Beslutningsprotokol

tirsdag den 26. marts 2019 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase, Martin Ugilt Thomsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Kultur- og Fritidsudvalget
   tirsdag den 26. marts 2019 kl. 16.00

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-03-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/22976, Sagsinitialer: ASMF

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til fordelingen af midler fra Genforeningspuljen Aabenraa 2020.

  På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget 8. januar 2019 blev det besluttet, at Genforeningspuljen Aabenraa 2020 skulle have tre ansøgningsfrister: 17. februar 2019 - 19. maj 2019 - 20. oktober 2019.

  Puljens samlede beløb er på 0,500 mio. kr.

  Den maksimale grænse for udbetalt beløb pr. ansøgning er 0,050 mio. kr. Forvaltningen vil bestræbe sig på at midlerne fordeles jævnt over de ovenstående ansøgningsperioder.

  Ved ansøgningsfristens udløb 17. februar 2019 er der indkommet seks ansøgninger, hvor der samlet er søgt midler for 0,265 mio. kr.

  I følgende skema ses en oversigt over ansøgere, ansøgte midler og det beløb forvaltningen anbefaler udbetalt.

  De anbefalede bevillinger er vurderet ud fra kvalitet og lokal forankring.

  Beløb i 1.000 kr.

  Ansøger

  Event

  Søgt

  Anbefalet bevilling

  Sprogforeningen

  Genforeningsteater

  20

  10

  Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver

  Genforeningsteater

  50

  40

  Bund Deutscher Nordschleswiger for LIET2020

  Melodigrandprix for mindretalssprog

  50

  50

  Grænsekorene

  Udgivelse og opførelse af korværk

  45

  35

  ShopiCity for

  Gourmet20

  Sønderjysk Foodfestival

  50

  40

  Kunstner Lars Waldemar for ”Møder i Grænselandet”

  Udstilling og udgivelse.

  50

  0

  Samlet beløb

  265

  175

  Koordinatoren for Genforeningen 2020 fungerer som administrator af puljen og vil være til stede på mødet.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller

  at der bevilges 0,175 mio. kr.,der udbetales jævnfør ovenstående skema.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-03-2019

  Godkendt med bemærkning om at eventet Gourmet20 skal have et tydeligeret fokus omkring genforeningen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/22893, Sagsinitialer: CSTO

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om status for den nye fælles organisation for Biblioteker og Kulturhuse i Aabenraa Kommune der blev etableret i 2018.

  Lederen af Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse redegør for status på mødet.  

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning .

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-03-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  · Orientering om rapporten Mellem ballet og biograf

  · Mandag Morgens kultur-analyse

  · Tidlig Kulturstart

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-03-2019

  • Orientering vedr. maritime oplevelser Aabenraa
  • Tattoo

   

   

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13112, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om en aftale mellem Aabenraa Kommune og Gazzværket der bla. omfatter leje af lokaler og udstyr samt personaleressourcer  til afholdelse af diverse arrangementer i 2019.

  Aftalen indeholder mulighed for afholdelse af op til 70 arrangementer i form af 50 koncerter og lign. samt 20 AabenJam-sessioner. Aftalen indebærer et samlet beløb på 0,750 mio. kr.

  Gazzværket vil ikke længere modtage koncertstøtte, idet fremtidige koncerter vil blive afholdt i Aabenraa Live regi.

  Beløbet overstiger den ramme der kan indgås beslutning om på forvaltningsniveau. Aftalen blev godkendt ved en formandsbeslutning den 11. marts 2019, da indgåelsen af aftalen ikke kunne afvente det kommende udvalgsmøde. 

  Aftalen omfatter diverse udstyr og personaleressourcer til afholdelse af standardkoncerter, bl.a. hustekniker, barpersonale, entre- og garderobeansvarlig samt diverse fysiske faciliteter til bands osv.

  Gazzværket sørger uden beregning for ekstra bemanding i forbindelse med koncerterne i perioden indtil ultimo oktober, hvor Aabenraa Live forventes at have oprettet eget frivilligkorps.

  Billetsalg tilfalder Aabenraa Live. I forhold til barsalg er der udarbejdet en særskilt aftale, der indebærer, at en del af salget tilfalder Aabenraa Live. Denne aftale evalueres efter seks måneder.

  Forvaltningen kan i den sammenhæng oplyse, at udvalget på mødet den 29. januar 2019 besluttede at forlænge aftalen med Sønderjyllandshallen for 2020. Aftalen indebærer bl.a., at hallen stiller gratisdage til rådighed for kulturelle arrangementer samt udstillingsdage til afholdelse af Grænselandsudstillingen. Aftalen indebærer et samlet beløb på 0,641 mio. kr.

  Under punktet orienteres desuden om status på Aabenraa Live.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2019 afsat 2,0 mio. kr. til Aabenraa Live under regionalt spillested.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-03-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36128, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget fastlægge tilskuddet til Nr. Hostrup Hus og afgøre på hvilke præmisser Nr. Hostrup Ungdomsforening eventuelt  kan få lokaletilskud til benyttelse af lejemålet.

   

  Aabenraa Kommune har ydet et anlægstilskud på 1 mio. kr. og en kommunegaranti på 1 mio. kr. til Nr. Hostrup Hus i 2018.

  I forlængelse af evalueringen og justering af Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter i Aabenraa Kommune, som blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 13. november 2018, udestod tilskuddet til Nr. Hostrup Ungdomsforening for afvikling af timer i Nr. Hostrup Hus.

   

  I tilskudsmodellen for idrætsfaciliteters økonomiske ramme for 2019 var der afsat 0,035 mio. kr. til Nr. Hostrup Ungdomsforening. Beløbet var vurderet ud fra Nr. Hostrup Ungdomsforenings estimerede timetal på 560 timer før justering og forudsætningen om, at de betalte en husleje på niveau med eller højere end KL´s maksimumstakst på 135,98 kr. efter regelsæt i foreningshåndbogen i Aabenraa Kommune.

   

  Beslutningen afventede, at Nr. Hostrup Hus fastlage et huslejeniveau for foreningers benyttelse af faciliteten.

   

  Forventningen fra Nr. Hostrup Hus’ side er, at der ydes et driftstilskud på 0,105 mio.kr. til Nr. Hostrup Hus. Der budgetteres ligeledes med en lejeindtægt på 0,050 mio. kr. fra foreninger og andre herunder Nr. Hostrup Ungdomsforening.

   

  Nr. Hostrup Hus’ huslejefastsættelse over for folkeoplysende foreninger, var ifølge Nr. Hostrup Hus´ repræsentanter på dialogmødet d. 4. februar 2019, afhængigt af, at den kommunale støtte til driften af Nr. Hostrup Hus blev fastlagt.

   

  Som en foreløbig løsning havde Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2018 besluttet  at fastholde støtteniveauet fra 2017-2018 til Nr. Hostrup Ungdomsforening til leje af lokaler i Nr. Hostrup Forsamlingshus i 1. kvartal 2019.

   

  Forvaltningen har siden været i dialog med aktørerne i Nr. Hostrup, og fremkommer på den baggrund med to modeller der i forskellig grad kan finansieres inden for den afsatte ramme på 0,350 mio. kr., jf. økonomiafsnit. Forvaltningen kan dog ikke konstruere en model, der opfylder de betingelser, der blev fremlagt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 29. januar 2019:

   

  • at idrætsforeninger der lejer sig ind hos private aktører, herunder Nr. Hostrup Ungdomsforening, behandles efter de samme principper, og

   

  • at der sikres et økonomisk driftsgrundlag for Nr. Hostrup Hus

   

  Følgende modeller fremgår af bilag til sagen med konsekvenser herfor.

   

  Model 1

  Lokaletilskud efter oplyst husleje. Foreninger kan alene modtage tilskud til den del af huslejen, der ligger under KL´s maksimumtakst. Beregningen følger regelsættet i foreningshåndbogen for Aabenraa Kommune.

  • Nr. Hostrup Ungdomsforening, Varnæs-Bovrup IF og Holbøl FIF behandles efter samme principper og modtager lokaletilskud efter gældende regler.
  • Nr. Hostrup Hus modtager en lejeindtægt fra foreninger, men ingen driftstilskud og ville skulle hæve huslejen for at sikre et økonomisk driftsgrundlag.

   

  Model 2

  Driftstilskud på 0,105 mio. kr. til Nr. Hostrup Hus. Ingen lokaletilskud til oplyst husleje på 35 kr. i Nr. Hostrup Hus for folkeoplysende foreninger i Aabenraa Kommune. Fastholdelse af lokaletilskud efter KL´s takster for Varnæs-Bovrup IF og Holbøl FIF.

  • Nr. Hostrup Ungdomsforening modtager ikke lokaletilskud til huslejen på de 35 kr. på grund af huslejens minimale størrelse. Varnæs-Bovrup IF og Holbøl FIF modtager lokaletilskud efter gældende regler.
  • Nr. Hostrup Hus modtager en lejeindtægt fra foreninger samt et driftstilskud på 0,105 mio. kr. og sikres et økonomisk driftsgrundlag.

  I de to modeller ligger lejeprisen for Varnæs-Bovrup IF og Holbøl FIF 5-12 gange højere end for Nr. Hostrup Ungdomsforening. Løbende opfølgning skal afklare, om Nr. Hostrup Ungdomsforening får en urimelige konkurrencefordel ved at leje sig ind i en bygning der modtager driftstilskud, eller om det netop er i kraft af dette, at der kan opretholdes et foreningstilbud i nærområdet. Ligeledes følges konsekvensen for belægningen i kommunens øvrige faciliteter.

   

  Nr. Hostrup Hus skal årligt fremsende et revideret regnskab og budget til forvaltningen, hvilket der vil blive stillet betingelse om ved tilsagn om tilskud.

   

  En medarbejder fra forvaltningen deltager i sagens behandling.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 0,035 mio. kr. til Nr. Hostrup Ungdomsforenings aktiviteter i Nr. Hostrup Hus i Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter.

   

  Der er afsat 0,350 mio. kr. til afledte driftsomkostninger ved udvidelsen af Ensted Idrætsanlæg og Nr. Hostrup Hus.

   

  Udgiften til driften i Ensted vurderes i 2019 at udgøre 0,185 mio. kr. og være stigende i takt med aktivitetsniveauet. Der resterer således 0,165 mio. kr. til omkostninger afledt af driftsudvidelsen Nr. Hostrup Hus i 2019.

   

  Model 1 og 2 kan finansieres inden for den afsatte ramme på 0,350 mio. kr.  

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at model 2 hvori Nr. Hostrup Hus tildeles et årligt driftstilskud på 0,105 mio. kr. og Nr. Hostrup Ungdomsforening ikke modtager lokaletilskud til huslejen på 35 kr./timen efter gældende regler godkendes,

  at modellen evalueres og justeres i forhold til konkurrenceforhold og konsekvenser for den samlede belægningsgrad i kommunens faciliteter i senest 2022,

  at tilskuddet finansieres af rammen til afledte omkostninger i forbindelse med etablering af faciliteterne i Ensted og Nr. Hostrup, og

  at driftstilskuddet vil være betinget af en ensartet huslejefastsættelse over for alle folkeoplysende foreninger i kommunen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-03-2019

  1.     at ikke godkendt,

  2.     at ikke godkendt,

  3.     at godkendt,

  4.     at godkendt.

   

  Udvalget besluttede at Nr. Hostrup Hus tildeles et årligt driftstilskud på 0,105 mio. kr. jf. model 2 og at Nr. Hostrup ungdomsforening modtager et lokaletilskud til huslejen på 35 kr./ timen efter gældende regler jf. model 1.


  Modellen skal evalueres i 2021.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/22790, Sagsinitialer: lbon

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til processen om eventuel ny placering af skulpturen ’Sønnen’ – H.P. Hanssens mindesmærke

  Baggrund

  I efteråret 2017 blev der holdt en parallelkonkurrence om udformning af en Genforeningspark på arealet foran Folkehjem.

  Et bredt funderet bedømmelsesudvalg udpegede i december 2017 Weile Arkitekter som vinder af konkurrencen med et team bestående af relevante fagkonsulenter.

  Anlægget vil blive indviet i forbindelse med markeringen af genforeningsjubilæet i 2020.

  I Genforeningshaven står Axel Poulsens  skulptur ’Sønnen’, som er et mindesmærke for H.P. Hanssen, som var den ledende skikkelse i forbindelse med grænsedragningen mellem Danmark og Tyskland efter 1. verdenskrigs afslutning. Mindesmærket blev indviet i 1947 og her blev det grønne anlæg foran mindesmærket navngivet Genforeningshaven og vejnavnet ændret til H.P. Hanssens Gade. Statsministeriet ønskede en placering af H.P. Hanssens mindesmærke på det sted, hvor Kulturhistorisk Museum og Kredshuset sigtelinjer skærer hinanden.

  I 2011 etablerede Aabenraa Kommune en multibane/skøjtebane i Genforeningshaven. I den forbindelse fik mindesmærket en ny placering i Genforeningshaven, i harmoni med strukturen i det nye anlæg.

  Placering af mindesmærke

  Formand for Historisk samfund for Sønderjylland og formand for Aabenraa Byhistoriske Forening har foreslået at mindesmærket for H.P. Hanssen flyttes hen til Folkehjem i forbindelse med anlæggelse af Genforeningsparken. Samme personer forslår at Genforeningshaven får et nyt navn, som ikke har relation til Genforeningen, hvis mindesmærket flyttes. I forvejen genplaceres Erik Warmings vandkunst, der oprindeligt var skabt til Storetorv (1993), foran biblioteket, ligesom der indgår et udsmykningselement med fodspor af de tusinde mennesker der hørte H.P. Hanssen tale fra Folkehjems balkon (den 17. november 1918) i den kommende Genforeningspark.

  Den videre proces

  Forvaltningen anbefaler at mindesmærket fastholdes placeret i Genforeningshaven, ud fra den betragtning at strukturen i Genforeningshaven ikke har ændret sig siden den seneste flytning, der fandt sted i 2011 og som den nuværende placering af værket er i harmoni med.

  Forvaltningens anbefaling foreslås sendt i høring hos de parter der var repræsenteret i bedømmelsesudvalget, som valgte vinderprojektet til Genforeningsparken. 

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at den anbefalede proces godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-03-2019

  Godkendt.

   

  Jette Julius Kristiansen (O) stemte imod med begrundelse om at skulpturen ønskes bevaret i Genforeningshaven.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42230, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget og Vækstudvalget for Land og By træffe beslutning om at sende et forslag til placering af teglkunstneren Ulla Viottis hovedværk Telemuren i høring.

  Genplaceringen af Telemuren er siden nedtagningen i 2007 løbende blevet drøftet. Forskellige placeringer har været i spil; senest  har et placeringsnotat været behandlet på møde i Vækstudvalget for Land og By (daværende Vækst- og Udviklingsudvalget ) den 8. juni  2017, dog uden at der blev truffet endelig beslutning om Telemurens genplacering.

  Forvaltningen har løbende arbejdet sammen med blandt andet Billedkunstrådet om mulighederne af en passende genplacering. Den 11. oktober 2018 mødtes medlemmer af Billedkunstrådet samt repræsentanter fra forvaltningen med kunstneren bag Telemuren, Ulla Viotti, i Aabenraa for at besigtige og drøfte udvalgte områder for Telemurens fremtidige genplacering. På mødet var der blandt deltagerne opbakning til en placering syd for Arena Aabenraa.

  Den videre proces

  Forvaltningen anbefaler, at placeringsforslaget sendes i høring ved berørte parter, herunder Arena Aabenraa, AABK, Kongehøjskolen samt Aabenraa Kunst- og Musikforening.

  På baggrund af de indkomne høringssvar vil forvaltningen kvalificere placeringsforslaget. Det kvalificerede forslag vil blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget, Vækstudvalget for Land & By samt Byrådet til endelig beslutning i juni 2019.

  Idet placering af Telemuren på den foreslåede placering vil have betydning for Campusrambla Syd, skal sagen også behandles i Vækstudvalget for Land & By.

  Sagen afgøres i Kultur & Fritidsudvalget og Vækstudvalget for Land & By.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2019 afsat 0,350 mio. kr. til genplacering af Telemuren.

  Kvalificering af et budget for genplacering af Telemuren vil være del af den fortsatte proces efter høringssvarene er indgået.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag om genplacering af Telemuren syd for Arena Aabenraa sendes i høring ved berørte parter.

  Beslutning KFU 23.03.19

  Beslutning fra KFU 26.03.19 forelægger til mødet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-03-2019

  Godkendt.

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 04-04-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Michael Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Sønderborg Kommune har modtaget vedlagte tilbud på et forprojekt fra konsulent Bo Damgaard, som er tidligere direktør for Filmfond Fyn. En sønderjysk filmfond kan være til gavn for alle de fire sønderjyske kommuner, hvorfor forvaltningen foreslår, at de fire sønderjyske kommuner går sammen om at initiere forprojektet og dermed dele den økonomiske udgift.

  I kølvandet på spillefilmen ’I Krig & Kærlighed’ har Sønderborg Kommune haft drøftelser med

  Fridthjof Film omkring mulighederne for etablering af en sønderjysk filmfond. Formålet med en filmfond vil være en strategisk tilgang til tiltrækning af filmproduktion til området. Dette med

  øje for de erhvervsmæssige effekter, som det fører med sig, samt potentialerne for

  eksponering via filmmediet og den efterfølgende filmturisme.

  På baggrund af drøftelserne med Fridthjof Film har Sønderborg Kommune modtaget et tilbud fra en ekstern konsulent omkring et forprojekt med det formål at konkretisere arbejdet omkring etableringen af en filmfond. Tilbuddet kortlægger lovgivningen på området, afsøger interessen hos parterne i et tværkommunalt/tværnationalt samarbejde, afsøger mulige selskabsmæssige konstruktioner samt økonomi og fordeling parterne imellem.

  Etableringen af en filmfond er et erhvervsudviklingsprojekt, som ligeledes har et kulturelt udviklingssigte. En tommelfingerregel siger, at 1 krone fra en filmfond generer 2-3 kroner i området. Økonomien går både til produktion, håndværkere, overnatningssteder, catering m.m.

  Derudover skaber investeringerne glæde og stolthed i området, hvilket eksempelvis har været særligt mærkbart i forbindelse med ’I Krig & Kærlighed’. Det er ligeledes muligheden for at blive eksponeret – dels det brand, som en filmfond kan blive, men også i de tilfælde, hvor 2 landskaber, attraktioner eller stedsspecifikke fortællinger bliver direkte synonym med filmen.

  Derudover også i forhold til de presseindsatser, som filmproduktion fører med sig.

  En håndfuld film- og serieproduktioner er i løbet af det seneste årti blevet filmet og produceret i Sønderjylland:

  I Krig & Kærlighed (2018)

  9. april (2015)

  1864 (2014)

  Frygtelig Lykkelig (2008)

  Kunsten at græde i kor (2006)

  Frem mod 2020 planlægger DR ligeledes at producere en tvserie med optagelser i Sønderjylland.

  I regeringens medieforlig er der afsat økonomi til fremme af filmproduktion. Det betyder, at staten yder i omegnen af den dobbelte støtte, som en fond kan samle. Hvis x antal

  sønderjyske parter eksempelvis kan samle 11 mio. kr., så supplerer staten med knap 24 mio.

  kr. – dermed har fonden samlet set 35 mio. kr. Såfremt man kan samle og afsætte 15 mio. kr., så er beløbet over 30 mio. kr. Der er altså et væsentligt potentiale i etableringen af en

  fond som erhvervsudviklingsprojekt.

  I udviklingen af Filmfond Fyn har parterne betalt, hvad der svarer til 45 kr. pr. borger pr. kommune i starten. I takt med at flere kommuner er kommet med er det dog blevet reguleret til 25 kr. pr. borger pr. kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune tilkendegiver, at man er positiv over for projektet, idet udgiften på 0,065 mio. kr. finansieres indenfor Kultur- og Fritidsområdet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-03-2019

  Udsat.

   

  Sagen udsættes indtil sagen har været behandlet på samlet møde i Det Sønderjyske Koordinationsudvalg.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/20979, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne dag følges op på det temamøde om økonomi som Kultur- og Fritidsudvalget afholdt den 26. februar 2019.

  Forvaltningen samler op på input fra mødet, i forhold til såvel den kortsigtede proces for budget 2020 og den mere langsigtede strategiske proces, der understøtter visioner og ambitioner i Kultur- og Fritidspolitikken og Vækstplan 2022.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-03-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/4144, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 19. marts 2019 vedrørende de økonomiske procedure for 2019, gennemgås processen for budget 2020-2023.

  Indstilling

   

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-03-2019

  Taget til efterretning.

  Signe Bekker Dhiman (A) og Christian Panbo (A) deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/10350, Sagsinitialer: lfi

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget drøfte og dagsordenssætte punkter til dialogmødet med Aabenraa Fritidsråd onsdag den 1. maj 2019.

   

  Aabenraa Fritidsråd har fremsendt følgende punkter:
   

  1. Status på fritidspolitikken – hvad sker der?
    
  2. Orientering om status på fritidsrådets aktivitets- og anlægspuljen
    
  3. Forhøjelse af kommunens tilskud til både aktivitets- og anlægspuljen
    
  4. Budget 2020 på både drift og anlæg – hvad er udvalgets  egne oplæg og ønsker til budgettet?
    
  5. Snak om 25 års reglen og tilskud til +65 år og alle os der i mellem. Aabenraa Fritidsråd er ved at analysere på 25-årsreglen

   

  Forvaltningen har følgende punkter:

   

  1. Orientering om Elite version 2.0 v/forvaltningen
    
  2. Orientering om opfølgning på temamøde vedrørende frivillighed den 15. november 2018 v/ forvaltningen
    
  3. Orientering om udarbejdelse af vedligeholdelsesmæssige helhedsplaner for hallerne v/ forvaltningen
    
  4. Status på markeringen af Genforeningsjubilæet v/ forvaltningen
    
  5. Status på tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter v/ forvaltningen

   

  1. Evaluering af Fritidsrådets administrationspraksis v/ forvaltningen


   

  Derudover tilføjes de punkter, som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med dialogpartneren.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter og dagsordensætter punkterne til dialogmødet med Aabenraa Fritidsråd.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-03-2019

  Godkendt.

  Signe Bekker Dhiman (A) og Christian Panbo (A) deltog ikke i sagens behandling.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-03-2019

  • Afvikling af møder i Kultur og Fritidsudvalget.
  • Mulighed for indretning af Campusrådets lokale ”Rummet”.

   

  Taget til efterretning.

  Signe Bekker Dhiman (A) og Christian Panbo (A) deltog ikke i sagens behandling.