Beslutningsprotokol

tirsdag den 28. januar 2020 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Kultur- og Fritidsudvalget
   tirsdag den 28. januar 2020 kl. 16.00

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-01-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • .

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-01-2020

  Der blev orienteret om følgende:

  • Evaluering af nytårstræf
  • Kransenedlæggelse ved mindesmærke på grænsen
  • Deltagelse i Biblioteksforbundets årsmøde
  • Præsentation af ny fritidsteamleder og sammenhængen med Aktiv Aabenraa

   

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/1305, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om handleplaner og indsatsområder for Biblioteker og Borgerhuse af lederen for institutionen.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-01-2020

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63086, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal frigivelse af afsatte midler til levetidsforlængende foranstaltninger i svømmehalsbygningen ved Arena Aabenraa godkendes. Samtidig ønskes anlægsmidler til opstart af en proces for kortlægning af de muligheder og svømmehalsfunktioner, som ønskes i en ny svømmehal fremrykket.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv ønsker at igangsætte inddragelse og undersøgelser, der kan være med til at danne grundlaget for fremtidens svømmehal ved Arena Aabenraa. Baggrunden for at påbegynde dialog og inddragelse skal ses i sammenhæng med, at Aabenraa Kommune indgår som case-kommune i et samarbejde om analyse af danskernes svømme- og vandkultur, hvor der ligeledes er fokus på bæredygtighed og energioptimering af svømmehaller. Erfaringerne herfra ønskes inddraget som et aktiv i planlægningen for, hvordan en ny svømmehal realiseres. Til at kunne igangsætte proces og forarbejder forud for byggeriet ønskes 1 mio. kr. frigivet.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at det af hensyn til svømmehallens tilstand er nødvendigt at få startet processen med inddragelse og undersøgelse hurtigst muligt.

   

  Case-kommune i analyse af faciliteter til danskernes svømme- og vandkultur

  Samarbejdspartnerne på analysen er Lokale- og Anlægsfonden, Dansk Svømmeunion og Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Analysen gennemføres i 2020-21. Størstedelen af analysen gennemføres af Idrættens Analyseinstitut samt samarbejdspartnere fra Norges Tekniske Universitet (SIAT/NTNU). For Aabenraa Kommunes vedkommende dækker analysen over en helhedsplan, der skal udarbejdes, inddragelsesprocesser i forbindelse med udarbejdelse af forslag til udvalgte moderniseringsprojekter samt anbefalinger til den fremtidige drift og økonomi med fokus på bæredygtighed, energioptimering og ventilation. Det er derfor nærliggende at se arbejdet med en ny svømmehal som en del af analysearbejdet, og efterfølgende drage nytte af resultaterne til et kommende ideoplæg og byggeprogram.

   

  Der er på anlægsbudgettet afsat 0,666 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021 til levetidsforlængende foranstaltninger på driften af svømmehallen. Disse midler ønskes frigivet med henblik på at dække omkostninger til fortsat sikring af bygningskonstruktion og installationer.

   

  Der er i 2022 afsat 20 mio. kr. og i 2023 afsat 30 mio. kr. til byggeri.

  Det foreslås, at der fremrykkes 1. mio. kr. fra 2022 til 2020 til at kunne påbegynde proces, planlægning og forarbejde forud for byggeri.

   

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2020-2023 afsat 0,666 mio. kr. i årene 2020 og 2021. Disse midler anvises til levetidsforlængende formål.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,332 mio. kr. til projektet ”Udskiftning af svømmehalsbygning ved Arena Aabenraa”, som finansieres af rådighedsbeløbene på investeringsoversigten 2020 og 2021, der frigives, og

  at der gives et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2020 til projektet ”Udskiftning af svømmehalsbygning ved Arena Aabenraa”, finansieret ved fremrykning af rådighedsbeløb fra 2022, som frigives.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-01-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

  Sagen sendes tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget.

  Supplerende sagsfremstilling

  Staben har bemærket, at Kultur- og Fritidsudvalget skal kompensere for fremrykningen af tillægget til rådighedsbeløbet og anlægsbevillingen på 1 mio. kr. ved at lave en omprioritering af anlægsprojekterne på investeringsoversigten. Kultur- og Fritidsudvalget har mulighed for at omprioritere rådighedsbeløb inden for de vedtagne anlægsbevillinger.

   

  Forvaltningen foreslår, at rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. til Multibane i Hjordkær udsættes fra 2020 til 2021. Hermed frigøres 1,0 mio. kr. i 2020, som kan anvendes til ”Udskiftning af svømmehalsbygning ved Arena Aabenraa”.

   

  Initiativtagerne bag multibaneprojektet i Hjordkær er i dialog med forvaltningen om projektet, og det er aftalt, at initiativtagerne skal arbejde videre med at opfylde finansieringsplanen blandt andet via fondsfinansiering. Fundraising tager tid, hvorfor det er meget sandsynligt, at initiativtagerne først har finansieringen og myndighedsbehandlingen på plads ved udgangen af 2020. Derfor kan projektet sandsynligvis tidligst påbegyndes i 2021. Såfremt initiativtagerne bag multibanen bliver klar i 2021, findes pengene ved endnu en omprioritering indenfor rådighedsbeløbet for de vedtagne anlægsbevillinger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  At den foreslåede omprioritering godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/966, Sagsinitialer: ASMF

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget træffe beslutning vedrørende en revideret projektansøgning fra Padborg Friluftsscene til Genforeningspuljens 3. frist, modtaget af forvaltningen den 22. december 2019.

   

  26. november 2019 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at bevilge Padborg Friluftsscene et samlet tilskud på 0,010 mio. kr. Tilskuddet bestod af 0,006 mio. kr. bevilget fra Genforeningspuljen med et yderligere tilskud fra Eventpuljen på 0,003 mio. kr.

   

  22. december 2019 underrettede Padborg Friluftsscene forvaltningen om, at deres Genforeningsevent m. kaffebord tværs over den dansk/tyske grænse 19.-20. juni 2020 måtte aflyses. Padborg Friluftsscene begrunder aflysningen med, at deres tyske samarbejdspartnere ikke har kunnet finde flertal til et arrangement over grænsen efter opsætningen af det danske vildsvinehegn.

   

  Efterfølgende har Padborg Friluftsscene rykket den danske del af eventen, satireoptræden med blandt andet gruppen Rødkål og Sauerkraut, samt et tysk sketchshow til 24. juni 2020. Deres tyske samarbejdspartnere har ligeledes rykket deres event, en dansk/tysk jazzaften i Niehuus til 17. maj 2020. Padborg Friluftsscene ansøger om at anvende det tidligere bevilgede tilskud på 0,010 mio. kr. til afholdelsen af arrangementet i Padborg d. 24. juni 2020.

   

  Efter aftale med forvaltningen eftersender Padborg Friluftsscene en revideret projektbeskrivelse til bedømmelse af Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Lovgrundlag

   

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Padborg Friluftsscene gives tilsagn om at beholde det bevilgede tilskud på 0,010 mio. kr. mod den klausul, at tilskuddet anvendes til Friluftsscenens eget Genforeningsarrangement 24. juni 2020.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-01-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63712, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

   

   

   

   

   

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til en ansøgning fra Aabenraa Lokal TV (ALTV) om yderligere driftstilskud.

   

  Aabenraa Lokal TV producere lokalt forankrede udsendelser, som vises på ALTV’s hjemmeside og på YouTube. Herudover samarbejder ALTV med DKSyd, som er hjemmehørende i Sønderborg og driver lokal og regional TV-virksomhed med et programindhold i overensstemmelse med gældende sendetilladelse og lovgivning om radio- og TV-virksomhed.

   

  ALTV udarbejder en del indslag, som vises på denne kanal under navnet DKSyd, Aabenraa. Nogle af disse udsendelser bliver senere vist på ALTV´s hjemmeside.

   

  ALTV søger om at få deres tilskud for 2020 og 2021 forøget med 0,050 mio. kr. Dels til finansiering af udgifter i forbindelse med produktionen (0,030 mio. kr.), dels til leje af yderligere et lokale til studieoptagelser (0,020 mio. kr.). Foreningen modtager et årligt tilskud på 0,025 mio. kr., og vil, hvis der bevilliges et ekstraordinært tilskud, modtage et samlet tilskud på 0,075 mio. kr. i 2020 og 2021.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlende den 25. juni 2019 en lignende ansøgning fra ALTV og gav afslag. Udvalget besluttede dog at forhøje tilskuddet i 2019 med en engangsbevilling på 5.500 kr. til indkøb af hardware og software. Tilskuddet i 2019 udgjorde i alt 0,031 mio. kr.

   

  Der er i Kultur- og Fritidsudvalgets budget ikke afsat yderligere midler til at fremme produktion af lokal-TV. Et ekstra tilskud på 0,050 mio. kr. i 2020 og 2021 skal prioriteres indenfor udvalgets eksisterende budgetramme.

   

  Ansøgningen vedrører 2020 og 2021. ALTV tilkendegiver, at der vil være et varigt behov for løft af det faste tilskud til Aabenraa Lokal TV på 0,050 mio. kr. årligt, da foreningens økonomi i 2019 ikke kunne løfte disse driftsudgifter og foreningen heller ikke kan fremlægge en plan for, hvordan de fremover vil kunne finansiere udgiften.

   

  Forvaltningen ser følgende muligheder:

   

  Mulighed 1

  at der gives afslag med begrundelsen om, at udvalget ikke ønsker at omprioritere økonomiske midler i budget 2020 og fremefter til at indgå nye eller udvide eksisterende aftaler om tilskud.

   

  Mulighed 2

  at der i 2020 og 2021 gives tilsagn om forøgelse af det faste tilskud med 0,050 mio. kr. finansieret via en omprioritering af området Kultur & Fritid.

   

  Mulighed 3

  at der ikke gives tilskud i 2020, og at ansøgningen om yderligere driftstilskud tages op i forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets budgetlægning for 2021-2024.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Lovgrundlag

   

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag 1 vælges og der gives afslag med begrundelsen om, at udvalget ikke ønsker at omprioritere økonomiske midler i budget 2020 og fremefter til at indgå nye eller udvide eksisterende aftaler om tilskud.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-01-2020

  Drøftet og udsat med henblik på afholdelse af møde.

   

  Supplerende sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget drøftede ansøgningen fra Aabenraa Lokal TV den 28. januar 2020 og besluttede at udsætte sagen. Udvalget besøger ALTV forud for det ordinære udvalgsmøde den 11. marts 2020.

   

  Forvaltningen har udarbejdet et supplerende notat, som belyser foreningens aktiviteter samt seernes kendskab til Aabenraa Lokal TV. Analysen viser, at der er et begrænset kendskab til Aabenraa Lokal TV’s udsendelser og alene én udsendelse i 2019 på YouTube, hvor Dronningen hilser på ringridderoptog i Gråsten, havde over 300 visninger. Foreningen har ligeledes få aktive medlemmer og opnåede i 2014 ikke tilladelse fra Radio- og TV-nævnet til at sende tv i region Syd i medfør af bekendtgørelse om ikkekommercielt tv.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2020

  Udsat, i det forvaltningen pålægges at undersøge på hvilke betingelser et tilskud kan ydes, og på hvilke betingelser det tilstødende lokale kan stilles til rådighed.

   

  Supplerende sagsfremstilling

  Det er afklaret, at Aabenraa Lokal TV ikke kan råde over det ekstra lokale uden betaling, hvorfor foreningen fastholder ansøgning på 0,050 mio. kr.

   

  Forvaltningen har været i dialog med Aabenraa Lokal TV, som har udarbejdet en forretningsplan, der beskriver en ønsket udvikling for perioden 2020-2024. Målsætningen i forretningsplanen er, at Aabenraa Lokal TV kan opnå kapacitet til at kunne søge sendetilladelse  hos Slots- og Kulturstyrelsen i 3. kvartalt 2024 med henblik på at opnå økonomisk tilsagn fra Mediesekretariatet i en femårig periode fra og med 2025.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 15. april 2020 to kategorier for tilskud til kulturområdet: driftstilskud og aftalebaserede aktiviteter. Under forudsætning for udvalgets godkendelse af et yderligere tilskud, vil der på den baggrund kunne indgås et aftalte om en  aftalebaseret aktivitet.

   

  Såfremt udvalgt er positiv i forhold til en fremtidig bevilling, anbefaler forvaltningen, at der indgås en aftale med indhold jf. bilag. Alternativt at forvaltningen bemyndiges til at færdiggøre aftalen med Aabenraa Lokal TV ud fra det indhold, der er beskrevet i forslaget om tilskud til aftalebaseret aktivitetstilskud.

   

  Forslag til aftalebaserede aktiviteter er i proces.

   

  Forretningsplanen indebærer, at forvaltningen under inddragelse af faglig rådgivning vurderer, om Aabenraa Lokal TV ved årsskiftet 2022-2023 vil have kapacitet til at kunne søge og opnå sendetilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen i 3. kvartalt 2024. Denne vurdering vil indgå i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetlægning for 2024-2027, der finder sted i 2023.

   

  Hovedpunkterne i en aftalen indeholder følgende emner:

   

  • Udvikling i antal medlemmer
  • Udvikling i antal sendetimer
  • Udvikling i anstallet af seere
  • Udvikling i antallet af aktive i redaktionen
  • Udvikling af aktivitet og følgeskab på sociale medier
  • Leverance af levende billeder i forbindelse med fejring af kultur- og fritidslivet mv.

   

  Forvaltningen anbefaler, at der med udgangspunkt i Aabenraa Lokal TV’s forretningsplan indgås et aftalebaseret aktivitetstilskud, der opjusterer det eksisterende tilskud i 2020 på 0,025 mio. kr. med 0,015 mio. kr. til i alt 0,040 mio. kr. og 0,030 mio. kr. til i alt 0,055 mio. kr. årligt i perioden 1. januar 2021-31. december 2024. 

   

  Foreningen skal selv finde finansiering af huslejen på 0,020 mio. kr. for leje af det ekstra lokale, eksempelvis via øget medlemskab, fonde og sponsorer jævnfør deres forretningsplan.

   

  Et yderligere tilskud på 0,030 mio. kr. vil skulle indgå som omprioritering i budgetlægningen for 2021-2024.

   

  Merudgiften på 0,015 mio. kr. i 2020 skal finansieres af området Kultur & Fritid.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der med udgangspunkt i Aabenraa Lokal TV’s forretningsplan indgås et aftalebaseret aktivitetstilskud, der opjusterer det eksisterende tilskud på 0,025 mio. kr. med 0,015 mio. kr. til 0,040 mio. kr. i perioden 1. juli 2020-31. december 2020 og 0,030 mio. kr. til i alt 0,055 mio. kr. årligt i perioden 1. januar 2021-31. december 2024,

  at der meddeles afslag til finansiering af huslejen på 0,020 mio. kr. for leje af det ekstra lokale,

  at merudgiften på 0,015 mio. kr. finansieres af området Kultur & Fritid i 2020, og

  at et yderligere tilskud på 0,030 mio. kr. indgår som omprioritering i budgetlægningen for 2021-2024.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13112, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  Der gives en orientering på mødet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-01-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-01-2020

  Godkendt.