Beslutningsprotokol

tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 16:00

Mødested: Lokale 123, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll, Hans Philip Tietje
Bemærkninger: Afbud: Dorte Ballhorn Soll
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Kultur- og Fritidsudvalget

  tirsdag den 3. oktober 2017

  i lokale 123.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2017

  Godkendt

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/23780, Sagsinitialer: lkd

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmøderne i december 2015 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget projektprogrammet SundSkole 2020 og projektprogrammets økonomi.

  På udvalgsmødet i august 2016 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget, at Kultur- og Fritidsudvalgets andel af projektet finansieres inden for politikområdet kultur & fritid.

  Programmet for SundSkole 2020 blev igangsat i august 2016. Indholdet i programmet er 6 delprojekter; Sundheds- og bevægelsesråd, Idræts- og bevægelsescertificering, Dynamoen, Take Action, Grejbanken og Aabenraa i Bevægelse. Formålet med projektprogrammet er:

  At øge læring blandt og med 6300 folkeskoleelever gennem fokus på trivsel, sundhed og bevægelse med blik for forankring i de lokale miljøer.

  Gennem 6 delprojekter skal SundSkole 2020 dels være med til at indfri skolereformens målsætninger i forhold til sundhed, trivsel, bevægelse og den åbne skole. Dels være med til at understøtte Vækstplan 2018 samt målsætninger i de gældende politikker på de tre forvaltningsområder.

  Projektprogrammet følger tidsplanen. Foreløbig er 22 ud af 40 længerevarende forløb igangsat for det pædagogiske personale. 15 af de 20 skoler er i gang med forløbene. I løbet af programmet skal hele det pædagogiske personale på alle folkeskoler efteruddannes indenfor idræt og bevægelse i skoledagen. 9 skoler etablerer i efteråret 2017 sundheds- og bevægelsesråd og efteruddanner samtidig koordinatorer hertil. Dynamoen har opdyrket samarbejdsaftaler med mere end 40 private, offentlige og frivillige aktører, som tilbyder mere end 70 åbent skoleforløb for eleverne og understøttende læringsmateriale til underviserne. Grejbanken er i september 2017 etableret som en låneordning af udstyr for skoler, institutioner og foreninger. Projektprogrammet varetages af et medarbejderteam, der i tæt samarbejde med skolerne udvikler indsatser og samarbejder med det lokale foreningsliv.

  Projektprogrammet løber fra 2016 til udgangen af 2020. Programmet er støttet af A.P. Møller Fonden.

  Kultur- og Fritidsudvalget orienteres hermed om programmet SundSkole 2020.

  Projektleder giver et oplæg forud for behandling af punktet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2017

  Taget til efterretning

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/449, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles ny økonomiaftale med Museum Sønderjylland for årene 2018 – 2021.

  Den nuværende økonomiaftale for 2014 – 2017 udløber pr. 31. december 2017 og skal derfor genbehandles for årene 2018 – 2021.

  Et udkast til økonomiaftalen har været drøftet i det fælles kulturkoordinationsudvalg for de sønderjyske kommuner den 31. marts 2017. Kulturkoordinationsudvalget besluttede at godkende udkastet til økonomiaftale med tilføjelse af, at kommunerne fremadrettet vil indgå en aftale om fortidsmindedrift med museet fra gang til gang og ud fra en harmoniseret timepris.

  På den baggrund har Haderslev Kommune sammen med Museum Sønderjylland tilrettet udkastet til ny økonomiaftale. Timeprisen er i økonomiaftalen fastsat til 525 kr.

  Økonomiaftalen er i forhold til den nuværende økonomiaftale ændret således, at fordelingen af tilskuddet mellem kommunerne bygger på folketallet pr. 3. kvartal året før. I den nuværende økonomiaftale er dette sket i tilskudsåret.

  Endvidere gælder, at de enkelte kommuner kompenserer Museum Sønderjylland for udgifter til eventuel grundskyld. Dette er uændret i forhold til den nuværende aftale.

  Der er herefter enighed mellem parterne om økonomiaftalen, som er vedlagt som bilag.

  På baggrund af erfaringerne for 2014 – 2017 er der desuden udarbejdet en samarbejdsaftale for 2018 – 2021 som regulerer samarbejdet mellem kommuner og Museum Sønderjylland på administrativt niveau. Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag til orientering.

  Sagen behandles sideløbende i nabokommunerne Haderslev, Tønder og Sønderborg i deres respektive udvalg i oktober måned.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomiaftalen for 2018 – 2021 tager udgangspunkt i tilskudsniveau 2017 fremskrevet med KLs pris- og lønfremskrivninger.

  Tabel 1.1 Driftsbudget i Aabenraa Kommune ift. tilskud i aftalen

  (1.000 kr.)

  Tilskud 2018

  Budget 2018

  Budget 2019

  Budget 2020

  Budget 2021

  Driftstilskud

  3.572

  Grundskyldtilskud

  44

  Driftstilskud i alt

  3.616

  3.622

  3.622

  3.622

  3.622

  Den nye driftsaftale kan finansieres indenfor den afsatte ramme til Museum Sønderjylland

  Tabel 1.2 Anlægsbudget i Aabenraa Kommune ift. anlægstilskud i aftalen

  (1.000 kr.)

  Tilskud 2018

  Budget 2018

  Budget 2019

  Budget 2020

  Budget 2021

  Anlægsbidrag

  946

  Fondsbidrag

  283

  Anlægstilskud i alt

  1.229

  1.016

  1033

  0

  0

  Der mangler 0,213 mio. kr. i 2018 og 0,196 mio. kr. i 2019 samt 1,229 mio. kr. i 2020-2021 til finansiering af anlægstilskuddet i den forelagte aftale.

  Der er konstateret, at der ikke kan afløftes delvis moms, idet der er en driftsoverenskomst aftale mellem Museum Sønderjylland og Haderslev Kommune, hvilket betyder en merudgift i forhold til tidligere budgetteret.

  Den manglende finansiering i 2018 behandles i forbindelse med bevillingskontrollen, og for overslagsårene i forbindelse med budgetlægningen vedrørende 2019.

  Eventuelle kommunale udgifter til fortidsmindedrift er ikke indeholdt i ovenstående.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at økonomiaftalen anbefales godkendt,

  at samarbejdsaftalen godkendes,

  at driftsudgiften finansieres inden for området museer, og

  at det manglende rådighedsbeløb vedrørende anlægstilskuddet behandles i forbindelse med bevillingskontrollen i september 2017 og budgetlægningen vedrørende 2019-2021.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2017

  3. at godkendt.

  1., 2. og 4. at anbefales godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10171, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget har godkendt placering af digitale pyloner i Aabenraa by, Kruså, Tinglev samt eventuelt Rødekro. I tilknytning til opsætning af pyloner skal der træffes beslutning om:

  • retningslinjer for annoncering

  • priser for annoncering

  • driftsmodel

  Formålet med pyloner opsat i vejareal er dels at yde informationsvirksomhed til borgere om kommunal service og emner såsom Digital post, skoleindskrivning mv., dels at oplyse om events, aktiviteter og begivenheder der er af interesse og betydning for kommunens borgere, hvor hensigten ikke er at reklamere for et konkret fysisk kommercielt produkt, men at oplyse om begivenheder/ oplevelser i kommunen.

  Retningslinjer for annoncering
  Retningslinjerne fastslår at pylonerne ikke må anvendes til kommercielle formål, der har til hensigt at markedsføre et konkret fysisk forbrugsprodukt (fysisk vare) eller en kommerciel tjenesteydelse der ligger uden for det definerede anvendelsesområde. Der må godt annonceres for events og kulturelle begivenheder, der etableres med et forretningsmæssigt formål. Forvaltningen har udarbejdet et sæt retningslinjer der er vedlagt som bilag.

  Priser for annoncering
  Lovhjemmel: Vejlovens § 80 stk. 2, giver kommunen hjemmel til at opkræve betaling for råden over vejarealet til andre formål end trafikale. Opstilling af en pylon med det formål der er angivet ovenfor giver kommunen hjemmel til opkrævning af betaling for annoncering på pyloner. 

  Prisniveauet for annoncering på pylonerne er sat sådan at betaling modsvarer de direkte og indirekte faktiske udgifter (strøm, hosting, administration mv,) i forbindelse med den ikke-trafikale råden over vejarealet.

  Forvaltningen forslår at prisen for annoncering på pyloner sættes til 1.750 kr. pr uge og 3.000 kr. for to uger, for kommercielle aktører. For aktører der udvikler arrangementer, hvori Aabenraa Kommune indgår som partner, sker annoncering uden betaling. Annonceringen indregnes som et arrangementstilskud til den pågældende aktivitet. Aabenraa Kommune anvender desuden pylonerne vederlagsfrit.

  Forslag til prismodel er vedlagt som bilag.

  Driftsmodel
  I tilknytning til etablering af pyloner i Aabenraa Kommune knytter sig en driftsopgave. Det omfatter blandt andet:

  • Betjening af det styringsmodul/ den software der følger med pylonen

  • Udarbejde aftaler med dem som ønsker at annoncere på pylonen

  • Koordinere flowet af annoncer

  • Kvalitetskontrollere det materiale der lægges op på pylonen

  • Sikring af betaling fra annoncører

  • Sikring af overholdelse af gældende retningslinjer.

  Forvaltningen anbefaler en model, hvor driften af pylonerne varetages af Aabenraa Bibliotekerne, fordi det vil være med til at opbygge kompetence og viden i forhold til administration og drift af pyloner, samt kontrol i forhold til det indhold der lægges op på pylonerne.
  Estimeret arbejdstid pr. uge er sat til 8 timer.

   
  Beskrivelser af driftsmodel er vedlagt som bilag.

  Sagen afgøres i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at retningslinjer for annoncering godkendes,

  at prismodel godkendes, og

  at driften varetages af Aabenraa Bibliotekerne.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-09-2017

  1. at oversendes til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget,

  2. at oversendes til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget, idet Vækst- og Udviklingsudvalget anbefaler, at ikke-kommercielle arrangementer får gratis plads på pylonerne,

  3. at forkastes, idet der skal søges indgået aftale med en privat aktør om drift af pylonerne.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2017

  Retningslinjerne for annoncering godkendt.

  Prismodellen godkendt, men ikke-kommercielle arrangementer får gratis plads på pylonerne.

  Beslutningen i Vækst- og Udviklingsudvalget om, at der skal søges indgået aftale med en privat aktør om drift af pylonerne, tages til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2496, Sagsinitialer: tbjoe

  Sagsfremstilling

  Fra den 1. oktober 2017 er alle kommunale svømmehaller samlet under Kultur- og Fritidsudvalget.

  I forbindelse med budgetvedtagelsen vedrørende 2015 blev pensionisttaksten afskaffet i alle kommunale svømmehaller. Taksterne er ikke blevet administreret ens i alle svømmehaller.

  Der har nogle steder fortsat været tidspunkter med gratis pensionistsvømning, og andre svømmehaller har forsat praksis med at lade pensionister løse billet til børnetakst.

  I takstbladet vedrørende 2018, er der lagt op til at fastholde én voksenpris for såvel voksne som pensionister. Prisen sænkes fra de nuværende 40 kr. for en enkeltbillet til 35 kr. Pensionistprisen i Arena Aabenraa ligger på 36 kr.

  I forbindelse med samlingen af alle institutioner i Kultur, Miljø & Erhverv, vil der blive fulgt op på, at institutionerne administrerer takstbladet ens.

  For at understøtte kommunens strategi omkring sundhed, og i mødekomme behovet for at pensionister har mulighed for at svømme uden betaling, forslår forvaltningen at der afsættes en fast ugentlig time til svømning for pensionister i hver af svømmehallerne i Bov, Rødekro og Tinglev.

  Tilbuddet, om at svømme uden betaling, er begrænset til folkepensionister med folkeregister adresse i Aabenraa Kommune.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Vurderingen er, at ordningen ikke vil have nævneværdige økonomiske konsekvenser i forhold til den nuværende administration af takstbladet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der indføres en times pensionistsvømning uden betaling i de kommunale svømmehaller, og

  at ordningen evalueres i forbindelse med budgetlægningen vedrørende 2019.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2017

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/8545, Sagsinitialer: JJ

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Aabenraa Fritidsråd og Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 13. november 2017.

  Udvalget har forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora besluttet at:

  • Drøfte dagsordenpunkter på udvalgsmødet
  • Dagsordenssætte punkter, der er relevante at drøfte med de dialogfora, der repræsenterer kultur- og fritidslivets aktører

  Aabenraa Fritidsråd har fremsendt følgende punkter:

  1. Budget 2018-21 (drift og anlæg)
   Rådet forespørger om det godkendte budget
  2. Orientering om aktivitetspuljen
   Rådet orienterer om status på puljen
  3. Orientering om anlægspuljen
   Rådet orienterer om status på puljen
  4. Forslag til justering af retningslinjer til anlægspuljen
   Rådet fremlægger forslag til justeringer

  Forvaltningen har følgende punkter:

  1. Projekt ”Bevæg dig for livet – senior”
   Orientering v/forvaltningen
  2. Status på kommunens nye Kultur- og Fritidspolitik
   Orientering v/forvaltningen
  3. Eventuelt nyt koncept for fejringer af Kultur- og fritidslivets aktører
   Orientering v/forvaltningen

  Derudover kan der komme yderligere punkter, som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med dialogpartneren.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet med Aabenraa Fritidsråd.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2017

  De nævnte punkter udgør tilsammen dagsordenen til dialogmødet med Aabenraa Fritidsråd.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/184, Sagsinitialer: uv

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med Byrådets godkendelse af budget 2017-2020 blev det besluttet, at der skulle findes besparelser for 0,130 mio. kr. via tilpasning af ydelser til Eliteidrætsarbejdet

  Med udgangspunkt i det forelagte oplæg til omprioriteringskataloget har Elite Aabenraa i 2017 foretaget en besparelse på i alt 0,130 mio. kr. fordelt på de to nedenstående poster.

  - Hjemtagelse af konsulentydelser til sportspsykologi for talenter og klubber

  - Overdragelse af Elitehuset, Hjelmallé 5b til Økonomiudvalget

  Konsekvensen af de to ovennævnte besparelser har været,

  1. at Arena Aabenraa er blevet det nye centrum for Elite Aabenraa. Elite Aabenraas brug af Arena Aabenraa er en del af en samlet aftale. Elite Aabenraas talenter bliver derved synlige i Arenaen.
  2. at eliteidrætskonsulenten varetager de sportspsykologiske ydelser som tidligere har været leveret fra en ekstern konsulent. Det bidrager til en tættere kontakt mellem klubber, talenter og eliteidrætskonsulent.

  Ressourcerne til ovenstående er fundet i forbindelse med afslutningen af breddeidrætsprojektet, samt en effektivisering af driften af Elite Aabenraa efter udviklingsprocessen fra 2014.

  Generelt er implementeringen af besparelsen forløbet godt. Der er indikationer på en positiv effekt i forhold til anvendelse af Arena Aabenraa og bedre kontakt til væsentlige samarbejdsparter i Elite Aabenraa.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede driftsbudget for Elite Aabenraa er i 2017 på 1,375 mio. kr.

  Besparelse 2017

  Hjemtagelse af konsulentydelser

  0,115 mio. kr.

  Overdragelse af Elitehuset, Hjelmallé 5b til Økonomiudvalget

  0,015 mio. kr.

  I alt

  0,130 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen om implementeringen af tilpasningen af ydelser til Elite på i alt 0,130 mio. kr. tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3719, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 21. november 2016 godkendt ny tilskudsmodel og anbefalinger for idrætsfaciliteter, på baggrund af Idrætsfacilitetsanalyse udført af ekstern konsulent.

  Den årlige regnskabsaflæggelse for 2017 og fremover skal vise de ændrede tilskudsbetegnelser.

  Forvaltningen har i den forbindelse justeret skemaet for regnskabsaflæggelse overfor de selvejende haller, som har folkevalgt revision og via mail orienteret de selvejende haller med ekstern revision, hvilke punkter der skal kunne aflæses i deres regnskab fra 2017 og fremover.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Besigtigelse af Told- og Skattemuseets samling i Gladsaxe.

  • Status om visions- og handlingsplan for Frøslevlejren.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2017

  Taget til efterretning sammen med nedenstående:

  • Arena Biblioteks åbningstider er identiske med Arena Aabenraa offentlige åbningstider
  • Museum Sønderjyllands strategi
  • Arena Aabenraa  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2017

  Intet

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll