Beslutningsprotokol

tirsdag den 7. august 2018 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger: Afbud: Jonas Haase og Signe Bekker Dhiman
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Kultur- og Fritidsudvalget
   tirsdag den 7. august 2018 kl. 16.00

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2018

  Godkendt idet sag 90 flyttes op umiddelbart efter punkt 84.

  Afbud: Jonas Haase (A) og Signe Bekker Dhiman(A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/22770, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om Jacob Michelsens Gård - beliggende Toften 37 i Aabenraa.

  Jacob Michelsens Gård blev udskilt fra Museum Sønderjylland, der indtil 1. januar 2018 indgik som en del af Aabenraa Museum ved museumsfusionen i 2007.

  Gårdens historie går tilbage til Aabenraas jordebog fra 1535. I 1847 kom gården i slægten Michelsens eje. I dag er det fredede stuehus fra før 1826 og den fredede have med ladebygning, huggehus og bagehus fra 1876 er åbnet for publikum. Genstandene ejes af en fond. Aabenraa Kommune erhvervede ejendommen i 1986 og ejendommen blev fredet i 1988. De fredningsmæssige værdier knytter sig til hele det levende kulturmiljø, der afspejler livet på en typisk bondegård i de sidste århundrede.

  Der er et stort frivilligt engagement omkring gården. De frivillige har stiftet en forening, som står for aktiviteterne i museet og haven mod at ansvaret for drift og vedligeholdelsen varetages af Aabenraa Kommune.

  På et møde i april 2017 mellem de frivillige og Aabenraa Kommune blev en gennemgang af bygningsmassen, som de frivillige havde fået udarbejdet af personer med byggesagkyndig baggrund, fremlagt. De frivillige ønsker en række forbedringer udført i forhold til den museale del. Aabenraa Kommune tilkendegav, at man ville forholde sig til de bygningsmæssige udfordringer.

  Efterfølgende har Aabenraa Kommune fået udarbejdet handlingsplaner, der belyser såvel de udvendige som indvendige bygningsmæssige udfordringer. Det er især de tekniske installationer, el og varmeanlæg, der trænger til en gennemgribende renovering for at opretholde bygningens fredningsværdi, men også en del overflader på vægge og lofter bliver nødvendige at renovere i forhold til gårdens overlevelse på sigt som museum.

  Aabenraa Kommune har som ejer af bygningerne en række handlemuligheder i forhold til bygningernes fremtidige anvendelse, som forvaltningen vil fremlægge på udvalgsmødet.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Planmæssige forhold

  Jacob Michelsens Gård er fredet og omfatter både haven og driftsbygninger.

  Det betyder, at ændringer af bygningerne og haven  udover almindeligt vedligehold skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

  Jacob Michelsens Gård er desuden omfattet af Lokalplan M72 Område omkring Vestvejen, Aabenraa fra 1993.   

  Høring/udtalelse

  Familiefonden, som ejer genstandende, og de frivillige organiseret i foreningen Aktivitetsgruppen Jacob Michelsens Gård har været inddraget i udarbejdelsen af handlingsplanerne.

  Indstilling

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2018

  Udsættes.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2018

  Udsat.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2018

  Taget til efterretning og indgår i drøftelsen på et temamøde om anlæg.

  Afbud: Jonas Haase (A) og Signe Bekker Dhiman(A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/30732, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  I denne sag bliver Kultur- og Fritidsudvalget orienteret om status på de udviklingsforløb, der er blevet igangsat på idrætsfacilitetsområdet som følge af den nye tilskudsmodel.

  Da tilskudsmodellen blev vedtaget d. 21. november 2016 var det med beslutning om, at Grænsehallerne, Kliplev Hallen, Bov Svømmehal og Bolderslev Fritidscenter skulle tilbydes særlige udviklingsforløb. Baggrunden er, at det er de fire faciliteter, der ved opstart viste størst negativ forandret økonomi som følge af tilskudsmodellen.

  Målet med forløbene er at undersøge, om der er særlige behov for nye arbejdsgange, aktivitetsudvikling, investeringer mm. for at fremtidssikre faciliteterne. Ved tildeling for 2019 laves der aftale med faciliteterne, med baggrund i de særlige udviklingsplaner evt. med ændret økonomi, længere indfasningsperiode eller andre særlige forhold, såfremt dette vurderes at være nødvendigt.

  Status på udviklingsforløb

  Grænsehallerne

  I Grænsehallerne har eksterne rådgivere gennemført en markedsanalyse, der har givet nye brugere, et nyt bestyrelsesmedlem og kunder til caféen. Herefter er der igangsat en strategiudviklingsproces, der har resulteret i en handleplan frem mod 2021.

  Næste fase forventes igangsat i efteråret og omhandler et skitseforslag til udvikling af rum og rammer. Igennem hele forløbet har en konsulent på ugentlig basis støttet udviklingen og bestyrelsen har gennem hele processen spillet en aktiv rolle.

  Bolderslev Fritidscenter

  I Bolderslev Fritidscenter er der blevet arbejdet aktivt med at få flere aktiviteter i hallen, og det er lykkedes, blandt andet ved at de nu kan opdele hallen i tre rum. Det forventes, at der bliver igangsat en markedsanalyse senest i efteråret 2018, ligesom mulighederne undersøges, da den nuværende halinspektør går på pension ved udgangen af 2018.

  Kliplev Hallen

  I Kliplev Hallen har bestyrelsen haft behov for tid til internt at finde ud af, om de ser et behov for at igangsætte en udviklingsproces. De er i maj 2018 blevet enige om, at de gerne vil igangsætte en markedsundersøgelse.

  Bov Svømmehal

  Bov Svømmehal er fra d. 1. januar 2018 blevet en del af Aktiv Aabenraa og dermed ses de tre svømmehaller nu som en samlet enhed. I foråret 2018 har Aktiv Aabenraa lavet en mini-kortlægning af effekterne ved bl.a. indførsel af gratis pensionistsvømning. Aktiv Aabenraa forventer derudover at igangsætte en markedsundersøgelse i august 2018 i alle tre svømmehaller.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomisk oversigt 2017

  Forventede forenings-timer i hallen

  Endelig opgørelse foreningstimer i hallen

  Forventet underskuds-dækning

  Endelig opgørelse underskuds-dækning

  Grænsehallerne

  4.091 hal

  0 akt. rum

  3.546 hal

  419 akt. rum

  823.254 kr.

  920.549 kr.

  Kliplev Hallen

  1.015

  1.222

  214.371 kr.

  154.341 kr.

  Bolderslev Fritidscenter

  950

  1.112

  239.679 kr.

  192.699 kr.

  Aktiv Aabenraa- Bov Svømmehal

  1.097

  1.044

  -7.265 kr.

  3.864 kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2018

  Udsat.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jonas Haase (A) og Signe Bekker Dhiman(A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/16721, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  Ensted Idrætsanlæg (EIA) blev på Byrådets møde den 20. december 2017 bevilliget en kommunegaranti på 5,6 mio. kr. samt fik et areal stillet vederlagsfrit til rådighed til udvidelse af Ensted Idrætsanlæg med handicapvenlig indgang, aktivitetsrum og multirum.

  Forøget byggeomkostninger

  I forbindelse med byggeansøgningen konstaterer EIA, at jordforholdene er dårligere end forventet, hvilket medfører at hele byggeriet skal funderes med pæle.

  I forbindelse med fastlæggelse af alle detaljer for udvidelsen, har EIA været i dialog med forvaltningen om etablering af parkeringspladser, hvor størrelsen af P-pladsen og krav til belægningen blev drøftet.

  EIA oplyser, at de i anlægsbudget har afsat et beløb til en løsning med stenmelsbelægning, men at de ønsker en bedre kvalitet for at minimere driftsomkostningerne.

  Ansøgning om tilskud

  Efter konstatering af disse ekstra byggeomkostninger har EIA efterfølgende sendt en ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på i alt 0,720 mio. kr. vedrørende ekstraudgifter til pælefundering og etablering af P-pladser.

  EIA oplyser, at omkostningerne til pælefunderingen er på 0,682 mio. kr., hvilket er større end det beløb, de har afsat til uforudsete udgifter i anlægsbudgettet. Derfor søger de kommunen om et tilskud på 0,525 mio. kr. til dækning af ekstraomkostningerne.

  Derudover anslår EIA, at ekstraomkostningerne til at etablere flisebelægning på de nye P-pladser udgør 0,195 mio. kr. som ligeledes søges finansieret ved et tilskud.

  Kultur, Miljø & Erhverv har været i dialog med EIA for at få belyst, hvilke konsekvenser det vil få for projektets gennemførelse, såfremt Aabenraa Kommune helt eller delvist ikke imødekommer ansøgningen om tilskud til pælefundering og P-pladser.

  EIA oplyser, at de ved afslag på ansøgningen vil tilpasse projektet, ved at vælge den billigere stenmelsbelægning på P-pladserne, ligesom de vil skære ned i inventar, på højtaler/musikanlæg o.lign., samt at de bliver nød til at trække på forventet overskud for 2019 og 2020. Der vil ikke ske tilpasninger i forhold til den fysiske bygning.

  EIA oplyser endvidere, at de for nuværende ikke har planer om, at finansiere ekstraomkostningerne til pælefundering og P-pladser gennem låneoptag, hvorfor en ansøgning om udvidelse af den kommunale garanti ikke er på tale p.t. EIA vil i stedet forsøge, at ansøge fonde om støtte til det formål denne ansøgning adresserer.

  På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. juni 2018 godkendte udvalget, at EIA kunne etablere P-pladser på areal, som kommunen ejer, ved idrætsanlægget. Af godkendelse fremgår, at arealet stilles vederlagsfrit til rådighed for EIA, at P-pladserne skal være offentlig tilgængelige, at P-pladserne skal udføres med fast belægning, kantsten og belysning.

  Da der ikke er afsat ekstra anlægs- eller driftsmidler i Kultur- og Fritidsudvalgets budget i 2018 til at imødekomme en ansøgning om tilskud på i alt 0,720 mio. kr., foreslås det at ansøgningen ikke imødekommes og at kommunen anbefaler over for EIA, at projektet beskæres i forhold til de foreslåede prioriteringer.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgningen om tilskud til pælefundering og etablering af parkeringsareal ikke imødekommes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2018

  Godkendt.

  Imod stemte Kurt Andresen (S), med den begrundelse at ansøgning om tilskud ønskes medtages ved budgetforhandlingerne vedrørende 2019. 

  Afbud: Jonas Haase (A) og Signe Bekker Dhiman(A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/20979, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalgets kommende temamøder og besøg fastlægges.

  I forbindelse med temaintroduktionen til udvalgets anlæg den 7. marts 2018, blev der udtrykt ønske om et temamøde om de anlæg, der sorterer under udvalget.

  På mødet den 2. maj 2018 godkendte udvalget en drejebog for tilpasning af Kultur- og Fritidsudvalgtes budget, hvori indgår et temamøde i november 2018.

  Udvalgets medlemmer er inviterede til at deltage i en besøgsrunde til Grænsehallerne og Løjt- og Fladhøj Idrætscenter sammen med kommunens halinspektører den 21. september 2018.

  Udvalget har desuden udtrykt ønske om at besøge en række aktører og institutioner under deres ressort.

  Dialogmødet med Campusrådet, der var fastsat til 18. september 2018, foreslås flyttet til den 5. december 2018, da Campusrådet ikke har konstitueret sig endnu på det tidspunkt.

  Forvaltningen foreslår, at der afholdes

  • temamøde om anlæg den 24. september 2018 kl. 14.00-16.00, og
  • temamøde om tilpasning af budget den 13. november 2018 kl. 12.00-16.00.

  Forvaltningen foreslår, at indhold og besøgssteder for en eventuel besøgsrunde drøftes og tidsfastsættes, såfremt der er tilslutning fra mindst fem af udvalgets medlemmer.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der afholdes temamøde om anlæg den 24. september 2018 kl. 14.00-16.00,

  at der afholdes temamøde om tilpasning af Kultur- og Fritidsudvalgets budget den 13. november 2018 kl. 12.00-16.00, og

  at forvaltningen udarbejder plan for besøgsrunde.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jonas Haase (A) og Signe Bekker Dhiman(A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/16336, Sagsinitialer: lfi

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende retningslinjer for udmøntningen af stramninger/ændringer i Folkeoplysningsloven.

  Folketinget har den 13. december 2016 vedtaget ændringer i Folkeoplysningsloven med virkning fra 1. januar 2017.

  Formålet med ændringerne er at sikre, at kommunen ikke yder tilskud og/eller anviser kommunale lokaler til foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Endvidere sikres det, at kommunen ikke yder tilskud til foreningsaktiviteter, der har karakter af gudsdyrkelse eller kirkelige handlinger.

  Lovændringerne forpligter kommunen til

  - at føre tilsyn med foreninger, som får tilskud og/eller
  anvender kommunale lokaler. Dette krav gælder også i forhold til foreninger, der er godkendt på andet grundlag end Folkeoplysningsloven,

  - at offentliggøre tilskudsregnskaber for folkeoplysende foreninger, samt at offentliggøre en fortegnelse over alle foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler efter Folkeoplysningsloven, og

  - at offentligøre en fortegnelse over foreninger, hvor der er truffet beslutning om tilbagebetaling af og/eller afslag på godkendelse, tilskud og lån af lokaler på baggrund af foreningens virke og kommunens tilsyn.

  Da der fra kulturministeriet og KL´s side har været en del usikkerhed omkring kravene, har forvaltningen først nu udarbejdet retningslinjer for, hvordan lovændringerne kan inddrages i Aabenraa Kommunes arbejde med foreninger under Folkeoplysningsloven.

  Forslaget indebærer, at

  • der udarbejdes en oversigt over bevilgede tilskud for 2017, som lægges ud på kommunens fritidsportal/hjemmeside,
  • foreninger udarbejder et tilskudsregnskab for 2018 og fremover, som offentliggøres på kommunens fritidsportal/hjemmeside,
  • fortegnelse over foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler, kan trækkes via kommunens fritidsportal/hjemmeside,
  • sager, der behandles politisk og hvorpå der gives afslag, offentliggøres på en oversigt på kommunens fritidsportal/hjemmeside,
  • der foretages tre til fem uanmeldte tilsyn pr. år og at der føres yderligere tilsyn efter behov og
  • foreninger og øvrige forvaltninger/afdelinger orienteres om den nye lovgivning og konsekvenserne heraf.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Lovgrundlag

  Lov nr. 1553 af 13. december 2016 – Lov om ændring af folkeoplysningsloven m.v.

  Økonomi og afledt drift

  Som følge af ændring i Folkeoplysningsloven og Ligningsloven, er der i godkendte lov- og cirkulæreprogram  for juni 2017, givet 0,064 mio. kr. i 2017 og 0,042 mio. kr. i 2018 og frem til ændret kriterier for tilsynspligt. Midlerne er tilgået Økonomiudvalget under politikområdet ”administrativ organisation”.

  Høring/udtalelse

  Retningslinjerne har været sendt i høring ved Aabenraa Fritidsråd, som generelt bemærker, at det ikke må betyde en ekstra administrativ byrde og udgift for de foreninger Fritidsrådet repræsenterer.

  Specifikt bemærker Fritidsrådet i forhold til § 29, stk. 3 om offentliggørelse af foreningernes regnskaber at det kun er bestemte foruddefinerede nøgletal, der bør offentliggøres generelt, således at det ikke giver anledning til "nysgerrighed" foreningerne imellem, der kan føre til misfortolkninger/misforståelser.

  Det er desuden Fritidsrådets opfattelse, at de specifikke foreningsregnskaber ikke bør udleveres uden en saglig begrundelse.

  Forvaltningen har efterfølgende imødekommet hørringssvaret ved at udforme retningslinjerne, så det alene er tilskudsregnskaberne, der offentliggøres.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at retningslinjerne for Aabenraa Kommune godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jonas Haase (A) og Signe Bekker Dhiman(A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1605, Sagsinitialer: uv

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget og Børn- og Uddannelsesudvalget anbefale, at bevillingen til Fritidspas overføres til Børne- og Uddannelsesudvalget i perioden 1. august 2018 – 31. december 2020.

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 2. maj 2018 at bevillingen på 0,100 mio. kr. vedrørende Fritidspas overføres til Børn og Uddannelsesudvalget for perioden august 2018 – december 2020. Beslutningen betyder at visitationen af Fritidspas varetages ude på skolerne og at Kultur, Miljø & Erhverv initierer en evaluering af ordningen i 2020, så den eventuelt kan gøres permanent.

  Børne- og Uddannelsesudvalget havde sagen til orientering på deres møde den 8. maj 2018, og ønskede en tydeliggørelse af, at Fritidspasset omfatter alle skoledistriktets børn. Dette er i overensstemmelse med den hidtil gældende praksis.

  Herudover skal der aktivt tages stilling til overførsel af bevillingen.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv samt Børn og Skole indstiller,

  at ansvaret for visiteringen af Fritidspas overgår til Børn og Skole pr. 1. august 2018,

  at fordelingen finder sted under hensyntagen til alle skoledistriktets børn,

  at der i 2018 anbefales, at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,044 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, som tilgår Børne- og Uddannelsesudvalget,

  at der i 2019-2020 gives en negativ rammekorrektion på 0,100 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, som tilgår Børne- og Uddannelsesudvalget, og

  at Kultur, Miljø & Erhverv tager initiativ til at evaluere anvendelsen af resurserne og samarbejdet mellem skoler, foreninger og forvaltning i 4. kvartal 2020.    

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jonas Haase (A) og Signe Bekker Dhiman(A).

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  1.-2. at godkendt,

  3.-4. at anbefales godkendt, og

  5. at godkendt med bemærkning om, at evalueringen bør ske i 2. kvartal 2020, således at den kan indgå i budget 2021.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23455, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Kultur og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til en justering af retningslinjerne for kommunens digitale informationstavler, og forslag til ændret prismodel. Kultur, Miljø & Erhverv vurderer at den nuværende model ikke virker efter hensigten

  Status
  Intern opgørelse af forvaltningen har til og med juni måned registreret 48 henvendelser fra aktører som har ønsket at anvende informationstavlerne. Af disse er de 41 blevet accepteret. Ud af de 41 accepterede annoncer var 16 gratis annoncer. Det betyder ikke at der har været 25 betalende annoncer, idet nogle annoncører har valgt ikke at annoncere alligevel. Der har været 9 betalende annoncer.

  Problemer med nuværende model
  Den nuværende model har vist sig uhensigtsmæssig af tre årsager:

  For det første har retningslinjerne, fungeret som en barriere for mindre mere lokale arrangementer. Retningslinjerne angiver at annoncer på informationstavlerne er for ”Større events der er med til at brande kommunen, og styrke sammenhængskraften i hele kommunen” . Det erkendes, at der med udgangspunkt i dette kriterie fra kommunens side har været anlagt en for restriktiv vurdering af, hvilke typer arrangementer der kan få plads på informationstavlerne. Det har betydet at der har været for få annoncer, i forhold til at der skabes et dynamisk flow på informationstavlerne.

  For det andet angiver retningslinjerne at ”priserne er for aktører med et forretningsmæssigt øjemed. Aabenraa Kommune og ikke kommercielle aktører kan i visse tilfælde benytte info-tavlerne uden beregning, dette sker efter aftale med Aabenraa Kommune”.

  Reelt har det vist sig vanskeligt at opretholde en konsekvent sondring i forhold til, hvem der er kommerciel aktør, og som skal betale, og hvem der ikke er kommercielle aktører. Det har medført et uforholdsmæssigt pres hen mod gratis annoncering, og har til tider skabt grobund for utilfredshed og forvirring hos annoncørerne.

  For det tredje vurderes prissætningen for annoncering at være for høj. Den eksisterende prismodel har følgende annonceringspriser: En uge koster 1.750 kr. / To uger koster 3.000 kr. Priserne blev fastsat på baggrund af en markedsundersøgelse af, hvad prisniveauet er i andre kommuner, som har lignende informationstavler. Der henvises til bilag: Eksempler på prissætning for digitale informationsskærme i andre kommuner

  Revurderet model for annoncering

  Forvaltningen har på baggrund af dialog med udvalgte aktører fået tilbagemeldinger, hvor der blandt andet udtrykkes ønske om:

  • Mulighed for lokal anvendelse af informationstavlerne
  • Justering af prisniveauet

  Forvaltningen forslår på ovenstående baggrund at retningslinjerne justeres så de for annoncører bliver enkle at forstå, og forvaltningen ikke skal anlægge skøn. 

  I forhold til kriterier
  Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler at kriteriet for annoncering ”større events der er med til at brande kommunen”, udgår. Det betyder at en aktivitet ikke behøver have en given størrelse for at kunne blive annonceret. Det vil være med til at tilgodese mindre og mere lokale arrangementer. Det fastholdes at der skal være tale om aktiviteter inden for event- og oplevelses segmentet, eller annoncer vedrørende borgerinformation.

  I forhold til priser
  Kultur, Miljø & Erhverv foreslår en model som indfører ens betaling for alle annoncører. Annoncer, som der drejer sig om kommunal borgerinformation (Eks. ”husk pas”, ”skoleindskrivning”), skal ikke betale for annoncering.

  Arrangementer som afvikles 100 % af Aabenraa Kommune, og som har gratis entré, skal heller ikke betale for annoncering. 

  For alle andre annoncører opkræves betaling. Betalingen skal være med til at dække kommunens driftsomkostninger, men bør samtidig holdes på et sådant niveau, at annoncørerne finder det interessant at annoncere.

  Lovgrundlag

  Alle informationstavlerne er opsat på vejmatrikel, hvor det er vejloven som er gældende. Der er givet tilladelse af vejmyndigheden efter vejlovens § 80, og de administreres efter vejlovens bestemmelser

  Økonomi og afledt drift

  Forslag til ny prisstruktur
  Forvaltningen foreslår en justering af prisen for annoncering.

  Det er målet, at driftsomkostninger tilknyttet informationstavlerne, kan dækkes via betalende annoncering.

  Informationstavlernes driftsomkostninger løber pr. år op i ca. 0,235 mio. kr. Jævnfør vedlagte bilag med opgørelse over driftsomkostningerne.

  Forvaltningen foreslår på baggrund af de estimerede driftsomkostninger pr. år, at der arbejdes videre med følgende prissætning for annoncer:

  En annonce på informationstavlerne i en uge for 650 kr.

  Klippekort med 5 annoncer for 2.925 kr.

  Klippekort med 10 annoncer for 5.200 kr.   
           

  Alle priser er ex. moms

  Annoncører som ønsker at annoncere skal desuden selv sørge for grafisk opsætning af annonce.

  Forvaltningen forventer, at der betales for 50 % af det samlede antal årlige annoncer, hvilket vil generere et salg på 312 annoncer pr. år af 650 kr. Det vil ikke være helt tilstrækkeligt til at dække de årlige driftsomkostninger, idet indtægten i så fald vil være  ca. 0,200 mio. kr.

  Det skaber et estimeret underskud på 0,035 mio. kr. som dækkes af Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller

  at kriteriet for annoncering ”større events der er med til at brande kommunen”, udgår af retningslinjerne.

  at prisen for annoncering justeres i henhold til forvaltningens forslag i sagsfremstillingen,

  at alle annoncører betaler samme pris for annoncering,

  at Aabenraa Kommune for borgerinformation og offentlige arrangementer, hvor der ikke opkræves entre, ikke skal betale for annoncering, og

  at et eventuelt underskud på driften behandles ved bevillingskontrol pr. 30. september 2018.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2018

  1. at godkendt,

  2. at prisen fastsættes til 400 kr.,

  3. at godkendt,

  4. at godkendt,

  5. at godkendt.

  Modellen evalueres efter 6 måneder.

  Imod 2. og 3. at stemte Carina Underbjerg Hansen (V) med den begrundelse at de frivillige, ikke-kommercielle aktører som hidtil ikke skal betale, og at prisen skulle følge forvaltningens forslag, for at undgå at være konkurrenceforvridende.

  Afbud: Jonas Haase (A) og Signe Bekker Dhiman(A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/26482, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle Sundhedsplan 2018-2020 og tilhørende Indsatskatalog 2018. Sundhedsplanen tager udgangspunkt i den nye sundhedsprofil, der viser en negativ udvikling på flere parametre og dermed en forværring af sundhedstilstanden for borgerne i kommunen. Sundhedsplanen sætter således mål for en forstærket indsats mod udfordringerne i sundhedsprofilen.

  Formålet med sundhedsplanens udarbejdelse er at sikre overordnet koordination og fremdrift i implementeringen af kommunens sundhedspolitik 2012-2020 på tværs af fagudvalg.

  Sundhedsplanen er efter direktionens anbefaling justeret til en 3-årig plan med udløb i 2020 sideløbende med sundhedspolitikken, idet målsætningerne fastsættes til 2021.

  Sundhedsplan 2018-2020 har fokus på områderne:

  · Borgere med ønske om sund livstil og sund aldring.

  · Børn og unges livsstil.

  · Borgere i risiko for eller med psykiske lidelser.

  · Borgere i risiko for eller med kronisk sygdom.

  Dette fokus udmøntes gennem årlige indsatskataloger. I udarbejdelsen af indsatskataloget for 2018 har der været forskellige tilgange i forvaltningerne. Indsatskatalog 2018 er derfor opdelt i to dele:

  I del 1 fremgår udvalgte allerede igangsatte indsatser, som synliggør en del af det igangværende arbejde i de enkelte forvaltninger på sundhedsområdet. Her er fokus særligt på:

  · Bevægelse i alle aldersgrupper.

  · Borgernes opnåelse af uddannelse og job.

  · Trivsel i skolen og på job.

  I del 2 fremgår udvalgte nye indsatser eller videreudvikling af eksisterende indsatser med behov for finansiering. Hvis alle indsatser igangsættes vil det betyde en styrket indsats for særligt:

  · Bevægelse og sundhed gennem aktive fællesskaber.

  · Borgere med livstilsudfordringer.

  · Overvægt og mistrivsel hos børn.

  · Unge i psykisk mistrivsel.

  Indsatserne er beskrevet i indsatskataloget og fremgår af vedlagte oversigt. Indsatserne i del 1 afspejler forvaltningernes tilbagemeldinger i forhold til igangværende og ønsker om igangsætning af nye tiltag. Indsatserne i del 1 vil fremadrettet skulle relateres til de 4 fokusområders mål i 2021.

  Social & Sundhed arbejder i forvejen med de 4 fokusområder/målgrupper og har således ønsket at bruge Sundhedsplanen som en mulighed for at prioritere nye indsatser, der kan forstærke indsatsen i forhold til den nye sundhedsprofils udfordringer. Forslag til nye indsatser fremgår af indsatskatalogets del 2.

  Der forventes sideløbende behandling af sundhedsplan og indsatskatalog i de enkelte fagudvalg i løbet af august måned. Opsamling på input fra fagudvalgsbehandlingerne og godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget forventes til september med efterfølgende endelig godkendelse i Byrådet til september.

  Afdelingschef Michael Metzsch vil på mødet orientere om sundhedsprofil 2017 og sundhedsplanens overordnede tilgang om målsætninger.

  Indstilling

  Social & Sundhed, Børn og Skole, Jobcenter og Borgerservice og Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orientering om sundhedsprofil og sundhedsplan tages til efterretning, og

  at sundhedsplanens målsætninger, målgrupper og indsatser indenfor fagudvalgets ansvarsområde drøftes med henblik på evt. bemærkninger til brug for sundhedsplanens endelige godkendelse.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2018

  1. at taget til efterretning,

  2. at godkendt.

  Afbud: Jonas Haase (A) og Signe Bekker Dhiman(A).

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  1. at taget til efterretning,

  2. at drøftet – ingen yderligere bemærkninger.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/8545, Sagsinitialer: JJ

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget drøfte og dagsordenssætte punkter til dialogmødet med Aabenraa Fritidsråd tirsdag den 18. september 2018.

  Aabenraa Fritidsråd har fremsendt følgende punkter:

  1. Budget 2019-2022  (drift og anlæg)

  Rådet forespørger udvalget om forventninger til budgettet

  1. Orientering om aktivitetspuljen

  Rådet orienterer om status på puljen

  1. Orientering om anlægspuljen

            Rådet orienterer om status på puljen

  1. Ønske om forhøjelse af anlægspuljen fra 200.000 kr. til minimum 300.000 kr. fra 2019 og årene fremover jf. Fritidsrådets høringssvar til budget 2019-2022

  Forvaltningen har følgende punkter:

  1. Status på tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter

  Orientering v/forvaltningen

  1. Status på projekt ”Bevæg dig for livet – senior”

  Orientering v/forvaltningen

  1. Markering af Genforeningsjubilæet

  Orientering v/forvaltningen

  Derudover tilføjes de punkter, som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med dialogpartneren.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter og dagsordensætter punkterne til dialogmødet med Aabenraa Fritidsråd.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jonas Haase (A) og Signe Bekker Dhiman(A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2018

  • Henvendelse fra Lokalhistoriskforening i Rødekro
  • Trafikregulering ved sportsarrangementer.
  • Uddeling af 2.400 CampusKort på uddannelsesinstitutionerne i de kommende uger.

  Taget til efterretning.  

  Afbud: Jonas Haase (A) og Signe Bekker Dhiman(A).

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2018

  • Forespørgsel vedrørende kåringen af frivillige.
  • Forespørgsel vedr. Zulu Sommerbio.

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jonas Haase (A) og Signe Bekker Dhiman (A).