Beslutningsprotokol

mandag den 27. februar 2017 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll, Hans Philip Tietje
Bemærkninger: Der var afbud fra: Dorte Ballhorn Soll
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget,

  mandag den 27. februar 2017 i mødelokale 412.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27-02-2017

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/28843, Sagsinitialer: uv

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har i perioden fra 2014-2016 været Breddeidrætskommune og gennemført følgende syv projekter:

  • Foreningen i Skolen
  • På linje med Breddeidræt
  • Aktiv Campus
  • 3xI: Idræt, Idé & Innovation
  • Aabenraa i Bevægelse
  • Ta´ Chancen: Fra sværvægt til letvægt
  • Ta´ Chancen: Foreningsidræt for børn med særlige behov

  Projektperioden er nu endeligt afsluttet, og de syv projekter er blevet evalueret og der er samlet erfaringer. Kulturministeriet afholder endvidere end slutkonference den 19. april 2017 i DGI Huset Aarhus, hvor de samlede erfaringer fra de syv breddeidrætskommuner fremlægges.

  Forvaltningen orienterer om opnåede resultater, læring og videreførelse af de forskellige projekter. Der lægges op til en drøftelse af de videre perspektiver, i forhold til at arbejde med udviklingen af breddeidrætten i Aabenraa Kommune på baggrund af erfaringerne fra de syv projekter.

  Økonomi og afledt drift

  Det endelige regnskab og dertilhørende beretning aflægges og revideres i løbet af foråret, og godkendes af kulturministeriet senest den 1. juli 2017.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orientering tages til efterretning

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27-02-2017

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/8545, Sagsinitialer: JJ

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Aabenraa Fritidsråd og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 3. april 2017.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Aabenraa Fritidsråd har fremsendt følgende punkter:

  • Budget 2018-2021 (drift og anlæg)
   Rådet forespørger udvalget om forventninger til budgettet
  • Orientering om aktivitetspuljen
   Rådet orienterer om status på puljen
  • Orientering om anlægspuljen
   Rådet orienterer om status på puljen
  • Kultur- og Fritidspolitikken
   Rådet ønsker en status på udmøntning af politikken

  Derudover kan der komme yderligere punkter, som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med dialogpartneren.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet mandag den 3. april 2017.  

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27-02-2017

  De nævnte punkter udgør dagsordenen til dialogmødet.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/42121, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Hjordkær Ungdoms- og Idrætsforening søger om tilladelse til at sælge rettighederne til stadionnavnet på Hjordkær Idrætsanlæg.

  Hjordkær Idrætsanlæg er et kommunalt ejet idrætsanlæg, hvor den primære bruger er Hjordkær Ungdoms- og Idrætsforenings fodboldafdeling.

  Foreningen oplyser i deres ansøgning, at det er blevet vanskeligere at tiltrække lokale sponsorer hvilket gør, at foreningen nu også søger sponsorater udenfor lokalområdet.

  Overskuddet ved at sælge rettighederne til stadionnavnet vil tilfalde Hjordkær Ungdoms- og Idrætsforenings fodboldafdeling, og vil blive anvendt til ungdomsarbejde.

  Juridisk afdeling vurderer, at en sådan aftale med foreningen ikke vil være lovlig, idet der er tale om direkte støtte til en forening uden udtrykkelig lovhjemmel.

  Forvaltningen vil derfor meddele afslag på ansøgningen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27-02-2017

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Fremdrift – Arena Aabenraa

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27-02-2017

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27-02-2017

  Intet.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll