Beslutningsprotokol

mandag den 29. januar 2018 kl. 14:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Kultur- og Fritidsudvalgsmøde

  mandag den 29. januar 2018

  i mødelokale 412 på rådhuset.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40343, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Arena Aabenraa tilbyder pr. 1. januar 2018 et nyt træningstilbud. Dette har givet anledning til debat i løbet af december måned 2017, bl.a. om tilbuddet sker på markedslignende vilkår.

  Forvaltningen kan oplyse, at Aabenraa Kommune i december 2016 indgik en aftale med Den Selvejende Institution (DSI) Arena Aabenraa om driften af idrætsanlægget.

  Denne aftale er i sin grundsubstans blevet godkendt af byrådet den 29. juni 2016.

  Aabenraa Kommune ejer således bygningerne, hvorimod selve driften af det nye idrætskraftcenter er overdraget til den DSI Arena Aabenraa.

  Forholdet mellem kommunen og den selvejende institution reguleres med ovennævnte aftale.

  En eventuel misligholdelse af aftalen kan af kommunen sanktioneres med de i aftalen anførte misligholdelsesbeføjelser, og i yderste konsekvens kan kommunen opsige eller ophæve aftalen.

  Forvaltningen har anmodet DSI Arena Aabenraa om en redegørelse for tilblivelsen af indholdet af motionstilbuddet, herunder om tilbuddet er på markedslignende vilkår og hvordan priserne er beregnet og fastsat mv.

  Redegørelsen er vedlagt som bilag og forelægges på mødet.

  Til orientering kan det nævnes, at der har været juridisk gennemgang af redegørelsen.

  På baggrund af denne redegørelse vurderes det, at Arena Aabenraas trænings- og motionstilbud er lovligt.

  Kommunens Chefjurist deltager og redegør for de juridiske aspekter i sagen.

  Borgmester Thomas Andresen deltager i mødet.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Arena Aabenraas redegørelse tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2018

  Drøftet.

  Udsættes til kommende møde. 

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/19167, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I Tinglev Svømmebad var der i takstbladet for 2017 mulighed for at købe et måneds-, tre måneds- og årskort til morgensvømning.

  I det nye takstblad for 2018 er muligheden for køb af ovennævnte korttyper i svømmehallerne fjernet og erstattet med et 10-turs kort og 20-turs kort.

  Svømmehallernes brugere har ydret ønske om, at der også tilbydes længerevarende korttilbud i svømmehallerne.

  De 3 kommunale svømmehaller i Bov, Rødekro og Tinglev er fra 1. januar 2018 en del af Aabenraa Haller og Huse.

  Aabenraa Haller og Huse arbejder for at skabe øget fleksibilitet og tilgængelighed og vil i fremtiden skabe en ensartethed for brugerne i svømmehallerne.

  Kultur, Miljø & Erhverv vil til næste møde i Kultur- og Fritidsudvalget belyse sagen nærmere.

  Borgmester Thomas Andresen deltager i mødet.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40603, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til, hvorvidt Aabenraa Kommune ønsker at afsætte ressourcer til medfinansiering af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswigs ansøgning om et nyt Interreg-projekt i perioden 2019-2023, og dermed fastholde det nuværende niveau.

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig er et permanent udvalg under Region Sønderjylland-Schleswig, der har til formål at fremme det grænseoverskridende samarbejde og mellemfolkelige møde i regionen indenfor emnerne netværksdannelse på tværs af dansk-tysk kultur, skole, sprog, ungdom og sport. Byrådet udpeger den 31. januar 2018 to nye medlemmer fra Kultur- og Fritidsudvalget til Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig. Udvalget har følgende hovedopgaver:

  • At være styregruppe og bevillingsudvalg for Interreg-projektet KursKultur (Indhold: kultur, sprog, skole, ungdom, sport)
  • At være styregruppe og bevillingsudvalg for Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig
  • At drøfte og tage stilling til kulturpolitiske muligheder og udfordringer af grænseoverskridende relevans
  • At skabe ejerskab til det grænseoverskridende arbejde i partnernes hjemkommune og/eller bagland.

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig har siden dets oprettelse været politisk styregruppe for 4 Interreg-projekter. Alene siden november 2015 har udvalget støttet borgernære mikro-projekter med over 5 millioner kroner og muliggjort, at over 3000 børn og unge har mødtes på tværs af grænsen.

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig ønsker med et nyt Interreg-projekt at fortsætte det gode samarbejde til gavn for borgerne. Det forventes, at der kan indsendes en ansøgning om Interreg-midler i løbet af forsommeren 2018.

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswigs medfinansiering vil udgøre 25 % af den samlede projektsum og udløser et Interreg-tilskud, der udgør 75 % af den samlede projektsum.

  På baggrund af erfaringerne med Interreg-projekter og kendskab til mulighederne i det nuværende Interregsprogram har følgende tre indsatsområder udkrystalliseret sig:  · Mikroprojektpulje og transportpulje
  Projektet skal gennem en mikroprojektpulje kunne støtte grænseoverskridende projekter inden for områderne kultur, sprog, børn, unge og fritid. Desuden skal en transportpulje muliggøre grænseoverskridende møder mellem børn og unge.

  · Fremme af nabosprog
  En stor arbejdspakke vil under overskriften ”Videns Center for dansk og tysk som nabosprog” fokusere på at fremme nabosprogene dansk og tysk. Denne arbejdspakke spiller godt sammen med Aabenraa Kommunes satsning på tysk fra 3. klasse. De planlagte aktiviteter er udvikling af en nabosprogsdidaktik, udarbejdelse og formidling af læringsmaterialer og undervisningsforløb, udvikling af et efteruddannelsesforløb, etablering af skolepartnerskaber mm. I denne arbejdspakke arbejdes der på at udvide partnerkredsen til også at omfatte kommunale partnere fra Femern Bælt-regionen samt en række uddannelsesinstitutioner.

  · Et styrket samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner
  På baggrund af erfaringerne fra det nuværende Interreg-projekt skal der arbejdes med en videreudvikling og langsigtet forankring af samarbejdet mellem skoler og kulturinstitutioner.
  Aktiviteterne vil bl.a. være udvikling af læringsforløb, styrkelse af formidlingsaktiviteterne og et udvidet samarbejde på tværs af museer omkring formidling af den fælles kulturarv.

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig har mulighed for at få indflydelse på ansøgningens indsatsområder på udvalgets visions- og strategiseminar, der afholdes den 23.-24. februar 2018.

  På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet vil lederen af kulturafdelingen i Region Sønderjylland-Schleswig orientere om resultaterne indenfor det nuværende Interreg-projektet samt planerne for det kommende projekt.

  Sagen løftes administrativt i Børn & Skole og fremlægges for Børne- og Uddannelsesudvalget til orientering.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  De økonomiske forudsætninger for Aabenraa Kommunes deltagelse i KursKultur 2 er:

  Tabel 1,1: KursKultur 2

  Udvalg (1.000 kr.)

  2019

  2020-2023

  I ALT

  Kultur og Fritid

  48

  344

  392

  Børn og Uddannelse

  10

  40

  50

  I ALT

  58

  384

  442

  Forvaltningens ressourcer (timer)

  Kultur og Fritid

  160

  640

  800

  Børn og Uddannelse

  65

  260

  325

  I ALT

  225

  900

  1.125

  KursKultur 1 stopper medio 2019, hvilket betyder frigivelse af midler på 0,038 mio. kr. i 2019 og 0,076 mio. kr. i 2020 på Kultur & Fritidsområdet, som kan videreføres i KursKultur 2.

  Der er til KursKultur 2 behov for yderligere 0,010 mio. kr. i 2019 og 2020 samt 0,086 mio. kr. pr år i perioden 2021-2023.

  Denne finansiering kan anvises inden for området for rammen til faste aftaler under Kultur & Fritid.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget afsætter 0,010 mio. kr. i 2019 og 2020 samt 0,086 kr. pr. år i 2021-2023, i alt 0,278 mio. kr. under faste aftaler som medfinansiering af det nye Interreg-projekt KursKultur 2.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34295, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2017 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt

  (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Musikskolens lokaler 2012-2013

  2.000

  2.000

  0

  Anlægsregnskabet kan afsluttes uden afvigelse i forhold til anlægsbevillingen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at opgørelse over afsluttede anlægsregnskab for 2017 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2501, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget har en forpligtigelse til løbende opfølgning af deres budget samt en initiativforpligtigelse overfor Økonomiudvalget og byrådet, når det gælder om at informerer om eventuelle merudgifter, og herunder at anvise finansieringsmuligheder.

  Af Aabenraa Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ(hovedregulativet) fremgår af punkt 4.4:

  ”Alle, som er tildelt budgetansvar og/eller økonomistyringsopgaver er forpligtet til løbende at overvåge forbrugsudviklingen og vurdere, om det forventede regnskabsresultat ved årets udgang vil være i overensstemmelse med budgettet”

  Endvidere er beskrevet:

  ”De stående udvalg foretager gennem økonomiudvalget indstilling til byrådet, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige jf. styrelseslovens § 21. stk. 1. Ansøgningen skal indeholde oplysning om bevillingens finansiering, såfremt denne kan finansieres helt eller delvis ved besparelser på andre bevillinger. Hvis ikke dette er muligt, skal konsekvenser for serviceniveauet beskrives”

  Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte rapportering og hyppighed i forhold til at kunne opretholde ovenstående forpligtigelse.

  Rapportering i dag

  Budget og forbrug behandles i dag i udvalget som følgende;

  Februar:

  Anlæg over 2 mio. kr. behandles til regnskab.

  Marts:

  Der gives en orientering om regnskabets resultat.

  Maj/november:

  Første og anden bevillingskontrol sikrer, at der er bevillingsmæssig dækning for aktiviteterne og får de bevillingsmæssige beslutninger på plads. Kultur- og Fritidsudvalget bruger i dag endvidere bevillingskontrollen til at få en status på drift og anlæg.

  August/September:

  Orientering om halvårsregnskab

  Løbende:

  Potentielle budgetoverskridelser der ikke afklares i en bevillingskontrol, og som har en sådan karakter det kræver handling, forelægges af forvaltningen som enkeltsager i udvalget.

  Endvidere har udvalgets medlemmer mulighed for at følge koncernrapportering månedligt, hvor der via iPad er adgang til månedlig opfølgning på driften samt anlæg. Rapportering er opdateret senest den 10. kalenderdag i den efterfølgende måned. Dog er data ikke 100 % valid i supplementsperioden (juni og december/januar måned), hvor der udarbejdes halv- og helårsregnskab.

  Der anbefales, at nuværende rapportering og budgetopfølgning fortsætter.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at nuværende rapportering og budgetopfølgning godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/43656, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til en fristforlængelse vedrørende etablering af multibane på Hjordkær Idrætsanlæg.

  Kultur- og Fritidsudvalget imødekom på udvalgsmøde den 30. januar 2017 ansøgning fra Hjordkær- Ungdoms og Idrætsforening, hvor foreningen ønsker at omdanne de eksisterende tennisbaner til en multibane.

  Udvalget besluttede, at der skulle forlægge et konkret projekt ultimo 2018, ellers bortfalder tilsagnet.

  Foreningen anmoder om en forlængelse af tidsfristen for etableringen af multibanen til ultimo 2019. Det har været nødvendigt for foreningen at prioritere anderledes i forhold til deres aktiviteter, hvilket har medført en forsinkelse af projektet.

  Der er opført 2 tennisbaner på det kommunale idrætsanlæg, som udgør i alt ca. 1.400 m². Tennisbanerne er foreningsejet, og foreningen forestår selv drift- og vedligehold af banerne.

  Foreningen begrunder forslaget om nedlæggelse af banerne med svigtende interesse for tennissporten i Hjordkær, ligesom banerne fremstår nedslidte.

  Foreningens ønske er, at projektet med etablering af en multibane skal være med til at forskønne området samt en del af et naturligt lege-, udfoldelse- og samlingsrum for alle børn og borgere i området.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgning om forlængelse af tilsagn vedrørende etablering af multibane på Hjordkær Idrætsanlæg forlænges til ultimo 2019.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2563, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til, om udvalget vil opretholde tilskuddet til afholdelse af tattoo i Aabenraa i en fase, hvor konceptet i forhold til underholdning i forbindelse med Ringridning er under udvikling.

  Amtsringriderforeningen i Aabenraa Kommune modtager årligt 0,075 mio. kr. til afviklingen af Tattoo i forbindelse med Ringriderfesten i Aabenraa.

  Udgifterne til tattooet er de senere år øget væsentligt, hvilket gør det svært at få rentabilitet i konceptet.

  Amtsringriderforeningen ønsker at udvikle konceptet, og vil derfor i 2018 afholde et alternativt Tattoo, og på sigt arbejde med at udvikle underholdningskonceptet til Ridning.

  Forvaltningen anbefaler at tilskuddet opretholdes i 2018, og at der optages dialog med foreningen om hvordan konceptet kan udvikles.

  Kultur- og Fritidsudvalget vil ved fremlæggelsen af det ny koncept skulle tage stilling til, om konceptet kan prioriteres i den fremtidige budgetlægning.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 0,075 mio. kr. til støtte til tattoo, inden for området Kultur & Fritid.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tilskuddet på 0,075 mio. kr. fastholdes i 2018, og

  at Kultur og Fritidsudvalget tager stilling til støtten til underholdning i forbindelse med tattooet, når et nyt koncept foreligger.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2018

  1. og 2. at Godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/38674, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Kulturelt Samråd og Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 7. marts 2018.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Kulturelt Samråd har fremsendt følgende punkter:

  • Kulturelt Samråds økonomi - Fordeling af støtte til foreningerne i kommunen.

  Der vil blive orienteret om fordelingen mellem tilskud og underskudsgaranti samt om den geografiske og emnemæssige fordeling af midlerne.

  • Kulturelt Samråds planer for fællesaktiviteter i 2018. Status på punkt fra sidste dialogmøde i oktober 2017. Her fremlagde Kulturelt Samråd et ønske om at iværksætte egne initiativer, hvor aktører parres på tværs og tildeles midler til et projekt.

  · Kulturelt Samråd ønsker orientering om tiltag fra kommunens side der evt. kan komme omkring genforeningsåret.

  Punkter fra forvaltningen:

  • Ud fra drøftelsen på sidste møde ønsker forvaltningen en redegørelse for Kulturelt Samråds overvejelser om tildelingskriterier ved afsættelse af midler med kort ansøgningsfrist.
  • På sidste dialogmøde blev det drøftet, at Kulturelt Samråd selv skulle matche aktører og tildele dem midler til aktiviteter. Forvaltningen vil gerne have en status på dette arbejde. 
  • Kommunens digitale platforme: Aktiv/Oplev og Facebook.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet med Kulturelt Samråd.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37395, Sagsinitialer: sgsk

  Sagsfremstilling

  På Byrådsmødet den 26. april 2017 afsatte byrådet 100.000 kr. under puljen ”driftsønsker af engangskarakter i 2017” til projektet ”Skitseprojekt Spot til Rambla i samarbejde med CampusRådet”. I den forbindelse har der været afholdt en workshop med CampusRådet.

  Forvaltningen valgte, at kunstneren Carina Zunino fik til opgave at involvere CampusRådet. Hun skulle lade sig inspirere af de unge og deres billede af, hvad der kendetegner Aabenraa som studieby og dem som studerende og/eller unge i Aabenraa. Carina Zunino er til daglig ansat ved Statens Museum for Kunst i København og har erfaring med kunstværker i byrum, hvor hun inddrager borgere i processen. Derudover er Carina Zunino vant til at arbejde sammen med arkitektfirmaet SLA, som har til opgave at udarbejde helhedsplanen for Campusområdet i Aabenraa by.

  Workshop med CampusRådet

  Tirsdag den 21. november 2017 mødtes 15 unge med Carina Zunino og Campuskoordinator Susanne Gram Skjønnemann. Workshoppen foregik på Billedskolen på Brundlund Slot.

  De unge fik til opgave at skabe en fortælling om Aabenraa som studieby i mindre grupper gennem deres egne kunstværker. De skulle til dagen alle medbringe 2 ting, som havde en særlig betydning for dem og de fik et oplæg om kunstneren Franciska Clausen til inspiration. De unge fik diskuteret kendetegnene ved Aabenraa som studieby, de var kreative og fik lov til at udfolde sig på nye måder.

  Carina Zunino fik inspiration med hjem til hendes videre arbejde og de unge bidrog aktivt til kommunens Kunstspot.

  Fernisering
  Kultur- og Fritidsudvalget samt Vækstudvalget for land og by inviteres til fernisering d. 26. februar kl 17-19 i Nygadehuset. De unge som deltog i workshoppen vil være til stede og Campus Kontaktudvalget samt Billedkunstrådet inviteres også til at deltage i ferniseringen.

  Til ferniseringen vil I blive præsenteret for den proces, som de unge har været igennem, de unges kreative udfoldelser og endelig for kunstnerens idé til et KunstSpot, som i høj grad tager udgangspunkt i de unges input.

  Efterfølgende skal forvaltningen i gang med at søge midler til at opføre kunstværket.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2018

  Der blev orienteret om:

  • Nytårstræf den 1. februar
  • Valg af DB repræsentantskab
  • Nedlæggelse af krans ved Harrislee/Padborg grænse

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2018

  Intet.