Beslutningsprotokol

tirsdag den 28. maj 2019 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase, Martin Ugilt Thomsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Kultur- og Fritidsudvalget
   tirsdag den 28. maj 2019 kl. 16.00

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-05-2019

  Godkendt idet pkt. 76 flyttes op foran pkt. 71.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/11887, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om Teater i Aabenraas forestillinger i sæson 2019/2020, samt teaterforeningens handleplan for den fremtidige drift.

   

  Teater i Aabenraa er Danmarks 3. ældste teaterforening og kunne i 2011 fejre 100 års jubilæum.

   

  Historik

  Aabenraa Kommune har gennem mange år samarbejdet med Teater i Aabenraa. Siden 2009 har støtten haft form af et fast årligt tilskud på 0,125 mio. kr. samt 10 årlige gratisdage i Sønderjyllandshallen.

   

  I 2015 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Teater i Aabenraa og Aabenraa Kommune med det formål at styrke kulturen, omkring dét at gå i teater i kommunen.

  Aftalen lægger i særlig grad vægt på, at der arbejdes målrettet med markedsføring, forøgelse af publikum og omsætning, samt udvikling af teaterforeningens repertoire ud fra publikumsønsker og med blik for målgruppens interesser.

   

  I en årrække har Teater i Aabenraa haft et relativt konservativt repertoire og en klar overvægt af et meget voksent publikum, men også et stødt faldende billetsalg. Derfor har bestyrelsen besluttet at arbejde med en række nye tiltag og ud fra nye visioner for foreningen. Teaterforeningen vil blandt andet satse endnu mere på det yngre publikum.

   

  Foreningens tiltag indebærer blandt andet følgende mål:

  • At ændre repertoiret indholdsmæssigt med mere vovede og eksperimenterende stykker
  • At vise flere forestillinger
  • At finde nye/alternative spillesteder – for eksempel på uddannelsesinstitutionerne
  • At øge aktiviteten på sociale medier
  • At tilbyde rabatordninger til unge/studerende
  • At samarbejde med uddannelsesinstitutionerne

   

  Endnu et nyt og ambitiøst tiltag i 2019 er Danmarks Internationale Gadeteaterfestival, som Teater i Aabenraa i samarbejde med Aabenraa Kommune har fået til Aabenraa. Festivallen foregår 13.-18. august 2019. Alle forestillinger er gratis og opføres udendørs.

   

  Formand og et af bestyrelsesmedlemmerne fra Teater i Aabenraa deltager på udvalgsmødet og orienterer.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-05-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2563, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til en ansøgning fra Amtsringriderforeningen i Aabenraa om støtte til en Gallakoncert søndag den 7. juli 2019.

   

  Amtsringriderforeningen i Aabenraa Kommune har i en årrække årligt modtaget 0,069 mio. kr., svarende til et udbetalt beløb på 0,075 mio. kr., til afviklingen af Tattoo i forbindelse med Ringriderfesten i Aabenraa. Ringriderforeningen har redegjort for, at udgifterne til tattoo de senere år er øget væsentligt, hvilket har gjort det svært at arrangere det traditionelle tattoo indenfor den hidtidige økonomiske ramme. Sønderjysk Tattoo indledte derfor en dialog med Kultur- og Fritidsudvalget om økonomien. Den 29. januar 2018 besluttede Kultur– og Fritidsudvalget at fastholde støtten i 2018 og, at udvalget skulle tage stilling til den fremadrettede støtte til tattoo, når et nyt koncept forelå.

   

  På møde den 17. september 2018 blev det aftalt at en ansøgning om fremadrettet støtte skulle indeholde budget samt regnskab for hele Ringriderfesten 2018 og et særskilt regnskab for Tattoo. Ansøgningen skulle bygge på Tattoos evaluering og erfaringer fra 2018 og bl.a. inddrage opbakning, publikumsdeltagelse, publikumsoplevelse, de medvirkendes oplevelse, koordinering og organisering, sammenhæng med det øvrige arrangement samt økonomi. Da der inden årets udgang ikke var indkommet nogen ansøgning, påbegyndtes midlerne disponeret til anden side.

   

  Den 28. marts 2019 modtog Kultur, Miljø & Erhverv en ansøgning vedrørende Musikalsk underholdning/tattoo til Ringridning i Aabenraa på 0,075 mio. kr. i 2019 og 2020. Hensigten var at gøre sig erfaringer med afvikling af tattoo indendørs i Arenaen i 2019 og bygge på de erfaringer ved afvikling af et stort anlagt genforeningsarrangement i 2020, hvortil der også søgtes midler fra Genforeningspuljen. Ansøgningen blev behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 1. maj 2019, hvor det blev besluttet at imødekomme ansøgningen i 2019, og det blev anbefalet at arrangøren søgte Eventpuljen vedr. 2020.

   

  Den 14. maj 2019 modtog forvaltningen en henvendelse fra Amtsringriderforeningen, der beklagede, at de ikke havde trukket ansøgningen forud for det bevilligende møde, idet vurderingen var, at det selv ikke med et tilskud på 0,075 mio. kr. ville være muligt at afvikle tattoo i 2019. Ønsket var i stedet at opretholde bevillingen til at gennemføre en Gallakoncert søndag den 7. juli 2019.

   

  Den 18. maj 2019 modtog forvaltningen på anmodning en ansøgning om, i lighed med 2018, at afholde en Gallakoncert i et telt på festpladsen. Støtten fra Kultur- og Fritidsudvalget skulle højne det musikalske niveau ved at muliggøre medvirken af et udenlandsk band både ved Gallakoncerten og ved ringrideroptoget.

   

  Ansøgningen er ikke vedlagt et indtægts- og udgiftsbudget, men ansøger redegør for, at der er udgifter for 0,295 mio. kr. og at finansieringen fra Aabenraa Kommune er indregnet heri. I ansøgningen der blev behandlet den 1. maj 2019, var de samlede udgifter på 0,275 mio. kr. inkl. 0,050 mio. kr. i leje af Arena Aabenraa.

   

  Forvaltningen konstaterer, at der ikke er modtaget et nyt koncept for gennemførelse af Tattoo, som kan danne grundlag for beslutning om en fast fremadrettet bevilling.
  Der foreligger ikke en evaluering af erfaringerne fra 2018 som udgangspunkt for ønsket om at gentage Gallakoncerten i et telt på pladsen i 2019.
  Forvaltningen vurderer, at ansøgningen Gallakoncerten i teltet i mindre grad end ansøgningen behandlet den 1. maj 2019, lever op til kriterierne for Eventpuljen.

  Mulighed 1

  Ansøgningen imødekommes ikke

  Mulighed 2

  Ansøgningen imødekommes med en etårig bevilling på 0,057 mio. kr. (netto) svarende til det budget der resterer på kontoen til faste aftaler i 2019, (0,053 mio. kr.)

  Mulighed 3

  Ansøgningen imødekommes i med en etårig bevilling på 0,075 mio. kr. (netto) 0,069 mio. kr. (brutto) hvor 0,053 mio. kr. finansieres af ramme til faste aftaler og de 0,016 mio. kr. budgetomplaceres fra Eventpuljen til Faste aftaler.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at mulighed 1 vælges og ansøgningen ikke imødekommes.

   

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-05-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/30637, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til en fornyet ansøgning fra Ringriderforeningen til Eventpuljen.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget fordelte midlerne i Eventpuljen 2019 på udvalgets møde den 13. november 2018. Udvalget besluttede her at reservere 0,055 mio. kr. netto i puljen til politisk behandling af en kvalificeret ansøgning fra Ringriderfesten.

   

  Ringriderforeningen har nu fremsendt en ny ansøgning. I et afgrænset område af Ringriderpladsen planlægger foreningen at lave aktiviteter og oplevelser for børn i alderen 2-14 år, hvor læring og bevægelse indgår sammen med sjove oplevelser. Det vil være en kombination af oplevelser, hvor frivillige foreninger viser deres aktiviteter, og børnetv-kendisser fungerer som trækplaster. Pt. er der indgået aftale med to idrætsforeninger om deltagelse.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

   

  Børnelandets samlede budget er på 0,150 mio. kr.

  Ringriderforeningen søger Eventpuljen om 0,055 mio. kr. til at dække andel af honorarer til kunstnere, sceneopbygning, opsætning af lys, lyd og teknik samt annoncering af dette. Dette svarer til en nettoudgift på 0,050 mio. kr.

   

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgningen imødekommes og finansieres af Eventpuljen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-05-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Samarbejde mellem EliteAabenraa og SønderjyskE
  • SundSkole 2020 - Kend dit land
  • Modelflyvning Danmark
  • Deltagelse i samarbejde om undersøgelse og udviklingsplaner for svømmeanlæg
  • Studietur

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-05-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36487, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget prioritere projekter for 2019 vedrørende vedligeholdelsesmæssige helhedsplaner for idrætsfaciliteter.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i februar måned i forbindelse med godkendelse af kriterierne, at idrætsfaciliteterne efterfølgende skulle udarbejde hver deres forslag til en prioriteret 3-årig helhedsplan. Projekter i 2020 og 2021 er alene vejledende, da der i næste prioriteringsface kan komme andre projekter, som kræver større opmærksomhed end dem, der p.t. er foreslået.

   

  I forbindelse med udarbejdelse af helhedsplaner for idrætsfaciliteter i Aabenraa Kommune er der i perioden fra den 25. marts - 29. marts 2019 foretaget besigtigelser af idrætsfaciliteterne, hvor Kultur, Miljø & Erhverv har været suppleret med repræsentanter fra en ekstern rådgiver. Forud for besigtigelsen har de enkelte haller indsendt forhåndsansøgninger om tilskud til projekter fra Halpuljen for større og mindre vedligeholdelsesopgaver.

   

  Ansøgningerne er udarbejdet med udgangspunkt i kriterier for vedligeholdelsesmæssige helhedsplaner godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 26. februar 2019.

   

  De indkomne ansøgninger er primært baseret på hallernes skønnede beløb til renoveringsudgifter inkl. moms. Bevillinger vil inden udbetalingen blive justeret i forhold til reglerne i den kommunale ordning om momsafløftning.

   

  Der vil forud for realiseringen skulle indhentes 2-3 tilbud for de projekter, som godkendes. Det endelige tilskud til den enkelte idrætsfacilitet vil tage udgangspunkt i det mest gunstige tilbud.

   

  Ved udførelsen af støttede projekter er de enkelte idrætsfaciliteter selv ansvarlige for håndtering af hele forløbet, eksempelvis rådgivning, miljøhåndtering, myndighedsgodkendelse, indhentning af tilbud, aftalegrundlag, budget, regnskab og afrapporteringer.

   

  I processen vedrørende udarbejdelse af helhedsplanerne er der iagttaget nogle driftsmæssige udfordringer, som Halpulje for større og mindre vedligeholdelsesopgaver ikke umiddelbart er økonomisk robust nok til at kunne løse. Det drejer sig primært om udskiftning af halgulv og udfordringer med indeklima (ventilations- og varmeanlæg). Det anbefales, at løsningen af disse udfordringer indgår i en kommende budgetlægning.

   

  Byrådet har den 27. marts 2019 givet en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til ”Halpulje større og mindre vedligeholdelsesopgaver”. I bevillingskontrollen pr. 31. marts 2019 er rådighedsbeløb i 2020 til ”Halpulje større og mindre vedligeholdelsesopgaver” fremrykket til 2019. Der er således et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020.

   

  Frigivelsen af anlægsbevillingen på fremrykningen af 1,0 mio. kr. fra 2020 til 2019 fremgår af efterfølgende sag, og fordelingen af anlægsbevillingen for 2019 er derfor med forbehold for Byrådets godkendelse.

   

  De anbefalede projekter fremgår af vedhæftede notat udarbejdet i samarbejde med kommunens rådgiver.

   

  En medarbejder fra forvaltningen deltager under sagens behandling.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Erhverv & Miljø indstiller,

  at forslag til prioritering af projekter for 2019 vedrørende vedligeholdelsesmæssige opgaver i idrætsfaciliteterne godkendes, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, og

  at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte projekter finansieret af Akutpuljen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-05-2019

  Godkendt.

   

  Imod stemte Jette Julius Kristiansen(O) med bemærkning om, at hun  ikke kan tilslutte sig prioriteringen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36487, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal godkendes frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillingen til Halpulje til større og mindre vedligeholdelsesopgaver.

   

  Byrådet har den 27. marts 2019 givet en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til ”Halpulje større og mindre vedligeholdelsesopgaver”. I bevillingskontrollen pr. 31. marts 2019 er rådighedsbeløb i 2020 til ”Halpulje større og mindre vedligeholdelsesopgaver” fremrykket til 2019. Der er således et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget har den 26. februar 2019 godkendt kriterier for udarbejdelse af vedligeholdelsesmæssige helhedsplaner for kommunens idrætsfaciliteter. Kriterierne sætter retning for indholdet i de helhedsplaner, som idrætsfaciliteterne har udarbejdet og som synliggør investeringsbehovet.

   

  Helhedsplanerne danner baggrund for udvalgets udvælgelse af projekter, som kan opnå økonomisk støtte fra halpuljen.

   

  Investeringerne vil primært blive anvendt til større og mindre vedligeholdelsesmæssige reparationer og opgaver, eksempelvis energioptimering i forhold til driften, fokus på klimaskærme, løbende vedligehold og reparationer samt vedligehold af udeanlæg.

   

  Med henblik på at kunne igangsætte projekterne umiddelbart efter Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering af helhedsplanerne i maj måned søges den godkendte fremrykning af 1,0 mio. kr. til Halpulje til større og mindre vedligeholdelsesopgaver i 2019 frigivet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til ”Halpulje til større og mindre vedligeholdsesopgaver” finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, som frigives.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-05-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/35517, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til en anlægsbevilling til renovering af friluftsbadet i Ravsted.

   

  På mødet den 8. januar 2019 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at afsætte 0,150 mio. kr. til en analyse som skulle kvalificere beslutningen om, hvordan friluftsbade renoveres optimalt i forhold til gældende miljøkrav, afledt drift samt anlæggenes relevans i forhold til borgernes idræts-, bevægelses- og rekreative vaner.

   

  Ud fra analysen skulle de resterende 0,750 mio. kr. i 2019 og yderligere 1,1 mio. kr. der var afsat i 2020 prioriteres. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 9. april 2019 at udskyde de 1,1 mio. kr. afsat i 2020 til 2021. Der resterer således i indeværende år 0,750 mio. kr. til kommunens medfinansiering af vedligeholdelsesopgaver.

   

  Kapacitet og prioritering

  Ravsted Fritidscenter, som har tidligere har fået tilsagn om fondsmidler har oplyst, at de har en frist til udgangen af juni fra en af fondene til afklaring af endelig finansiering. Det har ikke været muligt at foretage en større analyse af anlæggenes relevans i forhold til borgernes idræts-, bevægelses- og rekreative vaner inden for denne tidsfrist, men forvaltningen har været i dialog med Lokale og Anlægsfonden, og er blevet inviteret til at indgå som case i et større udviklingsprojekt, beskrevet i invitationsnotatet.

   

  Forvaltningen har på grundlag af Idrættens Analyseinstituts facilitetsdatabase og registreringerne fra idrætsfacilitetsanalysen fra 2017 foretaget en vurdering af bl.a. kapacitet i forhold til nabokommuner og friluftsbadenes betydning i lokalsamfundet som fremgår af notatet om Friluftsbade og svømmefacilitetslandskabet.

   

  Forvaltningen vurderer, at kommunen har en relativ god dækning i forhold til sammenlignelige kommuner. Rådgivers vurdering er at såfremt der udvises rettidig omhu i forhold til vedligeholdelse, så er levetiden for svømmehallerne i Rødekro, Tinglev og Bov minimum15 år. 

   

  Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for friluftsbade som supplement til kommunens svømmehalstilbud ud fra en nøgtern kapacitetsmæssig vurdering. En prioritering ville skulle foretages ud fra en vægtning af den rekreative betydning en sådan facilitet har for et lokalsamfund i et landdistrikt.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har fået kvalificeret de tilbud som Ravsted Fritidscenter og Bylderup Idrætscenter har indhentet, i forhold til de gældende miljø- og lovkrav. Rådgiver er fremkommet med beregninger på udgifterne til henholdsvis en minimumsløsning og en mere ønskværdig løsning for de to anlæg, som fremgår af budgetnotatet.

   

  Ravsted:

  Ravsted fremstår generelt i pæn stand. For at kunne opnå godkendelse i forhold til de gældende myndighedskrav estimeres minimusudgiften inklusiv moms for Ravsted til 1,119 mio. kr. Der er fra Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til småreparationer i 2018 bevilliget 0,150 mio. kr. Aktørerne i Ravsted har med tildeling af fondsmidler opnået en egenfinansiering på 0,384 mio. kr. Ravsted mangler således et tilskud på 0,585 mio. kr. til at gennemføre projektet, hvor Aabenraa kommune har mulighed for at løfte delvis moms på 85%, svarende til 0,99 mio. kr.

  Samlet set vil en minimumsløsning kræve en kommunal nettoudgift på 0,486 mio. kr.

   

  En løsning, ud over minimumskravene, der bl.a. medfører en bedre vandkvalitet, vil koste yderligere 0,908 mio. kr., i alt 2,027 mio. kr. Dette vil kræve kommunal medfinansiering på 1,240 mio.kr.

   

  Forvaltningen anbefaler:

  Ud fra de foreløbige analyseresultater og den lokale opbakning der afspejles i den indhentede egenfinansiering samt projektets realiserbarhed, anbefaler forvaltningen at der gives en anlægsbevilling på 0,486 mio. kr. til realisering af minimumsløsning for Ravsted Friluftsbad.

   

  Bylderup

  For at kunne opnå godkendelse i forhold til de gældende myndighedskrav estimeres minimusudgiften for Bylderup at være 4,343 mio. kr. Dertil kommer rådgivers anbefaling af en bedre vandbehandlingsstyring til 0,069 mio. kr., i alt 4,412 mio. kr. inkl. moms.

  Ud fra nuværende finansieringsforudsætninger kan projektet i Bylderup ikke realiseres.

  Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en forretnings- og fundraising-plan, som kan muliggøre realisering af projektet i Bylderup evt. i forlængelse af deltagelse af et forskningsprojekt, som der redegøres for nedenfor.

   

  Deltagelse i udviklingsprojekt om undersøgelse og udvikling af svømmeanlæg

  Som resultat af dialogen med Lokale- og Anlægsfonden i analysefasen er Aabenraa Kommune blevet inviteret til at indgå som case i et stort udviklingsprojekt sammen med en række førende forsknings- og interesseorganisationer. Projektet kommer til at omfatte Danskernes vandaktivitets- og svømmevaner, Faciliteter til svømning og vandsport, Danskernes brug af svømmeanlæg, Energiforbrug og klima i de danske svømmeanlæg, Et idé- og inspirationskatalog for fremtidens svømmeanlæg, en Udviklingsplan for Aabenraa Kommunes svømmeanlæg / vandtilbud samt Formidling.

   

  Forvaltningen vurderer at projektet vil være yderst relevant at deltage i, da det vil kunne danne grundlaget for en langsigtet strategi for udvikling og investering i svømmefaciliteterne i Aabenraa Kommune. Udgifterne på 0,200 mio. kr. hertil vil delvist kunne finansieres af restmidlerne fra den tidligere bevilling til analyse – anslået til ca. 0,09 mio. kr. og driftsmidler under KFU.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

   

   

   

  Lovgrundlag

  Alle svømmebadsanlæg skal have en godkendelse iht. ”Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet”, BEK 918 af 27/06/2016. Med de nødvendige tiltag vil anlæggene i Ravsted og Bylderup leve op til bekendtgørelsen.

  Forvaltningsmyndigheden på området oplyser at vandkvaliteten indtil videre har været accepteret, da den har været i orden i forhold til Bekendtgørelse 2012-06-13 nr. 623 om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet, som de skal følge. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,486 mio. kr. til ”Ravsted friluftsbad”, finansieret af afsatte rådighedsbeløb til ekstra vedligehold af svømmehaller og friluftsbade, og

  at deltagelse i udviklingsprojektet finansieres delvist af restbeløbet på tidligere bevilling til analyse.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-05-2019

   

  1. at anbefales godkendt.

  Christian Pedersen-Panbo (A), Signe Bekker Dhiman (A) og Jonas Haase (A) undlod at stemme.

   

  2. at anbefales godkendt, deltagelse i udviklingsprojektet finansieres delvist af restbeløbet på tidligere bevilling til analyse.

   

  Udvalget besluttede, at den resterende del af rådighedsbeløbet reserveres til medfinansiering af et friluftsbadsprojekt i Bylderup Bov der lever op til myndighedskravene og som samtidig opnår ekstern fondsfinansiering.

  Christian Pedersen-Panbo (A), Signe Bekker Dhiman (A) og Jonas Haase (A undlod at stemme.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36042, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 19. marts 2019 godkendt budgetprocessen for 2020-2023. Modsat tidligere år, er der ikke givet en rammeudmelding til de stående udvalg i april på driften, idet der afventes resultat af økonomiaftalen og Økonomiudvalgets behandling af påvirkning fra tekniske korrektioner.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget skal inden den 21. juni aflevere følgende:

   

  • Eventuelle udfordringer indenfor budgetrammen, som løses i det enkelte udvalg
  • Tekniske korrektioner jf. retningslinjer for Tekniske korrektioner 2018-2021
  • Eventuelle omprioriteringer indenfor udvalget i budgetrammen
  • Udkast til takster 2020
  • Engangsønsker til den samlede pulje på 13,3 mio. kr. for Aabenraa Kommune

   

  Der er i bilag 1.1 vedlagt et samlet budgetnotat

   

  Basisbudget:

  Kultur- og Fritidsudvalgets budget er et rammebudget. Der er ingen udfordringer i basisbudgettet i form af kontrakter eller nye større opgaver, der ikke er finansieret.

   

  Basisbudgettet kan ses samlet i tabel 1.1, og er udspecificeret i budgetnotat. Rammen indeholder det vedtagne budget 2019-2022 korrigeret for byrådsændringer, bevillingskontroller og udvalgets egne beslutninger frem til 30.04.2019.

   

  (1.000 kr.)

  Spillerum 1

  Opr. 2019

  2020

  2021

  2022

  2023

  Kultur- og Fritid

  98.192

  97.197

  96.664

  96.934

  96.634

   

  Der er ikke foretaget tekniske korrektioner i budgettet.

   

  Omprioriteringer:

  Kultur, Miljø & Erhverv har ikke indstillinger til omplaceringer i basisbudgettet. Der er to områder, som tidligere er blevet udskudt til behandling i budgetprocessen.

   

  a) Fritidsrådet har ønsket en fordobling af deres puljer, hvor der er afsat årligt 0,100 mio. kr. til aktiviteter og 0,200 mio. kr. til anlæg. Screening af indkomne ansøgninger og bevillinger de sidste 3 år, understøtter dog ikke ønsket.

   

  b) Der har været nævnt muligheden for indførelse af gratisdag i 15 haller, hvilket vil betyde en udgift på 0,081 mio.kr. Der er for indeværende år igangsat analyse af tilskud til forsamlingshuse, herunder også gratisdage.

   

  Takster:

  Samlet takstblad med ændringer skal godkendes af udvalget. Takstændringer der er indarbejdet i takstbladet kan ses i tabel 1.2

   

   

   

   

   

  Tabel 1.2 Takstændringer fra 2019 til 2020

  Område

  2019

  2020

  Haller

   

   

  Øvrig udlejning idrætshal 400-1000 m2 pr. dag

  6.000

  4.500

  Øvrig udlejning idrætshal 400-1000 m2 weekend

  11.500

  8.000

  Minihal Øvrig udlejning < 400 m2 ½ hal pr. dag

  2.500

  2.700

  Minihal Øvrig udlejning < 400 m2 ½ hal weekend

  4.750

  5.000

  Ekstraordinær rengøring ved personale

  275

  300

  Borgerhuse/aktivitetshuse

   

   

  Ekstraordinær rengøring ved personale

  275

  300

  Kommunale svømmehaller

   

   

  Pensionister

  40

  25

  Studerende

  40

  25

  Livredder pr. time

  375

  400

   

   

  Engangsønsker

   

  I bilag 1.2 fremgår oversigt over engangsønsker for samlet 5,644 mio. kr. Udvalget skal udpege de ønsker, der skal fortsætte til behandling af budget 2020-2023 i Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at budgetnotat for Kultur- og Fritidsudvalget godkendes,

  at taksblad for 2020 godkendes, og

  at engangsønsker for 2020, der skal videresendes til behandling i Økonomiudvalget udvælges

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-05-2019

  1. at anbefales godkendt,

  2. at anbefales godkendt,

  3. at alle forslag videresendes og at engangsønsker alle sendes med følgende prioritering:

   

  1. Ombygning af Aabenraa Musikskole

  2. Vinterbadefaciliteter

  3. Renovering af lysanlæg

  4. Fablab/ Makerspace Teknologilæringslaboratorium – pilottest 2020

  5. Overdækning af ismaskine

  5. Frøslevlejren udviklingsplan, projektmedarbejder

  5. Helhedsplan for Fladhøj Idrætsanlæg

  5. Aktivt spot langs Ramblaen ”Frihed”

  5. Renovering af kunststofbelægning

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36287, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til en eventansøgning fra Turistforeningen for Aabenraa & Grænselandet og Shop i City.

   

  På mødet den 26. februar 2019 blev udvalget orienteret om, at foreningen Kongelig Classic Aabenraa nedlagde sig selv på et møde i januar 2019 og besluttede, at der ikke skal afsættes midler til Kongelig Classic i 2019 og fremover. Konsekvensen heraf er, at sejlskibsregattaen Kongelig Classic 1855, der siden 2014 er afviklet mellem Aabenraa og Flensborg, ikke længere kan afholdes.

   

  Udvalget besluttede samtidig, at restbeløbet på 0,155 mio. kr. fra Eventpuljen til Kongelig Classic for 2019 kan bruges til bl.a. at fremme af det maritime miljø og formidling af den maritime kulturarv i Aabenraa Kommune.

   

  Turistforeningen for Aabenraa & Grænselandet og Shop i City har fremsendt en ansøgning om støtte på 0,150 mio. kr. til en Havne- og Skaldyrsfestival, der skal løbe af stablen den 13.-14. september 2019.

   

  Ud over musik, underholdning og aktiviteter for børn, kommer en fælles skaldyrsmiddag med retter fra lokale restauratører samt sejladser med skonnerten Fionia til at være centrale elementer i arrangementet. Ønsket er at tiltrække yderligere skibe til havnen, hvor publikum kan komme ombord i forbindelse med festivalen.

   

  Ansøgningen imødekommer i vid udstrækning de kriterier, der er opstillet for Kultur- og Fritidsudvalgets Eventpulje.

   

  Blandt de planlagte samarbejdspartnere er EUC Syd, produktionsskolen Meritten samt Aabenraa Havn. Sidstnævnte har givet et foreløbigt tilsagn.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Økonomi og afledt drift

  Et tilskud på 0,150 mio. kr. vil betyde en nettoudgift for eventpuljen på 0,146 mio. kr. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgningen imødekommes med 0,150 mio. kr., under forudsætning af opnåelse af de nødvendige myndighedsgodkendelser.  

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-05-2019

  Godkendt.

   

  Martin Ugilt Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32570, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til opførelse af padeltennisbane på Fladhøj Idrætsanlæg.

   

  Rødekro Tennisklub ønsker at opføre padeltennisbanen mellem de eksisterende tennisbaner. Arealet, hvor banen ønskes opført, er underlagt den lejeaftale, som kommunen har indgået med Rødekro Tennisklub.

   

  Foreningen oplyser, at padeltennis er en ny folkesport, der er under stærk udbredelse. Det er en kombination af tennis og squash, og kan spilles af folk i alle aldre. Etableringen af padeltennis vil derfor være et tilbud til alle, og kan være med til at samle en bred brugergruppe til motion på alle niveauer.

   

  Der er i forvejen opført 4 almindelige tennisbaner på Fladhøj Idrætsanlæg, som Rødekro Tennisklub har opført, og som foreningen varetager driften af.

   

  Udgiften til etablering af padeltennisbanen udgør i alt ca. 0,416 mio. kr. som foreningen forventer finansieret via fonde, sponsorer, eget arbejde, egne midler samt et kommunalt tilskud, som foreningen endnu ikke har søgt.

   

  Foreningen ønsker i første omgang en forhåndsgodkendelse fra Aabenraa Kommune om at arealet kan anvendes til formålet, da det vil lette arbejdet med at søge fonde og sponsorer.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler, at Rødekro Tennisklub får tilsagn til opføre banen under forudsætning af, at de fornødne myndighedsgodkendelser er opnået.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Høring/udtalelse

  Aktiv Aabenraa udtaler, at ”Aktiv Aabenraa ser positivt på mere aktivitet omkring Fladhøj i samarbejde med Rødekro Tennisklub.

  Den endelige placering af padeltennisbanen vil indgå i en samlet betragtning af, hvad der giver mening for områdets øvrige aktiviteter og interessenter samt de mere praktiske forhold, der vedrører etablering af en sådan bane”

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles tilladelse til opførelse af en padeltennisbane på Fladhøj Idrætsanlæg,

  at tilladelsen gives under forudsætning af, at foreningen opnår de nødvendige myndighedsgodkendelser,

  at alle udgifter i forbindelse med opførelsen og efterfølgende drift og vedligehold er Aabenraa Kommune uvedkommende,

  at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde en revideret lejeaftale for området, som Rødekro Tennisklub administrerer,

  at inden projektet iværksættes aftales den endelig placering af tennisanlægget med Aktiv Aabenraa, og

  at der skal være iværksat et konkret projekt inden udgangen af 2020, hvorefter tilsagnet bortfalder.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-05-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36622, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget drøfte og dagsordenssætte punkter til dialogmødet med Musikrådet den 25. juni 2019 (evt. justering af tidspunkt under afklaring).

   

  Musikrådet har fremsendt følgende punkter:

   

   

  1. Handleplan for musiklivet

   Musikrådet orienterer om at de igangsætter arbejde med status og handlingsplan for musiklivet i kommunen. 
    
  2. Drøftelse af Nygadeområdet

   Musikrådet lægger op til drøftelse af, hvad der sker med Nygadeområdet. Hvor står musiklivet efter vedtagelsen af ny lokalplan, og hvordan er opmærksomheden på Musikskolen og Nygadehusets behov? 

   

  1. Aabenraa Live

   

  Musikrådet lægger op til drøftelse ud fra følgende aspekter; Scenarier for organisationen og forhold til væsentlige ensembler.

   

  1. Besparelser på fælles sønderjyske anliggender

   

  1. Musikrådets økonomi

   

  Musikrådet ønsker at drøfte en budgetudvidelse særligt i forhold til den under punkt 1 nævnte handlingsplan.

   

  1. Planlagte arrangementer

   Musikrådet orienterer om “Flyglet kalder” og særarrangementet “Sangen forener”, som afholdes med det tyske mindretal i 2020.
    
  2. Status vedrørende Tattoo og status vedrørende Musikpris

   Musikrådet orienterer herom.

   

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har følgende punkter:

   

  1. Orientering om opfølgning på temadag vedrørende frivillighed

   

  Forvaltningen orienterer om frivillighedsrapport, som er udarbejdet på baggrund af den temadag vedrørende frivillighed, som blev afholdt den 15. november 2018.

   

  1. Justering af samarbejdsaftaler mellem Kultur- og Fritidsudvalgets dialogfora.

   

  1. Status på markering af genforening.

   

  Herudover medtages punkter fra udvalgets drøftelse på dagsordenen.


  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter punkterne til dialogmødet, og

  at udvalget tilføjer egne punkter til dagsordenen til dialogmødet den 25. juni 2019.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-05-2019

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/41523, Sagsinitialer: sgsk

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om CampusRådets nye lokale i kælderen ved Ung Aabenraa.

   

  Historik

  CampusRådet fik i forbindelse med studiestart den 13. august 2018 tildelt et nyt lokale af ledelsen i Ung Aabenraa til at afholde events for unge. Lokalet ligger på Dronning Margrethesvej 13 i Aabenraa i kælderen hos Ung Aabenraa. Lokalet er godkendt til 50 personer og indeholder en bar, et poolbord og et mindre køkken og køleskab. CampusRådet har suppleret med møbler, musikanlæg og dartskive. Lokalet er således brugbart, men i en meget medtaget stand. Især er udluftning og akustik en udfordring.

   

  CampusRådet søgte Real Danias pulje ”Underværker” om tilskud til udbedringer af lokalet den 12. december 2018, men fik desværre afslag på ansøgningen den 14. marts 2019. CampusRådet vil gerne opgradere lokalet med nyt gulv og akustikplader i loftet, hyggeligere belysning, og fortsætter derfor med at søge fondsmidler til at udbedre lokalet yderligere.  

   

  Lokalets muligheder og udfordringer

  Lokalet ligger fordelagtigt lige op af Campusområdet og er placeret i en bygning, hvor de unge færdes dagligt. CampusRådet er glade for placeringen, hvor et tæt samarbejde med Ung Aabenraa bidrager konstruktivt til CampusRådets events, herunder de Fredagscaféer som siden marts 2019 bliver afholdt i lokalet den første fredag i måneden.

   

  Renoveringstiltag

  Kultur, Miljø & Erhverv har disponeret 0,062 mio. kr. for at udbedre den mangelfulde udluftning, da det var økonomisk fordelagtigt at få udfordringen løst samtidig med, at Ung Aabenraa får installeret ny ventilation i alle undervisningslokaler.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-05-2019

  Taget til efterretning.

   

  Martin Ugilt Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36846, Sagsinitialer: MOEJ

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om status på Aabenraa Live.

  Der deltager en medarbejder fra Kultur, Miljø & erhverv under punktets behandling.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-05-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-05-2019

  -