Beslutningsprotokol

mandag den 14. august 2017 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll, Hans Philip Tietje
Bemærkninger: Afbud: Signe Bekker Dhiman
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Kultur- og Fritidsudvalget

  mandag den 14. august 2017

  i lokale 412.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2017

  Godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/21513, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til, om Kultur- og Fritidsudvalget vil anbefale byrådet at stille en kommunegaranti og jord vederlagsfrit til rådighed til udvidelse af den selvejende institution Ensted Idrætscenter. På møde den 6. juni 2017 var udvalget positive overfor garantistillelse under forudsætning af, at projektet kan gennemføres inden for lovgivningens rammer, og at hallen ikke opgraderes i forhold til tilskudsmodellen til idrætsfaciliteter.

  Projektet er nu justeret således, at der ikke længere indgår elementer af kommerciel karakter. Udvidelsen indeholder et fleksibelt møderum på ca. 95 m2, aktivitetsrum på ca. 200 m2, multirum på ca. 160 m2, et nyt handicaptoilet samt handicapvenligt indgangsparti med overdækning på 45 m2.

  Ensted Idrætsanlæg har estimeret anlægsbudgettet til 7,4 mio. kr. og søger Aabenraa Kommune om en kommunegaranti på 5,6 mio. kr., til dækning af lånebehovet i projektet. Den øvrige anlægsfinansiering søges fremskaffet via egenkapital, fonde, indsamlinger og sponsorater. Derudover søges nødvendige arealer for udvidelsen overdraget vederlagsfrit af kommunen. Med en kommunegaranti vil Ensted Idrætsanlæg kunne låne til en favorabel rente hos Kommunekredit.

  Formålet med projektet er at udvide Enstedhallen med faciliteter, hvor forholdene for handicappede og ældre bliver mere funktionelle og fleksible. Ensted Idrætsanlægs vision er at realisere en af anbefalingerne i ”Idrætsanalyse Aabenraa Kommune 2015-2016”. Social & Sundheds strategi er at samle og fastholde deres tilbud til målgruppen i Rødekro og forvaltningen har tilkendegivet, at der ikke er behov for at benytte Ensted Idrætsanlæg til at løse kommunale opgaver indenfor sundheds- og forebyggelsesområdet, som det ikke er muligt i dag at løse indenfor de nuværende rammer.

  Afledte konsekvenser og økonomi

  Aabenraa Kommune skal jævnfør lånebekendtgørelsen foretage en deponering af et beløb svarende til hovedstolen på 5,6 mio. kr. uanset om der stilles kommunegaranti eller om en låneoptagelse godkendes. Alternativt kan kommunen vælge at modregne det tilsvarende beløb i kommunens låneramme. En godkendelse af et lån eller lånegaranti vil derfor være betinget af, at der i budget 2018-2021 findes finansiering hertil.

  I driftsbudgettet for byggeriet, er det en forudsætning at Kultur- og Fritidsudvalget anerkender de nye faciliteter som tilskudsberettigede ud fra den vedtagne tilskudsmodel for idrætsfaciliteter med et beløb der ligger ud over det der er stillet garanti for frem til og med 2019. Det drejer sig som øget grundtilskud og deraf afledt øget aktivitetstilskud, samt fastholdelse af kategorisering som Lokal hal og dermed udviklingstilskud på den nuværende takst.

  Kultur- og Fritidsudvalget skal i november behandle et forslag til justering af tilskudsmodellen ud fra en samlet evaluering af det første års erfaringer.

  Indtil principperne for justeringen er godkendt er den fremtidig driftsøkonomi, og dermed muligheden for at forrente lån for nybyggerier, behæftet med stor usikkerhed.

  Muligheden for at justere tilskudsmodellen ud fra ensartede principper begrænses, hvis udvalget fastlægger et tilskud til Ensted Idrætsanlæg uden at det indgår i en helhedsvurdering, hvilket er uddybet i bilaget. 

  Driftsbudgettet opererer med et meget lavt vedligeholdelsesbudget og med en lav garantiprovision i forhold til risikoen ved forrentningen af byggeriet.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 1580 af 17/12/2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. i lov om kommunernes styrelse.

  I henhold til ”Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme” og Kommunalfuldmagten kan en kommune, uden offentligt udbud, overdrage et areal vederlagsfrit til en institution som kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte til.

  Det er som udgangspunkt en forudsætning, at de aktiviteter som en forening varetager, er kommunale, herunder at foreningen ikke har erhvervsøkonomiske interesser, og at optagelse i foreningen ikke er begrænset af kriterier, som ikke er saglige i forhold til aktiviteten.

  En kommune må som den klare hovedregel ikke yde tilskud til en forening eller virksomhed som også driver kommercielle aktiviteter, medmindre der foreligger en udtrykkelig lovhjemmel.

  Såfremt en sådan udtrykkelig hjemmel foreligger, skal kommunen derudover sikre sig, at en givet støtte udelukkende anvendes til det, som kan støttes lovligt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på at sagen behandles i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021, idet Kultur- og Fritidsudvalget er positive i forhold til projektet,

  at der forudsættes et forøget driftstilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget, med de deraf følgende konsekvenser for tilskudsmodellen,

  at kommunen stiller den nødvendige jord til projektet vederlagsfrit til rådighed under forudsætning af, at Ensted Idrætsanlæg afholder alle omkostningerne i forbindelse med overdragelsen, og

  at tilsagnet bortfalder såfremt der ikke foreligger et konkret projekt den 1. september 2018.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/5760, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag principgodkende overdragelse af Rødekro Svømmehal ved Sundhedscentret til Kultur- og Fritidsudvalget. Overdragelsen forudsætter godkendelse i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2017.

  Som led i udviklingsprocessen på Kultur- og Fritidsområdet, og i forlængelse af idrætsfacilitetsanalysen, er det blevet vurderet hvordan de kommunale idrætsfaciliteter i fremtiden kan organiseres, drives og udvikles. Det vurderes, at et relevant område for en sådan omorganisering er de kommunale svømmehaller. Der ligger fire svømmehaller i Aabenraa Kommune. Svømmehallerne i Bov, Rødekro og Tinglev er kommunale, mens svømmehalen ved Arena Aabenraa er en selvejende institution.

  Administrationen af de tre kommunale svømmehaller har hidtil været opdelt mellem Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget. Det er forvaltningernes vurdering, at det vil være fornuftigt med en sammenlægning af svømmehalsadministrationerne i kommunen. Der er en lang række sammenfaldende opgaver mellem de tre svømmehaller, og det forventes at en samlet administration vil kunne medføre et udviklingspotentiale i form af eksempelvis udvikling af sundhedsfremmende aktiviteter og rationale ved samdrift.

  Der lægges op til, at Sundhed & Forebyggelse samt Kultur & Fritid foretager en evaluering henholdsvis 6 og 18 måneder efter overdragelsen for at belyse evt. uforudsete potentialer og udfordringer forbundet med reorganiseringen. Herunder også de økonomiske konsekvenser af overdragelsen.

  Da svømmehallen står for den langt overvejende del af driftsudgifter i bygningen, beliggende på Østergade 61-63 i Rødekro, vurderes det fordelagtigt, at bygningen overgår til Kultur- og Fritidsudvalget. Dette vil betyde en administrativ flytning af midler, der på nuværende tidspunkt vurderes at beløbe sig til 1,60 mio. kr. dækkende over lønninger, driftsudgifter og indtægter.

  Lokaludvalget for Rødekro Svømmehal er orienteret om den forestående flytning.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  De økonomiske konsekvenser vil indgå i bevillingskontrollen pr. 30. september 2017.

  Indstilling

  Social & Sundhed samt Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at driften af Rødekro Svømmehal overdrages fra Social- og Sundhedsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, og

  at bygningsansvaret for Østergade 61-63, 6230 Rødekro overdrages fra Social- og Sundhedsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

  Supplerende indstilling: Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at overdragelse effektueres pr. 1. oktober 2017.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2017

  1. – 2. at godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/184, Sagsinitialer: uv

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med åbningen af Arena Aabenraa vurderes det, at Elite Aabenraa skal etablere sig som en væsentlig brugergruppe af Arena Aabenraa. Dette medfører, at brugen af Elitehuset på Hjelmallé 5b i Aabenraa ikke længere er nødvendig. Vurderingen er taget med baggrund i målet om, at være et kraftcenter for eliteidrætten i Aabenraa Kommune, som er beskrevet i virksomhedsaftalen for Elite Aabenraa.

  Ved at flytte størstedelen af aktiviteterne i Elite Aabenraa ind i Arena Aabenraa bidrages der til at skabe et levende og indbydende miljø, som kan være med til at skabe inspiration for andre brugere af Arenaen.

  Proceduren for overdragelse af bygningen er, at udvalget skal tage stilling til, hvorvidt grunden kan anvendes indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde. Beslutningen om ændret bygningsanvendelse godkendes i Økonomiudvalget.

  Forvaltningen og Facility Management enheden vurderer ikke, at bygningen kan anvendes indenfor udvalgets ressortområde. Vurderingen er taget ud fra bygningens kvalitet, driftsomkostninger og behovet for en bygning i denne størrelse.

  Økonomi og afledt drift

  Udgangspunktet for fordelingen af driftsbudgettet sker ved en baselineberegning baseret på de sidste to års faktiske bygningsdrift for ejendommens administration, drift og vedligehold.

  Tabel 1.1- Driftsbudget

  2015

  2016

  Gennemsnit pr. år

  Administrativ drift og vedligehold

  0,064 mio. kr.

  0,060 mio. kr.

  0,062 mio. kr.

  • 75 % af driftsbudgettet overdrages til Økonomiudvalget
  • 25 % af driftsbudgettet forbliver i Elite Aabenraa budgettet.

  Tabel 1.2 - Fordeling af driftsbudget

  Budget

  75 % driftsbudget tilhørende Hjelmallé 5b

  0,047 mio. kr.

  25 % driftsbudget til Kultur & Fritid

  0,015 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Hjelmallé 5b inkl. 75 % af driftsbudget overdrages til Økonomiudvalget, og

  at Elite Aabenraa anvender de resterende 25 % til betaling af leje af lokaler i Arena Aabenraa, samt tilbud om adgang til faciliteterne.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/184, Sagsinitialer: uv

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune støtter eliteidrætsudøvere igennem to indsatser. Eliteidrætspuljen uddeles en gang om året til udøvere, som har ambitioner og muligheder for at dyrke sin idræt på højt plan. Elite Aabenraa er kommunens mulighed for at optage en gruppe unge idrætstalenter og derved støtte op om disse i forhold til forskellige indsatser, såsom kostvejledning, skadesforebyggende træning, mental træning etc.

  Kriterierne for enten at modtage støtte fra Eliteidrætspuljen eller blive optaget i Elite Aabenraas talentordning er baseret på, at udøveren er medlem i en forening i Aabenraa Kommune.

  Dette kriterie har de seneste år været årsag til, at Aabenraa kommune ikke har kunnet støtte forskellige idrætsudøvere, som er bosat i kommunen, men som af forskellige årsager ikke dyrker sin idræt i en forening i Aabenraa Kommune.

  Elite Aabenraa har igangsat en proces, sammen med eliteidrætssatsningerne i Haderslev- og Sønderborg Kommune, med det formål at lave en fælles aftale om, at udøverne på tværs af kommunale grænser kan deltage i det tilbud, som er passende for den enkelte udøver.

  Denne ordning er dog stadig under udvikling.

  I forhold til eliteidrætspuljen lægges der op til, at justere kriteriet således, at støtten til udøverne er baseret på både foreningsmedlemsskabet og bopæl. Det vil bidrage til, at alle borgere i Aabenraa Kommune har mulighed for at drage nytte af støtten, også selv om de må søge til andre kommuner for at få de rette udfordringer og træningsforhold.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kriterierne for, hvem der kan søge støtte fra Eliteidrætspuljen ændres til følgende:

  - idrætsforeninger, som har hjemsted i Aabenraa Kommune, og som er anerkendt af Danmarks Idræts-Forbund. Der kan søges om tilskud til holdfællesskaber eller enkeltpersoner.

  - Enkeltpersoner som har bopæl i Aabenraa Kommune, som ikke har mulighed for at udøver sin idrætsgren på højt niveau i Aabenraa Kommune, men i en af nabokommunerne,

  at forvaltningen fremadrettet bemyndiges til at fordele Eliteidrætspuljen,

  at udøvere kan søge om optagelse i Elite Aabenraa uden at være medlem i en forening i Aabenraa kommune, og

  at eliteidrætskonsulenten i samråd med styregruppen for Elite Aabenraa bemyndiges til at vurdere, hvorvidt en udøver kan optages i talentordningen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2017

  1. at godkendt, men der stilles ikke krav til bopæl.

  2. at godkendt.

  3. at godkendt, idet der i særlige tilfælde kan søges om optagelse i Elie Aabenraa uden at være medlem af en forening i Aabenraa Kommune.

  4. at godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13860, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Direktionen godkendte den 23. juni 2017 et forslag om, at gøre Museum Oldemorstoft i Bov til en kommunal aktivitet i forbindelse med udskillelsen fra Museum Sønderjylland. Denne løsning skulle træde i stedet for, at museumsafdelingen overgik til en selvejende institution, som ellers var den organisationsform Kultur- og Fritidsudvalget valgte, at museet skulle søges videreført under på udvalgsmødet den 30. maj 2016.

  Forslaget om ændret organisationsform fra selvejende til kommunal institution skyldes, at det i udskillelsesforløbet stod klart, hvor spinkel en administrativ konstruktion Oldemorstoft er, når den ikke længere er del af Museums Sønderjyllands administrative fællesskab omkring HR, IT, licenser, ledelse, faggrupper, økonomistyring mv. Ud fra tidligere erfaringer med bl.a. NygadeHuset og Aabenraa Svømme- og Idrætscenter er vurderingen, at det for en institution af Oldemorstofts størrelse, ville kunne løses langt mere smidigt og rentabelt som en kommunal institution.

  Efter en overgangsfase på to år blev NygadeHuset permanent gjort til en kommunal institution, mens Aabenraa Svømme- og Idrætscenteret efter en kort overgangsfase overgik til selvejende driftsform i Arena Aabenraa. Det samme valg af hensigtsmæssig driftsform ville skulle tages for Oldemorstoft.

  De overordnede økonomiske rammer for en fremtidig drift af Oldemorstoft udgør 1.097 mio. kr., som er afsat på Kultur- og Fritidsudvalgets budget. Kultur- og Fritidsudvalget har i budgetprocessen 2018-2021 indmeldt 0,075 mio. kr. til omprioriteringskataloget som udvidelsesønske. Uanset driftsform vil ambitionerne skulle tilpasses det bevilligede niveau. 

  Forudsætningen ved overgang til kommunal drift er, at Oldemorstoft, i lighed med de øvrige kommunale institutioner, betaler for tilsvarende administrative omkostninger til Aabenraa Kommune.

  Fremtiden for Oldemorstoft rummer dog en række ubekendte. Det gælder ikke mindst hvorvidt samlingen fra Told- og Skattemuseet, som overgår til Oldemorstoft. Dette vil have konsekvenser for sammensætningen af enten en bestyrelse i en eventuel selvejende institution/fond, alternativt et brugerråd for en kommunal institution. Dette vil først kunne defineres efter Told- og Skatteforbundets generalforsamling den 24.-25. oktober, hvor det forventeligt besluttes at overdrage samlingen og tilføre Oldemorstoft en årlig driftsbevilling på 0,130 mio. kr. til opgaven.

  Kultur- og Fritidsudvalgets opbakning til Oldemorstoft indikeres af, at udvalget opnåede en engangsbevilling på 0,250 mio. kr. i 2017 til at klargøre museumsafdelingerne, Museum Oldemorstoft og Jacob Michelsens Gård, til udskillelse i forhold til hjemmeside, magasinforhold, IT, licenser mv. Udvalget har desuden indgivet driftsudvidelsesønske både til at dække omkostningerne ved indoptagelse af Told- og Skattemuseets samling (0,077 mio. kr.), og til at forbedre museernes muligheder for udstilling og formidling (0,075 mio. kr.). 

  Hensigten med at bringe sagen i direktionen var, at personalet, der i over et år har levet med usikkerhed omkring den fremtidige driftsform og ansættelse, fik afklaring om, hvilken organisation de ville blive virksomhedsoverdraget til pr. 1. januar 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/11315, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Den 18. april 2016 besluttede bestyrelsen for Museum Sønderjylland, at indlede forhandlinger med tre af de fire kommuner i ejerkredsen om udskillelse af museumsafdelinger. Baggrunden var, dels den undersøgelse af museets økonomi og organisation som Det Sønderjyske Koordinationsudvalg iværksatte i 2015, dels den kvalitetsrapport som Slots- og Kulturstyrelsen udarbejdede i 2015.

  Udskillelse af Oldemorstoft og Jacob Michelsens Gård er et led i bestræbelserne på at imødekomme anbefalingerne fra de to undersøgelser.

  Jacob Michelsens Gård er en testamentarisk gave til Aabenraa Museum, og indgik således som en del af Aabenraa Museum ved museumsfusionen i 2007.

  Udskilt fra Museum Sønderjylland opfylder Oldemorstoft og Jacob Michelsens Gård ikke kravene til at opretholde statsanerkendelse.  

  I henholdsvis april og maj 2017 har repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget og forvaltningen besøgt Jacob Michelsens Gård.

  Der er et stort frivilligt engagement omkring aktiviteter på gården. De frivillige tilkendegav, at de vil stifte en forening, som fortsat vil stå for aktiviteter på museet og i haven. Foreningen er interesseret i, at blive inddraget i, et tættere samarbejde med kommunen om at skabe synlighed omkring gården og dets historie.

  Samtidig tilkendegav de frivillige, at ansvaret for drift og vedligeholdelse af bygningerne og haven skulle varetages af Aabenraa Kommune. De frivillige fremlagde en gennemgang af bygningsmassen som de havde fået udarbejdet af personer med byggesagkyndig baggrund. Aabenraa Kommune tilkendegav, at man ville forholde sig til de bygningsmæssige udfordringer – både på kort og lang sigt.

  Efterfølgende har der været holdt møde mellem de frivillige og forvaltningen om foreningens vedtægter med henblik på, at kunne indkalde til en stiftende generalforsamling og en drøftelse af, hvordan foreningen kunne styrke deres virke.

  Kultur- og Fritidsudvalgets opbakning til Jacob Michelsens Gård indikeres af, at udvalget opnåede en engangsbevilling på 0,250 mio. kr. i 2017 til at klargøre begge museumsafdelinger til udskillelse i forhold til hjemmeside, magasinforhold, IT, licenser mv.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/18086, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Ifølge indgået driftsaftale med Aabenraa Kommune og de selvejende idrætshaller skal disse indsende et revideret regnskab for det forgangne år.

  Der er udarbejdet en samlet oversigt over de selvejende idrætshallers økonomiske situation og belægning for 2016.

  Af oversigten fremgår det, at halvdelen af de selvejende idrætshaller har en presset likviditet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at oversigten tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2017

  Oversigten taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Fremdrift – Arena Aabenraa
  • Mødet i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig den
  • 22. juni 2017
  • Orientering om spejdernes lejr
  • Byhistorisk Forening og Bevaringsfond
  • Udtalelse fra Fritidsrådet vedrørende budget

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2017

  Taget til efterretning,

  sammen med orientering om Multibanen.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2017

  Intet.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman