Beslutningsprotokol

onsdag den 6. juni 2018 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Kultur- og Fritidsudvalget

  onsdag den 6. juni 2018

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2018

  Godkendt,

  idet punkt 70 behandles efter punkt 67.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5217, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Den 6. februar 2018 godkendte Økonomiudvalget de økonomiske procedurer i 2018, herunder budgetprocessen for budget 2019-2022. Processen er gennemgået på Kultur- og Fritidsudvalget den 3. april 2018.  Endvidere har Økonomiudvalget den 10. april udmeldt driftsrammen til de stående udvalg.

  Første behandling af budget omfatter følgende områder:

  Drift – reduktionsforslag 1 %, samt omprioriteringer:

  Ifølge rammeudmelding skal Kultur- og Fritidsudvalget bidrage med 0,976 mio. kr. i 2019 – 2022 til reduktioner.

  Omprioriteringer:

  Der er besluttet af udvalget den 3. april, at forslag om fremskrivning af budget til Kulturelt Samråd skal indgå i prioriteringerne i forbindelse med budgetlægningen. Der skal tages stilling til, om der fra reduktionsforslagene også skal budgetudvides med 0,038 mio. kr. til Kulturelt Samråd i 2019 og fremefter. Der gøres opmærksom på, der også er et forslag fra forvaltningen om reduktion af Kulturelt samråd på 0,075 mio. kr.  

  Jf. enkeltsag om vedligeholdelsesefterslæb af Kunst, skal der ved beslutning om, at Kultur- og Fritidsudvalget bidrager til andel af ekstraudgifter, foretages en omprioritering fra reduktionsforslagene.  Der skal således omprioriteres 0,171 mio. kr. i 2019 og 0,279 mio. kr. i 2020 samt 0,107 mio. kr. i 2021 og frem.

  Finansiering af de evt. to omprioriteringer besluttes ud fra forslag om reduktioner.

  Der er i bilag 1 indmeldt forslag og beskrivelser af emner til reduktioner. 

  Drift – udfordringer

  Der gøres opmærksom på, at følgende puljer udløber med udgangen af 2018:

  • Halpulje, 1 mio. kr.
  • Pulje til mindre opgaver(småreparationer) 1 mio. kr.

  Anlæg:

  Den aktuelle investeringsoversigt over anlæg for Kultur- og Fritidsudvalget med tilhørende projektbeskrivelser er blevet kvalificeret.

  Anlæg – Kvalificering:

  Der er foreslået at midler for hhv. anlægget ”Kunstbygning ved Brundlund Slot” og ” Visions- og handleplan for Frøslevlejren” fremrykkes.

  Anlæg – fejl og mangler:

  For anlægget ”Museum Sønderjylland”, er der som ”fejl og mangler” foreslået at investeringsoversigten tilrettes, således den stemmer overens med den økonomiaftale der foreligger med Museum Sønderjylland for perioden 2018-2021.

  I bilag 2 ses samlede materiale for anlæg.

  Takster:

  I bilag 3 ses forslag til takster på Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at aktuel investeringsoversigt 2019-2022 med tilknyttede projektbeskrivelser anbefales godkendt,

  at kvalificeret investeringsoversigt over anlæg anbefales godkendt,

  at fejl og mangler vedrørende anlæg anbefales godkendt

  at udvalget tager stilling til omprioritering til budgetudvidelse på 0,038 mio. kr. til Kulturelt Samråd,

  at udvalget omprioriter til finansiering af efterslæb på kunst,

  at udvalget prioriterer, reduktioner for minimum 0,976 mio. kr.,

  at forslag til takstbilag anbefales godkendt

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2018

  1., 2., 3., 4., 5. og 7. at godkendt.

  6. at udsættes.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

  Supplerende sagsfremstilling

  På baggrund af den politiske behandling af budgetbidrag for Kultur- og Fritidsudvalget, er der udarbejdet nyt reduktionskatalog, hvor der er tilføjet yderligere reduktionsforslag og lavet enkelte uddybende elementer i allerede eksisterende forslag.

  Reduktionsforslagene er opdelt i kategorierne

  • 1. behandling, hvor der er opnået enighed om reduktion (grøn)
  • 1. behandling, hvor der er uenighed (gul)
  • 1. behandling, hvor der er opnået enighed om ikke at reducere (grå)
  • Nye alternativer

  Ud fra tidligere beslutninger om ønsket omprioriteringer samt 1 % bidrag til reduktioner til Økonomiudvalget, skal der findes følgende fra reduktionskataloget:

  Tabel 1.1: samlet opgave for reduktioner/omprioriteringer:

  (1.000 kr.)

  2019

  2020

  2021

  2022

  Reduktionsbidrag budget

  976

  976

  976

  976

  Kulturelt samråd

  38

  38

  38

  38

  Vedligehold Kunst

  171

  279

  107

  107

  I ALT

  1.185

  1.293

  1.121

  1.121

  Aabenraa Fritidsråd har indgivet udtalelse til budgetforslagets 1. behandling, som er vedlagt i bilag.

  Endvidere skal de specielle bemærkninger for Kultur- og Fritidsudvalget til budget 2019-2022 behandles.

  Bemærkningerne viser budget for de enkelte politikområder og beskriver kort målsætninger, indsatsområder og budgetforudsætninger herfor.

  Budgetbemærkningerne tilrettes løbende de ændringer som vedtages frem til budgettets endelige vedtagelse af Byrådet.

  Indstilling:

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget samlet finder reduktioner/omplaceringer jf. tabel 1.1, og

  at specielle bemærkninger indgår i den videre budgetlægningsproces.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2018

  1. at Anbefales godkendt med følgende prioritering

  2019

  2020

  2021

  2022

  Ophør aktivitet Deutsches Schulmuseum

  -25

  -25

  -25

  -25

  Reduktion af Udvikling- og analysepulje

  -317

  -325

  -253

  -253

  Reduktion af grundtilskud i halmodellen

  -200

  -200

  -200

  -200

  Nedsættelse af sponsorat SønderjyskE

  -264

  -264

  -264

  -264

  Vedligholdelse Nygadebygningerne

  -50

  -50

  -50

  -50

  Ophør indbinding aviser Bibliotek

  -29

  -29

  -29

  -29

  Resourceoptimering Bibliotek/Borgerhuse

  -300

  -330

  -300

  -300

  Reduktion Elite Aabenraa

  -70

  Kulturelt samråd

  38

  38

  38

  38

  Vedligeholdelse kunst

  171

  279

  107

  107

  Reduktionskatalog, bidrag

  -976

  -976

  -976

  -976

  Christian Panbo (A) stemte imod, da han ikke kunne understøtte en reduktion af Sønderjyske E (forslag 7B), og

  2. at Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/17751, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Den 29. november 2017 blev der givet anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til kunstgræsbane i hhv. Bov og Aabenraa.

  Udbetaling er foretaget, og projektet kan afsluttes.

  Der er et mindreforbrug svarende til momsafløftning på 0,306 mio. kr., hvilket betyder den samlede anlægsudgift netto udgør 1,494 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at regnskabet godkendes, og

  at der gives en negativ anlægsbevilling til projektet ”Kunstgræsbaner i Bov og Aabenraa” på 0,306 mio. kr., som tilgår anlægspuljen under Økonomiudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1914, Sagsinitialer: uv

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag beslutte om der kan optages elever fra 8. klasse i arbejdet med Elite-talenter i Aabenraa Kommune.

  Det er ambitionen at Elite Aabenraa skal kunne tilbyde en ordning, som har samme kvaliteter som de mere etablerede collegeordninger andre sted i landet, bl.a. Haderslev, således at de unge fastholdes til gavn for talentfødekæden i kommunen. Det vil betyde at talenterne i Aabenraa Kommune oplever et kontinuerligt støttetilbud, som udvikler sig i takt med at udøverne bliver ældre.

  Elite Aabenraa er Aabenraa Kommunes ramme om talentudviklingsmiljøer og støtte til foreninger som vil arbejde med talenter. Ordningen understøtter ambitionerne i såvel strategien Sund Vækst som Kultur- og Fritidspolitikken. Elite Aabenraa har siden 2014 været organiseret i henholdsvis en talentordning og en klubordning.

  Talentordningen har hidtil været for unge i alderen 15-25. Den indebærer mulighed for to ugentlige fælles fysiske træningspas, samt ca. 1 månedligt fælles arrangement. Derudover tilbyder ordningen individuelle tilbud og kostvejledning og fysioterapeutiske behandlinger.

  Det styrkede samarbejde mellem skoler og ungdomsuddannelser, samarbejdsklubberne og styregruppen har åbnet en mulighed for at kunne tilbyde morgentræning to gange om ugen for talenter der går på ungdomsuddannelserne i Aabenraa. Samtidigt er en efterspørgsel fra klubberne om at videreudvikle og justere talentordningen, således at også talenterne fra 8. og 9. klasse tilbydes mulighed for at deltage i en tidlig morgentræning én gang om ugen. Dette vil indebære at der laves en individuel aftale med det enkelte talents forældre og skole.

  Udviklingsprocessen er delt op i to etaper.

  Første etape starten af skoleåret 18/19:

  - Ordningen opledes i,

  o Talentordning; min. 14 år – max 16. år, svarende til 8. klasse og 9. klasse

  o College tilbud; 10. kl – ungdomsuddannelse + 1 sabbatår

  Uforandret:

  - Morgentræning to gange om ugen for talenter i collegetilbuddet. Talenterne går glip af et modul om ugen, som de selv er ansvarlig for indhente. Elite Aabenraa støtter og er medansvarlige for at talenterne kommer godt igennem ungdomsuddannelsen

  - Forsat støtte til begge grupper via personlige samtaler, kostvejledning, fysioterapi og fællesarrangementer

  - Fysisk træning med vejledning om eftermiddagen for begge grupper

  - 1-2 ugentlige fællesspisninger i Arena Aabenraa

  - Hjælp til at finde logi for udøvere der ikke bor i Aabenraa by

  Justering:

  - Én gang morgentræning før skoletid for de 14-16-årige i Talentordningen

  Anden etape fra 1. februar 2019:

  Indebærer ovenstående indsatser plus en konkretisering af nedenstående indsatser:

  - Kost & Logiordning til talenter på ungdomsuddannelser

  o Kontaktfamilie: Foreningerne som har udøvere på Kost & Logiordningen skal stille med en kontaktfamilie

  - Relancering af Elite Aabenraa

  o Der arbejdes målrettet og professionelt med promovering af Elite Aabenraa og den nye ordning

  - Oprettelse af Elite Aabenraa ambassadørkorps

  o Elitesportsudøvere, som tidligere har været en del af Elite Aabenraa har mulighed for støtte ved at opfylde en række kriterier

  På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet i november 2018 fremlægger forvaltningen forslag for det endelige collegetilbud.

  Høring/udtalelse

  Elite Aabenraa styregruppe har været med i planlægningen af udviklingsprocessen og anbefaler denne udvikling.

  Elite Aabenraas Advisory Board inddrages i konkretiseringen af indholdet i anden etape.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at implementeringen af den første etape i udviklingsprocessen godkendes og åbner op for at optage 8. klasseelever til talentordningen, og

  at Elite Aabenraa arbejder videre med anden etape, som præsenteres og lægges til endelige beslutning for udvalget på mødet i november.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/15709, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  Ud fra denne sag kan Kultur- og Fritidsudvalget drøfte og eventuelt prioritere seks forskellige driftsopgaver, som det vil være hensigtsmæssigt at finde midler til fremadrettet.  De seks driftsopgaver fremstilles hver med en beskrivelse, et budget, argumenter for og imod samt forvaltningens anbefaling.

  Kultur- og Fritidsudvalget har bedt forvaltningen arbejde videre med at finde finansiering til:

  1) Aabenraa Live

  2) Udsmyknings- og aktivitetsmidler til Billedkunstrådet

  3) Harmonisering og renovering af lysanlæg ved idrætsfaciliteter

  Desuden gør forvaltningen opmærksom på nedenstående ikke-finansierede driftsopgaver og anmoder udvalget om at tage stilling til, hvor en eventuel finansiering skal komme fra:

  4) Anlægspulje til Fritidsrådet

  5) Halpulje og pulje til mindre opgaver

  6) Projektsekretariat vedrørende Bevægelse, Sundhed og Idræt

  Udvalget kan på baggrund af disse fremstillinger drøfte prioriteringen forud for temamøde i byrådet den 27. juni 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget prioriterer sagerne.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2018

  Udvalget besluttede følgende prioriteringsrækkefølge:

  1) 5 Halpulje og pulje til mindre opgaver

  2) 1 Aabenraa Live

  3) 2 Udsmyknings- og aktivitetsmidler til Billedkunstrådet

  4) 4 Anlægspulje til Fritidsrådet

  5) 3 Harmonisering og renovering af lysanlæg ved idrætsfaciliteter

  6) 6 Projektsekretariat vedrørende Bevægelse, Sundhed og Idræt

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2262, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget og Vækstudvalget for Land og By skal i denne sag beslutte, om der skal arbejdes videre med det visionsoplæg, der nu er færdigt for udviklingen af et vandsportscenter.

  Baggrunden for visionsoplægget er et ønske fra foreningslivet om bedre faciliteter fx til roning, sejlsport, windsurfing og vinterbadning.

  Forvaltningen har for at belyse potentialerne i at udvikle og skabe sammenhæng mellem faciliteterne indgået en aftale med en ekstern rådgiver. Rådgiveren har i perioden fra januar til april 2018 gennemført en undersøgelse, der har resulteret i det visionsoplæg, som udvalgene præsenteres for på udvalgsmøderne.

  Visionsoplægget indeholder anbefalinger omkring den fysiske og den organisatoriske udvikling.

  I forhold til den fysiske udvikling indeholder visionsoplægget udkast til seks etaper for udvikling af et vandsportscenter til gavn for både de nuværende aktører, borgere og turister.

  Og i forhold til den organisatoriske udvikling synliggør oplægget, hvilke muligheder og barrierer, der er for fremtidigt samarbejde.

  Der er i processen gennemført 11 interviews med vandsportsforeninger, afviklet en studietur, en række projektgruppemøder, hvor udvalgte foreninger er repræsenteret samt afholdt en workshop, hvor visionsoplægget er blevet bearbejdet og efterfølgende justeret ud fra foreningernes kommentarer.

  Præsentationen af visionsoplægget vil indeholde argumenter for placering, gennemgang af de 6 scenarie samt tilhørende budgetter.

  Forvaltningen kan oplyse, at der ikke i investeringsoversigt til anlæg er afsat midler i budget 2018-21 til et Vandsportscenter. I budgetprocessen er der ikke mulighed for, at udvalgene kan fremsende anlægsønsker.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget og Vækstudvalget for Land og By.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen drøftes, og

  at der arbejdes videre med udvikling af scenarie 1-4.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2018

  Godkendt,

  med bemærkning om, at der arbejdes videre med alle scenarier.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-06-2018

  Godkendt med bemærkning om, at der arbejdes videre med alle scenarier.

  Afbud: Michael Christensen (F)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/16051, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til henvendelse fra Bylderup Idrætscenter vedrørende ansøgning om tilskud til renovering af Bylderup Friluftsbad.

  Bylderup Friluftsbad ligger i sammenhæng med idrætsanlægget, og driften er derfor underlagt Bylderup Idrætscenter.

  Bylderup Idrætscenter oplyser, at det er ca. 50 år siden friluftsbadet blev etableret, og det er derfor nu nødvendigt at foretage en renovering af hele anlægget, såfremt der også fremover skal være et friluftsbad for lokalbefolkningen. 

  Udgiften til renovering skønnes at udgøre 2,5-3,0 mio. kr., og Bylderup Idrætscenter anmoder om en kommunal medfinansiering af projektet. Ansøgningen indeholder dog endnu ikke et budget eller indhentede tilbud på renoveringsopgaven.

  I forbindelse med vedtagelsen af tilskudsmodellen blev det besluttet at harmonisere tilskuddet til friluftsbade, således at Bylderup og Ravsted Friluftsbade begge modtager et tilskud. Ligeledes blev det besluttet, at det skulle undersøges, hvorvidt der også i forhold til friluftsbade vil kunne indføres en model, der skaber incitamenter for meraktivitet. Forvaltningen har endnu ikke haft ressourcer til at løfte denne opgave.

  Da det ikke er muligt at indsende nye anlægsønsker i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022, anbefaler forvaltningen, at ansøgningen fra Bylderup Idrætscenter konkretiseres og indgår i prioriteringen, når der atter åbnes op for anlægsønsker. I mellemtiden anbefaler forvaltningen, at der indhentes oplysninger ift. brugere, aktiviteter og udviklingsperspektiver for bedre at kunne give en vurdering af værdien af de to friluftsbade.

  Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med prioriteringen af pulje til småreparationer 2018 prioriteret et tilskud på 0,150 mio. kr. til renovering af Ravsted Svømmebad.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgning fra Bylderup Idrætscenter om medfinansiering til renovering af Bylderup Friluftsbad skal konkretiseres, og

  at ansøgningen indgår i prioriteringen, når der atter åbnes op for anlægsønsker.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/14516, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til, om Aabenraa Kommune vil stille jord vederlagsfrit til rådighed til etablering af parkeringspladser i forbindelse med byggeri ved Ensted Idrætsanlæg (EIA).

  Kultur- og Fritidsudvalget er arealejer, hvorpå parkeringspladserne skal etableres.

  EIA blev i 2017 bevilget en kommunegaranti på 5,6 mio. kr. samt fik stillet et areal vederlagsfrit til rådighed til udvidelse af Ensted Idrætsanlæg med cafeteria, handicapvenlig indgang, aktivitetsrum og multirum.

  I forbindelse med byggeriet udløses der jf. parkeringsvedtægt 2017 krav om etablering af ekstra parkeringspladser.

  Byggemyndigheden har tidligere fremsendt en indledende beregning til EIA, hvor det fremgår, at der skal etableres 29 ekstra parkeringspladser udløst af byggeriet og yderligere 10 parkeringspladser, til erstatning for dem der fjernes som følge af tilbygningen.

  EIA’s rådgiver udarbejder et konkret forslag til personbelastning i hallen samt det heraf afledte parkeringsbehov, som danner grundlag for en endelig afklaring i forbindelse med byggetilladelsen.

  Forvaltningen anbefaler, at areal til etablering af parkeringspladser stilles vederlagsfrit til rådighed for EIA under forudsætning af:

  · at parkeringspladserne skal være offentligt tilgængelige

  · at parkeringspladserne udføres med en fast belægning som f.eks. asfalt, flisebelægning, græsarmeringssten eller stenmel godkendt af kommunen,

  · at parkeringspladserne etableres med kantsten og belysning, og

  · at afvanding af pladsen afklares i forbindelse med valg af fast belægning.

  Derudover anbefaler forvaltningen, at der udarbejdes en lejekontrakt, hvor areal stilles vederlagsfrit til rådighed, og hvor vilkårene for leje af areal fremgår, herunder at vedligehold af de ekstra parkeringspladser påhviler EIA.

  Det kan endvidere oplyses, at EIA den 21. maj 2018 har fremsendt en ansøgning om yderligere støtte til projektet herunder etablering af parkeringspladser, som p.t. er under sagsbehandling.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kommunen stiller arealet vederlagsfrit til rådighed,

  at der meddeles tilladelse til opførelse af parkeringspladser under forudsætning af, at de fornødne myndighedsgodkendelser er opnået,

  at parkeringspladserne bliver offentligt tilgængelige, udføres med fast belægning, kantsten og belysning,

  at afvandingsforhold afklares i forbindelse med valg af belægning, og

  at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde en lejekontrakt for arealet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/21654, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til flytning af Bov IF cricket kampaktiviteter fra Grænsestadion til Holbøl Idrætsanlæg. 

  På byrådsmødet den 29. november 2017 blev der meddelt en anlægsbevilling på 0,050 mio. kr. til cricketbane på Grænsestadion i Bov. Idet der søges om en ny placering af cricketbane på Holbøl Idrætsanlæg i stedet for en opgradering af cricketbane på Grænsestadion, er der tale om nye forudsætninger for bevillingen.

  Bov IF cricket er p.t. hjemmehørende på Grænsestadion, hvor foreningen har fået stillet et tidligere ringriderareal til rådighed.

  Arealets beskaffenhed gør, at det fra 2018 alene er muligt at afvikle ungdomskampe på Grænsestadion. Seniorkampe vil med de nuværende forhold skulle afvikles på udebane, da banen af Dansk Cricket Forbund ikke kan godkendes til afvikling af kampe på højt niveau.

  Foreningens oprindelige ønske var at opgradere anlægget på Grænsestadion med tidssvarende faciliteter, så alle foreningens hold ville få mulighed for at afvikle hjemmekampe der.

  Foreningen havde i første omgang skønnet, at udgiften til at opgradere forholdene på Grænsestadion ville udgøre ca. 0,350 mio. kr. Det har efterfølgende vist sig, at en renovering af anlægget bliver mere omfattende og derfor har foreningen opjusteret udgiften til ca. 1,0 mio. kr.

  Foreningen har selv indsamlet ca. 0,150 mio. kr. og vurderer, at det ikke er realistisk selv at kunne skaffe en finansiering på ca. 1,0 mio. kr. til renovering af anlægget på Grænsestadion.

  Derfor har foreningen været i kontakt med Holbøl Foredrags- & Idrætsforening med henblik på at lave en cricketbane på Holbøl Idrætsanlæg, hvor afvikling af alle hjemmekampe kan foregå.

  Holbøl Idrætsanlæg er velegnet til formålet, da det har en størrelse, som gør, at en cricketbane kan placeres uden at være til gene for de øvrige aktiviteter på idrætsanlægget.

  Bov IF cricket oplyser, at foreningen under forudsætning af at det kommunale tilskud på 0,050 mio. kr. kan omplaceres fra Grænsestadion til Holbøl Idrætsanlæg, vil være i stand til at finansiere de nødvendige tiltag i Holbøl, hvoraf det største tiltag består i etableringen af en ny pitch til ca. 0,120 mio. kr. og dermed få skabt et anlæg, som er velegnet til formålet.

  Cricketafdelingen oplyser derudover, at der på et møde mellem parterne er enighed om at indgå et samarbejde mellem Holbøl Foredrags- & Idrætsforening og Bov IF cricket.

  Med etablering af en kampbane på Holbøl Idrætsanlæg er det hensigten, at anlægget på Grænsestadion fremadrettet alene bliver anvendt til træning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at bevilling på 0,050 mio. kr. til Bov IF cricket fastholdes,

  at bevillingens nye forudsætninger for cricketbanens placering på Holbøl Idrætsanlæg i stedet for Grænsestadion godkendes, og

  at alle øvrige omkostninger vedrørende etablering af cricketbane på Holbøl Idrætsanlæg er Aabenraa Kommune uvedkommende.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/15925, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, Jette Julius Kristiansen (O), har begæret en sag i udvalget vedrørende spørgsmålet om, hvordan de tre samarbejdspartnere - Kulturelt Samråd, Aabenraa Fritidsråd og Aabenraa Kommunes Billedkunstråd - får mulighed for at overføre uforbrugte driftsmidler til efterfølgende regnskabsår.

  Aabenraa Fritidsråd og Kulturelt Samråd bevilliger såvel tilskud som underskudsgarantier. Det kendetegner dog også begge råds puljer, at ekstern medfinansiering er et tildelingskriterium. Aabenraa Kommunes Billedkunstråds praksis har været at spare bevillinger op til større investeringer i kunst og for at kunne matche fonde eller andre investorers bidrag.

  Da det er vanskeligt at forudse, hvor mange ansøgninger der fremkommer sidst på året, hvor mange underskudsgarantier der kommer til udbetaling og hvilke eksterne fondsmidler der muliggør f.eks. realiseringen af en udsmykning, risikerer uforbrugte midler ikke at komme det område til gavn, som de er afsat til i budgettet. Rådene har derfor gentagende gange forsøgt at løfte spørgsmålet om muligheden for at få overførselsadgang i lighed med de midler, der afsættes som puljer/projekter, hvor der er ekstern medfinansiering.

  Byrådet besluttede på mødet den 25. april 2018 en justering af overførselsreglerne og dermed retningslinjerne for Dialogbaseret aftalestyring.

  Kulturelt Samråd og Aabenraa Fritidsråd er stadig en del af reglerne under ”øvrige overførsler”, hvor der ikke er overførselsret. Billedkunstrådet er jf. retningslinjerne nævnt under kategori 2 bortset fra rådets egne driftsmidler, som er en øvrig overførsel.

  Endvidere blev det besluttet, at underskudsgarantier håndteres som en hensættelse på kommunens status, hvilket betyder, at de ved regnskabsafslutning flyttes fra drift til statuskonti og udbetales fra statuskonti, såfremt den skal indløses.   

  Endvidere blev besluttet, at underskudsgarantier håndteres som en hensættelse på kommunens status, hvilket betyder garantier ved regnskabsafslutning flyttes fra drift til statuskonti og udbetales fra statuskonti, såfremt den skal indløses. 

  Forvaltningen vil i samarbejde med Staben i løbet af 2018, vurdere mulighederne for, hvordan tilskuddene til disse tre råd kan håndteres mere smidigt administrativt indenfor nuværende retningslinjer i kasse- regnskabsregulativet og dialogbaseret aftalestyring, således at bevillingerne fuldt ud bliver anvendt til formålene.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at beslutningen i Byrådet den 25. april 2018 vedrørende overførselsregler fastholdes, og

  at forvaltningen vurderer mulighederne for mere smidig håndtering af udbetaling af tilskud indenfor nuværende retningslinjer i kasse- regnskabsregulativet og Dialogbaseret aftalestyring.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2018

  Godkendt,

  idet forvaltningen udarbejder oplæg til en mere smidig administrationsform.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/16035, Sagsinitialer: brd

  Sagsfremstilling

  Repræsentanter fra Kollund Lokalråd har fået udarbejdet et forslag til et molebad ved Kollund Mole. Molebadet ligger på østsiden af molen i Kollund. Lokalrådet vurderer, at projektet vil blive til gavn for både beboere og turister.

  Lokalrådet ønsker, at søge forskellige fonde og ønsker i den anledning en tilkendegivelse om der fra kommunens side ses positivt på projektet og tilkendegivelse om støtte, såfremt der opnås fondsfinansiering. Lokalrådet ønsker endvidere kommunens bistand til undersøgelse af såvel myndigheds- som planmæssige forhold.

  Forvaltningen vurderer, at projektet kunne være et positivt tiltag i udvikling af Kollund Mole til rekreative formål, og at projektet er i overensstemmelse med et af de tre indsatsområder i Kultur og Fritidspolitikken ”Land Vand og By”, hvor følgende fremgår;

  ”Vi vil styrke forbindelsen mellem land, vand og by og skabe liv på landet, på vandet og i byens rum.

  Vi vil tage udgangspunkt i lokale ønsker og behov, så det særlige ved hvert enkelt sted udnyttes.

  Aabenraa Kommunes historie og kulturelle baggrund skal komme til syne igennem gode oplevelser i naturen.

  Vi vil sætte fokus på det særlige ved vandet, det kystnære område, øerne og de muligheder, der byder sig ved havne og på strande.

  Vi vil udvikle en bred vifte af åbne aktiviteter på og ved vandet for at give borgere og besøgende mulighed for at opleve naturen, historien og kulturen.”

  Forvaltningen vurderer det vil være hensigtsmæssigt, at der i samme forbindelse bliver udarbejdet en samlet plan for hele molen bl.a. i forhold til forskønnelse og bedre udnyttelse af arealet til rekreative formål.

  Forvaltningen anbefaler, at der ses positivt på projektet og at kommunen yder bistand til en samlet plan for området og myndighedsbehandling samt tilkendegivelse om økonomisk støtte på 0,3 mio. kr.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Planmæssige forhold

  Den del af anlægget som lægger på vandsiden skal godkendes hos Kystdirektoratet. På landsiden vurderes projektet at være i overensstemmelse med lokalplanen for området Lokalplan Kollund Mole 4/79-1.

  Anlægget stemmer ind i lokalplanens formål og ændrer ikke det bestående miljø i så væsentlig grad, at det udløser lokalplanpligt.

  Det skal i det videre forløb undersøges om der er yderligere opmærksomhedspunkter.

  Økonomi og afledt drift

  Kollund Lokalråd oplyser, at projektet på nuværende grundlag er estimeret til ca. 0,8 mio. kr. inkl. moms, men der er en vis usikkerhed. Derfor anbefales det at prissætning kvalificeres ved rådgivning fra ingeniør.

  I budget 2018 er der på investeringsoversigten afsat 0,970 mio. kr. i 2018 til ”Udviklingsplaner byfornyelse”, som er frigivet ved budgetvedtagelsen. Der er tale om en pulje, der bl.a. kan anvendes til arbejdet med yderligere udviklingsplaner, forundersøgelser, programmer i forbindelse med områdefornyelse, skitse- og projektforslag til mindre bysamfund, hvor der ikke er udviklingsplaner, samt eventuelle mindre anlægsprojekter, der ikke er omfattet af materialepuljen

  Forvaltningen foreslår, at udgifterne til den samlede plan og udgifter til kvalificering af anlægsprojektet på maks. 0,1 mio. kr. afholdes inden for disse midler, og at der reserveres 0,3 mio. kr. til projektet, under forudsætning af at projektet opnår yderlige fondsstøtte. I alt 0,4 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller, 

  Til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget samt i Teknik- og Miljøudvalget.

  Til beslutning i Vækstudvalget for Land og By.

  at kommunen er positiv overfor projektet,

  at forvaltningen yder bistand til plan og myndighedsmæssige forhold,

  at der ydes støtte på maks. 0,1 mio. kr. til en samlet plan og kvalificering af anlægsbudget, finansieret af anlægsprojektet ”Udviklingsplaner byfornyelse”, og

  at der reserveres 0,3 mio. kr. til anlægsprojektet ”Udviklingsplaner byfornyelse” til anlæg af projektet ”Kollund Mole”.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2018

  Orientering taget til efterretning.

  Teknik- og Miljøudvalget gør opmærksom på, at der skal afsættes midler til afledt drift af Økonomiudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2018

  Taget til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-06-2018

  1., 2. og 3. at godkendt.

  4. at stemte Jette Julius Kristensen (O) for, imod stemte Philip Tietje (V), Erik Uldall Hansen (V), Erwin Andresen (S), Søren Frederiksen (V) og Egon Madsen (A) med begrundelse om, at der ønskes yderligere kvalificering af projektet.

  Afbud: Michael Christensen (F)

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/22770, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om Jacob Michelsens Gård - beliggende Toften 37 i Aabenraa.

  Jacob Michelsens Gård blev udskilt fra Museum Sønderjylland, der indtil 1. januar 2018 indgik som en del af Aabenraa Museum ved museumsfusionen i 2007.

  Gårdens historie går tilbage til Aabenraas jordebog fra 1535. I 1847 kom gården i slægten Michelsens eje. I dag er det fredede stuehus fra før 1826 og den fredede have med ladebygning, huggehus og bagehus fra 1876 er åbnet for publikum. Genstandene ejes af en fond. Aabenraa Kommune erhvervede ejendommen i 1986 og ejendommen blev fredet i 1988. De fredningsmæssige værdier knytter sig til hele det levende kulturmiljø, der afspejler livet på en typisk bondegård i de sidste århundrede.

  Der er et stort frivilligt engagement omkring gården. De frivillige har stiftet en forening, som står for aktiviteterne i museet og haven mod at ansvaret for drift og vedligeholdelsen varetages af Aabenraa Kommune.

  På et møde i april 2017 mellem de frivillige og Aabenraa Kommune blev en gennemgang af bygningsmassen, som de frivillige havde fået udarbejdet af personer med byggesagkyndig baggrund, fremlagt. De frivillige ønsker en række forbedringer udført i forhold til den museale del. Aabenraa Kommune tilkendegav, at man ville forholde sig til de bygningsmæssige udfordringer.

  Efterfølgende har Aabenraa Kommune fået udarbejdet handlingsplaner, der belyser såvel de udvendige som indvendige bygningsmæssige udfordringer. Det er især de tekniske installationer, el og varmeanlæg, der trænger til en gennemgribende renovering for at opretholde bygningens fredningsværdi, men også en del overflader på vægge og lofter bliver nødvendige at renovere i forhold til gårdens overlevelse på sigt som museum.

  Aabenraa Kommune har som ejer af bygningerne en række handlemuligheder i forhold til bygningernes fremtidige anvendelse, som forvaltningen vil fremlægge på udvalgsmødet.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Planmæssige forhold

  Jacob Michelsens Gård er fredet og omfatter både haven og driftsbygninger.

  Det betyder, at ændringer af bygningerne og haven  udover almindeligt vedligehold skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

  Jacob Michelsens Gård er desuden omfattet af Lokalplan M72 Område omkring Vestvejen, Aabenraa fra 1993.   

  Høring/udtalelse

  Familiefonden, som ejer genstandende, og de frivillige organiseret i foreningen Aktivitetsgruppen Jacob Michelsens Gård har været inddraget i udarbejdelsen af handlingsplanerne.

  Indstilling

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2018

  Udsættes.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2018

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/30732, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  I denne sag bliver Kultur- og Fritidsudvalget orienteret om status på de udviklingsforløb, der er blevet igangsat på idrætsfacilitetsområdet som følge af den nye tilskudsmodel.

  Da tilskudsmodellen blev vedtaget d. 21.11.16 var det med beslutning om, at Grænsehallerne, Kliplev Hallen, Bov Svømmehal og Bolderslev Fritidscenter skulle tilbydes særlige udviklingsforløb. Baggrunden er, at det er de fire faciliteter, der har oplevet størst negativ forandret økonomi som følge af tilskudsmodellen.

  Målet med forløbene er at undersøge, om der er særlige behov for nye arbejdsgange, aktivitetsudvikling, investeringer mm. for at fremtidssikre faciliteterne. På den baggrund skal der i efteråret 2018 indledes en dialog med faciliteterne for at indgå en aftale med dem om tildelingen af tilskud for 2019 evt. med ændret økonomi, længere indfasningsperiode eller andre særlige forhold, såfremt dette vurderes at være nødvendigt.

  Status på udviklingsforløb

  Grænsehallerne

  I Grænsehallerne har eksterne rådgivere gennemført en markedsanalyse, der har givet nye brugere, et nyt bestyrelsesmedlem og kunder til caféen. Herefter er der igangsat en strategiudviklingsproces, der har resulteret i en handleplan frem mod 2021.

  Næste fase forventes igangsat i efteråret og omhandler et skitseforslag til udvikling af rum og rammer. Igennem hele forløbet har en konsulent på ugentlig basis støttet udviklingen og bestyrelsen har gennem hele processen spillet en aktiv rolle.

  Bolderslev Fritidscenter

  I Bolderslev Fritidscenter er der blevet arbejdet aktivt med at få flere aktiviteter i hallen, og det er lykkedes, blandt andet ved at de nu kan opdele hallen i tre rum. Det forventes, at der bliver igangsat en markedsanalyse senest i efteråret 2018, ligesom mulighederne undersøges, da den nuværende halinspektør går på pension ved udgangen af 2018.

  Kliplev Hallen

  I Kliplev Hallen har bestyrelsen haft behov for tid til internt at finde ud af, om de ser et behov for at igangsætte en udviklingsproces. De er i maj 2018 blevet enige om, at de gerne vil igangsætte en markedsundersøgelse.

  Bov Svømmehal

  Bov Svømmehal er fra 1. januar 2018 blevet en del af Aktiv Aabenraa og dermed ses de tre svømmehaller nu som en samlet enhed. I foråret 2018 har Aktiv Aabenraa lavet en mini-kortlægning af effekterne ved bl.a. indførsel af gratis pensionistsvømning. Aktiv Aabenraa forventer derudover at igangsætte en markedsundersøgelse i juni/ august 2018 i alle tre svømmehaller.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomisk oversigt 2017

  Forventede forenings-timer i hallen

  Endelig opgørelse foreningstimer i hallen

  Forventet underskuds-dækning

  Endelig opgørelse underskuds-dækning

  Grænsehallerne

  4.091 hal

  0 akt. rum

  3.546 hal

  419 akt. rum

  823.254 kr.

  920.549 kr.

  Kliplev Hallen

  1.015

  1.222

  214.371 kr.

  154.341 kr.

  Bolderslev Fritidscenter

  950

  1.112

  239.679 kr.

  192.699 kr.

  Aktiv Aabenraa- Bov Svømmehal

  1.097

  1.044

  -7.265 kr.

  3.864 kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2018

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/15985, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  På Teknik- og Miljøudvalgets møde i juni 2017 blev der orienteret om samarbejdet med Just Human, Kompan og Rødekro Udviklingsråd.

  På henholdsvis Vækst- og Udviklingsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget i september/oktober, blev placeringen af aktivitetspladsen samt efterfølgende overtagelse og drift at pladsen godkendt.

  Der er på nuværende tidspunkt fundet lidt over halvdelen af finansieringen til pladsen. Der er stadig fonde der ikke har givet tilbagemelding på ansøgninger, og der sælges sponsorpakker til lokale virksomheder og foreninger.

  Som en del af fundraisingen afholdes der Walk’n talk søndag den 24. juni kl. 13-15. Det er Just Human og Rødekro Udviklingsråd der står for planlægning og koordinering af fundraising og Walk’n talk.

  Der er fremsendt invitationer til Walk’n Talk samt indvielsen af pladsen den 2. september 2018 til alle medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt til Vækstudvalget for Land og By og Borgmesteren.  Det er alle tre udvalg der er inviteret da projektet har snitflader til alle udvalg. Det er frivilligt for medlemmerne af udvalgene om de ønsker at deltage. Formændene og Borgmesteren har fået en særskilt invitation.

  Walk’n talk søndag den 24. juni kl. 13-15 er med start og afslutning ved Rødekro Hallen, Østergade 40B, Rødekro.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2018

  Taget til efterretning.

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2018

  Taget til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-06-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Michael Christensen (F)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Der blev orienteret om:

  • Indvielse af H.P. Sørensens skulptur ved Damms Gård
  • Henvendelse fra Høje Kolstrup Boldklub

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2018

  Jette Julius Kristiansen (O) deltager på udvalgets vegne i indvielse af H.P. Sørensens skulptur ved Damms Gård i Felsted.