Beslutningsprotokol

tirsdag den 26. februar 2019 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Kultur- og Fritidsudvalget
   tirsdag den 26. februar 2019 kl. 16.00

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019

  Godkendt i det punkt 31 flyttes og bliver nyt punkt 24.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/29711, Sagsinitialer: KCAL

  Sagsfremstilling

  I forligsteksten for budget 2018 står der i forbindelse med det tekniske område, at ”der allokeres en medarbejder til indsatsen som frivillighedspilot med henblik på at støtte og bane vejen i samarbejdet med frivillige foreninger.”

  Formålet med frivillighedspiloten er at støtte de frivillige foreninger, så det bliver mere overskueligt at sætte nye initiativer i gang, som kræver kommunale tilladelser. Det kan være ved mindre byggerier, som bålhytter eller arrangementer. Frivillighedspiloten er via en koordinerende rolle med til at skabe endnu bedre rammer for fællesskaber i bevægelse.

  Forvaltningen orienterer Vækstudvalget for Land og By samt Kultur og Fritidsudvalget om afgrænsningen af frivillighedspilotens opgaver.

  Frivillighedspiloten har to hovedopgaver:

  1. Koordinere og være stifinder for de frivillige foreninger i enkeltsager
  2. Generelle tiltag for at understøtte de frivillige foreningers ansøgninger om tilladelser eks. via:
   • Information på hjemmesiden
   • Temamøder

  På mødet vil forvaltningen give en status på frivillighedspilotens arbejdsområde. Frivillighedspiloten deltager på udvalgsmødet.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-02-2019

  Taget til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  · Status på ansøgninger fra tattoo / ringridning

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019

  • Orientering om seneste møde i Kulturkoordinationsudvalget.
  • Orientering om Nr. Hostrup Hus.
  • Orientering om Sønderjyllands Golfklub.
  • SundSkole2020 har modtaget støtte til Kanoer fra Friluftsråddet på 0,1 mio. kr.
  • Orientering om Støtte fra Sund Vækst puljen til Teater i Aabenraas Gadeteaterfestival.

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42295, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2018 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt

  (i 1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Hensat

  Afvigelse

  Multiarena

  81.400

  82.300

  -900

  0

  Kunstprojekt Varnæs – Bovrup

  600

  460

  140

  0

  Tinglev Fritidscenter Svømmebad

  5.597

  5.579

  18

  Renovering af Teatersal

  2.893

  2.893

  0

  I ALT

  90.490

  91.232

  -760

  18

  Multiarena afsluttes i forbindelse med regnskab 2018, selv om de sidste regninger og garantierstatninger mangler i forbindelse med entreprenørens konkurs. Der oprettes et nyt projekt ”Multiarena erstatning” til afsluttende arbejder samt forventet entreprisegarantier.

  Kunstprojekt Varnæs-Bovrup afsluttes i forbindelse med regnskab 2018, selv om de sidste regninger mangler. Foreløbigt mindreforbrug på 0,140 mio. kr. foreslås henlagt til ”pulje for afsluttende arbejder”

  Begge anlæg behandles i sagen vedrørende overførsel af igangværende anlægsprojekter.

  For resterende anlæg er der samlet set et mindreforbrug på 0,018 mio. kr. der tilføres kassen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2018 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med et mindreforbrug på 0,018 mio. kr., der tilføres kassen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36487, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende kriterier for udarbejdelse af vedligeholdelsesmæssige helhedsplaner samt kategorisering af tilskudsbeløb.

  Kriterierne, som fremgår af vedhæftet bilag, sætter retning for indholdet af de helhedsplaner, fritidsinstitutionerne skal udarbejde og som synliggør investeringer i kommunens idrætsanlæg. Ligeledes skal kriterierne anvendes til at bedømme helhedsplanerne og bevillingen til projekter senere i fasen.

  Investeringerne vil primært blive anvendt til større eller mindre opgaver vedrørende vedligeholdelsesmæssige reparationer, eksempelvis energioptimering i forhold til driften, fokus på klimaskærme, løbende vedligehold og reparationer, vedligehold af udeanlæg samt bedre brugeroplevelse.

  Det foreslås ligeledes, at tilskudsbeløb til projekter differentieres i forhold til kategorisering af fritidsinstitutionerne.  Begrundelsen for at differentiere tilskudsbeløbene er et ønske om at få sammenhæng mellem projekternes økonomiske størrelse og kategoriseringen af fritidsinstitutionerne.

  Processen i forhold til udarbejdelse af kriterier og efterfølgende udarbejdelse af de vedligeholdelsesmæssige helhedsplaner er opdelt i faser.

  Fase 1

  I november 2018 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at igangsætte en proces i forhold til prioritering af tilskud fra halpuljen, som fritidsinstitutionerne kan søge tilskud fra.

  Fase 2

  I den efterfølgende fase har forvaltningen i samarbejde med en rådgiver og med baggrund i en workshop den 17. januar 2019 med deltagelse af alle kommunale og selvejende fritidsinstitutioner udarbejdet forslag til kriterier samt en skabelon til udarbejdelse af helhedsplaner for hver facilitet.

  Kriterierne er grundlaget for, hvilke anlægsprojekter fra helhedsplanerne udvalget kan støtte økonomisk.

  Fase 3

  Når Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt kriterierne, skal fritidsinstitutioner efterfølgende udarbejde hver deres forslag til en prioriteret 3-årig helhedsplan. Ved at foretage en 3-årig prioritering er der mulighed for at arbejde mere langsigtet og sammenhængende, og det vil give et bedre overblik over aktuelle vedligeholdelsesmæssige udfordringer i institutionerne.

  Udarbejdelse af en 3-årig helhedsplan er et krav, for at institutionerne kan søge tilskud fra halpuljen.

  Fase 4

  Med baggrund i de udarbejdede helhedsplaner beslutter Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgsmødet den 28. maj 2019, hvilke opgaver der skal indgå i prioriteringen af halpuljen for perioden 2019-2021. På dette møde godkender udvalget, hvilke projekter der kan få økonomisk støtte i 2019.

  Fase 5

  Sidste fase bliver, at processen evalueres ultimo 2019 med henblik på prioriteringen af projekter for 2020 og 2021 og hvilke projekter, der kan få økonomisk støtte i 2020.

  Finansiering

  I investeringsoversigten er der for 2019 og overslagsårene 2020-2021 afsat 2 mio. kr. Halpulje til større og mindre vedligeholdelsesopgaver.

  Høring/udtalelse

  Efter workshoppen den 17. januar 2019 har forslagene til kriterier været i høring  hos fritidsinstitutionerne i perioden 1.-10. februar 2019.

  Der indkom ingen høringssvar.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til kriterier og kategorisering af tilskudsbeløb jævnfør vedhæftet bilag godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36487, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillingen til Halpulje til større og mindre vedligeholdelsesopgaver.

  I investeringsoversigten for 2019-2022 er der i 2019 og overslagsårene 2020-2021 afsat 2,0 mio. kr. i hvert år.

  I en tidligere sag på dagsorden har udvalget behandlet kriterier for udarbejdelse af vedligeholdelsesmæssige helhedsplaner for fritidsinstitutionerne. Kriterier sætter retning for indholdet i de helhedsplaner, fritidsinstitutionerne skal udarbejde og som synliggør investeringerne i kommunens idrætsanlæg.

  Helhedsplanerne danner baggrund for udvalgets udvælgelse af projekter, som kan opnå økonomisk støtte fra halpuljen.

  Investeringerne vil primært blive anvendt til større og mindre drifts- og vedligeholdelsesmæssige reparationer og opgaver, eksempelvis energioptimering i forhold til driften, fokus på klimaskærme, løbende vedligehold og reparationer, vedligehold af udeanlæg samt bedre brugeroplevelse.

  Med henblik på at kunne igangsætte projekterne umiddelbart efter Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering af helhedsplanerne i maj måned søges Halpulje til større og mindre vedligeholdelsesopgaver  i 2019 frigivet.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til  ”Halpulje til større og mindre vedligeholdsopgaver” finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, som frigives.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45097, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget beslutte, hvorvidt det ønskes at prioritere midler til den dansk-tyske regatta Kongelig Classic 1855 i 2019 og fremover således, at projektledelsen kan varetages professionelt og tværkommunalt.

  Den dansk-tyske regatta Kongelig Classic 1855 har været afholdt mellem byerne Flensborg, Sønderborg og Aabenraa i perioden 2012-2018. I årene 2012-2014 som Interregprojekt med væsentlig EU-finansiering, i 2015 arrangeret af Aabenraa Kommune via eventpuljemidler og medarbejdertimer, indtil 2016, hvor den lokale, frivillige forening ”Kgl. Classic Aabenraa” blev nedsat med det formål at arrangere og afvikle den til regattaen hørende havnefest i Aabenraa.

  I årene 2016-2018 har foreningen Kgl. Classic Aabenraa arrangeret eventen på havnen i Aabenraa i forbindelse med regattaen, men har i stigende grad oplevet problemer i det administrative samarbejde, i kommunikationen mellem de tre byer kombineret med et stramt budget, manglende opbakning fra frivillige og kommune samt et faldende antal deltagende skibe.

  Det er foreningens vurdering, at et grænseoverskridende og formidlingsbaseret arrangement som Kongelig Classic ikke kan gennemføres af de tre lokalt forankrede grupper, hvoraf den ene (i Aabenraa) udelukkende består af frivillige. I Sønderborg arrangeres Kongelig Classic af Sønderborg Kommunes afdeling for Kultur, Idræt, Handel og Turisme, mens det i Flensborg arrangeres af Historischer Hafen Flensburg, eGmbH.

  Foreningen Kgl. Classic Aabenraa har i efteråret 2018 gjort forvaltninger, politikere og øvrige aktører opmærksom på udfordringerne og gjort det klart, at såfremt arrangementet skal fortsætte, kræver det opbakning og involvering af de enkelte kommuner samt at økonomi og projektledelse overdrages til en tværkommunal paraplyorganisation. Kgl. Classic Aabenraa ser sig ikke længere i stand til at løfte opgaven. Den 15. januar 2019 afholdt Kgl. Classic Aabenraa ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningen nedlagde sig selv.

  Sønderborg Kommune og Flensborg by er orienteret om, at Kgl. Classic Aabenraa har nedlagt sig selv. Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme i Sønderborg Kommune besluttede den 7. februar 2019, at midlerne afsat til Kongelig Classic 2019 reallokeres til andre arrangementer af maritim karakter.

  I Flensburg ønsker man fortsat at afholde Kongelig Classic, men man vil tage beslutningerne i Aabenraa og Sønderborg Kommuner til efterretning.

  Forvaltningen har været i dialog med ShopiCity vedr. muligheden af, at de overtager opgaven. ShopiCity er ikke afvisende overfor ideen, men kan kun løfte opgaven, såfremt der følger en realistisk økonomisk ramme med.

  Baseret på erfaringerne fra 2015-2018 forudsætter et arrangement, der lever op til det kvalitetsmæssige niveau i det oprindelige projekt, at der afsættes ca. 0,600 mio. kr.

  Den nu tidligere forening Kgl. Classic Aabenraa foreslår, at såfremt det fornødne beløb til afholdelse af Kongelig Classic ikke kan findes, kan de resterende eventpuljemidler afsat til Kongelig Classic i 2019 fremme formidlingen af den maritime kulturarv i Aabenraa på anden vis, bl.a. ved leje af en skonnert til tursejlads.

  Forvaltningen kan ikke anvise finansiering til projektledelse og yderligere midler til underholdning og formidling indenfor den eksisterende ramme.

  Forvaltningen bakker op om foreningen Kgl. Classic Aabenraas vurdering af, at rammevilkårene og den dalende opbakning har bevirket, at den maritime kulturarv med fordel kan formidles på andre måder.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Projektet nedlægges:

  Der var bevilget 0,177 mio. kr. i 2018 og 2019. Arrangementet fik i 2018 et underskud på 0,022 mio. kr., der kan dækkes af bevillingen vedrørende 2019. De resterende 0,155 mio. kr. fastholdes til at understøtte det maritime miljø og fremme formidlingen af den maritime kulturarv i Aabenraa Kommune.

  Projektet fastholdes:

  I bilag 1 er opgjort indtægter og udgifter, såfremt Kongelig Classic skal realiseres med projektledelse. En sådan gennemførelse vil i 2019 kræve yderligere finansiering på 0,435 mio. kr. og i fremadrettet 0,600 mio. kr. årligt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der ikke afsættes midler til Kongelig Classic i 2019 og fremover,

  at underskuddet for 2018 på 0,022 mio. kr. udlignes med midler afsat fra Eventpuljen til Kongelig Classic for 2019, og

  at restbeløbet på 0,155 mio. kr. fra Eventpuljen til Kongelig Classic for 2019 kan bruges til bl.a. at fremme af det maritime miljø og formidling af den maritime kulturarv i Aabenraa Kommune.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/21985, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker at afsætte midler til chartring af en skonnert, der via Turistforeningen for Aabenraa & Grænselandet tilbyder udflugtssejlads til borgere, turister og erhvervsliv.

  Turistforeningen for Aabenraa & Grænselandet har fremsendt forslag til, hvordan den maritime kulturarv kan fremmes på anden vis end via Kongelig Classic 1855. Forslaget går ud på, at turistforeningen i 2019 markedsfører og udbyder billetter til sejlads på fjorden i en tomastet skonnert ved navn Fionia. Der har tidligere været gennemført udflugtssejlads fra Aabenraa, men der er aktuelt ikke noget tilbud. Turistforeningen for Aabenraa & Grænselandet oplever, at der gennem de seneste år har været et stigende ønske om at få udviklet sejladstilbud i Aabenraa Kommune.

  Chartringen af Fionia skal ifølge turistforeningen ses som et pilotprojekt, idet tanken om, at Aabenraa Kommune på sigt bør have sit eget udflugtsskib, herved kan afprøves.

  Idet sejlsæsonen nærmer sig, er der ikke længere så mange ledige skibe på markedet at chartre. Turistforeningen fået tilbudt Fionia til minimum fem ganges sejlads  i løbet af juli og august 2019 plus tilsagn om, at der i 2020 kan blive tre ganges sejlads ugentligt.

  Turistforeningen for Aabenraa & Grænselandet vil undersøge, hvorvidt det lader sig gøre at udbyde sejlads fra forskellige steder i kommunen, f.eks. fra Kollund Mole, Kalvø og Aabenraa havn.

  Turistforeningen for Aabenraa & Grænselandet har desuden et ønske om, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Aabenraa Kommune, ShopiCity, Museum Sønderjylland og Turistforeningen for Aabenraa & Grænselandet, der skal arbejde for at fremme den maritime kulturarv i Aabenraa Kommune til glæde for turister og besøgende.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Aktivitet

  Udgift

  Indtægt

  5 x 3 timers sejlads

  75.000 kr.

  Markedsføring

  20.000 kr.

  Samlede udgifter

  95.000 kr

  Mulig billetindtægt ved miks af 50% børn og 50% voksne:

  5 afgange med 36 pers. (18x225 (børnebillet) + 18x 325 (voksenbillet)) x 5

  49.500 kr.

  Underskud

  45.500 kr.

  I alt

  95.000 kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der ud af det resterende beløb på 0,155 mio. kr. til Kongelig Classic fra Eventpuljen reserveres 0,045 mio. kr. i tilskud til Turistforeningen for Aabenraa & Grænselandet med henblik på, at organisationen indgår aftale om leje af sejlskib til tursejlads i sommeren 2019 som pilotprojekt med tursejlads som formidling af kommunens maritime kulturarv, og

  at der af samme restbeløb reserveres 0,020 mio. kr. i underskudsgaranti til Turistforeningen for Aabenraa & Grænselandet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019

  Ikke godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/6932, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  I denne sag får Kultur- og Fritidsudvalget en status på, hvordan der ydes tilskud til forsamlingshusområdet, med henblik på at afklare behovet for en eventuel analyse.

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 17. marts 2008 en aktivitetsbaseret model for tilskud til forsamlingshuse. Modellen har senest været behandlet den 25. august 2014 i Kultur- og Fritidsudvalget, der besluttede at fastholde modellen.

  Aabenraa Byråd har den 16. januar 2019 modtaget en henvendelse fra Forsamlingshuset i Løjt, der opfordrer til, at kommunen vedtager en forsamlingshuspolitik.

  Henvendelsen fra Løjt Forsamlingshus rejser spørgsmålet om rimeligheden i, at aktører i andre byer, f.eks. Felsted eller Rødekro, kan få kommunes borgerhuses lokaler stillet vederlagsfrit til rådighed for deres aktiviteter, mens foreninger og aktører i andre lokalsamfund, som vil holde deres arrangementer lokalt og ikke kan eller vil være på skolen, skal betale for at leje sig ind i forsamlingshuset.

  Med den nuværende model kan et forsamlingshus søge om aktivitetsbaseret tilskud, hvis det stiller lokaler vederlagsfrit til rådighed for lokalsamfundet for mere end 50 timer om året.


  Tilskuddet gives for at stille lokalerne til rådighed for lokalforankrede aktiviteter og foreninger som alternativ til haller og borgerhuse. I en del byer er der alternativt mulighed for, at foreninger kan få stillet skolelokaler til rådighed. Det kan eksempelvis være juletræsfester, fastelavnsfester, foreningsmøder, fællesspisning mv.

  Støtten til forsamlingshuset fastsættes på baggrund af ansøgning, hvor støtten øges trinvist i forhold til aktivitetstimetallet. Fastsættelse af tilskuddets størrelse foregår i dialog med Kultur, Miljø & Erhverv, og kan også omfatte dækning af udgifter til omklædningsfaciliteter og gratisdage.

  For at skabe overblik over, hvorvidt den nuværende model for aktivitetsbaserede tilskud til forsamlingshuse fungerer, kan en analyse af dækningsgrad og kapacitetsbehov på forsamlingshusområdet give et indtryk af, om modellen er tilstrækkelig eller kan optimeres.

  På mødet præsenterer forvaltningen modellen og lægger op til en drøftelse af behovet for – og indholdet i en analyse og en eventuelt heraf afledt politik. 

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/21721, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om kulturaktiviteter i Nygadeområdet, herunder den helhedsorienterede byfornyelse der fandt sted fra 1999 til 2005.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2313, Sagsinitialer: MOEJ

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om, hvordan forvaltningen følger op på temadagen vedrørende frivillighed, som blev afholdt den 15. november 2018.

  Frivillighed i Aabenraa Kommune er én af de fire indsatser for Kultur og Fritidspolitikken, som Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 7. marts 2018. 

  Temadagen blev afholdt i samarbejde med Frivilligcenter Aabenraa og DGI. Ca. 40 repræsentanter fra forskellige typer af frivillige foreninger deltog i arrangementet. 

  Forud for temadagen havde forvaltningen gennemført en række forundersøgelser med henblik på at afdække, hvilke udfordringer de frivillige i Aabenraa Kommune oplever samt, hvilke løsningsmuligheder de frivillige selv anbefaler. Outputtet fra disse forundersøgelser blev viderebehandlet ved forskellige workshop på dagen.

  Som opfølgning på temadagen er der udarbejdet en rapport, der redegør for de problematikker, som de frivillige har rejst.

  Det står klart at nogle af problematikkerne skyldes mangelfuld kommunikation fra kommunens side vedrørende de muligheder, som allerede er til stede. Derfor er rapporten struktureret således, at der ud for hver problematik er udarbejdet en faktaboks, som beskriver, hvad forvaltningen allerede gør på det pågældende område. Derudover er der ud for hver problematik en redegørelse for, hvilke nye initiativer forvaltningen agter at igangsætte på baggrund af temadagen.

  Forvaltningens opfølgningen på temadagen kan opdeles i to overordnede kategorier:

  1) Implementering af nye tiltag og initiativer med henblik på at imødekomme de problematikker, som de frivillige har rejst.

  2) Styrkelse af det tværgående samarbejde i kommunen og kommunikationen til de frivillige. Herunder formidling af de muligheder, som allerede eksisterer.

  Udover ovenstående fokusområder har temadagen blandt andet affødt følgende idéer, som forvaltningen vil undersøge nærmere:

  • Opstart af et ungdomsnetværk for unge trænere
  • Mere fokus på frivillighed ude på studiestederne

  Konkrete forslag til, hvordan disse idéer kan tage form, vil blive præsenteret for udvalget i takt med at projekterne modnes.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019

  Taget til efterretning.

  Carina Underbjerg Hansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/9759, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal dialogmøderne med Kultur- og Fritidsudvalgets dialogfora tilrettelægges for første halvår af 2019.

  Kultur- og Fritidsudvalget har indgået aftaler med Kulturelt Samråd og Fritidsrådet om to årlige dialogmøder, og med Musikrådet, Billedkunstrådet og Samrådet for Lokalarkiver om ét årligt dialogmøde. Derudover afholdes der et årligt dialogmøde med Campusrådet.

  Der er den 8. januar 2019 afholdt dialog med Samrådet for Lokalarkiver.

  Der er igangsat en proces for at gennemgå og justere samarbejdsaftalerne med Kultur- og Fritidsudvalgets dialogfora.

  Formålet er bl.a. at sikre bred, repræsentativ forankring hos de respektive dialogfora, og revitalisere debatten mellem udvalg og dialogfora. I den sammenhæng trækkes på erfaringer fra tænketanken omkring Kultur- og Fritidspolitikken hvor væsentlige emner kom til debat.

  Justeringen af samarbejdsaftalerne drøftes på møde mellem Forvaltningen og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget den 18. februar 2019, med henblik på indkaldelse af møde med formændene fra det seks dialogfora.

  Sideløbende hermed foreslår forvaltningen at der foreløbigt planlægges følgende dialogmøder i 2019:

  26. marts kl. 15-16 dialogmøde med Kulturelt Samråd

  1. maj kl. 15-16 dialogmøde med Fritidsrådet

  28. maj kl. 15-16 dialogmøde med Billedkunstrådet

  25. juni kl. 15-16 dialogmøde med Musikrådet

  Den fremadrettede dialogmødestruktur tages herefter op til fornyet behandling.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & erhverv indstiller,

  at forslagene til dialogmøder for 1. halvår af 2019 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019

  Godkendt.

  Carina Underbjerg Hansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44488, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget drøfte og dagsordenssætte punkter til dialogmødet med Kulturelt Samråd den 26. marts 2019.

  Udvalget har besluttet at drøfte dagsordenspunkter på udvalgsmødet forud for dialogmødet med de forskellige dialogfora.

  Forvaltningen har indsamlet følgende punkter:

  A. Punkter fra Kulturelt Samråd:

  1. Kulturelt Samråds økonomi

  Fordeling af støtte til foreningerne i kommunen. Der vil blive orienteret om fordelingen mellem tilskud og underskudsgaranti samt om den geografiske og emnemæssige fordeling af midlerne.

  1. Opsøgende arbejde i de forskellige omegnsområder

  Kulturelt Samråd orienterer om arbejdet frem til nu.

  1. Opfølgning på sidste dialogmødes ønsker fra forvaltningen til politikere

  Kulturelt Samråd orienterer om udviklingen af Facebookside samt hvorledes Kulturelt Samråd understøtter Genforeningen 2020.

  B. Punkter fra forvaltningen:

  1. 100% FREMMED?

  Den 8.-30. august 2019 kommer den udendørs fotoudstilling med titlen ”100% FREMMED?” til at stå en i den nordlige del af gågaden i Aabenraa, og efterfølgende i Frøslevlejren.

  Det overordnede tema er: Hvornår er man dansk, og hvornår er man fremmed?

  Aabenraa Kommune inviterer Kulturelt Samråd til at hjælpe med at formidle information om kulturfestivalen ud til sine medlemsorganisationer, og at Kulturelt Samråd bakke op om festivalen generelt.

  1. Samarbejde med Åben Skole

  Forvaltningen giver inspirerende eksempler på gode samarbejder mellem kulturaktører og Åbenskole, og lægger op til en dialog om, hvordan erfaringerne kan udbredes til andre aktører.

  1. Hvad gør Kulturelt Samråd for at være mere synlige?

  På dialogmødet den 8. oktober 2018 redegjorde Kulturelt Samråd for planerne om at arbejde via hjemmeside, pressemeddelelser, Facebook med videre, og der ønskes en status på disse aktiviteter.

  1. Orientering om udviklingsplaner i kommunen

  Forvaltning orienterer om udviklingsplaner i kommunen, hvor Kulturelt Samråds medlemsforeningerne har mulighed for at spille en aktiv rolle i forhold til at sætte kulturen på dagsordenen.

  1. Væresteder med bogudlån

  Forvaltningen orienterer om værestederne og den igangværende proces.

  Hertil kommer punkter som Kultur- og Fritidsudvalget dagsordensætter på baggrund af drøftelserne på mødet.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet, og

  at udvalget tilføjer egne punkter til dagsordenen til dialogmødet den 26. marts 2019.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019

  Godkendt.

  Carina Underbjerg Hansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-02-2019

  -