Beslutningsprotokol

tirsdag den 9. januar 2018 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39881, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  I henhold til styrelseslovens § 22 vælger de stående udvalg selv deres formand. Formandens opgaver er at forberede, indkalde og lede udvalgets møder og drage omsorg for at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.

  Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Borgmesteren underrettes forudgående om afgørelsen af sager, der ikke tåler opsættelse, medmindre der er tale om afgørelse, der ved lovgivningen er henlagt til udvalget.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 22

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget vælger en formand.        

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-01-2018

  Lars Kristensen (V) blev valgt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39881, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  I henhold til bemærkningerne til styrelsesloven kan et udvalg væge en næstformand blandt udvalgets medlemmer.

  Næstformanden varetager i formandens midlertidige fravær dennes opgaver.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget vælger en næstformand.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-01-2018

  Jette Julius Kristiansen (O) blev valgt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Kultur- og Fritidsudvalgsmøde

  tirsdag den 9. januar 2018

  mødelokale 412 på rådhuset.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39883, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Byrådet og Økonomiudvalget har fastsat sine møder for 2018, hvorefter fagudvalgene fastsætter egne møder.

  Det foreslås, at Kultur- og Fritidsudvalgets møder holdes tirsdage kl. 16.00 – 19.00, dog med afvigelse ved sammenfald med Økonomiudvalgsmøder (tirsdag) – således,  at mødedagen ændres til onsdage kl. 16.00 – 19.00.

  Uge 7, påskeugen, juli måned og uge 42 friholdes for møder.

  Forslag til KFU mødekalender 2018:

  • tirsdag den 9. januar
  • tirsdag den 30. januar (februar mødet)
  • onsdag den 7. marts
  • tirsdag den 3. april
  • onsdag den 2. maj
  • tirsdag 29. maj (juni mødet)
  • sommerferie
  • tirsdag 7. august
  • tirsdag 18. september
  • tirsdag 9. oktober
  • tirsdag 13. november
  • onsdag 5. december 2018

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalgets mødekalender godkendes.        

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-01-2018

  Godkendt,

  idet mødet den 30. januar flyttes til mandag den 29. januar 2018, kl. 14.00 – 16.00.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39955, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Direktøren introducerer Kultur- og Fritidsudvalget til opgaverne og rammerne herfor.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at introduktionen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-01-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35496, Sagsinitialer: lfi

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal tage stilling til, om eSport kan godkendes som en folkeoplysende aktivitet under det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Aabenraa Kommune og hvordan der i givet fald ydes tilskud til udøvelsen.

  Esport er inde i en rivende udvikling i Danmark, og anerkendes i en række kommuner som en folkeoplysende aktivitet. I Aabenraa Kommune har vi pt. en forening, som allerede udbyder eSport og to foreninger, som er ved at etablere eSport i deres forening.

  ESportsforeningerne vurderer, at de på sigt kan tiltrække mange nye medlemmer, som normalt ikke benytter sig af de mere traditionelle idrætsaktiviteter i foreningslivet. Udøvelsen af eSport kan strække sig over flere timer end andre sportsgrene, og kan derfor potentielt lægge pres på den folkeoplysende ramme. På det nuværende niveau kan aktiviteten finansieres inden for rammen.

  Forvaltningen anbefaler, at eSport godkendes som folkeoplysende aktivitet, og foreslår, at Aabenraa Kommune godkender eSportsforeninger som folkeoplysende, såfremt:

  - aktiviteten kan gå ind under foreningens nuværende vedtægter, som en underafdeling, eller

  - foreningen ændrer deres vedtægter, så eSport kan indgå som en aktivitet, eller

  - nyoprettede eSportsforeningers vedtægter opfylder reglerne som en folkeoplysende forening under det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

  For at skelne mellem det at spille computer i almindelighed og det at dyrke eSport, er det en betingelse for godkendelse, at aktiviteterne skal foregå på faste tilrettelagte tidspunkter, deltagerne skal betale kontingent, og der skal være en form for undervisning.

  Nogle kommuner stiller som krav, at der skal indgå fysisk aktiviteter som del af træningen. Forvaltningen anbefaler som udgangspunktet ikke at dette stilles som krav, men gives som en opfordring da det ellers ville forskelsbehandle dem der dyrker eSport i forhold til dem der dyrker f.eks. bridge eller skak. Forvaltningen anbefaler, at retningslinjerne for eSport revurderes senest i 2019, ud fra de gjorte erfaringer.  

  Nye eSports foreninger vil ligesom andre foreninger, som søger om at blive godkendt som en folkeoplysende forening, blive indkaldt til et møde i forvaltningen, til en dialog om foreningens formål, vedtægter og fremtidsplaner.

  Godkendes eSport som en folkeoplysende aktivitet, vil godkendte eSportsforeninger kunne få bevilget medlemstilskud, materialetilskud, lokaletilskud og tilskud til leder- og instruktøruddannelse i henhold til gældende regler jævnfør Foreningshåndbogen.

  Dette gælder også at Aabenraa Kommune kan vælge at bevilge lokaletilskud efter Folkeoplysningslovens regler. Tilskuddet dækker ikke omkostninger ved leje af udstyr, øget strømforbrug mv.

  Esport vil udløse tilskud på lige fod med andre aktiviteter i ”Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter”.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

  Økonomi og afledt drift

  Udgifter til eSports foreningerne kan finansieres under Folkeoplysningens ramme.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at eSport bliver godkendt som en folkeoplysende aktivitet under de beskrevne forudsætninger, og
  at retningslinjerne vedrørende eSport herunder krav til fysiske aktivitet tages op til revision senest i 2019.  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39366, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver og Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 30. januar 2018.

  Udvalget har besluttet, at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver har fremsendt følgende punkter:

  1) Ændring i vedtægterne for Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver.

  På generalforsamlingen den 9. marts 2017, blev det henstillet til arkivsamrådets bestyrelse, at ændre i vedtægterne vedrørende optagelse af nye medlemmer af arkivsamrådet. Bestyrelsen havde flere forslag til høring og fandt frem til det anførte i bilaget. Men bestyrelsen kan ikke bare ændre i vedtægterne og fremlægge det til afstemning på generalforsamlingen, fordi det står i vedtægterne, at en ændring skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.

  Bilag 1 – Vedtægter - Tilføjelserne er anført med blåt

  2) Arkivsamrådets Genforeningsprojekt 2020.

  Arkivsamrådets projektgruppe, der arbejder med genforeningsjubilæet, er nået rigtigt langt med tilrettelæggelsen af projektet, der er en teaterforestilling, men der er stadigvæk meget arbejde forude.

  Bilag 2 - Projektbeskrivelse for 100 året for genforeningen

  Bilag 3 - Budget teater 2020

  3) Invitation til Kultur- og Fritidsudvalget

  Arkivsamrådet vil gerne invitere Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer, til at besøge lokalarkiverne i kommunen, så de kan se hvad tilskuddene går til.

  Forvaltningen indstiller følgende forslag til dagsordenspunkt:

  1) 2018 – Europæisk Kulturarvsår

  Vil Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver lave særlige aktiviteter i forbindelse med det Europæiske kulturarvsår?

  Orientering om kulturarvsportalen v. Lise Lotte Urfe

  Til den endelige dagsorden tilføjes punkter frembragt af Kultur- og Fritidsudvalget på mødet 9. januar 2018.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter de fremsendte punkter til dialogmødet, og

  at udvalget fremsætter forslag til dagsordenspunkter til dialogmødet den 30. januar 2018.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-01-2018

  1. at godkendt .

  2. at dagsordenen suppleres med følgende punkt: Status på udfordringer i forhold til Koda.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34321, Sagsinitialer: VFH
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39405, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  Business Aabenraa har på mødet den 4. december 2017 gennem Sund Vækstpuljen givet 0,138 mio. kr. til udarbejdelse af en konsulentrapport for, hvordan Aabenraa kan blive en stærk og attraktiv musikby. Rapporten skal belyse potentialet for at skabe vækst og arbejdspladser i oplevelsesindustrien og dermed gøre Aabenraa Kommune mere attraktiv for kommende tilflyttere. Det er konsulentbureauet Vilmar – Vilhelm, der har fået opgaven, som skal være færdig til marts.

  Bureauet skal ud fra en dialog med de eksisterende spillesteder og foreninger og øvrige relevante aktører samt gennem et tæt samarbejde med Kultur, Miljø & Erhverv opstille 2-3 scenarier med budget og business case på, hvilken koncert- og eventorganisering, der bedst fremmer musiklivet i kommunen. Disse scenarier og perspektiverne i dem vil blive præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget forud for budgetforhandlingerne 2018.

  I forlængelse af udarbejdelsen af kultur- og fritidspolitikken sidste år, blev der nedsat en række arbejdsgrupper, der fik til opgave at udforme beskrivelser af de projekter, som de ønsker taget op i kommunalt regi.

  En af disse arbejdsgrupper beskæftiger sig med musikliv i kommunen, og har en bredere tilgang til området end blot koncert- og eventorganisering. Her er fokus også på kor, amatørorkestre, skolesamarbejde, klassisk musik mv. 

  Kultur- og Fritidsudvalget får også en status fra denne arbejdsgruppe i løbet af foråret. 

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-01-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31667, Sagsinitialer: AMW

  Sagsfremstilling

  Børneteaterudvalget har 3. november 2017 behandlet 36 indkomne ansøgninger fra skoler og dagtilbud om tilskud til børneteater for 2018.

  Aabenraa Kommunes Børneteaterudvalg er sammensat af lærere, pædagoger og konsulenter som fagligt dækker alle aldersgrupper i skoler og dagtilbud.

  Statens Kunstråd yder 50 % refusion til teaterforestillinger der er godkendt af Teatercentrum.

  Medlemmer af Børneteaterudvalget deltager i den årlige Børneteaterfestival, og opnår dermed et kendskab til aktuelle forestillinger, så de kan rådgive og vejlede skoler, dagtilbud og andre arrangører om valg af forestillinger.

  Forvaltningen oplyser, at festivalen i 2017 fandt sted i Sønderborg, og at Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 3. april 2017 besluttede, at forvaltningen skal afsøge mulighederne for at få festivalen til Aabenraa Kommune i 2022.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Børneteaterpuljen er i 2018  på 0,424 mio. kr.
  Der er sammenlagt ansøgt om 0,483 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-01-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40343, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Arena Aabenraa tilbyder pr. 1. januar 2018 et nyt træningstilbud. Dette har givet anledning til debat i løbet af december måned 2017, bl.a. om tilbuddet sker på markedslignende vilkår.

  Forvaltningen kan oplyse, at Aabenraa Kommune i december 2016 indgik en aftale med Den Selvejende Institution (DSI) Arena Aabenraa om driften af idrætsanlægget.

  Denne aftale var i sin grundsubstans blevet godkendt af Byrådet den 29. juni 2016.

  Aabenraa Kommune ejer således bygningerne, hvorimod selve driften af det nye idrætskraftcenter er overdraget til den DSI Arena Aabenraa.

  Forholdet mellem kommunen og den selvejende institution reguleres med ovennævnte aftale. En eventuel misligholdelse af aftalen kan af kommunen sanktioneres med de i aftalen anførte misligholdelsesbeføjelser, og i yderste konsekvens kan kommunen opsige eller ophæve aftalen.

  Forvaltningen har anmodet DSI Arena Aabenraa om en redegørelse for tilblivelsen af indholdet af motionstilbuddet, herunder om tilbuddet er på markedslignende vilkår og hvordan priserne er beregnet og fastsat mv.

  Redegørelsen forventes at forelægge på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i februar 2018 sammen med forvaltningens vurdering.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-01-2018

  Taget til efterretning.

  Jette Julius Kristiansen (O) forlod mødet under punkt 11.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Orientering om:

  • Kongelig Classic/KC status
  • Valg til repræsentantskabet i DK Biblioteksforening
  • Indvielse af Tinglev svømmebad 21. januar 2018
  • Nytårstræf 1. februar 2018
  • Orientering om ansøgning fra Ravsted vedr. lysanlæg

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-01-2018

  Taget til efterretning.

  Jette Julius Kristiansen (O) og Christian Panbo (A) deltog ikke i punkt 12-13.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1801, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-01-2018

  Intet.