Beslutningsprotokol

mandag den 13. marts 2017 kl. 14:30

Mødested: Frøslevlejren Barak W9, Lejrvejen 77, Padborg
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll, Hans Philip Tietje
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden til

  Kultur- og Fritidsudvalget

  mandag den 13. marts 2017

  i Frøslevlejren Barak W9.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-03-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1535, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  D.s.i. Frøslevlejren har udarbejdet et forslag til en Visions- og handlingsplan for Frøslevlejren og anmoder Aabenraa Kommune om økonomisk opbakning til realisering af projektet. 

  Frøslevlejren er en af Aabenraa Kommunes vigtigste kulturhistoriske mindesmærker og kommunens største turistattraktion med ca. 50.000 gæster årligt.

  Det er en af de bedst bevarede fangelejre i Europa fra 2. verdenskrig. Lejrens status som nationalt minde for krigen og det efterfølgende retsopgør er en væsentlig del af Danmarks historie.

  I dag huser Frøslevlejren Nationalmuseets udstilling om selve fangelejren under 2. verdenskrig. Derudover er der en række udstillinger om bl.a. det danske bidrag til FN’s fredsbevarende arbejde, hjemmeværnet, det civile beredskabs historie, Amnesti International samt en veteranstøtteordning for tidligere udsendte soldater. Endvidere er der placeret en efterskole i lejren.

  Frøslevlejren står over for en række udfordringer bl.a. i forhold til at udleje ledige barakker og en omfattende energirenovering, hvis der skal bevares en fornuftig drift af den eksisterende lejr.

  Det er helt afgørende for Frøslevlejrens fremtidige udvikling, at Aabenraa Kommune kommer til at indgå som en stærk partner. Alternativt er der risiko for, at Frøslevlejren på længere sigt ikke kan eksistere i forhold til de nuværende vilkår. Konsekvensen kan blive endnu færre lejere og dermed flere tomme barakker med fare for, at de må nedrives.

  D.s.i. Frøslevlejren har på baggrund af en helhedsplan fra 2015, som blev udarbejdet i samarbejde med Nationalmuseet og Aabenraa Kommune, fået udarbejdet den visions- og handlingsplan for Frøslevlejren, der skal danne grundlag for en ambitiøs opgradering af lejren. Brugerne i Frøslevlejren har været inddraget i processen og tilkendegiver alle, at de støtter op om Visions- og helhedsplanen for Frøslevlejren. Hensigten er at skabe en helhedsoplevelse gennem tre spor:

  • Krig og totalitarisme med Frøslev- og Fårhuslejren fra 1944
  • Fred og demokrati med Padborglejren og Frøslevlejren efter 1949
  • Demokratiskolen med undervisningstilbud i samarbejde med bl.a. efterskolen

  Realiseringen af Visions- og handlingsplan for Frøslevlejren indeholder en ambitiøs opgradering af det fysiske miljø samt en fornyelse af opvarmningen til en mere energieffektiv løsning.

  Dertil kommer, at det er nødvendigt at etablere en udviklingsorganisation. Det skal ske for at sikre gennemførelsen af visions- og helhedsplanen frem mod 75-året for Danmarks Befrielse den 4. maj 2020.

  Økonomi

  Realiseringen af den første væsentlige del af visions- og handlingsplanen er estimeret til ca. 100 mio. kr., hertil kommer energirenovering, etablering af udstillinger samt fodsmoms. Strategien i forhold til at søge fondsmidler er at inddrage flere af de større fonde i projektet.

  I forbindelse med fondsansøgninger er det væsentligt, at kommunen giver signal om at bidrage økonomisk til medfinansiering af projektet, dette kunne f.eks. være til energirenovering eller dele af selve anlægsprojektet samt bidrage til driften af udviklingsorganisationen.

  Den eksakte økonomi med hensyn til energirenovering, anlæg og drift af udviklingsorganisation vil først kunne estimeres, når fondsansøgningerne er behandlet og der efterfølgende er udarbejdet et konkret detailprojekt.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Visions- og handlingsplan for Frøslevlejren godkendes som grundlag for fondsansøgning, og

  at Aabenraa Kommunes økonomiske andel i forhold til fondsfinansiering og udviklingsorganisation søges indarbejdet i budget 2018-2021.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-03-2017

  Godkendt.

  Forvaltningen bemyndiges til at udvikle formuleringer i planen forud for ansøgningen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/40670, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Byrådet har givet en anlægsrammebevilling på 1,0 mio. kr. til halpuljen.

  Byrådet har besluttet, at midlerne skal prioriteres til anlægsprojekter uden for Aabenraa by.

  Kommunale og selvejende idrætshaller kan søge tilskud fra Halpuljen i 2017, som administreres af Kultur- og Fritidsudvalget.

  Ved fordeling af puljen lægges der lagt vægt på, at der bl.a. prioriteres indenfor områderne nyinvesteringer, bygninger, anlæg, nedslidt inventar, energioptimeringer og at anvendeligheden af grønne områder opretholdes.

  Endvidere lægges der vægt på at understøtte den nye tilskudsmodel for idrætshallerne, hvor der er fokus på, at hallerne laver udviklingstiltag, som bl.a. genererer gode brugeroplevelser og meraktivitet i hallerne.

  Halpuljen har i høj grad medvirket til at højne og skabe bedre faciliteter for foreninger, borgere, skoler m.fl., da puljen bl.a. har givet mulighed for at opgradere, vedligeholde og nyinvestere.

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til prioritering af halpuljen 2017.

  Såfremt der ikke opstår akutopgaver, anvendes puljen til udskiftning af vinduespartier i Løjt Idrætsanlæg.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningens indstilling til prioritering af halpuljen godkendes, og

  at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte uopsættelige opgaver indenfor akutpuljens budget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-03-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/40668, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Der er i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2017-2020 afsat en pulje på 1,0 kr. i 2017 til småreparationer af idrætshaller udenfor Aabenraa by.

  Med ønsket om at stille gode faciliteter til rådighed for foreningerne, borgere m.fl. har kommunens tidligere ”pulje til mindre opgaver” medvirket til at højne kvaliteten af idrætshaller og anlæg, borgerhuse, samt øvrige arealer, der benytte til sportslige og kulturelle aktiviteter.

  Byrådet har besluttet, at midlerne skal prioriteres til projekter beliggende udenfor Aabenraa by.

  Ved fordeling af puljen lægges der vægt på, at der bl.a. prioriteres indenfor områderne nyinvesteringer, bygninger, anlæg, nedslidt inventar, energioptimeringer og at anvendeligheden af grønne områder opretholdes.

  Endvidere lægges der vægt på at understøtte den nye tilskudsmodel for idrætshaller, hvor der er fokus på, at hallerne laver udviklingstiltag, som bl.a. genererer gode brugeroplevelser og meraktivitet i hallerne.

  Driftspuljen til småreparationer har i høj grad medvirket til at højne og skabe bedre faciliteter for borgere, foreninger, institutioner m.fl., da puljen har givet mulighed for at opgradere, vedligeholde og investere.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at prioriteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-03-2017

  Prioriteringen taget til efterretning af et flertal.

  Jette Julius Kristiansen (O) kan ikke støtte tildelingen til Fladhøj Idrætsanlæg, idet hun hellere vil tilgodese nogle af de andre, mindre ansøgte projekter.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/42445, Sagsinitialer: mf

  Sagsfremstilling

  Områdefornyelse Felsted har på baggrund af tilførte LAG-midler et restbeløb på 2,55 mio. kr. I et separat punkt på Vækst- og Udviklingsudvalgets møde den 2. marts 2017 har forvaltningen  indstillet,  at disse anvendes til indretning af 1. sal på Damms Gård samt etablering af en aktivitetsplads på udearealerne ved huset. I forbindelse med 1. etape af renoveringen af Damms Gårds blev husets 1. sal klargjort til en senere indretning med isolering mv.

  Projekterne forventes færdiggjort i medio 2017.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Kultur- og Fritidsudvalget har et årligt budget på 0,400 mio. kr. til drift af de indvendige faciliteter på Damms Gård samt udearealerne.

  Det vurderes, at den yderligere etage på Damms Gård vil medføre en øget afledt drift på 0,065 mio. kr. til indvendigt vedligehold og forbrug. Ved ibrugtagen af 1. salen tilføres 128 m2 til de nuværende 418 m2, som stueetagen består af.

  På nuværende tidspunkt består udearealet kun af græs, hæk samt slotsgrus. Den foreslåede aktivitetsplads på udearealerne forventes at medføre en øget afledt drift på 0,025 mio. kr.

  Der ansøges derfor om en bevilling på 0,045 mio. kr. til afledt drift i resten af 2017, stigende til 0,090 mio. kr. fra 2018, finansieret af afledt driftspuljen under Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der ved projektets afslutning tilføres Damms Gård under Kultur- og Fritidsudvalget 0,045 mio. kr. til afledt drift i resten af 2017 og 0,09 mio. kr. i 2018 og frem, finansieret af afledt driftspuljen under Økonomiudvalget.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 02-03-2017

  Anbefales til beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-03-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Fremdrift – Arena Aabenraa

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-03-2017

  Orienteringen om følgende blev taget til efterretning:

  • Møde med Museum Sønderjylland om fællesmagasin
  • Møde med Svømmeklubben Plask og øvrige svømmeklubber
  • Møde med Bov IF vedr. kunstgræs
  • Uro på Rødekro Bibliotek.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-03-2017

  Intet.