Beslutningsprotokol

mandag den 4. december 2017 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Christian Panbo, Carina Underbjerg Hansen, Jette Julius Kristiansen, Thomas Rehder Juhl, Signe Bekker Dhiman, Dorte Ballhorn Soll, Hans Philip Tietje
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Kultur- og Fritidsudvalget

  mandag den 4. december 2017

  i lokale 412.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-12-2017

  Godkendt,

  således at punk nr. 111 og 112 behandles efter punkt 108.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1583, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune har som formål at arbejde med kunstnerisk udsmykning, at indkøbe kunstværker og at formidle og iværksætte billedkunstneriske aktiviteter.

  Rådet har udarbejdet en visions- og handleplan for kunstnerisk aktivitet i kommunen i perioden 2016-2019 bestående af seks indsatsområder: Arkitekturguide, Arkitekturens Dag, Åbent Atelier, Åben Kunstdag, Kunst i det offentlige rum samt Medudvikling af Art Week.

  Rådet har til indsatsområdet Kunst i det offentlige rum lagt en plan for, hvordan rådets midler skal bruges. Midlerne ønskes frigivet til følgende to projekter:

  • Udsmykning af det gamle rådhus i Aabenraa

  Der er udskrevet en konkurrence med tre kunstner, der har indleveringsfrist 15. februar 2018. Der nedsættes en bedømmelsesudvalg bestående af den politiske følgegruppe til renoveringen rådhuset, 3 medlemmer af billedkunstrådet og sekretariatschefen for Byråds- og direktionssekretariatet.

  • Renovering af vandkunsten på Mutter Stahlboms Plads

  Da der ikke i budgetlægningen blev afsat tilstrækkelige midler til kommunes udendørs kunstværker, har billedkunstrådet prioriteret dette værk, der forventes at kunne genindvies i juni 2018. 

  Økonomi og afledt drift

  Rådet har afsat i alt 0,800 mio. kr. til udsmykning af Det gamle Rådhus. Heraf honoreres hver af de tre kunstnere, der deltager i konkurrencen med 0,040 mio. kr. for skitsearbejdet. Det vindende værk skal udføres indenfor en ramme af 0,600 mio. kr., mens der reserveres 0,080 mio. kr. til diverse udgifter.

  Der er følgende puljer afsat til og disponeret af Billedkunstrådet i hhv. drifts- og anlægsbudgettet.

  Tabel 1.1: drifts- og rådighedsbeløb til Billedkunstrådets puljer

  2017 (1.000 kr.)

  Drift

  Rådighedsbeløb Anlæg

  I alt

  Pulje Billedkunstråd 2017

       300

  300

  Billedkunstrådets pulse 2012

                    37

  37

  Billedkunstrådets pulje 2013

                   300

  300

  Billedkunstrådets pulje 2014/2015

  600

  600

  I alt budget, drift og anlæg

       300

                     937

  1.237

  Disponeret til renovering af vandkunst

       300

                   137

  437

  Kunst på det gamle Rådhus

                  800

  800

  Der er i 2017 afsat pulje på 0,3 mio. kr. under Kultur- og Fritidsudvalgets serviceramme til projekter i Billedkunstrådet samt rådighedsbeløb på 0,937 mio. kr.  Den afsatte driftspulje samt de uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg ønskes samlet til finansiering af de to anlægsprojekter.

  Driftspuljen søges derfor overført til anlæg til medfinansiering af projekt ”Vandkunst på Mutter Stahlboms Plads”, der samlet udgør 0,437 mio. kr.

  Der ønskes et anlægsprojekt ”kunst på Det gamle Rådhus” på i alt 0,800 mio. kr. til kunst på Det gamle Rådhus. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller at,

  at driftspuljen på 0,300 mio. kr. til Billedkunstrådet i 2017 overføres til rådighedsbeløb under anlæg til renovering af Vandkunst,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,800 mio. kr. til projekt ”Kunst på Det gamle Rådhus”, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til Billedkunstrådet som frigives, og

  at der gives en anlægsbevilling på 0,437 mio. kr. til projekt ”Vandkunst på Mutter Stahlboms Plads”, finansieret af restrådighedsbeløbet fra Billedkunstrådet, som frigives. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-12-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/18710, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til fordelingen af midler fra eventpuljen Spotlight Aabenraa.

  Eventpuljen er i 2018 på i alt 1,156 mio. kr., hvoraf Kultur- og Fritidsudvalget har disponeret 0,363 mio. kr., herunder bevillingerne 13. november 2017. Der er således 0,793 mio. kr. til disposition. Årsagen til beløbet højere i år end sidste år skyldes blandt andet at de 0,260 mio. kr. der i perioden 2015-2017 har været afsat til erhvervsstøttende eventaftaler er tilbageført til eventpuljen Spotlight Aabenraa.

  Der resterer 14 ansøgninger til puljen for 2018 med et samlet ansøgt beløb på 1,247 mio. kr.

  Forvaltningen anbefaler, at ansøgninger der allerede har modtaget anden kommunal støtte, afvises. Disse udgør i alt 0,076 mio. kr. netto. Herefter er der ansøgninger til Spotlight Aabenraa puljen 2017 for 1,171 mio. kr.

  Forvaltningen anbefaler desuden, at ansøgninger, der rettelig hører hjemme i Kulturet Samråds og Fritidsrådets puljer henvises hertil.

  Da erfaringerne med de erhvervsstøttende eventaftaler og ansøgningerne på området er meget blandede, anbefaler forvaltningen, at der i 2018 bevilges differentierede 1-årige tilskud, og at tilskuddet suppleres med rådgivning for at understøtte intentionen om at udvikle samarbejdet med kultur- og fritidsaktører.

  På musikområdet anbefales det ligeledes at indgå 1-årige aftaler for at skabe økonomisk råderum til at bakke op om en samlet, strategisk plan for musikområdet i de kommende år.

  Forvaltningen har vurderet ansøgningerne ud fra de kriterier Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i 2014, og fremlægger hermed forslag til fordeling af puljen.

  Aabenraa Sang- og Musik Marathon

  v/ Orla Jensen,

  0

  Stubbæk Familiefestival

  v/ Finn Pedersen

  0,025 mio. kr.

  Aabenraa Rockfestival

  V/ Morten Vilhelm

  0,100 mio. kr.

  Nygadehuset

  0,011 mio. kr.

  Kometbutikkerne
  Rødekro

  0,050 mio. kr.

  Padborg Torvecenter

  0,050 mio. kr.

  TinglevForum

  0,020 mio. kr.*

  Musik på Torvene

  v/ Shop i City

  0,050 mio. kr.

  Opera på Grænsen

  0,080 mio. kr.

  Åben Jam

  0,050 mio. kr.

  folkBALTICA e.V.

  0,050 mio. kr.

  Kongelig Classic

  0,177 mio. kr.

  Kongelig Classic
  underskudsgaranti

  0

  Oldemorstoft

  0,040 mio. kr.

  8HMTB

  v/ Lars Andersen

  0,050 mio. kr.

  5% pulje

  0,052 mio. kr.

  Markedsføring

  0,045 mio. kr.

  Ikke disponeret beløb

  0,005 mio. kr.

  I alt Brutto (beløb til udbetaling)

  0,855 mio. kr. 

  I alt Netto (budgetmæssig virkning)

  0,793 mio. kr.

  *Hertil kommer treårig bevilling på 0,065 mio. kr./år afsat i 2018-2020 til De Skønneste Toner

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til fordeling af puljen 2018 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-12-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/21513, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til, om Aabenraa Kommune vil stille nødvendig jord vederlagsfrit til rådighed for udvidelse af Ensted Idrætsanlæg og samtidig anerkende, at de nye faciliteter er tilskudsberettigede ud fra tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter.

  Ansøgning om vederlagsfri jord er, sammen med stilling af kommunegaranti, tidligere behandlet i Økonomiudvalget den 22. august 2017, hvor det blev besluttet at lade sagen indgå på budgetseminaret 2017.

  Der er et estimeret anlægsbudget for projektet på 7,4 mio. kr., hvoraf der skal stilles kommunal garanti for 5,6 mio. kr. Den øvrige anlægsfinansiering søges fremskaffet via egenkapital, fonde, indsamlinger og sponsorater. Ud over dette er der søgt om vederlagsfri overdragelse af jord fra kommunen.

  Udvidelse af Ensted Idrætsanlæg indeholder en udvidelse med et fleksibelt møderum på ca. 95 m2, et aktivitetsrum på ca. 200 m2, et multirum på ca. 160 m2, et nyt handicaptoilet samt handicapvenligt indgangsparti med overdækning på 45 m2.

  Lovgrundlag

  Der kan stilles vederlagsfrit jord til rådighed i henhold til ”Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejedomme”, hvorefter kommune har mulighed for at sælge eller overdrage en ejendom eller et areal til en forening, som kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte til, uden forudgående offentligt udbud.

  I henhold til Kommunalfuldmagten har en kommune mulighed for at overdrage en ejendom eller et areal vederlagsfrit til en forening, hvis det er en forening som kommunen kan yde støtte til – se vedhæftede bilag for yderligere uddybning.

  Økonomi og afledt drift

  Ved Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 den 11. oktober 2017, blev der disponeret 5,6 mio. kr. af den udisponerede låneramme på 27,4 mio. kr. til en kommunegaranti vedr. udvidelse af Ensted Idrætsanlæg.

  Ensted Idrætsanlæg skal ikke betale garantiprovision af den kommunale garanti jf. beslutning i sagen om ”Principper for provision af garantier til almennyttige/kulturelle formål.”, der er behandlet på Byrådsmødet den 29. november 2017.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles, at der i 2018 er reserveret midler til at Enstedhallen indgår i tilskudsmodellen under kategorien Lokal Hal, når byggeriet er realiseret,

  at kommunen stiller den nødvendige jord til projektet vederlagsfrit til rådighed under forudsætning af, at Ensted Idrætsanlæg afholder alle omkostninger i forbindelse med overdragelsen,

  at der stilles en kommunegaranti på 5,6 mio. kr. til Ensted Idrætsanlæg, og

  at tilsagnene bortfalder såfremt der ikke foreligger et konkret projekt den 1. september 2018.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-12-2017

  1. at godkendt.

  2.+3.+ 4. at anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/38008, Sagsinitialer: twi

  Sagsfremstilling

  Nr. Hostrup Hus ansøger om en kommunegaranti på 1,0 mio. kr. i forbindelse med deres byggeprojekt af et multiaktivitetshus.

  Der er estimeret et anlægsbudget på 5,6 mio. kr. for byggeprojektet. Finansiering sker ved egenfinansiering på ca. 2,275 mio. kr., lån hos private og tilskud fra fonde på ca. 1,325 mio. kr., bank- og realkreditlån på 1,0 mio. kr. samt et anlægstilskud fra Aabenraa Kommune på 1,0 mio. kr., som er godkendt i forbindelse med godkendelse af budget 2018. Det er dog en forudsætning for optagelse af bank- og realkreditlån, at der stilles kommunegaranti for lånet.

  Der er opstillet et drifts- og likviditetsbudget for første år efter ibrugtagning, som viser et likviditetsoverskud på 0,022 mio. kr. For indtægterne i budgettet udgør kommunalt tilskud til multiaktivitetshuset 0,110 mio. kr. Der er i det kommunale budget for 2018 afsat 0,105 mio. kr. til at dække den budgetterede indtægt fra Nr. Hostrup Ungdomsforenings for leje af lokaler i byggeriet. Likviditetsbudgettet er baseret på et 10-årigt lån.

  For nærmere specificering af anlægsbudget samt drifts- og likviditetsbudget henvises til bilag.

  Lovgrundlag

  Kommunegaranti kan stilles i henhold til bekendtgørelse nr. 1580 af 17/12/2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. i lov om kommunernes styrelse.

  Økonomi og afledt drift

  En godkendelse af kommunegarantien vil have indflydelse på kommunens låneramme. Kommunegarantien vil dog kunne disponeres inden for den udisponerede låneramme for 2018.

  Der skal ikke betales garantiprovision jf. beslutning i sagen om ”Principper for provision af garantier til almennyttige7kulturelle formål.”, der er behandlet på Byrådets møde den 29. november 2017.

  Drifts- og likviditetsbudgettet for Multiaktivitetshusets første år er behæftet med nogen usikkerhed. Der skal ikke forrykkes meget i forhold til indtægterne i budgettet før der ikke er overskud mere.

  Med en kommunegaranti er der mulighed for at der i stedet for bank- og realkreditlån kan optages lån hos Kommunekredit. Erfaringsmæssigt er det på fordelagtige vilkår. Endvidere kan en ændring af lånets løbetid også være en mulighed for at opnå en mindre udgift end de nuværende 0,171 mio. kr., der er budgetteret som renter og afdrag på realkreditlån. Dette kan give en positiv effekt på drifts- og likviditetsbudgettet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives tilsagn om kommunegaranti på 1,0 mio. kr. for bank- og realkreditlån af den udisponerede låneramme for 2018

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-12-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/32058, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  Ravsted Fritidscenter har fremsendt en ansøgning, hvor de gør opmærksom på, at det er nødvendigt at renovere bassinet og udskifte rørføringerne i Ravsted Friluftsbad.

  Ravsted Friluftsbad er etableret i starten af 1970´erne og drives på frivillig basis. Ravsted Fritidscenter modtager et årligt tilskud til driften af friluftsbadet på 0,120 mio. kr. fra Aabenraa Kommune.

  Foreningen oplyser, at såfremt friluftsbadet også i fremtiden skal være et aktiv for lokalsamfundet, er det nødvendigt at iværksætte en større renovering nu. Alternativt vil friluftsbadet skulle lukkes indenfor en overskuelig fremtid.

  Driftstilskuddet fra Aabenraa Kommune bidrager til den daglige drift af friluftsbadet. Svømmebadet kan dog ikke generere stort nok overskud, så der kan afsætte midler til større renoveringsopgaver.

  Ravsted Fritidscenter oplyser, at renoveringen af friluftsbadet beløber sig til 0,534 mio. kr.

  Ravsted Fritidscenter søger Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 0,200 mio. kr.

  Udover at søge om et kommunalt tilskud søger Ravsted Fritidscenter også tilskud fra forskellige fonde og sponsorer.

  Ravsted Fritidscenter har senest i 2016 modtaget et anlægstilskud på 0,090 mio. kr. til renovering af indgangsområdet.

  Forvaltningen anbefaler at ansøgningen indgår som en del af prioriteringen af puljen til småreparationer 2018, som prioriteres i 1. kvartal 2018.

  Der er ansøgningsfrist ultimo december måned til puljen til småreparationer. Det er forhåndsbesluttet, at ansøgninger fra Holbøl Idrætsforening og Ravsted Fritidscenter om tilskud til henholdsvis etablering lysanlæg og renovering af friluftsbadet indgår  som del i prioriteringen af puljen.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgningen indgår som en del af prioriteringen af puljen til småreparationer 2018.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-12-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/30732, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til en eventuel justering af den tilskudsmodel for idrætsfacilitetsområdet, der blev vedtaget den 21. november 2016. Udvalget drøftede modellen på mødet den 13. november 2017.

  Tilskudsmodellen vil først til sommeren 2018 have fungeret et helt skoleår. Det er også først her man vil kunne aflæse de første indikationer af, om modellen lever op til intentionen om at skabe udvikling, samarbejde, meraktivitet og øget egen-indtjening i idrætsfaciliteterne.

  Tilskudsmodel foreslås fastholdt i 2018, da forvaltningen vurderer, at rammebeløbet til udmøntning af tilskudsmodellen vil kunne finansiere det nuværende, aktivitetsniveau og den nuværende fordelingsnøgle.

  Det bemærkes, at en række aktører siden vedtagelsen af modellen har budt ind med ønsker om- og planer for nye faciliteter, samtidigt med at der er kapacitetsoverskud på idrætsfacilitetsområdet i Aabenraa Kommune.

  Tilbygningen til Ensted Idrætsanlæg vil med de nuværende satser medføre en øget udgift til grundtilskud på 0,117 mio. kr. og en estimeret udgift til aktivitetstilskud på 0,057 mio. kr. (ved 520 ekstra aktivitetstimer). Forvaltningen gør opmærksom på, at dette beløb kan ændre sig ved en justering af modellens parametre.

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 6. juni 2017 at fastholde tilskuddet til Nr. Hostrup Ungdomsforenings leje af lokaler på 0,105 mio. kr. Dette foreslås fastholdt i 2018.

  Ved budgetlægningen vedrørende 2018-2021 blev afsat 0,350 mio. kr. til at kompensere Kultur- og Fritidsudvalget for afledt drift til to nye faciliteter.

  Realiseringen af yderligere nye faciliteter vil blive en udfordring, dels fordi de nye faciliteter potentielt udtynder aktivitetsniveauet og brugergrundlaget for eksisterende faciliteter og dels fordi finansieringen af tilskud til nye faciliteter vil nødvendiggøre en nedjustering af tilskuddet til andre faciliteter, med mindre rammen øges.

  Forvaltningen fremlægger på mødet et estimat af, hvor langt grundtilskuddet skal justeres ned, hvis alle potentielle nybyggerier, der er kendt på nuværende tidspunkt, skal omfattes af tilskudsmodellen.

  Forvaltningen arbejder ud fra følgende:

  • tilskudsmodellen skal motivere til øget aktivitet og udvikling,
  • særordninger undgås
  • eventuelle kompenserende tiltag udformes ud fra objektive kriterier (f.eks. nærhed til centerbyer, brugergrundlag, mv), og
  • tilskudsmodellen må gerne animere til samarbejder der nedbringer driftsomkostningsniveauet, og dermed skaber økonomisk råderum.

  Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der optages dialog med aktørerne på området forud for en vurdering af:

  • Hvordan tilkomsten af nye faciliteter og lokaler håndteres og hvilke konsekvenser det får for de øvrige faciliteter.
  • Hvordan økonomien sikres til fortsat udvikling
  • Hvordan faciliteterne støttes i at øge deres aktivitetsniveau samt øvrige udvikling.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at satserne i den nuværende tilskudsmodel fastholdes i 2018 og benyttes ved indgåelse af virksomheds-og driftsaftaler med selvejende og kommunale haller,

  at det meddeles at der er reserveret midler til at de nye faciliteter i Ensted Idrætscenter kan blive omfattede af tilskudsmodellen under den nuværende kategori når byggeriet er realiseret,

  at tilskuddet på 0,105 mio. kr. til Nr. Hostrup Ungdomsforenings leje af lokaler i Nr. Hostrup Hus fastholdes i 2018, og

  at der optages dialog med aktørerne forud for en vurdering af hvilke øvrige faciliteter der evt. skal være omfattede af modellen, og de afledte konsekvenser det vil have for tilskudsmodellen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-12-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/11315, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til en samarbejdsaftale med foreningen Aktivitetsgruppen for Jacob Michelsens Gård.

  På mødet den 14. august 2017 blev Kultur- og Fritidsudvalget orienteret om, at Museum Sønderjylland på baggrund af undersøgelser af museets økonomi og organisation, skulle udskille museumsafdelinger.

  Udskillelse af bl.a. Museum Oldemorstoft og Jacob Michelsens Gård er et led i bestræbelserne på at imødekomme anbefalingerne fra disse undersøgelser. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at afsætte økonomi til at videreføre afdelingerne som kommunale aktiviteter. 

  Aabenraa Kommune ejer bygningerne og jorden ved Jacob Michelsens Gård. Der er ingen ansatte men et stort frivilligt engagement omkring aktiviteterne på gården. De frivillige har stiftet forening Aktivitetsgruppen for Jacob Michelsens Gård, som fortsat vil stå for koordineringen af aktiviteter i stuehuset og haven. Udgifterne til aktiviteter dækkes af indtægter i forbindelse med deres arrangementer.

  Foreningen er bindeledet mellem de mange frivillige tilknyttet Jacob Michelsens Gård og Aabenraa kommune.

  Samarbejdsaftalens formål er at sikre et tæt samarbejde med kommunen om fortsat at skabe synlighed omkring gården og dets kulturhistorie og videreføre nuværende aktiviteter.

  Aktivitetsgruppen har udarbejdet et sæt vedtægter for foreningen, som blev godkendt på en stiftende generalforsamling den 24. oktober 2017.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Høring/udtalelse

  Samarbejdsaftalen har været i høring hos Aktivitetsforeningen Jacob Michelsens Gård samt Karen Michelsen og Anne-Helene Michelsens Fond af 25. oktober 1995.

  Begge parter har godkendt forslag til samarbejdsaftale.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til samarbejdsaftale med Aktivitetsgruppen for Jacob Michelsens Gård godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-12-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/52987, Sagsinitialer: JJ

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 20. december 2010 retningslinjer til anlægspulje for Aabenraa Fritidsråd.

  Kultur- og Fritidsudvalget og Aabenraa Fritidsråd har i dialogmødet den 13. november 2017 drøftet forslag fra Aabenraa Fritidsråd vedrørende justering af retningslinjer for anlægspuljen, og der var enighed om de foreslåede ændringer.

  Retningslinjerne foreslås ændret fra;

  ”En betingelse for at yde støtte er, at det af foreningens vedtægter fremgår, at foreningens formue i tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder almennyttige formål i Aabenraa Kommune”

  til

  ”En betingelse for at yde støtte er, at foreningen er godkendt som en folkeoplysende forening under det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Aabenraa Kommune”.

  Ændringen sker for at bringe overensstemmelse mellem, at foreninger der er godkendte til at søge tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, også er berettigede til at søge tilskud fra fritidsrådets anlægspulje. Foreninger godkendes ud fra bestemmelser i Folkeoplysningsloven.

  Det vil sige, at når en forening er godkendt som en folkeoplysende forening jf. Folkeoplysningsloven, så skal det i vedtægterne fremgå, at ved opløsning skal midler tilfalde almennyttige formål.

  Der kan ikke stilles krav om, at midler skal tilgå almennyttige formål i kommunen.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at den foreslåede justering af retningslinjer godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-12-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37395, Sagsinitialer: sgsk

  Sagsfremstilling

  På Byrådsmødet den 26. april 2017 afsatte byrådet 100.000 kr. under puljen ”driftsønsker af engangskarakter i 2017” til projektet ”Skitseprojekt Spot til Rambla i samarbejde med CampusRådet”. I den forbindelse har der været afholdt en workshop med CampusRådet.

  Forvaltningen valgte, at kunstneren Carina Zunino fik til opgave at involvere CampusRådet. Hun skulle lade sig inspirere af de unge og deres billede af, hvad der kendetegner Aabenraa som studieby og dem som studerende. Carina Zunino er til daglig ansat ved Statens Museum for Kunst i København og har erfaring med kunstværker i byrummene, hvor hun inddrager borgere i processen. Derudover er Carina Zunino vant til at arbejde sammen med arkitektfirmaet SLA, som har til opgave at udarbejde helhedsplanen for Campusområdet i Aabenraa by.

  Workshop med CampusRådet

  Tirsdag den 21. november 2017, mødtes 15 unge med kunstneren Carina Zunino og campuskoordinator Susanne Gram Skjønnemann. Workshoppen foregik på Billedskolen på Brundlund Slot.

  De unge fik til opgave at skabe en fortælling om Aabenraa som studieby i mindre grupper gennem deres egne kunstværker. De skulle til dagen alle medbringe 2 ting, som havde en særlig betydning for dem og de fik et oplæg om kunstneren Franciska Clausen til inspiration. De unge fik diskuteret kendetegnene ved Aabenraa som studieby, de var kreative og fik lov til at udfolde sig på nye måder.

  Kunstneren Carina fik inspiration med hjem til hendes videre arbejde og de unge bidrog aktivt til kommunens Kunstspot.

  Kultur- og Fritidsudvalget inviteres til fernisering i februar 2018, hvor kunstneren Carina Zunino fremlægger hendes idéer til et KunstSpot, de unge som deltog i workshoppen vil også være til stede.

  Her vil Kultur- og Fritidsudvalget blive præsenteret for den proces, som de unge har været igennem, de unges kreative udfoldelser og endelig for kunstnerens idé til et Spot.

  Efterfølgende skal forvaltningen i gang med at søge midler til at opføre kunstværket.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-12-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-12-2017

  Der blev orienteret om:

  • Arena Aabenraa
  • Biblioteket i Rødekro

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 04-12-2017

  Intet.