Beslutningsprotokol

mandag den 8. maj 2017 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll, Hans Philip Tietje
Bemærkninger: Der var afbud til mødet fra Jette Julius Kristiansen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden til

  Kultur- & Fritidsudvalget

  mandag den 8. maj 2017

  i lokale 412.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-05-2017

  Godkendt.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10373, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  En komité, af interessenter omkring det tidligere Told- og Skattemuseum, har henvendt sig til Aabenraa Kommune med ønske om, at få et Told-og Skattemuseum flyttet til og indrettet i Museum Oldemorstoft i Padborg.

  Told- og Skattemuseet, som er oprettet i 1912, har været drevet med vekslende frivillig og professionel bemanding. Og har haft en bestyrelse af tidligere toldere. SKAT besluttede i 2011 at nedlægge museet og overdrog ansvaret for dets nedlæggelse til Nationalmuseet.

  Nationalmuseet har efter gennemgangen ifølge aftalen med SKAT tilbudt samlingen til først og fremmest de statsanerkendte museer, hvor de skulle indgå i deres samlinger eller anvendes som rekvisitter. Efter aftalen mellem SKAT og Nationalmuseet skulle projektet være afsluttet 1. oktober 2016, hvorefter genstandene skulle være fordelt.

  En række museer har vist interesse for enkelte genstande i samlingen. Komitéen, der ønsker at holde genstandene samlet, har dog opnået bemyndigelse til at råde over samlingen af Skatteministeren og agter at søge fondsstøtte til projektets gennemførelse indtil udgangen af marts 2017.

  Museumsinspektøren for Museum Oldemorstoft er medlem af komiteen. Museum Oldemorstoft har i forvejen en mindre udstilling om bl.a. grænsekontrol. Komitéen finder, at et samarbejde med dette museum vil kunne løfte begge. Det skulle ske ved at modernisere formidlingen af samlingen i en ny samlet placering.

  Oldemorstoft er en af de afdelinger i Museum Sønderjylland, som er under udskillelse fra det statsanerkendte museum. Det sker som følge af Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering i 2015/16 og den BDO-undersøgelse af Museum Sønderjyllands økonomi og organisation, de fire sønderjyske kommuner iværksatte i 2016 og som begge anbefalede dette.

  I udskillelsesprocessen har Aabenraa Kommune besluttet at forsøge at drive Oldemorstoft videre inden for rammerne af en ny organisation. Det formål og virkefelt, som er defineret for det kommende museum, omhandler:

  Gården Oldemorstoft og dens historie i relation sin umiddelbare omegn, herunder nærheden til grænsen og de særlige sider af det sønderjyske landbrug samt Landbosamfundets historie.

  Told- og Skattemuseets samling omfatter genstande fra hele Told og Skats virkefelt overalt i Danmark, men også enkelte genstande det måske ville være relevant at indlemme direkte i Oldemorstofts nuværende udstilling om netop grænsespørgsmål og grænsegendarmeriet. Indlemmelse af hele samlingen vil derimod give museet en ganske anden profil og give landbrugshistorien en mindre prominent vægtning.

  Pladskravene skønnes at være 300 m2 til udstilling, plus 300 m2 til større genstande, billedarkiv samt arbejds- og læsepladser. Endvidere ønskes 100-200 hyldemeter til bogsamlingen. De arealer, som Oldemorstoft kunne frigøre til udstillingen, omfatter 250 m2. Der ville derfor skulle etableres yderligere magasin- og formidlingsarealer i eksisterende eller nyopførte kommunale bygninger både til Told- og Skattemussets genstande og de genstande, der aktuelt er i de lokaler, som skal frigøres.

  Som nævnt finder Nationalmuseet ikke samlingen bevaringsværdig i sin helhed ligesom Museum Sønderjylland peger på, at Aabenraa Kommune ikke bør overtage en samling, som en række kvalificerede specialister i flere omgange har anbefalet kasseret.

  Komiteen har udarbejdet et budget for etableringen på 3 mio. kr. og et driftsbudget på 0,287 mio. kr., som forvaltningen dog vurderer, er meget lavt sat, hvis man har ambitioner med samlingen. Såfremt Aabenraa Kommune ønsker at indgå i et samarbejdet med Komitéen til en samlet bevarelse af Told- og Skattemuseum, er der brug for en yderligere kvalificering af budgettet.

  Komitéen har sidst i marts måned modtaget svar vedrørende en fondsansøgning. Fonden meddeler som foreløbig svar, at den afventer kommunens afgørelse med hensyn til Told- og Skattemuseets placering og kommunal støtte, (størrelse og garanteret tidsrum), forinden der træffes en afgørelse.

  Forvaltningen ser 5 alternativer som er beskrevet i finansieringsnotatet.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Komiteen har udarbejdet et budget for etableringen på 3 mio. kr. og et driftsbudget på 0,287 mio. kr., som forvaltningen dog vurderer er meget lavt sat, hvis man har ambitioner med samlingen.

  Såfremt Aabenraa Kommune ønsker at indgå i et samarbejdet med Komitéen til en samlet bevarelse af et Told- og Skattemuseum, er der brug for en yderligere kvalificering af budgettet, som skønnes at være:

  Øget driftsudgift 1.000 kr.

  2018

  2019

  2020

  2021

  Finansiering

  Alternativ 1

  500

  500

  500

  500

  driftsudvidelse

  Alternativ 2

  500

  500

  500

  500

  omprioritering

  Alternativ 3

  480

  480

  480

  480

  driftsudvidelse

  Alternativ 4

  480

  480

  480

  480

  omprioritering

  Alternativ 5

  0

  0

  0

  0

  neutral

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen drøftes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-05-2017

  Drøftet.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3360, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Den 7. februar 2017 godkendte Økonomiudvalget de økonomiske procedurer i 2017, herunder budgetprocessen for budget 2018-2021. Processen er gennemgået på Kultur- og Fritidsudvalget den 3. april 2017. 

  Første behandling af budget omfatter følgende områder:

  Udfordringer:

  Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at tage initiativ til at fastholde økonomien og søge Oldemorstoft i Bov og Jacob Michelsens Gård i Aabenraa videreført i en ny driftsform fra 1.1.2018. Der er afsat økonomi til løbende løn- og driftsudgifter. For budget 2017 er afsat en ekstrabevilling på 0,250 mio. kr. til etablering af IT, hjemmeside, grafisk profil, juridisk bistand, konsulentarbejde og udvikling af ny udstilling. Der er behov for at sikre løbende egenfinansiering til fornyelse af udstillinger og markedsføring. Dette betyder, at Kultur- og Fritidsudvalget skal finde 0,075 mio. kr. til en fremtidig udvidelse af driftsrammen på museumsområdet.

  Driftsinvesteringsønske:

  På baggrund af gennemført idrætsfacilitetsanalyse, er der anbefalet en omstrukturering af organisationen for de kommunale haller. Der foreslås afsat midler til implementering af løsning, der på sigt forudsættes at blive selvfinansierede i form af besparelser og rationel udnyttelse af personale mv. Målet er, at frigivne midler kan bruges til mere udvikling og aktivitet i hallerne. Driftsinvesteringsønsket vil over en 4 årig periode give netto 0. Efterfølgende driftsbesparelse tilgår til formålet, som er udvikling. 

  Se bilag - investeringsforslag.

  Drift - omprioriteringskatalog:

  Ifølge rammeudmelding skal udvalget bidrage med 0,936 mio. kr. i 2018 – 2021 til reduktioner.

  Ifølge rammeudmelding kan udvalget komme med ønsker til nye tiltag for 0,936 mio. kr.

  Der er i bilag 1 indmeldt forslag og beskrivelser af emner til hhv. reduktioner og ønsker. Udvalget beslutter hvilke emner, der skal indgå i kataloget.

  Anlæg:

  Investeringsoversigt over anlæg for udvalget er blevet kvalificeret. Der er ikke projekter, hvor der anbefales forskydninger i periodiseringen.

  Udvalget har i år mulighed for at komme med anlægsønsker som skal prioriteres. Der kan ønskes nye anlæg i 2019/2020, og der skal besluttes, hvilke der sendes videre til budgetbehandling i Økonomiudvalget samt prioritering heraf. 

  I bilag 2 ses oversigter over anlæg og anlægsønsker med tilhørende projektbeskrivelser.

  Takster:

  Der er udarbejdet et forslag til takstbilag, som fremgår i bilag 3.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til driftsinvesteringsønske anbefales godkendt,

  at udvalget prioriterer, hvilke reduktioner for minimum 0,936 mio. kr., der skal indgå i omprioriteringskataloget,

  at udvalget prioriterer, hvilke ønsker for højst 0,936 mio. kr., der skal indgå i omprioriteringskataloget,

  at udvalget prioriterer, hvilke anlægsønsker, der skal indgå i budgetprocessen, og

  at forslag til takstbilag anbefales godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-05-2017

  Forslag gennemgået.

  Beslutning på næste møde.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3386, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den første detaljerede bevillingskontrol i 2017 pr. 31. marts 2017.

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2017 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne.

  Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Ændringer opdeles på følgende sager:

  1. Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  En samlet oversigt over forslag til bevillingsændringer fremgår af bilag I3.

  Der er ingen omplaceringer indenfor udvalget, der skal godkendes af udvalget.

  Der er heller ingen tillægsbevillinger finansieret af kassen, som skal godkendes af byrådet.

  Der er alene tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0).

  Der er ingen tillægsbevillinger til anlæg.

  I bilag I2N ses status for de enkelte politikområder.

  Økonomi og afledt drift

  Bilag I4 viser en økonomisk oversigt over det forventede regnskab på udvalgets område fordelt på serviceudgifter, anlæg.

  Opsummeret søges følgende bevillingsændringer for 2017:

  1.000 kr.

  Oprindeligt budget

  Korrigeret budget

  Forbrug 31/3

  Forventet regnskab 2017

  Ændring

  Service

  udgifter

  94.134

  95.216

  31.654

  95.202

  -14

  Anlæg

  16.848

  28.509

  9.805

  28.509

  0

  Ændring i serviceudgifterne indeholder omplaceringer til:

  1. Udligning af vedligeholdelsesforpligtigelse på areal ved Rødekro bibliotek, så forpligtigelsen entydigt er overført til biblioteket fra Teknik- og Miljøudvalget. Der søges omplaceret til Kultur- og Fritidsudvalget 0,05 mio. kr. i 2017 samt en rammekorrektion i 2018-2021 på 0,02 mio. kr.

  2. Budgetomplacering i forbindelse med opkrævning af forsikringspræmier fra 2017 på 0,064 mio. kr. til Økonomiudvalget.

  Der er ingen bevillingsmæssige ændringer på anlæg.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orientering om bevillingskontrollen tages til efterretning,

  at der gives en tillægsbevilling i 2017 på 0,05 mio. kr. samt en rammekorrektion i 2018-2021 på 0,02 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalget jf. bilag B1, og

  at der gives en negativ tillægsbevilling i 2017 og negativ rammekorrektion i 2018-2021 på 0,064 mio. kr., som tilføres Økonomiudvalget jf. bilag B1.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-05-2017

  Orienteringen taget til efterretning.

  2. og 3. at anbefales godkendt.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3386, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører anlæg for Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med bevillingskontrollen 31.03.2017.

  Der er et samlet korrigeret budget for anlæg på 28,5 mio. kr.

  For alle anlægsprojekter forventes samlet anlægsbevilling overholdt. For Arena Aabenraa forventes overført 0,98 mio. kr. til gennemgang af fejl og mangler.

  For puljer vedrørende billedkunstrådet er projekternes udvikling, afklaring og forbrug afhængig af tredjemands beslutningsproces.

  I bilag A2 ses status for de enkelte projekter under udvalget, med dertil hørerne betalingsplan i bilag A3.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orientering om anlæg under Kultur- og Fritidsudvalget tages til efterretning. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-05-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/25492, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 11. januar 2016, at igangsætte en proces med henblik på at revidere Kultur- og Fritidspolitikken. På baggrund af en evaluering af de seneste års indsatser besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at arbejde med følgende overskrifter: 

  · Kultur & Fritid på tværs

  · Stjerner at se op til

  · Fede Fællesskaber

  · Land, Vand og By

  I løbet af processen viste det sig hensigtsmæssigt dels at samle Kultur- og Fritidspolitikken og Bibliotekspolitikken i én fælles politik, og dels at ændre ”Kultur & Fritid på tværs” til ”Samarbejde på tværs”, og gøre denne overskrift til politikkens overordnede tema, som strækker sig på tværs af de tre indsatsområder.

  Fra august til oktober 2016 gennemførte forvaltningen en borgerinddragende proces, hvor en tænketank på ca. 60 repræsentanter fra forskellige foreninger, institutioner, erhvervsliv og forvaltninger gav input til politikkens form og indhold. Processen har i høj grad formet det udkast til Kultur- og Fritidspolitik, som var i offentlig høring i perioden 15. november til 15. december 2016.

  Resultater af høringsproces

  I høringsperioden indkom der 10 høringssvar.  Kopi af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger hertil, kan ses i bilag. Høringssvarene har givet anledning til en større justering af tekst og grafisk layout med det formål at,

  · vægte kultur og fritid, køn og aldersgrupper ligeligt i tekst og billede

  · kommunikere politikken kortfattet, indbydende og levende

  · tydeliggør det tværfaglige samarbejde med naturområdet.

  Desuden har høringen givet anledning til en ændring af overskriften ”Fede Fællesskaber til Aktive Fællesskaber”.

  For at imødekomme ønsket om at kommunikere politikken kortfattet, indbydende og levende vil politikken primært blive kommunikeret via visuelt markante plakater med en kort tekst til ophængning i klubhuse, supermarkeder og biblioteker med henvisning til, at hele politikken kan læses på kommunens hjemmeside.

  Teksten i den fulde udgave af politikken er forkortet ca. 20 % i forhold til høringsteksten og gjort lettere læsbar, både hvad angår tekstens skriftstørrelse og sværhedsgrad.

  Billederne i den fulde udgave er søgt ligeligt fordelt på alle aldersgrupper, køn samt på kultur og fritid.

  I forbindelse med politikkens vedtagelse starter en ny borgerinddragende proces, idet de konkrete indsatser vil blive udarbejdet sammen med tænketanken og dens bagland (se bilaget Procesplan).

  Sagen afgøres i byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kultur- og Fritidspolitikken 2017 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-05-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/31176, Sagsinitialer: tbjoe

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 3. april 2017, at forslaget til en ny organisation af de kommunale svømmehaller og idrætsfaciliteter sendes i høring ved Fritidsrådet.

  Kultur, Miljø & Erhverv har siden 2015 arbejdet med at analysere og udvikle kommunens idrætsfaciliteter.

  Processen har tydeliggjort, at der kan være drifts- og udviklingsmæssige fordele i at organisere de kommunale svømme- og idrætsfaciliteter på en anden måde end den nuværende.

  Konkret arbejdes der videre med anbefalingen om at etablere en fælles kommunal organisation inden for svømme- og idrætsområdet.

  Med henblik på dette høringssvar, har fritidsrådet den 20. april 2017 haft møde med forvaltningen, og fritidsrådet er blevet præsenteret for de bagvedliggende tanker og intentioner med forslaget. Fritidsrådet har på mødet haft mulighed for at stille spørgsmål til forslaget.

  Fritidsrådet har ikke haft forslaget til høring hos deres medlemsforeninger.

  Det er Fritidsrådets opfattelse, at Aabenraa Kommune suverænt selv har kompetencen til at træffe beslutning om organiseringen på idrætsfacilitetsområdet, og alle modeller for valg af organisering af idrætsfacilitets-området vil selvfølgelig både indeholde fordele og ulemper.

  Udmøntet på rigtig måde er det fritidsrådets vurdering, at den valgte model til ny organisering af idrætsfacilitets-området kan være med til positivt, at understøtte missionen og visionen i forslaget.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til ny organisation godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-05-2017

  Godkendt.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9595, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Hellevad Idrætsforening ønsker tilladelse til at opføre en tribune på Hellevad Idrætsanlæg.

  Foreningens formål er at skabe bedre og mere attraktive rammer i forbindelse med afvikling af sportskampe m.v.

  Tribunen ønskes opført centralt placeret på idrætsanlægget.

  Opførelsen vil ske ved frivillig arbejdskraft, og samtlige etableringsomkostninger afholdes af foreningen.

  Inden iværksættelse påhviler det foreningen at indhente de fornødne myndighedsgodkendelser.

  Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til opsætningen og at der udarbejdes en lejekontrakt, hvor areal stilles vederlagsfrit til rådighed, og vilkårene for leje af areal fremgår. Af lejekontrakten vil det endvidere fremgå, at vedligehold og tilsyn med tribunen er foreningens ansvar, og såfremt tribunen ikke længere anvendes eller misligholdes, påhviler det foreningen at fjerne den og reetablere området uden udgifter for kommunen.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles Hellevad Idrætsforening tilladelse til opførelse af tribunen,

  at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde en lejekontrakt på arealet,

  at alle udgifter i forbindelse med opførelse og vedligehold er Aabenraa Kommune uvedkommende, og

  at der skal forelægge et konkret projekt senest ultimo 2018, ellers bortfalder tilsagnet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-05-2017

  Godkendt.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/21654, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Bov IFs nyetablerede cricket-afdeling modtog den 15. august 2015 tilsagn om at kunne benytte arealet Harkærvej 3 i Kruså til sine aktiviteter.

  Arealet er ikke del af den plejeplan for grønne områder som der er indgået kontrakt på frem til udgangen af 2017.

  Det blev ved tilsagnet oplyst at plejeniveauet ville være 1-2 klipninger årligt, og at yderlige behov for pleje måtte dækkes af brugerne selv.

  Arealet benyttes ud over cricket-afdelingen af den lokale ringriderforening.

  Cricket-afdelingens aktiviteter har været stigende, klubben opnår gode resultater. Bov IF har henvendt sig for at få øget plejeniveauet, således at banen klippes i løbet af sæsonen til kampe for såvel junior- som seniorhold. Udgiften hertil skønnes at være ca. 0,040 mio. kr. årligt.

  Da der ikke er afsat finansiering til det øgede vedligehold, har forvaltningen som alternativ tilbudt støtte til indkøb af en egnet havetraktor, så foreningen selv kan klippe arealet, forvaltningen har endvidere anvist arealet ved Barak 80 ved Frøslevlejren, som indgår i plejeplanen. Bov IFs cricket-afdeling har afvist disse tilbud, og foretrækker at blive ved Grænsestadion.

  Løsningsforslag:

  1. Tilbuddet om støtte til køb af havetraktor fastholdes og den nuværende arealpleje hvor kommunen udfører to årlige klipninger ophører.

  + Lignende ordninger hvor foreninger bidrager til vedligeholdelse af faciliteter kendes fra bl.a. opkridtnings-ordninger i kommunen.

  - Tilbuddet sidestiller ikke cricket med fodbold.

  Udgift: 0,015 mio. kr. i engangsudgift.

  1. Tilbuddet om benyttelse af arealet ved Barak 80 fastholdes

  + Arealet bliver allerede vedligeholdt indenfor den indgåede kontrakt om vedligehold af grønne arealer.

  - Arealet er placeringsmæssigt mindre attraktivt, og foreningen skal selv bidrage til renholdelse af badefaciliteterne i lighed med Bov IFs løbeafdeling.

  Udgift = 0 kr. 

  1. Udgifterne til vedligehold af arealet dækkes frem til kontraktudløb via puljen til akut opståede problemstillinger (påbud mv.) og indgår herefter i en ny kontrakt eller i tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter.

  + Cricket-sporten vil få en mere gunstig platform for sin udvikling.

  - I tilfælde af påbud i forhold til fx kloakering eller bandsikkerhed, eller akut opståede skader, ved fx storm eller oversvømmelse, kan det blive problematisk at dække disse udgifter.

  Der vil dannes præcedens for aktivitetsudvidelser ad denne vej.

  Udgift 0,040 mio. kr. årligt

  Uanset valg af løsning foreslår forvaltningen, at arealet medtages ved en ny kontraktindgåelse, såfremt sportsaktiviteten stadig er aktuel.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at løsningsforslag C vælges, og

  at arealet indgår ved en ny kontraktindgåelse, såfremt aktiviteten stadig er aktuel.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-05-2017

  Godkendt.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/5695, Sagsinitialer: lfi
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/12549, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Musikrådet og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 6. juni 2017.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Musikrådet har fremsendt følgende punkter:

  • Musikrådets arrangementer og aktiviteter i året der gik.
   Orientering v. Musikrådet.
  • Synlighed for musiklivet i forhold til kommunens hjemmeside, strategier, kommuneplaner og øvrigt.

  Musikrådet vil redegøre for, hvordan de ønsker at musiklivet bliver fremvist på de forskellige platforme for, at de mangfoldige tilbud er med til at løfte ambitionerne i Sund Vækst.

  Derudover ønsker rådet at debattere muligheden for kortlægning og synliggørelse af omfanget af kommunens musikliv elektronisk.

  • Musikkens Hus – hvor er vi nu?
   Oplæg til dialog om fysiske rammer for musiklivet v. Musikrådet.
  • Musik i byrummene i Aabenraa.
   Musikrådet lægger op til en dialog om musik i de åbne byrum – hvilke faciliteter krævers der hvis man ønsker musik i det åbne byrum - fysiske rammer.

  Forvaltningen har følgende punkter:

  • Status på Kultur- og Fritidspolitikken, og
  • Orientering om budgetproces.

  Derudover kommer punkter som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med dialogpartneren.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet den 6. juni 2017.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-05-2017

  De nævnte punkter udgør dagsordenen til dialogmødet med Musikrådet.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Fremdrift – Arena Aabenraa

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-05-2017

  Orientering om

  • Fremdrift – Arena Aabenraa

  samt orientering om:

  • Folk Baltica
  • Grus på tennisbaner

  blev taget til efterretning.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-05-2017

  Intet.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen