Beslutningsprotokol

tirsdag den 8. januar 2019 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Kultur- og Fritidsudvalget
   tirsdag den 8. januar 2019 kl. 16.00

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-01-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-01-2019

  • Invitation til mindehøjtidelighed og march i Oversø 6. februar 2019.
  • Invitation til 31. januar 2019 vedr. nyt Interregprojekt.

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45039, Sagsinitialer: swi

  Sagsfremstilling

  Den Selvejende Institution Folkehjem har henvendt sig til Aabenraa Kommune med et ønske om, at de to parter indleder et visionsarbejde for en fælles indgang til de to institutioner.

  Ønsket er blandt andet fremsat på baggrund af projektet for Genforeningsparken og fordi Folkehjem ønsker at igangsætte en ny udvikling for formidlingen af Folkehjems historie og for driften af Folkehjem.

  Forvaltningen er enig i, at projektet for Genforeningsparken naturligt giver anledning til at overveje om bibliotekets nuværende indgang ikke kun skal flyttes, således som det er vist i vinder-projektet, men også om der skal etableres en fælles indgang for de to institutioner.

  Forvaltningen finder desuden, at en fælles indgang kan skabe grundlag for en bedre udnyttelse af de to kultur-institutioners lokaler til glæder for kommunens borgere, foreninger og turister. 

  Forvaltningen foreslår, at der hurtigst muligt udarbejdes et forslag til en visionsproces, som inddrager bibliotekets og Folkehjems brugere, interessenter og ansatte. Visionsprocessen skal have som mål at tage stilling til konsekvenserne af en fælles indgang til de to institutioner.

  Forvaltningen vil sideløbende med visionsprocessen forholde sig til de driftsmæssige, herunder økonomiske  konsekvenser af en fælles indgang.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der i samarbejde med Den Selvejende Institution Folkehjem indledes en visionsproces for en fælles indgang til Aabenraa Bibliotek og Folkehjem.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-01-2019

  Godkendt.

  Jette Julius Kristiansen(O) undlod at stemme.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/34301, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til, at Søgård & Omegns Tennisklub ønsker at ophæve lejeaftalen med Aabenraa Kommune vedrørende areal på 0,570 ha. Medborgerforeningen for Søgård & Omegn ønsker at overtage lejeaftalen.

  I 1989 indgik Søgård & Omegns Tennisklub aftale med daværende Lundtoft Kommune om et areal til opførelse af tennisbaner. Lejeaftalen blev i 1998 forlænget til udløb i 2021.

  På arealet blev der i forbindelse med etableringen af tennisklubben opført 2 tennisbaner, og efterfølgende er der etableret klubhus, petanquebaner samt en række depotfaciliteter.

  Klubhuset er opført i 1989/90, og forvaltningen har foretaget en visuel besigtigelse. Klubhuset fremstår velvedligeholdt.

  Foreningen oplyser, at kreditforeningslånet vedrørende klubhuset bliver indfriet i 1. kvartal 2019, således at huset herefter fremstår gældfrit.

  Der er indgået en intern aftale mellem Søgård Petanqueklub og Søgård Tennisklub, som løber til udgangen af 2023, hvor petanqueklubben bidrager med et årligt tilskud på 0,010 mio. kr. for benyttelse af klubhuset.

  Aabenraa Kommune bidrager med et årligt tilskud til Søgård Tennisklub på 0,011 mio. kr. til vedligeholdelse af vej- og udenomsarealer.

  Søgård Tennisklub har i lighed med mange andre tennisklubber de senere år været ramt af et nedadgående medlemstal, og foreningen har derfor rettet henvendelse til Aabenraa Kommune med ønsket om at frigøre sig af lejeaftalen med kommunen i forbindelse med klubbens nedlæggelse.

  Medborgerforeningen for Søgård & Omegn ønsker at overtage lejemålet hos Aabenraa Kommune under forudsætning af, at det kan ske på samme vilkår som Søgård Tennisklub hidtil har haft. Det indebærer, at arealet stilles vederlagsfrit til rådighed, og at tilskuddet på 0,011 mio. kr. til vedligeholdelse af vej- og udenomsarealer opretholdes.

  Overdragelsen vil opfylde lejeaftens §8 hvoraf det fremgår, at ”i tilfælde af klubbens ophør forpligter bestyrelsen sig til at overdrage anlægget til en aktivitet, der er til gavn for området efter kommunalbestyrelsens angivelse”.

  Medborgerforeningen for Søgård & Omegn ønsker i den forbindelse, at området skal være til større gavn for  lokalbefolkningen, og at klubhuset bl.a. også fremadrettet kan udlejes til byens borgere.

  Forvaltningen anbefaler at arealoverdragelsen til Medborgerforeningen for Søgård & Omegn godkendes.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at den nuværende lejeaftale fra Søgård Tennisklub overdrages til Medborgerforeningen for Søgård & Omegn under forudsætning af at den hidtidige arealanvendelse fortsætter,

  at der udarbejdes en tillægsaftale, hvor det fremgår, at lejeaftalen overdrages på samme vilkår som hidtil, og

  at tilskuddet på 0,011 mio. kr. til vedligeholdelse  af vej- og udenomsarealer fortsætter uændret indtil lejeaftalens udløb.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-01-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42648, Sagsinitialer: ASMF

  Sagsfremstilling

  I denne sag fremsættes forslag om vedtagelse af kriterier og afgørelsesprocedure for den genforeningspulje, som Økonomiudvalget har godkendt med det formål at finansiere borgerforslag.

  Forvaltningen fremsætter forslag til, hvordan Kultur- og Fritidsudvalget administrerer puljens midler i samarbejde med kommunens koordinator for Genforeningen2020.

  Samtidigt foreslår forvaltningen navnet;

  ” Genforeningspuljen Aabenraa 2020”, med klar reference til Genforeningen2020.

  ”Genforeningspuljen Aabenraa 2020” er en eventpulje, som henvender sig til enkeltpersoner, foreninger, institutioner og andre eventmagere i Aabenraa Kommune med gode idéer og bidrag til Genforeningen2020. ”Genforeningspuljen” kan kun benyttes til arrangementer, der løber i en bestemt periode; hele året 2020.

  På mødet i Økonomiudvalget den 20. november 2018 blev det besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget råder over 0,500 mio. kr. til en pulje øremærket borgerarrangementer under markeringen af Genforeningen i 2020. Beløbet tages fra det samlede budget på 2,310 mio. kr. afsat til markeringen.

  Kultur, Miljø & Erhverv foreslår følgende ansøgningskriterier og afgørelsesprocedurer:

  • Tre ansøgningsfrister: 17. februar 2019 ,19. maj 2019 og 20. oktober 2019.Der kan ikke ansøges om beløb over 0,050 mio. kr.
  • Ved beløbsansøgninger under 0,020 mio. kr. afgøres projektansøgninger af eventkoordinatoren for Genforeningen, der fungerer som puljeadministrator.
  • Eventkoordinatoren kan indenfor hver ansøgningsperiode højst  råde over 0,050 mio. kr.
  • Ved beløbsansøgninger over 0,020 mio. kr. screener eventkoordinatoren ansøgningerne forud for behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at navnet Genforeningspuljen Aabenraa 2020 godkendes,

  at kriterierne for Genforeningspuljen vedtages, og

  at afgørelsesproceduren for puljen vedtages.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-01-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/19379, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal det besluttes, hvorvidt Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at afsætte 0,130 mio. kr. pr. år til en fælles pulje til Kulturkoordinationsudvalgets disposition fra år 2020.

  På møde i Kulturkoordinationsudvalget den 1. oktober 2018 blev det drøftet, at de fire sønderjyske kommuner tilsammen skal søge at afsætte 0,500 mio. kr. til en fælles pulje til udvalgets disposition fra år 2020, og at udgiften  hertil skal fordeles mellem kommunerne ud fra folketal. Udvalgets  ønske skal nu behandles i de fire sønderjyske Kultur- og Fritidsudvalg.

  Baggrunden for Kulturkoordinationsudvalgets ønske om en fælles pulje er, at det på møde i udvalget den 4. maj 2018 blev drøftet, hvorvidt udvalget skal være endnu mere målrettet, opsøgende og perspektiverende således, at udvalget i fremtiden kan handle på områder, hvor det giver god mening at samarbejde og supplere hinanden.

  Kulturkoordinationsudvalget skal ifølge sit kommissorium ”opfordre til og arbejde for, at fælles beslutninger føres ud i livet.” Udvalget er ansvarlig for udmøntningen af puljen til de ”Fælles Sønderjyske Anliggender”, men har derudover ingen midler til disposition og har ikke formel beslutningskompetence.

  På udvalgets følgende møde, den 1. oktober 2018, blev der i forlængelse af drøftelsen den 4. maj fremsat forslag til oprettelse af en fælles pulje til udvalgets disposition fra 2020. Puljen skal kunne benyttes som egenfinansiering, når der opstår projektmuligheder (fx puljer ved ministerier, styrelser og fonde), som alle fire kommuner kan se fordele ved at være del af, og hvor der erfaringsmæssigt kan være kort beslutningsfrist. Den Sønderjyske Kulturtjeneste er et eksempel på et sådant projekt.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg ønsker, at de fire sønderjyske kommuner samlet afsætter 0,500 mio. kr. til en fælles pulje til udvalgets disposition fra år 2020, og at udgiften fordeles mellem kommunerne ud fra folketal.

  Haderslev

  Tønder

  Sønderborg

  Aabenraa

  I alt

  Folketal i kommunen

  55.963

  37.777

  74.650

  59.089

  227.479

  Fordelingsnøgle

  24,6%

  16,6%

  32,8%

  26%

  100%

  Kommunens bidrag til fælles pulje

  123.000

  83.000

  164.000

  130.000

  500.000

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune giver tilsagn om at medfinansiere udgiften til en fælles pulje til udvalgets disposition fra år 2020,

  at udgiften på i alt 0,500 mio. kr. fordeles mellem kommunerne ud fra folketal,

  at Aabenraa Kommune giver tilsagn om 0,130 mio. kr., og

  at udgiften, såfremt der er tilsagn om medfinansiering fra alle fire kommuner,  finansieres ved omprioritering inden for området Kulturaftale.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-01-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/43214, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til udmøntningen af den afsatte anlægsbevilling på investeringsoversigten 2019-2022 til svømmehaller og friluftsbade.

  I budgetforliget for 2019 besluttede Byrådet, at afsætte 0,9 mio. kr. i 2019 og 1,1 mio. kr. i 2020 til eventuelle ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på svømmehaller og friluftsbade i erkendelse af høje driftsudgifter og store afskrivninger på den type anlæg.

  Ravsted
  I december 2017 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget en ansøgning fra Ravsted Fritidscenter vedrørende tilskud til renovering af Ravsted Friluftsbad.

  Ravsted Fritidscenter havde i forbindelse med ansøgningen udarbejdet en projektbeskrivelse og indhentet konkrete tilbud på opgaven. Det samlede budget på renoveringen beløb sig til 0,534 mio. kr., og Ravsted Fritidscenter anmodede Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 0,200 mio. kr.

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at lade ansøgningen indgå i prioriteringen af puljen til småreparationer 2018. Ved fordelingen af puljen imødekom udvalget ansøgningen med et tilskud på 0,150 mio. kr.

  Fritidscentret har efterfølgende via sponsorater og fonde fået indsamlet yderligere 0,384 mio. kr., så finansieringen på i alt 0,534 mio. kr. blev opnået.


  Efterfølgende var Ravsted Fritidscenter i dialog med Aabenraa Kommune omkring de nødvendige miljøgodkendelser. Ravsted Fritidscenter har fået oplyst, at såfremt renovering af friluftsbadet iværksættes, vil bl.a. gældende krav til omsætningstider på vandbehandlingsanlægget skulle overholdes. Disse krav gælder i øvrigt også for Bylderup Friluftsbad.

  Kravet til nyt vandbehandlingsanlæg har fordyret projektet i Ravsted med 0,540 mio. kr. til i alt 1,074 mio. kr. På den baggrund har Ravsted Fritidscenter sendt en tillægsansøgning på 0,540 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.

  Ravsted Fritidscenter er afhængig af en tilbagemelding omkring årsskiftet for at kunne fastholde fondsfinansieringen.

  Bylderup
  I juni 2018 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget en kortfattet ansøgning fra Bylderup Idrætscenter om støtte til renovering friluftsbadet i Bylderup.

  Overslaget over de samlede renoveringsudgifter lød på 2,5-3,0 mio. kr. Udvalget besluttede, at ansøgningen skulle kvalificeres og Bylderup Idrætscenter blev anmodet om at udarbejde et budget, projektbeskrivelse og finansieringsplan før ansøgningen kunne danne grundlag for en politisk behandling.

  Der er den 11. december 2018 modtaget et overordnet projektforslag og budget på godt 3,3 mio. kr. men ikke en finansieringsplan.

  Forslag til udmøntning
  For at kunne fastholde fondsbevillinger og fremdrift i Ravstedprojektet, anbefaler forvaltningen, at der ydes en anlægsbevilling på 0,540 mio. kr. til vandbehandlingsanlæg i Ravsted, under forudsætning af at ansøgeren kan dokumentere, at projektet lever op til lovgivningen og kan opnå myndighedsgodkendelse.

  Da begge friluftsbade er mere end 40 år gamle, vurderer forvaltningen, at det vil være vanskeligt at prioritere og udmønte hele puljen på 2 mio. kr., som er afsat til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på svømmehaller og friluftsbade alene på baggrund af de modtagne ansøgninger fra Ravsted Fritidscenter og Bylderup Idrætscenter.

  En mulighed i forhold til udmøntning af resten af puljen vil være at få udarbejdet en analyse, som kan udgøre et kvalificeret beslutningsgrundlag for, hvordan friluftsbade renoveres optimalt i forhold til gældende miljøkrav, afledt drift samt anlæggenes relevans i forhold til borgernes idræts-, bevægelses- og rekreative vaner – også set i forhold til adgangen til svømmehaller. En sådan analyse vurderes at koste 0,100-0,150 mio. kr. og ville kunne udarbejdes i løbet af 1. halvår 2019.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet Bek. Nr. 918 af 27/06/2016.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at der, under forudsætning af at ansøgeren kan dokumentere, at projektet lever op til lovgivningen og kan opnå myndighedsgodkendelse, gives en anlægsbevilling på 0,540 mio. kr. til anlæg af et vandbehandlingsanlæg i Ravsted, finansieret af afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten, som frigives, og
  at der gives en anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til udarbejdelse af en analyse, finansieret af afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten, som frigives.  

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-01-2019

  1. at udsættes til analysens resultat kendes.

  2. at anbefales godkendt.

  Supplerende sagsfremstilling

  Under Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen blev det oplyst, at Ravsted Fritidscenter nu har indgået aftale med en af fondene om, at endelig afklaring af den samlede finansiering af projektet kan vente til udgangen af juni 2019. Fristen fra de øvrige fonde, som har givet tilsagn om støtte, udløber i efteråret 2019.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/125, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 08-01-2019

  -