Beslutningsprotokol

mandag den 13. november 2017 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll, Hans Philip Tietje
Bemærkninger: Christian Panbo deltog ikke i punkterne 99-107.
Afbud: Dorthe Ballhorn Soll
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Kultur- og Fritidsudvalget

  mandag den 13. november 2017

  i lokale 412.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2017

  Godkendt.

  Afbud: Dorthe Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/27353, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den anden detaljerede bevillingskontrol i 2017 pr. 30. september 2017.

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetkontoret, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2017 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne.

  Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  På udvalgets område kan bevillingskontrollen opdeles i følgende:

  1. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  2. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)
  3. Tillægsbevillinger anlæg

  En samlet oversigt over forslag til bevillingsændringer fremgår af bilag I3.

  Tillægsbevillinger godkendes af byrådet, og er opdelt i to sager, tillægsbevillinger på driften og tillægsbevillinger på anlæg.

  Denne sag vedrører driften.

  Økonomi og afledt drift

  Bilag I4 viser en økonomisk oversigt over det forventede regnskab på udvalgets område fordelt på serviceudgifter, anlæg.

  Der søges samlet følgende bevillingsændringer:

  1.000 kr.

  Oprindeligt budget

  Korrigeret budget

  Forbrug 30/9

  Forventet regnskab 2017

  Ændring i bevillinger 2017

  Serviceudgifter

  94.134

  96.630

  71.260

  96.128

  -502

  Anlæg

  16.848

  28.509

  18.778

  25.650

  -1.009

  Drift:

  Budgettet for Kultur- og Fritid forventes overholdt. Institutionerne forventes at overholde deres aftaler, der er enkelte institutioner, der forventer overførsel af mere/mindre forbrug, herunder Biblioteket med et mindreforbrug på 0,975 mio. kr.  Se bilag i7.

  Idet der endnu ikke er afklaret placering af Telemuren, søges der overført 0,350 mio. kr. fra 2017 til 2019. Endvidere søges det økonomiske værn på 0,540 mio. kr. til kompensation for negativ økonomi i implementeringsfasen i halanalysens tilskudsmodel overført.

  KL har udmeldt nye pris- og lønskøn i juni 2017, som er væsentlig lavere end det skøn, som er indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen i 2017-2020. Som følge heraf er der foretaget regulering af budgetterne på tjenesteydelser, hvilket påvirker Kultur- og Fritidsudvalget negativt med 0,181 mio. kr. i 2017. Pengene overføres til pulje i Økonomiudvalget.

  Som følge af beslutning på ØU den 22. august 2017, hvor Rødekro Svømmehal overdrages fra Social- og Sundhedsudvalget til Kultur – og fritidsudvalget, er de bevillingsmæssige konsekvenser medtaget i bevillingskontrollen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,890 mio. kr. i 2017 til Kultur- og Fritidsudvalget som tilgår kassen, og der gives en tillægsbevilling i 2018 på 0,540 mio. kr. samt en rammekorrektion i 2019 på 0,350 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget finansieret af kassen,

  at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,195 mio. kr. i 2017 og på 0,048 mio. kr. i 2018 samt en negativ rammekorrektion på 0,048 mio. kr. i 2020 og frem til Kultur- og Fritidsudvalget, som tilgår Økonomiudvalget, og

  at der gives en tillægsbevilling på 0,402 mio.kr. i 2017 og på 1,630 mio. kr. i 2018 samt en rammekorrektion fra 2019 på 1,630 mio. kr. til Kultur og Fritidsudvalget, finansieret af Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Dorthe Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/27353, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Udvalgets bevillingskontrol kan opdeles i følgende:

  • Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • Tillægsbevillinger anlæg

  En samlet oversigt over forslag til bevillingsændringer fremgår af bilag I3.

  Tillægsbevillinger godkendes af byrådet.

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i bilag A2 givet en status på de enkelte anlæg.

  Fire projekter forventes afsluttet i 2017 og 6 projekter forventes overført til 2018.  Samlet forventes et mindreforbrug i 2017 på 2,859 mio. kr. som søges overført til 2018 i bevillingskontrollen.

  Der søges tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2017 på 1,85 mio. kr. til Kunstgræsbane i Aabenraa og Bov samt Cricketbane.

  Sideløbende med bevillingskontrollen søges anlægsbevilling hertil i enkeltsag. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb til projektet Kunstgræsbaner i Aabenraa og Bov og Cricketbane på 1,85 mio. kr. finansieret af kassen, og

  at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2017 på 2,859 mio. kr. som tilgår kassen samt en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2018 på 2,859 mio. kr. som finansieres af kassen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Dorthe Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34693, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget blev aftalt, at anlægsønskerne om Kunstgræsfaciliteter i Bov og Aabenraa gerne ville imødekommes i 2017, og der er i bevillingskontrollen søgt om rådighedsbeløb til finansiering heraf for i alt 1,850 mio. kr.

  Betinget af, at der i bevillingskontrollen afsættes rådighedsbeløb, ønskes en anlægsbevilling.

  Aabenraa:

  Aabenraa boldklub har ved etablering af etape 1 af kunstgræsbanen på Aabenraa Stadion givet et løft til flere sportsgrene. Endvidere har skolerne i Aabenraa fået mulighed for at anvende kunstgræsbanen i forbindelse med idrætsaktiviteter.

  Projektet ønskes fuldført med færdiggørelse af etape 2. Udgift hertil skønnes at udgøre 0,3 mio. kr.

  Bov:

  Etablering af en kunstgræsbane på Grænsestadion i Bov, som er en del af kommunens andet kraftcenter, Grænsehallerne, vil give unikke muligheder i forbindelse med idrætsaktiviteter i den sydlige del af kommunen.

  Et samlet tilskud til Grænsestadion i samme størrelse som kunstgræsbanen i Aabenraa udgør i alt 1,5 mio. kr.

  Endvidere ønskes tilskud til Cricketbane til 0,05 mio. kr. jf. forligsteksten.

  For begge projekter forventes afledte driftstilskud til vedligehold på 0,03 mio. kr. til Aabenraa og 0,03 mio. kr. til Bov.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til Kunstgræsbane i Aabenraa Boldklub, etape 2, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i bevillingskontrollen 30.september 2017,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,50 mio. kr. til Kunstgræsbane i Bov, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i bevillingskontrollen 30. september 2017,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,05 mio. kr. til Cricketbane i Bov, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i bevillingskontrollen 30. september 2017, og

  at Kultur- og Fritidsudvalget årligt tilføres 0,06 mio. kr. til den afledte drift, som finansieres af puljen ”afledt drift” under Økonomiudvalget, når projekterne er afsluttet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Dorthe Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/30732, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Den nye tilskudsmodel gældende for Aabenraa Kommunes kommunale og selvejende haller og svømmehaller blev vedtaget 21. november 2016 og trådte i kraft 1. januar 2017. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at modellen skulle indfases med en 4-årig overgangsperiode, hvor Kultur- og Fritidsudvalget hvert år får en evaluering af, om modellen har den tilsigtede effekt.

  Da modellen endnu ikke har været i effekt i et år og flere af de nye procedurer for skoler og foreninger først er implementeret fra august 2017, er det endnu for tidligt at drage nogle konklusioner omkring tilskudsmodellens effekt. Dette års evaluering er derfor en status og en beskrivelse af, hvad der er blevet implementeret indtil nu, hvilke udfordringer forvaltningen oplever, samt hvordan der bliver arbejdet med udfordringerne. Dertil er der en foreløbig økonomisk oversigt, der giver en indikation af, hvordan økonomien hænger sammen.

  Det overordnede formål med tilskudsmodellen er at skabe en gennemsigtig og ensartet fordeling af midlerne på området og at animere til aktivitet og udvikling på en måde, der sikrer et fremtidigt eksistensgrundlag for faciliteterne. Modellen belønner således faciliteter med et højt aktivitetsniveau og giver faciliteterne mulighed for at udvikle sig ud fra den kategorisering, de er placeret i.

  Med afsæt i formålet med tilskudsmodellen vil evalueringen blive fremlagt på udvalgsmødet som et oplæg til drøftelse. På udvalgsmødet den 4. december 2017 vil et evt. oplæg til justering af tilskudsmodellen blive fremlagt.

  De største udfordringer, som evalueringen vil fokusere på, er:

  1) Hvordan tilkomsten af nye faciliteter og lokaler håndteres og hvilke konsekvenser det får for de øvrige faciliteter

  2) Hvordan økonomien sikres til fortsat udvikling

  3) Hvordan faciliteterne støttes i at øge deres aktivitetsniveau samt øvrige udvikling

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at oplægget drøftes, og

  at forvaltningen udarbejder forslag til justering af tilskudsmodellen ud fra drøftelsen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2017

  Drøftet og taget til efterretning.

  Afbud: Dorthe Ballhorn Soll

  Christian Panbo forlod mødet under punkt 98 og deltog ikke i punkterne 99-107.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/29482, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Hjordkær Lokaleråd ønsker at skabe bedre vilkår for de unge i alderen 14 til 17 år, da der i dag ikke findes et egentligt samlingssted i byen, såfremt man ikke er en del af foreningslivet.

  Hjordkær Lokalråd søger i forbindelse med deres byggeansøgning om tilladelse til at opføre en bjælkehytte på 60 m2 ved idrætsanlægget i Hjordkær.

  Hytten opføres uden nogen form for tekniske installationer såsom el, vand og varme.

  Samtlige etableringsomkostninger afholdes af foreningen og er Aabenraa Kommune uvedkommende.

  Hytten skal primært anvendes til de unge i byen, men der er samtidig mulighed for, at skolen kan anvende hytten som udendørs klasselokale, ligesom den kan indgå i forbindelse med arrangementer i hallen, madkurvefest, ringrining og byfest.

  Det er hensigten, at de unge selv skal inddrages i opførelsen af hytten, så de får et ejerskab. Derudover nedsættes der en styregruppe, hvor de unge bliver repræsenteret med ambassadører, som bl.a. skal være med til at udforme regler for hyttens benyttelse.

  Forvaltning anbefaler, at der gives tilladelse til opførelsen af hytten under forudsætning af, at forvaltningen udarbejder en lejekontrakt, hvor bl.a. vilkårene for leje af areal, tilsyn og vedlegehold fremgår.

  Inden iværksættelse påhviler det foreningen at indhente de fornødne myndighedsgodkendelser.

  Vækst- og Udviklingsudvalget har bevilget 0,030 mio. kr. fra Materialepuljen til projektet.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Høring/udtalelse

  Lokalråd oplyser, at Hjordkærhallen, Hjordkær Skole og Hjordkær UIF alle har tilkendegivet deres støtte til projektet.

  Forvaltningen har sendt opstilling af hytten til udtalelse hos ovennævnte parter med høringsfrist 10. november 2017.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles tilladelse til opførelse af hytten under forudsætning af, at de fornødne myndighedsgodkendelser er opnået,

  at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde en lejekontrakt for arealet,

  at alle udgifter i forbindelse med opførelse og vedligehold er Aabenraa Kommune uvedkommende, og

  at dersom der ikke foreligger et konkret projekt 1. oktober 2019 bortfalder tilsagnet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2017

  Godkendt.

  Afbud: Dorthe Ballhorn Soll

  Christian Panbo deltog ikke i punkterne 99-107.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/33093, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til om en del af de 0,095 mio. kr. der er afsat som en engangsbevilling til vedligehold af skulpturer på budget 2017, må bruges af fagfolk med ekspertise inden for faget, som supplement til det kommunale interne servicekorps (KIS).

  Ved Kommunesammenlægningen i 2007 blev der ikke afsat midler til vedligeholdelse af kunst. Opgaven var i de tidligere kommuner placeret i forskellige afdelinger og institutioner.

  Problematikken er siden søgt løftet flere gange, senest i forbindelse med budgetlægningen vedrørende 2017. Sagen tog udgangspunkt i et kunstatlas med vedligeholdelsesplaner for alle kommunens skulpturer udarbejdet af en konservator. Vurderingen var at der var et vedligeholdelsesefterslæb på 0,8 mio. kr. og et behov for at afsætte 0,250 mio. kr. årligt til løbende vedligehold. Forslaget blev imødekommet med en engangsbevilling i 2017 på 0,095 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder med KIS som udfører.

  Forvaltningen har iværksat dette arbejdet der omfatter de skulpturer der i Kunstatlasset har kategori A (stenskulpturer der kræver enkel, mekanisk afvaskning). Dette forventes at koste 0,010-0,015 mio. kr. Derudover er der en række langt mere komplekse og bekostelige vedligeholdelsesopgaver, hvor Billedkunstrådet har prioriteret de mest påtrængende.

  Forvaltningen anbefaler, at den resterende del af de 0,095 mio. kr. anvendes til at vedligeholde de skulpturer som Billedkunstrådet har prioriteret, og at sagen atter søges rejst i forbindelse med budgetlægningen vedrørende 2019.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at restmidlerne anvendes til vedligehold af de skulpturer Billedkunstrådet har prioriteret i andet regi end KIS, og

  at sagen om budget til vedligeholdelse af kommunes kunstværker søges løftet i budgetlægningen vedrørende 2019.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2017

  Godkendt.

  Afbud: Dorthe Ballhorn Soll

  Christian Panbo deltog ikke i punkterne 99-107.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2496, Sagsinitialer: tbjoe

  Sagsfremstilling

  På mødet den 3. oktober 2017 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at indføre en times gratis svømning for kommunens pensionister i hver af de kommunale svømmehaller.

  Af sagsfremstillingen fremgik det som supplerende oplysning, at prisen for enkeltbilletter for voksne fra 2018 nedsættes fra 40 kr. - til 35 kr. Dette er ikke korrekt.

  Prisen for enkelt billetter for voksne fastholdes på 40 kr., mens prisen for et 10-turskort bliver 350 kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & erhverv indstiller,

  at oplysningen om fastholdelsen af taktsten på 40 kr. for en voksenbillet tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorthe Ballhorn Soll

  Christian Panbo deltog ikke i punkterne 99-107.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/18710, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til fordelingen af midler fra eventpuljen Spotlight Aabenraa.

  Eventpuljen er i 2018 på i alt 0,917 mio. kr., hvoraf Kultur- og Fritidsudvalget ved tidligere beslutninger har disponeret i alt 0,142 mio. kr. Der er således 0,775 mio. kr. til disposition. Årsagen til at beløbet er markant højere i år end sidste år er, at flere faste aftaler er udløbet.

  Der er indkommet 16 ansøgninger til puljen for 2018. Det samlede ansøgte beløb er 1,546 mio. kr.

  Forvaltningen anbefaler, at ansøgninger, der allerede har modtaget anden kommunal støtte afvises, og at ansøgninger, der rettelig hører hjemme i Kulturet Samråds og Fritidsrådets Puljer henvises hertil. Disse udgør i alt 0,0760 mio. kr. netto. Herefter er der ansøgninger til Spotlight Aabenraa puljen 2017 for 1.470 mio. kr.

  Blandt de udløbne aftaler er de 0,260 mio. kr. der i perioden 2015-2017 har været afsat til erhvervsstøttende eventaftaler. Da erfaringerne og ansøgningerne på området er meget forskellige, anbefaler forvaltningen at der i 2018 bevilges differentierede 1-årige tilskud, og at tilskuddet suppleres med rådgivning for at understøtte intentionen om at udvikle samarbejdet med Kultur- og Fritidsaktører.

  På musikområdet anbefales det ligeledes at indgå 1-årige aftaler for at skabe økonomisk råderum til at bakke op om en samlet, strategisk plan for musikområdet i de kommende år.

  Forvaltningen fremlægger de indkomne ansøgninger på mødet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning, med henblik på fordeling på mødet den 4. december 2017.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2017

  Udvalget besluttede, at bevillige 0,015 mio. kr. til arrangementet Mandehørm og 0,226 mio. kr. til Gazzværket Live.

  Orienteringen blev taget til efterretning.

  Afbud: Dorthe Ballhorn Soll

  Christian Panbo deltog ikke i punkterne 99-107.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/22875, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Gennerhallen ønsker at skabe større sikkerhed og en forbedre brugeroplevelsen i forbindelse med benyttelse af idrætshallen. Dette skal ske ved at udvide hallen med en tilbygning på i alt 120 m².

  Gennerhallen består alene af en idrætshal, og det er derfor ikke muligt at imødekomme efterspørgslen fra lokale foreninger omkring mindre, idrætslige aktiviteter og nye initiativer. Der ønskes derfor etableret et multilokale på 45 m², som kan anvendes til at indfri efterspørgslen og samtidig også afprøve nye initiativer som efterspurgt i den nye tilskudsmodel.

  Endvidere ønskes sikkerheden i hallen forbedret ved at etablere et redskabsrum på 75 m². Samtlige redskaber opbevares i selve idrætshallen, hvilket giver sikkerhedsmæssige udfordringer. Ved at etablere et særskilt redskabsrum vil det udover øge sikkerheden i hallen også gøre tilgængeligheden nemmere.

  Det samlede projekt udgør en udgift på i alt 1,063 mio. kr.

  Finansieringen skal ske via fonde og sponsorater, ligesom Gennerhallen søger udviklingstilskuddet for 2017 og 2018 frigivet til projektet.

  Gennerhallen forventer endvidere at søge tilskud på ca. 0,200 mio. kr. fra halpuljen 2018. Ansøgningsskema til halpuljen udsendes primo december måned.

  Sagen kan behandles når der foreligger en finansieringsplan.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorthe Ballhorn Soll

  Christian Panbo deltog ikke i punkterne 99-107.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/30448, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Holbøl Idrætsforenings Fodboldafdeling planlægger at opføre et lysanlæg på Holbøl Idrætsanlæg. I den forbindelse søger foreningen om tilladelse til at opføre anlægget, og tilkendegiver et ønske om et endnu ikke præciseret beløb i tilskud fra kommunen.

  Forvaltningen har i 2016 fået udarbejdet en rapport fra Syd Energi, for at få belyst tilstand, ansvar, ejerforhold og driftsform på lysanlæggene i kommunen. Ambitionen er at få en mere ensartet og rentabel driftsform. Dette skal blandt andet ske gennem en prioriteret udskiftning af anlæggene samt omlægning til energibesparende løsninger og lysmaster der er mindre omkostningstunge at vedligeholde.

  Behandlingen af ansøgningen afventer en konkretisering af det ansøgte beløb, og vil ske i relation til de øvrige tiltag omkring lysanlæg, eventuelt som en del af prioriteringen af puljen til småreparationer.   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorthe Ballhorn Soll

  Christian Panbo deltog ikke i punkterne 99-107.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/5059, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  På møde i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig (KSS) den 28. september 2017 behandlede udvalget 9 punkter. Forvaltningen vil særligt drage opmærksomhed på følgende punkter:

  Unge-netværk på tværs af grænsen

  Grænseforeningens Ungdom orienterede om en 4-dages workshop for unge i grænselandet, som Grænseforeningens Ungdom, Sydslesvigsk Vælgerforenings Ungdom og Junge Spitzen sammen holdt i juli 2017. Workshoppen var en succes, men processen med at organisere var tung. Det var svært at skaffe deltagere, fordi netværket blandt de unge på tværs af grænsen halter. Partiernes ungdomsafdelinger leverer ikke deltagere til det grænseoverskridende samarbejde. De unge ønsker sig en (ung) grænseoverskridende koordinator, der kan hjælpe med organisering og mobilisering.

  Kulturaftale

  Kulturministeren ønsker at gentænke kulturaftalekonceptet. Repræsentanter for kulturregionerne har mødtes og anbefaler ministeren, at kulturaftalerne indgås for længere tid af gangen (fx 8-12 år), at samarbejdet mellem kulturregioner, også på politisk niveau, intensiveres samt at samarbejde mellem kulturaftaler og statslige institutioner opprioriteres.

  Kulturakademi

  Ni museer på hver side af grænsen danner par, der sammen udvikler et undervisningsmateriale, der skal fremme mødet mellem danske og tyske elever. Det har vist sig at være en mere ambitiøs og krævende opgave end forventet. Foreløbig er der udarbejdet tre undervisningsforløb. Kvaliteten er høj, men det didaktiske niveau kan forbedres. Desuden har det overrasket, at både skoler og museer er så økonomisk trængte, som de er.

  I forlængelse af dette punkt bemærker Kultur, Miljø & Erhverv, at Frøslevlejrens Museum og KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing danner par og på et møde den 11. oktober har parterne fået tilbudt, at budgettet til deres samarbejde hæves med det formål at ansætte en person med erfaring i didaktik til at udarbejde undervisningsmaterialet for begge museer samt klæde lokale formidlere på til at gennemføre undervisningsforløb for danske og tyske børn. Målet er at undersøge, hvorvidt undervisningsmateriale af en høj faglig og didaktisk kvalitet har en fremmende effekt på børns interkulturelle møde.

  Nyt Interregprojekt

  Forvaltningen på Regionskontoret arbejder på et forslag til et paraplyprojekt, der kan efterfølge KursKultur. Projektet vil fokusere på tre hovedområder: Mikroprojektpulje og transportpulje, fremme af nabosprog samt et styrket samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner.  

  KSS besluttede på mødet at indstille til partnernes respektive udvalg, at de skal bidrage med kommunal medfinansiering til et nyt Interreg-projekt i perioden 2019-2023. Den foreslåede kommunale medfinansiering er uændret i forhold til den nuværende, omend der nu også er medregnet personaletimer fra skoleområdet. Sagen vil komme på Kultur- og Fritidsudvalgets og Børn og skoleudvalgets dagsorden primo 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorthe Ballhorn Soll

  Christian Panbo deltog ikke i punkterne 99-107.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Fremdrift – Arena Aabenraa
  • Statens Kunstråd støtter Billedkunstrådet  med 0,050 mio. kr.
  • Ny formand for region Sønderjylland Schleswig
  • Orientering om møde med Bov Cricket.11.17
  • Musikskolen søger Nordisk ministerråd om samarbejdsprojekt
  • Det videre forløb for Told- og Skattemuseet
  • Museum Sønderjylland vedtægter og strategi

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorthe Ballhorn Soll

  Christian Panbo deltog ikke i punkterne 99-107.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorthe Ballhorn Soll

  Christian Panbo deltog ikke i punkterne 99-107.