Beslutningsprotokol

tirsdag den 18. september 2018 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger: Afbud: Signe Bekker Dhiman
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: KDL

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-09-2018

  Godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/18847, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til, hvorvidt Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at fastholde eller eventuelt øge tilskuddet til Nygadehusets spillestedvirksomhed – et tilskud, som danner grundlag for Nygadehusets ansøgning om honorarstøttemidler ved Statens Kunstfond.

  Kultur- og Fritidsudvalget har i perioden 2016-2018 ydet et årligt tilskud til Nygadehusets spillestedsvirkomhed på 0,070 mio. kr.

  I løbet af den treårige periode har Nygadehuset haft en samarbejdsaftale med det regionale spillespil Sønderborghus og har markeret sig som Aabenraa Kommunes spillested for upcoming bands med en progressiv profil. Der er ikke andre scener i området som i samme grad beskæftiger sig med vækstlag og nichemusik, og Nygadehuset er i perioden blevet en central og vigtig scene i Sønderjyllands samlede koncertudbud.

  Hovedpunkterne i Nygadehusets evaluering for perioden 2016-2018 er:

  • Nygadehusets koncertantal vokser støt. I 2017 var der 44 koncerter, mens antallet forventes at lande på 55 i 2018.
  • Nygadehuset har en lang række samarbejdspartnere, såvel lokalt, regionalt som nationalt.
  • Der er etableret et ”SpotCrew” - en ressourcestærk gruppe på 16 unge mennesker, der hjælper til med Nygadehusets booking, koncertafvikling mv. Crewet besøger Spot Festivalen i Aarhus og oplever her en lang række bands, hvoraf nogle efterfølgende bookes. Gruppen er en del af Nygadehusets publikumsudvikling, idet crew’et fungerer som ambassadører for spillestedet, og to af medlemmerne er udvalgt til Tuborgfondet & Dansk Lives nationale satsning Talentprogram for unge arrangører.
  • Publikumsudviklingen og de talrige samarbejder giver et solidt afsæt for at øge antallet af musikaktiviteter. Dette kræver dog yderligere ressourcer.

  Forvaltningen vurderer, at det er af stor vigtighed for såvel Nygadehusets fortsatte udvikling som spillested som for kvaliteten i en eventuel professionel paraplyorganisation på musik- og eventområdet, at den kommunale grundfinansiering til Nygadehusets spillestedvirksomhed sikres og eventuelt øges.

  Den kommunale grundfinansiering gør det muligt at søge honorarstøtte ved Statens Kunstfond. Honorarstøtte gives som tilskud til musikerhonorarer ved afholdelse af koncerter på rytmiske spillesteder. Ordningen skal sikre udbredelsen af rytmiske koncerter af høj kvalitet i hele landet. Statens Kunstfond lægger vægt på, at spillestedet har en musikprofil af høj kvalitet og/eller udviser særlig vilje til musikalsk og kunstnerisk nytænkning.

  De seneste tre år har Nygadehuset på baggrund af sit høje koncertkvalitetsniveau opnået honorarstøtte på 100 % af den kommunale grundfinansiering.

  Nygadehuset tilkendegiver at kunne prioritere personaleressourcer til at håndtere et øget antal koncerter svarende til, at tilskuddet øges op til 0,110 mio. kr.

  Ansøgning til Kunststyrelsen skal sendes 1. oktober 2018 vedhæftet tilsagn om kommunal medfinansiering.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2019 ikke afsat midler til Nygadehusets spillestedsvirksomhed. Der er et råderum på 0,120 mio. kr. i budget 2019 under budgetrammen ”faste aftaler” til indgåelse af nye aftaler eller ændringer af nuværende aftaler.

  Forvaltningen fremlægger to tilskudsmuligheder for budget 2019:

  1) Nygadehuset tildeles tilskud på 0,070 mio. kr.

  2) Tilskuddet øges til 0,110 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Nygadehusets spillestedsvirksomhed finansieres med 0,110 mio. kr. i 2019

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-09-2018

  Godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/24234, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  I denne sag beskrives problemstillinger omkring Arena Aabenraas svømmehal, nærmere bestemt bygningen med 25 meter bassinet og omklædningsfaciliteter, som er opført i 1971, se plantegning.

  Problemstillingerne er følgende:

  1. Svigt i pælefunderingen under 25 meter bassinet, inkl. katodisk beskyttelse.

  2. Et omfang af fliser/fuger på side og bund i bassinet – risiko for nedfald ved tømning af bassinet (sidste tømning var dog uden skader).

  3. Et presserende behov for renovering af promenadedæk og særligt udskiftning af den nordlige del, reparation af betonsøjler og bjælker, herunder katodisk beskyttelse af betonkonstruktioner.

  4. Ventilationsanlæg, anlæg V10 skal/kan renoveres, der står blank vand i aggregatet, anlæg V11 vurderes udtjent.

  5. Renovering af tag og tagkonstruktion på den gamle del, sammenbygning med den nye del har svigt, som også kan have indflydelse på den bærende bjælke mellem de to svømmehaller.

  6. Vinduer i gl. svømmehal er opbygget som kasser i træ beklædt med kobber, der står konstant kondens i kasserne, bør skiftes inden for en kortere årrække.

  7. Vandbehandlingsanlæg – opført i 1971, renoveret i 1995/1996, overholder svømmebadsbekendtgørelse, men med en alderen på 22 år må det anses for sandsynligt, at der inden en kort årrække skal foretages renovering/udskiftning.

  Samlet set giver det en anslået sum for udbedring på 22,3-23,7 mio. kr. Problemstillingerne skal løses inden for 0-5 år.

  Der er i 2018 for første gang siden overtagelsen, tilført midler fra Arena Aabenraa til vedligeholdelsespuljen ved Kommunale Ejendomme, et beløb på ca. 0,7 mio. kr. for hele Arena Aabenraa.

  Problemstilling nr. 1 haster og bør udbedres nu. Under udførelsen vil man kunne konkludere om svømmehallen kan, eller ikke kan renoveres.

  En ny svømmehal med et 25 meters bassin og omklædningsfaciliteter, svarende til eksisterende på ca. 1090 m², vurderes overslagsmæssigt at koste ca. 49 mio. kr.

  Hvis der ønskes en ny svømmehal, så kan der sikres en samlet levetidsforlængelse på 2-5 år. Disse ydelser vil koste ca. 2-2,5 mio. kr. – og sikre brugen indtil en ny svømmehal kan tages i drift.

  Kommunale Ejendomme vil hurtigst muligt i samarbejde med Arena Aabenraa udbedre problemstilling nr. 1 og i den forbindelse vurdere, om det er muligt at renovere svømmehallen.

  På dette grundlag vil Kultur- og Fritidsudvalget senere få forelagt en sag om stillingtagen til renovering eller nybyggeri.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-09-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/29813, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til vilkårene for kommunalt tilskud til renovering af taget i den selvejende institution Grænsehallernes bowlingcenter.

  Grænsehallerne får tilskud via tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter i Aabenraa Kommune i kategorien Kraftcenter. Driften af bowlingcentret er kommerciel virksomhed, som ikke modtager kommunalt tilskud. Bowlingcentret har i en årrække haft et driftsunderskud, som har belastet Grænsehallernes samlede økonomi.

  Taget på bowlingcenteret fremstår i kritisk tilstand. Såfremt det ikke renoveres inden den kommende vinter, vurderer Grænsehallerne at det vil have store konsekvenser for hele bygningen.

  På mødet den 7. marts 2018 tog Kultur- og Fritidsudvalget prioriteringen af halpulje 2018 til efterretning. I puljen var afsat 0,238 mio. kr. til renovering af taget på bowlingcentret. Bevillingen blev givet under forudsætning af at aktiviteterne ikke længere er kommercielle, idet Kommunalfuldmagten ikke tillader, at der ydes tilskud, hvor der sker en blanding af kommerciel virksomhed og folkeoplysende aktiviteter indenfor foreningslivet i hallen. Opfyldes kravet om ændret anvendelse ikke, skal 0,345 mio. kr. af puljens midler anvendes til renovering af Grænsehallernes omklædningsrum.

  Som en del af arbejdet med tilskudsmodellen er der iværksat en udviklingsproces, med henblik på at sikre at Grænsehallerne på sigt kan fungere økonomisk på samme vilkår som kommunens øvrige haller. I den proces har Grænsehallerne bl.a. sat fokus på de fysiske rammer og involveret en konsulent fra DGI til at bistå med at omforme bowlingcentret til et nyt koncept. Dette ikke mindst begrundet i en dårlig belægningsgrad.

  Ændres bowlingcentret til at kunne rumme folkeoplysende aktiviteter, skal Kultur- og Fritidsudvalget beslutte, om det nye areal skal indgå i tilskudsmodellen på halområdet. Forvaltningen har opgjort belægningen i idrætshallerne i Grænsehallerne i uge 1 i 2018 til at udgøre 58% i tidsrummet fra 08.00-22.00.

  Hvordan arealet indrettes har betydning for hvordan der eventuelt kan gives tilskud via tilskudsmodellen.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der udbetales 0,238 mio. kr. til renovering af taget i det hidtidige bowlingcenter,

  at der indgås aftale om at den kommercielle aktivitet ophører ved klubsæsonens afslutning, og

  at tilskuddet tilbagebetales såfremt arealet ikke indrettes og anvendes til folkeoplysende aktiviteter

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-09-2018

  Godkendt.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/15121, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om idrætsfaciliteternes økonomiske situation og belægning for 2017.

  I forbindelse med indførelse af ny tilskudsmodel for Aabenraa Kommunes idrætsfaciliteter d. 1. januar 2017 er der indført fælles tilskudsmodel for de kommunale og selvejende haller og svømmehaller.

  Der er udarbejdet en samlet oversigt over idrætsfaciliteternes økonomiske situation og belægning for 2017.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-09-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/38674, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget drøfte og dagsordenssætte punkter til dialogmødet med Kulturelt Samråd den 9. oktober 2018.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  A. Punkter fra Kulturelt Samråd:

  1. Kulturelt Samråds økonomi

  Fordeling af støtte til foreningerne i kommunen.  Der vil blive orienteret om fordelingen mellem tilskud og underskudsgaranti samt om den geografiske og emnemæssige fordeling af midlerne. 

  1. Refleksioner efter formandsmøde

  Den 20. august 2018 blev der afholdt møde mellem formanden for Kulturelt Samråd og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget.

  Kulturelt Samråd har efterfølgende reflekteret over de drøftede emner og ønsker at komme med en status.

  1. Kulturelle Samråd i Danmarks årlige landskonference.

   Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmer i Kulturelt Samråd om deres deltagelse i konferencen.

  1. Kulturelt Samråds planer for hjemmeside og Facebookside.

  B. Punkter fra forvaltningen:

  1. Genforeningen 2020

  Forvaltningen orienterer om status for planenerne omkring markering.

  1. Orientering om nyt Interreg-projekt

  Forvaltningen har den 22. juni 2018 indsendt ansøgning til Interreg-sekretariatet vedrørende nyt projekt i perioden 1.juli 2019-30.juni 2023.

  1. Orientering om ny struktur for Biblioteker, borger- og aktivitetshuse
  1. Orientering om forandringer i  museumsstruktur
  1. Indstilling af medlemmer til Billedkunstrådet
   Inden 1. november 2018 bedes Kulturelt Samråd om at indstille fire kandidater til Billedkunstrådet.

  C. Eventuelt

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet, og

  at udvalget tilføjer egne punkter til dagsordenen til dialogmødet den 9. oktober 2018.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-09-2018

  Godkendt uden tilføjelser til dagsorden.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/26952, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om formandsbeslutningen om at give tilladelse til, at Felsted Tennis Klub og Felsted Idrætsforening må opføre en mini multibane med kunstgræs på kommunens idrætsanlæg under forudsætning af nødvendige myndighedsgodkendelser.

  De to foreninger er gået sammen om et projekt, hvor de vil etablere en ny multibane med kunstgræs. Visionen er at skabe en træningsbane af høj kvalitet, som bliver tilgængelig for flest mulige medlemmer og bliver et nyttigt projekt for hele lokalsamfundet omkring Felsted by.

  Missionen i sammenarbejdet er at skabe et stærkt fællesskab imellem de to foreninger, så de får flere medlemmer i aktiv bevægelse.

  Foreningerne ønsker at etablere en helårs multibane med kunstgræs på en af de eksisterende tennisbaner. Banen er drænet, så det nye underlag skal blot lægges ud. Kunstgræsset bliver fyldt op med sand frem for gummi, da banen derved bliver så hård, at den udover at fungere som multibane også kan anvendes til at spille tennis på. Sand som opfyldning i stedet for gummi gør, at banen bliver miljøvenlig.

  Samtlige etableringsomkostninger afholdes af foreningen.

  Det kræver ingen byggetilladelse at anlægge multibanen, men der kræves en miljøgodkendelse.

  Da foreningerne ønsker at indvie anlægget i forbindelse med sportsfesten den 23. september, besluttede formanden den 10. september 2018:

  at der meddeles tilladelse til opførelse af en mini multibane med kunstgræs under forudsætning af, at de fornødne myndighedsgodkendelser er opnået,

  at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde en lejekontrakt for arealet,

  at alle udgifter i forbindelse med opførelse og vedligehold er Aabenraa Kommune uvedkommende, og

  at dersom der ikke foreligger et konkret projekt 1. oktober 2019 bortfalder tilsagnet.

  Forvaltningen udarbejder en lejekontrakt, hvor areal stilles vederlagsfrit til rådighed, og vilkårene for leje af areal fremgår. Af lejekontrakten vil det endvidere fremgå, at drift og vedligehold samt tilsyn med multibanen er foreningens ansvar.

  Det påhviler foreningen at fjerne den og reetablere området uden udgifter for kommunen, såfremt multibanen ikke længere anvendes eller misligholdes.

  Tidsplan

  Etableres så snart miljøgodkendelsen fra Aabenraa Kommune er modtaget.

  Økonomi

  Tilsammen har de to foreninger økonomien til at udføre projektet. 

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen om formandsbeslutningen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-09-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40603, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om status på arbejdet i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig.

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig holdt møde den 12. juni 2018, hvor bl.a. følgende punkter var på dagsordenen:

  1) Ansøgning om nyt Interregprojekt: KursKultur 2.0

  2) Kulturaftalernes fremtid

  3) Status på projekterne i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig

  Der gives en mundtlig orientering om indholdet af mødet i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-09-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/30413, Sagsinitialer: HSB

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangsættelsen og fremdriften i projekt KICK – Bevægelse på erhvervsskolerne.

  Formålet med projektet er at bidrage til, at erhvervsskolerne kan opfylde kravet om 45 minutters daglig bevægelse for deres elever. Målet er derigennem at øge elevernes trivsel, læring og fastholdelse på uddannelsen. Projektet i Aabenraa er startet efter inspiration og model fra et breddeidrætskommune projekt i Roskilde Kommune, og er et samarbejde mellem DGI, SOSU Syd, EUC Syd og Aabenraa Kommune.

  90 elever deltager i projektet, hhv. 40 elever fra EUC Syd og 50 elever fra SOSU-skolen i Aabenraa. Projektet i Aabenraa har foreningsidrætten i fokus ud fra de positive erfaringer fra Roskilde Kommune særligt i forhold til trivsel og fastholdelse. Eleverne har fået skemalagt to ugentlige timers foreningsidræt i alt 12 uger. Ni foreninger er tilknyttet projektet, og der er opnået en spredning i forhold til typen af foreningsidrætter, så eleverne vil opleve et alsidigt udbud af foreningsidrætter. Det forventes, at foreningerne vil kunne opnå en medlemstilgang ved at deltage i projektet.

  Lærere fra både SOSU Syd og EUC Syd tilbydes derudover et kursus, som skal løfte deres kompetencer i forhold til at inkludere bevægelse i undervisningen.

  Der blev den 20. august 2018 afviklet en Kick off-dag, hvor eleverne blev introduceret for projektet og fik mulighed for at afprøve et udvalg af de foreningsidrætter, de tilbydes i løbet af projektperioden. Fire foreninger deltog i Kick off-dagen.

  Projektet er forankret i afdelingen Sundhed & Psykiatri under Social & Sundhed, men udføres i et tæt samarbejde med Kultur & Fritid under Kultur, Miljø & Erhverv.

  Projektet vil blive evalueret på baggrund af de årlige frafaldsopgørelser.

  Projektet har et årligt budget på 0,093 mio. kr. Dette dækker foreningstilskud, markedsføring, evaluering, mødeaktivitet, samarbejde med eksterne partnere, lokaleleje og rekvisitter. Derudover er der afsat timer til en kommunal projektleder forankret i Kultur, Miljø & Erhverv. Begge dele dækkes af midler afsat til Aabenraa i Bevægelse på Sundhedsudvalgets budget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er under midler til sundhedsfremme et korrigeret budget 2018 på 0,331 mio. kr. til bevægelsesprojekter på Sundhedsudvalgets budget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-09-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Orientering om dialog med Kulturministeren om kulturaftalernes fremtid

  • Status på Told- og Skattemuseet

  • Studietur til haller fredag den 21. september 2018

  • Temamøde mandag den 24. september 2018

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-09-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -