Beslutningsprotokol

tirsdag den 26. november 2019 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Kultur- og Fritidsudvalget
   tirsdag den 26. november 2019 kl. 16.00

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019

  Godkendt, i det punkt 147 udsættes til kommende møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Fællesmøde for de sønderjyske Kultur- og Fritidsudvalg

  Planmæssige forhold

   

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019

  • Orientering om H.P. Hanssen og Sønnen

   

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/58492, Sagsinitialer: ASMF

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til fordelingen af midler fra Genforeningspuljen Aabenraa 2020.

  På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 8. januar 2019 blev det besluttet, at Genforeningspuljen Aabenraa 2020 skulle have tre ansøgningsfrister: 17. februar 2019 - 19. maj 2019 - 20. oktober 2019. Puljens samlede beløb var på 0,500 mio. kr.

   

  Der er pr. 26. maj 2019 uddelt et samlet tilskud på 0,493 mio. kr. På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 25. juni 2019 blev det besluttet at ikke udnyttede midler svarende til 0,120 mio. kr. fra Eventpuljen 2019 skulle tilgå Borgerarrangementer i forbindelse med Genforeningen 2020.

   

  Der resterer således 0,127 mio. kr. til udmøntning.

   

  Ved ansøgningsfristens udløb 20. oktober 2019 er der indkommet 26 ansøgninger, hvor der samlet er søgt midler for 0,694 mio. kr.

   

  I vedlagte skema ses en oversigt over ansøgere, ansøgte beløb og det beløb, forvaltningen anbefaler udbetalt.

  De anbefalede tilskud er vurderet ud fra kvalitet, forankring i Genforeningens temaer samt lokal forankring. Det samlede anbefalede tilskud er på 0,103 mio. kr.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 13. november 2018 at give Kultur, Miljø & Erhverv råderet til at disponere over ansøgninger på beløb under 0,020 mio. kr.

   

  Forvaltningen har besluttet at bevilge yderligere tilskud på et samlet beløb af 0,023 mio. kr. jævnfør vedlagte skema.

  Der gives således et samlet tilskud på 0,127 mio. kr. 

   

  På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 26. marts 2019 blev det besluttet at give ShopiCity midlertidigt tilsagn på støtte på 0,040 mio. kr. til genforeningsaktiviteter i 2020 mod indsendelse af revideret projektbeskrivelse.  Den nyligt indsendte projektbeskrivelse er nu en integreret del af ShopiCitys bidrag til Aabenraa Genforeningsdag 30. maj 2020.

   

  Forvaltningen anbefaler at udbetale tilskuddet på 0,040 mio. kr. til ShopiCity, da projektet fremviser en tydelig forankring i Genforeningen 2020s tematikker og formål.

   

  Koordinatoren for Genforeningen 2020 fungerer som administrator af puljen og deltager på mødet.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der samlet gives tilskud på 0,103 mio. kr. jf. sagsfremstillingen og,

  at ShopiCity bevilliges tilskud på 0,04 mio. kr. 

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019

  1. at godkendt og der afsættes 10.000 kr. til Tinglev Forum samt yderligere 3.500 kr. til Padborg Friluftsscene finansieret af eventpuljen 2020, og

  2. at godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/43349, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til fordelingen af midler fra Aabenraa Kommunes Eventpulje for 2020.

   

  Forvaltningen har modtaget i alt 11 ansøgninger til Eventpuljen med et samlet ansøgt beløb på 1,223 mio. kr. Eventpuljen er i 2020 på i alt 1,039 mio. kr. Heraf er foruddisponeret 0,155 mio. kr. til administrationen, hvorefter der resterer 0,884 mio. kr.

   

  Forvaltningen anbefaler, at der i overensstemmelse med tidligere reserveres 10 % af puljen til ”pludseligt opståede events med kort planlægningshorisont” svarende til 0,088 mio. kr. Nye ansøgere søger ofte i denne kategori, og da Eventpuljen er en udviklingspulje, vil det være hensigtsmæssigt at kunne imødekomme nye ansøgere.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte at afsætte en sum til markedsføring. Forvaltningen anbefaler, at der afsættes i alt 0,040 mio. kr. til pylonannoncer til eventsene samt til anden markedsføring og synliggørelse af puljen med det formål at få nye ansøgere til puljen.

   

  På baggrund af forvaltningens anbefalinger resterer 0,755 mio. kr. netto i Eventpuljen.

   

  Der er indkommet en ansøgning vedrørende eventen FAI Verdensmesterskab for Modelsvævefly 2021, som der er mulighed for at afholde i Rødekro i 2021. Forudsætningen for at placere arrangementet i Rødekro er dog, at arrangørerne allerede nu får en afklaring af de økonomiske støttemuligheder. Forvaltningen vurderer, at det er en spændende ny event, der i høj grad lever op til kriterierne for Eventpuljen, hvorfor det anbefales at give tilsagn fra Eventpuljen i 2021.

   

  Forvaltningen har vurderet de indkomne ansøgninger til Eventpuljen 2020 ud fra de kriterier Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i 2014, og fremlægger nedenfor forslag til fordeling af puljen.

   

  Efter den anbefalede fordeling resterer 0,119 mio. kr. i Eventpuljen, som forvaltningen anbefaler reserveret til senere uddeling, idet der bl.a. kan forventes ansøgninger til markering af Genforeningen, til markering af 75-året for Danmarks befrielse, til events i forbindelse med EM i fodbold i dialog med DBU, til børnecykelløb samt andre kultur- og idrætsarrangementer. Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at udmønte den resterende del af puljen med efterfølgende orientering af Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Økonomi og afledt drift

   

  Navn på event

  Ansøgt beløb

  2020 Brutto

  2020 Netto

  2021 Netto

  2022 Netto

  Midler i puljen 2020

   

   

              1.038.843

  1.038.843

  1.038.843

  Forud tildelte midler

   

   

   

   

   

  Administration

   

  155.000

  155.000

   

   

  10%-pulje

   

  96.070

  88.384

   

   

  Annoncer og PR

   

               50.000

  40.000

   

   

   

   

   

   

   

   

  Resterende midler i puljen

   

   

  755.459

   

   

  Koncert for ensom

                     48.400

  0

  0

   

   

  Aabenraa Internationale
  GadeteaterFestival

                   195.000

                   195.000

   

  179.400

   

   

  Stubbæk Familiefestival

                 25.000

                 20.000

  18.400

   

   

  Børnedyrskue på Oldemorstoft

                 28.000

                 28.000

                 28.000

   

   

  FAI World Championship for Model Gliders class F3B

               180.000

  -            

  -

  161.000

   

  Shop i City Aabenraa

               350.000

               175.000

               161.000

  161.000

  161.000

  LIET2020

                 50.000

                 50.000

                 46.000

   

   

  Opera på Grænsen til koncerten De skønneste toner

                 76.200

                 76.200

                 70.104

   

   

  Underholdning i Rødekro 2020

                 60.000

                 60.000

                 55.200

   

   

  Padborg Friluftsscenes arrangementer i 2020

                 30.000

                 30.000

                 27.600

   

   

  folkBALTICA 2020

                 50.000

                 50.000

                 50.000

   

   

  Nye bevillinger i alt

   

   

  635.704

  372.000

  161.000

   

   

   

   

   

   

  Ikke disponeret

   

   

  119.755

   

   

   

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningens forslag til fordeling af Eventpuljen godkendes, og

  at forvaltningen bemyndiges til at udmønte den resterende del af puljen med efterfølgende orientering af Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019

  1. at godkendt, med den bemærkning, at der ønskes en større geografisk spredning af Gadeteaterfestivalen, og

  2. at ikke godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/55013, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling om lokaliteterne i det tidligere bowlingcenter i Grænsehallerne skal optages i tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter fra 2020.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 13. november 2018, at tilskuddet til Grænsehallerne skulle drøftes på ny, når institutionen havde udarbejdet en plan for aktiviteter/anvendelse af lokalerne, der indtil primo 2019 har fungeret som kommercielt bowlingcenter. Indtil 30. juni 2019 har Bov IF bowling modtaget lokaletilskud til deres aktivitet i lokalet.

   

  På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. maj 2019 orienterede Grænsehallerne om deres Visions- og Udviklingsplan.

   

  Grænsehallerne har fået udarbejdet en tegning over indretning af det tidligere bowlingcenter og afventer en endelig godkendelse af indsendt ansøgning om byggetilladelse. Institutionen forventer, at ombygningen står færdig i 1. kvartal 2020. Bæredygtigheden i den fremtidige økonomi afhænger af om lokalerne optages i tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter.

   

  Efter ombygning vil faciliteten tilbyde mødelokaler, aktivitetslokaler, depoter og toiletfaciliteter.

   

  Institutionen er i dialog med en folkeoplysende forening omkring en fast lejeaftale på ca. 150 m2 af det tidligere bowlingcenter.

   

  Når en facilitet, der allerede er en del af tilskudsmodellen, ønsker at bygge om eller bygge til og få øget sit tilskud som resultat af de nye lokaler, så sker dette ikke automatisk, idet det er Kultur- og Fritidsudvalget, der kan afgøre om faciliteten skal have tilskud.

   

  I henhold til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 13. november 2018 skal der udarbejdes beregninger for konsekvenserne for det samlede idrætsfacilitetsområde i tilfælde af udvidelser og nyetablerede faciliteter før det kan politisk godkendes.

   

  I henhold til tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter kan der bevilges grundtilskud til de tre mødelokaler og to aktivitetslokaler der efter planen skal indrettes.

   

  Grænsehallerne vurderer ud fra den udlejning, de aktuelt har  i lokaliteterne og de forespørgsler der har været, at der vil blive udlejet ca. 22-24 ugentlige tilskudsberettigede timer i henhold til tilskudsmodellen i de nye lokaliteter. Herudover har andre private og offentlige brugere vist interesse for benyttelse af lokaliteterne.

   

  En optagelse af faciliteterne i tilskudsmodellen vedrører alene det tidligere bowlingcenter og ikke de øvrige udvidelsesplaner for Grænsehallerne, der skal behandles særskilt.

   

  Forvaltningen har i bilag til sagen udarbejdet de økonomiske konsekvenser for følgende scenarier:

   

  -         Scenarie 1 – Lokaliteterne i det tidligere bowlingcenter optages ikke i tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter fra 2020 og tilskudsmodellen for 2020 fastholdes uden ændringer.

  -         Scenarie 2 – Lokaliteterne i det tidligere bowlingcenter optages i tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter fra 2020.

   

  Grænsehallerne er inde i en positiv udvikling med øget kapacitetsudnyttelse. De oplyser, at timetallet i faciliteterne i 2. halvår 2018 var 1.799 timer og i 2. halvår 2019 2.323 timer en stigning på 29%. På denne baggrund indstiller forvaltningen scenarie 2.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Ved optagelse af lokaliteterne i tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter fra 2020 vil udgiften være 0,105 mio. kr. Udgiften vil udelukkende være en forhøjelse af grundtilskuddet for 2020, idet aktivitetstimerne først vil blive afregnet i 2021.

   

  Korrigeret for ferier og sæsonudsving skønner forvaltningen, at der i 2020 vil være ca. 1.000 aktivitetstimer. Ved et skøn på ca. 1.000 aktivitetstimer årligt i 2020, vil udgiften ved en optagelse af lokaliteterne i tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter for 2021 være ca. 0,210 mio. kr.

   

  Konsekvenserne for det samlede idrætsfacilitetsområde ved optagelse af Grænsehallernes nye lokaler er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Scenarie 2 - Lokaliteterne i det tidligere bowlingcenter i Grænsehallerne godkendes optaget i tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter gældende fra 2020, og

  at merudgiften finansieres via en omfordeling af midlerne i tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019

  1. at godkendt, og

  2. at merudgiften I 2020 finansieres via en omfordeling af midlerne i tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter i 2020.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/38725, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Byrådet træffe en principbeslutning om  koncept for indhold og placering af et nyt museum Aabenraa.

   

  På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 2. maj 2018 frigav udvalget 0,5 mio. kr. til forstudier forud for en arkitektkonkurrence. Som en del af forstudierne har forvaltningen og Museum Sønderjylland i samarbejde formuleret en vision og koncept for indholdet af et nyt museum samt undersøgt forskellige placeringsmuligheder.

   

  Anledningen er udover pladsmangel og tilgængelighedsudfordringer på Brundlund Slot og Kulturhistorie Aabenraa, at Fonden Francisca Clausens Samlinger i 2012 deponerede ca. 2.500 værker til Museum Sønderjylland ud fra en forventning om etableringen af nye og tidssvarende faciliteter som forudsætning for en egentlig overdragelse.

   

  Pladsmangel og tilgængelighedsudfordringer sætter derudover begrænsninger i forhold til opbygning af udstillinger, formidlingsaktiviteter, kvaliteten i museumsoplevelsen og mængden af værker der kan udstilles, ligesom det ikke er muligt at indlåne betydelige værker fra ind- og udland.

   

  Visionen er at få skabt ét samlet, oplevelsesorienteret museum med en stærk profil. Rammen skal være et ikon-byggeri der lever op til et nutidigt publikums forventninger. Det indholdsmæssige afsæt er den sønderjyske kunst og søfartshistorien. Det nye museum skal have udstillinger af høj kvalitet i form af både faste- og særudstillinger, der tiltrækker publikum fra hele regionen. Ved at sammenlægge museerne i et nyt spektakulært byggeri opnås såvel et konceptuelt, brandingmæssig og økonomisk rationale, hvor kunst, historie og skiftende udstillinger skaber en ny attraktion i Syddanmark. Et nyt byggeri muliggør desuden sikringsforanstaltninger for museets egne værker, ligesom det vil blive muligt at indlåne betydelige værker og genstande fra andre museer.

   

  I forbindelse med valg af placering for et nyt museumsbyggeri er der undersøgt flere bynære placeringer, se Bilag 1- Undersøgelse af indhold og placering af nyt museumsbyggeri samt Bilag 2 – Screening og sammenligning af lokaliteter for museumsbyggeri.

   

  Et vigtigt parameter ved placering af et nyt museum, er at understøtte visionerne om en stærk bymidte med varierede funktioner i overensstemmelse med Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa. Forvaltningen anbefaler placeringen på Kilen, fordi det er en synlig beliggenhed tæt på bymidten, hvor det er muligt at bygge et markant arkitektonisk byggeri, samtidig med at der er en relation til vandet og søfartshistorien.

   

  Placeringen passer ligeledes godt ind fremtidsscenarierne i Fremtidens Aabenraa om udvikling af området Nord for Kilen til bymæssige formål, idet opførelsen af et museum inden for udviklingsområdet Kilen vil igangsætte transformationen af udviklingsområdet fra erhvervshavn til byhavn, hvorved bymidtens tilbud styrkes.

   

  Området fremstår i dag nedslidt og for at understøtte den fremtidige udvikling af Kilen samt museet som attraktion, skal der sikres indarbejdelse af byplanmæssige kvaliteter og sammenhæng med resten af byen. I omdannelsen af området skal der planlægges så museet kommer til at ligge i attraktive omgivelser. Det er ligeledes væsentligt, at der fokuseres på skabe en tydelig og attraktiv forbindelse til bymidten, der understøtter opførslen af en attraktion på havnen.

   

  Forvaltningen vil sammen med Museum Sønderjylland tage en forhåndsdialog med fonde. Forud for en egentlig fondsansøgning skal der udarbejdes et prospekt om projektets indhold. Prospektet vil blive forelagt til politisk godkendelse, før en ansøgning sendes afsted.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  En placering nord for Kilen forudsætter ændring af kommuneplan og lokalplan. Området er på nuværende tidspunkt planlagt til og anvendes til erhverv.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten 2019-2023 afsat 21,45 mio. kr. til ”Kunstbygning ved Brundlund Slot”, heraf er de 1,45 mio. kr. afsat til forstudier og arkitektkonkurrence. Der er frigivet 0,5 mio. kr..

   

  Aabenraa Kommunes afsatte midler skal ses som medfinansiering til et byggeri, de resterende midler skal blandt andet findes ved fondssøgning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der arbejdes med et samlet oplevelsesorienteret museum jf. sagsfremstillingen,

  at det nye museum placeres nord for Kilen, og

  at forvaltningen bemyndiges til at gå i dialog med fonde i samarbejde med Museum Sønderjylland.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-12-2019

  Anbefales godkendt. For stemte V, S, C og A.

  O undlod at stemme.

   

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede i august 2019 forsikring af frivillig indsats. Udvalget besluttede i den forbindelse at udsætte sagen og opfordre fagudvalgene til at identificere områder, hvor der er en frivillig indsats.

   

  Baggrunden for identificering af områder, hvor der er en frivillig indsats, kan henføres til følgende forhold:

   

  • Hvis kommunen vælger at forsikre den frivillige indsats, skal den selv fastsætte regler for, hvilke frivillige indsatser og aktiviteter der skal forsikres. Det vil betyde et omfattende registreringsarbejde af den frivillige indsats i kommunen.

   

  • Ved de foreninger, der har tegnet en forsikring for sine medlemmer, vil der være tale om dobbeltforsikring.

   

  I lovgivningen om forsikring af frivillige skelnes der mellem frivilligt arbejde og frivillig indsats.

   

  Frivilligt arbejde er kendetegnet ved, at en borger af egen fri vilje og uden løn udfører en opgave til gavn for almensamfundet, og det er således den værdi arbejdet har over for andre, der gør det til frivilligt arbejde. Kommunen skulle have hentet lønnet arbejdskraft udefra til at løse opgaven, hvis ikke den frivillige havde løst den. Arbejdet er af mere organiseret, struktureret og aftalt karakter, og foregår ikke spontant eller uanmeldt. Borgere, der udfører frivilligt arbejde, er dækket på samme vis som kommunens ansatte og dækket af reglerne i arbejdsskadesikringsloven (den lovpligtige arbejdsskadeforsikring). Det medfører, at alle, der udfører frivilligt arbejde i Aabenraa kommune, dermed er dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

   

  Frivillig indsats er kendetegnet ved, at borgeren ikke er i et tjenestelignende forhold med kommunen. Borgeren bestemmer således selv, hvornår og hvordan den frivillige indsats skal udføres. Opgaven og indsatsen er ikke defineret af kommunen, og kommunen har ikke egentlig instruktionsbeføjelse i forhold til borgeren. Frivillige indsatser kan f.eks. være hjælp i forbindelse med events og arrangementer, som Campusrådet står for, hjælp i forbindelse med Genforenings Folkefesten, hjælp i forbindelse med Kongelig Classic o. lign.

   

  Kommunen har mulighed for at tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for borgere, der i tilknytning til løsning af kommunale opgaver yder en frivillig indsats. Kommunen kan også vælge at opfordre de borgere, der udfører en frivillig indsats, til selv at tegne en privat heltids ansvars- og ulykkesforsikring. I Aabenraa Kommune har praksis hidtil været at opfordre de borgere, der udfører en frivillig indsats, til selv at tegne en privat heltids ansvars- og ulykkesforsikring.

   

  Forvaltningen bemærker, at der på nuværende tidspunkt ikke er et tilstrækkeligt overblik over omfanget og arten af frivillig indsats på kultur- og fritidsområdet. Såfremt der skal tegnes en forsikring af frivillig indsats for alle frivillige, vil det være nødvendigt at udarbejde et samlet overblik af antal frivillige, opgaver og årligt timetal. Det er forvaltningens vurdering, at udarbejdelsen af et samlet overblik vil være forbundet med et betydeligt ressourcetræk til registrering af den frivillige indsats. Og på trods af ressourcetrækket vil der ikke være nogen garanti for, at registreringen indeholder alle frivillige indsatser, da der kan være frivillige indsatser, som kommunen ikke har kendskab til. Samtidig udvikler behovet for frivillig indsats sig løbende, hvorfor oversigten løbende skal ajourføres. Der gøres opmærksom på, at kommunen kan vælge at forsikre udvalgte typer af frivillig indsats.

   

  Efter drøftelsen af omfanget af frivillig indsats i fagudvalgene er det planlagt, at Økonomiudvalget behandler sagen om forsikring af frivillig indsats i januar 2020.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der ikke anbefales, at der tegnes forsikring for de frivillige indsatser.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019

  For stemte Lars Kristensen (V), Kurt Andresen (S), Carina Underbjerg Hansen (V) og Jette Julius Kristiansen (O).

   

  Imod stemte Jonas Haase (A), Signe Bekker Dhiman (A) og Christian Pedersen-Panbo (A) med den bemærkning, at alle der gør en frivillig indsats i Aabenraa Kommune bør være omfattet af en forsikring

   

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/57931, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag søges en anlægsbevilling til ombygning af Aabenraa Musikskole.

   

  Aabenraa Musikskole har siden 1992 haft til huse i Nygadeskolens ene fløj, Nygade 21. I 2001 planlagde man en væsentlig ombygning af huset til musikskolen, hvoraf 1. etape gennemførtes i 2001-03. Senest er en ombygning af øverste etage samt en del af 1. sal blevet gennemført i 2013-18, og der henstår nu to etaper for at hele bygningen er gjort egnet til musikskolebrug.

   

  Etape 1

  Ombygningen omfatter den sydlige ende af kælderetagen (det tidligere fysiklokale for 10. Aabenraa), som omdannes til musikskolebrug med et stort slagtøjslokale, to mindre øvelokaler, hvor elever kan øve på egen hånd, samt et længe ønsket opholdslokale til elever. Endvidere blev der etableret nødudgang (sydligst mod Nygade) forsynet med udvendig rampe i stedet for trappe af hensyn til instrumenttransport. Af hensyn til trafikken vendes rampen, så den bliver etableret i gården og ikke ud mod Nygade.

   

  Etape 2

  Færdiggørelse af gangareal på 1. sal (loft, belysning og indgangsparti) samt 4 toiletter, der stadig står i samme stand, som da de senest blev renoveret – formodentlig i 1960´erne eller 70´erne.

   

  Etaperne er i prioriteret rækkefølge, da musikskolens behov først og fremmest er at få flere undervisningslokaler.

   

  Der er i den sydlige ende af kælderen, som ønskes ombygget, konstateret væsentlige fugtproblemer, som i samarbejde med Kommunale Ejendomme søges løst inden renoveringen blandt andet ved dræning af ydervægge.

   

  Aabenraa Musikskole ønsker at kunne ibrugtage lokalerne ved skolestart 2020/2021.

   

  Der er i budget 2020-2023 afsat 1,450 mio. kr. i 2020 til ”Ombygning af Aabenraa Musikskole” på investeringsoversigten. Med henblik på at træffes beslutning om udbudsform og tilknytning af rådgiver for at kunne igangsætte projektet primo 2020 søges bevillingen på 1,450 mio. kr. frigivet.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,450 mio. kr. til ”Ombygning af Aabenraa Musikskole” finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020, som frigives.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-12-2019

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Karsten Meyer Olesen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget orienteres i denne sag om fremdriften i 17.4-udvalget vedr. tværgående sundhedspolitiks arbejde.

   

  Opsamling på Byrådets temamøde om sundhedspolitik

  Den 24. april 2019 afholdt 17.4-udvalget og Social & Sundhed et temamøde for Byrådet om sundhedspolitik, hvor byrådsmedlemmerne dels fik et oplæg om hvilke udfordringer, den kommende sundhedspolitik skal tackle, dels fik mulighed for i mindre grupper at give input til den kommende sundhedspolitiks vision samt til mål og fokusområder i forhold til en række målgrupper.

   

  Der var et godt engagement fra byrådsmedlemmerne, og der blev givet en række input til det videre arbejde. Disse er opsummeret i vedhæftede notat ’Input fra cafedrøftelser på Byrådets temamøde om sundhedspolitik den 24. april 2019.

   

  Siden temamødet

  17.4-udvalget har siden temamødet i Byrådet holdt 3 møder.

   

  Der har bl.a. været fokus på at drøfte udfordringer og mulige målsætninger og fokusområder i forhold til målgrupperne børn og unge, voksne og ældre samt borgere med eller i risiko for kronisk eller psykisk sygdom.

   

  Derudover har udvalget arbejdet med vision, værdier og principper for politikken.

   

  Udvalget er i løbet af arbejdet med den kommende sundhedspolitik kommet frem til, at det oprindelige forslag til en struktur, der tog udgangspunkt i ovennævnte målgrupper, ikke ville være velegnet til en politik med en forventet tidshorisont på 8 år, som forventes udmøntet gennem sundhedsplaner med en 3 årig tidshorisont.

   

  På den baggrund er udarbejdet vedhæftede reviderede forslag til struktur, som 17.4-udvalget har drøftet og godkendt, at det videre arbejde tager udgangspunkt i.

   

  Formand for § 17.4-udvalget vedrørende tværgående sundhedspolitik, Jane Hansen Thorgeirsson, deltager ved sagens behandling. Evt. bemærkninger fra fagudvalgene til materialet vil indgå i 17.4-udvalgets arbejde, der i resten af 2019 består i at drøfte udkast til oplæg til tværgående sundhedspolitik. Ultimo 2019 fremsender § 17.4-udvalget oplægget til Social- og Sundhedsudvalget.

  Indstilling

  Social & Sundhed, Børn og Skole, Kultur, Miljø & Erhverv samt Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen om fremdriften i § 17.4-udvalget vedrørende tværgående sundhedspolitiks arbejde tages til efterretning, og

  at de respektive fagudvalg drøfter eventuelle bemærkninger til brug for 17.4-udvalgets videre arbejde.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

  1. at taget til efterretning.

  2. at drøftet.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019

  1. at taget til efterretning, og

  2. at drøftet.

   

  Christian Pedersen-Panbo og Signe Bekker Dhiman deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/24908, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om Indsatskatalog 2020 og skal godkende udvælgelsen af egne indsatser heri.

   

  Det fremgår af Sundhedsplan 2018-2020, at denne udmøntes gennem årlige indsatskataloger, der udarbejdes af styregruppen vedr. sundhedspolitikkens tværgående implementering. Styregruppen behandlede og godkendte bilagte katalog den 24. oktober 2019.

   

  Indsatskatalog 2020 er ikke en udtømmende liste over alle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i Aabenraa Kommune. Formålet med indsatskataloget er at synliggøre de enkelte forvaltningers igangværende udførelse af Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik og Sundhedsplan 2018-2020.

   

  Indsatskataloget indeholder derfor en række udvalgte igangværende og godkendte indsatser, der bidrager til at løfte på målsætningerne for Sundhedsplan 2018-2020. Der er med indsatskataloget for 2020 særligt fokus på at vise Aabenraa Kommunes fortsatte indsats omkring borgernes mentale helbred samt børn og unges livsstil.

   

  Nedenfor fremgår en oversigt, som i grove træk viser den primære forankring af de særligt udvalgte indsatser. Det skal pointeres, at mange af de udvalgte indsatser er tværgående og afhænger af bidrag og samarbejde mellem forvaltningerne. Dette gælder eksempelvis indsatserne tilknyttet SundSkole 2020, tobaksforebyggelse, Cyberhus, forbedring af overgang fra patientuddannelse til aktiv i foreningslivet, senioridræt, bevægelse på erhvervsskolerne mv.

   

  Primær forankring

  Indsats nr.

  Arbejds­markeds­udvalget:

  21, 22, 23, 24

  Børne- og Uddannelses­udvalget:

  13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  

  Kultur- og Fritidsudvalget:

  8, 9

  Social- og Sundheds­udvalget:

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

   

  Indsatskatalog 2020 godkendes endeligt i Social- og Sundhedsudvalget.

  Indstilling

  Social & Sundhed, Børn og Skole, Jobcenter og Borgerservice samt Kultur, Miljø & Erhverv

  indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning, og

  at udvalgets bidrag til Indsatskatalog 2020 godkendes.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019

  1. at taget til efterretning, og
  2. at godkendt.

   

  Christian Pedersen-Panbo og Signe Bekker Dhiman deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/2008, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  Sagsfremstilling

  I denne sag kan Kultur- og Fritidsudvalget godkende / mulighed for at komme med forslag til indsatsområder i en kommende Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.

   

  På Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 12. november 2019 drøftede udvalget mulige forslag til indsatsområder og bemyndigede forvaltningen til, på baggrund af udvalgets bemærkninger, at udarbejde et til to forslag til indsatsområder, der skulle behandles på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 26. november 2019. De godkendte forslag sendes herefter til Region Sønderjylland-Schleswig, og de vil på linje med forslag fra de øvrige partnere i Kulturudvalgs Sønderjylland-Schleswig, blive præsenteret ved møde i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig den 22. januar 2020.

   

  På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse har forvaltningen udarbejdet to forslag:

  Indsatsområde 1: Musik

  Indsatsområde 2: Kreative fælles-skabere

   

  De to forslag vil blive fremlagt på mødet.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de to forslag godkendes.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019

  Godkendt, idet forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer.

   

  Christian Pedersen-Panbo og Signe Bekker Dhiman deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36487, Sagsinitialer: ur

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om status vedrørende vedligeholdelsesmæssige helhedsplaner vedrørende idrætsfaciliteter.

   

  I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af kriterier vedrørende vedligeholdelsesmæssige helhedsplaner den 26. februar 2019 besluttede udvalget, at processen skulle evalueres i 4. kvartal 2019.

   

  Forvaltningen har afholdt evalueringsmøde med kommunens idrætsfaciliteter den 30. oktober 2019, hvor der blev gjort status over godkendte projekter i 2019. Der er pr. 31. oktober 2019 realiseret projekter for 0,575 mio. kr. af anlægsbevillingen på 3,0 mio. kr. vedrørende ”Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver”.

   

  Evalueringen viser, at de fleste idrætsfaciliteter bliver færdige med deres projekter i indeværende år. Enkelte faciliteter har af hensyn til brugerne først mulighed for at færdiggøre deres projekter i løbet af foråret 2020.

   

  Idrætsfaciliteterne blev ligeledes informeret om processen for 2020. Da Kultur- og Fritidsudvalget den 28. maj 2019 prioriterede anlægspuljen for 2019-2021, besluttede udvalget, at projekter i 2020 og 2021 alene er vejledende, da der i næste

  prioriteringsface kan komme andre projekter, som kræver større opmærksomhed end dem,

  der p.t. er foreslået.

   

  Idrætsfaciliteterne har derfor frem til 30. november 2019 mulighed for at revidere deres projekter for 2020 med henblik på at vurdere, om forudsætningerne for de prioriterede projekter har ændret sig væsentligt eller om der er opstået en akut situation, som bevirker, at Kultur- og Fritidsudvalget bør revurderer prioriteringen for 2020.

   

  Det forventes, at Kultur- og Fritidsudvalget vil tage stilling til projekter vedrørende ”Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver” for 2020 i januar 2020 og efterfølgende søge rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. frigivet i Byrådet i februar 2020.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Planmæssige forhold

   

   

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet afsatte i budget 2019-2022 2 mio. kr. til Halpuljen i hvert af årene 2019, 2020 og 2021.

   

  Fordeling af ” Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver” mellem 2019 og 2020 blev korrigeret i Byrådet den 24. april 2019 i forbindelse med bevillingskontrollen, således at der blev fremrykket et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. fra budget 2020 til 2019.

   

  Fordeling af ”Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver”

  Halpuljen i mio. kr.

  2019

  2020

  2021

  I alt

  Akutpulje

  0,300

  0,100

  0,200

  0,600

  Administrationspulje

  0,300

  0,100

  0,200

  0,600

  Halpulje

  2,400

  0,800

  1,600

  4,800

   I alt

  3,000

  1,000

  2,000

  6,000

   

  Der er i det vedtagne budget 2020-2023 ikke afsat anlægsmidler til ” Halpuljen til større og mindre vedligeholdelsesopgaver” i henholdsvis 2022 og 2023.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019

  Taget til efterretning.

   

  Christian Pedersen-Panbo og Signe Bekker Dhiman deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/41448, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget træffe beslutning om Museum Oldemorstofts fremtidige organisatorisk placering.

   

  I forbindelse med udskillelsen af Museum Oldemorstoft fra Museum Sønderjylland besluttede Aabenraa Kommunes direktion den 23. juni 2017, at etablere museet som en kommunal aktivitet. Beslutningen var med henblik på at kunne etablere en forening eller selvejende institution inden udgangen af 2019, som kan videreføre museet fra 2020.

   

  Museum Oldemorstoft har nu i over halvandet år fungeret som en kommunal aktivitet med direkte reference til afdelingschefen for Kultur, Plan & Fritid. 2018 blev i høj grad anvendt til at få integreret museet i Aabenraa Kommune. Oldemorstoft havde delvist lukket i 2017, hvor samlingen blev klargjort til, at den kunne overdrages til Aabenraa Kommune. Først fra 2018 har institutionen igen virket som et traditionelt museum. Oldemorstoft har udviklet sig positivt med flere aktiviteter, besøgende, etc. jævnfør orienteringen i Kultur- og Fritidsudvalget den 17. september 2019.

   

  Oldemorstoft bliver i de kommende år udfordret på personalenormeringen. Flere af det nuværende personale er ansat i ordninger, som ikke er tilgængelige ved nyansættelser. Det vil derfor blive omkostningstungt lønmæssigt, når museets fremover selv skal kompensere for de mistede refusioner.

   

  Forvaltningen ser følgende tre muligheder for videreførelse af Museum Oldemorstoft:

   

  1. Kommunal institution organisatorisk placeret under Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse
  2. Etablere en selvejende institution med driftsoverenskomst med Aabenraa Kommune
  3. Fortsætte som selvstændig kommunal institution

   

  Ad. 1)

  En løsning, hvor Oldemorstoft placeres organisatorisk sammen med de øvrige kulturaktører, - biblioteker samt kultur- og borgerhuse – med reference til ledelsen vil være en fordel. Dermed vil flere administrative og personalemæssige opgaver kunne løses i fællesskab med andre, så medarbejderne på museet kan koncentrere sig om at sætte samlingen i spil i forhold til projekter, formidling af historien og varetagelse af museets samlinger.

   

  Oldemorstoft vil som nabo til biblioteket i Bov blandt andet kunne lave fælles aktiviteter omkring formidling, events med mere.

   

  Ad. 2)

  Oldemorstoft har en størrelse, hvor det næppe er attraktiv at etablere en selvejende institution som driftsform. Driftsbudgettet er smalt, hvilket begrænser en bestyrelses handlemuligheder. En selvejende institution vil også kræve flere administrative ressourcer i forhold til betjening af en bestyrelse med mere. Med den nuværende økonomi vil det begrænse muligheden for at arbejde med det museumsfaglige.

   

  Ad. 3)

  Den organisatoriske struktur i Kultur, Miljø & Erhverv i forhold til kulturinstitutionerne er under forandring for at skabe mere robuste og udviklingsorienterede enheder. Etablering af Museum Oldemorstoft som selvstændig kommunal institution vil gå imod denne tendens, idet institutionen bliver sårbar og dermed begrænse muligheden for at skabe større fleksibilitet i opgaveløsningen. Dette gælder blandt andet på det tekniske servicelederområde i forhold til de forskellige matrikler på kulturområdet.

   

  Ligeledes vil ønsket om en organisation med større robusthed i forhold til opgaveløsningen og udnyttelse af ressourcerne i meget smalle personalemæssige institutioner blive vanskeligt at udnytte.

   

  Da Museum Oldemorstoft har en anden kernefunktion end bibliotek og kulturhuse, bevares et selvstændigt budget med virksomhedsaftale.

   

  Med etablering af en told- og skatteudstilling vil Museum Oldemorstoft være bedre udrustet til at løse udfordringerne som kommunal institution under Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse.

   

  Etablering af ny organisering foreslås at træde i kraft 1. januar 2020.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Høring/udtalelse

  Organisationsjusteringen har været forelagt på et MED-møde for Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse den 14. november 2019 samt et personalemøde med MED-status for Museum Oldemorstoft den 12. november 2019. Begge institutioner tilkendegiver, at de bakker op om justeringen med bemærkning, at Oldemors Toft fortsat har selvstændig økonomi på grund af at de to organisationer har forskellige kerneopgaver.

  Indstilling

  Kultur, Erhverv & Miljø indstiller,

  at mulighed 1 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019

  Godkendt.

  Christian Pedersen-Panbo og Signe Bekker Dhiman deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/59837, Sagsinitialer: jpet

  Sagsfremstilling

  Orientering om nye regler for tilladelser til arrangementer såsom ringridning, dyrskuer, markeder herunder opsætning af telte og andre transportable konstruktioner.

   

  En medarbejder fra forvaltningen orienterer.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019

  Udsat.

   

  Christian Pedersen-Panbo og Signe Bekker Dhiman deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/39193, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om idrætsfaciliteternes bemærkninger til positive og negative differencer i energiudgifterne mellem regnskabsårene 2017 og 2018.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 27. august 2019 status for hallernes økonomi for 2017 og 2018 og ønskede, at forvaltningen undersøgte energiforbruget nærmere.

   

  Forvaltningen har været i dialog med hallerne og har udarbejdet en samlet oversigt over energiudgifter i hallerne for 2017 og 2018 inklusive bemærkninger.

   

  Forvaltningen vurderer, at der er redegjort tilfredsstillende for udsvinget i forbrug.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Lovgrundlag

   

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019

  Taget til efterretning.

   

  Christian Pedersen-Panbo og Signe Bekker Dhiman deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/12197, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om midtvejsevaluering for tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 13. november 2018 justering af tilskudsmodel for idrætsfaciliteter.

   

  Tilskudsmodellen vil i løbet af 2020 blive evalueret og fremlagt til politisk behandling ultimo 2020.

   

  Forvaltningen har udarbejdet en midtvejsevaluering over udvalgte fokuspunkter i tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter.

   

  I forbindelse med evalueringen af tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter ultimo 2020 vil der blandt andet blive arbejdet videre med følgende punkter.

   

  -         Rammeaftalen mellem haller og skoler vil blive justeret ud fra en evaluering med parterne

  -         Der skal vurderes om prisen for leje af en halv hal skal justeres

  -         Vurdering af om udviklingstilskuddet skal bevares eller skal der udarbejdes ny model

  -         Evaluering af haller med underskudsdækning og drøftelse af en eventuel model herfor

  -         Lokaletilskud til Nr. Hostrup Ungdomsforening, Varnæs-Bovrup IF, Holbøl Borger- og Idrætsforening der benytter sig af faciliteter udenfor tilskudsmodellen

  -         Opfølgning på henvendelse fra Sønderjyllands Golfklub om muligheden for, at der fremover gives tilskud til grønne områder ejet eller driftet af foreninger

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019

  Taget til efterretning.

   

  Christian Pedersen-Panbo og Signe Bekker Dhiman deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/22893, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om placering af institutionen Nygadebygningerne under den nye fælles organisation Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse.

   

  Ønsket om at placere Nygadebygningerne under Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse er begrundet i ønsket om at skabe større fleksibilitet og mindre sårbarhed i opgaveløsningen på det tekniske servicelederområde i forhold til de forskellige matrikler på kulturområdet.

   

  Ideen er opstået som en afledt konsekvens af, at Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse har behov for større fleksibilitet i opgaveløsningen i og med de har fået ansvaret for flere matrikler. Ligeledes ønskes der dannet en organisation med større robusthed i forhold til opgaveløsningen.

   

  Økonomiudvalget godkendte i henhold til retningslinjer for overdragelse af kommunale ejendomme mellem udvalg den 22. august 2018 overdragelse af bygningerne Nygade 23B-C  og Nygade 23D fra Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget. Overdragelsen er afledt af, at Ung i Aabenraa (10. Aabenraa og Ungdomsskolen) flyttede 1. august 2018 og Hjemmeplejen flytter ind som ny lejer i januar 2020.

   

  Nygadebygningerne består i dag af Nygade 23A, som huser Musikskolen. Forvaltningen er i dialog med Hjemmeplejen vedrørende servicering af driftsopgaver. Opgaven vil potentielt kunne varetages af Nygadebygningerne.

   

  Lederen af Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse bliver ny leder af Nygadebygningerne. Servicelederen for Nygadebygningerne har fortsat opgaveledelsen af medarbejdere tilknyttet Nygadebygningerne og bevarer fortsat kontorfaciliteter i Gymnastiksalsbygningen.

   

  Grundet den driftsmæssige karakter af Nygadebygningerne fastholdes fortsat særskilt virksomhedsaftale og økonomi for institutionen.

   

  Servicelederen vil fortsat være ansvarlig for bygningsvedligeholdelse og reparationer i Nygadebygningerne samt ansvarlig for andre matrikler i organisationen efter aftale.

   

  Etablering af ny organisering træder i kraft 1. februar 2020.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Høring/udtalelse

  Organisationsjusteringen har været forelagt på et MED-møde for Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse den 14. november 2019 samt et personalemøde med MED-status for Nygadebygningerne den 6. november 2019. Begge institutioners personale tilkendegiver, at de bakker op om justeringen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019

  Udsat.

   

  Christian Pedersen-Panbo og Signe Bekker Dhiman deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40876, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om projektet vedrørende opførelse af handicaptoilet med depotrum ved Jacob Michelsens Gård.

   

  Byrådet har den 18. september 2019 givet en anlægsbevilling på 0,600 mio. kr. til ”Handicaptoilet med mere på Jacob Michelsens Gård”.

   

  Forvaltningen har været i dialog med Aktivitetsforeningen Jacob Michelsens Gård, som er de frivillige, der laver aktiviteter på gården og i haven. Det er et stort ønske fra Aktivitetsforeningen, at der opføres et handicaptoilet med depotrum samt et redskabskur, så forholdene for blandt andre handicappede og gangbesværede forbedres. Anlægsbevillingen dækker opførelsen af et handicaptoilet med depot.

   

  Bygningerne og haven ejes af kommunen og er fredet. Forvaltningen har derfor henvendt sig til Slots- og Kulturstyrelsen og forespurgt, om Aabenraa Kommune kunne opføre et handicaptoilet med depotrum i den nordvestlige del af haven ved egnsmuseet Jacob Michelsens Gård.

   

  Forvaltningen oplyser i sin henvendelse, at kommunen ønsker at opføre lignende træbygninger, som i dag er opført i haven. Derfor vil bl.a. bygningernes tage belægges med røde vingetegl i gammel dansk standard, ligesom alt træværk males i samme røde farve som eksisterende bygninger for at skabe sammenhænge i anlægget. Den indsendte model er vejledende og efterfølgende vil Aktivitetsforeningen blive inddraget i indretningen af bygningerne.

   

  Tidsplanen er, at bygningerne skal stå færdig i maj 2020 til Aktivitetsforeningens aktiviteter i forbindelse med Genforeningen 2020.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Høring/udtalelse

  Da bygningerne og haven er fredet, skal projektet godkendes af Slot- og Kulturstyrelsen. Projektet er fremsendt til styrelsen den 16. oktober 2019, som i deres bekræftelse af ansøgningen har meddelt, at der kan forventes en sagsbehandlingstid på 2-3 måneder.

  Indstilling

   

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019

  Taget til efterretning.

   

  Christian Pedersen-Panbo og Signe Bekker Dhiman deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019

  -