Beslutningsprotokol

tirsdag den 17. september 2019 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger: Afbud: Jonas Haase
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Kultur- og Fritidsudvalget
   tirsdag den 17. september 2019 kl. 16.00

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Jonas Haase

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Orientering om AOFSyd
  • Orientering om dialog med Holbøl
  • Museum Sønderjylland

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2019

  • KFU budget 2015-2023
  • Orientering om Makerspace

   

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Jonas Haase

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/16336, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende Foreningshåndbog for folkeoplysningsområdet gældende fra 2020.

   

  I forbindelse med ændring af Folkeoplysningsloven og ændring af de administrative ressourcer indenfor folkeoplysningsområdet har forvaltningen udarbejdet  en ny Foreningshåndbog for folkeoplysningsområdet gældende fra 2020. Foreningshåndbogen beskriver principper og retningslinjer gældende for udmøntning af fremtidige tilskudsordninger m.v.

   

  Foreningshåndbog for folkeoplysningsområdet erstatter den tidligere Foreningshåndbog – En vejledning til foreningslivet godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 21. maj 2012 og gældende fra 2013.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 25. juni 2019 drøftet forslag til Foreningshåndbog for folkeoplysningsområdet, som efterfølgende er sendt i høring.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 1115 af 31. august 2018.

  Høring/udtalelse

  Forslag til Foreningshåndbog har været i høring i perioden 26. juni – 25. august 2019. Der er indsendt 5 høringssvar og herudover er der ændringsforslag fra forvaltningen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at behandling af høringssvar til Foreningshåndbog for folkeoplysningsområdet godkendes og

  at forslaget til Foreningshåndbog for folkeoplysningsområdet godkendes med ikrafttrædelse fra og med tilskudsåret 2020.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Jonas Haase

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/6932, Sagsinitialer: SSDA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget beslutte om den nuværende model for aktivitetsbaseret tilskud til forsamlingshusene skal justeres.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget blev på mødet den 26. februar 2019 orienteret om den nuværende model for aktivitetsbaseret tilskud, og behovet for en analyse af forsamlingshusene blev drøftet.

   

  Forvaltningen har derfor udarbejdet en analyse, hvor de eksisterende forsamlingshuse er blevet kontaktet. For at sikre en bred deltagelse blev en åben invitation skrevet i ugeavisen og på de sociale medier. 16 forsamlingshuse og andre lignende huse, for hvem et aktivitetstilskud har relevans, deltog. Tre modtagere af tilskuddet deltog ikke i analysen. Disse tre forsamlingshuse indgår i analysen på baggrund af de oplysninger, de har indberettet i deres tidligere ansøgninger.

   

  I analysen blev husene bedt om at udfylde de hidtil anvendte aktivitetsskema, indsende deres seneste regnskab, besvare spørgsmål angående muligheder og udfordringer i forhold til driften og udvikling af huset, samt generelle spørgsmål omkring udlejningspriser og husenes forhold. 

   

  Af den gennemførte analyse ses en del problematikker ved modellen for aktivitetsbaseret tilskud:

  • Der hersker uklarhed for forsamlingshusene om hvilke aktiviteter der kan gives tilskud til
  • Kategorien ”Forsamlingshuse”, er for snæver, da den udelukker huse med samme funktioner som forsamlingshus, fra at søge tilskud fra rammen
  • Der mangler ansøgningsfrist for ansøgninger

   

  Af analysen fremgår det ligeledes at, der ligger uudnyttede potentialer i lokalsamfundenes frivillige, samt mulighederne for at søge støtte gennem fonde.

  Seks forsamlingshuse oplever positiv støtte i lokalområdet, hvorimod fem mangler opbakning. 9 ud af 13 huse benytter sig af fundraising.

   

  Et sidste problem for forsamlingshusene er de mange udgifter der ligger i fremtidige moderniserings og renoveringsprojekter. Samtlige deltagerne i analysen svarer at der er igangværende eller kommende renoveringsprojekter.

   

  Forvaltningen foreslår at den aktivitetsbaserede tilskudsmodel justeres ud fra de indsamlede oplysninger i analysen. Justeringen bør indbefatte tydeligere kriterier for tilskuddet og en klart defineret ansøgningsfrist. Derudover anbefales det også, at behandlingen af ansøgningerne og bevilling af tilskud foretages via et puljehåndteringsprogram. Dette vil kunne lette sagsbehandlingen og gøre ansøgningskriterierne mere forståelig for forsamlingshusene.

   

  Definitionen af forsamlingshuse anbefales også udvidet, da også andre huse opfylder behovet for lokaler i de mindre byer, hvor der ikke er tilbud om gratis lokaler til foreninger. Ligeledes anbefales det også at behovet for kapacitet i lokalområdet indgår i vurderingen af ansøgningen.

   

  Endeligt bør relevansen af tilskuddet til omklædningsfaciliteter og tilskud til gratisdage også undersøges, da behovet ikke er entydigt klart.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

   

   

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2019 og frem afsat 0,340 mio. kr. til tilskud til forsamlingshuse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningen udarbejder et forslag til en justeret tilskudsmodel, ud fra de nævnte problematikker.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Jonas Haase

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48457, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til, hvorvidt det skal indgå en treårig aftale til fastholdelse af Børnefestibal i Aabenraa og udvikling af en fælles platform for børnekulturen.

   

  Børnefestibal er musik, motion, underholdning og leg for børn i alderen 2-10 år og deres voksne. Det er en kunstnerisk og kulturel begivenhed, der finder sted i fem byer fordelt over hele landet. Børnefestibalens mål er at give børn en dag i musikkens tegn i øjenhøjde og på deres eget niveau. På scenen kan man opleve både nye og etablerede navne. I 2019 var det blandt andre HipSomHap, Mek Pek og Gurli Gris.

   

  Børnefestibal er et arrangement, der i udgangspunktet indkøbes som pakkeløsning. Arrangøren  har samlet et komplet program. I Aabenraa Kommune har arrangementet fundet sted i Brundlund Slots park i 2018 og 2019. Arrangementet er populært, i 2018 blev der solgt cirka 1400 billetter, mens tallet i 2019 steg til 1761 solgte billetter. Publikum kommer især fra Sønderjylland og Kolding.

   

  Aabenraa Bibliotekerne var i 2019 praktisk tovholder på festibalen. Ifølge evalueringen blev målet om at ”give børn en dag i musikkens tegn i øjenhøjde og på deres eget niveau” indfriet, og arrangementet har været med til at udfolde Kultur- og fritidspolitikkens fokus på ”Stjerner at se op til”. Desuden har Børnefestibal medvirket til at promovere Aabenraa Kommune som en aktiv kommune for børnefamilier, og vist børnefamilierne potentialet i Brundlund Slots park og Billedskolen.

   

  På den baggrund har forvaltningen haft kontakt med arrangøren af Børnefestival, der gerne vil indgå en treårig aftale om fastholdelse arrangementet i Aabenraa, og som er åben overfor udvikling af formatet lokalt. Forvaltningen vurderer, at der med arrangementet er mulighed for at profilere kommunen som et attraktivt sted for børnefamílier at slå sig ned, og at Børnefestibalen kan fungere som platform for et intensiveret udviklingssamarbejde om børnekultur i kommunen. Med en treårig horisont er der mulighed for planlægning, markedsføring, udvikling af det lokale engagement i festivalen og forankring af festivalen lokalt.

   

  Forvaltningen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget afsætter midler til fastholdelse af festibalen i tre år, med Aabenraa Bibliotekerne og Kultur- og Borgerhuse som projektleder på projektet. Sammen med forvaltningen nedsættes der en arbejdsgruppe bestående af relevante børnekulturaktører på tværs i kommunen, herunder blandt andre Musikskolen, Aabenraa Live, Museum Sønderjylland, Billedskolen samt relevante foreninger og kommercielle aktører. Arbejdsgruppens opgave bliver at samarbejde om udvikling af det lokale engagement i Børnefestibal og i øvrigt udvikle børnekulturen på tværs af aktører i Aabenraa Kommune.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  I tabel 1.1 ses forventet udgifter for afholdelse af Børnefestibal arrangement.

   

  Tabel 1.1 Udgifter til børnefestibal:

   

  Udgifter (1.000 kr)

  Udgift pr. år

  Udgift 2020-2022

  Indkøb af Børnefestibals arrangement

  100

  300

  Klargøring og oprydning

  18

  54

  Udgifter til udviklingstiltag

  20

  60

  I ALT

  138

  414

   

  Udgiften foreslås finansieret med 0,039 mio. kr. fra puljen til faste aftaler vedrørende kulturelle formål og med 0,099 mio. kr. fra Eventpuljen pr. år i en treårig periode.

   

  Høring/udtalelse

   

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der godkendes en 3 årig aftale med Børnefestibal, finansieret indenfor ”Kultur og Fritid”, og

  at der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe som med udgangspunkt i Børnefestibal udvikler børnekulturen på tværs af aktører i Aabenraa Kommune.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2019

  Godkendt med den ændring at der indgåes en 2 årig aftale med Børnefestibal finansieret inden for ”Kultur og Fritid”.

  2. at godkendt.

   

  Afbud: Jonas Haase

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48869, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til forslag til ændring af rykkerprocedure for folkeoplysende foreninger gældende fra 1. januar 2020.

   

  Den 10. august 2015 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget ”Procedure når foreninger skal rykkes for oplysninger”. Siden er kommunikationen blevet forenklet og digitaliseret, hvilket gør proceduren utidssvarende. Kommunikation via kommunens foreningssystem gør det i dag rimeligt at ændre tidsfristerne for udsendelse af rykkere m.m.

   

  Forslaget til ændringer tager hensyn til at arbejdet i foreningerne varetages af frivillige, hvor der skal være balance mellem de krav, der stilles til foreninger, der har svært ved at overholde fristerne og de ressourcer forvaltningen kan bruge på udvikling og service over for foreningslivet.

   

  Forslaget til ændrede rykkerprocedurer sker på foranledning af, at forvaltningen fortsat bruger relativt mange ressourcer på at fremsende rykkere til foreninger. På grund af omprioritering af de administrative ressourcer anbefales det at skærpe reglerne for indsendelse af regnskaber og ansøgninger.

   

  Forslaget til rykkerprocedure tydeliggør, at tilskud kan forlanges tilbagebetalt, hvis regnskabet ikke fremsendes efter 2. rykker.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 1115 af 31. august 2018.

  Høring/udtalelse

  Forslag til rykkerprocedure for folkeoplysende foreninger har været sendt til høring i Aabenraa Fritidsråd.

   

  Aabenraa Fritidsråd har ingen bemærkninger til de foreslåede ændringer af rykkerproceduren.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til rykkerprocedure for folkeoplysende foreninger godkendes med virkning fra 1. januar 2020.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Jonas Haase

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35496, Sagsinitialer: lfi

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til, om retningslinjerne vedrørende eSports foreninger skal ændres.

   

  Udvalget vedtog den 9. januar 2018 at godkende eSport som en folkeoplysende aktivitet såfremt:
  - aktiviteten kan gå ind under foreningens nuværende vedtægter, som en underafdeling, eller

  - foreningen ændrer deres vedtægter, så eSport kan indgå som en aktivitet, eller

  - nyoprettede eSportsforeningers vedtægter opfylder reglerne som en folkeoplysende forening
    under det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.
  - aktiviteterne foregår på faste tilrettelagte tidspunkter,

  - deltagerne betaler kontingent, og

  - der skal være en form for undervisning

   

  Det blev desuden besluttet, at der ikke skulle stilles krav om, at der skulle indgå fysiske aktiviteter som en del af træningen og at retningslinjerne skulle tages op til revision senest i 2019. Som udgangspunkt for revisionen har forvaltningen foretaget en screening af området og en rundspørge til de eSports foreninger der er godkendt som folkeoplysende i Aabenraa Kommune.

   

  I Aabenraa Kommune er der etableret tre eSports foreninger, som er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven. Derudover er forvaltningen bekendt med enkelte eSports foreninger som ikke er registreret som folkeoplysende forening samt at Ungdomsskolen udbyder eSport. Det er færre end forvaltningen havde forventet i 2018.

   

  Forvaltningens undersøgelse viser, at Bov eSport og Felsted IF, e-Sport stadigvæk er aktive, mens Aaig Limites-sport er i dvale.

   

  Undersøgelsen viser også at eSports foreningerne har forskellige udfordringer i forhold til

  -         rekruttering af unge der hellere vil spille hjemme

  -         urealistiske forventninger til spiller- og trænerbetaling, og

  -         at der er skiftende trends i hvilket spil de unge spiller hvilket gør det svært at finde trænere

   

  Begge aktive eSports foreninger lægger vægt på fysiske aktiviteter.

   

  For ikke at forskelsbehandle dem der dyrker eSport i forhold til andre stillesiddende og/eller digitalt orienterede fritidsaktiviteter (f.eks. Bridge, Skak og Coding Pirates) samt for at bakke op om at dem der dyrker eSport indgår i sociale sammenhæng, anbefaler forvaltningen, at retningslinjerne fastholdes og at der stadigvæk ikke stilles krav om, at der skal indgå fysisk aktiviteter i træningen. Forvaltningen vil dog fortsat opfordre eSports foreningerne til at inddrage fysisk aktiviteter i træningen.

   

  Spørgsmålet om fælleskab og bevægelse forventes belyst bredt og kvalificeret af Kulturministeriet esportspanel som i foråret 2020 skal komme med anbefalinger for, hvordan man kan udnytte mulighederne og imødegå udfordringerne for esporten i Danmark. Panelet skal bl.a. se på hvordan fælleskab og bevægelse kan blive en større del af spillernes hverdag. Materialet findes på kulturministeriets hjemmeside.
   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifter til eSports foreninger kan finansieres under Folkeoplysningens ramme.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de nuværende retningslinjer fastholdes, og

  at retningslinjerne tages op til revision igen når eSportspanelet i foråret 2020 kommer med anbefalinger.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2019

  Godkendt.

   

  Afbud: Jonas Haase

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/50482, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  I denne sag evalueres kommunens digitale informationstavler i forhold til den reviderede prisstruktur og retningslinjer, der blev vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet i august 2018. Samtidig med evaluering skal der tages stilling til, om udvalget vil vedtage æstetiske/kommunikative retningslinjer for de annoncer, der er på de digitale informationstavler.

   

  Evaluering

  Det fremgår tydeligt af nedenstående, at den ændrede prisstruktur og retningslinjer for annoncer på infotavlerne har haft en effekt. Hvis man for perioden i 2019 fordeler annonceringen så den passer til perioden med den høje pris i 2018, viser det en stigning i antal annoncer med faktor 4. For betalte annoncer viser det en stigning med faktor 10.

   

   

  Periode

  Pris i kr.

  Antal annoncer

  Betalte annoncer

  2018:

   

   

   

  Feb-jun

  1.750/3000*

  25

  9

  Aug –Dec

  400/1.800/3.200**

  62

  51

  2019:

   

   

   

  Jan – Jun

  400/1.800/3.200**

  154

  139

  *Pris før ny prisstruktur – en uge/2 uger

  **Pris efter ny prisstruktur – ugepris/ 5’er klippekort / 10’er klippekort

   

   

  Af ovenstående fremgår det, at ændringerne har haft en positiv effekt på interessen for at annoncere for events og oplevelsesarrangementer på infotavlerne.

   

  Ikke alle annoncer fremstår med en læsevenlighed eller et budskab, der er let at afkode, når man passerer infotavlerne. På den baggrund anbefales det, at der i retningslinjer for annoncering på infotavler tilføjes en guideline i forhold til, hvad annoncører kan være opmærksom på, når de udarbejder annoncer til infotavlerne. Samtidig kan guideline for udarbejdelse af annoncer fremgå mere tydeligt af kommunens hjemmeside. Der er i bilag til sagen et forslag til, hvordan guideline for læsevenlige annoncer kunne se ud.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede driftsudgift til infotavlerne er på ca. 0,230 mio. kr. årligt. Driftsudgiften dækker strøm, hosting, netværk, serviceaftale, forsikring, ekstern aktør og administrationsvederlag.

   

  For første halvår 2019 er der en indtægt på salg af annoncer på ca. 0,100 mio. kr. Da der er solgt en del klippekort, kan indtægten ikke umiddelbart fremskrives til helt år ved at doble den. Der forventes en indtægt for hele år på ca. 0,170 mio. kr.

   

  Der bør derfor ikke umiddelbart være udfordringer i forhold til budgettet til infotavler, hvor der er afsat en nettoudgift på 0,110 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at det nuværende prisstruktur fastholdes,

  at de nuværende retningslinjer for annoncering fastholdes, og

  at forslag til guidelines for læsevenlig annoncer tilføjes retningslinjer for annoncering.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2019

  Udsat.

   

  Afbud: Jonas Haase

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om status på forvaltningens arbejde med at skabe et beslutningsgrundlag for valget af den fremtidige driftsform og organisering af Aabenraa Live.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Jonas Haase

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/40571, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om status for genplacering af Telemuren nær Arena Aabenraa.

   

  Efter forelæggelse for Kultur- og Fritidsudvalget den 26. marts og efterfølgende Vækstudvalget

  for Land og By den 4. april 2019, godkendte begge udvalg at sende en mulig placering af

  Telemuren Syd for Arena Aabenraa i høring ved berørte parter.

   

  I forlængelse af høringen er der foretaget skitsering af placering, undersøgelser og beregninger af konkrete placeringsforslag. Undersøgelserne har bl.a. haft til formål at give et kvalificeret estimat af de samlede anlægsomkostninger for placering af Telemuren i det pågældende område.

   

  Begge de foreslåede placeringer er efter fodboldklubben AABK’s ønske placeret længst muligt ud mod åen, og med størst muligt hensyn til eksisterende funktioner, herunder fodboldbanerne. Derudover er der i begge overslag taget højde for omlægning af et eksisterende dræn.

   

  Estimatet af de samlede anlægsomkostninger overstiger den ramme på 0,350 mio. kr., der er af sat i budget 2019. Forvaltningen vurderer at en flytning af telemuren vil beløbe sig til mellem 1. mio. kr. til 1.6 mio. kr. alt efter ambitionsniveau i forhold til de nære omgivelser f.eks. belægning osv. De relativt høje anlægsomkostninger skyldes blandt andet områdets jordbundsforhold, som kræver ekstra fundering.

   

  Idet placering af telemuren på den foreslåede placering vil have betydning for CampusRambla sydlige del, skal sagen også til orientering i VLB.  

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af lokalplan nr. 80. Det er Plans vurdering at etablering at Telemuren er i

  overensstemmelse med gældende lokalplan.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2019 afsat 0,350 mio. kr. til genplacering af Telemuren.

  Høring/udtalelse

  De er indkommet et høringssvar, som går på hensyntagen til eksisterende dræn samt et ønske

  om at Telemuren, såfremt den placeres i området, ikke bliver til unødigt gene for eksisterende

  funktioner – herunder områdets fodboldbaner.

  Der er i de foreslåede placeringer taget særligt hensyn til de indkomne bemærkninger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget tager orienteringen til efterretning, og

  at udvalget lader sagen om genplacering af telemuren indgå i kommunens budgetlægning ved førstgivne lejlighed.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2019

  1. at taget til efterretning.
  2. at godkendt.

   

  Afbud: Jonas Haase

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/44524, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om status vedrørende resultater, aktiviteter og planer for fremtiden vedrørende Jacob Michelsens Gård i Aabenraa og Museum Oldemorstoft i Bov.

   

  1. januar 2018 overgik Jacob Michelsens Gård og Museum Oldemorstoft fra Museum Sønderjylland til Aabenraa Kommune.

   

  Med ønske om at styrke de to egnsmuseer indarbejdede Aabenraa Kommune en driftsudvidelse på 0,075 mio. kr. i budget 2018 og fremefter til løbende fornyelse af udstillingerne og markedsføring.

   

  Derudover blev der fra og med 2018 afsat 0,077 mio. kr. årligt i driftsbudgettet til udvidelse med en Told- og Skattesamling på Oldemorstoft.

   

  Blandt opnåede resultater efter endelig udskillelse fra Museum Sønderjylland kan nævnes:

   

  • Stigning i antal besøgende
  • Indretning af loftsrum til udstilling på Jacob Michelsens Gård
  • Overdragelse af Told- og Skattesamling
  • Flere frivillige er engageret i de to museer
  • Nye samarbejder med eksterne aktører
  • Styrket markedsføring

   

  Orienteringen er på baggrund af de to egnsmuseers indsendte årsberetninger.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2019

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Jonas Haase

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2019

  -