Beslutningsprotokol

tirsdag den 6. juni 2017 kl. 16:00

Mødested: Lokale 123, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll, Hans Philip Tietje
Bemærkninger: Afbud fra Dorte Ballhorn Soll
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden til

  Kultur- og Fritidsudvalget

  tirsdag den 6. juni 2017 kl. 16.00

  i lokale 123.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2017

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10373, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besigtigede Museum Oldemorstoft den 8. maj 2017 og blev på det efterfølgende udvalgsmøde samme dag orienteret om, at en komité af interessenter omkring det tidligere Told- og Skattemuseum har henvendt sig til Aabenraa Kommune med ønske om at få et Told-og Skattemuseum flyttet til og indrettet i Museum Oldemorstoft i Padborg, da samlingens genstande ellers tilgår interesserede museer og en eventuel restmængde destrueres.

  Museumsinspektøren for Museum Oldemorstoft er medlem af komiteen. Oldemorstoft har i forvejen en mindre udstilling om bl.a. grænsekontrol. Komitéen finder, at et samarbejde med dette museum vil kunne løfte begge. Det skulle ske ved at modernisere formidlingen af samlingerne i en ny samlet placering.

  Pladskravene skønnes at være 300 m2 til udstilling, plus 300 m2 til større genstande, billedarkiv samt arbejds- og læsepladser. Endvidere ønskes 100-200 hyldemeter til bogsamlingen. De arealer, som Oldemorstoft kunne frigøre til udstillingen, omfatter 250 m2.

  Det vil være en forudsætning for modtagelsen af samlingen, at Komitéen og museumsinspektøren for Museum Oldemorstoft får prioriteret og inkorporeret de to samlinger på en sådan måde, at udstillingen fremadrettet kan huses indenfor rammerne af Oldemorstoft nuværende arealer.

  Forvaltningen har undersøgt muligheden for at få plads til samlingens magasin, billedarkiv, m.m. Det gamle rådhus i Bov har, under forudsætning for af en myndighedsgodkendelse, et egnet ledigt arkivrum i kælderen med elevator og betonrampe til niveaufri adgang.

  Prisen for leje og drift af egnede lokaler er 0,042 mio. kr. pr. år inkl. drift og alarm. Herudover skal der monteres bimåler til affugter og elforbrug vil blive afregnet til 2 kr. pr. kWh. Endvidere skal lokalet undersøges for afløb til kondensvand eller om der skal etableres pumpe. Disse udgifter er endnu ikke beregnet.

  Komiteen har udarbejdet et anlægsbudget for etableringen på 3 mio. kr. og et driftsbudget på 0,287 mio. kr. Etableringsomkostninger søges fondsfinansieret og et tilsagn herfra er afhængig af tilsagn om kommunalt driftstilskud.

  Endvidere har Komitéen meddelt, at såfremt der opnås tilslutning til realisering af projektet i Aabenraa Kommune, har de modtaget tilsagn fra Told & Skatteforbundets om et årligt driftstilskud på 0,130 mio. kr. Tilsagnet er dog betinget af, at det godkendes på Told & Skatteforbundets kongres 24.-25. oktober 2017 og efterfølgende i Seniorforening.

  Vælger Kultur- og Fritidsudvalget at arbejde videre med det beskrevne og indstillede Alternativ 1, hvor driftsudvidelsen finansieres via et driftsudvidelsesønske, kan Aabenraa Kommune give tilsagn efter budgettets endelige vedtagelse 11. oktober.  

  Driften af Told- og Skatte udstillingen vil skulle inkorporeres i den driftsform som Oldemorstoft indfases i ved udskillelsen fra Museum Sønderjylland 1. januar 2018.

  Selve sorteringen i samlingen, flytningen og opstarten af driften vil, afhængig af tilsagn om etableringsstøtte fra fonde, kunne påbegyndes ultimo 2018.

  Forvaltningen ser tre alternativer, som er beskrevet i finansieringsnotatet.

  Økonomi og afledt drift

  Museumsinspektøren for Oldemorstoft og forvaltningen har kvalificeret forslaget til driftsbudget og vurderer, at der er behov for et driftsbudget på 0,207 mio. kr. Under forudsætning af, at Aabenraa Kommune stiller lokaler gratis til rådighed og finansierer etableringsomkostningerne af et arkiv (affugter, bimåler og lign.) samt at Told & Skatteforbundet er positiv med hensyn til et bidrag på 0,130 mio. kr. til finansiering af driftsudgifterne, estimeres et årligt kommunalt driftstilskud på 0,077 mio. kr.

  Øget driftsudgift 1.000 kr.

  2018

  2019

  2020

  2021

  Finansiering

  Alternativ 1

  77

  77

  77

  77

  Driftsudvidelse

  Alternativ 2

  77

  77

  77

  77

  Omprioritering

  Alternativ 3

  0

  0

  0

  0

  Neutral

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Alternativ 1vælges og ansøgningen imødekommes via et driftsudvidelsesønske.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2017

  Anbefales godkendt.

  Jette Julius Kristiansen (O) undlod at stemme.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3360, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Den 8. maj 2017 blev budget 2018-2021 for Kultur- og Fritidsudvalget behandlet første gang.

  Forslag blev gennemgået og beslutning udsat til 2. behandling.

  Der skal træffes beslutning om følgende områder:

  Driftsinvesteringsønske:

  På baggrund af gennemført idrætsfacilitetsanalyse, er der anbefalet en omstrukturering af organisationen for de kommunale haller. Der foreslås afsat midler til implementering af løsning, der på sigt forudsættes at blive selvfinansierede i form af besparelser og rationel udnyttelse af personale mv. Investeringsforslag kan ses i bilag 1.

  Drift - omprioriteringskatalog:

  Ifølge rammeudmelding skal udvalget bidrage med 0,936 mio. kr. i 2018 – 2021 til reduktioner. Der blev til 1. behandling drøftet følgende muligheder

  • Reduktion af folkeoplysningsrammen på hhv. driftsudgifter lokaler samt fastholdelse af medlemstilskud til børn og unge på 140 kr.
  • Ophør af erhvervsstøttende eventaftaler
  • Fastholdelse af rammebudget på andre kulturelle opgaver
  • Indtægtskrav på biblioteksintroduktion til ungdomsuddannelser

  Ifølge rammeudmelding kan udvalget komme med ønsker til nye tiltag for 0,936 mio. kr. Der blev på 1. behandling drøftet følgende muligheder

  • Bookingsystem Conventus
  • Håndtering af Grejbank
  • Aktivitetsudvidelse Borgersalen i Tinglev
  • Aktivitetsudvidelse i nygadehuset
  • Sønderjysk Kulturfællesskab
  • Oldemorstoft og Michelsens Gård
  • Kompensation statstilskud Musikskolen
  • Projekt samarbejde med folkeskoler(Musikskolen)

  Omprioriteringskataloget er nærmere beskrevet i bilag 1.

  Specielle bemærkninger:

  De specielle bemærkninger kan ses i bilag 2 og skal godkendes til den videre budgetproces.

  Anlæg:

  Investeringsoversigt over anlæg for udvalget er blevet kvalificeret. Der er ikke projekter, hvor der anbefales forskydninger i periodiseringen.

  Udvalget har i år mulighed for at komme med anlægsønsker som skal prioriteres. Der kan ønskes nye anlæg i 2019/2020, og der skal besluttes, hvilke der sendes videre til budgetbehandling i Økonomiudvalget samt prioritering heraf. 

  I bilag 3 ses oversigter over anlæg og anlægsønsker med tilhørende projektbeskrivelser.

  Takster:

  Der er udarbejdet et forslag til takstbilag, som fremgår i bilag 4. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til driftsinvesteringsønske anbefales godkendt,

  at udvalget prioriterer, hvilke reduktioner for minimum 0,936 mio. kr., der skal indgå i omprioriteringskataloget,

  at udvalget prioriterer, hvilke ønsker for højst 0,936 mio. kr., der skal indgå i omprioriteringskataloget,

  at udvalget prioriterer, hvilke anlægsønsker, der skal indgå i budgetprocessen,

  at forslag til takstbilag anbefales godkendt, og

  at specielle bemærkninger for Kultur- og Fritidsudvalget godkendes til den videre budgetproces.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2017

  1. at anbefales godkendt.
  2. at forslag til reduktioner er beskrevet med beløb under følgende noter: 3,5,8 og 12.
  3. at forslag til udvidelser er beskrevet med beløb under følgende noter: 4,5,7,10 og 11. Hertil kommer note 8 med 0,275 mio. kr. og note 17 med 0,077 mio. kr.
  4. at første prioritet er de forslag, der er beskrevet i note 4,5,6,7,8,13 og 17. Hertil kommer et forslag vedr. Nr. Hostrup Hus på 1,0 mio. kr.

  Anden prioritet er de forslag, der er beskrevet i 1,3,9,11a,11b,12 og 16.

  Tredje prioritet er de forslag, der er beskrevet i note 2,10,14 og 15.

  1. at anbefales godkendt, og
  2. at godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/44654, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget blev på mødet den 3. april 2017 orienteret om, at den selvejende institution Ensted Idrætsanlæg ønsker at udvide Enstedhallen med et sundheds- og forebyggelsescenter, og hertil søger en kommunegaranti for lånet. Udvalget bad om, at projektet blev faseopdelt på en måde, der gjorde det muligt at stille en kommunegaranti for lån vedrørende de dele, der tjener almenvældet.

  Ensted Idrætsanlæg har på den baggrund fremsendt en ny ansøgning til Aabenraa Kommune om en kommunegaranti på 2,690 mio. kr. til fase 1, som vedrører multisal og nyt indgangsparti med handicaptoilet svarende til 200m2. Endvidere har Ensted Idrætsanlæg søgt om at få overdraget de nødvendige grundarealer vederlagsfrit.

  Fase 2 finansieres af et almindeligt realkreditlån samt en række lokale sponsorer og foreninger, som har givet tilsagn om støtte, ligesom foreningen har modtaget tilsagn fra fonde.

  I forhold til den efterfølgende drift, vil Kultur- og Fritidsudvalget skulle beslutte, om byggeriet betyder, at hallen ændrer status fra lokal hal til lokalt idrætscenter, med deraf følgende justering af fordelingsnøglen i tilskudsmodellen for samtlige haller.

  Måtte Ensted Idrætsanlæg ikke opnå en kommunegaranti og i stedet vælge at få finansieret projektet via andre realkreditinstitutioner, vil de fortsat skulle have godkendt udvidelsen og lånoptagelsen af Aabenraa Kommune jf. driftsaftalen mellem Ensted Idrætsanlæg og Aabenraa Kommune.

  Såfremt der meddeles en kommunegaranti, skal Aabenraa Kommune foretage deponering af et beløb svarende til hovedstolen på det garanterede lån. Alternativt skal kommunen foretage en tilsvarende modregning ifm. lånerammeopgørelsen.

  Forvaltningen ser følgende alternativer:

  Alternativ 1:

  Ansøgningen imødekommes ikke.

  Med baggrund i kommunes samlede  vurdering af behovet for kapacitet anbefaler forvaltningen, at en kommunegaranti ikke imødekommes.

  Alternativ 2:

  Ansøgning om kommunegaranti imødekommes,

  Aabenraa Kommune bevilliger en kommunegaranti på 2,690 mio. kr. til Ensted Idrætsanlæg til finansiering af fase 1, under forudsætning af at de nødvendige myndighedsgodkendelser i byggeansøgningen opnås og en kommunegaranti er indenfor rammerne af kommunalfuldmagten.

  En kommunegaranti vil samtidig udløse en deponering eller reduktion af kommunens låneramme med et tilsvarende beløb.

  Forvaltningen har udarbejdet et notat vedrørende udbygning af Ensted Idrætsanlæg.

  Ansøgning om overdragelse af de nødvendige grundarealer vederlagsfrit behandles i Grundsalgsudvalget.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  Forvaltningen har i forhold til kommunalfuldmagten undersøgt, om kommunen har adgang til at yde støtte til anlæg, som en privat virksomhed opfører, såfremt virksomheden varetager opgaver, som kommunen lovligt kan støtte.

  KL oplyser, at det ved anlægsstøtten skal være muligt at øremærke støtten således, at den alene kommer opgaver af kommunal interesse til gode.

  Selvom Ensted Idrætsanlæg har valgt at faseopdele anlægsprojektet og søger kommunegaranti til den del af projektet (fase 1), som består af multisal, handicaptoilet og nyt indgangsparti til idrætscentret med overdækning primært for bedre modtagelse af handicappede, er det usikkert, om kommunalfuldmagten giver kommunen mulighed for lovligt at støtte projektet med en kommunegaranti, selvom fase 1 har en kommunal interesse.

  Såfremt Aabenraa Kommune måtte ønske at støtte projektet, bør kommunen, forinden der træffes beslutning, få afklaret lovligheden i at støtte (fase 1)  i udvidelsen af Enstedhallen hos KL.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgningen ikke imødekommes jf. alternativ 1.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2017

  Alternativ 2 anbefales godkendt,

  idet det forudsættes, at hallen ikke opgraderes i.f.t. tilskudsmodellen.

  Forinden sagen videresendes til byrådet afklares lovligheden i KL.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/19634, Sagsinitialer: JJ

  Sagsfremstilling

  Nr. Hostrup Ungdomsforening har siden 1979 haft fast base i det daværende SI-center i Nr. Hostrup. Kommunen indgik hvert år en driftsaftale om køb af timer til foreningslivet i multisal og hal.

  Efter salget af SI-centret til den private aktør Jump A Lot i 2011 har Nr. Hostrup Ungdomsforening videreført deres aktiviteter dér. Kommunen har betalt driftsomkostningerne på 0,103 mio. kr. Den høje pris skyldes prissætningen i Jump A Lot. Lokaliteterne er dog blevet væsentlig indskrænket de senere år til kun at omfatte en multisal på ca. 350 m2. Jump A Lot har med udgangen af uge 12 2017 opsagt aftalen om de 250 årlige aktivitetstimer.

  På grund af pladsproblemerne arbejder foreningslivet i gennem den selvejende institution Nr. Hostrup-Hus på at opføre et multihus i tilknytning til Nr. Hostrup Forsamlingshus. Huset forventes klar til brug fra sæsonen 2018/19.

  Som en overgangsordning, ind til man får opført multihuset, søger Nr. Hostrup-Hus om at få tilført det beløb på 0,103 mio. kr., som Aabenraa Kommune har betalt for aktiviteter afholdt i Jump A Lot, som et tilskud i sæsonen 2017/18.

  Forvaltningen kan ikke anbefale, at Nr. Hostrup Ungdomsforening via den selvejende institution Nr. Hostrup-Hus bliver begunstiget i forhold til andre foreninger, der får dækket udgifter til private lokaler jf. Folkeoplysningslovens regler.

  Alternativt ønsker Nr. Hostrup-Hus at blive omfattet af kommunens tilskudsmodel for idrætsfaciliteter fra sæsonen 2017/2018. Ud fra de angivne forudsætninger ville det udløse et tilskud på 0,275 mio. kr. årligt. Tilskuddet ville nødvendiggøre en samlet justering af modellens fordelingsnøgle. Skabes der præcedens for at private og selvejende institutioners byggerier indgår i tilskudsmodelen, svækkes muligheden for at arbejde samlet og strategisk med kommunens faciliteter. 

  Multisalen vil, i givet fald projektet realiseres, kunne sammenlignes med foreningshuset i Holbøl, der ikke indgår i tilskudsmodellen, da modellen alene omfatter idrætsfaciliteter såsom haller og svømmehaller. Derfor kan forvaltningen ikke anbefale denne løsning.

  Efter dialog med forvaltningen har Nr. Hostrup-Hus undersøgt timer og pris vedrørende de hold, der kunne udøve deres aktiviteter i forsamlingshusets sal, for at kunne beregne et tilskud efter Folkeoplysningslovens regler. Foreningens lejeudgift for perioden uge 37-51 vil udgøre i alt 0,065 mio. kr. Timetallet for perioden er 202,5 timer og et tilskud jf. Folkeoplysningsloven vil derfor udgøre 0,011 mio. kr. Denne beregning er foretaget ud fra samme forudsætninger som beregningen vedrørende tilskud foreningshuset i Holbøl, som Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at tildele på mødet den 6. maj 2016. 

  Mulighederne for at få timer i nærliggende haller er ligeledes blevet undersøgt. Forvaltningen vurderer dog, at det vil være uhensigtsmæssigt at belaste det øvrige foreningsliv med en stor rokade for at løse Nr. Hostrup Ungdomsforenings udfordring en enkelt sæson.

  Som en del af Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter den 21. november 2016 blev det besluttet at støtte Nr. Hostrup Ungdomsforenings leje af Jump A Lot i samme omfang som hidtil. Ligeledes blev det besluttet, at den endelige fastsættelse af eventuelt lokaletilskud til det kommende foreningslokale i Nr. Hostrup afhænger af en politisk beslutning. Denne vil kunne træffes, når foreningen fremsender en konkret ansøgning, når byggeriet er tilendebragt.

  Forvaltningen bemærker, at Nr. Hostrup-Hus har fremsendt ansøgning om at få et anlægstilskud på 1 mio. kr. i 2018.

  Lovgrundlag

  Kultur- og Fritidsudvalget har jf. Folkeoplysningsloven mulighed for ved afholdelse af timer i forsamlingshuset enten:

  • at imødekomme ansøgningen i henhold til det ansøgte timetal
  • at yde et tilskud på et maksimalt aktivitetstimetal, eller
  • at give afslag på ansøgningen

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budgettet for 2017 afsat 0,101 mio. kr. til køb af timer i Jump A Lot.

  Udgiften for benyttelse af timer i multisalen i Jump A Lot for perioden uge 1-12 i 2017 er afregnet med 0,045 mio. kr., så der er et restbeløb på 0,056 mio. kr.

  Såfremt udvalget vælger at imødekomme ansøgningen jf. Folkeoplysningslovens regler, vil udgiften for uge 37-51 i 2017 blive 0,011 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Nr. Hostrup-Hus meddeles afslag på deres ansøgning om driftstilskud på 0,103 mio. kr.

  at Nr. Hostrup-Hus meddeles afslag på at blive omfattet af kommunens tilskudsmodel for idrætsfaciliteter, og

  at der ydes et tilskud jf. Folkeoplysningslovens regler på 0,011 mio. kr. for perioden uge 37-51 i 2017, finansieret af det afsatte beløb for køb af timer i Jump A Lot.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2017

  Der ydes i 2017 et tilskud på 0,056 mio. kr. grundet de helt særlige omstændigheder.

  Når finansieringen af anlægget er på plads og ansøgningen om et fremtidigt lokaletilskud er modtaget, tages stilling til det fremtidige tilskud.

  Anlægsønsket tages med i budgetforhandlingerne.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/566, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Den 31. marts 2017 blev der på møde i Det sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg fremlagt et kommissorium for udvalgets arbejde til godkendelse.

  Af kommissoriet fremgår bl.a.:

  • Kulturkoordinationsudvalget har til opgave at drøfte aktuelle kulturpolitiske anliggender og med afsæt heri igangsætte eventuelle tiltag med relevans for alle fire kommuner.
  • Udvalget er ansvarlig for udmøntningen af puljen til ”Fælles sønderjyske Anliggender ”
  • Udvalget ingen yderligere midler til disposition, men kan ved fælles ønske arbejde for at der tilføres midler til fælles projekter.

  Kulturkoordinationsudvalget godkendte kommissoriet og videresender det hermed til godkendelse i de fire sønderjyske kommuners respektive Kultur- og Fritidsudvalg.

  Økonomi og afledt drift

  De samlede udgifter til ”Fælles sønderjyske Anliggender” for de fire kommuner udgjorde i 2014-2016 årligt 1,049 mio. kr. Udgifterne fordeles mellem de fire sønderjyske kommuner efter befolkningstal.

  ”De Fælles anliggender” betyder for Aabenraa Kommune en udgift på 0,271 mio.kr. i tilskud til sønderjyske fællesanliggender.

  Der er afsat 0,271 mio. kr. i budgettet 2017 til ”Fælles Sønderjyske Anliggender”.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kommissorium for Det sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2017

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/566, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til tildeling af midler til ”Fælles Sønderjyske Anliggender”.

  De ”Fælles Sønderjyske Anliggender” vedrører kulturaktører, der før kommunesammenlægningen i 2007 modtog et amtsligt tilskud på under 0,250 mio. kr. Tilskudsmodtagerne varetager kulturelle opgaver, der går på tværs af de fire sønderjyske kommuner. Det gælder f.eks. orkestre, kor, historiske foreninger og teatergrupper, hvor medlemmerne kommer fra hele Sønderjylland.

  De sønderjyske kommuner overtog amtets forpligtelse i denne sammenhæng. Tilskuddene bevilges af Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg og tager afsæt i den beslutning, som udvalget traf den 8. april 2014, da det godkendte følgende indstilling:

  • Den eksisterende ordning med fælles tilskudsmodtagere videreføres i 2015, 2016 og 2017 inden for samme rammebeløb, dog pristalsreguleret.
  • At størrelsen på tilskuddene for 2014 forlænges, så de også gælder 2015.
  • At finansieringen sker indenfor egne rammer.
  • At hver kommune indmelder beløb til budgetlægning.
  • At sagen følger den almindelige budgetlægning i kommunerne.
  • At der af den administrative faggruppe hvert andet år foretages en effektvurdering (herunder vurdering af aktivitetsniveau) af tilskudsmodtagerne.
  • At fremtidige tilskudstildelinger sker på kulturkoordinationsudvalgsmødet i senest 1. kvartal i ulige år, gældende for de to kommende år.
  • At Center for Kultur, Sønderborg Kommune fortsat administrerer ordningen.

  Som grundlag for Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalgs tildeling af midler til ”Fælles Sønderjyske Anliggender” i perioden 2018-2019 har forvaltningen foretaget en effektvurdering af tilskuddets betydning for de enkelte tilskudsmodtagere i perioden 2015-2016. Denne vurdering er udarbejdet på baggrund af tilskudsmodtagernes besvarelse af et spørgeskema, der har haft særlig fokus på:

  Tilskudsmodtagernes fremtidsplaner i forhold til de fælles regionale sønderjyske vinkler. Her tænkes på de langsigtede og overordnede mål i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig. Dette for at fastholde de enkelte tilskudsmodtageres fokus på at nå de politisk vedtagne fælles sønderjyske og dansk-tyske mål.

  Den 31. marts 2017 tog Det sønderjyske Kulturkoordineringsudvalg effektvurderingen til efterretning og besluttede at videreføre de pristalsregulerede tilskud i perioden 2018 og 2019. Tilskudsmodtagere og tilskudsstørrelse fremgår af medsendte bilag.

  For at synliggøre og øge viden om tilskudsmodtagernes arbejde og aktiviteter ønsker Det sønderjyske Kulturkoordineringsudvalg, at der udarbejdes et analytisk værktøj, som tilskudsmodtagerne er forpligtiget til at udfylde i perioden 2017 og 2018.

  Forvaltningen anbefaler, at sagen om tildeling i årene 2020 og 2021 behandles i 2019 på Kultur- og Fritidsudvalget forud for behandling i Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg.

  En lignende sag fremlægges til politisk behandling i de øvrige tre sønderjyske kommuners kulturudvalg.

  Økonomi og afledt drift

  De samlede udgifter til ”Fælles sønderjyske Anliggender” for de fire kommuner udgjorde i 2014-2016 årligt 1,049 mio. kr.

  Udgifterne fordeles mellem de fire sønderjyske kommuner efter befolkningstal.

  ”De Fælles anliggender” betyder for Aabenraa Kommune en udgift på 0,271 mio. kr. i tilskud til sønderjyske fællesanliggender.

  Der er afsat 0,271 mio. kr. i budgettet 2017 til ”Fælles Sønderjyske Anliggender”.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at effektmålingen fra februar 2017 tages til efterretning,

  at den uændrede tildeling af midler i 2018 og 2019 godkendes, og

  at Administrationen for det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg udarbejder et analytisk værktøj, som tilskudsmodtagerne er forpligtiget til at udfylde i tilskudsperioden 2017-2018.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2017

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13146, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Genner Hallen fremsender ændrede vedtægter for den selvejende institution til godkendelse, idet vedtægterne jf. § 18 skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.

  De primære ændringer er følgende:

  Dagsorden til ordinær generalforsamling § 9

  De vælger 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år (fra 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år).

  De vælger 2 revisorer for 2 år: 1 i lige år og 1 i ulige år (fra revisor for 2 år).

  Sammensætning af antal medlemmer i bestyrelsen § 11

  Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen (før 6 medlemmer).

  Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter for 1 år (tilføjet § 11).

  Betingelser for bestyrelsesmøder § 13

  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede (før 4 medlemmer).

  På bestyrelsesmøderne skrives et referat, som godkendes umiddelbart ved mødets afslutning (før på næste møde).

  Tilpasning af regler for regnskabsaflæggelse § 16

  Driftsregnskabet og status afleveres af kasseren senest 15. marts til revisorerne, som inden den 31. marts afleverer det til bestyrelsen i revideret stand (før 1. marts og 15 marts).

  Bestyrelsen indsender regnskabet til Aabenraa Kommune senest med udgangen af april måned året efter regnskabsåret (tekst tilpasset ny driftsaftale af 2017).

  Bestyrelsen udfærdiger og indsender budget til Aabenraa Kommune senest 1. april (tekst tilpasset ny driftsaftale af 2017).

  Ændring til opløsning af den selvejende institution § 19

  Den på ophørstidspunktet eksisterende formue skal, såfremt denne består af likvide midler, gives som gave til almennyttige formål til Gennerhallens medlemsforeninger (før under Genner Idrætsforening).

  De reviderede vedtægter er indsendt til Civilstyrelsen til godkendelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at vedtægterne for den selvejende institution Genner Hallen godkendes med forbehold for Civilstyrelsens godkendelse, og

  at forvaltningen fremadrettet bemyndiges til at godkende vedtægtsændringer i selvejende haller mv.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2017

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/15980, Sagsinitialer: msf

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Bibliotekernes handlingsplan 2017-2018 understøtter Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik ”Sammen om det gode liv”, der erstatter den hidtidige bibliotekspolitik. Handlingsplanen er forankret i de tre indsatsområder: ”Stjerner at se op til”, ”Land, vand og by”, og ”Aktive fællesskaber”.

  Aabenraa Bibliotekerne fremmer læring, oplevelse, demokrati og udvikling og er:

  · alle borgeres åbne og levende mødested, som giver fri og lige adgang til viden og kompetencer, og mulighed for samskabelse, debat, inspiration, fordybelse og egenudvikling 

  · kommunens decentrale og borgernære aktør, der med sit brede og inkluderende sigte bidrager til den fortsatte udvikling af Aabenraa Kommune.

  Aabenraa Bibliotekernes handlingsplan 2017-2018 har udviklingskarakter og giver først og fremmest overblik over hvilke aktiviteter, der skal ny- eller videreudvikles. Handlingsplanen omfatter derfor langt fra alle de aktiviteter og tiltag, der tilsammen udgør kommunens bibliotekstilbud, men illustrerer alligevel bibliotekstilbuddets bredde og alsidighed. Handlingsplanen realiseres inden for godkendte budgetter og tilvejebragte tilskud.

  Opfølgning på handlingsplanen vil blive præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget primo 2018 og primo 2019. Ved samme lejlighed redegøres for aktiviteter og biblioteksstatistik for henholdsvis 2017 og 2018.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Bibliotekernes handlingsplan 2017-2018 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2017

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/184, Sagsinitialer: uv

  Sagsfremstilling

  Elite Aabenraa har fået muligheden for at være en del af et 3-årig Ph.d. projekt i 2017, 2018 og 2019. Projektet er forankret på Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, som betragtes som en af nordens førende forskningsenheder indenfor talentudvikling og sportspsykologi.

  Projektet har til formål at gavne dansk talentudvikling overordnet, ved at fokusere på at optimere lokale talentudviklingsmiljøer.

  Projektet indebærer tre dele, som alle bidrager til at udvikle og højne kvaliteten af Elite Aabenraas arbejde med talentudvikling.

  • Del  1: Kortlægning af samspillet mellem et talentudviklingsmiljø, forbundet og kommunen
  • Del 2: Udarbejdelse og validering af et redskab, som fremadrettet kan anvendes til at ”tage pulsen på”/måle et talentudviklingsmiljø med henblik på at kunne udvikle dette.
  • Del 3: Udarbejdelse af et tiltag, som er tilpasset Elite Aabenraa og udviklet i tæt samarbejde med Syddansk Universitet. Tiltaget vil kunne højne kvaliteten af Elite Aabenraas arbejde med talentudvikling og fungere som eksempel for fremtidige projekter i kommunen.

  o I denne del 3 vil der ligeledes foregå en uddannelse af Aabenraas elitekoordinator, med sigte på (1) at blive opdateret på seneste forskning indenfor talentudvikling, (2) uddannet i konkrete værktøjer til at arbejde med innovative talentudviklingsprojekter og (3) klædt på til brug af det udviklede værktøj fra del 2 så Aabenraa fortsat kan arbejde strategisk indenfor talentudvikling.

  Der vil i projektet blive udarbejdet en ”Aabenraa Kommunemodel”, som fremadrettet bliver præsenteret som et af resultaterne fra projektet. Desuden bliver kommunen brandet som forgangskommune indenfor talentudvikling og arbejdet med unge idrætsudøvere når Ph.d. projektet bliver præsenteret i forskningskredse på Syddansk Universitet og generelt i den danske idrætsverden.

  Det vurderes, at effekten ved at deltage i et sådant projekt vil være meget givende for den fremtidige udvikling af kommunens arbejde med talentudvikling.

  Økonomi og afledt drift

  Prisen for at deltage i projektet er 0,175 mio. kr. fordelt over tre år. Disse findes indenfor rammen for Elite Aabenraa.

  Der er i alt afsat 1,376 mio. kr. til Elite Aabenraa i budget 2017. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2017

  Taget til efterretning.

  Jette Julius Kristiansen (O) tager ikke orienteringen til efterretning, da hun er af den opfattelse, at midlerne kan anvendes bedre til fx enkelttilskud til eliteidrætsudøvere.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Fremdrift – Arena Aabenraa

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhvervs indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2017

  Orienteringen taget til efterretning omfattende følgende:

  Blå flag

  Arena Aabenraa

  Rødekro svømmehal

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2017

  Intet

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll