Beslutningsprotokol

mandag den 30. januar 2017 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll, Hans Philip Tietje
Bemærkninger: Afbud fra: Jette Julius Kristiansen og Dorte Ballhorn Soll
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden til

  Kultur- og Fritidsudvalget

  mandag den 30. januar 2017

  i mødelokale 412.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 30-01-2017

  Godkendt.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen og Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5942, Sagsinitialer: sgsk

  Sagsfremstilling

  Ambitionen om at styrke ungemiljøet i Aabenraa Kommune har ført til, at Kultur- og Fritidsudvalget har indmeldt nedsættelse af et CampusRåd i strategien Sund Vækst 2018. CampusRådet repræsenterer de unge og laver events for, med og af unge. Rådet har sat en række konkrete initiativer og aktiviteter i gang og er godt på vej i forhold til at styrke unge- og studiemiljøet i Aabenraa.

  Forvaltningen gør på mødet status over strukturen omkring Campus Rådet og Campus Kontaktudvalget, samt den række af aktiviteter for, med og af unge, som CampusRådet har været involveret i henover år 2016. Dertil kommer de foreløbige planer for 2017.

  Campus Kontaktudvalget CKU er repræsenteret af Arena Aabenraa, Bibliotekerne i Aabenraa og Business Aabenraa.  

  Konsulent fra forvaltningen deltager i punktets behandling.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 30-01-2017

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen og Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/40670, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Med baggrund i et efterslæb vedrørende vedligeholdelse af kommunens idrætshaller besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at afsætte et rådighedsbeløb til en halpulje i perioden 2012-2015. Formålet med halpuljen var at højne kvaliteten af de kommunale og selvejende idrætshaller i kommunen til gavn for skolerne, foreningerne og øvrige brugere. I 2016 blev der afsat 1,0 mio. kr. til formålet som en driftspulje.

  På investeringsoversigten 2017-2020 er der i henholdsvis 2017 og 2018 afsat en anlægspulje på 1,0 mio. kr. til større vedligeholdelsesopgaver. 

  I bemærkningerne til budgettet fremgår det, at midler skal anvendes udenfor Aabenraa by. Forvaltningen ønsker, at udvalget tager stilling til en definition af Aabenraa bys afgrænsning. Forvaltningen har på kortmateriale markeret Kultur, Miljø & Erhvervs definition af Aabenraa by.

  Kommunale og selvejende idrætshaller kan søge tilskud fra Halpuljen i 2017, som administreres af Kultur- og Fritidsudvalget.

  Forvaltningen udsendte inden jul et ansøgningsskema til idrætshallerne, hvor hallerne med en deadline primo februar måned har mulighed for at fremsende ansøgninger vedrørende anlægspuljen til større vedligeholdelsesopgaver. Der kan søges tilskud til anlægsprojekter, som den enkelte institution ikke kan afholde af eget driftsbudget.

  Ved fordeling af puljen lægges der vægt på, at der bl.a. prioriteres indenfor områderne nyinvesteringer, bygninger, anlæg, nedslidt inventar, energioptimeringer og at anvendeligheden af grønne områder opretholdes.

  Halpuljen har i høj grad medvirket til at højne og skabe bedre faciliteter for foreninger, borgere, skoler m.fl. da puljen bl.a. har givet mulighed for at opgradere, vedligeholde og nyinvestere. Forvaltningen anbefaler derfor, at udvalget arbejder på at få gjort puljen permanent fra og med budget 2019-2022.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til Halpuljen i 2017 finansieret af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten 2017-2020,

  at forvaltningens definition af Aabenraa by godkendes, og

  at der på udvalgsmøde i marts/april forelægges et beslutningsoplæg vedrørende prioriteringen af Halpuljen for 2017.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 30-01-2017

  1. at anbefales godkendt.

  2. og 3. at godkendt, idet Aabenraa by defineres som det, der er beliggende inden for byskiltet.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen og Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/40668, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Der er i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2017-2020 en pulje på 1,0 mio. kr. i 2017 til småreparationer af idrætshaller udenfor Aabenraa by.

  Med ønsket om at stille gode faciliteter til rådighed for foreningerne, borgere m.fl. har kommunens tidligere ”pulje til mindre opgaver” medvirket til at højne kvaliteten af idrætshaller og anlæg, borgerhuse, biblioteker samt øvrige arealer, der benyttes til sportslige og kulturelle aktiviteter.

  Forvaltningen anbefaler derfor, at puljen til småreparationer i 2017 og 2018 i lighed med driftspuljen til mindre opgaver, som var afsat i 2016, kan anvendes til projekter i idrætshaller og anlæg, borgerhuse, biblioteker samt øvrige arealer, der benyttes til sportslige og kulturelle aktiviteter.

  I bemærkningerne til budgettet fremgår det, at midler skal anvendes udenfor Aabenraa by. Forvaltningen ønsker, at udvalget tager stilling til en definition af Aabenraa bys afgrænsning. Forvaltningen har på kortmateriale markeret Kultur, Miljø & Erhvervs definition af Aabenraa by.

  Ved fordeling af puljen lægges der vægt på, at der bl.a. prioriteres indenfor områderne investeringer, bygninger, anlæg, nedslidt inventar, energioptimeringer og at anvendeligheden af grønne områder opretholdes.

  Driftspuljen til småreparationer har i høj grad medvirket til at højne og skabe bedre faciliteter for borgere, foreninger, institutioner m.fl., da puljen bl.a. har givet mulighed for at opgradere, vedligeholde og investere. Forvaltningen anbefaler derfor, at udvalget arbejder på at få gjort puljen permanent fra og med budget 2019–2022.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningens definition af Aabenraa by godkendes, og

  at puljen til mindre småreparationer kan anvendes til projekter i idrætshaller og anlæg, borgerhuse, biblioteker samt øvrige arealer, der benyttes til sportslige og kulturelle aktiviteter.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 30-01-2017

  1. at godkendt, idet Aabenraa by defineres som det, der er beliggende inden for byskiltet.
  2. at godkendt.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen og Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/40507, Sagsinitialer: lfi
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/43656, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Hjordkær Ungdoms- og Idrætsforening ønsker i samarbejde med skolen og andre institutioner i lokalområdet at undersøge muligheden for at opføre en multibane indeholdende bl.a. legeplads, crossfit m.m. ved Hjordkær Idrætsanlæg.

  Multibanen ønskes opført på de eksisterende tennisbaner, som ligger i tilknytning til hallen på den nordlige side.

  Der er opført 2 tennisbaner på det kommunale idrætsanlæg, som udgør i alt ca. 1.400 m². Tennisbanerne er foreningsejet, og foreningen forestår derfor bl.a. selv drift- og vedligehold af banerne.

  Foreningen begrunder forslaget om nedlæggelse af tennisbanerne med svigtende interesse for tennissporten i Hjordkær, ligesom banerne fremstår nedslidte. Det er foreningens vurdering, at vedligehold og renovering af tennisbanerne ikke vil stå mål med interessen for tennis i området.

  Foreningen ønsker en forhåndsgodkendelse fra Aabenraa Kommune, da det vil lette arbejdet med at søge fonde og sponsorer.

  Projektet skal være med til at forskønne området, ligesom det skal være en del af et naturligt lege-, udfoldelse- og samlingsrum for alle børn og borgere i området.

  Eleverne på Hjordkær Skole har udarbejdet en skitse, som illustrerer ideer, tanker og visioner for projektet.

  Forvaltningen anbefaler, at ansøgningen om etablering af en multibane på Hjordkær Idrætsanlæg imødekommes under forudsætning af, at de nødvendige tilladelser opnås, og at det endelige projekt godkendes i forvaltningen inden opførelse. Endvidere anbefaler forvaltningen, at der udarbejdes en lejeaftale indeholdende betingelser for lån af arealet.

  Forvaltningen anbefaler, at der gives tilsagn på leje areal under forudsætning af, at der forelægger et konkret projekt ultimo 2018.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Alle udgifter i forbindelse med opførelse og vedligeholdelse er Aabenraa Kommune uvedkommende.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles tilladelse til opførelse af multibane på Hjordkær Idrætsanlæg under forudsætning af forvaltningens endelige godkendelse af projektet,

  at tilladelsen gives under forudsætning af, at foreningen opnår de nødvendige myndighedsgodkendelser,

  at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde en lejeaftale på arealet, og godkende det konkrete projekt,

  at alle udgifter i forbindelse med opførelse og vedligehold er Aabenraa Kommune uvedkommende, og

  at dersom der ikke forelægger et konkret projekt ultimo 2018 bortfalder tilsagnet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 30-01-2017

  Indstillingen godkendt.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen og Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/14824, Sagsinitialer: msf

  Sagsfremstilling

  De nuværende åbningstider på Hovedbiblioteket (Aabenraa Bibliotek) blev fastlagt i forbindelse med etableringen af selvbetjente biblioteker pr. 1. november 2013.

  Ved den lejlighed blev en generel daglig åbningstid fra kl. 7-22 godkendt sammen med specifikke betjente åbningstider for de enkelte biblioteker. Både den betjente og den selvbetjente åbningstid har afsæt i Bibliotekspolitikkens politiske målsætning om ”Borgernes tilgængelige bibliotek”.

  Besøgstallet er steget betydeligt siden 2013 som følge af den udvidede åbningstid og nyindretningen af alle biblioteker, og der er kommet mange nye brugere. Aabenraa Bibliotekerne har fulgt benyttelsesmønsteret gennem 2016, hvilket har ført til en ændring af reglementet for benyttelsen af bibliotekerne, som Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 12. september 2016. Endvidere viser besøgsmønsteret, at mange brugere, herunder i høj grad børnefamilier, benytter Hovedbiblioteket i weekenden. Til gengæld er den betjente åbningstid mandag aften ikke slået igennem, og omfanget af brugerforespørgsler mandag aften er begrænset.

  På baggrund af det ændrede besøgsmønster stilles følgende forslag om justering af de betjente åbningstider på Hovedbiblioteket:

  Mandag ændres fra kl. 8-21 til kl. 8-18

  Lørdag ændres fra kl. 8-14 til kl. 8-15

  Søndag indføres betjent åbningstid fra kl. 11-15 i perioden 1. september – 30. april

  Efter justeringen er den betjente åbningstid på Hovedbiblioteket:

  Mandag – fredag kl. 8-18

  Lørdag kl. 8-15

  Søndag kl. 11-15 i perioden 1. september – 30. april

  Justeringen af den betjente åbningstid som foreslået er økonomisk set neutral.

  Der sker ingen ændring af den generelle daglige åbningstid fra kl. 7-22.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til justering af den betjente åbningstid på Hovedbiblioteket godkendes, og

  at den justerede betjente åbningstid træder i kraft den 13. februar 2017.  

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 30-01-2017

  Indstillingen godkendt.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen og Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/33182, Sagsinitialer: msf

  Sagsfremstilling

  Handlingsplan 2016 knytter sig til den gældende bibliotekspolitik, som blev vedtaget af byrådet i 2013. Handlingsplanen har udviklingskarakter og foretager forskellige nedslag i Aabenraa Bibliotekernes brede og alsidige tilbud til borgerne, men tilstræber ikke fuldstændighed. Derfor suppleres med aktivitetsdata om andre dele af biblioteksvirksomheden.

  Med udgangspunkt i Bibliotekspolitikkens tre politiske målsætninger:

  · Borgernes tilgængelige bibliotek

  · Borgernes bevægende bibliotek

  · Borgernes inviterende bibliotek

  er 20 indsatser med tilhørende aktiviteter planlagt, igangsat, helt eller delvist gennemført og sat i drift. En indsats er ikke igangsat. To indsatser er i planperioden blevet omdefineret eller udsat.

  Blandt de væsentligste gennemførte indsatser er:

  · Implementering af relevante services fra Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og det nationale børnesite Biblo (tidligere Palles Gavebod)

  · Oplæsningsteater, barselscafeer, workshops og Kulturkuffert-aktiviteter gennemført for de mindste børn og deres voksne

  · Lydavisen fortsætter

  · Streaming af forskellige arrangementstyper afprøvet

  · Læseklub etableret i Bov

  · Fællesarrangementer med Borgerservice med temaet ”Den digitale arv”

  · Udvikling af menukort med 20 tilbud til Den åbne skole

  · Strategi for sociale medier udarbejdet

  · Guidelines for det gode værtskab implementeret

  · Nyt koncept for biblioteksintroduktion til ungdomsuddannelserne introduceret

  · Aktiv medvirken og facilitering af aktiviteter i lokalsamfundet

  · Understøttende aktiviteter for ”Aabenraa i bevægelse” gennemført

  · Understøttende aktiviteter for ”Vækstplan 2018” gennemført

  · National benchmark/brugerundersøgelse gennemført i regi af Slots- og Kulturstyrelsen

  Ikke gennemført indsats omfatter:

  · Udvikling af strategi for frivillige i Aabenraa Bibliotekerne. I stedet har biblioteket været inddraget i forarbejdet med etableringen af Frivilligcenter Aabenraa og er efterfølgende i løbende dialog med centeret om mulige samarbejdsprojekter

  Omdefinerede eller udsatte indsatser

  · Formidlingspakken vedr. tidlig undervisning i engelsk og tysk erstattet af ”Vi springer sproget frem” som en del af Aabenraa Bibliotekernes skoletilbud 2016-17

  · Guidet læsning indgår som en del af ”Landsbyggefond-projektet” på Høje Kolstrup

  ·

  Detaljeret opfølgning på Handlingsplan 2016 er sammenfattet i en skematisk oversigt.

  Aktivitetsdata på udvalgte områder

  Antal

  2013

  2014

  2015

  2016

  Besøgende

  265.000

  306.000

  348.600

  368.500

  Udlån af bøger m.v.

  578.000

  622.000

  Data mangler

  Data mangler

  Digitale udlån (bøger og film)

  18.200

  21.900

  35.900

  42.300

  Besøg på hjemmesiden

  234.600

  239.300

  209.300

  224.400

  Arrangementer

  263

  413

  486

  605

  Bogen Kommer deltagere

  83

  88

  90

  75

  Lydavisabonnementer

  100

  105

  97

  72

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at opfølgning på Bibliotekspolitikkens handlingsplan 2016 og øvrige aktiviteter i 2016 tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 30-01-2017

  Opfølgning på handlingsplanen taget til efterretning.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen og Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/34190, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  Børneteaterudvalget har den 28.oktober 2016 behandlet 36 indkomne ansøgninger om tilskud til børneteater for 2017.

  Aabenraa Kommunes Børneteaterudvalg er sammensat af lærere, pædagoger og konsulenter som fagligt dækker alle aldersgrupper i skoler og dagtilbud.

  Medlemmer af udvalget deltager i den årlige Børneteaterfestival, og opnår dermed et kendskab til aktuelle forestillinger, så de kan rådgive og vejlede skoler, dagtilbud og andre arrangører om valg af forestillinger.

  Det samlede ansøgte beløb for 2017 svarer til det beløb, der er afsat i budgettet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ansøgt om tilskud for 0,553 mio. kr. til børneteater i 2017, og de bevilgede tilskud kan afholdes indenfor rammen for børneteater.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 30-01-2017

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen og Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43098, Sagsinitialer: lbon

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med områdefornyelse i den sydlige del af Aabenraa midtby, skal vandkunsten på Storetorv genplaceres.

  Kultur- og Fritidsudvalget blev den 12. september 2016 orienteret om, at der i samråd med kunstneren og Billedkunstrådet, var blevet peget på Nørretorv som mulig ny placering.

  Vækst- og Udviklingsudvalget behandlede sagen på mødet den 8. december 2016 og besluttede ikke at godkende forvaltningens indstilling. Vækst- og Udviklingsudvalget ønskede et alternativ oplæg til mulige placeringer på udvalgsmødet den 19. januar 2017. 

  På mødet den 19. januar foreslog forvaltningen, at der arbejdes med at placere vandkunsten i forbindelse med for arealet ved biblioteket i Aabenraa. Dette forslag er også fundet i samråd med Biblioteket, Billedkunstrådet og kunstneren.

  For stemte Philip Tietje (V), Martin Ugilt Thomsen (V), Jens Wistoft (V), Helga Nørgaard (A), Erik Uldall Hansen (A) og Erwin Andresen (F).

  Imod stemte Christian Gramstrup Lauridsen (O).

  Christian Gramstrup Lauridsen (O) begærede sagen i byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 30-01-2017

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen og Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/34060, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Miljøministeriet har skærpet kravene vedrørende vandkvalitet og omsætningstider for svømmebade på 25 meter og derover.

  De nye krav skal svømmebade opfylde senest den 1. juli 2017.

  Tinglev Svømmebad, som er underlagt Kultur- og Fritidsudvalget, opfylder ikke de nye krav, og skal derfor gennemgå en større renovering.

  Forvaltningen har fået udarbejdet en undersøgelse af et eksternt rådgiverfirma, som konkluderer, at for at Tinglev Svømmebad kan opfylde de nye krav, skal svømmebadet renoveres for ca. 7,0 mio. kr.

  Byrådet har på møde den 30. november 2016 godkendt en samlet bevilling på 7,0 mio. kr. til formålet.

  Rådgiverfirmaet anbefaler, at renoveringen op startes i august måned 2017. Hvis dele af renoveringen kan påbegyndes i juli, vil dette blive iværksat. Svømmebadet lukkes pr. 1. juli 2017.

  Af praktiske årsager og i forhold til de bookinger, som der allerede er foretaget for forårssæsonen 2017, anbefaler forvaltningen, at opstarten først igangsættes til sommer, eller så hurtigt, som det er muligt.

  Lederen af Tinglev Svømmebad oplyser, at svømmebadet har begrænsede åbningstider og besøgstal i juli måned på grund af sommerferie.

  Byggeperioden forventes at udgøre ca. 4 måneder.

  Forvaltningen vil være behjælpelig med eventuel flytning af skole- og foreningsaktiviteter i svømmebadet i renoveringsperioden. Offentlig svømning vil blive henvist til kommunens øvrige svømmebade.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 30-01-2017

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen og Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/44152, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Kulturelt Samråd og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 27. februar 2017.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Kulturelt Samråd har fremsendt følgende punkter:

  • KS økonomi. Fordeling af støtte til foreningerne i kommunen. Der vil blive orienteret om fordelingen mellem tilskud og underskudsgaranti samt om den geografiske og emnemæssige fordeling af midlerne.
  • Kulturelt Samråd ønsker at overførselsmulighed reetableres. Kulturelt Samråd yder tilskud i form af underskudsgarantier. Der er hvert år ansøgninger, som bliver behandlet i indeværende budgetår, men først skal udbetales i det følgende. Uden overførselsret er der risiko for at støtte til kulturelle aktiviteter i årets sidste og første måneder går tabt.

  Kan KFU hjælpe med reetableringen?

  • Kultur- og Fritidspolitikken: Hvordan kan foreningerne ind tænkes i politikken? Hvad er planen for hvordan og hvornår foreningerne kan komme på banen og hjælpe med via konkrete initiativer at udfolde intentionerne i politikken? Hvad er næste skridt?
  • Kulturelt Samråd efterspørger en status for hvilke anlægsprojekter KFU har i støbeskeen på kulturområdet.

  Der har i flere år været ønsker oppe om fx udvidelse af Brundlund Slot, et nyt bibliotek, et musikkens hus etc. Hvilke er i spil, i hvilken rækkefølge er de prioriteret, og hvor langt man er med projekterne?

  • Hvad vil udvalget arbejde særligt med dette år? Og hvor ser udvalget, at Kulturelt Samråd kunne gøre en forskel i den forbindelse?

  Punkter fra forvaltningen:

  • Den åbne skole: Invitation til inspirationsmøde
  • Kommunens digitale platforme i forhold til oplevelser.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet mandag den 27. februar 2017.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 30-01-2017

  De nævnte punkter tilsammen udgør dagsordenen.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen og Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Fremdrift – Arena Aabenraa

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 30-01-2017

  Kultur- og Fritidsudvalgets nytårstræf 31.1.2017.

  Underskriftsceremoni vedr. Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020.

  Museum Sønderjylland.

  Bibliotekspolitisk topmøde 2017.

  Aabenraa Bibliotekernes arrangementsprogrammer første halvår 2017.

  Folk Baltica.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen og Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 30-01-2017

  Intet.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen og Dorte Ballhorn Soll