Beslutningsprotokol

tirsdag den 27. august 2019 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase, Martin Ugilt Thomsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Kultur- og Fritidsudvalget
   tirsdag den 27. august 2019 kl. 16.00

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at dagsorden godkendes. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Landskabskunst mellem Varnæs og Bovrup
  • Gymnastiksalene på skolen i Rødekro og den tidligere Brundlundskole
  • Studietur

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2019

  • Orientering om 2020 underudvalget og Genforeningspræsidiet

   

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40876, Sagsinitialer: CAMH

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal frigivelsen af rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillingen til

  Handicaptoilet, m.m. på Jacob Michelsens Gård godkendes.

   

  Jacob Michelsens Gård overgik sammen med Museum Oldemorstoft i Bov fra Museum Sønderjylland til en kommunal aktivitet pr. 1. januar 2018.

   

  Aabenraa Kommune ejer bygningerne og haven, som begge er fredede, mens en fond ejer alt interiøret. Der er indgået en samarbejdsaftale med Aktivitetsforeningen Jacob Michelsens Gård - en gruppe frivillige – om, at ejendommen stilles vederlagsfri til rådighed for foreningens aktiviteter.

   

  I forbindelse med udarbejdelse af en handleplan vedrørende restaurering af Jacob Michelsens Gård i 2017, blev der samtidig udarbejdet en plan for etablering af et handicaptoilet m.m. I 2018 afsatte Byrådet i investeringsoversigten for budget 2019-2022 et rådighedsbeløb på 0,600 mio. kr. i 2020 til dette formål.

   

  I bevillingskontrollen pr. 31. marts 2019 er rådighedsbeløb i 2020 til ”Handicaptoilet på Jacob Michelsens Gård” fremrykket til 2019. Der er således et rådighedsbeløb på 0,600 mio. kr. i 2019.

   

  I forbindelse med etablering af et handicaptoilet ønsker de frivillige at få opførelsen af et depot til opbevaring af havetraktor og lignende integreret i bygningen. Dermed frigives der plads i Huggehuset til udstilling.

   

  I forhold til dialog med bl.a. Slots- og Kulturstyrelsen og byggemyndigheden skal der udarbejdes en projektbeskrivelse, finansierings- og tidsplan samt et skitseprojekt, som giver visuelt indtryk af handicaptoilettets placering i den fredede have. Denne plan skal finansieres af anlægsbevillingen. 

   

  Med henblik på at kunne igangsætte projektet søges den godkendte fremrykning af 0,600 mio. kr. til realiseringen af handleplanen for handicaptoilet m.m. på Jacob Michelsens Gård i 2019 frigivet.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,600 mio. kr. til ”Handicaptoilet, m.m. på Jacob Michelsens Gård” finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, som frigives.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2019

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/24786, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om indhentningen af udtalelser fra dialogfora i forbindelse med budgetprocessen for 2020-2023.

   

  I overensstemmelse med samarbejdsaftalerne med Kulturelt Samråd og Fritidsrådet har de to dialogfora haft mulighed for at udtale sig i forhold til det budget i balance som Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på sit møde den 28. maj 2019.

   

  Fritidsrådet har besluttet at benytte denne mulighed og fremhæver i sin udtalelse ønsket om at få forhøjet puljen til såvel anlæg som aktiviteter.

   

  Forvaltningen vil sørge for at puljernes anvendelse, prioritering og størrelse indgår i dialogen omkring indgåelse af nye samarbejdsaftaler med Kultur- og Fritidsudvalgets dialogfora.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2019

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35220, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Denne sag er en status på arbejdet med realisering af Visions- og handlingsplanen for Frøslevlejren. Kultur- og Fritidsudvalget skal derudover godkende basisprojektet som grundlag for fondssøgning samt igangsætning af forundersøgelser i forbindelse med valg af fremtidig varmeforsyning.

   

  På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13. marts 2017 blev Visions- og handlingsplanen for Frøslevlejren godkendt som grundlag for fondssøgning, se bilag 1 – Visions- og handlingsplan. Efterfølgende har der vist sig et behov for at opdele i Visions- og handlingsplanen i mindre delprojekter.

   

  Der er derfor udarbejdet et oplæg til et basisprojekt indeholdende de tiltag, der som minimum skal gennemføres for at visionerne for omdannelsen af Frøslevlejren fremstår. Herudover er der flere delprojekter der kan igangsættes i uafhængig rækkefølge i takt med at der findes finansiering.

   

  Konceptet med en tilbageføring til det autentiske udtryk og en fortælling fra krig til fred og demokrati fastholdes, hvorfor basisprojektet omfatter tiltag der understøtter dette. Det samlede basisprojektet forventes at beløbe sig til omkring 50-70 mio. kr. ekskl. moms og fondsmoms. Der er på investeringsoversigten 2019-2023 afsat 1 mio. kr. i 2019, som er frigivet ved budgetvedtagelsen, og 10 mio. kr. i 2021 til medfinansiering af projektet. De resterende midler skal blandt andet findes ved fondssøgning.

   

  Basisprojektet indeholder blandt andet:

  -          Tilbageførelse af landskabet til et mere autentisk udtryk i en del af lejren, herunder rydning, maling af barakker, rekonstruktion af hegn, belysning og lignende

  -          Etablering af ankomstområde og parkeringsplads nord for lejren

  -          Opførelse af attrapper eller på anden måde markering af nedrenoverede tårne og barakker

  -          Etablering af velkomstcenter/information og ny udstilling om fred og demokrati

  -          Skiltning, både i og uden for lejren

  -          Diverse forundersøgelser i forhold til jordbund, varmeforsyning med mere

  -          Udarbejdelse af et samlet koncept for formidling der sikre sammenhæng mellem de forskellige spor og lejere

  Se i øvrigt bilag 2 – Basisprojekt for yderligere beskrivelse.

   

  Forud for arbejdet med Visions- og handlingsplanen har det været et ønske om, at få ændret energiforsyningen til Frøslevlejren, da den nuværende opvarmning med elradiatorer er uhensigtsmæssig til bygningsvolumener af den størrelse som barakkerne har. Derudover er barakkerne også utidssvarende konstrueret og isoleret, hvilket øger omkostningerne yderligere. Det er derfor ønsket, at der i forbindelse med realisering af Visions- og handlingsplanen for Frøslevlejren samtidig etableres en anden varmeforsyning. Forud for dette skal der undersøges, hvilken varmekilde der på det nuværende, og fremtidige, marked forventes at være mest økonomisk rentabelt. Ligeledes skal barakkerne undersøges og på baggrund heraf skal der udarbejdes forslag til energiforbedrende tiltag. Forundersøgelserne estimeres at beløbe sig til 0,15-0,2 mio. kr. og kan finansieres af de frigivne midler i 2019.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at basisprojektet godkendes som grundlag for fondssøgning.

  at der igangsættes forundersøgelser i forhold til fremtidig energiforsyning

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2019

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40898, Sagsinitialer: MOEJ

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til processen for revitalisering af samarbejdet med Aabenraa Kommunes seks dialogfora; Kulturelt Samråd, Aabenraa Kommunes Fritidsråd, Samråd for Lokalarkiver, Billedkunstrådet, Musikrådet og Campusrådet.

   

  Baggrund

  Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2018 definerer revitalisering af samarbejdet med Aabenraa Kommunes dialogfora som en indsats. Processen har været i gang siden udgangen af 2018. Den 1. maj 2019 blev der afholdt et møde mellem formændene for Aabenraa Kommunes dialogfora, formanden for Kultur- og Fritidsudvalget og forvaltningen. Mødedeltagerne bakkede op om, at der gennemføres et forsøg med fælles møder, hvor de forskellige baglande sættes i spil. Det blev besluttet at forvaltningen skulle udarbejde en plan for en proces, der kan føre frem til nye samarbejdsaftaler og ny mødeform.

   

  Ny mødeform

  Udspillet til en ny mødeform indebærer en årlig fælles temadag for dialogfora i 3. kvartal. Målet er at skabe et forum, hvor der kan opstå samarbejder på tværs af fritidsområdet, musik, kunst og kultur. Der lægges op til at hvert råd får mulighed for individuelle møder med Kultur- og Fritidsudvalget i løbet af temadagen.

  Udover den fælles temadag inviteres Kulturelt Samråd og Aabenraa Kommunes Fritidsråd til hver for sig at deltage som punkt på Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære udvalgsmøder i andet kvartal. De øvrige råd inviteres til møder på forvaltningsniveau i andet kvartal, som forberedelse til den fælles temadag tredje kvartal. Se den fulde beskrivelse af forvaltningens udspil til mødeform i det vedlagte bilag.

   

  Indhold i de nye aftaler

  Forvaltningens udspil er, at samarbejdsaftalerne fremover bør indebære følgende generelle betingelser med forbehold for, hvilke råd der er tale om:

   

  • At rådene arbejder målrettet med at opfylde Kultur- og Fritidspolitikkens målsætninger. Herunder at de råd som fordeler midler, indarbejder et krav om, at midlerne bruges til at fremme Kultur- og Fritidspolitikken

   

  • At rådene fagligt og aktivt repræsenterer deres baglande. Den faglige repræsentation kan ske ved at man tilstræber, at der er repræsentanter fra en bred vifte af fagligheder i bestyrelsen. De faglige repræsentanter skal således tale deres fagområdets sag f.eks. håndbold, fodbold, teater eller billedkunst

   

  • At rådene indgår i tværgående samarbejder

   

  • At rådene som minimum deltager aktivt i det årlige fælles temamøde for dialogfora herunder at Kulturelt Samråd og Aabenraa Kommunes Fritidsråd er medarrangører

   

  • At rådene forud for dialogmøderne fremsender et til tre dilemmaer, emner som debatteres med udvalget. Kulturelt Samråd og Aabenraa Kommunes Fritidsråd skal forud for mødet fremsende økonomiske oversigter

   

  • At rådene ensretter procedurerne for behandling af puljer. Herunder at der udarbejdes tydelige og gennemskuelige kriterier og procedurer for ansøgning om tildeling af midler

   

  • At man alene kan sidde i ét bevilgende udvalg/råd

   

   

  Implementeringsproces

  Såfremt udvalget godkender udspil til mødeform og indhold af nye aftaler, foreslår forvaltningen, den implementeringsproces der er beskrevet i vedlagte bilag, hvor de nye aftaler træder i kraft den 1. januar 2020.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kultur og Fritidsudvalget godkender processen for revitalisering af samarbejdet med Aabenraa Kommunes dialogfora, herunder,

  at forvaltningens udspil til mødeform godkendes med henblik på den videre proces i samarbejde med Aabenraa Kommunes dialogfora,

  at de fem eksisterende samarbejdsaftaler opsiges den 1. oktober, og

  at forvaltningens udspil til indhold i de nye samarbejdsaftaler godkendes.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2019

  1., 3. og 4. at godkendt.

  2. at godkendt med det forbehold, at der ikke foreslås afholdt individuelle møder med dialogfora i løbet af temadagen, men i stedet opfordres til at tage enkeltsager op som punkter med udvalget.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/22812, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til opførelse af et beach-håndboldanlæg ved Rødekrohallen.

   

  Rødekro-Aabenraa Håndbold ønsker tilladelse til at opføre et beach-håndboldanlæg bestående af 4 baner på et ca. 3.000 m² stort areal på festpladsarealet ved Rødekrohallen. Det samlede areal udgør ca. 14.000 m².

   

  Rødekrohallens Festplads anvendes i dag til diverse events som cirkusforestillinger, ringridning, autocampertræf med videre. Ældresagen anvender endvidere dele af arealet til deres aktiviteter i form af bl.a. krolf og krocket.

   

  Aktiv Aabenraa som er den primære bruger af festpladsen vurderer, at et beach-håndboldanlæg vil kunne integreres på festpladsen, og at et efterfølgende samlet areal på ca. 11.000 m² til afholdelse af events er tilstrækkeligt.

   

  Rødekro-Aabenraa Håndbold oplyser, at den samlede udgift til etablering af anlægget udgør i alt ca. 0,599 mio. kr.

   

  Foreningen ønsker at opdele projektet i 2 etaper, hvor etape 1 omfatter etableringen af selve anlægget, som udgør en ugift på ca. 0,379 mio. kr. Etape 2 omfatter opsætning af hegn omkring anlægget, hvilket udgør en udgift på ca. 0,220 mio. kr.

   

  Foreningen har finansieringen til etape 1 på plads på ca. 0,379 mio. kr., som er opnået via fonde, sponsorater og frivilligt arbejde. Foreningen forventer snarligt at være i mål med finansieringen til etape 2.

   

  Den endelig placering af beach-håndboldanlægget er endnu ikke fastlagt. Der pågår p.t. en afklaring for at finde den mest gunstige placering på anlægget.

   

  Etableringen af anlægget bevirker, at der skal ske en omrokering af eksisterende aktiviteter på anlægget, hvilket efter forvaltningens opfattelse kan ske uden større gener for de øvrige brugere.

   

  Vilkår for anbefaling af tilsagn

  Forvaltningen anbefaler, at et tilsagn til etablering af beach-håndboldanlægget sker under forudsætning af, at de øvrige brugere af anlægget accepterer en omrokering, og en evt. udgift, i den forbindelse påhviler denne beach-håndboldprojektet.

   

  Forvaltningen anbefaler endvidere, at Rødekro-Aabenraa Håndbold får tilsagn om at opføre beach-håndboldanlægget under forudsætning af at foreningen opnår de fornødne myndighedsgodkendelser at forvaltningen godkender den endelige placering.

   

  Det er yderligere et vilkår at alle udgifter i forbindelse med opførelsen og efterfølgende drift og vedligehold er Aabenraa Kommune uvedkommende, og at etableringen af anlægget ikke efterfølgende må belaste driftsbudgettet til vedligehold af grønne områder yderligere.

   

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Festpladsen ved Rødekrohallen er underlagt en driftsaftale med Driftsenheden, hvor Driftsenheden vedligeholder en række kommunale idrætsanlæg for Kultur og Fritid herunder festpladsarealet ved Rødekrohallen.

  Driftsbudgettet tillader ikke, at etableringen af beach-håndboldanlægget er forbundet med driftsudgifter, som belaster budgettet på idrætsanlæg yderligere.

  Høring/udtalelse

  Ældresagen har meddelt, at såfremt der findes et tilsvarende areal på festpladsen til afvikling af deres aktiviteter, har foreningen ingen bemærkninger.

   

  Rødekro Udviklingsråd har accepteret etableringen af anlægget med bemærkning om, at beach-håndboldanlægget ikke må være en hindring forat RIF Håndbolds aktiviteter flyttes til Fladhøj Idrætsanlæg, såfremt området omkring Fladhøj Idrætsanlæg på sigt udvides.

   

  Aktiv Aabenraa støtter etableringen af anlægget under forudsætning af, at der i fælleskab findes den mest gunstige placering på anlægget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles tilladelse til opførelse af beach-håndboldanlæg på festpladsarealet ved Rødekrohallen på de vilkår forvaltningen anbefaler i sagsfremstillingen,

  at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde en lejeaftale for området, og

  at tilsagnet bortfalder såfremt der ikke er iværksat et konkret projekt inden udgangen af 2020.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2019

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/41302, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget træffe beslutning om at bemyndige forvaltningen til at godkende mindre ændringer på kommunale arealer administreret af Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Danskernes idrætsvaner og demografi forandrer sig, og i den forbindelse sker der løbende tilpasninger i den idrætslige arealanvendelse. Når en forening eller et anlæg ønsker at ændre et areals anvendelse, har det hidtil været en forandring der forudsatte Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

   

  De sidste år har bl.a. tennissporten været udfordret, og derfor har en række tennisanlæg ændret deres baner fra traditionelle tennisbaner til mere multifunktionelle baner og anlæg. Det har bl.a. været sådanne sager, som har krævet Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

   

  For at lette sagsgangen for initiativtagerne foreslår forvaltningen, at der gives bemyndigelse til at forvaltningen kan godkende sådanne ændringer i arealanvendelsen.

   

  Bemyndigelsen foreslås at gælde:

  -         Hvor der ingen økonomiske konsekvenser er for Kultur- og Fritidsudvalget hverken i forhold til anlæg eller drift

  -         Hvor der foreligger et finansieret og gennemarbejdet projekt

  -         Hvor projektet kan opnå de fornødne myndighedsgodkendelser

  -         Hvor eventuelle nuværende brugere af arealet uden konflikt eller omkostninger kan henvises til en alternativ placering

   

  Såfremt udvalget godkender bemyndigelsen, foreslår forvaltningen, at udvalget efterfølgende orienteres om ændring i arealanvendelsen.

   

   Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Høring/udtalelse

   

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget bemyndiger forvaltningen til at godkende mindre ændringer på arealer administreret af Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2019

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/39193, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om idrætsfaciliteternes økonomiske situation og belægning for 2017 og 2018.

   

  I forbindelse med indførelse af ny tilskudsmodel for Aabenraa Kommunes idrætsfaciliteter den 1.

  januar 2017 er der indført fælles tilskudsmodel for de kommunale og selvejende haller og

  svømmehaller.

   

  Der er udarbejdet en samlet oversigt over idrætsfaciliteternes økonomiske situation og

  belægning for 2017 og 2018.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2019

  Taget til efterretning, med bemærkning om at energiforbruget ønskes undersøgt af forvaltningen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2019

   

  • 0,287 mio. kr. indsamlet til friluftsbadet i Bylderup