Beslutningsprotokol

onsdag den 7. marts 2018 kl. 17:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger: Christian Panbo (A) deltog ikke i punkt 28-38.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Kultur- og Fritidsudvalgsmøde

  onsdag den 7. marts 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39955, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  På mødet den 9. januar 2018 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget en række temamøder som led i introduktionen til udvalgets arbejde.

  Første tema berørte ”Kontekst og samarbejdspartnere”.

  På mødet introducerer forvaltningen temaet; der drejer sig om de anlæg der ligger inden for udvalgets ansvarsområde.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2018

  Godkendt

  Udvalget ønsker et temamøde om dagens tema.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/32363, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Den økonomi, der er tilknyttet Kultur- og Fritidspolitikken, er principielt frie midler, som forvaltningen er bemyndiget til at disponere, når initiativer der er med til at indfri politikkens ambitioner opstår.

  Gennem årene har det således været muligt at realisere mange projekter og geare midlerne med ekstern finansiering. Det gælder fx breddeidrætsprojektet, Sund Skole 2020 og Bevæg dig for livet senior. Flere midler er dog med årene prioriteret til initiativer, der i højere og højere grad er af driftsmæssig karakter. Det er fx Campus-rådet, Fritidspas, Den børnekulturelle rygsæk og tilskud til Elite Aabenraa.

  Udvalget orienteres hermed om, hvordan økonomien pt. er disponeret, og hvad der er tilbage til fri disposition i 2018-21. Den viden skal danne baggrund for, at udvalget eventuelt kan foretage omprioriteringer inden for Kultur- og Fritidsudvalgets eget budget.

  Det samlede budget for Kultur- og Fritidspolitikken er:

  2018

  2019

  2020

  2021

  0,799

  0,747

  0,747

  0,784

   Heraf er følgende disponeret:

  KF-politik budgetpost

  2018

  2019

  2020

  2021

  Campus-råd

  0,085

  0,085

  0,085

  0,085

  Den børnekulturelle rygsæk

  0,050

  0,050

  0,050

  0,050

  Sønderjysk kulturtjeneste

  0,050

  0

  0

  0

  Fritidspas

  0,100

  0,100

  0,100

  0,100

  Tilskud Elite Aabenraa

  0,150

  0,150

  0,150

  0,150

  Bevæg dig for livet senior

  0,141

  0,025

  0

  0

  SundSkole 2020

  0,116

  0,116

  0,116

  0

  DBU Velfærdsalliance

  0

  0,037

  0,037

  0

  I alt

  0,692

  0,563

  0,538

  0,385

  Frie midler

  0,107

  0,184

  0,209

  0,399

  Samlet

  0,799

  0,747

  0,747

  0,784

  Indstilling

  Kultur-, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2018

  Godkendt.

  Christian Panbo (A) forlod mødet efter punkt 27 og deltog ikke i punkt 28-38.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/32363, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget beslutte, om forvaltningen skal arbejde videre med at udvikle fire projekter. Projekterne er udsprunget af den proces, der er gennemført forud for vedtagelsen af Kultur- og Fritidspolitikken den 31. maj 2017.

  Formålet med politikken er at skabe retning for arbejdet på kultur-, fritids- og biblioteksområdet. Den skal fungere som et styringsværktøj for Kultur- og Fritidsudvalget.

  Det overordnede tema for Kultur- og Fritidspolitikken er Samarbejde på tværs. Herunder har tænketanken peget på fire grundelementer, som skal præge de projekter der sættes i gang: Frivillighed og engagement, Fælles kompetencer og faciliteter, Det gode værtsskab samt Fælles fortælling og synlighed. Grundelementerne bliver udgangspunktet for to årlige arrangementer for alle kultur- og fritidsaktører.

  Politikken har derudover tre indsatsområder: Stjerner at se op til, Land, vand og by samt Aktive Fællesskaber. Under hvert indsatsområde findes en række mere konkrete ambitioner.

  Arbejdet med politikken

  De aktører, der arbejder med kultur- og fritidsområdet, er med til at indfri ambitionerne i politikken. Forvaltningen skal understøtte at der modnes projekter så alle politikkens grundelementer og indsatsområder kommer i spil. Initiativ til nye projekter kan tages løbende og kan både komme fra udvalget, forvaltningen og fra eksterne aktører. Det kræver blot, at det rette engagement og ejerskab er til stede og dernæst ressourcer i form af tid og økonomi. Forvaltningen er bemyndiget til at udmønte politikken og holder udvalget orienteret.

  Status på nye projekter

  På nuværende tidspunkt er der fire projekter under udvikling:

  • Aabenraa Live handler om at udvikle musiklivet i Aabenraa og har som målsætning at kommunen får et regionalt spillested
  • Frivillighed i Aabenraa Kommune handler om, hvordan Aabenraa Kommune kan skabe bedre rammer for de frivillige.
  • Udvikling af Vandsportscenter handler om at undersøge potentialerne for at etablere et Vandsportscenter i Aabenraa.
  • Formidling af stier samt natur- og kulturgivne herligheder handler om at synliggøre alle de oplevelser, man kan få i Aabenraa Kommunes natur og sætte dem aktivt i spil i forhold til sundhed, branding og turisme.

  Vedlagt er en kortfattet idébeskrivelse af hvert projekt og en foreløbig tidsplan med oversigt over, hvornår udvalget igen inddrages.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Projekterne Frivillighed i Aabenraa Kommune, Udvikling af Vandsportscenter og Formidling af stier samt natur- og kulturgivne herligheder, har meget forskellig karaktér og er ikke økonomisk estimerede endnu. De vil derfor blive præsenteret igen ifølge vedlagte tidsplan.

  Projektet Aabenraa Live er længere i den økonomiske afklaring. I forhold til ambitionen om spillestedsdelen afspejler konsulentrapportens budget, at der bliver behov for en omprioritering hvis ambitionen skal indfries:

  Behov for investeringer ved prioritering af Aabenraa Live:

  Scenarier for Aabenraa Live

  2018

  2019

  2020

  2021

  og frem

  Aabenraa Live scenarie 1

  0,400

  3,500

  3,500

  2,500

  Aabenraa Live scenarie 2a

  0,400

  3,500

  3,000

  3,000

  Aabenraa Live scenarie 2b*

  0,400

  2,000

  2,000

  1,000

  Forvaltningen vurderer, at en realisering vil forudsætte en yderligere kvalificering af projektet i forhold til en realistisk budgettering.

  *Forudsætter anlægsinvestering på 4 mio. kr. i 2018.

  Disponible midler i Kultur- og Fritidspolitikken

  0,107

  0,184

  0,209

  0,399

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningen arbejder videre med de tre projekter Frivillighed i Aabenraa Kommune, Udvikling af vandsportscenter og Formidling af stier samt natur og kulturgivne herligheder, som beskrevet i tidsplanen, og

  at der tages stilling til, om forvaltningen skal arbejde videre med at kvalificere Aabenraa Live.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2018

  1. at Godkendt, og

  2. at Forvaltningen arbejder videre med at kvalificere Aabenraa Live, og inviterer konsulenten til en fremlæggelse ved næste møde.

  Christian Panbo (A) deltog ikke i punkt 28-38.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39366, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til om Kultur- og Fritidsudvalget vil godkende et forslag til vedtægtsændring for Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver (SLA).

  På dialogmødet med SLA den 1. februar 2018 blev vedtægtsændringen forelagt Kultur- og Fritidsudvalget.

  Idet vedtægterne jf. § 13 skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget fremsender SLA nu ændringen til godkendelse.

  På nuværende tidspunkt er formuleringen i vedtægterne således:

  § 3  

  1. Alle lokalhistoriske arkiver i Aabenraa kommune kan optages som ordinære medlemmer.

  Samrådet ønsker at tilføje følgende formulering:

  § 3

  1. Lokalhistoriske arkiver i Aabenraa kommune kan optages som ordinære medlemmer under forudsætning af, at der ydes øget tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget til dækning af udgifter til nyt medlem.

  Vedtægtsændringen vil forpligte Aabenraa Kommune til at dække driftsudgifterne til et nyt arkiv, hvis dette optages i samrådet.

  Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen lokalhistoriske arkiver i Aabenraa Kommune, som ikke er optaget af Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver.

  Derfor vil optagelse af et nyt medlem kun komme på tale, hvis der oprettes et nyt arkiv i Aabenraa Kommune.

  Forvaltningen vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt at behandle de økonomiske vilkår i forhold til optagelsen af et konkret nyt medlem, frem for at godkende en vedtægtsmæssig binding af den karakter.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver modtager hvert år driftstilskud på 0,230 kr. derudover modtages 0,010 kr. i tilskud til ejendomsskat.

  Tilskuddene fordeles mellem de 9 arkiver samt udgiften til Arkivsystemet Arkibas.

  Arkiverne får hver udbetalt et differentieret beløb mellem 0,012 kr. og 0,052 kr afhængig af aktivitet og udgiftsniveau.

  Udgifterne til et nyt arkiv vil derfor, ud fra de nuværende udgifter til samrådet, fordre en ompriotering eller et øget driftstilskud.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget afviser forslaget til vedtægtsændring, og

  at der tages konkret stilling til en evt. ændring af samrådets råderum ved optagelse af et nyt medlem.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2018

  Godkendt.

  Christian Panbo (A) deltog ikke i punkt 28-38.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/8545, Sagsinitialer: JJ

  Sagsfremstilling

  Der afholdes dialogmøde mellem Aabenraa Fritidsråd og Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 3. april 2018.

  Udvalget har besluttet at drøfte og dagsordenssætte punkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Aabenraa Fritidsråd har fremsendt følgende punkter:

  1. Præsentation og forventninger til samarbejdet

  Rådet ønsker en præsentation af udvalget og Fritidsrådet samt forventninger til samarbejdet     

  2. Budget 2019-2022 (drift og anlæg)

  Rådet forespørger udvalget om forventninger til budgettet

  3. Orientering om aktivitetspuljen

       Rådet orienterer om status på puljen

  4. Orientering om anlægspuljen

       Rådet orienterer om status på puljen

  Forvaltningen har følgende punkter:

  1. Status på kommunens nye Kultur- og Fritidspolitik

       Orientering v/forvaltningen

  2. Status på Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter

  Orientering v/forvaltningen

  3. Orientering om den nye organisation Aabenraa Haller & Huse

  Orientering v/forvaltningen

  Derudover tilføjes de punkter, som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med dialogpartneren.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet med Aabenraa Fritidsråd.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2018

  Godkendt.

  Christian Panbo (A) deltog ikke i punkt 28-38.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34295, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Driftsregnskab 2017:

  Det samlede regnskabsresultat for driften udviser et mindreforbrug på 1,467 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

  Tabel 1.1 Økonomisk oversigt – drift (1.000 kr.)

  Politik Område

  Opr. Budget

  Tillægs bev

  Korr. Budget

  Forbrug

  Afv.

  Ansøgt overf.

  Netto afv.

  Kultur og fritid

  94.134

  3.215

  97.349

  95.882

  1.467

  1.369

  98

  Der er søgt om overførsler i henhold til reglerne for Dialogbaseret aftalestyring jf. bilag 2.3 til kasse- regnskabsregulativet.

  Garantiområder

  Institutionerne kan overføre max. 4 % af deres bruttoudgifter til næste år. Merforbrug overføres fuldt ud uden rentetillæg, medmindre merforbruget overstiger 4 %. Samlet for KFU søges overført 1,068 mio. kr. i garantioverførsler vedr. institutioner ud af et samlet mindreforbrug på garantiområdet på 1,125 mio. kr. Aabenraa bibliotekerne har overført 1,162 mio. kr. til 2018.

  Pulje og projekter

  Puljeprojektmidler er primært kendetegnet ved, at der gives et tilskud fra tredje part. Dette kan give forskydninger i betalinger og tilskud, og mer/mindreforbrug overføres derfor fuldt ud. Der er for pulje og projekter ansøgt overført et samlet merforbrug på 0,059 mio. kr. til 2018

  Øvrige overførsler

  Øvrige overførsler overføres ikke, men der kan søges om overførsel, hvis der er tale om en betalingsforskydning, eller der foreligger beslutninger eller fejl. Der søges overført 0,360 mio. kr.

  • Som følge af lokalplansændringer, er depotbygningen blevet forsinket. Der er indgået kontrakt med entreprenør og midlerne søges derfor overført 0,281 mio. kr.
  • Der er indgået kontrakt på renovering af Soluret og kunstværket Hanen samt projektledelse. Renoveringsarbejdet pågår i januar- marts 2018, og der søges overført 0,079 mio. kr. 

  Anlægsregnskab 2017

  Det samlede regnskabsresultat for anlæg udviser et mindreforbrug på 2,799 mio. kr.

  For igangværende anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 2,799 mio. kr. som søges overført til 2018. De primære poster der er søgt overført vedrører:

  • et merforbrug på Multiareana på 1,663 mio. kr., hvor der primo 2018 forventes afklaring af udbetaling fra entreprisegarantien.
  • Tinglev Svømmebad forventes færdig primo 2018, og der søges overført 2,071 mio. kr.
  • Der forventes i 2018 at kunstgræsbane i Aabenraa og Bov afsluttes, og der søges overført 1,6 mio. kr..

  For afsluttede anlæg er der ingen uforbrugte rådighedsbeløb.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2018

  Godkendt.

  Christian Panbo (A) deltog ikke i punkt 28-38.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/857, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om disponeringen af halpuljen.

  Med baggrund i et efterslæb vedrørende vedligeholdelse af kommunens idrætshaller har Kultur- og Fritidsudvalget siden 2012 afsat et rådighedsbeløb til en halpulje. Formålet med halpuljen er at højne kvaliteten af de kommunale og selvejende idrætshaller i kommunen til gavn for skolerne, foreningerne og øvrige lokale brugere.

  Beløbet har tidligere været disponeret af udvalgets anlægsbudget. Der er i 2018 afsat 1,0 mio. kr. på driftsbudgettet på til halpuljen.

  Ved fordeling af puljen prioriteres områderne energioptimeringer, klimaskærme, nyinvesteringer, anlæg, nedslidt inventar og på at anvendeligheden af grønne områder opretholdes. Dog kan kommunale idrætshaller ikke søge tilskud til klimaskærme, da vedligeholdelsen heraf varetages af Kommunale Ejendomme.

  Halpuljen understøtter den nye tilskudsmodel for idrætshallers strategiske fokus på udviklingstiltag, som bl.a. genererer gode brugeroplevelser og meraktivitet i hallerne. Ved prioriteringen af puljen er der lagt vægt på at animere til en rationel økonomisk drift og der er søgt en geografisk balance.

  Institutionerne har haft mulighed for at indsende ansøgninger til halpuljen vedrørende opgaver, som den enkelte institution ikke kan afholde indenfor eget driftsbudget.     

  Forvaltningen har prioriteret projekter blandt de indkomne ansøgninger.

  Byrådet har i 2016 besluttet, at midlerne i 2017 og 2018 skal prioriteres til projekter udenfor Aabenraa by.

  Der er ikke afsat midler til halpuljen i budget 2019-2022.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2018

  Godkendt.

  Christian Panbo (A) deltog ikke i punkt 28-38.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/858, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om disponeringen af puljen til småreparationer.

  Med ønsket om at stille gode faciliteter til rådighed for foreninger, borgere m.fl. har puljen til småreparationer medvirket til at højne kvaliteten af idrætshaller og idrætsanlæg, borgerhuse, biblioteker m.fl., som benyttes til sportslige og kulturelle aktiviteter.

  Puljen har været afsat siden kommunesammenlægningen i 2007, og var indtil 2016 kendt under navnet ”pulje til mindre opgaver”.

  Puljen har de senere år været budgetteret på driften, og udgør i 2018 1,023 mio. kr. Byrådet har besluttet, at midlerne i 2017 og 2018 skal prioriteres til anlægsprojekter udenfor Aabenraa by.

  Ved fordeling af puljen lægges der vægt på områderne energioptimeringer, klimaskærme, nedslidt inventar og på at anvendeligheden af grønne områder opretholdes.

  Endvidere lægges der vægt på at understøtte udviklingstiltag, som bl.a. genererer gode brugeroplevelser og meraktivitet og hvor rationel økonomisk drift og geografiske hensyn understøttes.

  Institutionerne har haft mulighed for at indsende ansøgninger til puljen vedrørende opgaver, som den enkelte institution ikke kan afholde indenfor eget driftsbudget.

  Forvaltningen har prioriteret projekter blandt de indkomne ansøgninger.

  Der er ikke afsat midler til puljen til småreparationer i budget 2019-2022.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2018

  Godkendt.

  Christian Panbo (A) deltog ikke i punkt 28-38.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6109, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om at der ydes støtte til produktionen af filmen ”Du danske sprog – du er min moders stemme”.

  Produktionsselskabet Chilbal film ønsker at producere en film med tilhørende hjemmeside og undervisningsmateriale, som optages rundt i landet og involvere lokale børn og unge i at vise deres egn og demonstrere deres dialekt

  Formålet er dels at skærpe interessen for Danmark og sproget og de regionale og lokale forskelle der er i sprog og kultur og samtidig give de unge en oplevelse af, hvordan der rent faktisk ser ud i forskellige egne af Danmark. Hver egn har sit særkende, natur og kulturforståelse.

  Projektet er støttet af undervisningsministeriet, og har et samlet budget på 1,5 mio. kr. Heraf består medfinansieringen af i alt 15 kommuners bidrag med 0,030 mio. kr., hvoraf en del forventes at blive anvendt i kommunen i forbindelse med produktionen.

  Forvaltningen vurderer at filmen kvalitets- og indholdsmæssigt vil være med til at tegne et positivt billede af Aabenraa Kommune, og vil engagere de medvirkende i at tegne et nuanceret billede af egnen og kulturen.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

  Økonomi og afledt drift

  Den kommunale medfinansiering på 0,030 mio. kr. kan findes inden for området Kultur- og Fritid.  

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.  

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2018

  Flertallet af udvalget tog orienteringen til efterretningen. Jette Julius Kristiansen (O) tog ikke orienteringen til efterretning, med den begrundelse, at de 0,030 mio. kr. burde være brugt til en fortsættelses af tilskud til ALTV, som indtil 2017 har været en fast del af budgettet.

  Christian Panbo (A) deltog ikke i punkt 28-38.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/3011, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag bliver Kultur- og Fritidsudvalget orienteret om bemyndigelsesplanen for Politikområdet Kultur og Fritid.

  I Aabenraa Kommune er det praksis, at byrådet og fagudvalgene delegerer beslutningskompetence. Denne praksis har også været anvendt af Kultur- og Fritidsudvalget, som har bemyndiget forvaltningen, institutioner eller samarbejdspartnere til at administrere over budgetmidler i henhold til gældende retningslinjer.

  Bevillingsniveauet for Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget er henlagt under politikområdet Kultur- og Fritid. Budgetforudsætningerne sætter rammen for bevillingen. Driftsbevillingen er delegeret videre til Forvaltningsdirektøren, der kan råde indenfor politikområdet.

  Med decentral ledelse er budgetansvar for delområder flyttet til institutionerne. Rammen er retningslinjerne for Dialogbaseret aftalestyring.

  En anlægsbevilling med hertil knyttede forudsætninger gives af Byrådet, som alene har kompetencen til at ændre.

  Der er ifølge den kommunale styrelseslov grænser for delegationen, idet en række beslutninger ikke kan delegeres. Det gælder eksempelvis årsbudgettet, årsregnskabet, tillægsbevillinger, anlægsbevillinger, låneoptagelse, garantiforpligtelser eller større leje- og leasingaftaler.

  Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over de kultur- og fritidsområder, hvor udvalget har bemyndiget økonomisk kompetence til forvaltningen, institutioner og eksterne samarbejdspartnere til at administrerer efter gældende retningslinjer og samarbejdsaftaler.

  Formålet med delegeringen af beslutningskompetencen er at forkorter sagsbehandlingstiden og smidiggøre sagsbehandlingen. Et andet hensyn er, at det skaber ejerskab til beslutningerne samt motivation og ansvarlighed i opgaveløsningen.

  En delegation af beslutningskompetencen kan til enhver tid kaldes tilbage af fagudvalg eller byråd.

  Den aktuelle delegering af beslutningskompetence på kultur- og fritidsområdet fremgår af bemyndigelsesplanen.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1571 af 19. december 2017.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen om Bemyndigelsesplan for Politikområdet Kultur og Fritid tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2018

  Godkendt.

  Christian Panbo (A) deltog ikke i punkt 28-38.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2018

  Der blev orienteret om:

  • Spis med din politiker
  • Invitation til to møder fra KL

  Taget til efterretning.

  Christian Panbo (A) deltog ikke i punkt 28-38.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2018

  Intet.

  Chr. Panbo (A) deltog ikke i punktet.