Beslutningsprotokol

mandag den 9. december 2019 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/861, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde

  • Kultur & Fritidsudvalget

  Mandag den 9. december 2019 kl. 16

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & erhverv indstiller,

  at dagsorden godkendes.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-12-2019

  Godkendt.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/40571, Sagsinitialer: kesp

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til om Telemuren skal placeres på Markedspladsen i Aabenraa.

   

  Den 17. september 2019 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget et punkt vedrørende Telemurens genplacering nær Arena Aabenraa. Udvalget blev foruden orienteringen om status på den gennemførte høring ligeledes præsenteret for den forventede anlægsøkonomi ved en placering syd for Arena Aabenraa. Punktet blev taget til efterretning og udvalget besluttede, at lade genplacering af Telemuren indgå i kommunens budgetlægning ved førstkommende lejlighed. Sagen blev sendt til orientering i Vækstudvalget for Land og By.

   

  I forbindelse med budgetforliget blev der indgået aftale om, at supplere de 0,35 mio. kr. der var afsat i 2019 til genplacering af Telemuren med yderligere 0,55 mio. kr. i 2020. Den 24. oktober 2019 blev der inviteret til et åbent borgermøde om Telemurens placering. Fremmødte samt øvrige borgere er blevet opfordret til at sende deres placeringsforslag til forvaltningen.

  Der er indkommet en række forskellige placeringsforslag, hvoraf hovedparten er kommet via facebook.

   

  Der er blandt andet peget på en placering af Telemuren på Markedspladsen i Aabenraa. Som følge af et nært forestående anlægsarbejde på Markedspladsen i forbindelse med Områdefornyelse Syd, er der behov for, at udvalgene tager konkret stilling til, hvorvidt en placering af Telemuren på Markedspladsen skal imødekommes eller fravælges som en mulig genplacering.

   

  Planfaglig og arkitektonisk vurdering

  Markedspladsen ligger på grænsen mellem den historiske og den moderne del af bymidten, og har en central rolle i ankomsten til den historiske bymidte og gågaden. Markedspladsen er en vigtig kobling til den historiske bymidtes udtryk og de mere moderne udtryk som både Genforenings Haven, Storetorv og Strandpromenaden har introduceret i Aabenraa. Med en placering af Telemuren på Markedspladsen, vil der være en materialemæssig sammenhæng med de omkringliggende bygninger som Kredshuset, Løvbjerg samt erhvervsbygningen på den vestlige side af Maden. Mens den materialemæssige sammenhæng med de projekter og materialer, som karakterisere Fremtidens Aabenraa er helt fraværende.

   

  Som central plads i Aabenraa Bymidte er det væsentligt, at der er mulighed for at særligt de bløde trafikanter kan bevæge sig i de væsentligste passagelinjer. Samtidig har visionerne for projektet ved Markedspladsen været at etablere en plads, som kan rumme de eksisterende aktiviteter og begivenheder, som markedsdage og ringridderoptoget. Telemuren vil i kraft af sin udstrækning på 45 meter i bredden og 1,80 meter i højden udgøre en væsentlig barriere visuelt såvel som fysisk.

   

  Øvrige ambitioner for projektet for en ny markedsplads har været at introducere nye funktioner og aktiviteter, som blandt andet kan tilgodese en ungegruppe, kombineret med det praktiske hensyn for parkering. Telemuren har en udover sine værdier som værk en primær funktion som afskærmning med enkelte opholdsmuligheder. En placering af Telemuren på Markedspladsen vil begrænse mulighederne betydelige for etablering af øvrige attraktive funktioner til ophold og leg, fordi pladsen i dag og fremad optages af mange p-pladser.

   

   

   

  Anlæg og anlægsøkonomisk vurdering

  Projektet for Markedspladsens omdannelse er færdigt og klar til anlæg med opstart i januar 2020. Entreprenøraftaler er også på plads. Ønskes projektet revideret, så Telemuren bliver en integreret del af det arkitektoniske udtryk for Markedspladsen, vil det medføre at der skal projekteres grundlæggende om. Det medfører udarbejdelse af nyt dispositionsforslag, hovedprojekt og nyt udbudsmateriale som grundlag for entreprenørydelserne. Omkostningsniveauet hertil vurderes at være omkring 0,6 mio. kr.

  Omprojektering vil medføre forskydning af tidsplanen med mellem 3-6 måneder, hvilket bringer usikkerhed om hvorvidt udbetaling af statens puljerefusion på 0,7 mio. kr. godkendes, da tidsfristen for brug af refusionsmidlerne overskrides.

  Det må forventes, at såvel rådgivere som entreprenør vil søge kompensation for tab af aftalte ydelser med henvisning til de almindelige betingelser og branchevilkår. Størrelsen af kompensation vil bero på forhandling og være betydelig.

   

   

  Anbefaling

  Ud fra et planlægningsmæssigt og arkitektonisk perspektiv, vil Telemuren på Markedspladsen blive en væsentlig barirre fysisk såvel som visuelt uden materialemæssig- og arkitektonisk sammenhæng til de øvrige pladser og strøg, som fremad skal karakterisere Fremtidens Aabenraa. Ud fra et anlægsøkonomisk perspektiv, vil Telemuren på Markedspladsen have betydelig økonomiske konsekvenser.

   

  Forvaltningen finder det uhensigtsmæssigt at placere Telemuren på Markedspladsen, med baggrund i de ovenstående pointer.

   

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Telemuren ikke placeres på Markedspladsen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-12-2019

  Godkendt.