Beslutningsprotokol

mandag den 3. april 2017 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll, Hans Philip Tietje
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden til

  Kultur- og Fritidsudvalget

  mandag den 3. april 2017

  i lokale 412.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2017

  Godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/5059, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig er et permanent udvalg under Region Sønderjylland-Schleswig, der har til formål at varetage opgaver inden for områderne kultur, netværksdannelse på tværs af dansk-tysk kultur, skole, sprog, ungdom og sport.

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig har følgende hovedopgaver:

  • Styregruppe og bevillingsudvalg for Interreg-projektet KursKultur (Indhold: kultur, sprog, skole, ungdom, sport)
  • Styregruppe og bevillingsudvalg for Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig
  • Diskussion og stillingtagen til kulturpolitiske muligheder og udfordringer af grænseoverskridende relevans
  • Skabe ejerskab til det grænseoverskridende arbejde i partnernes hjemkommune og/eller bagland.

  Resultater

  Aktører fra Aabenraa Kommune har blandt andet deltaget i disse kulturaftaleprojekter:

  • Dansk-Tysk Musikskoledag (Aabenraa var vært i 2015 i forbindelse med Musikskolens jubilæum)
  • Folkmusikfestivalen FolkBaltica (Flensborgs Fyrtårnsprojket hvor der i år bl.a. er koncerter på Haus Future Port Cities (Søfartsmuseet som medarrangør på projekt for danske og tyske unge udviklede på fremtiden for regionens havnebyer)
  • Earfood Festival (Festival for funkmusik, afholdt på Knivsbjerg)

  Aktører fra Aabenraa Kommune har blandt andet deltaget i disse KursKulturprojekter:

  • Æblefestival ved Flensborg Fjord
  • Sing It (korprojekt for danske og tyske unge)
  • Sønderjylland-Schleswigs koloniale arv (Foredrag, kurser og udstillinger der markerer 100 året for salget af Vestindien)
  • Nordiske Naboer (Mindretalsprojekt der beskæftiger sig med de nordiske lande)
  • Crossing the Line (Rytmiske koncerter med et dansk og tysk band der optræder sammen i Flensborg og Aabenraa)

  Lederen af kulturafdelingen i Region Sønderjylland-Schleswig er inviteret til mødet og vil orientere om Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswigs arbejde.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2017

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/40722, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Til orientering forelægges regnskabsresultat 2016 for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde.

  Regnskab 2016 er opdelt på årsberetning for hhv. drift og afsluttede anlæg, overførsel af driftsbevillinger fra 2016-2017 og overførsel af igangværende anlægsarbejder fra 2016-2017

  Årsberetning vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning 2016.

  Økonomi og afledt drift

  Driftsregnskab 2016:

  Det samlede regnskabsresultat for driften udviser et mindreforbrug på 1,202 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

  Garantiområder

  Der er overført 1,102 mio. kr. i garantioverførsler vedr. institutioner for Kultur- Fritidsudvalget ud af et samlet mindreforbrug på garantiområdet på 1,127 mio. kr. Aabenraa bibliotekerne har overført 0,950 mio. kr. til 2017.

  Pulje og projekter

  Der er for pulje og projekter ansøgt overført et samlet mindreforbrug på 0,067 mio. kr. Breddeidrætsprojekt 2014-2016 har en overførsel på 0,672 mio. kr. til 2017, hvor projektet forventes afsluttet. For projektet ”musik på Høje Kolstrup” er overført -0,427 mio. kr. Projektet afsluttes sommeren 2017, og indtægter fra tredjepart forventes ultimo 2017.

  Anlægsregnskab 2016

  Det samlede regnskabsresultat for anlæg udviser et mindreforbrug på 1,662 mio. kr.

  For igangværende anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 11,661 mio. kr. som søges overført til 2017, hvor Tinglev Fritidscenter, Svømmebad udgør 6,975 mio. kr.

  For afsluttede anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 0,001 mio. kr., som tilføres kassen.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at orientering om regnskab 2016 for Kultur- og Fritidsudvalget tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2017

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2194, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Den 7. februar 2017 godkendte Økonomiudvalget økonomiske procedurer i 2017, herunder budgetprocessen for budget 2018-2021.

  Budgetprocessen tager afsæt i den økonomiske politik, som er vedtaget i 2016. Med de nuværende forudsætninger forventes et træk på kassen i 2018 på 4 mio. kr., stigende til 30 mio. kr. i 2019. I den økonomiske politik er aftalt, at der i 2018 kan trækkes op til 20 mio. kr. i 2018 mens der i 2019 skal være balance. Der forventes således at være balance i forhold til målene i 2018 men ubalance i 2019.

  Der skal udarbejdes et omprioriteringskatalog med det formål at:

  • Skabe råderum til finansiering af nye udvidelsesforslag
  • Imødegå usikkerhed der er forbundet med resultat af sommerens økonomiaftale.

  Der er anbefalet at budgetproceduren for 2018 alene tager stilling til 2018 balancen, og budgetbalancen i overslagsårerne 2019-2021 afventer nyt byråd. Dog er det væsentligt der ikke skabes yderligere pres på 2019 rammen.

  Følgende proces for KFU foreligger for driftsrammen:

  • Rammeudmelding til de stående udvalg foreligger efter beslutning i Økonomiudvalget den 4. april.
  • Lokale udfordringer indarbejdes ikke i basisrammen, men håndteres lokalt.
  • Stående udvalg udarbejder omprioriteringskatalog med 1 % reduktioner samt 1 % ønsker til nye tiltag. Forslagene prioriteres.
  • Bemærkninger til budget 2018-2021, medtages først til 2. behandling.
  • Takstblad

  Følgende proces for KFU foreligger for anlægsrammen:

  • Udgiftsfordelingen på nuværende anlæg i investeringsoversigten kvalificeres. Disse listes særskilt og Økonomiudvalget tager stilling til, om evt. ændrede udgiftsfordeling skal indarbejdes i rammen.
  • Der kan ønskes nye anlæg i 2019/2020. I forbindelse med rammeudmelding udmeldes, om der skal ske en fordeling af puljen. Forslag prioriteres.
  • Der er ingen prioritering af anlægspuljen i 2021, og derfor heller ingen ønsker.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at budgetprocessen for 2018-2021 tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2017

  Budgetprocessen taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/7118, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  På Økonomiudvalgsmødet den 7. februar 2017 blev der fordeling af særtilskud i 2017 på 18,3 mio. kr. behandlet. Der blev afsat 10 mio. kr. til budgetværn til Social- og Sundhedsudvalgets område. Resten vil Økonomiudvalget bruge på drift af engangskarakter i 2017. Forlods blev der disponeret 1,94 mio. kr. til flytteudgifter vedr. Fjordskolen.

  Resten, svarende til 6,36 mio. kr., indkalder Økonomiudvalget forslag fra de stående udvalg. Der skal være tale om driftsforslag af engangskarakter som kan nå at bruges i 2017, hvilket vil sige, at der ikke må være driftsudgifter i 2018 og frem.

  Økonomiudvalget behandler forslagene fra de stående udvalg på mødet den 18. april 2017. Forslagene skal være prioriteret.

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til ønsker, se bilag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget foretager en prioritering af ønskerne.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2017

  Prioritet 1. Kunstgræsfaciliteter i Aabenraa (0,300 mio. kr.) og Bov 1,500 mio. kr.)

  Prioritet 2. Udgifter ved udskillelse af Oldemorstoft og Michelsens gård (i alt 0,250 mio. kr.)

  Prioritet 3. Skitseprojekt til aktivt spot til Ramblaen (0,100 mio. kr.) udført i samarbejde med Campus Rådet

  Prioritet 4. Arena Aabenraa (0,850 mio. kr.)

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3360, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Som en del af budgetprocessen 2018-2021 er der mulighed for at komme med anlægsønsker til nye anlæg i 2019 og 2020. Nuværende rådighedsbeløb til puljen er 21,4 mio. kr. i 2019 og 110 mio. kr. i 2020.

  Kultur, Miljø og Erhverv har udarbejdet liste med potentielle anlægsønsker. Der ønskes en tilkendegivelse af retning som forvaltningen skal arbejde videre med til 1. behandling af anlægsønsker  i KFU den 8. maj.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller

  at udvalget tilkendegiver potentielle anlægsønsker, som der medtages til 1. behandling af budget 2018-2021.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2017

  Oversigten taget til orientering, idet udvalget gjorde opmærksom på behovet for anlægsmidler til Fritidsrådet.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/31176, Sagsinitialer: brd

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv har siden 2015 arbejdet med at analysere og udvikle kommunens idrætsfaciliteter.

  Processen har tydeliggjort, at der kan være drifts- og udviklingsmæssige fordele i at organisere de kommunale svømme- og idrætsfaciliteter på en anden måde end den nuværende.

  Konkret arbejdes der videre med anbefalingen om at etablere en fælles kommunal organisation inden for svømme- og idrætsområdet.

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 3. oktober 2016, at igangsætte en udviklingsproces med henblik på at undersøge mulighederne i anbefalingen og skabe et beslutningsgrundlag for den fremtidige organisation af området.

  Det blev ligeledes besluttet, at Fritidsrådet skulle indkaldes til fælles drøftelse med Kultur- og Fritidsudvalget, når mulige scenarier foreligger.

  Forvaltningen har siden gennemført en proces med høj grad af involvering af de nuværende ledere inden for kommunens svømme- og idrætsområde.  Der er nu udarbejdet et forslag til en ny organisation, der samler de kommunale svømme- og idrætsfaciliteter samt to af borgerhusene, der ligger inden for Kultur- og Fritidsområdet.

  På baggrund af udviklingsprocessen, dialog med de nuværende ledere og målet om en effektiv, udviklings- og brugervenlig organisation, anbefaler forvaltningen en ny organisation, hvor de ovennævnte faciliteter samles i en organisation med en chef for området og to ledere for henholdsvis Faciliteter og Service samt Svømmehaller. Under området Faciliteter og Service hører hallerne og de grønne områder inkl. de 2 borgerhuse.

  I den nye organisation tilknyttes en udviklingskonsulent, hvis primære fokus er udvikling af smarte og brugervenlige løsninger, aktivitetstiltag og service. Udviklingskonsulenten ses som en vigtig brik i realisering af visionerne for den nye organisation, som er:

  1. Aabenraa kommunes idrætsfaciliteter skal være fyldt med liv og aktivitet fra morgen til aften, og det naturlige samlingspunkt for bevægelse i det enkelte lokalsamfund

  2. Den enkelte facilitet skal være let tilgængelig og åben for alle typer af bevægelsesaktiviteter

  3. Aabenraa Kommunes idrætsfaciliteters fysiske rammer fremstår som moderne, aktivitetsindbydende og skaber de unikke rammer for det sunde og gode liv for bevægelse.

  Forvaltningen vurderer, at den foreslåede organisation vil styrke de kommunale idrætsfaciliteter til at imødekomme den fremtidige udvikling inden for området.

  Den foreslåede organisation er nærmere beskrevet i bilaget.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til ny organisation sendes i høring ved Fritidsrådet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2017

  Indstillingen godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2496, Sagsinitialer: tbjoe

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 21. november 2016 en ny tilskudsmodel for idrætsfacilitetsområdet.

  Ifølge den oprindelige tidsplan skulle tilskudsmodellen være godkendt i juni måned.

  Den sene beslutning betød, at svømmeklubberne ikke nåede at justere deres kontingenter for vintersæsonen i forhold til vilkårene i den nye tilskudsmodel. Her stiger gebyret for foreningers brug af svømmehaller fra 61 kr. pr. time til 140 kr. pr. time, for at afspejle de faktiske omkostninger ved driften af svømmehaller. 

  Efterfølgende dialogmøder med kommunes svømmeklubber afspejler forståelse for at gebyret øges, men reel bekymring for de negative konsekvenser for svømmeklubbernes økonomi, frem til næste fastsættelse af kontingenter.

  Derfor foreslår forvaltningen en omprioritering inden for folkeoplysningens ramme som gør det muligt for foreningerne at tilpasse deres kontingenter fra og med den kommende sæson.

  Gebyret for perioden 1. januar til 31. juli 2017 foreslås fastsat til 100 kr. stigende til 140 kr. fra 1. august og fremadrettet.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften ved at indfase gebyret

  1. januar – 31. juli 100 kr.

  1. august of fremadrettet 140 kr.

  Udgør 0,084 mio. kr.

  Udgiften kan finansieres med et forventet mindreforbrug inden for Folkeoplysningens ramme.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at gebyret for brug af svømmehaller justeres til 100 kr./time i perioden 1. januar 2017 – 31.juli 2017, og

  at udgiften finansieres med et forventet mindreforbrug inden for Folkeoplysningens ramme.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2017

  Indstillingen godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/44654, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Den selvejende institution Ensted Idrætsanlæg ønsker at udvide Enstedhallen med et sundheds- og forebyggelsescenter, der er budgetteret til 6,795 mio. kr.

  I den forbindelse har Ensted Idrætsanlæg fremsendt en ansøgning til Aabenraa Kommune om en kommunegaranti på 4,3 mio. kr., et etableringstilskud på 0,300 mio. kr. samt få overdraget de nødvendige grundarealer vederlagsfrit.

  Foreningen bag den selvejende institution Ensted Idrætsanlæg oplyser, at formålet med det samlede projektet er at forvandle Enstedhallen, fra er en traditionel idrætshal, til et sundheds- og forebyggelsescenter, hvor forholdene for handicappede og ældre er unikke og ikke set andre steder.

  Planen er at udvide hallen med et handicapvenligt indgangsparti på 45 m2 med bl.a. handicaptoilet, handicapvenligt motions-/fitnessrum på 157 m2, multihal på 155 m2 samt en fysioterapi-klinik på 95 m2. Alt i alt forventer foreningen, at den samlede udbygning udgør ca. 447 m2 ekskl. overbygning.

  Foreningen vil indlede et samarbejde med en privat fysioterapeutklinik, som i forvejen har klinikker i andre byer i Aabenraa Kommune. Vedkommende har givet tilsagn om et 10-årigt lejemål.

  Foreningen har fremsendt en finansieringsplan, hvor bl.a. en række lokale sponsorer og foreninger har givet tilsagn om støtte. Ligeledes har foreningen modtaget tilsagn fra fonde.

  Begrundelse for at foreningen ønsker at søge en kommunegaranti er, at Den selvejende institution Ensted Idrætsanlæg kan opnå et lån til en meget lav rente ved Kommune Kredit. Ensted Idrætsanlæg har i deres driftsbudget indarbejdet en ydelse på et 30-årigt lån med fast rente.

  Forvaltningen er ved at undersøge en række spørgsmål i forhold til at kunne bevillige anlægsstøtte til projektet og vil redegøre for disse på mødet.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2017

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9009, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  På mødet den 27. februar 2017 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at få belyst vilkårene for at få placeret Teatercentrums årlige børneteaterfestival i Aabenraa Kommune.

  Baggrund

  Aprilfestival - teater for små og store er årets største begivenhed for dansk scenekunst for børn og unge og er verdens største af sin slags. Festivalens overordnede mål er at sætte spor inden for kunst og kultur - og at ‘åbne’ for flere møder mellem scenekunst, børn og unge.

  Festivallen løber af stablen over en hel uge i april måned. Den sikrer, at alle børn i kommunen oplever adskillige teaterforestillinger på deres skole, dagsinstitution eller i andre af kommunens kulturfaciliteter. I weekenden vises forestillingerne for interesserede børn og voksne på scener i området. Der er gratis adgang for både børn og voksne til alle forestillinger.

  Der deltager 450-500 teaterfolk fra 100-120 professionelle teatre med 150-220 forestillinger og op mod 800 opførelser i alt.

  Alene til weekendens program er der ca. 25.000 billetter.

  Teatercentrum arrangerer konferencer og seminarer om scenekunst for børn og unge, ligesom der er festivalshows, cafearrangementer med videre i tilknytning til festivalen.

  Børn- og unge publikum kommer fra et større regionalt område, mens det voksne publikum, kommer fra ind- og udland.

  Omkring 300 teaterformidlere (pædagoger, lærere, bibliotekarer, kulturkonsulenter, KulturCrew, teaterforeningsrepræsentanter m.fl.) fra hele landet gæster festivalen for at udvælge forestillinger til den kommende sæson, samt deltage i seminarer og netværksaktiviteter.

  Festivalen besøges også af op mod 100 internationale gæster fra 20-25 lande og tiltrækker altid et større antal anmeldere og journalister.

  En festival som denne vil give et positiv økonomisk afkast. Det vil være i form af overnatninger, forplejning, restaurantbesøg samt indkøb og handel i øvrigt.

  Teatercentrum oplyser, at det erfaringsmæssigt giver en meromsætning lokalt på mellem 5 og 7 mio. kr. afhængigt af mulighederne i kommunen.

  Aprilfestivalen har valgt deres kommende placeringer frem til år 2020.

  Da Aabenraa Kommune i 2020 har en stor opgave i forhold til markeringen af genforeningen, vil der først være ressourcer til at forberede festivallen i 2021, med gennemførelse i 2022.

  Såfremt der er politisk opbakning anbefaler forvaltningen derfor, at festivallen forsøges hentet til Aabenraa Kommune i 2022.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Værtskommunen og Teatercentrum fastsætter udgiftsrammen til festivalens budget. Beløbet fastsættes på baggrund af tidligere års erfaring med udgiftsniveauet, samt efter aftale mellem Teatercentrum og værtskommunen om særlige eller ekstraordinære tiltag og aktiviteter.

  De udgifter, som indgår i festivalbudgettet er refusionsberettigede i henhold til bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børne- og opsøgende teater.

  De foregående festivalkommuner som Holstebro, Frederiksund og Frederiksberg har betalt ca. 4,6-4,8 millioner kroner for selve festivaldelen. Heraf kommer halvdelen retur fra staten via refusionsordningen.

  I budgettet indgår ikke udgifter til:

  Lokaleleje, servicepersonale, skiltning og trafik, bespisning til reception. Mørklægning af store spillesteder, rengøring, distribution og udsmykning af byen.

  Tidligere år har værtskommunerne afsat ca. 0,3 mio. kr. til disse udgifter.

  Dertil kommer udgiften til en projektleder svarende til et årsværk ca. 0,6 mio. kr.

  Udkast til et estimeret budget:

  Værtsudgift til Aprilfestivalen:

  4,7 mio. kr.

  Refusion

  -2,35 mio. kr.

  Øvrige udgifter

  0,3 mio. kr.

  Projektleder

  0,6 mio. kr.

  Total

  3,25 mio. kr.

  Beslutter udvalget at godkende det videre arbejde med at få placeret festivallen i Aabenraa Kommune, udarbejdes et mere detaljeret budget og ønsket medtages som enkeltsag til budget 2019-2022.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltning arbejder videre med, at Aabenraa Kommune kan blive udvalgt til værtskommune for Aprilfestivalen år 2022.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2017

  Indstillingen godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1583, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  Punkter til dialogmødets dagsorden

  Der afholdes dialogmøde mellem Billedkunstrådet samt Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 8. maj 2017.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Billedkunstrådet har fremsendt følgende punkter:

  • Økonomi

  Billedkunstrådet ønsker, at Kultur- og Fritidsudvalget sikrer 0,300 mio. kr. årligt på budget 2018 og frem.

  • Udsmykning af Det Gamle Rådhus

  Billedkunstrådet er af chefen for byrådssekretariatet blevet bedt om at hjælpe med udsmykningen af trappeopgangen i det ny-restaurerede gamle rådhus. Rådet vil orientere om de overvejelser, de gør sig ved en sådan opgave.

  • Orientering om kunstprojekt i Varnæs-Bovrup

  Arbejdet skrider planmæssigt frem, og fernisering forventes afholdt i august måned.

  · Orientering om Artweek 2018

  Forvaltningen har følgende punkter:

  • Orientering om status på kommunens nye kultur- og fritidspolitik

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 8. maj 2017.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2017

  De nævnte punkter udgør dagsordenen til mødet med Billedkunstrådet.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Fremdrift – Aabenraa Arena
  • Møde i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2017

  De nævnte punkter samt nedenstående taget til efterretning:

  · Franciska Clausen medaljen uddelt

  · Sønderjyllands Symfoniorkester

  · Sund Skole 2020

  · Nedlukning af Oldemorstoft

  · Solcellepuljen.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2017

  Intet.