Beslutningsprotokol

mandag den 5. december 2016 kl. 16:00

Mødested: Lokale 123, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll, Hans Philip Tietje
Bemærkninger: Afbud fra Jette Julius Kristiansen og Signe Bekker Dhiman.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1141, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget

  • Mandag den 5. december 2016 i mødelokale 123.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2016

  Godkendt.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen og Signe Bekker Dhiman

  Fraværende: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/16387, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 15. august 2016 udkast til den kommende Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig, som vil være gældende fra 1. januar 2017 til 31. december 2020.

  Partnerne i kulturaftalen er Sønderborg, Haderslev, Tønder og Aabenraa kommuner, Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland og Kreis Schleswig-Flensburg. Aftalen forventes endeligt vedtaget af Kulturudvalg Sønderjylland- Schleswig den 3. februar 2017.

  De enkelte parter skal inden udgangen af 2016 have fastlagt hvilket kulturelt fyrtårn, de hver især ønsker i den nye kulturaftaleperiode, således at fyrtårnene kan præsenteres i forbindelse med underskriftceremonien af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig den 3. februar 2017.

  Kriterier for fyrtårnsprojekter i kulturaftaleperioden 2017-2020 blev vedtaget af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig den 30. september 2016 og lyder således:

  · Hver partner udvælger selv sit fyrtårn

  · Fyrtårnet har en grænseoverskridende relevans

  · Fyrtårnet skal være klart defineret

  · Fyrtårnet skal falde ind under et af de to vedtagne indsatsområder, jf. udkast til Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig, kapitel 3

  I henhold til aftalen skal hver partners fyrtårn vedtages af partnerens lokale politiske udvalg og herefter indberettes til Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig.

  Fyrtårnet skal falde ind under et af de to vedtage indsatsområder for kulturaftalen:

  • Talentudvikling med særlig fokus på børn og unge.
  • Kultur grænseløs, herunder grænsedragningens historie og nutidige betydning.

  Forvaltningen foreslår, at Aabenraa Kommunes kulturelle fyrtårn er Frøslevlejren.

  Fyrtårnsprojekterne kan være af kulturel-, oplysnings- og formidlingsmæssig art og tage udgangspunkt i de temaer, der historisk knytter sig til lejren. De frivillige museer og brugerdrevne aktiviteter på stedet tænkes at spille en aktiv rolle i projekterne sammen med nationalmuseet og efterskolen.

  Bestyrelsen af DSI Frøslevlejren er orienteret på bestyrelsesmødet den 21. november 2016 og stiller sig positivt overfor planerne.

  En nærmere beskrivelse af fyrtårnsprojekter samt forslag til finansiering vil blive udarbejdet i løbet af første halvdel af 2017 og fremstillet til politisk stillingtagen i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Hvert fyrtårnsprojekt på dansk side støttes af kulturaftalen i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig med et økonomisk bidrag på gennemsnitligt 0,100 mio. kr. årligt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Frøslevlejren vælges som Aabenraa Kommunes kulturelle fyrtårn under Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2016

  Godkendt.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen og Signe Bekker Dhiman

  Fraværende: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1535, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil orientere om status vedrørende helhedsplanen for Frøslevlejren.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen og Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/37840, Sagsinitialer: msf

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttet på mødet den 21. november 2016 at udsætte behandlingen af punktet.

  Markedsanalysefirmaet Wilke har for Slots- og Kulturstyrelsen gennemført en national bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet.

  Undersøgelsen omfatter godt 53.000 besvarelser fra danskere i alderen 16 år og derover, heraf 1.209 fra Aabenraa Kommune. Kun landets fire største kommuner har haft flere besvarelser end Aabenraa Kommune, og i alt 78 kommuner har flere end 100 besvarelser. Besvarelserne er indsamlet i maj-juni 2016. Formålet med undersøgelsen er at give landets folkebiblioteker et enkelt, fælles værktøj til kvalitetsudvikling og dokumentation. En tilsvarende undersøgelse dog med deltagelse af langt færre kommuner, men inkl. Aabenraa Kommune, blev gennemført i 2011 og 2013.

  Undersøgelsen giver et signalement af brugerne og deres benyttelse af Aabenraa Bibliotekerne, herunder

  · Besøgsmønster og åbningstider

  · Anvendelse af fysiske og digitale tilbud, arrangementer samt www.aabenraabib.dk

  · Biblioteksrummets potentialer

  · Anvendelse af og tilfredshed med personalet

  · Borgerservice på biblioteket

  Tilfredsheden ligger på 89,9 målt på en skala fra 0-100. Landsgennemsnittet er 88,3. Anbefalingsvilligheden er 82,2 målt på en skala fra -100-100. Landsgennemsnittet er her 76. Sammenlignet med andre sektorer ligger bibliotekerne særdeles højt, både hvad angår brugernes tilfredshed og anbefalingsvilligheden.

  Undersøgelsen giver endvidere anbefalinger til indsatser, der kan medføre øget brug af bibliotekerne.

  Bibliotekschefen vil på udvalgsmødet orientere om undersøgelsens resultater vedr. Aabenraa Kommune.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2016

  Udsat.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen og Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/34969, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetlægningen for 2014-2017 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at nedlægge Padborg Friluftsscene med henblik på at reetablere området, da området i en lang årrække havde fremstået misligholdt og forsømt.

  Som konsekvens heraf blev driftsbudgettet på ca. 0,003 mio. kr. årligt sparet væk.

  Padborg Friluftscene bestod af ”Heksehuset”, som er en kommunal ejet ”billethusbygning”, samt en friluftsscene som er beliggende på en privat matrikel.

  Beslutningen om at nedlægge Padborg Friluftsscene fik Bov Lokalråd til at nedsætte en arbejdsgruppe. Gruppen skulle vurdere, om der var grundlag for at bevare friluftsscenen og udvikle området, så der igen blev mulighed for at tilbyde en vifte af forskellige kulturelle begivenheder. På den baggrund blev der i 2015 dannet foreningen ”Padborg Friluftsscene”.

  Efter aftale med Kultur- og Fritidsudvalget blev midlerne, som var tiltænkt reetablering af området, i stedet anvendt til at give området et tiltrængt løft i form af oprydning og renovering.

  Foreningen har siden 2015 med succes afholdt en række arrangementer på friluftsscenen, indtil en formodet påsat brand nedbrændte ”Heksehuset” i september 2016.

  ”Heksehuset” var en central del af Padborg Friluftsscene, og det stod efter branden hurtigt klart, at foreningen ønskede at genopbygge huset.

  Forsikringssagen vedrørende Heksehuset er nu afsluttet, og kommunens forsikringsselskab har givet tilsagn om en samlet erstatningssum på 0,373 mio. kr. under forudsætning af, at kommunen genopfører bygningen.

  Derudover har foreningen modtaget tilsagn fra lokale bidragsydere om støtte til indretning, når bygningen er opført.

  Forvaltningen varetager genopførelsen af bygningen i samarbejde med Kultur og Fritid samt foreningen.

  Når bygningen er genopført, vil der blive indgået en lejeaftale, som sikrer, at ”Padborg Friluftsscene” overtager den fulde forpligtigelse vedrørende drift- og vedligehold af bygningen.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen og Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43098, Sagsinitialer: lbon

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med områdefornyelse i den sydlige del af Aabenraa midtby, skal skulpturen ”Gærdet”, som på nuværende tidspunkt står på Søndertorv, genplaceres.


  Skulpturen er lavet af kunstneren Bent Sørensen (1923-2008) og er en gave fra Ny Carlsberg Fonden. Skulpturen har stået på Søndertorv siden 1992.


  Forvaltningen har været i dialog med Billedkunstrådet, som er kommunens rådgiver i spørgsmål vedrørende placering af kunstværker i det offentlige rum. Forvaltningen og Billedkunstrådet er kommet frem til, at en placering i Slotsparken ved Brundlund Slot vil være velegnet.


  Forvaltningen har sammen med Katrine Kampe, overinspektør på Kunstmuseet Brundlund Slot, fundet en velegnet placering i parken.

  Skulpturen bliver flyttet til Slotsparken når anlægsarbejdet på Søndertorv begynder i løbet af januar/februar.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen og Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/35365, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  Ifølge en række indgåede samarbejdsaftaler afholder Kultur- og Fritidsudvalget hvert år et antal møder med de forskellige dialogfora.

  Møderne for 2017 er fordelt således:

  Dato for udvalgsmøder

  Dialogpartner

  Mandag 30. januar 2017

  Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver

  Mandag 27. februar 2017

  Kulturelt Samråd

  Mandag 27. marts 2017

  Fritidsrådet

  Torsdag 27.  april 2017

  Spis med din politiker

  Mandag 8. maj 2017

  Billedkunstrådet + rundtur til mindre museer kl. 11-15 (Oldemors Toft, Deutsches Schulmuseum, Kalvø, Michelsens gård)

  Mandag 12. juni 2017

  Musikrådet

  Tirsdag 03. oktober 2017

  Kulturelt Samråd

  Mandag 13. november 2017

  Fritidsrådet

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen og Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1140, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Fremdrift – Arena Aabenraa

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen og Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1139, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2016

  Intet.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen og Signe Bekker Dhiman