Beslutningsprotokol

tirsdag den 25. juni 2019 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase, Martin Ugilt Thomsen
Bemærkninger: Signe Bekker Dhiman meddelte ankomst kl. 16.30. Afbud: Jonas Niclas Haase og Kurt Andresen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Kultur- og Fritidsudvalget
   tirsdag den 25. juni 2019 kl. 16.00

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2019

  Godkendt.

   

  Signe Bekker Dhiman deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

  Afbud: Jonas Niclas Haase og Kurt Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Halinspektør studietur 20/9 2019 (heldags)
  • Brev til Kulturministeren vedr. Kulturaftaler

   

  Planmæssige forhold

   

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2019

  • Bestyrelsesmøde i Museum Sønderjylland, herunder Magasinet i Brunde og projektet omkring Genforeningsbussen
  • Bestyrelsesmøde i Arena Aabenraa

   

  Taget til efterretning.

   

  Signe Bekker Dhiman deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

  Afbud: Jonas Niclas Haase og Kurt Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36846, Sagsinitialer: MOEJ

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om status på forvaltningens arbejde med at skabe et beslutningsgrundlag for valget af den fremtidige driftsform og organisering af Aabenraa Live.

   

  Byrådet har i budget 2019 bevilget midler til projektet Aabenraa Live, som har til formål at

  styrke det rytmiske musikliv i Aabenraa Kommune. Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2019 og 2020

  og 1,475 mio. kr. i 2021 og 1,445 mio. kr. i 2022.

   

  Midlerne blev bevilget ved udgangen af 2018 med virkning fra starten af 2019, hvilket betød, at forvaltningen har etableret en midlertidig ordning, der fungerer indtil der er udarbejdet et beslutningsgrundlag og truffet endelig beslutning om den kommende driftsform og organisering.

   

  I dag fungerer Aabenraa Live som en kommunal enhed med en ansat projektleder.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv arbejder på beslutningsgrundlaget for den kommende driftsform og organisering af Aabenraa Live. I processen er forskellige forhold undersøgt; blandt andet driftsformer og organisering i lignende organisationer. Der tegner sig på nuværende tidspunkt ikke et entydigt billede af hvilken driftsform, der er den mest hensigtsmæssige, idet der er forhold, der skal yderligere belyses.

   

  Beslutningsgrundlaget vil behandle følgende emner:

   

  • Organisation

   

  • Honorarstøtteordning versus regionalt spillested
   • Fordele og ulemper ved et honorarstøttet spillested
   • Fordele og ulemper ved et regionalt spillested

   

  • Driftsform
   • Fordele og ulemper ved en kommunal enhed
   • Fordele og ulemper ved en ikke-kommunal enhed

   

  Forvaltningen og projektleder vil redegøre for status og orientere om de overvejelser, der er gjort samt oplyse om hvilke forhold, der har betydning for beslutningen.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Lovgrundlag

   

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Jonas Niclas Haase og Kurt Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36456, Sagsinitialer: ASMF

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til fordelingen af midler fra Genforeningspuljen Aabenraa 2020.

   

  På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 8. januar 2019 blev det besluttet, at Genforeningspuljen Aabenraa 2020 skulle have tre ansøgningsfrister: 17. februar 2019 - 19. maj 2019 - 20. oktober 2019.

   

  Puljens samlede beløb er på 0,500 mio. kr.

  Den maksimale grænse for udbetalt beløb pr. ansøgning er 0,050 mio. kr. Forvaltningen vil bestræbe sig på at midlerne fordeles jævnt over de ovenstående ansøgningsperioder.

   

  Ved ansøgningsfristens udløb 19. maj 2019 er der indkommet 26 ansøgninger, hvor der samlet er søgt midler for 0,835 mio. kr.

   

  I vedlagte skema ses en oversigt over ansøgere, ansøgte midler og det beløb forvaltningen anbefaler udbetalt.

  De anbefalede tilskud er vurderet ud fra kvalitet, forankring i Genforeningens temaer samt lokal forankring. Det samlede anbefalede tilskud er på 0,275 mio. kr.

   

  Skemaet forholder sig kun til ansøgninger på beløb over 0,020 mio. kr., da det på mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. november 2018 blev besluttet at give Kultur, Miljø & Erhverv råderet til at disponere over ansøgninger på beløb under 0,020 mio. kr. Oversigten over ansøgninger, der ligger under ovennævnte beløb er vedlagt sagen som bilag.

   

  Udover anbefalede tilskud har forvaltningen besluttet at give tilskud på i alt 0,044 mio. kr.

   

  Der eksisterer i eventpuljen under Kultur- og Fritidsudvalget et restbeløb på 0,120 mio. kr. til udmøntning. Det anbefales at disse midler tilgår borgerarrangementer i forbindelse med Genforeningen 2020. Der vil således restere i alt 0,127 mio. kr. til 3. ansøgningsrunde.

   

  Koordinatoren for Genforeningen 2020 fungerer som administrator af puljen og deltager på mødet.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der samlet gives tilskud på 0,275 mio. kr. der udbetales jævnfør sagsfremstillingen, og

  at resterende midler på 0,120 mio. kr. anvendes til borgerarrangementer under Genforeningen 2020 i Aabenraa, der udmøntes i 3. runde.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Jonas Niclas Haase og Kurt Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/16336, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget beslutte at sende forslag til ny Foreningshåndbog for folkeoplysningsområdet gældende fra 2020 i høring.

   

  I forbindelse med ændring af Folkeoplysningsloven og ændring af de administrative ressourcer indenfor folkeoplysningsområdet har forvaltningen udarbejdet forslag til en ny Foreningshåndbog gældende fra 2020. Foreningshåndbogen beskriver principper og retningslinjer gældende for udmøntning af fremtidige tilskudsordninger m.v.

   

  Forslag til Foreningshåndbog for folkeoplysningsområdet erstatter den tidligere Foreningshåndbog – En vejledning til foreningslivet godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 21. maj 2012 og gældende fra 2013.

   

  Forslaget er udarbejdet, så det er let tilgængelig for foreningslivet at søge oplysninger indenfor deres virkeområde.

   

  De vigtigste ændringer er

  -         fra 2021 gives der ikke medlemstilskud til familiekontingent,

  -         for tilskud til kursustilskud og materialetilskud sker udbetalingerne efter terminer i stedet for løbende for at tilpasse ressourceforbruget,

  -         der gives fremover kursustilskud og materialetilskud til aldersgruppen 65+,

  -         tilføjelse af retningslinjer for opløsning af en forening,

  -         ændring af regler for handicaperklæring på aftenskoleområdet og

  -         bedre overblik ved at sætte vigtige datoer op efter årshjul i stedet for temaer.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 1115 af 31. august 2018.

  Høring/udtalelse

  Forslag til Foreningshåndbog vil blive sendt i høring hos de folkeoplysende foreninger samt Aabenraa Fritidsråd.

   

  Forvaltningen vil stå til rådighed for dialog med foreningslivet, så der er mulighed for at stille tekniske spørgsmål i høringsperioden 26. juni – 25. august 2019.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget sendes i høring jævnfør tidsplanen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Jonas Niclas Haase og Kurt Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/34748, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalgs forslag til fordeling af midler under de Fælles Sønderjyske Anliggender i 2019 og den foreslåede fremadrettede brug af midlerne.

   

  Nedenstående sagsfremstilling er en fælles sagsfremstilling, som også behandles i Kultur og Fritidsudvalgene i Haderslev, Sønderborg og Tønder Kommuner.

   

  De ”Fælles Sønderjyske Anliggender” vedrører aktører, der før kommunesammenlægningen i 2007 modtog et amtsligt tilskud på under 0,250 mio. kr. De sønderjyske kommuner overtog amtets forpligtelse i denne sammenhæng. Ordningen administreres af Sønderborg Kommune. Følgende 15 tilskudsmodtagere hører pt. under Fælles Sønderjyske Anliggender:

   

  • Cathrinesminde Teglværk
  • Dansk – tysk Messingblæserakademi
  • DATS Sønderjysk Kreds
  • DSI Dybbøl Mølle
  • Frøslevlejren
  • Grænselandsudstillingen
  • Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft Nordschleswig
  • Historisk Samfund for Sønderjylland
  • Jomfru Fanny Big Band
  • Kiersgaard
  • Nordisk Informationskontor
  • SASO- Sønderjysk Amatør Symfoniorkester
  • SSM Samvirkende Sønderjyske Musikskoler
  • Sønderjysk Concert Band
  • Sønderjysk Forsøgsscene
    

  Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg behandlede på deres møde den 1. februar 2019 tilskuddet til Fælles Sønderjyske Anliggender for årene 2020 og 2021 samt en evaluering af tilskuddene i årene 2017 og 2018. På baggrund af drøftelse og evaluering besluttede udvalget at lægge følgende ud til godkendelse i de fire sønderjyske kommuner:

   

  • Alle 15 tilskudsmodtagere modtager i 2020 samme tilskud som i 2019
  • Rammebudgettet for Fælles Sønderjyske Anliggender fastholdes, og udgiften fordeles fortsat efter de fire kommuners befolkningstal
  • Alle 15 tilskudsmodtagere reduceres med 25% i tilskud fra og med 2021
  • Fra 1. januar 2021 skal frigøres 0,250 mio. kr. af budgettet til en fælles pulje, alle kan søge ind til

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

   

   

  Juridiske forhold

  Sagen behandles i:

  Sønderborg Kommune, Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme, den 6. juni 2019,

  Haderslev Kommune, Udvalget for Kultur og Fritid, den 11. juni 2019,

  Tønder Kommune, Kultur og Fritidsudvalget, den 12. juni 2019,

  Aabenraa Kommune, Kultur og Fritidsudvalget, den 25. juni 2019.

  Lovgrundlag

  Det fremgår af kommissoriet for Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg 2017-2020, at udvalget er ansvarlig for udmøntningen af puljen til de Fælles Sønderjyske Anliggender.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifterne til Fælles sønderjyske Anliggender udgjorde i 2018 og 2019 samlet 1.049 mio. kr.  pr. år i alt.

  Udgifterne til tilskuddene i årene 2020 og 2021 fordeles mellem de fire sønderjyske kommune efter befolkningstal pr. 1 januar 2020:

  (1000 kr.)

  Forventet udgift 2020 og 2021*

  Aabenraa

  Haderslev

  Sønderborg

  Tønder

  I alt

  Befolkningstal 2019

  59.035

  55.857

  74.561

  37.587

  227.040

  Udgift i kr. fordelt pr kommune (baseret på 2019-folketal)

  272.841

  258.149

  344.619

  173.778

   

  1.049.397

  * Prognose på udgiften for hver kommune baseret på befolkningstallet pr. 1. januar 2019

   

  Der er i Aabenraa Kommune afsat 0,271 mio. kr. i budget 2020 og 2021 til Fælles Sønderjyske Anliggender.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at alle 15 tilskudsmodtagere modtager i 2020 samme tilskud som i 2019,

  at rammebudgettet for Fælles Sønderjyske Anliggender fastholdes i 2020 og 2021, og udgiften fordeles mellem de fire kommuner i forhold til befolkningstal,

  at alle 15 tilskudsmodtagere reduceres med 25 % i tilskud fra og med 2021, og

  at der fra 1. januar 2021 frigøres 250.000 kr. af rammebudgettet til en fælles pulje, alle kan søge ind til.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Jonas Niclas Haase og Kurt Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/132, Sagsinitialer: uv

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget træffe beslutning om en fripladsordning i Elite Aabenraa.

  På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. maj 2019 blev det godkendt at justere brugerbetalingen fra 800 kr. og 1.200 kr. til 1.500 kr. om året for deltagelse i Talent- eller Collegeordningen. Forvaltningen skulle udarbejde et forslag til en fripladsordning, som efterfølgende skulle godkendes i udvalget.

   

  Forvaltningen foreslår, at talenter som søger om optagelse i enten Talent- eller Collegeordningen kan søge om dispensation for brugerbetalingen. Dispensationen kan opnås hvis familien kan opfylde rammen for 90% friplads i en daginstitution. Dette indebærer i 2019, at hustandsindkomsten ikke må overstige 0,201 mio. kr. om året. Er forælderen enlig forsørger vil grænsen i 2019 være 0,263 mio. kr. om året. Hvis talentet er hjemmeboende og over 18 år er samme ramme gældende. Da der ikke har været fortilfælde med udeboende over 18 år, har forvaltningen valgt ikke at sætte en ramme, men behandler en sådan situation når den opstår.

   

  Rammen på 90% er valgt, da denne i f.eks. Aarhus Kommune anvendes som grænsen for, hvorvidt man kan modtage et fritidspas til foreningsaktiviteter.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

  Økonomi og afledt drift

  Ud fra tidligere års erfaringer forventes der maksimalt én dispensation om året, hvilket ikke vil have nogen væsentlig økonomisk betydning for Elite Aabenraa.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dispensationen for brugerbetaling i Elite Aabenraa følger rammen for 90% friplads for børn under 18 år, samt hjemmeboende unge over 18 år, og

  at forvaltningen behandler en eventuel ansøgning om dispensation for unge over 18 år som er udeboende, hvis en sådan indtræffer.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Jonas Niclas Haase og Kurt Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/32972, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til en ansøgning om yderligere tilskud til Aabenraa Lokal Tv.

   

  Aabenraa Lokal Tv blev i 2018 bevilliget et årligt tilskud på 0,025 mio. kr. fra og med 2019. Der er valgt en ny bestyrelse for foreningen, som søger Aabenraa Kommune om et yderligere tilskud på 0,047 mio. kr. i 2019 og 0,025 mio. kr. fra og med 2020.

   

  Det er foreningens ønske, at de 0,025 mio. kr. af det forhøjede tilskud skal anvendes til den daglige drift, herunder dækning af lejeudgifter til bl.a. ekstra lokale fra 2020. Foreningen har præciseret at det resterende beløb på 0,022 mio. kr. skal anvendes til dækning af en éngangsudgift vedrørende nyanskaffelser og vedligehold. Det fremgår af ansøgningen, at de allermest nødvendige midler til driften overstiger det allerede bevilgede tilskud på 0,025 mio. kr.

   

  Aabenraa Lokal Tv ønsker at leje et ekstra lokale, som ligger i forlængelse af det lokale, som foreningen i dag benytter. Lokalet har tidligere været en del af Aabenraa Lokal Tv´s studie, og foreningen vil gerne i lighed med, hvad man tidligere har gjort, have mulighed for, at ”byde gæster i studiet”.

   

  Foreningen ønsker at kunne lave udsendelser i forbindelse med 100 året for Sønderjyllands Genforening.

   

  Det har vist sig, alt den software, foreningen hidtil har benyttet, er forældet. Bestyrelsen ønsker derfor at indkøbe nyt brugt udstyr. Begrundelsen er, at opdateringen af produkter er gratis, og bestyrelsen derved ikke benytter ulovlig software.

   

  Der er i Kultur- og Fritidsudvalgets budget ikke afsat yderligere midler til at fremme produktion af lokal-tv. Imødekommelse af et ekstratilskud på 0,047 mio. kr. i 2019 og 0,025 mio. kr. årligt fra 2020 vil skulle prioriteres indenfor udvalgets eksisterende budgetramme.

   

  Udvalget kan beslutte:

   

  Alternativ 1

  at der meddeles afslag med begrundelsen, at udvalget ønsker at fastholde et råderum til indgåelse af nye aftaler.

   

  Alternativ 2

  at der i 2020 meddeles tilsagn om forøgelse af den faste aftale med 0,025 mio. kr. til 0,050 mio. kr. finansieret via en prioritering inden for rammen til faste aftaler samt tilsagn om 0,022 til dækning af engangsudgifter i forbindelse med anskaffelse af udstyr.

   

  Aabenraa Lokal Tv har anmodet om et møde med Kultur & Fritid inden ansøgningen behandles i Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at alternativ 1 vælges og der meddeles afslag med begrundelsen, at udvalget ønsker at fastholde et råderum til indgåelse af nye aftaler.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2019

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at der kan bevilliges 0,0055 mio. kr. til indkøb af hardware og software.

   

  Afbud: Jonas Niclas Haase og Kurt Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/22790, Sagsinitialer: lbon

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til placering af skulpturen ’Sønnen’ – H.P. Hanssens mindesmærke.


  Baggrund
  I Genforeningshaven står Axel Poulsens skulptur ’Sønnen’, som er et mindesmærke for H.P. Hanssen, som var den ledende skikkelse i forbindelse med grænsedragningen mellem Danmark og Tyskland efter 1. Verdenskrigs afslutning. Mindesmærket blev indviet i 1947 og her blev det grønne anlæg foran mindesmærket navngivet Genforeningshaven og vejnavnet ændret til H.P. Hanssens Gade. Statsministeriet ønskede en placering af H.P. Hanssens mindesmærke på det sted, hvor Kulturhistorisk Museum og Kredshuset sigtelinjer skærer hinanden.

  I 2011 etablerede Aabenraa Kommune en multibane/skøjtebane i Genforeningshaven. I den forbindelse fik mindesmærket en ny placering, i harmoni med strukturen i det nye anlæg.

  Formand for Historisk samfund for Sønderjylland og formand for Aabenraa Byhistoriske Forening har foreslået at mindesmærket for H.P. Hanssen flyttes hen til Folkehjem i forbindelse med anlæggelse af Genforeningsparken. Samme personer forslår, at Genforeningshaven får et nyt navn, som ikke har relation til Genforeningen, hvis mindesmærket flyttes.

  I forvejen genplaceres Erik Warmings vandkunst, der oprindeligt var skabt til Storetorv (1993), foran biblioteket, ligesom der indgår et udsmykningselement med fodspor af de tusinde mennesker der hørte H.P. Hanssen tale fra Folkehjems balkon (den 17. november 1918) i den kommende Genforeningspark.

  På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 26. marts 2019 blev det besluttet, at sende forslag om at fastholde mindesmærkets placering i Genforeningshaven i høring hos de parter der var repræsenteret i forbindelse med bedømmelsen af vinderprojektet til Genforeningsparken. Begrundelsen for fastholdelse af placeringen i Genforeningshaven er, at strukturen i Genforeningshaven ikke har ændret sig siden den seneste flytning, der fandt sted i 2011 og som den nuværende placering af værket er i harmoni med. Billedkunstrådet der er kommunens hørringspart i forbindelse med flytning af skulpturer vurderer, at værket står fint med sin nuværende placering og at det tilfører området værdi sammen med navnet H.P. Hanssens Gade.

  Forvaltningen har i indstillingsnotatet behandlet de indkomne høringssvar og på baggrund af dette anbefaler forvaltningen fortsat at fastholde mindesmærkets placering i Genforeningshaven.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomi til en eventuel flytning af værket fra Genforeningshaven til Genforeningsparken er ikke en del Genforeningsparkens anlægsbudget.

   

  En flytning vurderes til at koste 0,08 -  0,1 mio. kr.

   

  Høring/udtalelse

  Høringssvarene behandles i vedlagte indstillingsnotat.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at mindesmærkets placering i Genforeningshaven fastholdes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2019

  Godkendt.

   

  Imod stemte Christian Pedersen-Panbo (A), med den begrundelse at han ønsker at følge den historiske faglighed.

   

  Afbud: Jonas Niclas Haase og Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/26376, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Denne sag er en opfølgning på undersøgelsen af behovet for renovering af svømmehallen ved Arena Aabenraa. I sagen skal der principielt tages stilling til, om svømmehallen skal renoveres, eller om den skal erstattes af en ny.

  Der er i juni 2019 blevet gennemført en nødvendig understøtning af konstruktioner omkring selve bassindelen samt en bygningsbesigtigelse og gennemgang for vurdering af bygningens tilstand på klimaskærm og installationer. De relevante bygningsdele er vurderet ud fra bygningernes alder, der for ældste dels vedkommende er opført i 1970 og resten i 2005-2007. Omfanget af behov for understøtning er blevet risikovurderet, og der opsættes understøtning afmålt hertil. Der er fra rådgiverens side anvist en handlingsperiode på 1 år.

  Der foreligger på nuværende tidspunkt hovedkonklusioner, som generelt understøtter alle tidligere oplysninger om renoveringsomfang og økonomisk størrelse.

   

  Forvaltningen modtager i uge 26 den endelige rapportering til gennemsyn og kommentering.

   

  Konstruktioner

  Konstruktionerne  i den ældre del af svømmehallen trænger dels til udskiftning, dels til vedligeholdelse, som man skal være opmærksom på for at undgå en yderligere nedbrydning af bygningsdele.

   

  Tagbeklædningen på den ældre del er i en sådan stand, at det bør overvejes at udskifte denne. Det samme gælder tagbelægningen på taget over omklædning og opholdsarealer. Tage bør dog som minimum på nuværende tidspunkt gennemgås grundigt for konstateret risiko for utætheder, som bør udbedres straks.

   

  For at undgå yderligere nedbrydning er en istandsættelse og vedligeholdelse af facader nødvendig inden for en årrække, således at opståede skader i murværk ikke udvikles, og af træbeklædninger ikke nedbrydes yderligere.

   

  Vinduer, som sidder i facadekasser i den ældre del af svømmehallen fremstår generelt slidte med diverse fejl og nedbrydninger. Det må derfor forventes, at der inden for en kortere årrække skal ske en renovering af vinduerne, hvor ruder udskiftes og facadekasse istandsættes, kobberbeklædning eftergås og tæthed mod facade sikres.

   

  Installationer

  Installationerne i den ældre del af svømmebadsanlægget er nedslidt, og der skal foretages en del udskiftninger og renoveringer for at forlænge anlæggenes levetid. Installationerne i den nye del af svømmebadsanlægget er generelt i god stand, dog er der tæringsskader i ventilationsanlægget, der skal tages hånd om for at forlænge anlæggets levetid.   

   

  Forvaltningen vil kunne kvalificere omfang og overslag yderligere, men sagen er akut og sagens økonomi er så betydelig, at forvaltningens og Arena Aabenraas budgetter ikke vil kunne finansiere sagen uden betydelig påvirkning af anden vedligeholdelse af Arena Aabenraa og øvrig bygningsmasse i kommunen. Der gøres opmærksom på, at de midlertidige foranstaltninger, der er installeret, kun har en virkeperiode på 1 år, fordi skadesudviklingen er accelererende.

   

  Forvaltningen ser følgende muligheder:

  1. Sagen oversendes til budgetforhandlingerne for Budget 2020 som akut, idet der skal findes finansiering til en renovering af svømmehallen med virkning fra 2020 og de følgende 3 år
  2. Sagen oversendes til budgetforhandlingerne for Budget 2020 som akut, idet der skal findes finansiering til nybyggeri af en tilsvarende svømmehal

   

  Forvaltningen vil inden de kommende budgetforhandlinger kunne kvalificere de 2 muligheder såvel økonomisk som tidsmæssigt.

   

  Sagen afgøres i Økonomiudvalget.  

  Økonomi og afledt drift

  Inden for 0-1 år vurderes det at der skal gennemføres arbejder for 12,3 mio. kr.

  Inden for 1-5 år vurderes det at der skal gennemføres arbejder for 5,1 mio. kr., og inden for 5-10 år ca. 1 mio. kr.

  Til udførelsen af ovenstående forventes udgifter til byggeplads, honorar og uforudsete udgifter for omkring 9,5 mio. kr.

   

  Den samlede totalsum for renovering opgøres på baggrund af hovedkonklusionerne til 27,9 mio. kr. Forvaltningen skønner, at totalsummen bør betragtes med en usikkerhed på op til 30% indtil et egentligt hovedprojekt kan udarbejdes.

   

  Et alternativ til renovering kan være nyanlæg. Forvaltningen har undersøgt prisniveauet for en ny svømmehal i samme størrelse. Pris 50 mio. kr., og en forventet leveringstid på 3 år. 

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der tages stilling til  mulighed 1 eller mulighed 2.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2019

  Mulighed 2 anbefales godkendt.

   

  Afbud: Jonas Niclas Haase og Kurt Andresen.

  Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2019

  Sagen indgår i budgetlægningen for 2020. Økonomiudvalget ønsker nærmere belysning af levetidsforlængelse.

   

  Lars Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/41160, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om anlægsønsker udenfor budgetprocessen.

   

  Der er i budgetprocessen besluttet, at det ikke er muligt at fremkomme med anlægsønsker.

  Der ønskes at give en orientering om de anlæg, der derfor holdes udenfor processen, og må afvente fremtidig mulighed for politisk behandling.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Jonas Niclas Haase og Kurt Andresen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/32473, Sagsinitialer: lfi

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om foreningslivets behov for kapacitet i forbindelse med at en række gymnastiksale fraflyttes. 

   

  Sagens anledning er en henvendelse fra Rødekro Gymnastikforening til Borgmesteren og Kultur- og Fritidsudvalget samt henvendelser til Kultur, Miljø & Erhverv fra Aaig gymnastik. Begge foreninger udtrykker bekymring for, hvor de skal have deres aktiviteter i forbindelse med at matriklerne henholdsvis Vestergade 14 i Rødekro (Hærvejsskolen) og Skolevænget 33 i Aabenraa (tidl. Brundlundskole) fraflyttes. Kapacitetsudfordringen skyldes også, at der tidligere er nedlagt sale ved Rugkobbelskolen og Nygade Skole i Aabenraa, samt at der er opsagt lejemål ved Aabenraa Statsskole i forbindelse med anlægget af Arena Aabenraa. 

   

  Skolerne har ikke længere et behov for salene i dagtimerne. De resterende idrætsfaciliteter på skoler samt den nye dobbelthal i Arena Aabenraa dækker ikke fuldt ud foreningslivets behov for kapacitet.  Såfremt de nævnte sale nedlægges vil der i 2020 netto være seks kommunale sale færre til rådighed i Aabenraa-Rødekro området end i 2014. (Se kort).

   

  Udfordring i Rødekro

  Byggeriet af Hærvejsskolen forventes færdiggjort i januar, hvor den nye skole tages i anvendelse. I stedet for, som tidligere, to sale og en skydebane omfatter byggeriet én ny multisal, der i et vist omfang, kan benyttes til foreningsaktiviteter. Skolens øvrige indendørs idrætsaktiviteter forventes i hovedsagen afviklet i skolens nye multisal og Fladhøjhallen, som får en bedre kapacitetsudnyttelse.

   

  Løsningsmulighed i Rødekro – kort sigt

  I sæson 2019-20 har Rødekro Gymnastikforening og Rødekro Skytteklub lokaler til rådighed i den gamle Hærvejsskole, Vestergade 14. Aktiv Aabenraa kan, ved fornøden resursetilførsel, fortsætte driften af en eller to sale samt skydebanen alt efter kapacitetsbehovet, indtil der foreligger en anden løsning.

   

  Løsningsmulighed i Rødekro – lang sigt

  Byrådet har prioriteret midler til planlægning i Rødekro. I den proces vil det være hensigtsmæssigt at tage stilling til, hvordan der samlet set kan opnås en optimal udnyttelse at kommunale lokaler i byen.

   

  Udfordring i forhold til Brundlundskolens sale

  Fjordskolen fraflytter den tidligere Brundlundskoles sale på Skolevænget 33, når den nye Fjordskole i Kruså tages i anvendelse fra og med skoleåret 2019-20.

   

  Brundlundskolens sale har, siden etableringen af Kongehøjskolen, driftsmæssigt hørt under Fjordskolen. I forhold til foreningslivets bookinger mv. er de blevet administreret af Kongehøjskolen. Salene bruges af dagplejen samt til gymnastik, basket, jiu-jitsu og skitræning. Der findes ikke umiddelbart alternative faciliteter. 

   

  I forhold til kapacitet planlægger Fjordskolen at gennemføre en del af sine indendørs idrætslige aktiviteter i Grænsehallerne i Bov, hvor der er ledig kapacitet. Kapacitetsoverskuddet dér skyldes bl.a. etableringen af indendørs idrætsfaciliteter i tilknytning til Lyreskovskolen som samlede Kruså, Frøslev og Bov skoler i 2015.  

   

  Løsningsmulighed i forhold til Brundlundskolens sale

  Med henblik på at løse den aktuelle udfordring kan det oplyses, at en del aktiviteter siden 2014 er flyttet til Energiboxen på Kongehøjskolen.

  For sæson 2019-20 har det været nødvendigt at genindgå lejeaftale med Aabenraa Statsskole som supplement til optimering af kapacitetsudnyttelsen i de omkringliggende sale og haller (Arena Aabenraa, Agoraen, Energiboxen). Behovet for at leje lokaler skydes, at nogle hold er så store, at de ikke kan være i salene, at der er behov for særligt udstyr samt særlige behov for idrætsudøvere med handicap. Kommunes ekstraudgift dækkes af folkeoplysningens ramme.

   

  Salene er i en rimelig stand. I forhold til en fremadrettet løsning kan Aktiv Aabenraa, med fornøden resursetilførsel, drive dem i en periode.

   

  Næste skridt

  Da kapacitetsudfordringerne berører flere forvaltningsområder vil udfordringerne blive drøftet på tværs, med henblik på fremadrettet at have et skarpere fokus på de kapacitetsmæssige udfordringer og muligheder det har, når kapaciteten på idrætsområdet forandres uanset bygningsmassens forvaltningsmæssige tilhørsforhold. 

   

  Forvaltningen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget forholder sig til en eventuel midlertidig drift af sale, når disse overgår til Økonomiudvalget i forbindelse med skoler og andres institutioners fraflytning.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Jonas Niclas Haase og Kurt Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6269, Sagsinitialer: lfi

  Sagsfremstilling

  I denne sag bliver Kultur- og Fritidsudvalget orienteret om bevillingerne fra Eliteidrætspuljen i 2018 og 2019.

   

  Forvaltningen blev på mødet den 14. august 2017 bemyndiget til at fordele støtte fra Eliteidrætspuljen.

   

  Der blev i 2018 bevilget tilskud for 0,098 mio. kr.

   

  13 talenter fik tilskud – et talent fik afslag, da alderskravet om at være mellem 15 og 25 år ikke var opfyldt. En valgte efterfølgende at takke nej, da motivationen for eliteidræt ikke længere var til stede.

   

  Der blev givet tilskud til 8 forskellige idrætsgrene: cykling, skydning, skiløb, tri og motion, vandski, golf, badminton og atletik.

   

  Talenterne har i henhold til formålet brugt tilskuddet til:
  - personlige rekvisitter og udstyr

  - træningslejre og stævner

  - aflønning af trænere, og

  - rejseudgifter.

   

  I 2019 er der bevilliget 0,099 mio. kr. i tilskud.

   

  10 talenter og 1 klub har modtaget tilskudstilsagn. Tilskudstilsagnene er fra 3.000 kr. til 18.000 kr.

   

  Der er givet tilskud til 9 forskellige idrætsgrene: Tri og motion, gokart, vandski, lerdueskydning, golf, ishockey, taekwondo og atletik.

   

  Tilskuddene er blevet bevilget til

  - rejse- og overnatningsudgifter

  - personlige rekvisitter og udstyr

  - fysiologiske test, og

  - stævnegebyr.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Puljen var i 2018 på 0,98 mio. kr. og i 2019 på 0,100 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Jonas Niclas Haase og Kurt Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/20752, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen er en orientering. På mødet gives en status på projektet, herunder gavlkunst og kunststrategi.

  I august 2015, fik Aabenraa Kommune af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelt reservation på 6 mio. kr. til områdefornyelse af den nordlige del af Aabenraa bymidte. I efteråret 2016 blev arbejdet med at udarbejde program for områdefornyelsen igangsat. Den 26. april 2017 blev programmet godkendt i Byrådet, programmet er efterfølgende sendt til Ministeriet der i maj 2017 godkendte programmet.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Jonas Niclas Haase og Kurt Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2019

  -