Beslutningsprotokol

tirsdag den 29. januar 2019 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger: Afbud: Jonas Niclas Haase. Signe Bekker Dhiman.
Jette Julius Kristiansen deltog ikke i punkt 19 og 21.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Kultur- og Fritidsudvalget
   onsdag den 29. januar 2019 kl. 16.00

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2019

  Godkendt.

  Afbud: Jonas Niclas Haase. Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2019

  • Status på tilmelding Nytårstræf.

  • Formandens deltagelse i Kulturelt Samråds lokalmøde i Hovslund 15. januar 2019.

  • ”Temperaturmåling” på kommunens forsamlingshuse.

  • Møde med Musikskolens bestyrelse vedrørende Nygade i for hold til henvendelse.

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jonas Niclas Haase. Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2008, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig har søgt Interreg om støtte til et følgeprojekt til det igangværende Interregprojektet KursKultur.

  Følgeprojektet, der har titlen KursKultur 2.0, og som er ansøgt for perioden 01. juli 2019 – 30. juni 2022, er den 12.12.2018 blevet bevilget en støttesum på 2,2 millioner euro fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Dertil kommer projektparternes medfinansiering, hvorved  projektbudgettet vil være på ca. 2,9 millioner euro.

  Bevillingen er dog behæftet med en længere række betingelser, der skal være opfyldt den 15. marts.

  Teamleder for kulturafdelingen på Regionskontor Sønderjylland-Schleswig vil på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 29. januar orientere om KursKultur 2.0.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jonas Niclas Haase. Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/21107, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til tre ansøgninger om midler til events 2019.

  På mødet den 13. november 2018 fordelte Kultur- og Fritids­udvalget Eventpuljen 2019. Da der var få, nye ansøgninger var der ved fordelingen et restbeløb på 0,233 mio. kr., som forvaltningen anbefalede at reservere til events i forbindelse med Genforeningen, da der endnu ikke var afsat budget hertil.

  Der er i december 2018 og januar 2019 modtaget tre henvendelser om events, der lever op til kriterierne for eventpuljen:

  Cykelløbet Kids on Tour: Et cykelløb for børn i målgruppen 4-10 år, der afvikles i september 2019, med optakt og undervisningsmidler omkring trafiksikkerhed for alle kommunens børn. Der er tilsagn om medfinansiering fra SundSkole 2020 og fra trafiksikkerhedsmidler.  SporteventSyd er lokal teknisk arrangør.

  Forvaltningen anbefaler et tilskud på 0,035 mio. kr. ud af et samlet budget på 0,100 mio. kr.

  Gadeteaterfestival arrangeret af Teater i Aabenraa i samarbejde med Aabenraa Kommune. Festivalen rummer refusionsberettigede forestillinger af høj kvalitet og kan besøge Aabenraa i august 2019. Målgruppen er 0-100 årige, både herboende og turister/gæster.

  Forvaltningen anbefaler en underskudsgaranti på 0,125 mio. kr. ud af et samlet budget på 0,450 mio. kr.

  Børnekultureventen Børnefestibal var en stor succes i 2018, og vil gerne komme til Aabenraa igen. Festivalen er en potentiel samarbejdsplatform for Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse og Aabenraa Live. Ud over de 0,070 mio. kr. der ansøges om i eventpuljen, skal Aabenraa Live bidrage med finansiering på 0,040 mio. kr.

  Forvaltningen anbefaler til tilskud på 0,070 mio. kr. ud af et samlet budget på Børnefestibal 2019 0,110 mio. kr.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgningerne imødekommes som anbefalet af forvaltningen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2019

  Godkendt,  idet Kultur- Og Fritidsudvalget henstiller til, at gadeteaterfestivalen søger at udbrede sine aktiviteter til andre byer i kommunen.

  Afbud: Jonas Niclas Haase. Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/3227, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling, om Aabenraa Kommune vil godkende, at Ensted Idrætsanlæg (EI red.) optager realkreditlån for færdiggørelse af udvidelse.

  Anlægsbudgettet for udvidelse af EI var forventet 7,4 mio. kr. I det forventede anlægsbudget var det forudsat, at der for en stor del af anlæggets vedkommende kunne refunderes moms. EI har i november modtaget svar fra Skattestyrelsen, der ikke vurderer at aktiviteterne er momspligtige, hvilket gør at momsen i forbindelse med byggeriet ikke kan refunderes. På den baggrund er det forventede budget overskredet, hvorfor EI har behov for at få tilført kapital for at kunne færdiggøre udvidelsen.

  EI har afsøgt lånemarkedet for finansiering af budgetoverskridelsen og har modtaget lånetilbud fra LR Realkredit på 1,250 mio. kr. til dækning af overskridelsen og indfrielse af nuværende kreditforeningslån med en restgæld på ca. 0,4 mio. kr. En forudsætning for at EI kan optage lån er, at kommunen godkender låneoptagelsen. Indfrielse af nuværende lån på 0,4 mio. kr. er en forudsætning for, at driften efterfølgende hænger sammen for EI.

  Kommunen har i forbindelse med udvidelse af EI tidligere godkendt at stille kommunegaranti på 5,6 mio. kr., at de nye faciliteter er tilskudsberettiget fra tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter samt at grund til udvidelse overdrages vederlagsfrit.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  EI er en selvejende institution, hvor kommunen er primær bruger. På den baggrund er låneoptagelsen omfattet af lånebekendtgørelsens regler. Heraf fremgår det at uanset om det er kommunen eller den selvejende institution selv, der optager lån, skal kommunen deponere eller alternativt modregne låneoptagelsen i kommunens lånerammeopgørelse.

  Kommunen har udisponeret låneramme for 2019, da der i forbindelse med budgetvedtagelsen ikke er budgetteret med fuld låneoptagelse i forhold til de lånetilsagn kommunen har modtaget i økonomiaftalen fra juni 2019.

  EI’s øgede låneoptagelse vil ikke medføre yderligere tilskud fra kommunen ud over den tidligere beslutning om, at de nye faciliteter indgår i tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter.

  Afdrag på lån er indregnet i EI’s budget for 2019 og i overslagsårene 2020 og 2021, hvor der for alle års vedkommende forventes et overskud.

  Indstilling

  Staben og Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at lånoptagelse på 1,25 mio. kr. godkendes forudsat, at nuværende realkreditlån med restgæld på 0,4 mio. kr. indfries, og

  at der disponeres op til 0,85 mio. kr. af lånerammen i 2019.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2019

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jonas Niclas Haase. Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/38496, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om Indsatskatalog 2019.

  Det fremgår af Sundhedsplan 2018-2020, at denne skal følges op af årlige indsatskataloger, der udarbejdes gennem styregruppen vedr. sundhedspolitikkens tværgående implementering. Styregruppen behandlede og godkendte bilagte katalog d. 28. november 2018.

  Indsatskataloget indeholder beskrivelser af 30 indsatser, som fremhæver et udsnit af de indsatser og tilbud, der skal løfte på Aabenraa Kommunens målsætninger i Sundhedsplan 2018-2020. 

  I Indsatskatalog 2019 kan særligt fremhæves fokus på:

  · Bevægelse i alle aldersgrupper

  · Borgernes opnåelse af uddannelse og job

  · Data- og evidensbaseret tilgang

  · Trivsel i skolen og på arbejdsmarkedet

  · Tidlig forebyggelse og opsporing

  · Fokus på forældreansvar og formidling af redskaber til varetagelse af forældrerollen.

  Der fremgår af kataloget både videreførte og nye indsatser. Eksempelvis fremhæves den fortsatte indsats om bevægelse på erhvervsskolerne, og igangsættelse af nye indsatser om data og digitalisering, herunder gennemførelse af dataindsamling om unges trivsel og sundhed gennem Ungeprofil 2019 samt understøttelse af digital dannelse/mental sundhed.

  Social- og Sundhedsudvalget vil tage stilling til finansiering af nye indsatser i særskilt sag.

  Indstilling

  Social & Sundhed, Børn og Skole, Jobcenter og Borgerservice samt Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 16-01-2019

  Taget til efterretning.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen orienterer på mødet om tiltag i sundhedsplanen der er særligt relevante for Kultur- og Fritidsudvalgets område.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jonas Niclas Haase. Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36497, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om, hvilke aktiviteter Billedkunstrådet har udført i 2018 og om rådets planer for 2019.

  Rådet fremhæver i årsberetningen for 2018, at rådet har været meget bekymret over, at den årlige bevilling til kunst- og udsmykningsopgaver blev sparet bort forrige år, men rådet er yderst tilfreds med, at den nu er blevet genbevilget.

  Af udførte aktiviteter i 2018 nævner Billedkunstrådet bl.a. den vellykkede udsmykning af Det gamle Rådhus udført af kunstneren John Kørner. Rådet har desuden beskæftiget sig med renovering og flytning af diverse skulpturer.

  Rådet giver udtryk for at være meget tilfreds med at være blevet inddraget i arbejdet omkring fornyelse af den nordlige del af Aabenraa by.

  Rådet har udarbejdet en handleplan for 2019, som indeholder tre projekter:

  1) Genforeningsprojekt

  Planlægning af et udstillingsprojekt om Genforeningen med baggrund i 100-året 1920-2020.

  2) Bygninger og Byrum. Arkitekturens Dag

  Aabenraa Kommune afholder i samarbejde med Billedkunstrådet igen i 2019 Arkitekturens Dag.

  3) Sommerateliers

  Udvikling af et dansk-tysk samarbejde omkring afholdelse af Sommerateliers, hvor professionelle kunstnere i Schleswig-Holsten og Syddanmark udstiller sammen.

  Rådet ønsker en fortsat god dialog og gerne en udvidet sparring med såvel de politiske udvalg som aktørerne på kunstområdet - også på tværs af grænsen - i 2019.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Billedkunstrådet 2019 - Indtægter

  Driftsbevilling til kunst- og udsmykningsopgaver 2019

  300.000 kr.

  Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst  - Handleplansmidler

  50.000 kr.

  Aabenraa Kommune Handleplansmidler

  50.000 kr.

  I alt

  400.000 kr.

  Billedkunstrådet 2019 – Forventede udgifter

  Kunst- og udsmykningsopgaver

  300.000 kr.

  Handleplan 2019: Projektudvikling: Genforeningsprojekt

  25.000 kr.

  Handleplan 2019: Projektafholdelse: Bygninger og Byrum: Arkitekturens Dag

  15.000 kr.

  Handleplan 2019: Projektudvikling: Sommerateliers

  10.000 kr.

  Handleplan 2019: Honorering af rådsmedlemmer

  50.000 kr.

  I alt

  400.000 kr.

  Det er endnu ikke besluttet hvilke kunst- og udsmykningsopgaver, der skal udføres for driftsbevillingen på 0,300 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jonas Niclas Haase. Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/43214, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til, hvilke parametre der skal indgå i en analyse af svømmehaller og friluftsbade i Aabenraa Kommune.

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 8. januar 2019 at anbefale til Byrådet, at der frigives en anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til en analyse af svømmehaller og friluftsbade. Sagen behandles i Byrådet den 30. januar 2019.

  Baggrunden er, at en række af kommunens svømmeanlæg står eller har stået over for en renoveringsudfordring, dels på grund af nedslidning og ælde, dels på grund af nye myndighedskrav på området. Samtidig fik Aabenraa Kommune ved kommunesammenlægningen en relativ høj dækningsgrad.

  Svømmehaller er uden sammenligning den dyreste type af idrætsfacilitet at anlægge og at drive, idet der er høje omkostninger til opvarmning og rensning, uanset hvor mange brugere der er, hvorfor det er relevant at se på kapacitetsudnyttelsen.

  Der foreligger på indeværende tidspunkt en del viden og undersøgelser på området både på nationalt og lokalt niveau:

  I tilknytning til Idrætsfacilitetsanalysen er der udarbejdet et notat med fokus på svømmehallerne i Bov, Rødekro og Tinglev.

  Notatet beskriver bl.a. kapacitetsudnyttelsen på daværende tidspunkt og har dannet baggrund for samlingen af de tre svømmehaller i Aktiv Aabenraa samt harmoniseringen af vilkårene i for skolesvømning.

  Notatet omfatter ikke en byggeteknisk gennemgang, eller en beregning på renoveringsbehovene i de tre svømmehaller i Aktiv Aabenraa eller svømmehallen i Aabenraa eller friluftsbadene i Ravsted og Bylderup.

  Aktiv Aabenraa har i samarbejde med DGI og forvaltningen gennemført en markedsundersøgelse  af svømmehallerne i Bov, Tinglev og Rødekro og af de to friluftsbade i Ravsted og Bylderup. 

  Lokale og anlægsfonden har i 2018 publiceret en rapport der belyser at ikke alle anlæg kan opfylde alle brugeres behov.

  Det er viden fra disse undersøgelser der skal samles, ajourføres og suppleres i en kommende  undersøgelse.

  Forvaltningen anbefaler derfor at den kommende undersøgelse 

  • Supplerer og ajourfører fakta omkring kapacitetsudnyttelse for alle svømmehaller i kommunen
  • indeholder en byggeteknisk gennemgang set i relation til
   • anlæggenes levetid og renoveringsbehov
   • nye lovmæssige miljøkrav
   • brugernes ønsker og behov 
  • knytter an til relevant viden om danskernes idrætsvaner
  • belyser sammenhæng med udviklingsplaner for relevante lokalsamfund

  Formålet er at komme med anbefalinger til, hvordan vi sikrer kommunens borgere og gæster et godt og varieret svømmefacilitetstilbud på lang sigt, i tråd med kommunen Sund Vækst strategi. 

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget – med forbehold for Byrådets behandling af bevillingssagen den 30. januar 2019.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at undersøgelsen gennemføres med de beskrevne parametre.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2019

  Godkendt, idet undersøgelsen også ønskes suppleret med:

  • Fordeling af brugere mellem skoler, foreninger og private.
  • Skolernes transportmuligheder.
  • Erfaringer fra nabokommuner .
  • Forholdet mellem driftsudgifter og tilskud.
  • Kapacitetsudnyttelse set i forhold til åbningstider .

  Afbud: Jonas Niclas Haase. Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/12197, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om status på de forskellige udviklingsprocesser i Bolderslev Fritidscenter, Grænsehallerne, Kliplev Hallen og Bov Svømmehal.

  De fire idrætsfaciliteter er dem, hvor der har kørt et særligt forløb på grund af økonomiske udfordringer i forbindelse med overgang til Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter der blev indført 1. januar 2017.

  I forbindelse med justering af Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter 2019 og 2020 der blev godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i november 2018 fremgik det, at udvalget skulle orienteres om status på de forskellige udviklingsprocesser for de fire haller i januar 2019.

  Forvaltningen orienterer på mødet med udgangspunkt i statusbeskrivelsen.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jonas Niclas Haase. Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36128, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I denne sag får Kultur- og Fritidsudvalget status på dialogen med aktørerne i Nr. Hostrup  omkring mulighederne for at yde tilskud til Nr. Hostrup Ungdomsforenings timer i Nr. Hostrup Hus og et evt. driftstilskud til Nr. Hostrup Hus.

  Denne status ligger forud for en beslutning på et kommende møde i Kultur- og Fritidsudvalget. Beslutningen følger op på Kultur- og Fritidsudvalgets evaluering og justering af Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter i Aabenraa Kommune den 13. november 2018, hvor afklaringen omkring Nr. Hostrup Ungdomsforening udestår. Huset forventes klar til ibrugtagning i 1. kvartal 2019.

  Beslutningen skal sikre

  · at idrætsforeninger der lejer sig ind hos private aktører, herunder Nr. Hostrup Ungdomsforening, behandles efter de samme principper, og

  · at der sikres et økonomisk driftsgrundlag for Nr. Hostrup Hus

  På mødet orienterer forvaltningen om status på dialogen med aktørerne.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen taget til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jonas Niclas Haase. Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/29202, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om Børneteaterudvalgets fordeling af midlerne i Børneteaterpuljen for 2019.

  Aabenraa Kommunes Børneteaterudvalg er sammensat af lærere, pædagoger og konsulenter som fagligt dækker alle aldersgrupper i skoler og dagtilbud.

  Børneteaterudvalget har 11. oktober 2018 behandlet 37 indkomne ansøgninger fra skoler og dagtilbud om tilskud til børneteater for 2019.

  Antallet af ansøgningerne fordeler sig således mellem institutionerne:

  23 skoler

  11 børnehaver

  1 vuggestue

  2 øvrige

  Udover midler til teaterforestillinger afsættes årligt midler til Børneteaterudvalgets deltagelse i Teatercentrums årlige børneteaterfestival Aprilfestivallen.

  På festivallen opnås kendskab til aktuelle forestillinger, så Børneteaterudvalget kan rådgive og vejlede skoler, dagtilbud og andre arrangører om valg af forestillinger.

  I 2019 afholdes Aprilfestivallen i Hjørring Kommune.

  I 2. kvartal 2019 forventer forvaltningen at kunne fremlægge justerede kriterier for tildeling af midler fra børneteaterpuljen til politisk godkendelse.

  Børneteaterudvalget ønsker desuden at opstille særlige kriterier for fordeling af puljen i 2020, således at midlerne kan støtte op om fejringen af Genforeningen 2020.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Børneteaterpuljen er i 2019 på 0,424 mio. kr.
  Der er sammenlagt ansøgt om 0,503 mio. kr.

  Statens Kunstråd yder 50 % refusion til teaterforestillinger, der er godkendt af Teatercentrum.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jonas Niclas Haase. Signe Bekker Dhiman.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/10589, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til en 1-årig forlængelse af aftalen med Sønderjyllandshallen omkring gratisdage.

  Der er i 2015 indgået aftale mellem Sønderjyllandshallen og Aabenraa Kommune om, at hallen årlig stiller 36 gratisdage til en værdi af 0,015 mio. kr. pr. stk. til rådighed i perioden 2016-2018.

  På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet 2. maj 2018 besluttede udvalget at forlænge aftalen frem til udgangen af 2019.

  Af de 36 dage i aftalen stilles 10 dage hvert år til rådighed for Teater i Aabenraa og seks dage stilles til rådighed for Sønderjyllands Symfoniorkester.

  Øvrige aktører kan ansøge om en gratisdag til afholdelse af kultureller arrangementer uden kommercielt sigte, som er åbne for alle evt. inden for en bestemt målgruppe (unge, ældre etc.).

  Aftalen omfatter desuden 14 udstillingsdage til Grænselandsudstillingen til en samlet pris på 0,053 mio. kr.. Grænselandsudstillingen var indtil 2016 omfattet af en separat fast aftale.

  Aftalen fremskrives hvert år og er i:

  2019 = 0,631 mio. kr.

  2020 =  ca. 0,641 mio. kr.

  Af hensyn til booking og planlægning, er der givet tilsagn til Teater i Aabenraa om, at de kan tegne kontrakter for sæsonen 2019-2020, og dermed også om at der stilles gratisdage til rådighed for dem.

  For at kunne omdisponere udvalgets samlede økonomi foreslås det, at der i aftalen med Sønderjyllandshallen i første omgang forlænges med endnu ét år (2020).

  Det vil åbne mulighed for at vurdere på såvel budgettet til gratisdage som til teater som en helhed.

  Sønderjyllandshallen har udtrykt at den er enig i en sådan forlængelse.

  Såfremt aftalen godkendes skal denne genforhandles i 3. kvartal 2019.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at den nuværende aftale med Sønderjyllandshallen forlænges til og med 2020.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2019

  Godkendt.

  Afbud: Jonas Niclas Haase. Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13112, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om arbejdet med at realisere Aabenraa Live.

  Der er den 14. januar 2019 afholdt møde i Følgegruppen for Aabenraa Live. Den 23. januar  2019 har Musikrådet holdt stormøde for alle interesserede som opfølgning på Musikrådets interessentmøde den 1. juni 2018.

  Forvaltningen giver på mødet en status på etableringen af organisationen.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2019

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jonas Niclas Haase. Signe Bekker Dhiman.

  Jette Julius Kristiansen deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 29-01-2019

  -

  Afbud: Jonas Niclas Haase. Signe Bekker Dhiman.