra en gennemsnitsbetragtning.

  Forvaltningen vil i overensstemmelse med ovennævnte estimere en timepris for friskoler og det tyske mindretals skoler. Det foreslås, at de estimerede priser sendes til udtalelse hos relevante parter før endelig ikrafttrædelse fra

  skoleåret 2017/18. Disse priser vil derefterblive indskrevet i hallernes nye aftaler.

  I forhold til Sport und Kulturzentrum Tingleff er der særlige forhold, der har betydning for driften af faciliteten og indholdet i en ny driftsaftale, der skal opfyldes, og som betinger en godkendelse af Kommunens revision, for at det fulde grundtilskud kan udbetales.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at den nye tilskudsmodel vedtages med de ændringer, der fremgår af bilaget Forslag til ændringer af Tilskudsmodel med ikrafttrædelse 1. januar 2017 og indfasning over 4 år, og forvaltningen arbejder videre med de øvrige anbefalinger fra idrætsfacilitetsanalysen,

  at forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske og redaktionelle ændringer i tilskudsmodellen,

  at forvaltningen udarbejder forslag til en gebyrordning for leje af skolelokaler, borgerhuse m. fl. til idrætslige aktiviteter,

  at forvaltningen udarbejder forslag til harmonisering af tildeling af timer og udvikling af en rammeaftale med Aabenraa Kommunes skoler, friskoler og det tyske mindretals folkeskoler,

  at forvaltningen bemyndiges til at estimere en timepris for friskoler og det tyske mindretals skoler, der sendes til udtalelse hos relevante parter før endelig ikrafttrædelse fra skoleåret 2017/18, og

  at forvaltningen indgår i dialog med Sport und Kulturzentrum Tingleff om de særlige forhold i en ny driftsaftale, der skal opfyldes i forhold til revisionsgodkendelse.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2016

  Udsættes til ekstraordinært møde den 21.11.2016.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-11-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1140, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Der bliver orienteret om:

  • Fremdrift – Multiarena Aabenraa Kommune
  • Områdefornyelse Søndertorv

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-11-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1139, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-11-2016

  -