Beslutningsprotokol

tirsdag den 3. april 2018 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Kultur- og Fritidsudvalget

  tirsdag den 3. april 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39960, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte den 6. februar 2018, Økonomiske procedure for 2018, herunder budget 2019-2022.

  Drift

  Med afsæt i den økonomiske politik, er der besluttet følgende proces for driftsrammen

  • Med udgangspunkt i basisbudgettet, vil der komme en rammeudmelding 11. april.
  • P/L fremskrivning indarbejdes fuldt ud på alle områder.
  • Effektiviseringspuljen på 5 mio. kr.
  • Lokale udfordringer håndteres indenfor det stående udvalgs budgetramme.
  • Der skal udarbejdes særskilt reduktionskatalog på 1 %, frist 8. juni. Forslag skal prioriteres.
  • Der kan fremsendes driftsinvesteringsønsker, som minimum skal være tilbagebetalt indenfor en 4 årig periode. Forslagene listes særskilt.

  Takster

  Takstbladet behandles sideløbende med driftsbudgettet.

  Anlæg

  På anlægsrammen har det afgående byråd i forbindelse med budget 2018-2021 prioriteret anlægsrammen for 2019 og 2020. Der resterer en pulje på 0,012 mio. kr. i 2019 og 4,5 mio. kr. i 2020. Der er en ikke disponeret pulje i 2021 på 47 mio. kr.

  Der igangsættes ikke en politisk proces for nye anlæg i de stående udvalg. Der kan udarbejdes forslag til akutte anlæg, hvor der foreligger et påbud, eller eksisterer en anlægsudfordring i et af de eksisterende projekter på investeringsoversigten.

  Nuværende anlæg på investeringsoversigten 2019-2022 kvalificeres, herunder periodisering af udgifterne. Ændringer listes særskilt i budgetbidrag, og Økonomiudvalget tager stilling til, om den ændrede udgiftsfordeling skal indarbejdes.

  Reduktioner, driftsinvesteringsønsker og nye akutte anlægsforslag indgår til budgetseminaret.

  Tidsplan for Kultur- og Fritidsudvalget

  Følgende tidsplan foreligger for udvalgets budgetproces:

  3. april         Udvalget orienteres om budgetprocedure, tidsplan og basisbudget uden P/L.

  2. maj          1. behandling af budget

  · Evt. omplaceringer indenfor udvalget

  · 1 % reduktionsforslag

  · Driftsinvesteringsønsker

  · Takstblad

  · Akutte anlæg, samt fejl og mangler

  29. maj        2. behandling af budget

  · Budgetbemærkninger

  · Evt. omplaceringer indenfor udvalget

  · 1 % reduktionsforlag

  · Driftsinvesteringsønsker

  · Takstblad

  · Akutte anlæg

  7. august     Orientering om Lov- og Cirkulæreprogram

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orientering om budgetproces og tidsplan tages til efterretning. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13275, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om fremdriften i projektet Bevæg dig for livet senior. Aabenraa Kommune har for perioden 1. marts 2017 til 30. september 2019 indgået en partnerskabsaftale med idrætsorganisationerne DGI og DIF om projektet.

  Formålet er at samarbejde om at få flere seniorer til at være fysisk aktive generelt og gerne i foreningslivet. Aabenraa Kommune har valgt at fokusere særligt på de inaktive seniorer i alderen 60-67 år. Målet er at få 15 % flere gjort foreningsaktive inden udgangen af september 2019, hvor partnerskabet slutter. Projektet er med til at indfri Kultur- og Fritidspolitikken gennem indsatsområdet Aktive Fællesskaber.

  I partnerskabsaftalen er der prioriteret midler til en projektleder på deltid udover de midler, der er afsat til projektets aktiviteter. Projektets samlede budget er 0,825 mio. kr. Heraf er 0,200 mio. kr. finansieret af Kultur- og Fritidspolitikken og 0,300 mio. kr. er finansieret af Social- og Sundhedsforvaltningen. De resterende 0,325 mio. kr. er eksterne midler, der er tilført udefra dels fra Nordea-fonden og TrygFonden og dels fra DIF og DGI. 

  Indsatser

  Bevæg dig for livet senior omfatter på nuværende tidspunkt følgende indsatser, der skrider planmæssigt frem:

  Foreningsindsats og aktivitetsudvikling

  Projektet er i dialog med foreningslivet for at kortlægge, hvilke aktiviteter der allerede findes, og hvor der er behov og interesse for at starte nyt.

  Der er afviklet en aktivitetsdag d. 10. september 2017 og i 2018 afholdes en inspirationsdag for foreningslivet d. 21. april. Derudover er der opstartet floorball og Smart-training aktiviteter.

  Målet med indsatsen er, at foreningslivet lykkes med at tiltrække og fastholde seniorer samt koble bevægelse til andre aktiviteter og fællesskaber, der allerede eksisterer.

  Brobygningsindsats mellem kommunale rehabiliterings- og genoptræningstilbud og foreningslivet

  Indsatsens mål er at styrke samarbejde og videndeling mellem foreningslivet og de kommunale tilbud, med det specifikke mål at opnå færre genhenvisninger.

  En arbejdsgruppe har gennem et workshopforløb peget på en række potentialer. Dem bliver der arbejdet videre med.

  Virksomhedsindsats

  Gennem samarbejde med virksomheder undersøger projektet, om der kan etableres aktiviteter eller arrangementer, der kan flytte seniorerne, der er på vej på pension, fra kollegafællesskabet til en aktiv pensionisttilværelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/3953, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  En repræsentant for konsulentvirksomheden Vilmar-Vilhelm fremlægger sin rapport om planerne for Aabenraa Live.

  På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. marts 2018 blev det besluttet, at forvaltningen skulle arbejde videre med at kvalificere musikprojektet Aabenraa Live, og at konsulenten, der har udarbejdet rapporten om Aabenraa Live, skulle inviteres til at uddybe sin rapport ved udvalgsmødet den 3. april 2018. Der vil ved fremlæggelsen være lejlighed til at drøfte muligheder for politisk opbakning til projektet.

  Rapporten beskriver tre scenarier for, hvordan musiklivet i Aabenraa Kommune kan udvikles. I scenarierne lægges der op til, at der etableres en professionel organisation, der koordinerer, arrangerer og udvikler koncerter og events, og hvor der i samarbejde med relevante aktører arbejdes målrettet med publikumsudvikling, markedsføring, talentudvikling og kommunikation. Disse indsatser løfter tilsammen musiklivet til et kvalitativt niveau, hvor det på sigt er muligt at opnå statslig støtte som regionalt spillested.

  Økonomi og afledt drift

  En realisering af projektet forudsætter, at der findes kommunal finansiering såvel inden for Kultur- og Fritidsudvalgets eget budget, inden for kommunalbestyrelsens budget samt ekstern finansiering.

  Konsulentfirmaet Vilmar-Vilhelm har udarbejdet overslag på tre scenarier, der ved fuld implementering vil koste mellem 2,5 - 3,5 mio. kr. årligt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40343, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 29. januar 2018 blev sagen drøftet og beslutningen udsat til kommende møde. Forvaltningen har siden indhentet yderligere oplysninger, hvilket fremgår af sagsfremstillingen.

  Arena Aabenraa tilbyder pr. 1. januar 2018 et nyt træningstilbud. Dette har givet anledning til debat i løbet af december måned 2017, bl.a. om tilbuddet sker på markedslignende vilkår.

  Forvaltningen kan oplyse, at Aabenraa Kommune i december 2016 indgik en aftale med Den Selvejende Institution (DSI) Arena Aabenraa om driften af idrætsanlægget.

  Denne aftale er i sin grundsubstans blevet godkendt af byrådet den 29. juni 2016.

  Aabenraa Kommune ejer således bygningerne, hvorimod selve driften af det nye idrætskraftcenter er overdraget til den DSI Arena Aabenraa.

  Forholdet mellem kommunen og den selvejende institution reguleres med ovennævnte aftale.

  En eventuel misligholdelse af aftalen kan af kommunen sanktioneres med de i aftalen anførte misligholdelsesbeføjelser, og i yderste konsekvens kan kommunen opsige eller ophæve aftalen.

  Forvaltningen har anmodet DSI Arena Aabenraa om en redegørelse for tilblivelsen af indholdet af motionstilbuddet, herunder om tilbuddet er på markedslignende vilkår og hvordan priserne er beregnet og fastsat mv.

  Redegørelsen er vedlagt som bilag.

  Derudover har forvaltningen siden indhentet oplysninger vedrørende vilkår for driften af motionstilbuddet for en ekstern udbyder.

  Redegørelsen er vedlagt som bilag.

  Til orientering kan det nævnes, at der har været juridisk gennemgang af redegørelserne.

  På baggrund af redegørelserne vurderes det, at Arena Aabenraas trænings- og motionstilbud er lovligt.

  Det kan samtidig bemærkes, at det ses som uheldigt, at der har været misforståelser vedr. vilkår for udbuddet og at forvaltningen vil optage dialog med Arenaen vedr. et kommende udbud, med henblik på at undgå eventuelle misforståelser.

  Arena Aabenraas redegørelse for vilkår samt forløb fremgår af bilagene.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Arena Aabenraas redegørelse tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2018

  Godkendt.

  Christian Panbo (A) kunne ikke tage sagen til efterretning, med den begrundelse, at han ikke mener at Arena Aabenraa, der får støtte fra Aabenraa Kommune, skal drive et fitnesscenter i Aabenraa by.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/38674, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til hvorvidt Kultur- og Fritidsudvalget i budgetlægningen for 2019 vil søge at forøge Kulturelt Samråds pulje.

  På dialogmødet mellem Kulturelt Samråd og Kultur- og Fritidsudvalget 27. februar 2017 blev ønsket om en forøgelse af Kulturelt Samråds pulje drøftet.

  Da budgetterne for 2018 var fastlagt, blev det på dialogmødet den 3. oktober 2017 aftalt at udvalget ville tage anmodningerne med til budgetlægningen for 2019.

  Ifølge samarbejdsaftalen mellem Kulturelt Samråd og Kultur- og Fritidsudvalget fastsættes størrelsen på den pulje Kulturelt Samråd har til fordeling hvert år ved budgetlægningen. Puljen er siden 2008 fastholdt på 0,3 mio. kr. Med fremskrivninger ville det i 2018 svare til 0,338 mio. kr. 

  Puljen kan ansøges tre gange om året af foreninger, frivillige, grupper og enkeltpersoner. Der tildeles midler i form af tilskud eller underskudsgarantier til kulturelle aktiviteter og arrangementer i Aabenraa Kommune.

  Forvaltningen har analyseret ansøgninger og fordelingen af tilskud

  Fordeling af ansøgninger

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  Antal af foreninger/aktører, der har ansøgt

  47

  25

  34

  33

  29

  27

  35

  43

  Antallet af arrangementer, der er ansøgt til

  59

  45

  60

  58

  57

  67

  77

  89

  Antal af arrangementer der, er bevilget midler til

  46

  42

  50

  53

  40

  66

  74

  82

  I alt ansøgt i mio. kr.

  0,58

  0,47

  0,80

  0,67

  0,61

  0,59

  0,65

  0,85

  Det stigende antal ansøgninger ses som et udtryk for, at borgerne ønsker mere og mere kultur, og at kendskabet til muligheden har vundet udbredelse i hele kommunen.

  Beløbsstørrelsen i de enkelte ansøgninger er tillige stigende, hvilket blandt andet skyldes øgede udgifter til kunstnerhonorar og leje af teknik.

  Blandt ansøgerne er 10 genkomne ansøgere, som har fået tildelt midler fra puljen hvert år. Disse foreninger har år 2010-2017 fået tildelt ca. 38 % af den samlede pulje, og kan derfor til dels kan betragtes som faste tilskudsmodtagere.

  Kulturelt Samråd søger så vidt muligt at yde tilskud til så mange arrangementer som det er muligt. Den øgede mængde ansøgninger betyder, at differencen mellem det ansøgte beløb og det bevilgede beløb bliver større og større for hvert år.

  Forvaltningen anbefaler, at en drøftelse om at fremskrive beløbet til formålet tager afsæt i en konkret dialog med samrådet om kriterier og praksis omkring tildelingen, herunder om der skal indgås flerårige aftaler med enkelte beløbsmodtagere.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forholdet mellem nye- og genkomne ansøgninger tages op til drøftelse mellem Kulturelt Samråd og Kultur- og Fritidsudvalget, og

  at forslaget om fremskrivning af budgettet til formålet indgår i prioriteringerne i forbindelse med budgetlægningen for 2019.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2018

  Godkendt,

  idet drøftelsen tages op med formandsskabet mellem Kulturelt Samråd samt Kultur- og Fritidsudvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af konstitueringsaftalen, at der under Social- & Sundhedsudvalget skal nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende sundhedspolitik.

  Et § 17, stk. 4 udvalg er et særligt udvalg, der kan nedsættes af Byrådet til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for Byrådet, Økonomiudvalget eller et stående udvalg. Byrådet bestemmer det særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for dets virksomhed.

  § 17, stk. 4 udvalget vedrørende sundhedspolitik refererer til Social- & Sundhedsudvalget og er således rådgivende i forhold til dette udvalg. Nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalget ændrer ikke ved Social- & Sundhedsudvalgets kompetencer.

  Ifølge konstitueringsaftalen er § 17, stk. 4 udvalget vedrørende sundhedspolitik midlertidigt. Af bilagte kommissorium fremgår, at udvalgets opgave er at udarbejde oplæg til en ny tværgående sundhedspolitik inden udgangen af 2019, med anbefaling til Social- og Sundhedsudvalget.

  Sundhedspolitikken skal understøtte borgerens gode liv, herunder læring og uddannelse, selvforsørgelse og tilknytning til arbejdsmarkedet, sundhed og mestring af eget liv og mulighed for at indgå i sociale fællesskaber.

  Det er ønsket, at den nye sundhedspolitik bliver til i levende dialog og samskabelse med borgere i alle aldre, de frivillige foreninger og kommunens mange andre aktører og interessenter på sundhedsområdet. Sundhedspolitikken skal således være en katalysator for fremtidens fællesskaber i Aabenraa Kommune.

  Udarbejdelse af oplæg til en ny tværgående sundhedspolitik forventes at danne afsæt for Sundhedsplan 2020-2021, der bl.a. forventes at have fokus på styrkelse af kommunens populationsansvar og forebyggende indsatser; samt målrettede indsatser som led i kommunens opgavevaretagelse i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Den nye tværgående Sundhedspolitik skal således danne grundlag for forankringen af kommunens sundhedsindsats på tværs af fagudvalgene og i samspil med kommunens mange aktører og interessenter på sundhedsområdet.

  Udvalget består af 7 – 11 medlemmer. Udvalgsformand samt 4 medlemmer udpeget af Byrådet, der sikrer repræsentation fra Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Ifølge konstitueringsaftalen tildeles formandsposten byrådsmedlem Jane Thorgeirsson.

  Udvalget sammensættes yderligere med eksterne ressourcepersoner med viden og indsigt indenfor sundhed og følgende fokusområder / målgrupper:

  • Børn og unges sunde livsstil

  • Borgere i risiko for / med livsstilsrelaterede sygdomme

  • Borgere i risiko for / med psykisk sygdom

  • Borgere i risiko for / med kronisk sygdom

  • Borgere med ønske om sund aldring og sociale fællesskaber

  Udvalget kan endvidere ad hoc indbyde eksterne eller kommunale ressourcepersoner/fagpersoner indenfor udvalgets opgaver.

  Udvalget udøver sin virksomhed i møder samt i dialog og samskabelse med frivillige foreninger, patientforeninger, eksterne aktører og ressourcepersoner i kommunen og nationalt.

  Sekretariatsbetjeningen af § 17, stk. 4 udvalget varetages af Social- & Sundhedsforvaltningen.

  Forvaltningen har udarbejdet et udkast til kommissorium med henblik på høring i berørte fagudvalg forud for byrådets behandling af sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed, Børn og Skole, Jobcenter og Borgerservice samt Kultur og Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen høres i Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- & Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget med henblik på eventuelle bemærkninger til kommissoriet,

  at der nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende sundhedspolitik med reference til Social- & Sundhedsudvalget, og

  at kommissorium for § 17, stk. 4 udvalget godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-03-2018

  1. – 3. at: Anbefales godkendt.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-04-2018

  1.-3. at anbefales godkendt.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2018

  1.-3. at: Anbefales godkendt.

  Signe Bekker Dhiman (A) forlod mødet og deltog ikke i punkt 45-51.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af konstitueringsaftalen, at der under Arbejdsmarkedsudvalget skal nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende integration. Et § 17, stk. 4 udvalg er et særligt udvalg, der kan nedsættes af byrådet til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for byrådet, Økonomiudvalget eller et stående udvalg. Byrådet bestemmer det særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for dets virksomhed.

  § 17, stk. 4 udvalget vedrørende integration refererer til Arbejdsmarkedsudvalget og er således rådgivende i forhold til dette udvalg. Nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalget ændrer ikke ved Arbejdsmarkedsudvalgets kompetencer.

  Ifølge konstitueringsaftalen er § 17, stk. 4 udvalget vedrørende integration midlertidigt. Af bilagte kommissorium fremgår, at udvalgets opgave er at udarbejde oplæg til en ny tværgående integrationspolitik, inden udgangen af 2019, med anbefaling til Arbejdsmarkedsudvalget.

  Integrationspolitikken skal understøtte flygtninge og indvandreres integration til det danske samfund, herunder læring og uddannelse, selvforsørgelse og tilknytning til arbejdsmarkedet, sundhed og mestring af eget liv og mulighed for at indgå i sociale fællesskaber.

  Det er ønsket, at den nye Integrationspolitik bliver til i levende dialog og samskabelse med borgere i alle aldre, de frivillige foreninger og kommunens mange andre aktører og

  interessenter på integrationsområdet og på arbejdsmarkedet. Integrationspolitikken skal således bidrage til fremtidens fællesskaber i Aabenraa Kommune.

  Udarbejdelse af oplæg til en integrationspolitik forventes at danne afsæt for det fremtidige integrationsarbejde, der bl.a. forventes at have fokus på styrkelse af kommunens samarbejde med arbejdsmarkedet, frivillige organisationer, skoler, boligforeninger, sundhedsvæsenet og andre interessenter.

  Integrationspolitikken skal således danne grundlag for forankringen af kommunens integrationsindsats på tværs af fagudvalgene og i samspil med kommunens mange aktører og interessenter på Integrationsområdet.

  Udvalget består af 7 – 11 medlemmer.

  Udvalgsformand samt 4 medlemmer udpeget af

  byrådet, der sikrer repræsentation fra Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og

  Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget. Ifølge konstitueringsaftalen tildeles formandsposten byrådsmedlem Erik Uldall Hansen.

  Udvalget sammensættes yderligere med eksterne ressourcepersoner med viden og indsigt

  indenfor integration og skal:

  · Være med til at skabe grundlag for aktive lokalpolitiske processer, hvor relevante aktører involveret tidligt i politiske drøftelser

  · Sikre, at alle interessenter arbejder sammen om at skabe lokalt forankrede processer og strategier

  · Komme med input til, hvordan borgere kan inddrages i beslutningsprocesser og i udvikling af konkrete løsninger.

  · Sikre en åben dialog mellem parterne

  · Inddrage relevant viden for udvalgets arbejde

  · Holde fokus på de gode eksempler

  Udvalget kan ad hoc indbyde eksterne eller kommunale ressourcepersoner/fagpersoner indenfor udvalgets opgaver. Udvalget udøver sin virksomhed i møder samt i dialog og samskabelse med frivillige foreninger, eksterne aktører og ressourcepersoner i kommunen og nationalt.

  Sekretariatsbetjeningen af § 17, stk. 4 udvalget varetages af Jobcenter og Borgerservice.

  Forvaltningen har udarbejdet et udkast til kommissorium med henblik på høring i berørte fagudvalg forud for byrådets behandling af sagen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice, Social & Sundhed, Børn & Skole samt Kultur og Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen høres i Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og

  Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget med henblik på eventuelle bemærkninger til

  kommissoriet,

  at der nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende integration med reference til Arbejdsmarkedsudvalget, og

  at kommissorium for § 17, stk. 4 udvalget godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-04-2018

  1.-3. at anbefales godkendt.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2018

  1.-3. at: Anbefales godkendt.

  Signe Bekker Dhiman (A) forlod mødet og deltog ikke i punkt 45-51.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31840, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  Punkter til dialogmødets dagsorden

  I denne sag skal udvalget drøfte og dagsordensætte punkter til dialogmøde med Billedkunstrådet onsdag den 2. maj 2018.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Billedkunstrådet har fremsendt følgende dagsordenspunkter:

  1) Præsentation af Billedkunstrådets medlemmer, rådets rolle og funktion

  2) Præsentation af Billedkunstrådets projekter

  3) Økonomi

  - Billedkunstrådets økonomi: Billedkunstrådet ønsker, at der i lighed med tidligere afsættes et fast årligt beløb på 0,300 mio. kr. på kommunens budget til Billedkunstrådets udførelse af kunstopgaver i det offentlige rum.

  - Vedligehold af skulpturer: Billedkunstrådet anbefaler, at der afsættes 0,500 mio. kr. på budget 2019 til istandsættelse af de af kommunens skulpturer, der er i dårligst stand, og at rådet i årene herefter afsætter et passende beløb på budgettet til vedligehold af kommunens udendørs kunstværker.

  - Kunst ved nybyggeri: Billedkunstrådet ønsker at drøfte muligheden af at der afsættes en procentsats af byggesummen ved kommunalt nybyggeri.

  Herudover medtages punkter fra udvalgets drøftelse på dagsordenen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet, og

  at udvalget evt. tilføjer egne punkter til dagsordenen til dialogmødet den 2. maj 2018.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2018

  Godkendt.

  Signe Bekker Dhiman (A) forlod mødet og deltog ikke i punkt 45-51.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/42854, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres der om Frøslevlejren som Aabenraa Kommunes kulturelle fyrtårn i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020.

  Fyrtårnsprojektet skal bidrage til, at Frøslevlejren og dens historie danner udgangspunkt for en levende formidling, hvor nutidens problemstillinger, publikums egen involvering og refleksion står i centrum.

  Politiske rammer for det kulturelle fyrtårn

  Projekter i fyrtårnet skal udfolde sig indenfor rammerne af følgende tre vedtagne politiske strategier:

  DSI Frøslevlejren og Aabenraa Kommunes ”Udviklingsplan for Frøslevlejren”, Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig samt Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik.

  Kulturelle aktiviteter i fyrtårnsprojektet

  Foreløbig er følgende aktiviteter sat i gang:

  1) Visning af WunderVerks teaterstykke ”Udsigter fra min bedstemors køkken”.

  2) Kulturakademi: Udvikling af dansk-tyske undervisningsmateriale, der fremmer det interkulturelle møde mellem overbygningselever.

  3) Udarbejdelse af ny fælles hjemmeside for Frøslevlejren.

  4) Medfinansiering til dokumentarfilmprojekt om forbindelsen mellem Frøslevlejren og kz-lejren Husum-Schwesing.

  5) Huskunstnerprojekt GenFærd: 6.-klasseselever skaber og animerer en teaterdukke, og fortolker deres egen familiehistorie. Børnenes historier samles til en fælles, stedspecifik vandreforestilling i Frøslevlejren i foråret 2019. Statens Kunstfond har ydet et tilskud på 0,153 mio. kr. til projektet.

  6) Fotoudstilling: ”100 % FREMMED?”. I fotoudstillingen, der er skabt Københavns Internationale Teater og fotograf Maja Nydal Eriksen, og som turnerer i Danmark i 2018 og 2019, giver 100 tidligere flygtninge hvert deres svar på spørgsmålet om fremmedhed. Deres vidt forskellige fortællinger om at være borger i Danmark i dag nuancerer udfordringer og styrker i det tvær- og transkulturelle samarbejde, som er prioriteret i kulturaftalens indsatsområde ”Kultur Grænseløs”.

  7) Hærvejsprojekt Teatertyven. Teatergruppen Teatertyven kommer i 2019 med en udendørs teaterforestilling, der inddrager den lokale historie, så Frøslevlejren og grænselandets kulturelle mangfoldighed bliver en del af stykket.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat i alt 0,150 mio. kr. pr. år i 2017-2020 til fyrtårnsprojektet. Heraf stammer 0,100 mio. kr. fra kulturaftalen og 0,50 mio. kr. fra Kultur & Fritids budget.

  Midlerne kan bruges til såvel aktiviteter som til egenfinansiering i forbindelse med fundraising.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2018

  Taget til efterretning.

  Signe Bekker Dhiman (A) forlod mødet og deltog ikke i punkt 45-51.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40603, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om bevillinger, beslutninger og drøftelser i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig.

  KursKulturs Mikroprojektpulje

  Den 23.-24. februar 2018 blev der afholdt ordinært udvalgsmøde efterfulgt af et visionsseminar i Kulturudvalg Sønderjylland Schleswig. På dagsordenen til det ordinære møde var behandling af ansøgninger til KursKulturs Mikroprojektpulje. Ved denne pulje kan aktører søge om støttemidler, såfremt der i projektet er ligeværdige partnere på hver side af grænsen.

  Regionskontoret oplyser, at der pr. 23. februar 2018 var bevilget 7,115 mio. kr. til i alt 54 projekter. På mødet uddeltes yderligere 0, 940 mio. kr., hvilket betyder, at restbeløbet i puljen nu er på 0,370 mio. kr. Næste ansøgningsfrist er den 16. april 2018.

  Nedslag fra årsberetningen for 2017

  På baggrund af årsberetningen for 2017 fik udvalget en gennemgang af afsluttede og igangværende projekter i KursKultur. Her følger enkelte nedslag fra beretningen:

  Generelt ansøges og bevilges der færre mikroprojekter under 10.000 euro end i det foregående Interregprojekt KulturDialog. Kun 30 % af ansøgningerne ligger under 0,010 mio. euro. Samtidig er de 1-årige projekter blevet større.

  Den geografiske fordeling af støttemidlerne er tilfredsstillende, dog ikke for Haderslev Kommune, der kun har opnået 2,6 % af støttemidlerne. Haderslev Kommune er bevidst om problematikken og arbejder på at få det rettet op.

  Arbejdspakken ”Kulturakademi”, hvor danske og tyske museer danner par og udarbejder undervisningsmateriale sammen, har været en større udfordring end forventet. Det planlægges at arbejde videre med emnet ”Fælles Kulturarv” i næste Interregprojekt, såfremt dette bevilges.

  KursKultur udløber medio 2019, og der arbejdes på et følgeprojekt. Fra Interregs side er der krav om ”innovation” og ”additionalitet” (yderligere opgaver), da den grænsenære opgave efterhånden er obligatorisk. Kravene kan opfyldes ved at finde nye samarbejdspartnere og/eller ved at vælge nye arbejdspakker.

  Sekretariatet arbejder foreløbig med tre arbejdspakker: ”Mikroprojektpulje”, ”Nabosprog” og ”Fælles Kulturarv”. På seminaret drøftedes andre arbejdspakker, bl.a. ”Bæredygtighed, herunder madkultur og natur”. Det blev på mødet besluttet, at man ville udvide partnersamarbejdet til at gælde hele programområdet, dvs. Region Syddanmark. Region Sjælland samt på tysk side Nordfriesland, Ost Holstein, Plön, Rendsburg-Eckernförde og Schleswig-Flensburg og byerne Flensburg, Kiel, Lübeck og Neumünster.

  Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig

  I modsætning til KursKultur fokuserer Kulturaftalen på projekter med bred regional involvering og har ikke en støttepulje, som aktører kan søge. Projekter er opstået ved at kulturfaggruppen og forvaltningsrepræsentanter for mindretallene har udvalgt emneområder, hvortil særligt indbudte kulturaktører har udviklet projekter, som kan udfolde sig i hele regionen.

  På udvalgsmødet blev det besluttet at bevilge 1,4 mio. kr. til et sangprojekt, som sætter fokus på sang som sproglig og kulturel udtryksform i daginstitutioner og skoler, og at bevilge 1,8 mio. kr. til et projekt, der skal fremme børn og unges interesse for den demokratiske grænsedragning i 1920 ved at sætte det ind i en nutidig kontekst.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2018

  Taget til efterretning.

  Signe Bekker Dhiman (A) forlod mødet og deltog ikke i punkt 45-51.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Der blev orienteret om:

  • Erkendtligheder uddeles den 18. april 2018
  • Jette Julius Kristensen deltager i Kulturelt Samråds årsmøde den 23. april 2018
  • Danmarks Biblioteksforenings årsmøde afholdes den 12. og 13. april 2018

  · Musikrådet uddeler mod sædvane ikke Musikprisen 16. april

  · Aabenraa Huse og Haller har i dialog med Lokalarkivet i Rødekro fundet en løsning på det umiddelbare pladsbehov

  · Tre ministerier, Kulturministeriet, Sundhedsministeriet har sat sig i spidsen for bred idrætssatsning

  · Aabenraa Kommune har indsendt ansøgning til DGI om at blive udpeget som Visions Kommune.

  Indstilling

  Orientering taget til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2018

  Orientering taget til efterretning.

  Signe Bekker Dhiman (A) forlod mødet og deltog ikke i punkt 45-51.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-04-2018

  Intet.

  Signe Bekker Dhiman (A) forlod mødet og deltog ikke i punkt 45-51.