Beslutningsprotokol

tirsdag den 13. november 2018 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger: Signe Bekker Dhiman deltog ikke i pkt.122 og pkt. 124-128.
Jette Julius Kristiansen deltog ikke i pkt. 128.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Kultur- og Fritidsudvalget
   tirsdag den 13. november 2018 kl. 16.00

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2018

  Pkt. 119 Justering af tilskudsmodellen, pkt. 123 fordeling af Event-puljen flyttes til behandling efter pkt. 115.

  Pkt. 120 vedr. Nr. Hostrup Ungdomsforening - Tilskud til lokaler fra 1. januar 2019 og pkt. 121 vedr. Varnæs-Bovrup Idrætsforening - Tilskud til lokaler fra 1. januar 2019 udgår.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/30676, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den anden detaljerede bevillingskontrol i 2018 pr. 30. september 2018.

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetkontoret, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2018 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne.

  Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  På udvalgets område kan bevillingskontrollen opdeles i følgende:

  1. Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

  Tillægsbevillinger godkendes af Økonomiudvalget ved netto 0, og af Byrådet ved påvirkning af kassen.

  En samlet oversigt over forslag til bevillingsændringer fremgår af bilag I3.

  Økonomi og afledt drift

  Bilag I4 viser en økonomisk oversigt over det forventede regnskab på udvalgets område fordelt på serviceudgifter og anlæg.

  I bilag i2N er opsummeret de bevillingsmæssige ændringer. Der søges samlet følgende bevillingsændringer i 2018:

  Tabel 1.1 Økonomisk oversigt for 2018

  1.000 kr.

  Oprinde

  ligt. budget

  Korrige

  ret. budget

  Forbrug 30/9

  Forventet forbrug 2018

  Forventet Resultat 2018

  Heraf, Ændring i bevilling 2018

  Serviceudgifter

  95.714

  99.008

  74.382

  99.008

  0

  0

  Anlæg

  3.580

  8.124

  7.050

  5.672

  2.452

  -1.649

  Aftalestyrede enheder:

  • Musikskolen forventer et samlet merforbrug på 0,264 mio. kr., svarende til 4%.
  • Aabenraa bibliotek og kulturhuse forventer et mindreforbrug på 0,337 mio. kr.

  I henhold til retningslinjerne om aftalestyret enheder overføres mer- og mindreforbrug til 2019 ved regnskabsafslutning.

  Omplaceringer indenfor politikområdet

  For pyloner forventes i 2018 en merudgift på 0,155 mio. kr., der skal finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets ramme. Dette anbefales finansieret af

  • 0,04 mio. kr. fra mindreforbrug fra Værested bylderup- Bov Bygning
  • 0,015 fra tilskud til ringridning
  • 0,05 mio. kr. på følgeudgifter til sponsoraftale SønderjyskeE
  • 0,05 mio. kr. fra Grønne områder.

  Tillægsbevillinger, netto 0

  Der overføres til Kultur- og Fritidsudvalget 0,229 mio. kr. i 2019, 0,371 mio. Kr. i 2020 og 0,143 mio. kr. i 2021 og frem til vedligeholdelses af udendørs kunst fra Teknik- og Miljøudvalget.

  Tillægsbevillinger anlæg

  8 projekter forventes afsluttet i 2018 og 2 projekter forventes overført til 2018.  Samlet forventes et mindreforbrug i 2018 på 2,452 mio. kr., hvoraf der søges overført 1,649 mio. kr. til 2019 i bevillingskontrollen.

  Anlægsprojekterne ”Kunst på det gamle rådhus”, ”Tinglev Fritidscenter svømmebad” og Cricketbane forventes afsluttet i 2018 med et mindreforbrug på samlet 0,637 mio. kr.

  De 0,595 mio. kr. forventes tilført anlægspuljen i sideløbende sag til Økonomiudvalget.

  For projektet ”Multiarena”, er der som følge af hovedentreprenørens konkurs i foråret 2017 uafklaret, hvor stor udbetaling der forventes fra entreprisegarantien. Dette betyder, at der kan ske overskridelse af bevillingen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget i 2019 på 0,229 mio. kr. samt en rammekorrektion på 0,371 mio. kr. i 2020 og 0,143 mio. kr. i 2021 og frem, som finansieres af Teknik- og Miljøudvalget,

  at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2018 på 1,649 mio. kr. samt en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 på 1,649 mio. kr., finansieret af kassen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/37212, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Byrådet og Økonomiudvalget har fastsat sine møder for 2019, hvorefter fagudvalgene fastsætter egne møder.

  Det foreslås, at Kultur- og Fritidsudvalgets møder afholdes tirsdage kl. 16.00 – 19.00 på rådhuset i mødelokale 412.

  Uge 7, påskeugen, juli måned og uge 42 friholdes for møder.

  Forslag til KFU mødekalender 2019:

  8. januar

  29. januar

  26. februar

  26. marts

  1. maj

  28. maj

  25. juni

  27. august

  25. september

  12. november

  26. november

  Udover de nævnte mødedatoer foreslår forvaltningen, at der kalenderbookes til enkelte reserverede møder ca. 14 dage efter det ordinære møde.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven § 22.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at mødekalenderen godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35841, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget udsatte denne orienteringssag på mødet den 9. oktober 2018. I sagen skal Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om en ansøgning vedrørende rekonstruering af et oldtidsfund i form af et gammelt forsvarsanlæg.

  TinglevForums Stigruppe ønsker at rekonstruere en mindre del af dette anlæg øst for Tinglev by. Oldtidsfundet, som benævnes Olgerdiget, stedfæster Danmarks første grænse fra det første århundrede efter Kristi fødsel.

  Stigruppen har via fondsmidler i efteråret 2017 i samarbejde med Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev fået opsat en info-pavillon på den nu nedlagte Olmersvej, hvor det oprindelige Olgerdige lå. Plancherne beskriver Olgerdigets placering, konstruktion og historie.

  Efter rekonstrueringen ønsker TinglevForum at overdrage anlægget til kommunen, som skal stå for den løbende drift og vedligeholdelse samt formidling.

  Museum Oldemorstoft i Bov, som i forvejen formidler historien fra grænseegnen, er interesseret i at varetage formidlingsdelen i samarbejde med Museum Sønderjylland.

  Tinglev Forums stigruppe har søgt Solcellepulje Tinglev om støtte til Olgerdiget. Vækstudvalget for Land og By har i oktober måned bevilliget et tilsagn på 0,050 mio. kr. Beløbet skal anvendes til udgifter til projektundersøgelse, projektbeskrivelse, ledningsflytning samt indvielse.  Undersøgelserne er nødvendige for at afgøre potentialer for ny turistattraktion og større fondsøgninger.

  Vækstudvalget for Land og By har i deres begrundelse for bevillingen til projektet lagt vægt på, at projektet har høj almen og kulturel værdi med relation til grænsedragning og det kommende 100-års jubilæum for Genforeningen 2020.

  Projektet vil, hvis det opnår den fornødne finansiering, blive indviet som en aktivitet i forbindelse med Genforeningen 2020.

  Der deltager en medarbejder fra forvaltningen under punktets behandling.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017 om naturbeskyttelse.

  Planmæssige forhold

  Realiseringen af forslaget vil kræve landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, da oldtidsfundet ligger i et §3-naturbeskyttelsesområde.

  Økonomi og afledt drift

  Erhvervelse af areal til opførelse af rekonstruktionen er estimeret til 0,050 mio. kr. Afledt drift er estimeret til 0,015 mio. kr. til formidling samt 0,005 mio. kr. til drift og vedligeholdelse.

  Hvis der fra Kultur- og Fritidsudvalget opnås en tilkendegivelse af interesse for projektet, vil midler kunne omprioriteres til erhvervelse af jorden ved at prioritere af Kultur- og Fritidspolitikken.

  Udgifter til afledt drift og formidling vil kunne finansieres via en omprioritering fra ”Elite Aabenraa”.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der omprioriteres 0,050 mio. kr. i 2018 til køb af jord til rekonstruktion af Olgerdiget, finansieret af ”Kultur og Fritidspolitikken”, og

  at der omprioriteres 0,020 mio. kr. til formidling og drift af Olgerdiget fra 2019 og frem, finansieret af ”Elite Aabenraa”.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/29813, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og fritidsudvalget på ny behandle sagen om kriterier for ændret anvendelse af grænsehallernes Bowlingcenter, som forudsætning for støtte til reparation af taget på den facilitet der rummer bowlingcenteret.

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 18. september:

  at der udbetales 0,238 mio. kr. til renovering af taget i det hidtidige bowlingcenter,

  at der indgås aftale om at den kommercielle aktivitet ophører ved klubsæsonens afslutning, og

  at tilskuddet tilbagebetales såfremt arealet ikke indrettes og anvendes til folkeoplysende aktiviteter

  Indstillingen tog udgangspunkt i

  • juridisk vurdering der tilsagde, at det lå uden for kommunalfuldmagtens regler at støtte renovering af en bygning, hvis formål i lang overvejende grad var kommercielt.
  • institutionens erkendelse af, at bowlingcenteret over en årrække havde påvirket Grænsehallernes økonomi så negativt at bestyrelsen forud for sagens behandling havde tilkendegivet overfor forvaltningen, at den agtede at lukke for bowlingaktiviteten.
  • et hensyn til at Bov IF Bowling var tilmeldt en turnering i indeværende sæson.

  Grænsehallerne har, med opbakning fra kommunen og DGI, iværksat et arbejde for at opnå driftsomkostninger på niveau med kommunes øvrige haller og en bedre udnyttelse af alle hallens lokaler. Dette sker som et led i en genopretningsplan for Grænsehallernes økonomi, afledt af den godkendte tilskudsmodel for idrætsfaciliteter, hvor hallen fremadrette skal behandles på lige vilkår med kommunens øvrige haller.

  Sagen blev af den konservative byrådsgruppe begæret i byrådet, som den 10. oktober 2018 besluttede:

  at sagen sendes tilbage til Kultur-og fritidsudvalget for en fornyet behandling og afklaring af en alternativ model som sidestiller foreningsbowling med øvrige idrætslige foreninger.

  Forvaltningen vurderer, at den nuværende model sidestiller foreningsbowling med øvrige idrætslige foreninger. Såfremt der findes en institution der har rammerne for at dyrke bowling, kan en bowlingforening søge lokale- og medlemstilskud på lige fod med alle andre. På den baggrund har Bov IF Bowling hidtil søgt og opnået lokaletilskud.

  Kultur- og Fritidsudvalget vil, når der foreligger en plan for fornyet anvendelse af faciliteten hvor bowlingcenteret hidtil har ligget, skulle tage stilling til om arealet skal være omfattet af tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at det tages til efterretning at foreningsbowling er sidestillet med øvrigeidrætsforeninger.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2018

  Taget til efterretning med den bemærkning, at tilskuddet til Grænsehallerne skal drøftes på ny, når institutionen har udarbejdet en plan for aktiviteter/anvendelse af faciliteten.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40368, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget beslutte, hvilke justeringer der skal laves af tilskudsmodellen, der gælder for Aabenraa Kommunes idrætsfaciliteter. Justeringerne skal træde i kraft den 1. januar 2019 og gælde for perioden 2019 og 2020.

  Udvalget blev på mødet den 9. oktober 2018 præsenteret for den evaluering af tilskudsmodellen, der er gennemført. Evalueringen danner baggrund for forvaltningens oplæg til, hvilke justeringer af modellen, der med fordel kan foretages.

  Oplægget har været i høring hos alle idrætsfaciliteter samt Aabenraa Fritidsråd i en på forhånd varslet periode fra den 4.-9. oktober. I perioden er der kommet fire svar: Fra Arena Aabenraa, Felsted Hallen, Bylderup Idrætscenter samt Aabenraa Fritidsråd. Et overblik over høringssvarene samt forvaltningens kommentarer og vurdering heraf kan ses i bilag 1.

  Svarene har givet anledning til en præcisering af hvilke lokaler der kan få tilskud og en bekræftelse på intentionerne i rammeaftalen med skoleområdet.

  På baggrund af udvalgets drøftelser på udvalgsmødet den 9. oktober 2018 samt de indkomne høringssvar har forvaltningen udarbejdet et tilrettet forslag kaldet Model C. De oprindelige forslag Model A og Model B samt det tilrettede forslag Model C og konsekvenserne heraf kan ses i bilag 2.

  Model C indebærer, at

  · regulering af foreningstimerne sker bagudrettet, således at det faktisk afviklede timetal fra 2017 er det, der udbetales i 2019,

  · grundtilskuddet er fremskrevet fra 18.900 kr. i 2018 til 19.400 kr. i 2019 og 2020,

  · de lokaler der gives grundtilskud til er blevet gennemgået, og det er blevet præciseret hvilke aktivitetslokaler, der kan gives tilskud til,

  · Grænsehallernes ekstraordinære udviklingstilskud, der gives på baggrund af deres status som kraftcenter, er justeret til 0,400 mio. kr. i 2019 og 2020. Grænsehallerne skal løbende orientere udvalget om udviklingen i institutionens økonomi og

  · tilbagebetalingen af overskud til underskudsdækning er fjernet allerede i 2019, så alle beholder det fulde tilskud.

  På baggrund af resultaterne af evaluering og høringssvarende anbefales det, at

  • forvaltningen arbejder videre med forslaget til praksis for behandling af udvidelser og nybyggerier samt håndteringen af tilkomsten af mindre faciliteter,
  • der skal udarbejdes beregninger for konsekvenserne for det samlede idrætsfacilitets-område i tilfælde af udvidelser og nyetablerede faciliteter, før det kan politisk godkendes,
  • der skal en økonomisk konsekvensberegning til for det samlede område samt en politisk godkendelse til at rykke en facilitet fra en kategori til en anden,
  • timepriserne for leje af en halv hal forhøjes fra 145 til 160 kr. men at foreningernes gebyrandel fastholdes på 35 kr.,
  • forvaltningen i 2019 generelt vil se på gebyrpriserne,
  • forvaltningerne arbejder videre med praksis for timefordeling og booking, og aftale omkring skolernes øvrige brug af hallerne udover idrætsundervisningen,
  • der i 2019/20 bliver igangsat en proces for at finde, udvikle og implementere et værktøj til udarbejdelse af helhedsplaner for den enkelte facilitet, der kan give overblik over vedligeholdelses- og renoveringsopgaver 3-5 år frem og
  • der udarbejdes principper for, hvilke vedligeholdelses- og renoveringsopgaver kommunen vil støtte.

  Der deltager medarbejdere fra forvaltningen under punktets behandling.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at behandling af høringssvar vedrørende evaluering af tilskudsmodellen godkendes,

  at oplæg til justering af tilskudsmodel for perioden 2019 og 2020 godkendes, og

  at justeringerne af tilskudsmodellen gennemføres som foreslået i Model C med ikrafttrædelse den 1. januar 2019 gældende for perioden 2019 og 2020.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36128, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til Nr. Hostrup Ungdomsforenings lokaletilskud til aktiviteter i Nr. Hostrup Forsamlingshus/Nr. Hostrup-Hus.

  Nr. Hostrup Ungdomsforening havde  i perioden 2011 til primo 2017 deres aktiviteter ved den private aktør Jump A Lot, som havde overtaget det tidligere Sønderjyllands Idrætscenter i Nr. Hostrup til privat drift. Driftsomkostningerne hertil var på 0,103 mio.kr. Det høje tilskud skyldes prissætningen i Jump A Lot.

  Nr. Hostrup Ungdomsforenings gebyrandel af huslejen udgjorde derudover 0,015 mio. kr. årligt for 250 timer.

  For 2. halvår 2017 har foreningen haft deres aktiviteter i Nr. Hostrup Forsamlingshus. Hertil bevilligede Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 6. juni 2017 et tilskud på 0,056 mio.kr. for halvåret juli-december 2017. Det meget høje tilskud blev begrundet med de særlige vilkår, der gjorde sig gældende i forbindelse med opførelse af det nye Nr. Hostrup-Hus. I modsætning til andre foreninger, dækkede tilskuddet hele Nr. Hostrup Ungdomsforenings huslejeudgift. Det blev besluttet, at der skulle tages stilling til det fremtidige tilskud, når finansiering af anlægget var på plads og ansøgning om fremtidigt lokaletilskud var modtaget.

  Det blev på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. december 2017 besluttet at fortsætte ordningen i 2018 og der er udbetalt 0,105 mio.kr. til foreningen.

  I forbindelse med evaluering af tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter i Aabenraa Kommune skal tilskuddet til Nr. Hostrup Ungdomsforening fra 1. januar 2019 afklares.

  I henhold til Folkeoplysningsloven er der mulighed for at give lokaletilskud efter følgende modeller:

  • at imødekomme ansøgningen i henhold til det ansøgte timetal
  • at yde et tilskud på et maksimalt aktivitetstimetal, eller
  • at give afslag på ansøgningen

  Grundprincippet i tilskudsmodellen er at skabe meraktivitet i hallerne og at alle aktører behandles ud fra samme principper. For at sidestille Nr. Hostrup Ungdomsforening med andre foreninger der lejer sig ind hos private aktører, anbefaler forvaltningen, at der indgås en fast aftale om lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningsloven og at der reguleres for faktisk timetal.

  Der foreslås, at der udarbejdes en særskilt sag til Kultur- og Fritidsudvalgets møde i december 2018 omkring tilskudsmuligheder til ikke-idrætslige aktiviteter i Nr. Hostrup Forsamlingshus/Nr. Hostrup-Hus.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

  Økonomi og afledt drift

  Nr. Hostrup Ungdomsforening har for 2019 søgt om lokaletilskud til 560 timer som støtte til deres lokaleudgift i Nr. Hostrup Hus

  KL’s sats for maksimum leje til øvrige lokaler er i 2019: 135,98 kr./time.

  Foreningshåndbogen i Aabenraa Kommune fastsætter, at der ydes et tilskud på 75% af maximumsatsen til den procentandel af foreningens medlemmer der er under 25 år, i dette tilfælde 54,33%

  560 timer x 135,98 kr.                   76.148,80 kr.

  Fradrag for de 45,67%

  medlemmer over 25 år                   34.777,16 kr.

  Rest                                               41.371,64 kr.

  Tilskud i alt –

  75% af timepris -45,67%              31.028,73 kr.

  Forventet tilskud efter lokaletilskudsreglerne 0,031 mio.kr.

  Høring/udtalelse

  Afholde møde med NHU.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at  Nr. Hostrup Ungdomsforening fremover modtager lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningsloven,

  at lokaletilskuddet reguleres årligt for faktisk timetal i forbindelse med indsendelse af regnskab, og

  at der udarbejdes en særskilt sag omkring tilskudsmuligheder til ikke idrætslige aktiviteter til Nr. Hostrup Forsamlingshus/Nr. Hostrup Hus.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2018

  Udgik.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36132, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til Varnæs-Bovrup Idrætsforenings tilskud til indendørs aktiviteter i Sundeved Efterskole.

  Varnæs-Bovrup Idrætsforening har deres indendørs aktiviteter i Sundeved Efterskole.

  Foreningen har siden 1. januar 2018 fået et fast timetal på 90 timer til børn og unge efter samme takst som kommunale og selvejende haller i alt 0,020 mio.kr.

  Forvaltningen har i februar 2018 afholdt et møde med foreningen, idet foreningen ønsker at blive sidestillet med andre foreninger i kommunen, der benytter kommunale og selvejende haller og herved opnå tilskud til alle de timer de bruger. Timetallet er siden 2007 steget til 383 timer i 2017.

  I forbindelse med evaluering af tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter i Aabenraa Kommune skal tilskuddet til Varnæs-Bovrup Idrætsforening fra 1. januar 2019 afklares.

  I henhold til Folkeoplysningsloven er der mulighed for at give lokaletilskud efter følgende modeller:

  • at imødekomme ansøgningen i henhold til det ansøgte timetal
  • at yde et tilskud på et maksimalt aktivitetstimetal, eller
  • at give afslag på ansøgningen

  Grundprincippet i tilskudsmodellen er at skabe meraktivitet i hallerne og at alle aktører behandles ud fra samme principper. For at sidestille Varnæs-Bovrup Idrætsforening med andre foreninger der lejer sig ind hos private aktører, anbefaler forvaltningen, at der indgås en fast aftale om lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningsloven og at der reguleres for faktisk timetal.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Varnæs- Bovrup idrætsforening har for 2019 søgt om lokaletilskud til 725 timer som støtte til deres lokaleudgift på Sundeved Efterskole

  KL’s sats for maksimum leje i idrætsanlæg er i 2019: 272,05 kr./time.

  Foreningshåndbogen i Aabenraa Kommune fastsætter, at der ydes et tilskud på 75% af maximumsatsen til den procentandel af foreningens medlemmer der er under 25 år, i dette tilfælde 70,94%

  725 timer x 272,05 kr.                 197.236,25 kr.

  Fradrag for de 29,06%

  medlemmer over 25 år                   57.316,85 kr.

  Rest                                             139.919,40 kr.

  Tilskud i alt –

  75% af timepris -29,06%            104.939,55 kr.

  Forventet tilskud efter lokaletilskudsreglerne 0,105 mio.kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Varnæs-Bovrup Idrætsforening fremover modtager lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, og

  at lokaletilskuddet reguleres årligt for faktisk timetal i forbindelse med indsendelse af regnskab.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2018

  Udgik.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36487, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til processen for udarbejdelse af vedligeholdelsesmæssige helhedsplaner for fritidsinstitutioner, som søger tilskud fra Puljen til småreparationer og Halpuljen, samt udmøntning heraf.

  Der er i investeringsoversigten for 2019 og overslagsårene 2020 og 2021 afsat et årligt rådighedsbeløb på hver 1,0 mio. kr.

  Anlægspuljerne har tidligere været afsat 1-2 år ad gangen. Puljerne har været afgørende for at opretholde vedligeholdelsesniveauet omkring kulturelle institutioner, svømme- og idrætshaller samt grønne områder under Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde.

  Med den treårige anlægsbevilling er der mulighed for at arbejde mere langsigtet og sammenhængende i forhold til prioritering af tilskud fra puljerne til vedligeholdelses- og renoveringsopgaver. Ved at få et sammenhængende overblik over vedligeholdelses- og renoveringsopgaver får institutionerne bedre mulighed for at planlægge og prioritere de konkrete opgaver samt opspare egne driftsmidler til eventuel medfinansiering.

  Forvaltningen foreslår, at der i samarbejde med en rådgiver udarbejdes kriterier for tilskud fra de to puljer og en skabelon til udarbejdelse af helhedsplaner for hver facilitet.

  Processuelt foreslås fritidsinstitutionerne inddraget i udarbejdelsen af forslag til kriterier for tilskud. Kriterierne fremlægges til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget i februar 2019.

  Ud fra de godkendte kriterier udarbejder hver institution efterfølgende et forslag til treårig helhedsplan. Med baggrund i helhedsplanerne udarbejder forvaltningen forslag til en samlet prioritering af de to puljer for perioden 2019-2021 på udvalgsmødet i maj 2019.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften til at udvikle helhedsplaner for fritidsinstitutioner skønnes at udgøre 0,075 kr. og afholdes af Udviklings- og Analysepuljen under Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at processen for prioritering af Puljen til småreparationer og halpuljen 2019-2021 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2018

  Godkendt.

  Signe Bekker Dhiman deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/21107, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til fordelingen af midler fra Eventpuljen Spotlight Aabenraa.

  Forvaltningen har modtaget i alt ni ansøgninger til Eventpuljen for 2019 med et samlet ansøgt beløb på 0,559 mio. kr.

  Ansøgninger vedrørende rytmisk musik tages ikke med i betragtning ved fordeling af midler fra Eventpuljen, da disse ansøgninger søges imødekommet via de midler, der er afsat i budget 2019 til udvikling af musikken i Aabenraa Kommune.

  Eventpuljen er i 2019 på i alt 1,113 mio. kr. Heraf er foruddisponeret 0,163 mio. kr. til Kongelig Classic og 0,055 mio. kr. til folkBALTICA samt 0,119 mio. kr. til eventsekretariatets drift.

  5 % af puljen er reserveret til ”pludseligt opståede events med kort planlægningshorisont” svarende til 0,056 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at denne delpulje til ”pludseligt opståede events” forøges til 9 % svarende til 0,092 mio. kr. Årsagen er, at nye ansøgere ofte søger i denne kategori, og da Eventpuljen er en udviklingspulje, vil det være hensigtsmæssigt at kunne imødekomme disse i højere grad end tilfældet er nu. Herefter resterer 0,684 mio. kr. i Eventpuljen. 

  Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte at afsætte en sum til markedsføring. Forvaltningen anbefaler, at der afsættes i alt 0,046 mio. kr. til indgåelse af en rammeaftale med en mediegrafiker om udarbejdelse af en pylon- og avisannonce til hver event samt til synliggørelse af puljen med det formål at få nye ansøgere til puljen.

  På baggrund af forvaltningens anbefalinger resterer 0,644 mio. kr. i eventpuljen.

  Forvaltningen har vurderet ansøgningerne ud fra de kriterier Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i 2014, og fremlægger hermed forslag til fordeling af puljen.

  Ansøgninger, der rettelig hører til i Fritidsrådet pulje, oversendes til Fritidsrådet. Herefter resterer ni ansøgninger.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget. 

  Økonomi og afledt drift

  Navn på event

  Ansøgt beløb

  Brutto

  Netto

  Midler i puljen 2019

  1.113.000

  Forud tildelte midler

  folkBALTICA 2019

  60.000

  60.000

  55.200

  Kongelig Classic

  187.000

  177.000

  162.840

  Pulje til løbende ansøgninger

  100.000

  92.000

  Annoncering og PR

  50.000

  40.000

  Eventsekretariat

  119.000

  119.000

  Sum af forud tildelte midler

  469.040

  Resterende midler i puljen

  643.960

  Indvielse Nr. Hostrup Hus

  (oversendes til Fritidsrådet)

  30.000

  0

  0

  Opera på Grænsen

  73.750

  73.750

  67.850

  MTB-8t Aabenraa

  50.000

  50.000

  45.000

  Møg Dyr Vinterferie

  19.000

  19.000

  19.000

  Børnedyrskue på Oldemorstoft

  45.750

  45.750

  45.750

  Musik på Torvene

  100.000

  70.000

  64.400

  Æblefest

  20.000

  5.000

  4.600

  Ringriderfesten Aabenraas "Børneland 2019" *

  120.000

   60.000

  55.200

  Udstilling/festival "Byens ansigter"

  100.000

  100.000

  100.000

  Nye bevillinger i alt

           401.800

  Ikke disponeret

  242.160

  * Reserveres med henblik på kvalificeret ansøgning til endelig politisk behandling.

  Forvaltningen anbefaler, at det resterende beløb primært reserveres til events, der knytter sig til Genforeningen i 2020.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til fordeling af puljen 2019 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2018

  Godkendt med den ændring at Æblefesten tildeles 0,014 mio. kr. brutto.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/34931, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget beslutte hvordan de midler som udvalget ønsker at omprioritere til Vedligehold af kunst og til Kulturel Samråds pulje skal finansieres.

  Beslutningen om at lade en fremskrivning af Kulturelt Samråds pulje indgå i budgetlægningen blev truffet på møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 3. april 2018.

  Beslutningen om at lade Kultur- og Fritidsudvalgets andel af udgiften til vedligehold af kunst indgå i budgetlægningen blev truffet på møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2018.

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 6. juni 2018 at indsende et budgetbidrag til Økonomiudvalget, der levede op til kravet om forslag på 2% af udvalgets budget, svarende til 0,976 mio.kr.

  Derud over besluttede Kultur- og Fritidudvalget en driftsudvidelse på:

  Tabel 1.1: Driftsudvidelsesønsker

   (1.000 kr.)

  2019

  2020

  2021

  2022

  Fremskrivning af pulje

  Kulturet samråd

  38

  38

  38

  38

  Vedligehold af kunst

  171

  279

  107

  107

  I alt

  209

  317

  145

  145

  Udgiften til at finansiere driftsudvidelsen skal findes inden for udvalgets eget budget.

  På baggrund af de politiske tilbagemeldinger fra budgetforhandlingerne foreslår forvaltningen flg. finansiering, som er beskrevet i Bilag 1.

  Tabel 1.2 Omprioriteringsforslag

  (1.000 kr)

  2019

  2020

  2021

  2022

  25% Beskæring af driftstilskudspuljen

  79

  79

  79

  79

  Reduktion løn til Ungdomsklubber

  46

  46

  46

  Fastholdelse af medlemstilskud på 140 kr.

  50

  50

  Faste Kulturelle aftaler

  60

  72

  14

  14

  Elite Aabenraa

  20

  70

  6

  6

  I ALT

  209

  317

  145

  145

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der omprioriteres til Vedligeholdelse af kunst samt Kulturelt Samråds pulje med 0,209 mio. kr.  i 2019. 0,317 mio. kr.  i 2020 samt ,0145 mio. kr. i 2021 og fremefter, finansieret jf. tabel 1.2.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2018

  Godkendt.

  Signe Bekker Dhiman deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/19379, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes Kultur- og Fritidsudvalget om at drøfte hvilken succeshistorie fra egen kommune, som skal præsenteres på fællesmødet for de fire sønderjyske kommuners kulturudvalg den 23. november 2018.

  Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg besluttede den 10. februar 2016 at invitere til fællesmøde for alle medlemmer af de fire sønderjyske kommuners kulturudvalg.

  Formålet med fællesmødet er netværksskabelse, gensidig inspiration og perspektivering kommunerne imellem samt samarbejde på tværs.

  Datoen for fællesmødet er fastsat til fredag den 23. november 2018 kl. 13:00-16:00, og mødet afholdes på Frøslevlejrens Efterskole i Padborg.

  Det overordnede tema for fællesmødet er synergieffekter, der kan styrke det sønderjyske samarbejde på kulturområdet. Fællesmødet vil berøre tværkommunale emner, blandt andet film, teater og musik, i hvilke der alle ligger en samarbejdsflade.

  Et af punkterne på fællesmødets dagsorden vil omhandle fire succeshistorier om sønderjysk kultur. Under dette punkt skal en repræsentant fra hvert af de sønderjyske kulturudvalg på cirka 5 minutter præsentere en succeshistorie om kultur i egen kommune. Historien skal vælges ud fra, at den formodes at være ukendt for deltagerne fra de tre andre kommuner. Formålet med dette punkt er gensidig inspiration samt udvidet og nuanceret kendskab til de andre kommuner.

  Sagen behandles sideløbende i hver af de fire sønderjyske kommuner.


  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter egnede succeshistorier i kommunen med henblik på udvælgelse af én historie, som Kultur- og Fritidsudvalget vil præsentere på fællesmødet den 23. november 2018.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2018

  Udvalget beslutter, at præsentere Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter.

  Signe Bekker Dhiman deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/117, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende samarbejdsaftalen med Museum Sønderjylland i tilknytning til den indgåede økonomiaftale.

  Kultur og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 3. oktober 2017 økonomiaftalen med Museum Sønderjylland for perioden 2018-2021.

  Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg har til opgave at koordinere og afstemme kommunerens tilbagemelding til Museum Sønderjylland. Udvalget har på mødet den 1. oktober 2018 godkendt en samarbejdsaftale der skal sikre en tydelig og effektiv koordinering af opgaverne og styrke kommunikationen mellem parterne på såvel administrativt som politiske niveau.

  For Kultur- og Fritidsudvalget betyder det, at det udpegede bestyrelsesmedlem til Museum Sønderjyllands bestyrelse vil orienter om sager af betydning for Aabenraa Kommune på der førstkommende Kultur- og Fritidsudvalgsmøde  efter der er afholdt bestyrelsesmøder i museet.

  Ligeledes betyder det at forvaltningen skal sørge for,  at Museum Sønderjyllands bestyrelse bliver inddraget og holdt orienteret når der udstedes regulering f.eks. gennem planlægning og vedtagelse af politikker der direkte påvirker museets virkeområde.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.   

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at samarbejdsaftalen godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2018

  Godkendt.

  Signe Bekker Dhiman deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Status Genner hal i Økonomiudvalget

  • Frøslevlejren

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.  

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2018

  • Orientering om behandling af Genforeningen i ØK

  • Punkter til dialog med Campusrådet

  Taget til efterretning.

  Signe Bekker Dhiman deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-11-2018

  Spot Crew ansøgning fremsendes til Kultur, Miljø & Erhverv.

  Signe Bekker Dhiman deltog ikke i sagens behandling.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i sagens behandling.