Beslutningsprotokol

mandag den 11. september 2017 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll, Hans Philip Tietje
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Kultur- og Fritidsudvalget

  mandag 11. september 2017

  i lokale 412.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-09-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/26358, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  TinglevForum har de seneste 10 år arrangeret kulturelle tilbud af høj kvalitet i Tinglev. I perioden 2015-2017 har TinglevForum, i lighed med de tre øvrige centerbyers handelsstandsforeninger, modtaget et årligt tilskud på 0,065 mio. kr. fra eventpuljen Spotlight Aabenraa.

  TinglevForum har brugt beløbet til at gennemføre tre årlige kulturarrangementer, heriblandt en årlig koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester. Disse koncerter med populær klassisk musik har trukket op mod 1000 publikummer.

  På et møde den 10. august 2017 mellem TinglevForum, formand for Kultur- og Fritidsudvalget samt forvaltning, orienterede formand for TinglevForum om, at TinglevForum har mulighed for at skrive kontrakt med Symfoniorkestret om afholdelse af koncert i 2018.

  Symfoniorkestret har en lang planlægningshorisont, derfor skal kontrakten med orkestret indgås senest i september 2017.

  TinglevForum planlægger at søge eventpuljen Spotlight Aabenraa om støtte til en ny treårig samarbejdsaftale til afholdelse af kulturelle arrangementer i Tinglev, heriblandt koncerten med symfoniorkestret, men eftersom de samlede ansøgninger til Spotlight-puljen behandles politisk i november, vil tilbuddet fra symfoniorkestret da ikke længere være gældende. Desuden er rammen til ”Samarbejdsaftaler med Centerbyerne” lagt ind som et spareforslag i omprioriteringskataloget for budget 2018-2021.

  Koncerten har over tid bevist sin kvalitet og kontinuitet, og derfor anbefalede forvaltningen på mødet, TinglevForum at søge støtte til koncerten i 2018 ved kommunens ramme til faste aftaler, og desuden søge Spotlightpuljen om en fast treårig bevilling i årene 2018-2020.

  Imødekommes ansøgningen om en fast treårig bevilling, vil ansøgning til Spotlightpuljen blive reduceret tilsvarende.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  ”De Skønneste Toner 2018” budgetterer med i alt 0,215 mio. kr., heraf ansøges Aabenraa Kommune om 0,065 mio. kr.

  Forvaltningen anbefaler, at beløbet findes inden for rammen til faste aftaler i 2018.

  Såfremt omprioriteringsforslaget vedrørende Samarbejdsaftaler med centerbyerne realiseres, vil der i 2018 restere 0,075 mio. kr. til indgåelse af nye aftaler/ændringer af aftaler, hvoraf beløbet kan finansieres.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Tinglev Forums ansøgning om et fast tilskud på 0,065 mio. kr. imødekommes og finansieres indenfor rammen til faste aftaler i 2018 i perioden 2018-2020.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-09-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13860, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Fra 1. januar 2018 overgår Museum Oldemorstoft til Aabenraa Kommune.

  Museum Oldemorstoft holder på grund af oprydning i magasin lukket for almindelig offentlig åbning i 2017.

  Sidst i oktober afgøres det, om der etableres et Told- og Skattemuseum sammen med Oldemorstoft.

  Forslag til åbningstider og takststruktur

  Åbningstider

  Åbningssæsonen løber fra den 1. april – 31. oktober.

  Åbningstider fra 1. april til 31. oktober:
  Mandag:               Lukket
  Tirsdag-fredag:     kl. 10.00-16.00

  1. hele weekend hver måned:

  Lørdag-søndag samt helligdage: kl. 13.00-16.00.

  Alle weekender i skolernes sommerferie samt i uge 41+42:

  Lørdag-søndag: 13.00-16.00.

  Grupper af minimum 10 personer kan efter aftale besøge museet uden for den normale åbningstid mod et tillæg i billetprisen på kr. 15,- pr. person.

  Takster:

  Børn 0-9 år:          Gratis
  Unge 10-17 år:     kr. 15,-
  Voksne:                kr. 40,-

  Rundvisning i
  åbningstiden:        kr. 450,-

  Rundvisning uden

  for normal

  åbningstid og i

  weekender:           kr. 900,-

  Skoleklasser har efter nærmere aftale gratis entré.

  Lokaler kan efter nærmere aftale udlånes gratis til folkeoplysende foreninger i forbindelse med arrangementer. Prisen for udlejning af lokaler til kommercielle aktører på markedsvilkår aftales nærmere.

  Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslov § 41a.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til åbningstider godkendes, og

  at takster for budget 2018-2021 anbefales godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-09-2017

  1. at godkendt.

  2. at anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9986, Sagsinitialer: uv

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget skal i denne sag tage stilling til deltagelse i Dansk Boldspils Unions (DBU) velfærdsalliance.

  Aabenraa Kommune blev i foråret 2017 kontaktet af Dansk Boldspils Union (DBU) i forhold til at indgå en velfærdsalliance. Denne proces er igangsat sideløbende med, at den nye Kultur & Fritidspolitik blev godkendt. Med det overordnede tema ”Samarbejde på tværs” er processen med DBU fortsat, for på den måde at skabe nye samarbejder og derved efterleve den nye politik.

  Med udgangspunkt i i forvejen igangsatte projekter og aktiviteter er der sammen med DBU blevet udarbejdet et forslag til en velfærdsalliance indeholdende nedenstående aktiviteter:

  · Fodbold og Sundhed på erhvervsuddannelserne

  · Klubudviklingsforløb for udvalgte fodboldklubber

  · Opstart af Fodbold Fitness hold i to fodboldklubber i henhold til fokus på ”Bevæg Dig For Livet”

  · Aktiviteter i forbindelse med indvielse af 1. etape af CampusRamblaen herunder aktive spots og multibane

  · Get2Sport Fodboldskole i Høje Kolstrup

  · Aktiviteter i forbindelse med Genforeningen 1920 - 2020 (særskilt økonomi aftales, når de konkrete aktiviteter er aftalt. Dette skal ske i samarbejde med de øvrige 6 genforeningskommuner)

  Alliancen indebærer en gensidig forpligtelse om at igangsætte og støtte op om ovenstående aktiviteter. Nogle af ovenstående aktiviteter er allerede igangsat, hvor andre er projekter, som forvaltningen og DBU arbejder på at beskrive og igangsætte.

  Der arbejdes endvidere på, at samarbejde på tværs af forvaltningerne ved flere af indsatserne. Social & Sundhed er igennem indsatsen ”Fodbold og Sundhed på erhvervsuddannelserne” en væsentlig samarbejdspartner.

  I forhold til Genforeningen 1920-2020 er det aftalt, at denne proces forløber særskilt koordineret imellem projektlederen for Genforeningen og DBU.

  Aftalen er gældende fra 1. oktober 2017 til 31. december 2021.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Alliancen forudsætter en kommunal betaling på 0,037 mio. kr. årligt.

  I 2017 afholdes udgiften af Social og Sundhed igennem den afsatte pulje til bevægelse.

  I 2018 afholdes udgiften af Kultur- og Fritidspolitikken.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv og Social & Sundhed indstiller,

  at Velfærdsalliancen mellem DBU og Aabenraa Kommune godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2017

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat. H. Kristian Wollesen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-09-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3719, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 21. november 2016 godkendt ny tilskudsmodel og anbefalinger for idrætsfaciliteter, på baggrund af Idrætsfacilitetsanalyse udført af ekstern konsulent.

  I den forbindelse skal der ske en harmonisering af principperne for aflæggelse af regnskaber for hallerne, herunder eventuelt harmonisering af afskrivningsprincipperne.

  Forvaltningen har undersøgt følgende:

  1. Skal der stilles krav til ekstern revision for de haller, som har en folkevalgt revisor?

  Modsat andre områder under Kultur- og Fritidsudvalget er der ingen krav om ekstern revision for de selvejende haller. Ud af de 10 selvejende haller har de 5 haller folkevalgt revision.

  Forvaltningen anbefaler, at der skal ske revision af de selvejende hallers regnskaber af en registreret eller statsautoriseret revisor for tilskud over 0,500 mio. kr. med virkning fra regnskabsår 2019, for at sidestille dem med andre tilskudsmodtagere, der er omfattet af retningslinjer for økonomisk tilsyn. Dette vil udløse en ekstraudgift på mellem 0,012 og 0,025 mio. kr. årligt til de haller, som har folkevalgt revision.

  2. Hvilke krav stiller forvaltningen til regnskabsaflæggelse for de haller, der har ekstern revision?

  Forvaltningen anbefaler, at kravene til aflæggelse af regnskab for de haller, som har ekstern revision ændres fra regnskabsår 2017. Begrundelsen herfor er, at regnskabets opbygning skal synliggøre den nye tilskudsmodel.

  Kravene er følgende:

  • Alle kommunale tilskud skal fremgå særskilt i regnskabet på hvert enkelt område.
  • Hallens indtægter opdeles i foreningernes egenbetaling, halleje i øvrigt, husleje, café, udlejning af udstyr/materiel og øvrige indtægter.
  • Energiudgifter varme, el og vand skal kunne aflæses særskilt i regnskabet.
  • Årets resultat før afskrivning skal fremgå i regnskabet.
  • Forenings- og skoleaktivitetstimer skal kunne aflæses særskilt under bemærkninger til regnskabet.

  3. Hvilke haller afskriver og efter hvilke principper?

  Der var i Idrætsfacilitetsanalysen forslag til efter hvilke principper hallerne skal afskrive.

  Forvaltningen har undersøgt afskrivningsprincipperne i de selvejende haller, samt Aabenraa Kommunes afskrivningstider i h.t. regnskabspraksis. Hovedparten af hallerne afskriver i deres regnskaber, men efter forskellige principper. Forvaltningen anbefaler, at de haller der allerede afskriver ikke får krav om at ændre til den kommunale afskrivningspraksis.

  For de haller som ikke afskriver i regnskabet, anbefales det, at de i forbindelse med kommende investeringer, følger de kommunale afskrivningsregler. Ved nye anlæg og større investeringer skal de kommunale afskrivningsregler følges af alle.

  4. Hvad ønsker forvaltningen at kunne læse ud af regnskabet?

  Forvaltningen har fokus på hallernes reelle likviditet og årets resultat i forbindelse med regnskabsaflæggelse. Såfremt der er givet tilskud fra halpuljen til energibesparende foranstaltninger, er der fokus på, hvilken besparelse dette har givet på hallens energiudgifter. Fremadrettet vil der være fokus på, om hallen skaber nye indtægter og derved udvikles i overensstemmelse med deres udviklingsplan.

  5. Hvad vil det være relevant at oplyse udvalget om ved den årlige sag om hallernes regnskaber?

  Kultur- og Fritidsudvalget bliver en gang årligt orienteret om de selvejende hallers økonomi m.m. Fremadrettet vil orienteringen være tilpasset den nye tilskudsmodel og indeholde både de kommunale og selvejende haller (inkl. svømmehaller).

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om skattemæssige afskrivninger (Afskrivningsloven) § 1.

  Høring/udtalelse

  Notat ”Implementering af harmoniserede principper for aflæggelse af regnskaber for haller” af 15. maj 2017, har været sendt i høring ved de kommunale og selvejende haller.

  Der er indkommet 1 høringssvar fra Bylderup Idrætscenter.

  Bylderup Idrætscenter gør indsigelse til forslaget om ekstern revision af deres regnskab på grund af omkostningerne.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der skal ske revision af de selvejende hallers regnskaber af en registreret eller statsautoriseret revisor for tilskud over 0,500 mio.kr. med virkning fra regnskabsår 2019,

  at udgiften til ekstern revision fra regnskabsår 2019 afholdes af den enkelte institution,

  at kommunens afskrivningsprincipper gælder for investeringer fra 2017 og frem,

  at kravene til regnskabsaflæggelse for de selvejende haller, som pt. har ekstern revision, ændres fra regnskabsår 2017, og

  at orienteringen i pkt. 4. og 5. tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-09-2017

  Udsat

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/44152, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Kulturelt Samråd og Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 3. oktober 2017.

  Udvalget har forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora besluttet at:

  • Drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet.
  • Dagsordenssætte punkter, der er relevante at drøfte med de dialogfora, der repræsenterer kultur og fritidslivets aktører.

  Kulturelt Samråd har fremsendt følgende punkter:

  1. KS fordeling af midler

  Kulturelt samråd orienterer om Fordeling af støtte til foreningerne i kommunen fra årets første og anden ansøgningsrunde. Der vil blive orienteret om fordelingen mellem tilskud og underskudsgaranti samt om den geografiske og emnemæssige fordeling af midlerne.

  2. KS økonomi

  Orientering om den økonomiske situation i Kulturelt Samråd.

  De 0,3 mio. kr. der årligt afsættes til Kulturelt Samråd er ikke blevet pristalsreguleret siden 2009. Derfor må der ved hver ansøgningsrunde skæres i antallet ansøgninger, der kan imødekommes.

  Hvis Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer flere midler til Kulturelt Samråd fremover vil det være et incitament til et rigere kulturliv i kommunen.

  3. Efterlysning af ønsker fra Kultur- og Fritidsudvalget til Kulturelt Samråd om fremtidige initiativer

  Er der noget, Kultur- og fritidsudvalget gerne vil have, Kulturelt Samråd skal fremme i deres tildelingspolitik, eller er der nogle emner man gerne vil have fremmet?

  Det kunne evt. være i forbindelse med genforeningsåret eller nye borgere i kommunen. Skal Kulturelt Samråd evt. selv iværksætte egne initiativer?

  4. Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmer i Kulturelt Samråd om deres deltagelse i kulturkursus

  Forvaltningen har følgende punkter:

  1. Orientering om status på kommunens nye kultur- og fritidspolitik

  2. Forlængelse af Billedkunstrådet

  I forbindelse med en planlagt revision af folkeoplysningspolitikken i 2018 ønsker Aabenraa Kommune at evaluere samarbejdsaftalerne med kultur- og fritidsudvalgets dialogfora.

  I samme forbindelse foreslås det, at forlænge det nuværende billedkunstråds rådsperiode til og med 2018.

  3. Nyt koncept for fejringer af Kultur- og Fritidslivets aktører 

  Under Kultur- og Fritidsudvalgets ressort uddeles der erkendtligheder til børn og voksne inden for idrætslivet, Musikrådet uddeler sin pris og der afholdes Nytårstræf for Kultur- og Fritidslivets aktører.

  I forbindelse med en evaluering og nytænkning af disse arrangementer, vil Kultur- og Fritid bede Kulturet Samråd om at udpege to repræsentanter til en arbejdsgruppe.

  1. Introduktion til Aktiv & Oplev

  Kulturelt Samråd var blandt initiativtagerne til at aabenraa.dk fik en kalenderfunktion bygget over KultuNauts platform. Det er et krav ved tilsagn fra Kultret Samråd at arrangementet markedsføres her. I forbindelse med et større arbejde med de digitale platforme (Fritidsportalen, aabenraa i bevægelse, visistaaabenraa.dk mv.) bliver ”overfladen” på kalenderfunktionen lavet om. Forvaltningen introducerer funktionen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet med Kulturelt Samråd.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-09-2017

  De nævnte punkter udgør tilsammen dagsordenen til dialogmødet med Kulturelt Samråd.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-09-2017

  Aktivitetshuset Padborg

  Foreningstur med DUF

  Entre svømmehaller

  Udviklingsproces igangsat vedr. Grænsehallerne

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-09-2017

  Intet