Beslutningsprotokol

tirsdag den 12. november 2019 kl. 16:00

Mødested: Kunst Museum Panbo, Egelund 5
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger: Signe Bekker Dhiman (A) forlod mødet og deltog ikke punkt 119-133, med undtagelse af punkt 123. Christian Panbo (A) forlod mødet og deltog ikke i punkt 129-133.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Kultur- og Fritidsudvalget
   tirsdag den 12. november 2019 kl. 16.00

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2019

  Godkendt med den ændring, at punktet ”Godkendelse af organisation og drift for Aabenraa Live” flyttes op efter punkt 118 ”Bevillingskontrol 30. september 2019, anlæg”.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Hilsen fra Børnefestibal
  • Proces for kunstmuseum

  Lovgrundlag

   

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2019

  Der blev desuden orienteret om:

  • Budget 2020
  • Der er truffet en formandsbeslutning vedrørende flytning af H.P. Hanssens-monumentet Sønnen fra Genforeningshaven til Genforeningspladsen
  • Telemuren

   

  Et flertal bestående af alle undtagen Jette Julius Kristiansen (O) tog orienteringen til efterretning.

   

  Jette Julius Kristiansen (O) tog ikke orienteringen om formandsbeslutningen vedr. flytningen af H.P. Hanssens-monumentet til efterretning, idet hun ved den forudgående udvalgsbehandling havde stemt for et andet forslag.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/52233, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den anden detaljerede

  bevillingskontrol i 2019 pr. 30. september 2019.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv har, i samarbejde med budgetkontoret, foretaget en vurdering af det

  økonomiske resultat pr. 30. september 2019 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i

  den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov

  samt finansiering heraf.

   

  På udvalgets område kan bevillingskontrollen opdeles i følgende:

  1. Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)

  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering

  3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)

  4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Tillægsbevillinger godkendes af Økonomiudvalget ved netto 0, og af Byrådet ved påvirkning af

  Kassen. En samlet oversigt over forslag til bevillingsændringer fremgår af bilag I3.

   

  Denne sag vedrører driften. I bilag I2N fremgår status for politikområdet Kultur- og Fritid. 

   

  Økonomi og afledt drift

   

  I bilag I4 vises en økonomisk oversigt over det forventede regnskab på udvalgets område

  fordelt på serviceudgifter.

   

  Politikområde

  Oprindeligt budget

  Korrigeret budget

  Forventet forbrug

  Difference

  Kultur- og Fritid

  98.192

  99.484

  98.695

  -789

   

   

  Den overordnede konklusion er, at der forventes et samlet mindreforbrug på 0,789 mio. kr.

  Der er følgende bevillingsmæssige ændringer:

  • Der søges 0,310 mio. kr. overført til 2020 vedrørende Telemuren, idet der ikke forventes yderligere udgifter i år.
  • Der søges omplaceret 0,692 mio. kr. vedrørende udvendig vedligehold for Arena Aabenraa til Teknik- og Miljøudvalgets udvendige vedligeholdelsespulje under ”Ejendomme”
  • Under Økonomiudvalget er der afsat 0,015 mio. kr. til bygningspræmiering. Disse midler søges omplaceret til Kultur- og Fritidsudvalget, således budgettet samles.
  • Kultur- og Fritidsudvalget overdrages driften vedrørende Skolevænget 33 for gymnastiksale og omklædning. Der søges for perioden 1. august 2019 til 31. maj 2020 omplaceret 0,198 mio. kr. fra Økonomiudvalget.

   

   

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en negativ tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget i 2019 på 0,310 mio. kr. samt en tillægsbevilling i 2020 på 0,310, finansieret af kassen

  at der omplaceres 0,213 i 2019 og 2020, samt 0,015 fra 2021 og frem til Kultur- og Fritidsudvalget fra Økonomiudvalget, og

  at der omplaceres 0,692 i 2019 og 0,704 mio.kr. i 2020 og frem til Teknik- og Miljøudvalget fra Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/52233, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Udvalgets bevillingskontrol kan opdeles i følgende:

  • Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)
  • Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • Tillægsbevillinger anlæg

   

  Tillægsbevillinger godkendes af Økonomiudvalget ved netto 0, og af Byrådet ved påvirkning af

  kassen.

   

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger anlæg

  Økonomi og afledt drift

  I bilag A1 ses en samlet oversigt over forslag til bevillingsændringer, hvoraf også tillægsbevillinger på anlæg fremgår. Der er i bilag A3 givet en status på de enkelte anlæg.

   

  5 projekter forventes afsluttet i 2019 og 6 projekter forventes overført til 2020, heraf 4 i

  bevillingskontrollen. Der søges overført 4,332 mio. kr. til 2020 i bevillingskontrollen.

   

  For ”Multiarenaen Erstatninger” forventes et mindre merforbrug. Alle øvrige projekter forventes at overholde bevilling.

   

  Anlægsprojektet ”Anlægstilskud Museum Sønderjylland” og ”Fællesmagasin Museum Sønderjylland” kan afsluttes, og der kan henføres samlet 1,469 mio. kr. til anlægspuljen, hvilket behandles i en samlet enkeltsag til Økonomiudvalget.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der jf. bilag A1 gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 på 4,332 mio. kr. samt en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 på 4,332 mio. kr., finansieret af kassen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2008, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget fremsætte forslag til, hvordan restmidler i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig svarende til 0,230 mio. kr. kan bruges.

   

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig drøftede på sit møde den 23. september 2019, hvordan de endnu ikke allokerede projektmidler fra Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig skal anvendes.

   

  Udvalget besluttede at afsætte 0,170 mio. kr. til en udvidelse af delprojektet ”Film”, der indgår i aftalens store projekt Ung2020. Desuden besluttede udvalget, at parternes hjemlige kulturudvalg skal have mulighed for komme med forslag til, hvordan de resterende projektmidler svarende til 0,230 mio. kr. skal anvendes. Der ønskes forslag til et eller flere grænseoverskridende projekter, der tematisk kan relateres til mindst et af kulturaftalens to indsatsområder: 

   

  1)     Talentudvikling
  Mulighederne for, at borgerne i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig kan udvikle deres kunstneriske talenter, skal fremmes. Der skal være et særligt fokus på børn og unge.
   

  2)     Kultur grænseløs

  Indsatsområdet skal fremme en interesse og respekt for regionens kulturelle mangfoldighed og skabe rammer for nye transkulturelle netværk.

   

  Der ønskes projektforslag, der har relevans for hele kulturaftalens partnerskab. Projektet skal være gennemført og afsluttet pr. 31. december 2020.

   

  Med udgangspunkt i Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik kunne det være relevant at foreslå, at restmidlerne bliver brugt til for eksempel projekt Popkorn, som er en musikkonkurrence for rytmiske bands, eller til styrkelse af fødekæden indenfor udøvende teater i Region Sønderjylland-Schleswig.

   

  Med udgangspunkt i Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik og indsatsen omkring musik vurderer forvaltningen, at det vil være oplagt at anvende restmidlerne til projektet Popkorn, der er en musikkonkurrence på tværs af grænsen for bands og artister i alle genrer. Popkorn har været afholdt gennem 20 år i Sverige og er nu et projekt i den dansk-svenske Kulturaftale Kulturmetropol. Projektet kan kopieres til vores kulturregion, så bands fra hele Kulturregion Sønderjylland-Schleswig dyster om en plads i finalen, hvor de to bedste danske og de to bedste tyske bands mødes. Vinderne får tilbudt bandcoachingforløb og spillejobs i Danmark og Tyskland. Projektet kan eventuelt fungere som pilotprojekt for et flerårigt projekt i den kommende kulturaftale.

   

  Leder af kulturafdelingen på Regionskontor & Infocenter Region Sønderjylland–Schleswig samt en medarbejder fra forvaltningen deltager i sagens behandling.

   

  Sagen afgøres i Kultur- & Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget fremsætter forslag om anvendelse af kulturaftalens resterende projektmidler til projektet Popkorn.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2019

  Godkendt.

  Signe Bekker Dhiman (A) deltog ikke i sagens behandling.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2008, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag har Kultur- og Fritidsudvalget mulighed for at drøfte et udkast til en 10-årig strategi for kulturarbejdet i Region Sønderjylland-Schleswig og afgive kommentarer, inden strategien sendes til endelig behandling i Kulturudvalg Sønderjylland-Schlswig.

   

  Proces

  De seneste måneder har kulturafdelingen på Regionskontor & Infocenter arbejdet med udarbejdelsen af en 10-årig kulturstrategi for Region Sønderjylland-Schleswig. Kulturstrategien, der har arbejdstitlen Kulturstrategi Kultur uden Grænser, skal danne den overordnede ramme for Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswigs kommende tiltag og vil blive fulgt op af toårige handleplaner.

   

  Den dansk-tyske kulturfaggruppe samt danske og tyske kulturaktører er blevet inddraget i udviklingen af kulturstrategien ved henholdsvis en strategiworkshop den 6. maj 2019 og i forbindelse med Interreg-projektet KursKulturs afslutningskonference den 9. maj 2019. Desuden blev Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig involveret i udarbejdelsen af strategien ved sit møde den 18. juni 2019.


  Ud fra disse input er den foreliggende strategi blevet formuleret og efterfølgende præsenteret for Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig på udvalgsmødet den 23.september 2019. Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig besluttede at give partnernes hjemlige kulturudvalg mulighed for at drøfte strategien og komme med tilbagemeldinger, inden strategien forelægges Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig igen til godkendelse.

   

  Leder af kulturafdelingen på Regionskontor & Infocenter Region Sønderjylland–Schleswig samt en medarbejder fra forvaltningen deltager i sagens behandling.

   

  Forvaltningen vurderer at der er et strategisk overlap og sammenfald mellem forslag til strategi og Kultur- og Fritidspolitiken, og anbefaler på den baggrund at strategien tages til efterretning.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget tager kulturstrategien til efterretning.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2019

  Taget til efterretning.

  Signe Bekker Dhiman (A) deltog ikke i sagens behandling.  

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2008, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  Med denne sag har Kultur- og Fritidsudvalget mulighed for at komme med forslag til indsatsområder i en kommende Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.

   

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig har besluttet at igangsætte en proces omkring udarbejdelse af en ny kulturaftale fra 2021. Udvalget ønsker som del af processen at give de lokale partnere bag kulturaftalen mulighed for at komme med forslag til indsatsområder i den kommende kulturaftale. Forslagene vil blive præsenteret ved møde i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig den 22. januar 2020.

   

  Et indsatsområde kan være tematisk ligesom indsatsområde 1 ”Talentudvikling” i den nuværende kulturaftale. I indsatsen har der været fokus på talentudviklingsprojekter af forskellig art.

   

  Et indsatsområde kan også være mere målgruppebaseret med initiativer og projekter målrettet en bestemt målgruppe.

   

  Ligeledes kan et indsatsområde antage et mere metodisk eller organisatorisk sigte, som for eksempel indsatsområde 2 i den nuværende kulturaftale ”Kultur Grænseløs”, der skal fremme interesse og respekt for regionens kulturelle mangfoldighed og skabe rammer for nye transkulturelle netværk.

   

  Drøftelsen kan med fordel tage udgangspunkt i Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, Aabenraa Kommunes Vækststrategi Sund Vækst samt udkast til 10-årig strategi for kulturarbejdet i Sønderjylland-Schleswig.

   

  Leder af kulturafdelingen på Regionskontor & Infocenter Region Sønderjylland–Schleswig samt en medarbejder fra forvaltningen deltager i sagens behandling.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningen på baggrund af udvalgets bemærkninger udarbejder et til to forslag til indsatsområder, der behandles på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 26. november 2019, hvorefter de fremsendes til Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2019

  Godkendt.

  Signe Bekker Dhiman (A) deltog ikke i sagens behandling.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/34748, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om det fælles møde for kultur- og fritidsudvalgene i de fire sønderjyske kommuner, der afholdes den 15. november 2019 på Kiers Gaard ved Højer for kulturudvalgene i de fire sønderjyske kommuner.

   

  Fællesmødet afholdes i regi af Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg, som er et samarbejdsforum mellem formændene for de fire sønderjyske kommuners fagudvalg på kulturområdet.

   

  På Fællesmøde 2019 tages der udgangspunkt i de tematikker, der kom frem på Fællesmøde 2018, som blev afholdt den 23. november 2018 på Frøslevlejrens Efterskole i Padborg. Der vil være et særligt fokus på de fire tværgående emner:

  • Musik
  • Film
  • Teater
  • Kulturel infrastruktur

   

  Oplægsholder og facilitator på dagen er Niels Righolt, CEO ved Center for Interkultur.

   

  En enslydende orienteringssag behandles i hver af de sønderjyske kommuner således:

  • Haderslev: 5. november 2019
  • Tønder: 6. november 2019
  • Sønderborg: 7. november 2019
  • Aabenraa: 12. november 2019

   

  Det samlede program for fællesmødet ses i bilag.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2019

  Taget til efterretning.

  Signe Bekker Dhiman (A) deltog ikke i sagens behandling.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36846, Sagsinitialer: MOEJ

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget træffe beslutning vedrørende godkendelse af beslutningsgrundlaget for Aabenraa Live og herunder forvaltningens anbefalinger i forhold til følgende punkter:

   

  1)     Aabenraa Lives formål og opgaveportefølje

   

  2)     Aabenraa Lives kommende støtteordning (honorarstøtte versus status som regionalt spillested)

   

  3)     Aabenraa Lives kommende driftsform (kommunal enhed versus ikke-kommunal enhed)

   

  Byrådet har i budget 2019 bevilget midler til projektet Aabenraa Live, som har det

  overordnede formål at styrke det rytmiske musikliv i Aabenraa Kommune. Der er afsat 2 mio. kr. i 2019 og 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022. Herefter er der ikke afsat midler.

   

  Forvaltningen har udarbejdet et beslutningsgrundlag for Aabenraa Live der er vedlagt som bilag til denne sag.

   

  Beslutningsgrundlaget bygger blandt andet på konsulentrapporten ”Aabenraa Live” som er udarbejdet af konsulentfirmaet Vilmar Vilhelm primo 2018. Derudover er der indhentet anbefalinger og råd vedrørende driftsform fra spillestedsledere forskellige steder i Danmark og fra Statens Kunstfond.

   

  På baggrund af beslutningsgrundlaget anbefaler forvaltningen følgende:

   

  • at det formål og den opgaveportefølje, som er beskrevet i beslutningsgrundlaget godkendes.

   

  • at Aabenraa Live arbejder videre med at afsøge muligheden for at søge staten om status som regionalt spillested - enten alene eller i samarbejde med andre.

   

  • at Aabenraa Live drives som en kommunal enhed, og at driftsformen evalueres senest ved udgangen af 2022.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at Kultur- og Fritidsudvalget godkender anbefalinger i beslutningsgrundlaget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2019

  Godkendt, med den bemærkning at evalueringen fremrykkes til ultimo 2021.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til en aftale mellem Aabenraa Kommune og Gazzværket om leje af lokaler til afholdelse af diverse arrangementer i 2020.

   

  Kommunen har en aftale der udløber 31. december 2019. Den nye aftale har i store træk det omfang som nuværende aftale.

    

  Aftalen indeholder mulighed for afholdelse af op til 70 arrangementer i form af 50 koncerter og lign. samt 20 AabenJam-sessioner. Aftalen indebærer et samlet beløb på 0,750 mio. kr.

    

  Lejen er inklusiv diverse udstyr og personale ressourcer til afholdelse af standardkoncerter, bl.a. hustekniker, barpersonale, entre- og garderobeansvarlig samt diverse fysiske faciliteter til bands osv..

   

  Billetsalg tilfalder Aabenraa Live. I forhold til barsalg er der udarbejdet en særskilt aftale, der indebærer, at en del af salget tilfalder Aabenraa Live.

   

  Der er tale om en 1årig lejeaftale med mulighed og gensidig hensigt om forlængelse på samme vilkår i 1 år.

  I august 2020 forventes det at være afklaret om Aabenraa Live opnår status som regionalt spillested, hvilket vil få en indflydelse på kontraktens omfang, ligesom det kan få indflydelse at det kommunale bidrag til Aabenraa Live samlet nedsættes 0.5 mio. kr. fra 2021, så kontraktens omfang  eventuelt skal nedjusteres. 

   

  Forvaltningen kan i den sammenhæng oplyse, at udvalget på mødet den 29. januar 2019 besluttede at forlænge aftalen med Sønderjyllandshallen for 2020. Aftalen indebærer bl.a., at hallen stiller gratisdage til rådighed for kulturelle arrangementer samt udstillingsdage til afholdelse af Grænselandsudstillingen. Aftalen indebærer et samlet beløb på 0,641 mio. kr.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2020 afsat 2,0 mio. kr. og 1,5 mio. kr. i 2021 til Aabenraa Live under regionalt spillested.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der indgås en aftale med Gazzværket om leje af lokale til afholdelse af koncerter og diverse arrangementer i 2020.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2019

  Godkendt.

  Signe Bekker Dhiman (A) deltog ikke i sagens behandling.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/11887, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget beslutte, hvorvidt samarbejdsaftalen med Teater i Aabenraa skal forlænges i teatersæson 2020/2021, og om forvaltningen skal bemyndiges til administrativt at forlænge aftalen.

   

  Aabenraa Kommune har gennem mange år samarbejdet med Teater i Aabenraa. Siden 2009 har støtten haft form af et fast årligt tilskud på 0,125 mio. kr. samt 10 årlige gratisdage i Sønderjyllandshallen.

   

  I 2015 blev der indgået en treårig samarbejdsaftale mellem Teater i Aabenraa og Aabenraa Kommune med det formål at styrke kulturen omkring det at gå i teateret.  Samarbejdsaftalen blev indgået da Teater i Aabenraa i en årrække havde haft et relativt konservativt repertoire og en klar overvægt af et meget voksent publikum, men også et stødt faldende billetsalg.

   

  Samarbejdsaftalen blev i 2018 forlænget med en etårig aftale. I 2019 har Teater i Aabenraa og forvaltningen i fælleskab udarbejdet et forslag til en revideret samarbejdsaftale, der afspejler et ønske om at arbejde med en række nye tiltag og ud fra nye visioner for foreningen. Samarbejdsaftalen fokuserer på publikumsudvikling indenfor fire hovedpunkter:

   

  1. De unge 16-25 år – flere unge i teateret 

  2. Spillesteder – flere alternative spillesteder

  3. Publikumsinvolvering – interaktiv publikumsinvolvering

  4. Dialog med publikum – input og evalueringer

   

  Samarbejdsaftalen indebærer i lighed med tidligere, at Teater i Aabenraa modtager 10 gratisdage i Sønderjyllandshallen. Gratisdagene er indeholdt i Kultur- og Fritidsudvalgets aftale med Sønderjyllandshallen om et årligt indkøb af 36 gratisdage. Derudover indebærer aftalen, at Teater i Aabenraa stiller 100 billetter til rådighed til Aabenraa Kommune, der i samråd med Teater i Aabenraa fordeles mellem de enkelte forestillinger.

   

  Indkøb af forestillinger til sæson 2020/2021 til foregår på Danmarks Teaterforeningens årlige seminar der foregår hvert år den tredje weekend i november. Teater i Aabenraa har derfor behov for en afklaring omkring deres økonomi.

   

  Forvaltningen anbefaler at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslaget til samarbejdsaftale og giver forvaltningen bemyndigelse til at foretage etårige forlængelser af aftalen, såfremt der ikke er væsentlige ændringer i forhold til målsætning eller økonomi.

   

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

   

   

  Økonomi og afledt drift

  Under politikområdet Kultur og Fritid er der i 2020 til Andre Kulturelle opgaver afsat et samlet budget på 1,646 mio. kr. til Faste aftaler vedrørende Kulturelle formål.

  Herunder er afsat 0,248 mio. kr. til Puljen til nye aftaler/ændringer af aftaler.

   

  Tabel 1. - Budget for Faste Aftaler pr. 24. september 2019 (netto)

   

   

  2019 Priser

   

  (1000 kr.)

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023

  Indgåede faste aftaler i alt

  1.513

   1.398

      863

      725

      725

  Pulje til nye aftaler/ændringer af aftaler

         23

  248

  842

  881

  881

  Budget til faste aftaler i alt

   1.536

   1.646

   1.705

   1.606

   1.606

   

   

  En forlængelse af kontakten med Teater i Aabenraa finansieres med 0,125 mio. kr. af Pulje til nye aftaler/ændringer af aftaler.

   

  Foruden et direkte tilskud på 0,125 mio. kr. pr. år bevilges 10 gratisdage i Sønderjyllandshallen i Aabenraa til Teater i Aabenraa til en værdi af 0,160 mio. kr.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at samarbejdsaftalen med Teater i Aabenraa forlænges med teatersæson 2020/2021, med 0,125 mio. kr. finansieret af Politikområdet ”Kultur og Fritid” samt tildeling af 10 gratisdage i Sønderjyllandshallen, og

  at forvaltningen bemyndiges til at foretage etårige forlængelser af aftalen såfremt der ikke er væsentlige ændringer i forhold til målsætning eller økonomi.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2019

  1. at godkendt, og

  2. at afvist.

   

  Signe Bekker Dhiman (A) deltog ikke i sagens behandling.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/52041, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Byrådet og Økonomiudvalget har fastsat sine møder for 2020, hvorefter fagudvalgene fastsætter egne møder.

   

  Det foreslås, at Kultur- og Fritidsudvalgets møder afholdes tirsdage eller onsdage kl. 16.00 – 19.00 på rådhuset i mødelokale 412.

   

  Uge 7, påskeugen, juli måned og uge 42 friholdes for møder.

   

  Forslag til KFU mødekalender 2020:

   

  15. januar

  28. januar

  11. marts

  15. april

  13. maj

  10. juni

  23. juni

  25. august

  23. september

  11. november

  2. december

   

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 22

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at mødekalenderen godkendes.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2019

  Godkendt.

  Signe Bekker Dhiman (A) deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/54712, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget om en ansøgning til Villum Fonden om midler til et projekt inden for emnet Makerspaces som læringslaboratorier.

   

  Villum Fonden åbnede i starten af 2019 op for ansøgninger til nye puljer inden for emnet Makerspaces som læringslaboratorier.

   

  I Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse er der bl.a. fokus på at understøtte borgernes livslange læring i en digital tidsalder (jf. Vækstplan 2022). 

   

  Villum Fonden har fokus på: ”at de kommende generationer tager kvalificeret stilling til samspillet mellem natur, teknologi og menneske – og de samfundsmæssige og etiske problemstillinger forbundet hermed.” Fonden vil gerne bidrage til flere børn med stærk science-kapital”.

   

  Da der ses perspektiver i forhold til bl.a. vækstplan og kommunens fokus på digitalisering blev en bred kreds af aktører fra skole- og uddannelsesinstitutioner i Aabenraa Kommune inviteret til brainstorm med henblik på at indsende en ansøgning til puljen med titlen ”Makerspaces i Aabenraa Kommune- både stationært og mobilt”

   

  I et Makerspace kan man anvende og afprøve forskellige værktøjer og maskiner og arbejde med  innovation, kreativitet og produktion og man kan skabe, lære, blive motiveret og undre sig. Konceptet tiltrækker brugere i alle aldre og med alle baggrunde i et teknologiinteresseret fællesskab.

   

  Projektet i Aabenraa Kommune har fokus på, at børn, unge og øvrige brugere i kommunen møder og anvender teknologi, som de ikke kender endnu – og det sker gennem en legende og lærende tilgang. Ideen er bl.a. at der med stationære og mobile Makerspaces i Aabenraa Kommune skabes en symbiose mellem børn, unge, familier og øvrige borgeres teknologiforståelse og lokale virksomheders knowhow.

   

  Konkret vil projektet blive udviklet og realiseret i tæt samarbejde med udvalgte skoler og NygadeHuset og erfaringer fra ”Sund skole” vil blive brugt.

   

  Villum Fonden’s bestyrelse har besluttet, at 5 ud af 35 ansøgninger går videre i processen frem mod en eventuel endelig bevilling, her iblandt ”Makerspaces i Aabenraa Kommune- både stationært og mobilt”. I den forbindelse deltog en bred kreds af medarbejdere og ledere fra kommunale institutioner og andre uddannelser i kommunen i workshop den 16.- 17. september 2019 tilrettelagt og faciliteret af Villum Fonden og afholdt i Spinderihallerne i Vejle.

   

  På baggrund af input fra workshoppen samt spørgsmål fra Villum Fonden udarbejdes en revideret ansøgning af en bred sammensat gruppe inden for skole og biblioteks- og kulturhusområdet med frist i november.

   

  Villum Fondens bestyrelse tager endelig stilling til den reviderede ansøgning i december 2019.

  Økonomi og afledt drift

  Kultur, Miljø & Erhverv ved Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse har søgt om projektfinansiering. Der er ansøgt om 4,850 mio. kr. fra Villum Fonden.  Der budgetteres derudover med egenfinansiering på kr. 0,300 mio. kr. i hvert af projektårene 2020, 2021 og 2022, der kan dækkes med medarbejderdeltagelse. Ud over dette søger Kultur, Miljø & Erhverv ved Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse sponsorstøtte.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv og Børn & Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2019

  Taget til efterretning.

  Signe Bekker Dhiman (A) deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/55086, Sagsinitialer: lfi

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til forslaget om nye retningslinjer til Kultur- og Fritidsudvalgets pris.

   

  Prisen uddeles én gang årligt, med det formål at påskønne initiativer eller aktiviteter af usædvanlige eller særlige karakter indenfor Kultur- og Fritidsområdet.

   

  De nuværende retningslinjer blev vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. november 2014.

   

  I de nuværende retningslinjer er det de nedsatte dialogfora indenfor Kultur- og Fritidsområdet, som kan indstille til prisen. På baggrund af erfaringerne med, at der indkommer for få motiverede indstillinger har forvaltningen udarbejdet forslag til nye retningslinjer for uddeling af prisen, hvor alle – såvel klubber, foreninger som enkeltpersoner kan indstille kandidater til Kultur- og Fritidsudvalgets pris.

   

  For at få ensartede indstillinger og bedre beslutningsgrundlag lægges der op til at, indstillinger til Kultur- og Fritidsudvalgets pris skal ske i en formular på kommunens hjemmeside.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Beløbet på 0,010 mio. kr. finansieres af politikområdet Kultur & Fritid.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag tilretningslinjerne godkendes, og

  at beløbet fastsættes til 0,010 mio. kr. og finansieres af politikområdet Kultur & Fritid. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2019

  Godkendt.

  Signe Bekker Dhiman (A) deltog ikke i sagens behandling.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/50482, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  I denne sag evalueres kommunens digitale informationstavler i forhold til den reviderede prisstruktur og retningslinjer, der blev vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet i august 2018. Samtidig med evaluering skal der tages stilling til, om udvalget vil vedtage æstetiske/kommunikative retningslinjer for de annoncer, der er på de digitale informationstavler.

   

  Evaluering

  Det fremgår tydeligt af nedenstående, at den ændrede prisstruktur og retningslinjer for annoncer på infotavlerne har haft en effekt. Hvis man for perioden i 2019 fordeler annonceringen så den passer til perioden med den høje pris i 2018, viser det en stigning i antal annoncer med faktor 4. For betalte annoncer viser det en stigning med faktor 10.

   

   

  Periode

  Pris i kr.

  Antal annoncer

  Betalte annoncer

  2018:

   

   

   

  Feb-jun

  1.750/3000*

  25

  9

  Aug –Dec

  400/1.800/3.200**

  62

  51

  2019:

   

   

   

  Jan – Jun

  400/1.800/3.200**

  154

  139

  *Pris før ny prisstruktur – en uge/2 uger

  **Pris efter ny prisstruktur – ugepris/ 5’er klippekort / 10’er klippekort

   

   

  Af ovenstående fremgår det, at ændringerne har haft en positiv effekt på interessen for at annoncere for events og oplevelsesarrangementer på infotavlerne.

   

  Ikke alle annoncer fremstår med en læsevenlighed eller et budskab, der er let at afkode, når man passerer infotavlerne. På den baggrund anbefales det, at der i retningslinjer for annoncering på infotavler tilføjes en guideline i forhold til, hvad annoncører kan være opmærksom på, når de udarbejder annoncer til infotavlerne. Samtidig kan guideline for udarbejdelse af annoncer fremgå mere tydeligt af kommunens hjemmeside. Der er i bilag til sagen et forslag til, hvordan guideline for læsevenlige annoncer kunne se ud.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede driftsudgift til infotavlerne er på ca. 0,230 mio. kr. årligt. Driftsudgiften dækker strøm, hosting, netværk, serviceaftale, forsikring, ekstern aktør og administrationsvederlag.

   

  For første halvår 2019 er der en indtægt på salg af annoncer på ca. 0,100 mio. kr. Da der er solgt en del klippekort, kan indtægten ikke umiddelbart fremskrives til helt år ved at doble den. Der forventes en indtægt for hele år på ca. 0,170 mio. kr.

   

  Der bør derfor ikke umiddelbart være udfordringer i forhold til budgettet til infotavler, hvor der er afsat en nettoudgift på 0,110 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at det nuværende prisstruktur fastholdes,

  at de nuværende retningslinjer for annoncering fastholdes, og

  at forslag til guidelines for læsevenlig annoncer tilføjes retningslinjer for annoncering.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2019

  Udsat.

   

  Afbud: Jonas Haase

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2019

  2. og 3. at godkendt, idet 1. at er fastlagt ved budgetlægningen.

  Signe Bekker Dhiman (A) og Christian Panbo (A) deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36824, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til forslag for placering af yderligere digitale informationstavler.

   

  Byrådet har for 2019 på investeringsoversigten for 2019 -2023 afsat midler med henblik på opsætning af yderligere digitale informationstavler. Der er afsat 0,5 mio. kr. til anlæg af informationstavler. Beløbet dækker både indkøb af udstyr og selve etableringen. Forvaltningen skønner at der inden for denne ramme kan etableres 2 nye digitale informationstavler, som supplement til de fem eksisterende.  

   

  Forvaltningen foreslår følgende steder for placering af digitale informationstavler. Stederne er angivet i prioriteret rækkefølge:

   

  1. Ved Hjelm Alle / Arena Aabenraa
  2. Langs ”trafikafløb” fra den nye motorvejsafkørsel
  3. Grænseovergangen ved Padborg grænse i nordgående retning

   

  Begrundelsen for prioriteringen er, at der i forhold til 1. og 2. er tale om placeringer som eksponeringsmæssigt vil nå ud til en stor gruppe mennesker. Hjelm Alle i forhold til besøgende til Arena Aabenraa, hvor mængden af forbipasserende øges ved store events. ”Trafikafløbet” i forbindelse med den ny motorvejs afkørsel: Her forventes eksponering at ske dels for de personer der kommer via motorvejsafkørslen, og dels for en del af de som har besøgt Arwos miljøstation.

   

  Grænseovergangen ved Padborg har også en stor mængde trafikanter, hvor en stor del sandsynligvis kommer uden for Aabenraa Kommune. Det er dog tvivlsomt om alle budskaberne på informationstavlerne vil opfattes som relevante for de som passerer grænseovergangen.

   

  Forvaltningen foreslår at der arbejdes på etablering af informationstavler, der er af samme type, eller så meget lignende, som de eksisterende. Det vil sige skærme, der primært er rettet mod kørende trafik.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 0,5 mio. mio. under Vækstudvalget for Land og By til indkøb af udstyr og arbejdet med etablering (strøm, tilladelser, fragt, montering mv.). Det er forventningen at der for det afsatte beløb kan etableres to digitale informationstavler.

   

  Den efterfølgende drift varetages af Kultur- og Fritidsudvalget

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Vækstudvalget for Land og By anbefaler prioriteret rækkefølge for etablering af digitale informationstavler, og

  at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om prioriteret rækkefølge for etablering af digitale informationstavler.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 05-09-2019

  Udsat.

  Supplerende sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By ønskede ved deres behandling af sagen  yderligere forslag til placering af digitale informationsstandere. Vedlagt bilag 2 til denne sag indeholder forslag til mulige placeringer i Løjt Kirkeby ved Bodumvej, Kliplev ved Bjerndrupvej samt Padborg  ved Østre Viaduktvej

   

  Forvaltningen bemærker, at af de i alt 6 placeringsforslag, angivet i bilag 1 og 2, er det placeringen ved Padborg som forventeligt vil give den største eksponering af budskaberne på informationstavlen. Det baseret på antal indbygger i området, samt tilgængelige trafikmålinger, der viser at den gennemsnitlige trafikmængde er størst her.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Vækstudvalget for Land og By anbefaler prioriteret rækkefølge for etablering af digitale informationstavler, 

  at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om rækkefølge for etablering af digitale informationstavler, således at de placeringer det prioriteres først, er de steder informationstavlerne først etableres, og

  at der gives en anlægsbevilling til digitale informationstavler (”pyloner”) på 0,5 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb som frigives.

   

  Beslutning Vækstudvalget for Land og By den 07-11-2019

  1. at godkendt idet udvalget anbefalede Kultur og Fritidsudvalget følgende prioritering 1. Kliplev, 2. Løjt, 3. Hjelm Alle,

  2. at tages til orientering, og

  3. at anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Erwin Andresen.

   

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2019

  1. at tages til orientering,

  2. at godkendt idet Kultur- og Fritidsudvalget tilslutter sig Vækstudvalget for Land og Bys anbefaling. Informationstavlerne prioriteres i den nævnte rækkefølge, og

  3. at tages til orientering.

   

   

  Signe Bekker Dhiman (A) og Christian Panbo (A) deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/55257, Sagsinitialer: SJB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om en fortsættelse af projektet Bevæg dig for livet senior i 2020-2021 i en reduceret udgave.

   

  I april 2017 startede projekt Bevæg dig for livet Senior, som er et samarbejde mellem DGI, DAI (Dansk arbejder idrætsforbund), Kultur, Miljø & Erhverv samt forvaltningen Social og Sundhed. Kultur- og Fritidsudvalget blev 4. april 2018 orienteret om igangsættelse af projektet.

   

  Formålet er at samarbejde på tværs af sektorer for at få flere seniorer til at være fysisk aktive generelt og gerne i foreningslivet. Aabenraa Kommune har især valgt at fokusere på de inaktive seniorer i alderen 60-67 år. Målet er at få 15 % flere gjort aktive. Projektet er med til at indfri Kultur- og Fritidspolitikken gennem indsatsområdet Aktive Fællesskaber samt løfte på indsatsområdet ”borgere med ønske om sundere livsstil og sund aldring” i kommunens sundhedsplan 2018-20.

   

  Blandt projektets resultater er:

  • Et fint forgrenet netværk af gå-fællesskaber
  • Opstart af nye hold såsom floorball, multimotion og Senior+ Volley.
  • Hjælp til foreninger med rekruttering af flere deltager bl.a. med inspirationsdage, PR, kampagner, aktivitetsinspiration
  • Samarbejde med boligforeninger om sociale og fysisk aktive fællesskaber
  • Bevægelsesaktiviteter på aktivitets- og plejecentre 
  • Samarbejde om udslusning fra genoptræning, rehabilitering og forebyggende hjemmebesøg til foreningstilbud
  • Overblik over Kommunens seniortilbud på de nye hjemmesider ”Gåfællesskaber” og ”Aktive seniorer” under Aktiv og Oplev.

   

  På baggrund af de positive resultater indtil nu og de yderligere potentialer, det forventes at kunne nå, har Bevæg dig for livet Senior (nationalt) tilbudt at fortsætte samarbejdet og en medfinansiering med en forlængelse af projektperioden med 2020-2021. Ligeledes har DGI Sønderjylland bevilliget konsulent- og markedsføringshjælp til udvikling af gå-fællesskaber i kommunen. Fokus for projektfortsættelsen vil primært være gåfællesskaber og udslusning af 60+ borgere fra de kommunale sundhedstilbud til motionstilbud i civilsamfundet.

  For at fortsætte projektet skal kommunen bidrage med aktivitetsmidler og personaletimer.

   

  Forvaltningen vurderer, at det vil være udbytterigt at fortsætte projektet med denne fælles indsats omkring den borgernære velfærd.

   

  Kultur- og Fritid forventes udover personaletimer at bidrage med 0,025 – 0,050 mio. kr. pr. år til aktivitetsmidler afsat af rammerne for Kultur- og Fritidspolitikken. Social og Sundhed bidrager med den resterende del af midlerne til indsatsen bl.a. gennem de midler, som Social- og Sundhedsudvalget har prioriteret til indsatser, der løfter på målene i sundhedsplanen.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orientering om projektforlængelse tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2019

  Taget til efterretning.

  Signe Bekker Dhiman (A) og Christian Panbo (A) deltog ikke i sagens behandling.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/7877, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget og Byrådet om evalueringen af økonomiaftalen mellem Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune.

   

  Museum Sønderjylland er en selvejende institution, der driver de statsanerkendte museer i Sønderborg, Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner. Museumsdriften er finansieret primært af Kulturministeriet og med folketalsfordelte tilskud fra de fire sønderjyske kommuner. Derudover finansiers museets drift via ansøgninger til en række puljer og fonde.

   

  På mødet den 20. december 2017 godkendte Byrådet i Aabenraa Kommune økonomiaftalen gældende for perioden 2018-2021. Aftalen tilsiger, at økonomiaftalen skal evalueres i 1. halvdel af 2019 af bestyrelsen for Museum Sønderjylland og Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg.

   

  På mødet i det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg den 4. oktober 2019 blev evalueringen, som Museum Sønderjylland har udarbejdet, behandlet. Der er generel tilfredshed med aftalen hos begge parter, og ikke nogen anledning til at justere inden slutevalueringen, der gennemføres i 2021.

   

  Evalueringens hovedpointer er

   

  • Tilfredshed med stabiliteten i tilskuddene fra kommunerne
  • Bekymring omkring den statslige medfinansiering af Museum Sønderjylland. Da denne er relativ høj, får de årlig 2 % besparelser proportionalt hårdere konsekvenser for Museum Sønderjylland end sammenlignelige museer, hvilket forudsætter en løbende tilpasning af organisationen, driften og formidlingspraksissen
  • Udfordringerne omkring kompensation for fondsmoms er ikke løst og begrænser museet handlemuligheder ved pludselig mulighed for erhvervelse af kostbare genstande
  • Tilfredshed med den praksis, hvor byggerier, der tjener et ligeligt formål for alle fire kommuner, finansieres med ligelige bidrag, f.eks. magasinbyggeriet i Brunde
  • En forventningstilkendegivelse omkring projekter, der er særligt knyttet til en bestemt kommune, forventes at skulle opnå medfinansiering i dialog mellem den pågældende kommune og museet og betragtes som uafhængig af økonomiaftalen

   

  Både museet og kommunerne er udfordrede af, at Slots- og Kulturstyrelsen implementerer en praksis, hvor der opkræves leje for anvendelsen af styrelsens arealer. Kulturkoordinationsudvalget at udarbejde en fælles skrivelse til borgmestrene, med en opfordring til at tage problematikken omkring lejeniveau og –betingelser op på rette niveau.

   

  Ligeledes besluttede udvalget at klarlægge behovet for at skelne mellem drifts- og anlægsøkonomi i økonomiaftalen.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2019

  Taget til efterretning.

  Signe Bekker Dhiman (A) og Christian Panbo (A) deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2019

  -

  Signe Bekker Dhiman (A) og Christian Panbo (A) deltog ikke i sagens behandling.