Beslutningsprotokol

tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger: Signe Bekker Dhiman og Carina Underbjerg Hansen deltog ikke i punkt 111-113.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Kultur- og Fritidsudvalget
   tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 16.00

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-10-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Møde i Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg den 1. oktober 2018
  • Studietur

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-10-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23769, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  På temamødet om anlæg den 24. september 2018 blev en række temaer og indsatser omkring besluttede og potentielle anlæg drøftet.

  Forvaltningen lægger op til en opsamling på de refleksioner, som temamødet har givet anledning til.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & erhverv indstiller,

  at forvaltningen samler udvalgets refleksioner.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-10-2018

  Godkendt idet forvaltningen indsamlede udvalgets refleksioner.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40368, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget får i denne sag en status på tilskudsmodellen, der gælder for Aabenraa Kommunes idrætsfaciliteter. Udover en status er der i sagen opstillet en række scenarier for mulige justeringer af tilskudsmodellen samt forslag til, hvordan de resterende indfasningsår 2019 og 2020 kan forløbe.

  Status, scenarier og oplæg til de resterende indfasningsår er blevet til efter dialog med de selvejende idrætsfaciliteter, Aktiv Aabenraa, Aabenraa Fritidsråd samt Børn & Skole.

  Udvalget skal drøfte scenarierne og de forskellige forslag til den resterende indfasning med henblik på at træffe beslutning på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 13. november 2018 om hvilke eventuelle justeringer, der skal træde i kraft den 1. januar 2019.

  Sagsmaterialet er sendt ud til alle interessenter til yderligere kommentarer. Kommentarerne vil indgå i sagen, udvalget skal behandle på mødet den 13. november 2018.

  Der deltager medarbejdere fra forvaltningen under punktets behandling.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at scenarier for justering af tilskudsmodellen samt forslag til hvordan de resterende år af indfasningsperioden skal forløbe drøftes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-10-2018

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35871, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  I denne sag bliver Kultur- og Fritidsudvalget orienteret om status på Frøslevlejren.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-10-2018

  Udsættes til kommende møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/20979, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Som forberedelse til temamødet om budgetlægning orienteres Kultur- og Fritidsudvalget  i denne sag om udvalgets økonomiske forudsætninger.

  Forvaltningen orienterer om den akutelle fordelingen mellem politikområder der indgår i udvalgets budget, og præsenterer anlægsinvesteringsoversigten, der umiddelbart knytter sig til udvalgets fagområde.

  Der deltager en medarbejder fra forvaltningen under punktets behandling.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-10-2018

  Taget til efterretning.

  Signe Bekker Dhiman og Carina Underbjerg Hansen deltog ikke i punkt 111-113.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35841, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om en ansøgning vedrørende rekonstruering af et oldtidsfund, som er Danmarks første grænse.

  TinglevForums Stigruppe ønsker at rekonstruere en mindre del af et gammelt forsvarsanlæg øst for Tinglev by benævnt Olgerdiget fra det første århundrede efter Kristi fødsel.

  Stigruppen har i efteråret 2017 i samarbejde med Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev fået opsat en info-pavillon på den nu nedlagte Olmersvej, hvor det oprindelige Olgerdige lå. Plancherne beskriver Olgerdigets placering, konstruktion og historie.

  Efter rekonstrueringen ønsker TinglevForum at overdrage anlægget til kommunen, som skal stå for den løbende drift og vedligeholdelse samt formidling.

  Formidlingsdelen kan i samarbejde med Museum Sønderjylland varetages af Museum Oldemorstoft i Bov, som i forvejen formidler historien fra grænseegnen.

  Projektet vil, hvis det opnår den fornødne finansiering, blive indviet som en aktivitet i forbindelse med Genforeningen 2020.

  Der deltager en medarbejder fra forvaltningen under punktets behandling.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Planmæssige forhold

  Da projektet ønskes etableret på et § 3-område udenfor Tinglev by, skal der gives landzonetilladelse samt dispensation fra Naturmiljøbeskyttelsesloven.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-10-2018

  Udsættes til kommende møde.

  Signe Bekker Dhiman og Carina Underbjerg Hansen deltog ikke i punkt 111-113.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Møde om frivillighed den 15. november.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-10-2018

  Godkendt.

  Signe Bekker Dhiman og Carina Underbjerg Hansen deltog ikke i punkt 111-113.