Beslutningsprotokol

onsdag den 5. december 2018 kl. 15:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Kultur- og Fritidsudvalget
   onsdag den 5. december 2018 kl. 15.00

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2018

  Godkendt.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  · Opsamling på fællesmødet for kulturudvalg i Frøslevlejren 23. november 2018

  · Midler til markering af Genforeningsjubilæet 2020

  · Gennerhallen – status i ØK

  · Møde 19. september 2018 i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig.

  · Modtagere af støtte fra Eliteidrætspuljen

  · Kongelig Classic

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2018

  Taget til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/42854, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag vil Kultur- og Fritidsudvalget blive orienteret om Frøselvlejren som Aabenraa Kommunes fyrtårnsprojekt i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.

  Projektleder for fyrtårnsprojektet orienterer om status på fyrtårnsprojektet på mødet med en power point præsentation.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40368, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget beslutte en rammeaftale mellem haller og skoler om brug af idræts- og svømmehaller til idrætsundervisning og øvrige læringsformål. Rammeaftalen er gældende fra 1. januar 2019.

  Forvaltningen har i 2015 og 2016 fået analyseret idrætsfacilitetsområdet, hvilket fra 1. januar 2017 mundede ud i en ny tilskudsmodel for idrætsfacilitetsområdet.

  Analysen viste en række udviklingspotentialer og opmærksomhedspunkter, der skal arbejdes videre med. En af disse er samarbejdsfladerne mellem idrætsfaciliteterne og skolernes brug af dem til idrætsundervisning, bevægelsestimer, bevægelsesbånd, understøttende undervisning, temauger og lignende.

  Som et led i den netop afholdte evaluering i Kultur- og Fritidsudvalget blev der afholdt et dialogmøde med skolelederne i juni 2018 og der blev herefter nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skolerne og forvaltningen. Opgaven var, at udarbejde en aftale der tydeliggør haller og skolers råderum, forpligtelser og ansvar. Sideløbende følges op med en lokalaftale mellem den enkelte facilitet og skole. Lokalaftalen skal sikre, at der tages højde for de lokale forhold og muligheder samt konkretisere timefordeling og bookingproces.

  Formålet med den nye rammeaftale med ikrafttrædelse 1. januar 2019 er at få mest mulig aktivitet for pengene samt at udnytte kapaciteten og de kompetencer, der er til stede lokalt på den enkelte facilitet. Formålet er også at styrke idrætsfaciliteternes indtjeningsmuligheder og relationerne mellem den enkelte hal og de skoler den betjener.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Høring/udtalelse

  Rammeaftalen er blevet præsenteret på skoleledermødet d. 26. september 2018 og på halinspektørmødet d. 19. november 2018 og der er udtrykt enighed om, at det er positivt med muligheden for at aftale deadlines lokalt og at rollefordelingen omkring booking skal følge rammeaftalen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv og Børn & Skole indstiller,

  at rammeaftale mellem haller og skoler om brug af idræts- og svømmehaller til idrætsundervisning og øvrige læringsformål godkendes,

  at aftalen er gældende fra 1. januar 2019, og

  at rammeaftalen evalueres senest efter 2 år.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-12-2018

  Godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/117, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag anbefales det, at der frigives anlægsmidler til opførelse af Museum Sønderjyllands Magasin ved Brunde.

  Museum Sønderjylland har besluttet at opføre et nyt fællesmagasin for museet. Det er et krav for at Kulturstyrelsen opretholder sit årlige tilskud på 31 mio. kr., at muset får den kvalitet af magasinforhold, som er påkrævet for at opretholde sin statsanerkendelse.

  Museet har via fundraising sikret et delvist fondsfinansieret byggeri, i størrelsesorden 78,5 mio. kr., hvor den samlede kommunale medfinansiering fra de fire sønderjyske kommuner udgør 25 mio. kr. Aabenraa Kommunes andel udgør 6,475 mio. kr.

  På den baggrund søges anlægsmidlerne frigivet.

  Sagen afgøres i Byrådet. 

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten 2019-2022 afsat 6,475 mio. kr. til et anlægstilskud.

  Byggeriet går i EU udbud i 4. kvartalt 2018 og forventes projekteret i 1. halvår 2019 og selve byggeriet påbegyndt i 2. halvår 2019.

  Der forventes en merudgift til personalerelaterede udgifter samt andre udgifter relateret til bygningens drift, foreløbigt fastsat til 0,200 mio. kr., hvilket fremgår af projektbeskrivelsen i budget 2019-2022.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 6,475 mio. kr. til projektet ”Fællesmagasin Museum Sønderjylland, Brunde”, som finansieres af rådighedsbeløbet i 2019 på investeringsoversigten 2019-2022, der frigives, og

  at der ved projektets afslutning årligt tilføres Kultur- og Fritidsudvalget 0,200 mio. kr. til afledt drift, finansieret af puljen ”afledt drift” under Økonomiudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36128, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget fastsætte rammen for støtte til Nr. Hostrup Ungdomsforenings lokaleudgifter i 1. kvartal 2019.

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 13. november 2018 at lade en sag om fastsættelse af lokaletilskud til Nr. Hostrup Ungdomsforening udgå fra dagsorden, for at få belyst sammenhængen mellem lokaletilskuddet og muligheden for at få en rentabel drift i Nr. Hostrup Hus.

  Der er efterfølgende afholdt møde med Nr. Hostrup Hus og aftalt, at forvaltningen beskriver en række scenarier for en fremtidig aftale med aktørerne i Nr. Hostrup, som vil blive behandlet i en særskilt sag.

  Nr. Hostrup Hus oplyser, at byggeriet forventes klar til indvielse ultimo februar 2019.

  På denne baggrund anbefaler forvaltningen at Nr. Hostrup Ungdomsforening ydes et tilskud på 0,026 mio. kr. til leje af lokaler i Nr. Hostrup Forsamlingshus i første kvartal 2019.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der afsættes 0,026 mio. kr. til Nr. Hostrup Ungdomsforening til dækning af lokaleudgifter i Nr. Hostrup Forsamlingshus for 1. kvartal 2019. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36132, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget udsatte denne beslutningssag på mødet den 13. november 2018. I sagen skal der tages stilling til Varnæs-Bovrup Idrætsforenings tilskud til indendørs aktiviteter i Sundeved Efterskole.

  Varnæs-Bovrup Idrætsforening har deres indendørs aktiviteter i Sundeved Efterskole.

  Foreningen har siden 1. januar 2018 fået et fast timetal på 90 timer til børn og unge efter samme takst som kommunale og selvejende haller i alt 0,020 mio.kr.

  Forvaltningen har i februar 2018 afholdt et møde med foreningen, idet foreningen ønsker at blive sidestillet med andre foreninger i kommunen, der benytter kommunale og selvejende haller og herved opnå tilskud til alle de timer de bruger. Timetallet er siden 2007 steget til 383 timer i 2017.

  I forbindelse med evaluering af tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter i Aabenraa Kommune skal tilskuddet til Varnæs-Bovrup Idrætsforening fra 1. januar 2019 afklares.

  I henhold til Folkeoplysningsloven er der mulighed for at give lokaletilskud efter følgende modeller:

  • at imødekomme ansøgningen i henhold til det ansøgte timetal
  • at yde et tilskud på et maksimalt aktivitetstimetal, eller
  • at give afslag på ansøgningen

  Grundprincippet i tilskudsmodellen er at skabe meraktivitet i hallerne og at alle aktører behandles ud fra samme principper. For at sidestille Varnæs-Bovrup Idrætsforening med andre foreninger der lejer sig ind hos private aktører, anbefaler forvaltningen, at der indgås en fast aftale om lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningsloven og at der reguleres for faktisk timetal.

  Forvaltningen anbefaler, at såfremt praksis overfor sammenlignelige foreninger der lejer sig ind hos private udlejere ændres generelt vil tilskuddet blive justeret.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Varnæs- Bovrup idrætsforening har for 2019 søgt om lokaletilskud til 800 timer som støtte til deres lokaleudgift på Sundeved Efterskole. De har xx timer i hal 1 (963 m2) og xx timer i hal 2 (730 m2).

  KL’s sats for maksimum leje i idrætsanlæg over 800 m2 er i 2019: 272,05 kr./time og til øvrige lokaler 135,98 kr. pr. time.

  Foreningshåndbogen i Aabenraa Kommune fastsætter, at der ydes et tilskud på 75% af maximumsatsen til den procentandel af foreningens medlemmer der er under 25 år, i dette tilfælde 70,94%

  225 timer x 135,98 kr.                   30.595,50 kr.

  575 timer x 272,05 kr.                  156.428,75 kr.

  Fradrag for de 29,06%

  medlemmer over 25 år                 -54.349,25 kr.

  Rest                                             132.675,00 kr.

  Tilskud i alt –

  75% af timepris -29,06%              99.506,25 kr.

  Forventet tilskud efter lokaletilskudsreglerne 0,100 mio.kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Varnæs-Bovrup Idrætsforening fremover modtager lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningsloven,

  at lokaletilskuddet reguleres årligt for faktisk timetal i forbindelse med indsendelse af regnskab og

  at tilskuddet vil blive justeret, hvis praksis overfor sammenlignelige foreninger der lejer sig ind hos private udlejere ændres generelt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/39903, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget udpege medlemmer til Billedkunstrådet for perioden 2019-2022.

  Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune har til formål at virke som bindeled mellem Kultur- og Fritidsudvalget og interessenter på kunstområdet for at fremme kunstlivets vilkår i Aabenraa Kommune.

  Billedkunstrådet har tillige til opgave at formidle kunstnerisk udsmykning i Aabenraa Kommune samt at iværksætte billedkunstneriske aktiviteter med det formål at virke inspirerende på indbyggerne i Aabenraa Kommune samt være med til at løse kunstopgaver i samarbejde med kommunen.

  Ifølge Billedkunstrådets vedtægter består Billedkunstrådet af 5 medlemmer, der vælges for 4 år ad gangen.

  Kultur- og Fritidsudvalget vælger 4 medlemmer efter indstilling fra de stedlige kultur- og kunstforeninger (Kulturelt Samråd). Indstillingen af medlemmer skal leve op til Statens Kunstråds kriterier for støtte til Kommunale Billedkunstråd. Kultur- og Fritidsudvalget udpeger desuden en billedkunstner og/eller kunstfagligt uddannet person.

  Kulturelt Samråd indstiller:

  - Birte Sanddorf Lock, væver og tidligere rektor for Kunsthåndværkerskolen i Kolding

  - Markus J. Herschbach, billedkunstner og Dr. phil.

  - Elisabeth Hertzum, lektor, cand. mag. i kunsthistorie

  - Jørgen Hoeck, arkitekt

  Forvaltningen anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget at udpege:

  -  Iben Johansen, museumsinspektør ved Museum Sønderjylland, Brundlund Slot

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget godkender den foreslåede sammensætning af rådet for perioden 2019-2022.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1914, Sagsinitialer: uv

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag beslutte om Elite Aabenraa kan arbejde videre med 2. etape af relanceringen af Elite Aabenraa.

  På udvalgsmødet d. 6. juni 2018 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget at Elite Aabenraa kunne optage 8. klasses elever i talentordningen og at der kunne arbejdes videre med en konkret collegeordning.

  Relanceringen af Elite Aabenraa indebærer følgende:

  • Konkretisering af collegeordningen og sammenhængen mellem talentordningen og collegeordningen
  • Ny promovering af Elite Aabenraa
  • Oprettelse af Elite Aabenraa ambassadørkorps

  Ovenstående vil betyde, at idrætsudøvere med talent kan opnå støtte og vejledning fra de er 14 år til og med de stopper en evt. karriere på øverste nationale niveau.

  Konkretiseringen af collegeordningen indebærer et samarbejde med ungdomsuddannelserne, idrætsforeningerne, Arena Aabenraa og udbydere af ungdomsboliger i Aabenraa Kommune. Der arbejdes på at kunne tilbyde to versioner af collegeordningen i 2019:

  1. Collegeordning med Kost & Logi
  2. Collegeordning uden Kost & Logi

  Prisen for ordningen fastsættes således, at deltagerne udelukkende betaler for kost, logi og tøjpakke. Det betyder, at deltagere i collegeordningen uden kost og logi, har samme deltagerbetaling som i 2018 på 800 kr. årligt.

  Styregruppen i Elite Aabenraa bidrager til den endelige kvalificering af collegeordningen. Styregruppen består af 8 klubrepræsentanter (én fra hver klub i klubordningen), én repræsentant fra Aabenraa Fritidsråd, én tidligere elitesportsudøver.

  Promoveringen af Elite Aabenraa tager udgangspunkt i en proces med et markedsføringsbureau, som igennem workshops med Elite Aabenraa trænere, styregruppe og talenter har bidraget med et bud på en fremtidig vision og dertilhørende budskab. På baggrund af processen foreslås en designjustering af Elite Aabenraa logoet og det dertilhørende pay-off. Det foreslås, at pay-offet ændres fra; ”For hele kommunen” til ”For dem der vil lidt mere”. Logoet justeres således at det passer til ambitionen om at være mere tydelige og fremme kendskabet til Elite Aabenraa.

  Oprettelsen af et Elite Aabenraa ambassadørkorps har til formål at støtte eliteudøvere der har haft deres idrætslige opvækst i Aabenraa Kommune når de drager videre til f.eks. studiebyer. På denne måde bibeholdes og styrkes fortællingen om Aabenraa Kommune som en kommune med plads og mulighed for at udvikle sit talent. For at dette tiltag skal kunne lade sige gøre, skal Elite Aabenraa arbejde med at tiltrække sponsorer, da en sådan støtte vil kræve en økonomisk forudsætning, som ligger uden for den kommunale ramme.

  Arbejdet med at tiltrække sponsorer vil blive udført i samarbejde med klubberne i klubordningen, således at der ikke opstår konflikter mellem foreningerne og Elite Aabenraa.

  Kriterierne for deltagelse i ambassadørkorpset udarbejdes, således at de stiler imod at udøverne deltager på højeste nationale niveau i deres sport, samt at Elite Aabenraa opnår branding igennem deres virke. Elite Aabenraas Advisory Board indkaldes til at kvalificere arbejdet med det lokale erhvervsliv.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at styregruppen bemyndiges til at godkende de to versioner af Collegeordningen når disse er konkretiseret,

  at Elite Aabenraa fremover promoverer sig igennem visionen og budskabet om at ordningen er ”for dem der vil lidt mere” via en designjustering af logoet med det nye pay-off,

  at der oprettes et ambassadørkorps af tidligere udøvere fra Aabenraa Kommune, og

  at der arbejdes med at indhente sponsorer til ambassadørordningen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/19043, Sagsinitialer: uv

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til hvorvidt der skal indgås en ny markedsføringsaftale med SønderjyskE – Damehåndbold. Den nuværende aftale mellem Sønderjysk Elitesport A/S og Aabenraa Kommune udløber 31. december 2018.

  Aftalen er dermed gældende fra 1. januar 2019 til 30. juni 2021.

  SønderjyskE – Damehåndbold sluttede i sæsonen 2017/2018 som nr. 3 i 1. division. I kvalifikationen til håndboldligaen lykkedes det dog ikke SønderjyskE at rykke op. I skrivende stund ligger SønderjyskE nr. 2 i 1. division sæson 2018/2019. SønderjyskE har de seneste 2 år præsteret et positivt regnskabsresultat og har ambitioner om at rykke op i håndboldligaen igen.

  Forvaltningen har foretaget en analyse af værdien af indholdet i kontrakten for på den måde at leve op til lovkravet om indgåelse af aftaler indenfor den gældende markedsværdi. Analysen resulterede i justeringerne og tilføjelser til indholdet i kontrakten.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Lovgrundlag

  I følge kommunalfuldmagtener er det muligt for en kommune at købe reklameplads på et sportsanlæg samt køb af andre ydelser fra en professionel klub, som kan være med til at gøre opmærksom på kommunens navn og eksistens. Kommunen skal blot sikre sig, at aftalen er indgået på markedsmæssige vilkår, således at kommunen højst betaler markedsprisen for de modydelser, som kommunen ifølge aftalen har ret til fra klubben.

  Det betyder, at kommunen alene må købe ydelser af en erhvervsdrivende virksomhed, når den får en tilsvarende modydelse igen. For at kommunen kan indgå en lovlig aftale, skal kommunen lave en forudgående undersøgelse af markedspriserne for de i aftalen nævnte ydelser og dermed få dokumentation for, at værdien af modydelsen svarer til det, kommunen betaler for.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 0,680 mio. kr. i Kultur- og Fritidsudvalgets budget. Heraf anvendes 0,600 mio. kr. årligt på markedsføringsaftalen. De resterende 0,080 mio. kr. anvendes på aktivering af indholdet i aftalen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at aftalen godkendes, og

  at direktøren for Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at godkende mindre ikke væsentlige ændringer af aftalen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/34694, Sagsinitialer: CAMH
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13112, Sagsinitialer: brd

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i budget 2019 bevilliget midler til projektet Aabenraa Live, som har det overordnede formål at styrke musiklivet i Aabenraa Kommune.

  Tidligere har Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 7. marts 2018 besluttet, at forvaltningen skulle arbejde videre med at kvalificere musikprojektet Aabenraa Live.

  Aabenraa Live projektet indeholder tre scenarier for, hvordan musiklivet i Aabenraa Kommune kan udvikles. I scenarierne lægges der op til, at der etableres en professionel organisation, der koordinerer, arrangerer og udvikler koncerter og events, og hvor der i samarbejde med relevante aktører arbejdes målrettet med publikumsudvikling, markedsføring, talentudvikling og kommunikation. Disse indsatser løfter tilsammen musiklivet til et kvalitativt niveau, hvor det på sigt er muligt at opnå større statslig støtte end hidtil.

  For at sikre en hurtig opstart af projektet har forvaltningen igangsat følgende 2 processer:

  1. Udarbejdelse af politisk beslutningsgrundlag for Aabenraa Live herunder organisation, økonomi, markedsføring og kommunikation, talentudvikling og mulige samarbejdspartnere.

  Beslutningsgrundlaget skal ligeledes indeholde en vurdering af fordele og ulemper ved en kommunal institution kontra selvejende og forventes forelagt Kultur- og Fritidsudvalget på mødet i februar 2019.

  Udgangspunktet for ovennævnte beslutningsgrundlag er en Konsulentrapport Aabenraa Live udarbejdet primo 2018 og dokumenterne der

  blev udarbejdet i forbindelse med den politiske behandling i løbet af 2018.

  I løbet af processen inddrages relevante parter indenfor musiklivet.

  2. Ansøgning til Statens Kunstfond om honorarstøtte til koncerter.

  For at kunne afholde koncerter i 2019 og dermed igangsætte projektet med virkning fra 2019 er det nødvendigt at booke koncerter, markedsføre koncerterne og sælge billetter allerede i indeværende år.

  I samarbejde med Konsulentfirmaet Vilhelm og Vilmar og Nygadehuset er der indsendt ansøgninger til honorarstøtte til  koncerter  i 2019. Derudover er markedsføringstiltag osv. som nævnt ovenfor igangsat.

  Arbejdet udføres af forvaltningen i samarbejde med Konsulentfirmaet Vilmar-Vilhelm.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2018

  Godkendt.

  Kurt Andresen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/32363, Sagsinitialer: uv

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget orienteres i denne sag om status på de igangsatte indsatser i forbindelse med Kultur- og Fritidspolitikken. Kultur- og Fritidspolitikken blev d. 31. maj 2017 godkendt efter en længere proces med inddragelse af en tænketank. Tænketanken bidrag både med det konkrete indhold i politikken samt mere konkrete projekter. Der orienteres om status på følgende projekter.

  • Aabenraa Live
  • Vandsportscenter
  • Frivillighed i Aabenraa Kommune
  • Stier og naturgivende herligheder

  Aabenraa Live

  Med projektet Aabenraa Live arbejdes der på at øge mulighederne for at tiltrække flere og større musikoplevelser i Aabenraa Kommune. Der er i budgetforliget vedrørende 2019-2022 afsat i alt 6,890 mio. kr. til indsatsen.

  Forvaltningen er nu i gang med at kvalificere og organisere, hvorledes midlerne skal anvendes bedst muligt. Aabenraa Live skal markedsføre og samle de mange musikaktører i kommunen og på den måde skabe en synergieffekt.

  Vandsportscenter

  Der blev i foråret 2018 udarbejdet et visionsoplæg til anlæg af et fælles vandsportscenter. I forbindelse med budgetforhandlingerne blev der ikke afsat midler til realiseringen af visionsoplægget. Projektet er ikke skrinlagt, da der stadig er mandat til at arbejde videre med visionsoplægget. Der arbejdes videre med kvalificering af visionsoplægget med henblik på, at på sigt at realisere projektet.

  Frivillighed i Aabenraa Kommune

  Projektet har haft til formål, at undersøge udfordringer og muligheder for tiltag hos frivillige i Aabenraa Kommune. Projektet indebærer både frivillige i kultur- og fritidsforeninger, sociale samt frivillige som ikke er organiseret i en forening.

  Der er foretaget en række fokusgruppeinterviews, samt uddelt spørgeskemaer, som har udpeget fire overordnede problematikker.

  • Afvikling af arrangementer og events
  • Anerkendelse af frivillige foreninger
  • Rekruttering af frivillige
  • Praktiske udfordringer i hverdagen

  Disse fire er blevet kvalificeret på temamødet omhandlende frivillighed den 15. november. Udvalget bliver præsenteret for de endelige resultater, samt idéer til indsatser på udvalgsmødet den 26. februar 2019.

  Stier og naturgivne herligheder

  Projektet havde til formål at synliggøre og øge tilgængeligheden af naturen i Aabenraa Kommune. Projektet er grundet anden prioritering stillet i bero.

  Arbejdet med naturen fortsættes dog i forbindelse med udviklingsperspektiver for byer og lokalsamfund.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2018

  Taget til efterretning.

  Kurt Andresen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40332, Sagsinitialer: VGJ

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget drøfte og dagsordenssætte punkter til dialogmødet med Samråd for Lokalhistoriske Arkiver 8. januar 2019.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver har fremsendt følgende punkter:

  1. Arkivsamrådets Genforeningsprojekt 2020.

  Arkivsamrådets projektgruppe, arbejder med en teaterforestilling i forbindelse med genforeningsjubilæet.

  De giver en opdatering på hvor langt de er i processene.

  1. Orientering om højtidligheder i anledning af 100-året for våbenstilstanden den 11. november, kl. 11.00, 1918, i lokalarkiverne.

  Forvaltningen indstiller følgende forslag til dagsordenspunkt:

  1. Genforeningen 2020.

  Koordinator for Genforeningen 2020, orienterer om status på projektet.

  Til den endelige dagsorden tilføjes punkter frembragt af Kultur- og Fritidsudvalget på mødet 5. december 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget godkender punkterne fra Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver og forvaltningen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2018

  Godkendt, med bemærkning om at indstilling af kandidater til Kultur- og Fritidsudvalgets pris tilføjes dagsorden.

  Kurt Andresen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-12-2018

  -