Beslutningsprotokol

onsdag den 15. januar 2020 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger: Afbud: Kurt Andresen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Kultur- og Fritidsudvalget
   onsdag den 15. januar 2020 kl. 16.00

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-01-2020

  Godkendt, idet punkt 3 fremrykkes til punkt 1.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Rollefordeling til nytårstræf
  • DBU kommunemøde den 11. marts
  • Godkendelse af Dialogforaenes nye samarbejdsaftaler
  • Møde i Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg, 15. november 2019
  • Møde med Sønderborg Kommune om Regionalt Spillested

  Økonomi og afledt drift

   

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-01-2020

  • Organisationsændring
  • Bibliotekspolitisk topmøde 16.-17. april
  • Bruger- og bestyrelsesmøde i Arena Aabenraa
  • Opstart på Genforeningsåret
  • Støtte fra Kulturministeriet til Museum Sønderjyllands magasinbyggeri i Brunde

   

   

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/59837, Sagsinitialer: jpet

  Sagsfremstilling

  Orientering om nye regler for tilladelser til arrangementer såsom ringridning, dyrskuer, markeder herunder opsætning af telte og andre transportable konstruktioner.

   

  En medarbejder fra forvaltningen orienterer.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019

  Udsat.

   

  Christian Pedersen-Panbo og Signe Bekker Dhiman deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-01-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

   

   

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3719, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget træffe beslutning vedrørende krav til ekstern revision og afskrivningsprincipper for selvejende haller.

   

  En af anbefalingerne fra idrætsfacilitetsanalysen var harmonisering af principper for aflæggelse af regnskaber for hallerne.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 11. september 2017 en sag vedrørende krav om ekstern revision og besluttede at udsætte sagen.

   

  Forslag til krav til ekstern revision

   

  I modsætning til alle øvrige tilskudsområder under Kultur- og Fritidsudvalget har praksis hidtil været, at Aabenraa Kommune ikke stillede krav om ekstern revision for de selvejende hallers regnskaber. Ud af de ti selvejende haller har de fire haller folkevalgt revision.

   

  For folkeoplysningsområdet stilles der i revisionsvejledningen i foreningshåndbogen for folkeoplysningsområdet godkendt den 17. september 2019 krav om ekstern revision for tilskud til foreninger over 0,300 mio.kr. Grundlaget for fastsættelse af denne grænse er godkendt den 30. januar 2008 i Byrådet.

   

  I retningslinjer for økonomisk tilsyn med eksterne tilskud og underskudsgarantier til selvejende institutioner, fonde, foreninger m.v. udenfor folkeoplysningsloven godkendt den 3. februar 2014 af Kultur- og Fritidsudvalget, er der krav om registreret eller statsautoriseret revisor for tilskud over 0,100 mio.kr.

   

  Forvaltningen anbefaler, at der skal ske revision af de selvejende hallers regnskaber af en registreret eller statsautoriseret revisor for tilskud over 0,500 mio.kr. med virkning fra regnskabsår 2021, for at sidestille dem med andre tilskudsmodtagere indenfor kultur- og fritidsområdet. Dette skønnes at udløse en ekstraudgift på mellem 0,012 og 0,026 mio.kr. årligt til de haller, som har folkevalgt revision.

   

  Regnskabspraksis

   

  De selvejende hallers regnskaber skal opfylde kravene til regnskabsaflæggelse for haller med ekstern revision.

   

  Kravene er følgende:

   

  • Alle kommunale tilskud skal fremgå særskilt i regnskabet på hvert enkelt område
  • Hallens indtægter opdeles i foreningernes egenbetaling, halleje i øvrigt, husleje, café, udlejning af udstyr/materiel og øvrige indtægter
  • Energiudgifter varme, el og vand skal kunne aflæses særskilt i regnskabet
  • Årets resultat før afskrivning skal fremgå i regnskabet
  • Forenings- og skoleaktivitetstimer skal kunne aflæses under bemærkninger til regnskabet

   

  Denne praksis giver mulighed for enkelt at sammenligne udgifts- og indtægtsniveauer på tværs af institutionerne og anbefales fastholdt.

   

  Forslag til principper for afskrivning

   

  I forbindelse med tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter blev der drøftet principper for afskrivning i hallernes regnskaber.

   

  Forvaltningen har undersøgt afskrivningsprincipperne i de selvejende haller, samt Aabenraa Kommunes afskrivningstider i henhold til regnskabspraksis af 7. juni 2007, se bilag.

   

  Hovedparten af hallerne afskriver i deres regnskaber, men efter forskellige principper.

   

  Forvaltningen anbefaler,

   

  at de haller der allerede afskriver ikke får krav om at ændre til den kommunale praksis i forhold til eksisterende aktiver og

  at de kommunale afskrivningsregler følges af alle fra 2021 ved nye anlæg og større investeringer.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Lovgrundlag

   

   

  Høring/udtalelse

  De selvejende haller er i forbindelse med de årlige dialogmøder i september måned 2019 blevet orienteret om forslaget til ekstern revision for tilskud over 0,500 mio.kr.

   

  Hallerne med folkevalgt revision generelle holdning var, at indførsel af ekstern revision vil blot belaste budgettet yderligere og de synes, at den nuværende ordning fungerer fint.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der skal ske revision af de selvejende hallers regnskaber af en registreret eller statsautoriseret revisor for tilskud over 0,500 mio.kr. med virkning fra regnskabsåret 2021,

  at udgiften til ekstern revision fra regnskabsår 2021 afholdes af den enkelte institution, og

  at kommunens afskrivningsprincipper gælder for investeringer fra 2021 og frem.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-01-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/10589, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til en 1-årig forlængelse af aftalen med Sønderjyllandshallen om indkøb af gratisdage i 2021.

   

  Der er i 2015 indgået aftale mellem Sønderjyllandshallen og Aabenraa Kommune om, at hallen årlig stiller 36 gratisdage til en værdi af 0,015 mio. kr. pr. stk. til rådighed i perioden 2016-2018.

   

  Aftalen er forlænget af Kultur- og Fritidsudvalget to gange i 2019 og 2020.

   

  Af de 36 dage i aftalen stilles 10 dage hvert år til rådighed for Teater i Aabenraa og seks dage stilles til rådighed for Sønderjyllands Symfoniorkester.

   

  Øvrige aktører kan ansøge om en gratisdag til afholdelse af kultureller arrangementer uden kommercielt sigte, som er åbne for alle evt. inden for en bestemt målgruppe (unge, ældre etc.).

   

  Aftalen omfatter desuden 14 udstillingsdage til Grænselandsudstillingen til en samlet pris på 0,053 mio. kr.. Grænselandsudstillingen var indtil 2016 omfattet af en separat fast aftale.

   

  Aftalen fremskrives hvert år og er i:

  2019 = 0,631 mio. kr.

  2020 = ca. 0,641 mio. kr.

  2021 = ca. 0,652 mio. kr.

   

  Af hensyn til booking og planlægning, er der givet tilsagn til Teater i Aabenraa om, at de kan tegne kontrakter for sæsonen 2020-2021, og dermed også om at der stilles gratisdage til rådighed for dem.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 2. maj 2018 at fastholde muligheden for at omdisponere udvalgets samlede økonomi, ved ikke at indgå nye flerårige økonomiske aftaler. Forvaltningen foreslår derfor, at aftalen med Sønderjyllandshallen forlænges med ét år (2021).

   

  Sønderjyllandshallen har udtrykt at den er enig i en sådan forlængelse.

   

  Såfremt aftalen godkendes skal denne genforhandles i 3. kvartal 2020.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at den nuværende aftale med Sønderjyllandshallen forlænges til og med 2021.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-01-2020

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/62592, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til forslag til nyt kommissorium for Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg og forslag til ny samarbejdsaftale mellem de fire sønderjyske kommuner, idet de nye dokumenter giver Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg kompetence til at udmønte den nye pulje ”Sønderjysk Kulturudviklingspulje”.

   

  Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg besluttede på deres møde den 1. oktober 2018 at ansøge de fire sønderjyske kulturudvalg om tilskud til oprettelse af en fælles sønderjysk kulturudviklingspulje på sammenlagt 0,5 mio. kr. fra og med 2020. Ansøgningen om tilskud til puljen er blevet godkendt i alle fire kommune kultur- og fritidsudvalg. Den nye pulje forvaltes af Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg.

   

  Dette betyder, at der fra 2020 er stillet midler fra de fire sønderjyske kommuners Kultur- og Fritidsudvalg til rådighed for en fælles sønderjysk udviklingspulje på 0,5 mio kr. Udgiften til fællespuljen på i alt 0,5 mio. kr. pr. år fordeles mellem kommunerne ud fra folketal. Aabenraa Kommunes andel heraf er 0,130 mio. kr., svarende til 26% af det samlede beløb.

   

  For at Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg kan forvalte den nye Sønderjyske Kulturudviklingspulje skal det nuværende kommissorium for udvalget og samarbejdsaftalen mellem de fire sønderjyske kommuner, begge gældende for perioden 2017-2020, ændres.

   

  Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg har ikke i det gældende kommissorium og samarbejdsaftale nogen formel beslutningskompetence og kan heller ikke udmønte andre puljer end Fælles Sønderjyske Anliggender. (Se det gældende kommissorium og samarbejdsaftale for Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg i bilaget).

   

  For at sikre en dynamisk udmøntning af midlerne i Sønderjysk Kulturudviklingspulje foreslår Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg at erstatte det nuværende kommissorium og den nuværende samarbejdsaftale med en ny samarbejdsaftale og et nyt kommissorium, der giver Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg kompetence til at udmønte Sønderjysk Kulturudviklingspulje.

   

  Forvaltningen anbefaler, at forslaget til ny samarbejdsaftale og nyt kommissorium godkendes og løber i resten af den nuværende byrådsperiode (i perioden 2020-2021). Derudover anbefaler Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg, at kommende samarbejdsaftaler og kommissorier altid følger byrådsperioderne. På den måde understøttes sammenhængen mellem de valgte politikeres valgperiode og den gældende kultur- og fritidspolitik i kommunerne.

   

  Ændringer i forhold til gældende samarbejdsaftale og kommissorium er markeret med gult i bilagene.

   

  Kommissoriet er godkendt i hver af de sønderjyske kommuner således:

   

  Haderslev: 3. december 2019

  Tønder: 5. december 2019

  Sønderborg: 5. december 2019

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til nyt kommissorium for Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg, gældende for perioden 2020-2021 godkendes, og

  at forslag til ny samarbejdsaftale mellem de fire sønderjyske kommuner, gældende for perioden 2020-2021 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-01-2020

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/62592, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget evaluere Fællesmøde 2019 for Kultur- og Fritidsudvalgene i de fire sønderjyske kommuner.

   

  Den 15. november 2019 blev Fællesmøde 2019 for Kultur- og Fritidsudvalgene i de fire sønderjyske kommuner afholdt på Kiers Gaard ved Højer. Det samlede program for fællesmødet ses i bilaget.

   

  På fællesmødet var der oplæg ved Niels Righolt, CEO ved Center for Interkultur om ”Kultur til flere - Om samarbejde og kultur med et publikumsfokus” (se bilag).

   

  Derefter blev der afviklet en workshop, der tog udgangspunkt i det kreative potentiale i Sønderjylland med udgangspunkt i de fælles sønderjyske temaer, der kom frem på Fællesmøde 2018, afholdt 23. november 2018 i Frøslevlejren; Musik, film, teater og kulturel infrastruktur.

   

  En opsamling på mødets workshop vil blive præsenteret på Kulturkoordinationsudvalgets møde den 13. marts 2020 og efterfølgende i de fire lokale Kultur- og Fritidsudvalg.

   

  Der er lagt op til, at fællesmødet gentages i 2020. Det er derfor hensigtsmæssigt at udvalget evaluerer Fællesmøde 2019, så administrationen kan vurdere, om der skal ændres på formen, indholdet eller andet til Fællesmøde 2020.

   

  Evalueringen kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

   

  • Skal fællesmødet beholde sin nuværende form, eller skal der ændres på opbygningen af indholdet i programmet?
  • Er tidsrammen for fællesmødet passende? Er der nok tid til oplæg, workshop, debat og netværk?
  • Er der nogle særlige emner, som udvalget ønsker skal tages op på et kommende fællesmøde?
  • Er placeringen af mødet optimal – både tidsmæssigt (at det er en fredag eftermiddag) og geografisk (at det flyttes fra kommune til kommune)?

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  De fire sønderjyske kommuner har hver bevilget 0,010 mio. kr. til dækning af udgifter til Fællesmøde 2019, som dermed har et samlet budget på 0,040 mio. kr.

   

  Der forventes udgifter for 0,020 mio. kr. Aabenraa Kommune dækker 25% af den endelige udgift til mødet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller

  at forvaltningens forslag til evaluering af Fællesmødet godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-01-2020

  Godkendt med bemærkning om øget fokus på politisk dialog og netværksdannelse.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36487, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget prioritere projekter for 2020 vedrørende

  vedligeholdelsesmæssige helhedsplaner for idrætsfaciliteter.

   

  Da Kultur- og Fritidsudvalget den 28. maj 2019 prioriterede ”Halpuljen for større og mindre opgaver” for 2019-2021, besluttede udvalget, at projekter i 2020 og 2021 alene var vejledende, da der i prioriteringsfasen for 2020 kunne komme andre projekter, som ville kræve større opmærksomhed end dem, der p.t. er prioriteret.

   

  Ansøgningerne for 2020 er i lighed med 2019 udarbejdet med udgangspunkt i kriterier for vedligeholdelsesmæssige helhedsplaner godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 26. februar 2019.

   

  De idrætsfaciliteter, som på udvalgsmødet den 28. maj 2019 fik prioriteret projekter for 2020, havde frem til 30. november 2019 haft mulighed for at revidere deres projekt med henblik på at vurdere, om forudsætningerne havde ændret sig væsentligt.

   

  Alle idrætsfaciliteter har ligeledes haft mulighed for at indsende projekter, hvis der efter prioriteringen tilbage i maj 2019 er opstået en akut situation, som i givet fald bevirker, at Kultur- og Fritidsudvalget burde revurdere den samlede prioritering for 2020.

   

  Der er indkommet 4 ansøgninger til Akutpuljen for 2020:

   

  • Dræning af boldbaner
  • Optimering af varmeanlæg
  • Udskiftning af klordoseringsanlæg
  • Udendørs vaskeanlæg til fodtøj, m.m.

   

  Forvaltningen gør opmærksom på, at Aabenraa Fritidsråds ”Anlægspulje” på 0,200 mio. kr. i 2018 og 2019 har været finansieret af en ekstraordinær anlægsbevilling.

   

  Indtil 2017 blev Fritidsrådets Anlægspulje finansieret af puljer til haller og mindre opgaver, som blev afsat hvert år ved budgetlægningen.

   

  For 2020 var det ikke muligt at fremme anlægsønsker, hvorfor der ikke er afsat midler til en pulje i 2020. Forvaltningen lægger ikke op til at Aabenraa Fritidsråds ”Anlægspulje” for 2020 prioriteres indenfor rammen af helhedsplaner for idrætsfaciliteter, hvilket ville forudsætte en genbehandling i Byrådet i forhold til frigivelsen.

   

  I stedet anbefaler forvaltningen at finansieringen findes via en omprioritering indenfor Kultur- og Fritidsrådets driftsbudget 2020.

   

  De anbefalede projekter fremgår af vedhæftede notat.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i 2020 et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til ”Halpuljen til mindre opgaver”, som blev frigivet ved budgetvedtagelsen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at anbefalingerne jævnfør notatet om projekter for 2020 vedrørende vedligeholdelsesmæssige helhedsplaner godkendes, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til ”Halpuljen til mindre opgaver”,

  at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte projekter finansieret af Akutpuljen, og

  at Aabenraa Fritidsråds ”Anlægspulje” finansieres indenfor Kultur- og Fritidsrådets driftsramme i 2020.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-01-2020

  Godkendt, idet følgende projekter dermed iværksættes:

  • Grænsehallerne - Udskiftning af brusere i omklædningsfaciliteter
  • Kliplevhallen - Isolering af nordgavl og udskiftning af porte
  • Arena Aabenraa - Renovering af omklædnings- og toiletfaciliteter ved hal 3
  • Kliplevhallen - Renovering af 5 stk. omklædningsrum
  • Tinglev Fritidscenter - Renovering af toiletter i mellemgang mellem skole og hal
  • Klordoseringsanlæg i Bov Svømmehal

   

   

  Afbud: Kurt Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/55086, Sagsinitialer: lfi
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39407, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om status vedrørende etablering af en Told- og Skatteudstilling på Museum Oldemorstoft i Bov.

   

  I 2017 tilkendegav Aabenraa Kommune overfor Komitéen til en samlet bevarelse af Told- og Skattemuseet, at kommunen ville overtage genstandene fra det nedlagte told- og skattemuseum, som lå på Langelinje i København. Genstandene skulle efterfølgende indgå i samlingen på Museum Oldemorstoft i Bov. Der blev udarbejdet et etableringsbudget på 2,750 mio. kr. og aftalen var, at Komitéen skulle søge de nødvendige økonomiske midler til etablering af en permanent udstilling på Oldemorstoft.

   

  Komitéen fik i 2018 afslag på hovedansøgningen til en fond. I 2019 besluttede Komitéen at revidere etableringsbudgettet i håb om at kunne opnå den nødvendige støtte ved andre fonde til etablering af en ny permanent udstilling. Bl.a. har Komitéen reduceret etableringsbudgettet med lønudgifter og investering i eksempelvis audio visuel og interaktiv formidling. Disse investeringer udskydes til senere enkeltprojekter, som søges fondsfinansieret.

   

  Efterfølgende har en fond bevilget 0,200 mio. kr. om året i tre år, på betingelse af yderligere fondsfinansiering.

   

  Der er i budget 2020 afsat yderligere tilskud fra Aabenraa Kommune på 0,250 mio. kr. Dette åbner mulighed for at finansiere lønomkostninger til en projektmedarbejder, udenom etableringsbudgettet. Derved er etableringsbudgettet samlet set beskåret fra 2,750 mio. kr. til 0,900 mio. kr.

   

  Forvaltningen vurderer, at fondsansøgninger uden lønandel vil have bedre muligheder for at opnå tilsagn. Derfor er Komitéen nu i gang med en fornyet fundraisingsindsats. Målet er at etablere en ny permanent udstilling, så snart de sidste midler er til stede i 2020-2021.

   

  Opnår Komitéen først tilsagn om fondsstøtte til hele etableringsbudgettet sidst i 2020 eller i 2021, vil det først være muligt at igangsætte opbygningen af en egentlig told- og skatteudstilling i 2021.

   

  I 2020 etableres en mindre særudstilling med genstande fra Told- og Skattemuseets samling, hvor det naturligt nok er den nuværende grænse, der sættes fokus og perspektiver på.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-01-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/50373, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om Børneteaterudvalgets fordeling af midlerne i Børneteaterpuljen for 2020.

   

  Aabenraa Kommunes Børneteaterudvalg er sammensat af lærere, pædagoger og konsulenter som fagligt dækker alle aldersgrupper i skoler og dagtilbud.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 1. maj 2019 nye kriterier for fordeling af midlerne i børneteaterpuljen. På baggrund af disse kriterier har Børneteaterudvalget fordelt midler for 2020. 

   

  Børneteaterudvalget har 28. oktober 2019 behandlet 42 indkomne ansøgninger fra skoler og dagtilbud om tilskud til børneteater for 2020.

   

  Antallet af ansøgningerne fordeler sig således mellem institutionerne:

  21 skoler

  16 børnehaver

  1 vuggestue

  3 øvrige

   

  Udover midler til teaterforestillinger afsættes årligt midler til Børneteaterudvalgets deltagelse i Teatercentrums årlige børneteaterfestival Aprilfestivallen.

  På festivallen opnås kendskab til aktuelle forestillinger, så Børneteaterudvalget kan rådgive og vejlede skoler, dagtilbud og andre arrangører om valg af forestillinger.

  I 2020 afholdes Aprilfestivallen i Holbæk Kommune.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Børneteaterpuljen er i 2020 på 0,453 mio. kr.
  Der er sammenlagt ansøgt om 0,496 mio. kr.

   

  Statens Kunstråd yder 50 % refusion til teaterforestillinger, der er godkendt af Teatercentrum.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-01-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/22893, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om placering af institutionen Nygadebygningerne under den nye fælles organisation Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen 26. november 2019 og udsatte den med henblik på at få overblik over ejerforholdene til bygningsmassen i Nygadeområdet.

   

  Ønsket om at placere institutionen Nygadebygningerne under Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse er begrundet i ønsket om at skabe større fleksibilitet og mindre sårbarhed i opgaveløsningen på det tekniske servicelederområde i forhold til de forskellige matrikler på kulturområdet. Ideen er opstået som en afledt konsekvens af, at Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse har behov for større fleksibilitet i og med de har fået ansvaret for flere matrikler.

   

  Institutionen Nygadebygningerne servicerer i dag Nygade 21, som huser Musikskolen, og NygadeHuset i Nygade 23A.

   

  Institutionen Nygadebygningerne fastholdes og har derfor særskilt virksomhedsaftale og økonomi. Ansvaret og ledelsen af Institutionen Nygadebygningerne overdrages til bibliotekslederen, mens servicelederen fortsat har opgaveledelsen af medarbejdere tilknyttet institutionen Nygadebygningerne.

   

  I forhold til bygningsmassen godkendte Økonomiudvalget i henhold til retningslinjer for overdragelse af kommunale ejendomme mellem udvalg den 22. august 2018 overdragelse af bygningerne Nygade 23B-C og Nygade 23D fra Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget. Det drejer sig om de bygninger, som indeholdte Ung i Aabenraa (10. Aabenraa og Ungdomsskolen). Overdragelsen er afledt af, at Ung i Aabenraa flyttede ud den 1. august 2018 og Hjemmeplejen flytter ind i de ledige kommunale bygninger i januar 2020.

   

  Servicelederen vil fortsat være ansvarlig for bygningsvedligeholdelse og reparationer i de dele af Nygadebygningerne, der er placeret under Kultur- og Fritidsudvalget. Når Hjemmeplejen flytter ind, vil der eventuelt indgås aftale om, at institutionen Nygadebygningerne ligeledes servicerer deres bygninger.

   

  Etablering af ny organisering træder i kraft 1. februar 2020.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Høring/udtalelse

  Organisationsjusteringen har været forelagt på et MED-møde for Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse den 14. november 2019 samt et personalemøde med MED-status for Nygadebygningerne den 6. november 2019. Begge institutioners personale tilkendegiver, at de bakker op om justeringen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2019

  Udsat.

   

  Christian Pedersen-Panbo og Signe Bekker Dhiman deltog ikke i behandlingen af punktet.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-01-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Kurt Andresen.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-01-2020

  • Organisationsændring i Kultur & Fritid

   

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Kurt Andresen.