Beslutningsprotokol

onsdag den 2. maj 2018 kl. 16:00

Mødested: Nygade 21, Salen 2. sal
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger: Afbud: Carina Underbjerg Hansen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Kultur- og Fritidsudvalget

  onsdag den 2. maj 2018

  Sted: Aabenraa Musikskole

  Nygade 21, Salen 2. sal.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2018

  Godkendt.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11805, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres der om den strategi for Aabenraa Musikskole 2018-2021 som er godkendt af musikskolens bestyrelse i april 2018.

  Strategiplanen er udarbejdet efter input fra lærere, elever, ledelse og bestyrelse i et forløb fra november 2017 til marts 2018. Endvidere har bestyrelsen i arbejdet knyttet an til rapport og anbefalinger om musikskoler fra Kulturministeriets musikskoletænketank 2017.

  Strategiplanen er rettet mod politisk og forvaltningsmæssigt niveau såvel som borgerniveau og er samtidig bestyrelsens pejlemærke i udformning af konkrete handleplaner i udviklings- og virksomhedsplaner frem til 2022.

  Strategien beskriver bl.a. et ønske om en større udbredelse i forhold til kommunens børn og unge med hensyn til dækningsgrad af musikskolens målgruppe (børn og unge fra 0-25 år), og hvor man gennem en årrække har centraliseret undervisningen, ønskes bl.a. gennem et samarbejde med kommunens institutioner at sprede aktiviteter ud til flere institutioner i hele kommunen.

  Lederen af Aabenraa Musikskole deltager i mødet og præsenterer strategien.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8331, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til afsættelse af budget til vedligeholdelse af udendørs kunstværker. Aabenraa Kommune ejer ca. 200 kunstværker, vartegn, mindesten og springvand, som står på kommunens gader, stræder og grønne arealer – herefter benævnt kunstværker. Disse genstande er udsat for vind og vejr.

  Der har hidtil ikke været afsat et budget til det løbende vedligehold på området. Kunstværkerne har derfor alene været vedligeholdt ved akutte behov.

  Forvaltningen har i 2015 fået en stenkonservator til at udarbejde en vedligeholdelsesmanual og liste over kommunens værker (Kunstatlas). Manualen beskriver, hvordan hver materialetype bør vedligeholdes.

  Manualen indeholder desuden en liste over værker, som har akut behov for at blive stabiliseret før et løbende vedligeholdelsesprogram kan udarbejdes.

  Det vurderes, at der er et akut behov på ca. 0,800 mio. kr. som engangsbeløb til at stabilisere genstandene og gøre dem klar til almindelig drift.

  Endvidere er der foretaget et overslag, som skønner, at der skal anvendes ca. 0,200 mio. kr. til den årlige drift for at holde kunstværkerne i en rimelig stand efter stabiliseringen. Beløbet afhænger dog af et eventuelt udbud.

  Til den årlige driftsudgift skal der lægges forbrugsomkostningerne til el og vand samt en eventuelt forsikringssummen af kunstværkerne svarende til ca. 0,050 mio. kr.

  Stenkonservatoren foreslår, at vedligeholdelsen udliciteres til relevante fagfolk og at der udarbejdes en 5-års plan.

  I forhold til budgetprocessen er det ikke er muligt at få afsat budgetmidler i budget 2019-2022. Udgiften kan alternativt fordeles mellem Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget i forhold til eksempelvis udvalgenes andel af kommunens samlede nettodriftsbudget 2018.

  Ejerskabet for vedligeholdelse af kunstværkerne foreslås placeret under Kultur- og Fritidsudvalget.

  I praksis vil Drift & Anlæg varetage vedligeholdelsesopgaven i lighed med idrætsanlæg på kultur- og fritidsområdet.

  Der har tidligere været fremsat driftsudvidelsesønske i forbindelse med budgetlægning, som dog ikke er imødekommet. Der blev i forbindelse med budgetforliget for 2017 afsat 0,095 mio. kr. til vedligeholdelse af kunstværker, som er udmøntet.

  Scenarie 1

  Der vælges en fordelingsmodel i forhold til udvalgenes andel af Aabenraa Kommunes driftsbudget for 2018. Teknik- og Miljøudvalgets andel udgør 4 % og Kultur- og Fritidsudvalgets 3 %.

  Scenarie 2

  Placeringen af udgiften følger præcedens i tidligere Bov, Lundtoft, Rødekro og Tingelv Kommuner samt hovedreglen i gl. Aabenraa Kommune, hvor Teknik & Miljøafdelingerne varetog og bekostede det løbende vedligehold. Budgettet blev ikke udskilt eller bevillingsoverført herfra i forbindelse med kommunesammenlægningen.

  Scenarie 3

  Såfremt der ikke afsættes budget til stabilisering og efterfølgende vedligehold af genstandene, skal der tages stilling til, hvorledes genstandene fremadrettet skal håndteres, f.eks. ved salg eller bortskaffelse, når genstandene er så nedbrudte, at de er til fare for tredjemand eller det kunstneriske udtryk ikke længere opleves.

  Ved nedbrydning af kunstværkerne skal der afsættes et årligt budget til bortskaffelse og reetablering af underlaget under den pågældende genstand.

  Der er ikke afsat midler til bortskaffelse og reetablering af underlaget i budget 2019-2022.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetterede udgifter ifølge vedligeholdelsesmanualen (Kunstatlas) til drift og vedligehold af udendørs kunstværker, m.m.:

  Tabel 1.1 Omkostninger til stabilisering og drift

  (beløb i 1.000 kr.)

  2019

  2020

  2021

  2022

  Stabilisering af kunstværkerne

  0,400

  0,400

  0

  0

  Drift efter stabilisering

  0

  0,200

  0,200

  0,200

  Forbrugsomkostninger

  0

  0,050

  0,050

  0,050

  I alt

  0,400

  0,650

  0,250

  0,250

  Fordeling af engangsudgift og efterfølgende løbende driftsudgifter mellem Teknik- og Miljøudvalget (4/7-del) og Kultur- og Fritidsudvalget (3/7-del) i forhold til scenarie 1:

  Tabel 1:2 Fordeling af omkostningerne efter scenarie 1

  (beløb i 1.000 kr.)

  2019

  2020

  2021

  2022

  Teknik- og Miljøudvalget

  0,229

  0,371

  0,143

  0,143

  Kultur- og Fritidsudvalget

  0,171

  0,279

  0,107

  0,107

  I alt

  0,400

  0,650

  0,250

  0,250

  Ved valg af scenarie 2 påhviler hele udgiften Teknik- og Miljøudvalget.

  Vælges scenarie 3 kan budget i forhold til nedbrydning af udendørs kunstværker, m.m. budgetteres i hvert enkelt tilfælde. Alternativt kan der afsættes en pulje.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at scenarie 1 anbefales, og

  at udgiften til stabilisering og løbende drift af kunstværker

  indgår i prioriteringerne i forbindelse med budgetlægningen for 2019.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2018

  Godkendt.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11092, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til forslaget til en drejebog for langsigtet tilpasning af Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

  I forbindelse med budgetlægningen vedrørende 2019-2022 har Kultur- og Fritidsudvalget udtrykt ønske om en mere gennemgribende revision af udvalgets budget, ud fra den betragtning af generelle besparelser ikke er en holdbar løsning på langsigt. En mere målrettet prioritering vil i mindre grad langsom udtynde eksistensgrundlaget for en række aktører, og man ville samtidigt opnå en mere klar profil på kultur- og fritidsområdet og dermed understøtte kommunes vækststrategi som Kultur- og Fritidspolitikken tager afsæt i.

  Forvaltningen fremlægger her sit forslag til en drejebog.

  April – primo oktober 2018

  I budgetlægningsprocessen 2019-2022 forslås en række generelle procentbesparelser på institutionsområdet, samtidigt med at der ikke indgås nye flerårige økonomiske aftaler, således at der skabes så stort råderum som muligt.

  Ultimo oktober - november 2018

  Ud fra drøftelserne i forbindelse med budgetlægningen afholdes der i november 2018 et heldagstemamøde, der stiller skarp på prioriteringer og dilemmaer, baseret på scenarier udformet som grovskitser for en ny prioritering.

  November 2018 – marts 2019

  På baggrund af indikationerne om hvad udvalget ønsker at fremme kvalificeres scenarierne.

  Marts 2019

  Behandling af principsag, forud for bevillingskontrollen pr 31. marts 2019 og budgetlægningsprocessen vedrørende 2020.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at drejebogen godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2018

  Godkendt.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5217, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Den 6. februar 2018 godkendte Økonomiudvalget de økonomiske procedurer i 2018, herunder budgetprocessen for budget 2019-2022. Processen er gennemgået på Kultur- og Fritidsudvalget den 3. april 2018.  Endvidere har Økonomiudvalget den 10. april udmeldt driftsrammen til de stående udvalg.

  Første behandling af budget omfatter følgende områder:

  Drift – reduktionsforslag 1 %, samt omprioriteringer:

  Ifølge rammeudmelding skal Kultur- og Fritidsudvalget bidrage med 0,976 mio. kr. i 2019 – 2022 til reduktioner.

  Omprioriteringer:

  Der er besluttet af udvalget den 3. april, at forslag om fremskrivning af budget til Kulturelt Samråd skal indgå i prioriteringerne i forbindelse med budgetlægningen. Der skal tages stilling til, om der fra reduktionsforslagene også skal budgetudvides med 0,038 mio. kr. til Kulturelt Samråd i 2019 og fremefter. Der gøres opmærksom på, der også er et forslag fra forvaltningen om reduktion af Kulturelt samråd på 0,075 mio. kr.  

  Jf. enkeltsag om vedligeholdelsesefterslæb af Kunst, skal der ved beslutning om, at Kultur- og Fritidsudvalget bidrager til andel af ekstraudgifter, foretages en omprioritering fra reduktionsforslagene.  Der skal således omprioriteres 0,171 mio. kr. i 2019 og 0,279 mio. kr. i 2020 samt 0,107 mio. kr. i 2021 og frem.

  Finansiering af de evt. to omprioriteringer besluttes ud fra forslag om reduktioner.

  Der er i bilag 1 indmeldt forslag og beskrivelser af emner til reduktioner. 

  Drift – udfordringer

  Der gøres opmærksom på, at følgende puljer udløber med udgangen af 2018:

  • Halpulje, 1 mio. kr.
  • Pulje til mindre opgaver(småreparationer) 1 mio. kr.

  Anlæg:

  Den aktuelle investeringsoversigt over anlæg for Kultur- og Fritidsudvalget med tilhørende projektbeskrivelser er blevet kvalificeret.

  Anlæg – Kvalificering:

  Der er foreslået at midler for hhv. anlægget ”Kunstbygning ved Brundlund Slot” og ” Visions- og handleplan for Frøslevlejren” fremrykkes.

  Anlæg – fejl og mangler:

  For anlægget ”Museum Sønderjylland”, er der som ”fejl og mangler” foreslået at investeringsoversigten tilrettes, således den stemmer overens med den økonomiaftale der foreligger med Museum Sønderjylland for perioden 2018-2021.

  I bilag 2 ses samlede materiale for anlæg.

  Takster:

  I bilag 3 ses forslag til takster på Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at aktuel investeringsoversigt 2019-2022 med tilknyttede projektbeskrivelser anbefales godkendt,

  at kvalificeret investeringsoversigt over anlæg anbefales godkendt,

  at fejl og mangler vedrørende anlæg anbefales godkendt

  at udvalget tager stilling til omprioritering til budgetudvidelse på 0,038 mio. kr. til Kulturelt Samråd,

  at udvalget omprioriter til finansiering af efterslæb på kunst,

  at udvalget prioriterer, reduktioner for minimum 0,976 mio. kr.,

  at forslag til takstbilag anbefales godkendt

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2018

  1., 2., 3., 4., 5. og 7. at godkendt.

  6. at udsættes.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/12574, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Der er i budgetprocessen besluttet, at det ikke er muligt at fremkomme med anlægsønsker. Der ønskes at give en orientering om de anlæg, der derfor holdes udenfor processen, og må afvente fremtidig mulighed for politisk behandling.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2018

  Taget til efterretning med bemærkning om, at bilaget revideres redaktionelt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5964, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den første detaljerede bevillingskontrol i 2018 pr. 31. marts 2018.

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2018 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne.

  Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Ændringer opdeles på følgende sager:

  1. Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Indenfor politikområdet ”Kultur og Fritid”, er der anbefalet omplaceret 0,150 mio.kr. fra Kultur- og Fritidspolitikken til Elite Aabenraa til fremtidig fast finansiering af konsulen.

  Der er ingen tillægsbevillinger finansieret af kassen, som skal godkendes af byrådet.

  Der er ingen tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0).

  Der er ingen tillægsbevillinger til anlæg.

  Der er indmeldt 0,808 mio. kr. til samlet enkeltsag i Økonomiudvalget, som tilgår anlægspuljen.

  I bilag 1 ses status for drift og anlæg.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at deromplaceres 0,150 mio.kr. fra Kultur- og Fritidspolitikken til Elite Aabenraa indenfor politikområdet ”Kultur og Fritid”,

  at status på drift tages til efterretning, og

  at status på anlæg tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2018

  Godkendt.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/442, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til om der skal afsættes midler til et forstudie og diverse undersøgelser i forbindelse med arkitektkonkurrencen til den bygning, der skal rumme den Sønderjyske Kunstsamling, herunder værkerne fra Fonden Francisca Clausens Samlinger.

  Der er afsat 1,45 mio. kr. til afvikling af en arkitektkonkurrence i Aabenraa Kommunes budget.

  Museum Sønderjylland har afsat 0,5 mio. kr. til konkurrencen, ligesom erhvervslivet har doneret 0,5 mio. kr. til formålet, således at summen til konkurrencen i alt udgør 2,45 mio. kr.

  Aabenraa Kommunes egenfinansiering til et byggeri er vurderet til 50 mio. kr. (jfr. budget 2018-2022). Der er i 2012 frigivet 0,5 mio. kr.

  Værkerne findes i dag på Kunstmuset Brundlund Slot, som er en del af Museum Sønderjylland. Rammerne er her hverken tilstrækkelige eller tidssvarende. Et løfte om etablering af passende rammer til samlingen, indgik som en del af forhandlingerne med Fonden, da værkerne blev deponeret i 2012. Tidssvarende fysiske rammer er en forudsætning for en decideret overdragelse af værkerne, så de får hjemme i kunstnerens hjemby.

  I Museum Sønderjyllands strategi for perioden 2018-2025 er det hensigten at byggeriet skal realiseres inden for strategiperioden.

  Med midlerne til forstudier er det ønsket blandt andet at undersøge:

  - Vinkling ift. museets indhold

  - Placering, herunder mulige synergier og sammenhænge

  - Markedet ift. kundegrundlag, konkurrence og potentialer

  - Øvrige tekniske undersøgelser

  Forstudierne og forundersøgelser skal danne grundlag for arkitektkonkurrencen og forventes at beløbe sig til 0,5 mio. kr. Udgiften kan finansieres inden for det budget der er frigivet til andel af arkitektkonkurrencen.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der afsættes 0,5 mio. kr. til gennemførelse af forstudie og tekniske forundersøgelser, finansieret af tidligere frigivet bevilling.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2018

  Godkendt.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/10589, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til en 1-årig forlængelse af aftalen med Sønderjyllandshallen omkring gratisdage.

  Der er i 2015 indgået aftale mellem Sønderjyllandshallen og Aabenraa Kommune om at hallen årlig stiller 36 gratisdage til en værdi af 0,015 mio. kr. pr. stk. til rådighed i perioden 2016-2018.

  Af de 36 dage stilles 10 dage hvert år til rådighed for Teater i Aabenraa og seks dage stilles til rådighed for Sønderjyllands Symfoniorkester.

  Øvrige aktører kan ansøge om en gratisdag til afholdelse af kultureller arrangementer uden kommercielt sigte, som er åbne for alle evt. inden for en bestemt målgruppe (unge, ældre etc.).

  Aftalen omfatter desuden 14 udstillingsdage til Grænselandsudstillingen til en samlet pris på 0,053 mio. kr.. Grænselandsudstillingen var indtil 2016 omfattet af en separat fast aftale.

  Aftalen fremskrives hvert år og er i 2018 = 0,621 mio. kr.

  Aftalen fastlægger, at den skal genforhandles i 3. kvartal 2018.

  Af hensyn til booking og planlægning, er der givet tilsagn til Teater i Aabenraa om, at de kan tegne kontrakter for sæsonen 2018-2019, og dermed også om at der stilles gratisdage til rådighed for dem.

  For at kunne om disponere udvalgets samlede økonomi foreslås det, at der aftalen med Sønderjyllandshallen i første omgang forlænges med ét år (2019). Det vil åbne mulighed for at vurdere på såvel budgettet til gratisdage om til teater som en helhed. Det er afklaret med Sønderjyllandshallen at de er indstillede på en sådan forlængelse.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at den nuværende aftale med Sønderjyllandshallen forlænges til og med 2019.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2018

  Godkendt.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1605, Sagsinitialer: uv

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til om resurserne til fritidspasordningen skal fastholdes og overgå til en ny visitationspraksis.

  Siden 2012 har Kultur- og Fritidsudvalget via Kultur- og Fritidspolitikken tilbudt støtte til udsatte familier igennem fritidspasordningen. Ordningen indebærer, at familier kan søge om op til 0,001 mio. kr. pr. barn. pr. år til kontingentstøtte til en fritidsaktivitet. Familien søger selv igennem et elektronisk ansøgningsskema. Visitationen varetages af en medarbejder i Børn & Skole, der sender et svar til familien og foreningen. Når barnet møder op til aktiviteten, må udbyderen sende fakturaen til Kultur, Plan & Fritid. Behandlingen og administrationen af fritidspasordningen er en meget resursekrævende proces i forhold til afsatte beløb.

  Socialstyrelsen har i flere omgange konkluderet, at koblingen mellem personlig kontakt og økonomisk støtte er det mest effektive i forhold til fastholdelse og opfølgning.

  Dette tydeliggør, at der i Aabenraa Kommunes ordning er uklarhed om hvorvidt det er den mest hensigtsmæssige målgruppe som visiteres til fritidspasordningen.

  En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Ung Aabenraa samt Kultur, Plan & Fritid har udarbejdet en model der sikrer, at det er kvalificeret personale i Børn og Skole der foretager en hensigtsmæssig visitering og at administrationen smidiggøres.

  Det foreslås, at ansvaret for visiteringen og fordelingen af Fritidspas overdrages til Børn og Skole pr. 1. august 2018. Den økonomiske ramme forbliver på 0,100 mio. kr. som budgetomplaceres til Børn & Skole i perioden 2019-2020. Det foreslås, at ordningen administreres af de enkelte skoler, som ud fra en fordelingsnøgle baseret på socioøkonomiske faktorer får fordelt midlerne. Skolerne betaler direkte til udbyderen efter individuel aftale. Midlerne målrettes til udsatte børn og unge til deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter, og fordeles efter skolelederens vurdering til elever under hensyntagen til andre støtteforanstaltninger (§ 50 mv.). Der opsættes ingen aldersmålgruppe.

  Besluttes denne model lukkes der for den nuværende ansøgning af fritidspas pr. 1. juli 2018. Den forventede store mængde af henvendelser om støtte til fritidsaktiviteter efter sommerferien, vil blive håndteret efter den nye administrationspraksis. Det resterende beløb i 2018 fordeles til skolerne ud fra ovenstående beskrevet fordelingsnøgle. Skolerne modtager en liste over børn der i forvejen har modtaget fritidspas i 2018, for på den måde at kunne tage hensyn til dette i sin fordelingspraksis.

  Forud for overdragelsen af ansvaret for visiteringen sendes en mail ud til samtlige fritidspasmodtagere i 2016, 2017 og 2018, som orienteres om den nye ordning. Derudover orienteres kommunens foreningsliv, musikskole og billedskole via nyhed på Conventus samt en direkte mail.

  Ordningen evalueres i 4. kvartal 2020, for på den måde at give et overblik over hvor mange børn, der har modtaget fritidspas i årene 2019 og 2020, og om samarbejdet mellem skoler, forvaltninger og fritidstilbuddene fungerer optimalt.

  Økonomi og afledt drift

  År

  Budget

  Antal fritidspas godkendt

  Antal fritidspas faktureret

  2014

  0,100 mio. kr.

  279

  125

  2015

  0,127 mio. kr.

  298

  190

  2016

  0,157 mio. kr.

  384

  274

  2017

  0,100 mio. kr.

  248

  181

  Aabenraa Kommune var i 2015 og 2016 en del af Socialstyrelsens indsats vedr. Fritidspas, grundet en lav anvendelsesprocent i årene før. Det indebar økonomisk støtte på 0,027 til kontingentstøtte. Endvidere blev der i efteråret 2016 omplaceret yderligere 0,030 mio. kr. til fritidspasordningen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at visiteringen af fritidspas overgår til de enkelte skoler pr. 1. august 2018,

  at restbudgettet pr 31. juni 2018 overføres til Børn & Skole til fordeling efter fordelingsnøglen,  

  at beløbet på 0,1 mio. kr. budgetomplaceres til og fordeles af Børn & Skole ud fra fordelingsnøglen i 2019 og 2020, og

  at Kultur, Miljø & Erhverv tager initiativ til at evaluere anvendelsen af resurserne og samarbejdet mellem skoler, foreninger og forvaltning i 4. kvartal 2020.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2018

  Godkendt.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/22770, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om Jacob Michelsens Gård - beliggende Toften 37 i Aabenraa.

  Jacob Michelsens Gård blev udskilt fra Museum Sønderjylland, der indtil 1. januar 2018 indgik som en del af Aabenraa Museum ved museumsfusionen i 2007.

  Gårdens historie går tilbage til Aabenraas jordebog fra 1535. I 1847 kom gården i slægten Michelsens eje. I dag er det fredede stuehus fra før 1826 og den fredede have med ladebygning, huggehus og bagehus fra 1876 er åbnet for publikum. Genstandene ejes af en fond. Aabenraa Kommune erhvervede ejendommen i 1986 og ejendommen blev fredet i 1988. De fredningsmæssige værdier knytter sig til hele det levende kulturmiljø, der afspejler livet på en typisk bondegård i de sidste århundrede.

  Der er et stort frivilligt engagement omkring gården. De frivillige har stiftet en forening, som står for aktiviteterne i museet og haven mod at ansvaret for drift og vedligeholdelsen varetages af Aabenraa Kommune.

  På et møde i april 2017 mellem de frivillige og Aabenraa Kommune blev en gennemgang af bygningsmassen, som de frivillige havde fået udarbejdet af personer med byggesagkyndig baggrund, fremlagt. De frivillige ønsker en række forbedringer udført i forhold til den museale del. Aabenraa Kommune tilkendegav, at man ville forholde sig til de bygningsmæssige udfordringer.

  Efterfølgende har Aabenraa Kommune fået udarbejdet handlingsplaner, der belyser såvel de udvendige som indvendige bygningsmæssige udfordringer. Det er især de tekniske installationer, el og varmeanlæg, der trænger til en gennemgribende renovering for at opretholde bygningens fredningsværdi, men også en del overflader på vægge og lofter bliver nødvendige at renovere i forhold til gårdens overlevelse på sigt som museum.

  Aabenraa Kommune har som ejer af bygningerne en række handlemuligheder i forhold til bygningernes fremtidige anvendelse, som forvaltningen vil fremlægge på udvalgsmødet.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Planmæssige forhold

  Jacob Michelsens Gård er fredet og omfatter både haven og driftsbygninger.

  Det betyder, at ændringer af bygningerne og haven  udover almindeligt vedligehold skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

  Jacob Michelsens Gård er desuden omfattet af Lokalplan M72 Område omkring Vestvejen, Aabenraa fra 1993.   

  Høring/udtalelse

  Familiefonden, som ejer genstandende, og de frivillige organiseret i foreningen Aktivitetsgruppen Jacob Michelsens Gård har været inddraget i udarbejdelsen af handlingsplanerne.

  Indstilling

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2018

  Udsættes.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/38674, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  Kulturelt Samråd har på mødet den 23. april 2018 vedtaget at ændre vedtægterne.

  Da generalforsamlingen blev afholdt forud for mødet i Kultur- og Fritidsudvalget, var det nødvendigt med en formandsbeslutning.

  Udover en del sproglige forandringer i teksten, indebærer vedtægtsændringerne følgende relevante ændringer:

  § 3. Medlemskab

  Følgende slettes:

  Medlemmer, der ikke har været repræsenteret ved, eller som ikke har meldt afbud til repræsentantskabs-møder inden for de sidste 2 år, er automatisk udmeldt.

  §5 Bestyrelsen

  a)

  Følgende ændres:

  Revisoren skal være en anerkendt, regnskabskyndig person, der ikke samtidig kan være medlem af bestyrelsen.

  Ændres til:

  Den kritiske revisor, som ikke kan være medlem af bestyrelsen, skal hvert år på repræsentantskabsmødet aflægge beretning om bestyrelsens aktiviteter, set ud fra et kulturpolitisk synspunkt, foreningens formål og fordelingen af de tildelte midler.

  b)

  Følgende slettes:

  På det første ordinære repræsentantskabsmøde stiftende generalforsamling skal der vælges mindst et bestyrelsesmedlem repræsenterende en forening i hver af de 5 kommuner, som danner ny Aabenraa Kommune. Herefter kan bestyrelsesmedlemmer frit vælges blandt de valgbare på repræsentantskabet.

  § 6. Økonomi

  Følgende slettes:

  Det årlige medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen efter Kulturelt Samråds behov og opkræves i begyndelsen af regnskabsåret.


  § 7. Vedtægtsændringer

  Følgende ændres:

  Forslag om vedtægtsændringer har kun gyldighed efter vedtagelse med to tredjedel majoritet på et repræsentantskabsmøde.

  Ændres til:

  Forslag til vedtægtsændringer skal forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, og har kun gyldighed efter vedtagelse med to tredjedel majoritet på et repræsentantskabsmøde.

  § 8. Opløsning

  Følgende ændres:

  I tilfælde af Kulturelt Samråds opløsning fordeles eventuelle midler blandt medlemmerne.

  Ændres til:

  Ved opløsning af Kulturelt Samråd tilfalder foreningens eventuelle formue et kulturelt formål efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/3778, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget drøfte og dagsordenssætte punkter til mødet med Musikrådet den 29. maj 2018.

  Musikrådet har fremsendt følgende punkter:

  1. Orientering om musikrådets arbejde det forløbne år

  2. Musikkens Hus
  Rådet anbefaler, at det hus i Nygadekomplekset, som 10. Vest skal flytte fra, fremover bruges som Musikkens Hus.

  Musikrådet ønsker en status på planerne for at sikre de rammer for musiklivet, som er beskrevet i prospektet for Musikkens Hus, herunder mulighederne for at få projektet fremmet i forbindelse med budgetlægningen.

  3. Visioner for spillestedsområdet i Aabenraa Kommune.
  Rådet lægger op til en drøftelse af de visioner som dels er blevet fremlagt på Musikrådets stormøde i marts og på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 2. april 2017 og som er prioriteret som et ud af de fire tiltag der er sat i søen i forbindelse med Kultur- og Fritidspolitikken.

  Forvaltningen har følgende punkter:

  1. Forvaltningen orienterer om fremtidsplanerne for kommunal støtte til underholdning i forbindelse med tattoo, og nedsættelse af arbejdsgruppe.

  2. Forvaltningen orienterer om aftale med ”De skønneste toner” i Tinglev.

  3. Forvaltningen ønsker en orientering om Musikrådets rolle i forhold til Musik på torvene og andre samarbejder med detailhandel.

  4. Forvaltningen orienterer om status for planenerne omkring markering af Genforeningen 2020.

  Herudover medtages punkter fra udvalgets drøftelse på dagsordenen.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet, og

  at udvalget tilføjer egne punkter til dagsordenen til dialogmødet den 29. maj 2018.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2018

  Godkendt, idet udvalget ikke havde forslag til dagsorden til dialogmødet.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Lars Kristensen har deltaget i konstituerende møde i Museum Sønderjylland, og er udpeget til næstformand og dermed med i præsidiet for 2020.
  • Orientering om halinspektørernes studietur i september som arrangeres en fredag.
  • Orientering om kommende sag om pyloner.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2018

  -