Beslutningsprotokol

onsdag den 1. maj 2019 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase, Martin Ugilt Thomsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Kultur- og Fritidsudvalget
   tirsdag den 1. maj 2019 kl. 16.00

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-05-2019

  Godkendt.

   

  Kurt Andresen deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Orientering om Arena Aabenraa

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-05-2019

  • Møde med formænd for dialogfora
  • Ansøgning om etablering af Padletennis fra Rødekro Tennisklub

   

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/30413, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den første detaljerede

  bevillingskontrol i året pr. 31. marts 2019.

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det

  økonomiske resultat pr. 31. marts 2019 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne.

   

  Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og

  rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Der er samlet følgende opdeling i gennemgang af bevillinger:

  1. Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)

  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering

  3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)

  4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Der er for Kultur- og Fritidsudvalget alene bevillingsændringer vedrørende tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg samt tillægsbevillinger anlæg.

   

  Økonomi og afledt drift

  Der er på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget pr. 31.03.2019 et korrigeret budget på 99,4 mio. kr. og et bogført forbrug på 27,9 mio. kr. Budgettet for 2019 forventes overholdt.

   

  Der skal i løbet af 2019 ses på mulighederne for at finansiere et skur til ispolermaskinen ved skøjtebanen til ca. 0,280 mio. kr., samt gardiner til Tinglev Borgersal til mellem 0,04 mio. kr. til 0,240 mio. kr., alt efter typer. 

   

  For driften er der jf. beslutning i Økonomiudvalget den 6. november 2018 vedrørende anvendelse af ejendommen Vestergade 20, Rødekro”, flyttet 0,065 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalget, idet Specialteamet er flyttet ind i lokalerne.

   

  For anlæg er der sket ændringer i rådighedsbeløb som følge af beslutning i Økonomiudvalget

  den 9. april, hvor investeringsoversigten 2019-2023 blev ændret. Ændringer fremgår af tabel 1.1.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tabel 1.1 Tillægsbevillinger anlæg

  Projekt

  2019

  2020

  2021

  2022

  Kunstbygning ved Brundlund slot

   

   

   

  -20.000

  20.000

  Visions- og handleplan for Frøslevlejren

   

   

  -10.000

  10.000

   

  Halpulje, Større og mindre opgaver

   

  1.000

  -1.000

   

   

  Ekstra vedligehold svømmehaller/friluftsbade

   

   

  -1.100

  1.100

   

  Handicaptoilet Michelsens Gaard

   

  600

  -600

   

   

  IALT

  1.600

  -12.700

  -8.900

  20.000

   

   

  I bilag ses statusbeskrivelse for driften samt de enkelte anlæg, herunder samlede

  tillægsbevillinger og rammekorrektioner.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en tillægsbevilling på 0,065 mio. kr., finansieret af Social- og Sundhedsudvalget,

  at der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 på 1,6 mio. kr., finansieret af kassen, og

  at der gives en negativ rammekorrektion på 12,7 mio. kr. i 2020 og 8,9 mio. kr. i 2021, samt en rammekorrektion på 20 mio.kr. i 2022, finansieret af kassen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-05-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/12197, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om status på udviklingsproces i Grænsehallerne.

   

  Grænsehallerne er i gang med en udviklingsproces på grund af økonomiske udfordringer i forbindelse med overgang til Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter der blev indført 1. januar 2017.

   

  I forbindelse med justering af Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter 2019 og 2020 der blev godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i november 2018 fremgik det, at udvalget skulle orienteres om status på udviklingsprocesser.

   

  I den forbindelse vil repræsentanter fra Grænsehallerne orientere om

   

  • Grænsehallernes Visions- og Udviklingsplan
  • Grænsehallernes økonomi pt. og fremover
  • Grænsehallernes belægning

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-05-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42295, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Driftsregnskab 2018:

   

  Det samlede regnskabsresultat for driften udviser et mindreforbrug på 1,225 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

   

  Tabel 1.1 Økonomisk oversigt – drift (1.000 kr.)

   

  Politik Område

  Opr. Budget

  Tillægs bev

  Korr. Budget

  Forbrug

  Afv.

  Ansøgt overf.

  Netto afv.

  Kultur og fritid

  95.714

  4.220

  99.934

  98.709

  1.225

  561

  664

   

  Der er søgt om overførsler i henhold til reglerne for Dialogbaseret aftalestyring jf. bilag 2.3 til kasse- regnskabsregulativet.

   

  Garantiområder

  Institutionerne kan overføre max. 4% af deres bruttoudgifter til næste år. Merforbrug overføres fuldt ud uden rentetillæg, medmindre merforbruget overstiger 4 %. Samlet for KFU søges overført 0,535 mio. kr. i garantioverførsler

   

  Pulje og projekter

  Puljeprojektmidler er primært kendetegnet ved, at der gives et tilskud fra tredje part. Dette kan give forskydninger i betalinger og tilskud, og mer/mindreforbrug overføres derfor fuldt ud. Der er for pulje og projekter ansøgt overført 0,026 mio. kr. 

   

  Øvrige overførsler

  Øvrige overførsler overføres ikke, men der kan søges om overførsel, hvis der er tale om en betalingsforskydning, eller der foreligger beslutninger eller fejl.

   

   

  Anlægsregnskab 2018

   

  Multiarena er afsluttet og merforbrug på 0,900 mio. kr. og er ansøgt oprettet som nyt projekt i 2019 til færdigarbejder og entreprisegarantier.

   

  Kunstprojekt Varnæs-Bovrup er afsluttet, og resterende mindreforbrug på 0,140 mio. kr. er ansøgt hensat til puljen ”afsluttende arbejder anlæg”

   

  For øvrige afsluttede anlæg er der mindreforbrug på 0,066 mio. kr., der er tilført kassen.

   

  For igangværende anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 0,043 mio. kr. som søges overført til 2018:

  • Udvidelse Brundlund slot 0,66 mio. kr.
  • Vandkunst på Mutter Stahlboms Plads -0,023 mio. kr.

   

  Herudover er der det nye projekt ”Multiarena erstatning” samt ”pulje til afsluttende arbejder anlæg”

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-05-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36497, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget drøfte og dagsordenssætte punkter til dialogmødet med Billedkunstrådet tirsdag den 28. maj 2019.

   

  Billedkunstrådet har fremsendt følgende punkter:

   

  1. Orientering om Billedkunstrådets igangværende og afsluttede projekter

   

  1. Billedkunstrådets rolle i forhold til opgaven omkring bevaring/restaurering af kommunens skulpturer

   

   

   

  Forvaltningen har følgende punkter:
   

  1. Status på markeringen af Genforeningsjubilæet
    
  2. Orientering om opfølgning på temamøde vedrørende frivillighed den 15. november 2018

   

  1. Orientering om placeringsovervejelser vedrørende skulpturerne Sønnen og Telemuren

   

  1. Drøftelse af revision af procedure for beslutning om opstilling og flytning af skulpturer

   

  1. Drøftelse af ønsket om at afsætte en 0/00 af byggesummen ved kommunale anlægsopgaver til kunst og udsmykning

    

  Derudover tilføjes de punkter, som Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte med dialogpartneren.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

   Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet, og

  at udvalget tilføjer egne punkter til dagsordenen til dialogmødet den 28. maj 2019.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-05-2019

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/29202, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til, hvorvidt udvalget vil godkende reviderede kriterier for fordeling af Børneteaterpuljen.

   

  Midlerne til børneteater fordeles hvert år i oktober mellem skoler og dagtilbud i Aabenraa Kommunes af Børneteaterudvalget.

  Statens Kunstråd yder efterfølgende 50 % refusion til teaterforestillingerne, så rammen til børneteater i 2019 alt udgør 0,425 mio. kr.

   

  Udover midler til teaterforestillinger afsættes der årligt midler til Børneteaterudvalgets deltagelse i Teatercentrums årlige børneteaterfestival Aprilfestivallen.

   

  Børneteaterudvalget er sammensat af lærere, pædagoger og konsulenter som fagligt dækker alle aldersgrupper i skoler og dagtilbud.

   

  I den nuværende praksis for ansøgninger og tildeling er der tre udfordringer:

   

  1. Det er angivet, at skolerne maksimalt kan søge om 45 kr. pr. elev. Der er derfor siden 2007 skabt en præcedens, hvor alle kommunens skoler per automatik ansøger 45 kr. pr. elev.  Ansøgningerne har derfor for en stor dels vedkommende fungeret som en reservation af en rammebevilling til formålet teater.

   

  1. Kun få ansøgere har på ansøgningstidspunktet valgt at angive, hvilke forestillinger de vil vise eller hvilke pædagogiske og didaktiske sammenhænge forestillingen skal indgå i.

   

  1. Der har tegnet sig et mønster, hvor skoler og dagtilbud, der har brugt ansøgningen som en reservation af midler, har overset de tildelte midler og ikke fået dem udmøntet til formålet.

   

  Samlet set har det skabt en praksis, der strider imod børneteaterudvalgets ønske om, at så mange børn som muligt ser teater hvert år.

   

  Administrationspraksissen giver samtidig en stor administrativ byrde i forhold til at udmønte midlerne og indhente den nødvendige dokumentation til brug for refusionsansøgning til Statens Kunstråd.

   

  Der er i princippet tre typer af ansøgninger:

  1. Motiverede ansøgninger, hvor institutionen/skolen begrunder, hvorfor de ansøger om midler.
  2. Ansøgninger hvor to eller flere institutioner/skoler slår sig sammen om at ansøge midler til en fælles forestilling.
  3. Ansøgninger hvor der udelukkende angives, hvilket beløb der ansøges om.

   

  Forvaltningen foreslår derfor, i dialog med Børneteaterudvalget, en revision af kriterierne for ansøgning og tildeling af midler fra Børneteaterpuljen.

  Fremover prioriteres og tildeles midler til de enkelte ansøgninger efter følgende procedure:

   

  1. Der tildeles først midler til motiverede ansøgninger, der angiver en konkret forestilling og/eller pædagogisk/didaktisk formål.

   

  1. Dernæst tildeles midler til ansøgninger hvori det er specificeret, hvordan det maximale antal publikumspladser til en forestilling udnyttes.

   

  1. De resterende midler fordeles mellem de uspecificerede ansøgninger. Disse behandles ud fra en vejledende fordelingsnøgle: Dagtilbud: 90 kr. pr barn / Skoler: 50 kr. pr. barn.

   

  Derudover stilles følgende krav til ansøgerne:

   

  1. Der kan alene tildeles midler til institutioner, der har søgt inden for ansøgningsfristen.

   

  1. Der kan alene tildeles midler til forestillinger, der er refusionsgodkendte af Statens Kunstråd.

   

  1. Tildelte midler skal være anvendt inden for indeværende regnskabsår.

   

  1. Forvaltningen skal have besked senest den 1. september i indeværende år, om hvordan institutionen vil anvende deres bevilling inden årets udløb, så eventuelle restmidler kan anvendes til formålet. Hvis dette ikke overholdes frafaldes tilskuddet.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Høring/udtalelse

   

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de reviderede kriterier for fordeling af midlerne i Børneteaterpuljen godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-05-2019

  Godkendt, med den bemærkning at der foretages en evaluering efter to år.

   

  Jette Julius Kristiansen (O) stemte imod, med den begrundelse, at uspecificerede ansøgninger ikke bør imødekommes. Eventuelle uforbrugte midler bør indgå i en akut-pulje, der kan imødekomme gode idéer fra skolerne.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/132, Sagsinitialer: uv

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag beslutte om brugerbetalingen for talenter i Elite Aabenraa skal hæves. For indeværende sæson betaler udøvere i talentordningen 800 kr. om året og udøvere i collegeordningen 1.200 kr. om året.

  Elite Aabenraa justerede i 2018 talentordningen til at indeholde to tilbud.

  -         Talentordningen for 8./9. klasse

  -         Collegeordningen for udøvere på videregående uddannelser

  Dette resulterede i, at ordningen gik fra i 2017/2018 sæsonen at have optaget 27 udøvere til i 2018/2019 sæsonen at optage i alt 65 udøvere.

   

  Elite Aabenraa tilbyder stadig fysisk træning med en professionel fysisk træner, kostvejledning og tilbud om sportspsykologiske forløb. Derudover afvikles en række arrangementer i løbet af året for at skabe et fællesskab på tværs af sportsgrenene. Tilbuddet til udøverne er i løbet af 2018 blevet mere konkret og indeholder nu flere faste ugentlige tilbud.

   

  Ovenstående udvidelse af ordningen, samt de budgetmæssige omprioriteringer resulterer i et ønske om at hæve brugerbetalingen for optagelse i Elite Aabenraas ordninger. Brugerbetalingen ønskes hævet fra henholdsvis 800 kr. og 1.200 kr. til 1.500 kr. uafhængigt af hvilken ordning man er optaget i.

   

  Forvaltningen kan oplyse at der i andre kommuner er lignende tilbud. F.eks. i Sønderborg Kommune, hvor brugerbetalingen udgør 750 kr. om måneden.

   

  Elite Aabenraas styregruppe anbefaler stigningen i betalingen. Styregruppen består af repræsentanter fra de i klubordningen optagede foreninger, Aabenraa Fritidsråd og en tidligere eliteidrætsudøver.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2019 afsat 1,410 mio. kr. til Elite Aabenraa.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

   

  at brugerbetalingen i Elite Aabenraa hæves til 1.500 kr. om året for både Talent- og Collegeordningen og denne justering træder i kraft pr. 1. august.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-05-2019

  Godkendt, med den bemærkning, at forvaltningen udarbejder et forslag til en ordning for fripladser for unge med økonomiske udfordringer.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2563, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til en ansøgning fra Sønderjysk Tattoo, der ønsker at afholde et tattoo i 2019 og 2020. 2019-arrrangementet er tænkt som generalprøve for det større tattoo, foreningen ønsker at afholde i forbindelse med Genforeningen i 2020.

   

  Amtsringriderforeningen i Aabenraa Kommune har i en årrække årligt modtaget 0,069 mio. kr., svarende til et udbetalt beløb på 0,075 mio. kr., til afviklingen af Tattoo i forbindelse med Ringriderfesten i Aabenraa. De senere år er udgifterne til tattoo øget væsentligt, hvilket har gjort det svært at arrangere det traditionelle tattoo indenfor den hidtidige økonomiske ramme. Sønderjysk Tattoo indledte derfor en dialog med Kultur- og Fritidsudvalget om økonomien. Den 29. januar 2018 besluttede Kultur–og Fritidsudvalget at fastholde støtten i 2018 og, at udvalget skulle tage stilling til den fremadrettede støtte til tattoo, når et nyt koncept forelå.

   

  For at skabe et mere økonomisk og publikumsmæssigt bæredygtigt arrangement har Sønderjysk Tattoo gentænkt konceptet. Foreningen har nu indsendt en ansøgning vedrørende arrangementerne i 2019 og 2020. I det nye koncept rykkes Sønderjysk Tattoo af vejrmæssige, lydmæssige og logistiske grunde indendørs i Arena Aabenraa.

   

  I 2019 gennemføres et tattoo, hvor foreningen afprøver de nye faciliteter og nye samarbejder, så der kan drages erfaringer herfra til brug i 2020 og årene fremover. Til Sønderjysk Tattoo 2019 vil der være gratis adgang for publikum, så alle har mulighed for at opleve et tattoo indendørs, og der herved skabes interesse for arrangementet i de nye omgivelser. Til dette arrangement søges det tidligere årlige tilskud på 0,069 mio. kr. genindført.

   

  I 2020 skal Sønderjysk Tatto være en stor event, hvis tyngdepunkt er 2-3 tattoo shows med mere end 400 statister, der tilsammen skal tiltrække over 5000 publikummer fra særligt Sydjylland og Nordtyskland. Programmet udføres af militære musikkorps fra de europæiske militære styrker, der ved genforeningen var med til at sikre freden, og der vil bl.a. blive spillet musik fra dengang. Som noget nyt ønsker Sønderjysk Tattoo at samarbejde med andre kulturelle aktører om øvrige events, som vil foregå på Ringriderpladsen og i Aabenraa by. Til dette arrangement søges der søges om i alt 0,160 mio. kr., svarende til 0,147 mio. kr. netto.

   

  Økonomi og afledt drift

  Da der i 2018 ikke er indgået ny aftale med foreningen om en fast aftale om støtte, er det tidligere årlige tilskud ikke del af budget 2019 og overslagsårene. Under ”faste aftaler”, hvorfra tilskuddet tidligere er udbetalt fra, henstår et ikke-disponeret beløb på 0,053 mio. kr. i 2019, svarende til at der kan udbetales 0,057 mio. kr.

   

  Forvaltningen anbefaler, at der indgås en aftale om et tilskud på 0,069 mio. kr. netto i 2019, og at beløbet udbetales fra faste aftaler. Det resterende beløb budgetomplaceres fra Eventpuljen til faste aftaler i 2019.

   

  Herudover anbefaler forvaltningen, at foreningen på baggrund af en evaluering af arrangementet i 2019 ansøger bl.a. Eventpuljen om støtte til Sønderjysk Tattoo 2020.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgningen imødekommes med et tilskud på netto 0,069 mio. kr. i 2019, og finansieres af politikområdet Kultur- og Fritid, og

  at foreningen opfordres til at ansøge Eventpuljen vedrørende Sønderjysk Tattoo 2020.

   

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-05-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/26340, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker at fortsætte driftstilskuddet til Det Maritime Kalvø.

   

   

  Kultur- og Fritidsudvalget har den 7. marts 2016 bevilliget et pristalsreguleret driftstilskud på 0,050 mio. kr. til foreningen Det Maritime Kalvø for årene 2017-2019. I forbindelse med bevillingen blev der ønsket en evaluering i 1. kvartal 2019 med henblik på eventuelt fortsættelse af driftstilskuddet.

   

  Det Maritime Kalvø driver en udstilling i Herrehuset på Kalvø. Huset tilhørte ind til maj 2018 Naturstyrelsen, som solgte ejendommen til Stenbjerg ejendomme A/S.

   

  Forvaltningen har modtaget foreningens egen evaluering, som blandt andet nævner, at tidligere driftstilskud har været en god investering for lokalhistorien, Museum Sønderjylland, Turismen og markedsføringen af Kalvø og Aabenraa Kommune. Det har samtidig givet foreningen luft til at medvirke i forbindelse med Kgl. Classic i form af udstilling om Det Maritime Kalvø og deres aktiviteter. Foreningen beretter, at de vil foretage en omfattende indvending istandsættelse af et nyt lokale, der er blevet stillet dem til rådighed i forbindelse med ejerskiftet. På den baggrund søger Det Maritime Kalvø om fortsættelsen af driftstilskuddet for årene 2020-2022.

   

  Foreningen Det Maritime Kalvø har haft en løbende og god dialog med forvaltningen, blandt andet i forbindelse med den årlige værftsdag på Kalvø og andre arrangementer. Værftsdagen er blevet en tradition på Kalvø, der hvert år samler ca. 1500 mennesker en søndag i august. Foreningen ønsker i 2019 at investere i en ny brotype, der kan tages på land om vinteren. Dette vil forlænge sejladssæsonen, da de ikke skal starte sæsonen med en gennemgribende renovation af anlægsbroen.

   

  På baggrund af de fremsendte oplysninger anbefaler forvaltningen, at foreningen Det Maritime Kalvø tildeles det søgte driftstilskud.

   

  På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 2. maj 2018 om ikke at indgå flerårige driftsaftaler, anbefaler forvaltningen at der alene bevilges et driftstilskud for 2020, og at det stilles som betingelse, at foreningen koordinerer med andre indsatser omkring den maritime kulturarv.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningen, på baggrund af samarbejdspotentialer og evalueringens resultater, bemyndiges til at indgå en aftale om et driftstilskud på 0,057 mio. kr.,

  at tilskuddet i 2020 finansieres af politikområdet Kultur og Fritid,

  at sagen tages op til evaluering i 3. kvartal 2020, og
  at foreningens aktiviteter koordineres med andre indsatser omkring den maritime kulturarv.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-05-2019

  1., 2. og 4. at godkendt.

  3. at godkendt med den justering at sagen tages op til evaluering i 2. kvartal 2020.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/33291, Sagsinitialer: lbon

  Sagsfremstilling

  På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 8. januar 2019 blev det besluttet, at der i samarbejde med Den Selvejende Institution Folkehjem indledes en visionsproces for en fælles indgang til Aabenraa Bibliotek og Folkehjem.

   

  Status er, at der er blevet arbejdet med en løsning til en fælles indgang for brugere af Bibliotek og Folkehjem. Efter dialog mellem Folkehjems bestyrelse og Aabenraa Bibliotek er der enighed om at pege på en løsning, der åbner op for en lidt mere rummelig løsning, der giver et såvel arkitektonisk som indretningsmæssigt løft til koblingen mellem de to bygningsdele. Løsningen indebærer, at der åbnes op mod biblioteket og forhallen i Folkehjem bliver et fælles flot ankomstrum. Løsningen indebærer også hensynet til, at Bibliotek og Folkehjem kan operere med forskellige åbningstider.

   

  Økonomi og afledt drift

   

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-05-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/33113, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget drøfte udvalgets praksis i forhold til afvikling af møder.

   

  Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget lægger op til en drøftelse på baggrund af de erfaringer der er gjort i udvalgets foreløbige embedsperiode. Der vil være fokus på den afsatte tid til drøftelser, temamøder og behandling af sager samt disponeringen af tiden på udvalgsmøderne.

   

  Formanden ønsker desuden en drøftelse af udvalgets deltagelse i konferencer og andre eksterne arrangementer.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at afviklingen af Kultur- og Fritidsudvalgets møder drøftes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-05-2019

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 01-05-2019

  • Opfølgning på rum for unge under 10. Aabenraa
  • Grænseoverskridende Ringridning
  • Bemanding i afdeling
  • Status for Aabenraa Live

   

  Taget til efterretning.