Beslutningsprotokol

onsdag den 11. marts 2020 kl. 16:00

Mødested: Biblioteket
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget den 11. marts 2020. kl. 16.00

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2020

  Godkendt, idet punkt 23 flyttes til efter punkt 26.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Status på handicaptoilet ved Jacob Michelsens gård
  • Møde i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig den 22. januar 2020
  • Møde i Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg den 13. marts 2020
  • Aabenraa Live

   

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2020

  • Status ift. Covid19 og arrangementer
  • Bibliotekstopmødet er aflyst
  • Friluftsbad i Ravsted

   

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/132, Sagsinitialer: UV

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om en række udviklende tiltag i Elite Aabenraa samt de ændringer der i forbindelse med udviklingen er indarbejdet i virksomhedsaftalen for 2020.

   

  Elite Aabenraa har siden 2014 udviklet sig fra at arbejde med fem foreninger og 25 enkelte udøvere til nu at have 72 udøvere og seks foreninger.

   

  I 2020 arbejder Elite Aabenraa med følgende nye indsatser, der understøtter ambitionen om Stjerner at se op til i Kultur- og Fritidspolitikken:

  • Samarbejde med lokale foreninger om oprettelse af et Sportscollege, hvor der forventes at op til 40 talenter kan modtage yderligere støtte til at få en hverdag med ungdomsuddannelse og elitesport til at gå op
  • Oprettelse af et tilbud til unge talentfulde frivillige trænere
  • Etablering af et mere fast forankret samarbejde med folkeskolerne
  • Ibrugtagning af nyt kommunikationssystem, som letter kommunikationen mellem trænere, forældre, behandlere og Elite Aabenraa

   

  Elite Aabenraas virksomhedsaftale danner grundlag for hvilke målsætninger og aktiviteter, der igangsættes i løbet af året. Der er i 2020 foretaget en ændring, da to af målsætningerne ikke længere hænger sammen med udviklingen.

   

  Følgende målsætninger er ændret:

  ”Præsentere idrætsmæssige resultater er ændret” til ”Sikre at en større procentdel af de unge idrætsudøvere bibeholder motivationen og lysten til at dyrke sport på et højt niveau igennem deres ungdomsår”.

  Baggrunden for ændringen er, at Elite Aabenraa hovedsageligt arbejder med unge idrætstalenter i alderen 14-18 år. Ved at fokusere på resultater for denne målgruppe vil Elite Aabenraa bidrage til en tidlig specialisering. Dansk forskning viser at dette ikke er gavnligt for en langvarig udvikling imod seniorelite. Derfor er målsætningen ændret til nu at omhandle motivation og lysten til at yde det ekstra, som det kræver at være et talent.

  ”Inddrage det lokale erhvervsliv i forbindelse med understøttelsen af lokale idrætstalenter” er ændret til ”At der samarbejdes på tværs af institutioner, foreninger og erhvervsliv”.

  Elite Aabenraa har oplevet, at interessen fra det lokale erhvervsliv i forhold til direkte at støtte et kommunalt projekt ikke er særlig stor. Derimod er der stor interesse for at støtte det lokale idrætsliv. Formålet med målsætningen er derfor, at Elite Aabenraa faciliterer samarbejdet mellem foreninger, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.

   

  Eliteidrætskonsulenten deltager i behandlingen af punktet.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  I 2020 er der afsat 1,383 mio. kr. til Elite Aabenraa. Der er ansat en Eliteidrætskonsulent, samt en fysisk træner på ca. 12 timer om ugen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/54712, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om status på projekt ”Makerspaces i Aabenraa Kommune – både stationært og mobilt”.

   

  Et makerspace er et teknologisk værksted/laboratorium, der skal understøtte digitale kompetencer og teknologiforståelse hos børn, unge og øvrige brugere i kommunen. Projektet er forankret hos Aabenraa Biblioteker og Borgerhuse, og det stationære makerspace placeres fysisk i NygadeHuset. 

   

  Projektet bygger videre på erfaringer fra ”Sund Skole 2020”. Alle folke- og privatskoler i kommunen inviteres til at deltage i projektet. Ud fra motiverede ansøgninger udvælges to-tre folkeskoler og en friskole/ privatskole til at indgå i projektet omkring det det mobile makerspace. Der udvælges ligeledes to folke-/privat-/friskoler til at indgå i projektet omkring det stationære makerspace.

   

  Ved udvælgelsen af skolerne ses på geografisk beliggenhed, elevsammensætning, omfanget af teknologisk udstyr og erfaringer med teknologi, tilgængelige og teknisk velegnede lokaler både i- og udenfor skoletiden samt relationer til relevante parter i lokalsamfundet.

   

  Bylderup Skole medvirker i Undervisningsministeriets tre-årige forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen. Derfor bliver skolen en central aktør i projektet og primus motor i forhold til at udvikle det mobile makerspace i en klyngestruktur i den vestlige del af kommunen.

   

  Projektet organiseres med en styregruppe bestående af skolechefen, afdelingschefen for Kultur, Plan & Fritid, skoleleder for Bylderup Skole og Børnehus samt lederen af Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse.

   

  Projektgruppen vil bestå af medarbejdere fra de implicerede skoler, institutioner og Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse.

   

  Leder af Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse deltager i sagens behandling.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Økonomi og afledt drift

  Villum Fonden har bevilget 4.850 mio. kr. til Aabenraa Kommune. Derudover indgår en  egenfinansiering på kr. 0,300 mio. kr. finansieret via medarbejderresurser i hvert af projektårene 2020, 2021 og 2022.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/837, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på mødet den 18. februar behandlet scenarier til økonomiske

  rammevilkår for 2021.

  Den økonomiske situation taget i betragtning har Økonomiudvalget besluttet at der indarbejdes en rammereduktion på 1% af serviceudgifterne.

   

  Økonomiudvalget behandler på mødet den 3. marts forslaget til budgetproceduren for 2021-

  2024 samt udmelder en ramme til de stående udvalg for budget 2021-2024, der indeholder en

  reduktion af servicerammen på 1% ligeligt fordelt på udvalg jf. vedlagte bilag.

   

  1% rammereduktion af servicerammen

  Reduktionen udgør i alt 27 mio. kr. og fordeles ligeligt ud på alle udvalg.

  Reduktionen udmøntes af de stående udvalg og skal være indarbejdet i det budgetbidrag som

  udvalgene afleverer i juni.

  Øvrige udfordringer i udvalgets serviceramme håndteres parallelt hermed.

   

  For at give retning for forvaltningens videre arbejde med at komme med forslag til

  reduktioner, anbefales det, at udvalget drøfter om der er områder indenfor udvalgets

  serviceramme, som skal undtages for reduktioner.

   

  Det anbefales endvidere at udvalget som start på budgetlægningsprocessen drøfter om der er andre prioriteringer, ændringer eller input indenfor udvalgets ramme, som skal indgå i budgetlægningen.

   

  Der udarbejdes en tidsplan for budgetprocessen, der foreligges udvalget i april.

   

  Udvalget skal aflevere deres budgetbidrag senest den 5. juni.

  Økonomi og afledt drift

  Kultur- og Fritidsudvalgets serviceramme fremgår af nedenstående.

  Regnskab 2019 er i 2019 priser, mens budget 2020-2024 er i 2020 priser.

   

  1.000 kr.

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  Kultur- og Fritidsudvalget

  100.626

  100.862

  96.837

  97.067

  95.601

  95.601

  02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

  -88

   

   

   

   

   

  18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

  32.715

  29.603

  28.410

  28.671

  28.671

  28.671

  31 Stadion og idrætsanlæg

  128

  198

  271

  271

  271

  271

  35 Andre fritidsfaciliteter

  2.989

  3.273

  3.338

  3.338

  3.338

  3.338

  50 Folkebiblioteker

  27.397

  28.274

  28.305

  28.305

  28.305

  28.305

  60 Museer

  5.702

  5.831

  5.581

  5.581

  5.581

  5.581

  62 Teatre

  501

  435

  435

  435

  435

  435

  63 Musikarrangementer

  5.869

  6.896

  6.363

  6.332

  4.866

  4.866

  64 Andre kulturelle opgaver

  11.087

  12.901

  10.473

  10.473

  10.473

  10.473

  70 Fælles formål

  288

  330

  359

  359

  359

  359

  72 Folkeoplysende voksenundervisning

  1.059

  1.143

  1.126

  1.126

  1.126

  1.126

  73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

  3.557

  3.402

  3.580

  3.580

  3.580

  3.580

  74 Lokaletilskud

  8.761

  7.610

  8.608

  8.608

  8.608

  8.608

  75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

  166

  153

  153

  153

  153

  153

  83 Fælles formål

  496

  813

  813

  813

  813

  813

  1% rammereduktion

   

   

  -978

  -978

  -978

  -978

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv samt Staben indstiller,

  at udvalget drøfter om der er områder indenfor udvalgets serviceramme, som skal undtages for reduktioner, og

  at udvalget drøfter, om der er andre prioriteringer, ændringer eller input indenfor udvalget ramme, som skal indgå i budgetlægningen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2020

  Drøftet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/2261, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2019 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

   

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

   

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

   

  Anlægsprojekt (i 1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Fællesmagasin Museum Sønderjylland Brunde

          5.006

          5.006

           -  

   

  Bevilling for afsluttede anlæg over 2 mio. kr. er overholdt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at opgørelse over afsluttede anlægsregnskaber for 2019 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Beslutning Byrådet den 25-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63086, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal frigivelse af afsatte midler til levetidsforlængende foranstaltninger i svømmehalsbygningen ved Arena Aabenraa godkendes. Samtidig ønskes anlægsmidler til opstart af en proces for kortlægning af de muligheder og svømmehalsfunktioner, som ønskes i en ny svømmehal fremrykket.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv ønsker at igangsætte inddragelse og undersøgelser, der kan være med til at danne grundlaget for fremtidens svømmehal ved Arena Aabenraa. Baggrunden for at påbegynde dialog og inddragelse skal ses i sammenhæng med, at Aabenraa Kommune indgår som case-kommune i et samarbejde om analyse af danskernes svømme- og vandkultur, hvor der ligeledes er fokus på bæredygtighed og energioptimering af svømmehaller. Erfaringerne herfra ønskes inddraget som et aktiv i planlægningen for, hvordan en ny svømmehal realiseres. Til at kunne igangsætte proces og forarbejder forud for byggeriet ønskes 1 mio. kr. frigivet.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at det af hensyn til svømmehallens tilstand er nødvendigt at få startet processen med inddragelse og undersøgelse hurtigst muligt.

   

  Case-kommune i analyse af faciliteter til danskernes svømme- og vandkultur

  Samarbejdspartnerne på analysen er Lokale- og Anlægsfonden, Dansk Svømmeunion og Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Analysen gennemføres i 2020-21. Størstedelen af analysen gennemføres af Idrættens Analyseinstitut samt samarbejdspartnere fra Norges Tekniske Universitet (SIAT/NTNU). For Aabenraa Kommunes vedkommende dækker analysen over en helhedsplan, der skal udarbejdes, inddragelsesprocesser i forbindelse med udarbejdelse af forslag til udvalgte moderniseringsprojekter samt anbefalinger til den fremtidige drift og økonomi med fokus på bæredygtighed, energioptimering og ventilation. Det er derfor nærliggende at se arbejdet med en ny svømmehal som en del af analysearbejdet, og efterfølgende drage nytte af resultaterne til et kommende ideoplæg og byggeprogram.

   

  Der er på anlægsbudgettet afsat 0,666 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021 til levetidsforlængende foranstaltninger på driften af svømmehallen. Disse midler ønskes frigivet med henblik på at dække omkostninger til fortsat sikring af bygningskonstruktion og installationer.

   

  Der er i 2022 afsat 20 mio. kr. og i 2023 afsat 30 mio. kr. til byggeri.

  Det foreslås, at der fremrykkes 1. mio. kr. fra 2022 til 2020 til at kunne påbegynde proces, planlægning og forarbejde forud for byggeri.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2020-2023 afsat 0,666 mio. kr. i årene 2020 og 2021. Disse midler anvises til levetidsforlængende formål.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,332 mio. kr. til projektet ”Udskiftning af svømmehalsbygning ved Arena Aabenraa”, som finansieres af rådighedsbeløbene på investeringsoversigten 2020 og 2021, der frigives, og

  at der gives et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2020 til projektet ”Udskiftning af svømmehalsbygning ved Arena Aabenraa”, finansieret ved fremrykning af rådighedsbeløb fra 2022, som frigives.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-01-2020

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-02-2020

  Sagen sendes tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget.

  Supplerende sagsfremstilling

  Staben har bemærket, at Kultur- og Fritidsudvalget skal kompensere for fremrykningen af tillægget til rådighedsbeløbet og anlægsbevillingen på 1 mio. kr. ved at lave en omprioritering af anlægsprojekterne på investeringsoversigten. Kultur- og Fritidsudvalget har mulighed for at omprioritere rådighedsbeløb inden for de vedtagne anlægsbevillinger.

   

  Forvaltningen foreslår, at rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. til Multibane i Hjordkær udsættes. Hermed frigøres 1,0 mio. kr. i 2020, som kan anvendes til ”Udskiftning af svømmehalsbygning ved Arena Aabenraa”.

   

  Initiativtagerne bag multibaneprojektet i Hjordkær er i dialog med forvaltningen om projektet, og det er aftalt, at initiativtagerne skal arbejde videre med at opfylde finansieringsplanen blandt andet via fondsfinansiering. Fundraising tager tid, hvorfor det er meget sandsynligt, at initiativtagerne først har finansieringen og myndighedsbehandlingen på plads ved udgangen af 2020. Derfor kan projektet sandsynligvis tidligst påbegyndes i 2021. Såfremt initiativtagerne bag multibanen bliver klar i 2021, findes pengene ved endnu en omprioritering indenfor rådighedsbeløbet for de vedtagne anlægsbevillinger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,332 mio. kr. til projektet ”Udskiftning af svømmehalsbygning ved Arena Aabenraa”, som finansieres af rådighedsbeløbene på investeringsoversigten 2020 og 2021, der frigives,

  at der gives et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2020 til projektet ”Udskiftning af svømmehalsbygning ved Arena Aabenraa”, finansieret af rådighedsbeløb til ”Multibane Hjortkjær, som frigives, og

  at der gives et rådighedsbeløb i 2022 til ”Multibane Hjordkær”, finansieret af rådighedsbeløb til ”udskiftning af svømmehalsbygning ved Arena Aabenraa”.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63712, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til en ansøgning fra Aabenraa Lokal TV (ALTV) om yderligere driftstilskud.

   

  Aabenraa Lokal TV producerer lokalt forankrede udsendelser, som vises på ALTV’s hjemmeside og på YouTube. Herudover samarbejder ALTV med DKSyd, som er hjemmehørende i Sønderborg og driver lokal og regional TV-virksomhed med et programindhold i overensstemmelse med gældende sendetilladelse og lovgivning om radio- og TV-virksomhed.

   

  ALTV udarbejder en del indslag, som vises på denne kanal under navnet DKSyd, Aabenraa. Nogle af disse udsendelser bliver senere vist på ALTV´s hjemmeside.

   

  ALTV søger om at få deres tilskud for 2020 og 2021 forøget med 0,050 mio. kr. Dels til finansiering af udgifter i forbindelse med produktionen (0,030 mio. kr.), dels til leje af yderligere et lokale til studieoptagelser (0,020 mio. kr.). Foreningen modtager et årligt tilskud på 0,025 mio. kr., og vil, hvis der bevilliges et ekstraordinært tilskud, modtage et samlet tilskud på 0,075 mio. kr. i 2020 og 2021.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlende den 25. juni 2019 en lignende ansøgning fra ALTV og gav afslag. Udvalget besluttede dog at forhøje tilskuddet i 2019 med en engangsbevilling på 5.500 kr. til indkøb af hardware og software. Tilskuddet i 2019 udgjorde i alt 0,031 mio. kr.

   

  Der er i Kultur- og Fritidsudvalgets budget ikke afsat yderligere midler til at fremme produktion af lokal-TV. Et ekstra tilskud på 0,050 mio. kr. i 2020 og 2021 skal prioriteres indenfor udvalgets eksisterende budgetramme.

   

  Ansøgningen vedrører 2020 og 2021. ALTV tilkendegiver, at der vil være et varigt behov for løft af det faste tilskud til Aabenraa Lokal TV på 0,050 mio. kr. årligt, da foreningens økonomi i 2019 ikke kunne løfte disse driftsudgifter og foreningen heller ikke kan fremlægge en plan for, hvordan de fremover vil kunne finansiere udgiften.

   

  Forvaltningen ser følgende muligheder:

   

  Mulighed 1

  at der gives afslag med begrundelsen om, at udvalget ikke ønsker at omprioritere økonomiske midler i budget 2020 og fremefter til at indgå nye eller udvide eksisterende aftaler om tilskud.

   

  Mulighed 2

  at der i 2020 og 2021 gives tilsagn om forøgelse af det faste tilskud med 0,050 mio. kr. finansieret via en omprioritering af området Kultur & Fritid.

   

  Mulighed 3

  at der ikke gives tilskud i 2020, og at ansøgningen om yderligere driftstilskud tages op i forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets budgetlægning for 2021-2024.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag 1 vælges og der gives afslag med begrundelsen om, at udvalget ikke ønsker at omprioritere økonomiske midler i budget 2020 og fremefter til at indgå nye eller udvide eksisterende aftaler om tilskud.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 28-01-2020

  Drøftet og udsat med henblik på afholdelse af møde.

   

  Supplerende sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget drøftede ansøgningen fra Aabenraa Lokal TV den 28. januar 2020 og besluttede at udsætte sagen. Udvalget besøger ALTV forud for det ordinære udvalgsmøde den 11. marts 2020.

   

  Forvaltningen har udarbejdet et supplerende notat, som belyser foreningens aktiviteter samt seernes kendskab til Aabenraa Lokal TV. Analysen viser, at der er et begrænset kendskab til Aabenraa Lokal TV’s udsendelser og alene én udsendelse i 2019 på YouTube, hvor Dronningen hilser på ringridderoptog i Gråsten, havde over 300 visninger. Foreningen har ligeledes få aktive medlemmer og opnåede i 2014 ikke tilladelse fra Radio- og TV-nævnet til at sende tv i region Syd i medfør af bekendtgørelse om ikkekommercielt tv.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2020

  Udsat, i det forvaltningen pålægges at undersøge på hvilke betingelser et tilskud kan ydes, og på hvilke betingelser det tilstødende lokale kan stilles til rådighed.

   

  Supplerende sagsfremstilling

  Det er afklaret, at Aabenraa Lokal TV ikke kan råde over det ekstra lokale uden betaling, hvorfor foreningen fastholder ansøgning på 0,050 mio. kr.

   

  Forvaltningen har været i dialog med Aabenraa Lokal TV, som har udarbejdet en forretningsplan, der beskriver en ønsket udvikling for perioden 2020-2024. Målsætningen i forretningsplanen er, at Aabenraa Lokal TV kan opnå kapacitet til at kunne søge sendetilladelse  hos Slots- og Kulturstyrelsen i 3. kvartalt 2024 med henblik på at opnå økonomisk tilsagn fra Mediesekretariatet i en femårig periode fra og med 2025.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 15. april 2020 to kategorier for tilskud til kulturområdet: driftstilskud og aftalebaserede aktiviteter. Under forudsætning for udvalgets godkendelse af et yderligere tilskud, vil der på den baggrund kunne indgås et aftalte om en  aftalebaseret aktivitet.

   

  Såfremt udvalgt er positiv i forhold til en fremtidig bevilling, anbefaler forvaltningen, at der indgås en aftale med indhold jf. bilag. Alternativt at forvaltningen bemyndiges til at færdiggøre aftalen med Aabenraa Lokal TV ud fra det indhold, der er beskrevet i forslaget om tilskud til aftalebaseret aktivitetstilskud.

   

  Forslag til aftalebaserede aktiviteter er i proces.

   

  Forretningsplanen indebærer, at forvaltningen under inddragelse af faglig rådgivning vurderer, om Aabenraa Lokal TV ved årsskiftet 2022-2023 vil have kapacitet til at kunne søge og opnå sendetilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen i 3. kvartalt 2024. Denne vurdering vil indgå i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetlægning for 2024-2027, der finder sted i 2023.

   

  Hovedpunkterne i en aftalen indeholder følgende emner:

   

  • Udvikling i antal medlemmer
  • Udvikling i antal sendetimer
  • Udvikling i anstallet af seere
  • Udvikling i antallet af aktive i redaktionen
  • Udvikling af aktivitet og følgeskab på sociale medier
  • Leverance af levende billeder i forbindelse med fejring af kultur- og fritidslivet mv.

   

  Forvaltningen anbefaler, at der med udgangspunkt i Aabenraa Lokal TV’s forretningsplan indgås et aftalebaseret aktivitetstilskud, der opjusterer det eksisterende tilskud i 2020 på 0,025 mio. kr. med 0,015 mio. kr. til i alt 0,040 mio. kr. og 0,030 mio. kr. til i alt 0,055 mio. kr. årligt i perioden 1. januar 2021-31. december 2024. 

   

  Foreningen skal selv finde finansiering af huslejen på 0,020 mio. kr. for leje af det ekstra lokale, eksempelvis via øget medlemskab, fonde og sponsorer jævnfør deres forretningsplan.

   

  Et yderligere tilskud på 0,030 mio. kr. vil skulle indgå som omprioritering i budgetlægningen for 2021-2024.

   

  Merudgiften på 0,015 mio. kr. i 2020 skal finansieres af området Kultur & Fritid.

   

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der med udgangspunkt i Aabenraa Lokal TV’s forretningsplan indgås et aftalebaseret aktivitetstilskud, der opjusterer det eksisterende tilskud på 0,025 mio. kr. med 0,015 mio. kr. til 0,040 mio. kr. i perioden 1. juli 2020-31. december 2020 og 0,030 mio. kr. til i alt 0,055 mio. kr. årligt i perioden 1. januar 2021-31. december 2024,

  at der meddeles afslag til finansiering af huslejen på 0,020 mio. kr. for leje af det ekstra lokale,

  at merudgiften på 0,015 mio. kr. finansieres af området Kultur & Fritid i 2020, og

  at et yderligere tilskud på 0,030 mio. kr. indgår som omprioritering i budgetlægningen for 2021-2024.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40898, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende de udarbejdede samarbejdsaftaler mellem udvalget og Fritidsrådet og Kulturelt Samråd samt Musikrådet, Billedkunstrådet, Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver og Campusrådet.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 27. august 2019 at opsige samarbejdsaftalerne med udvalgets dialogfora, med henblik på at indgå nye aftaler 1. februar 2020. Baggrunden var et behov for at revitalisere aftalerne og forventningsafstemme omkring de gensidige forventninger mellem aftale aftaleparterne.

   

  Forvaltningen har efterfølgende afholdt fællesmøde og individuelle møder med dialogforaene, og har ud fra udvalgets og dialogforaenes ønsker udarbejdet forslag til nye samarbejdsaftaler.

   

  Hovedpointerne i forslagene til samarbejdsaftaler er:

   

  Fritidsrådet og Kulturelt Samråd fastholder som bevilligende råd hver et årligt møde med Kultur- og Fritidsudvalget. Møderne indarbejdes som punkter på den ordinære udvalgsdagsorden, for at sikre at alle udvalgsmedlemmer har mulighed for at deltage. De to råd fremsender de tematikker der ønskes drøftet.

   

  Alle dialogfora mødes mindst en gang årligt med forvaltningen.  

   

  Der afholdes et fælles temamøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og dialogforaene en gang årligt. Alle dialogfora har mulighed for at biddrage med forslag til tematikker til mødet. Fritidsrådet og Kulturelt Samråd er faste medarrangører sammen med forvaltningen.

   

  Alle dialogfora kan til hver en tid foreslå enkeltsager løftet på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden, og eventuelt deltage i sagens behandling.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslagene til Samarbejdsaftaler godkendes, og

  at Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer.

   

   

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/5121, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  I denne sag fremlægges en ændring i vedtægterne for Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver i Aabenraa Kommune (SLAA) til godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  I forbindelse med forslaget til nye samarbejdsaftaler med Kultur- og Fritidsudvalgets dialogfora, foreslås mødestrukturen ændret, således at alle dialogfora deltager i et fælles dialogmøde en gang om året. Herudover har alle dialogfora mulighed for at løfte enkeltsager på Kultur- og Fritidsudvalgtes dagsorden.

   

  Af SLAAs nuværende vedtægter fremgår som et af formålene ”At afholde et årligt dialogmøde med politikere og forvaltning.” I overenstemmelse med forslaget til samarbejdsaftale foreslås dette justeret til:  ”At Samrådet har til enhver tid mulighed for at bringe aktuelle sager på dagsordenen til Kultur- og Fritidsudvalgets faste møder, og mødes med Kultur- og Fritidsudvalget ved det årlige fælles temamøde.”

   

  Af vedtægterne fremgår, at ændringer skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget. Forvaltningen anbefaler at ændringerne forhåndsgodkendes, forud for SLAAs generalforsamling den 26. marts 2020.  

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at vedtægtsændringen godkendes.

   

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/7958, Sagsinitialer: TWI

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget i denne sag godkende et udkast til høringssvar i forhold til udkastet til en ny tværgående sundhedspolitik for Aabenraa Kommune, som Social- og Sundhedsudvalget har sendt i høring.

   

  Udkast til høringsbrev og høringssvar er vedlagt som bilag.

   

  Baggrund

  Som en del af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021 blev der nedsat et § 17, stk. 4-udvalg vedr. tværgående sundhedspolitik, der i perioden juni 2018 til december 2019 har arbejdet med emnet, og som på deres afsluttende møde godkendte, at et oplæg til en ny, tværgående sundhedspolitik blev fremsendt til Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Social- og Sundhedsudvalget har i sit møde den 15. januar 2020 drøftet oplægget i sin helhed samt strategiske overvejelser vedrørende sundhedspolitikkens gyldighedsperiode, målsætninger, handlingsforslag og implementering. Høringsbrevets spørgsmål til høringsparterne er formuleret på baggrund af disse drøftelser i Social- og Sundhedsudvalget.

   

  Høringsudkastets struktur og indhold

  I første del af politikken (s. 1-11) opstilles en sundhedspolitisk vision, dernæst beskrives de værdier og principper, som sundhedspolitikken skal bygge på, og udgangspunktet for at arbejde med sundhed i Aabenraa Kommune beskrives: De lovgivningsmæssige krav, synet på sundhed som både et mål i sig selv og en ressource, der kan fremme andre gode formål såsom læring, beskæftigelse og deltagelse i kulturlivet. Endelig beskrives udfordringerne i form af den utilfredsstillende sundhedstilstand for borgerne i Aabenraa Kommune, som Sundhedsprofilen viser.  

   

  I anden del af politikken (s. 12-20) beskrives de fokuspunkter, der i en matrix kombinerer fokus på fysisk sundhed, mental sundhed og samarbejde om sundhed med tre overordnede målsætninger om at Aabenraa Kommune vil skabe gode rammer for sundhed, fremme at kommunens borgere lever sundt og aktivt og hjælpe dem, når de rammes af sygdom. For hvert fokuspunkt opstilles en generel ambition, det beskrives hvordan vi vil arbejde med at nå ambitionen, og der opstilles en målsætning for 2028.

   

  Politikken afsluttes af afsnittet ’Fra politik til praksis’, der er tomt, idet Social- og Sundhedsudvalget ønsker høringsparternes input til spørgsmålet om sundhedspolitikkens implementering, før dette afsnit formuleres.

   

  Spørgsmål til høringsparterne

  Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at der i høringssvarene sættes særligt fokus på følgende spørgsmål:

   

  • Hvor lang en gyldighedsperiode bør den kommende sundhedspolitik have?

   

  • Skal politikken alene udtrykke holdninger og ambitioner eller skal den også beskrive mulige handlinger, og hvis ja til dette, hvor ambitiøs skal den så være?
    
  • Hvordan bør den tværgående sundhedspolitik implementeres?

   

  Udkast til høringssvar

  Kultur, Miljø & Erhverv har udarbejdet vedhæftede udkast til høringssvar.

   

  Der lægges i høringssvaret vægt på, at anerkende kultur- og fritidsområdet vægtes højt meget i udkastet til sundhedspolitikken, og at Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget bør løfte en række af politikkens ambitioner sammen på både institutions- og forvaltningsniveau. Kultur- og Fritidsudvalget bakker her op om en model, hvor der udarbejdes tværgående tema-handleplaner. Konkret tilbyder Kultur- og Fritidsudvalget at være tovholdere på en temahandleplan for bevægelse samt en temahandleplan for frivillighed.

  Temahandleplanerne vil både løfte på en række af sundhedspolitikkens ambitioner samt centrale punkter i Kultur- og Fritidspolitikken.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget gør opmærksom på de potentialer der er i at inddrage såvel de kommunale som selvejende kultur- og fritidsinstitutioner i arbejdet med at udfærdige og implementere handleplaner. F.eks. Bibliotekets rolle i forhold til  en temahandleplan for digitalisering og sundhed.

   

  Med den nye opmærksomhed omkring mental sundhed finder Kultur- og Fritidsudvalget det oplagt at kultur- og fritidsområdet i stigende grad integreres i de borgernære velfærdsløsninger. Det kan både være i forhold til behandling af borgere med stress, angst og depression, og i forebyggende indsatser for de børn, unge og voksne der ikke har traditionel idræt og bevægelse som arena for deres trivsel og sundhed.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udkast til høringssvar godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2020

  Godkendt, med den bemærkning at politikken bør fremlægges i udvalget ved starten af en kommende byrådsperiode.

   

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42230, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til hvilke kriterier der skal lægge til grund for beslutning om placering af Telemuren og til processen for at der tages endelig stilling til placering af kunstværket.

   

  Spørgsmålet omkring placering af Telemuren har været rejst gentagne gange siden værket blev nedtaget og kørt i depot i 2007.

   

  På mødet den 26. marts 2019 valgte Kultur- og Fritidsudvalget en placering ved Arena Aabenraa. Dette skete i overensstemmelse med anbefalinger fra kunstneren bag værket (Ulla Viotti), de oprindelige initiativtagere til værket (Aabenraa Kunst- og Musikforening), samt Kommunes rådgivende organ i forhold til billedkunst (Billedkunstrådet). Valget af placering levede op til de æstetiske og kunstfaglige kriterier omkring

   

  • Respekt for kunstnerens ønske om at fastholdelse værket i Aabenraa By
  • Funktion som sammenbindende landskabeligt element
  • Respekt for at funktionerne på begge værkets sider bringes i spil

   

  Da de økonomiske forsætninger for placering af Telemuren ved Arena Aabenraa ikke var til stede, blev der den 24. oktober 2019 afholdt borgermøde om værkets placering. I forlængelse af mødet er der fremkommet mere end 37 forslag til placering af Telemuren, hvoraf en del var helt eller delvist overlappende.

   

  Et af forslagene måtte af hensyn til integration i anlægsarbejdet ved Markedspladsen i Aabenraa afklares umiddelbart efter. Dette skete på et fælles møde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Vækstudvalget for Land og By den 9. december 2019. På mødet blev det besluttet ikke at integrere værket i Markedspladsen.

   

  Beslutningen blev truffet ud fra de i bilag 1 beskrevne kriterier, hvor der fandt en individuel stillingtagen til de konkrete stedsbunde omstændigheder sted, såvel som en betragtning af værket som by-objekt. Dette dannede det nødvendige afsæt for en samstilling og samlet vurdering af værkets indvirkning på stedet og omvendt, ved forskellige konkrete placeringsforslag.

   

  På baggrund af de æstetiske, byplanmæssige og kunstfaglige kriterier anbefaler forvaltningen at de indkomne forslag til placering screenes ud fra en kombination af de kriterier der har været i spil samt ud fra en et overordnet økonomisk estimat af udgifterne ved forslagene til placering. Det kan oplyses at rådgiveromkostningerne til et kvalificeret estimat indeholdende statik, geologiske forhold, logistik og konstruktion ved en konkret placering forventeligt vil udgøre 0,025 mio. kr. pr. placering.

   

  Ifølge styrelsesvedtægten sorterer kunst under Kultur- og Fritidsudvalget. Placeringen af Telemuren har dog en byrumsmæssig betydning, der gør det hensigtsmæssig at inddrage Vækstudvalget for Land og By i beslutningsprocessen.

   

  På den baggrund anbefaler Forvaltningen at kriterierne sendes til orientering i til de to udvalg.

   

  Forvaltningen anbefaler at Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om den endelige placering træffes efter et fællesmøde mellem de to udvalg. I overensstemmelse med den godkendte procedure vil Billedkunstrådet også få forslaget sendt til udtalelse. 

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget. 

   

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til kriterier til vurdering af potentielle placeringsmuligheder for Telemuren godkendes,

  at kriterierne sendes til orientering til Vækstudvalget for Land og By samt Teknik- og Miljøudvalget, og

  at placering af Telemuren behandles på et fælles møde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Vækstudvalget for Land og By, forud for den endelige beslutning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/4770, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til, om en lokal kulturpris kan finansieres via Kultur- og Fritidsudvalgets Eventpulje.

   

  Anledningen er en ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalgets Eventpulje på 0,010 mio. kr. fra Den Selvejende Institution Rødekro Kulturpris. 

   

  Prisen er indstiftet af det lokale erhvervsliv. Rødekro Kulturpris angiver vigende økonomisk støtte fra Handels-, Håndværker og Industriforeningen for Rødekro som grund til at søge eventpuljen om støtte.

   

  Forvaltningen er bemyndiget til at yde tilskud på op til 0,015 mio. kr. fra Eventpuljen, men lægger i denne sag op en politisk principafgørelse, fordi kriterierne for Eventpuljen ikke forholder sig til prisuddelinger og fordi:

   

  • Der ikke er fortilfælde, hvor Eventpuljen finansierer en pris, der hædrer en kunstner

   

  • Kultur- og Fritidsudvalget siden kommunesammenlægningen ikke har prioriteret Musikrådets ønske om at videreføre Aabenraa Kommunes Musikpris

   

  • Baggrunden for at etablere en kommunal eventpulje blandt andet var at øge det lokale erhvervslivs engagement i kulturelle events, hvorfor en medfinansiering af en pris indstiftet af erhvervslivet trækker i modsat retning

   

  • Medfinansiering af en pris, der promoverer et lokalområde, skaber præcedens, hvorved andre lignende tiltag kan forvente støtte i samme proportioner
    
  • Kultur- og Fritidsudvalgets egen pris på 0,010 mio. kr. kan komme til at stå i skyggen af denne og andre priser

   

  • Kulturelt Samråd har givet afslag på ansøgningen ud fra en vurdering af, at prisuddeling ikke falder inden for deres kriterier

   

  • Medfinansieringen kan give prisen karaktér af Aabenraa Kommunes Kulturpris, og det kan diskuteres, om beslutning om uddeling af en sådan pris, skulle ske på et bredere grundlag

   

  Rødekro Kulturpris har et samlet budget på 0,056 mio. kr. hvoraf selve prisen udgør 0,025 mio. kr.

   

  Prisen uddeles hvert år en eftermiddag i april på Rødekro Bibliotek til en kendt dansk kulturpersonlighed. Om aftenen kvitterer prismodtageren med et indlæg på Rødekro Kro med plads til 230 deltagere. Til begge arrangementer er der gratis entré. Uddelingen nyder hvert år god, lokal publikumsopbakning og mediedækning.

   

  Rødekro Kulturpris oplyser, at man eventuelt vil søge igen, såfremt der bevilges støtte, uden at der dog ligger nogen fast aftale eller forventning om bevilling. Det oplyses også, og at midlerne alternativ vil blive tilvejebragt via andre fonde, puljer eller sponsorer. 

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.   

  Økonomi og afledt drift

  Der er i 2020 afsat 1,130 mio. kr. til eventpuljen. Der resterer 0,107 mio. i Eventpuljen, heraf 0,088 mio. kr. til mindre events med kort planlægningshorisont.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles afslag, da ansøgningen ikke falder inden for Eventpuljens kriterier.  

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/47475, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til udmøntning af en vedligeholdelsespulje til Forsamlingshuse.

   

  Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-2023 at afsætte en driftspulje på 0,5 mio. kr. i 2020 til at løse en række vedligeholdelsesmæssige opgaver med henblik på at støtte den frivillige indsats med at holde liv i forsamlingshusene.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget blev på et møde den 19. september 2019 orienteret om den nuværende model for aktivitetsbaseret tilskud til forsamlingshuse.

   

  Forvaltningen havde på baggrund af et spørgeskema udarbejdet en analyse af forsamlingshusene i kommunen. I analysen blev husene bl.a. bedt om at besvare spørgsmål angående muligheder og udfordringer i forhold til driften og udvikling af huset. 

   

  I spørgsmålet om hvorvidt der er forestående renovationsprojekter, svarede forsamlingshusene, at der generelt er behov for renovering og vedligeholdelse. Særligt køkkenfaciliteter, toiletter og sale er der fokus på. Derudover ønskes der også energivenlige renoveringer såsom udskiftning af belysning, vinduer og isolering samt forskønnende renoveringer.

   

  Med hensyn til en konkret udmøntning af puljen på 0,500 mio. kr. i 2020, anbefaler forvaltningen i lighed med ” Halpulje til større og mindre vedligeholdelsesopgaver”, at der udarbejdes forslag til kriterier vedrørende vedligeholdelsesmæssige opgaver, som forsamlingshusene kan søge tilskud ud fra.

   

  Processuelt foreslås forsamlingshusene inddraget i udarbejdelsen af forslag til kriterier for tilskud. Kriterierne fremlægges til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2020.

   

  Tidsplan

  Forvaltningen foreslår følgende tidsplan for udmøntning af vedligeholdelsespulje til forsamlingshuse:

   

  • 11. marts: KFU godkender tidsplan og proces
  • April-maj: Høringsperiode samt udarbejdelse af kriterier og retningslinjer
  • Maj:  KFU godkender kriterier og retningslinjer
  • Juni-august: Ansøgninger fra forsamlingshuse
  • 23. september:  KFU prioriterer ansøgningerne

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i 2020 afsat en bevilling på 0,500 mio. kr. i Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til tidsplan for udmøntning af vedligeholdelsespulje til forsamlingshuse godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/1452, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende revidering af ”Retningslinjer for udlån af flagmateriel” samt revidering af ”Internt regelsæt for udlån af flagmateriel mellem Driftsenheden og Kultur & Fritid”.

   

  Ved at festliggøre forskellige begivenheder har der i en lang årrække været tradition for, at Aabenraa Kommune støtter foreningslivet ved at udlåne flagmateriel vederlagsfrit til forskellige arrangementer. Organisationer eller virksomheder har ligeledes haft mulighed for at låne flagmateriel mod betaling af transport, jævnfør gældende takster.  

   

  Eksisterende "Retningslinjer for udlån af flagmateriel" samt ”Internt regelsæt for udlån af flagmateriel” mellem Driftsenheden og Kultur & Fritid blev godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 1. november 2010.

   

  Kultur & Fritid har i samarbejde med Driftsenheden udarbejdet et revideret forslag til ”Retningslinjer for udlån af flagmateriel”. Da der er private udbydere af flagmateriel, tager revideringen primært sigte på, at kommunen ikke bliver konkurrenceforvridende, men fremover henviser virksomheder til de private leverandører.

   

  På baggrund af revideringen af ”Retningslinjer for udlån af flagmateriel” har Kultur & Fritid desuden udarbejdet forslag til revidering af "Internt regelsæt for udlån af flagmateriel mellem Driftsenheden og Kultur & Fritid". Driftsenheden varetager de praktiske opgaver vedrørende bestilling, levering og afhentning.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Kultur- og Fritidsudvalget budgetterer under ”Andre kulturelle opgaver” med 0,382 mio. kr. til flagmateriel.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at reviderede "Retningslinjer for udlån af flagmateriel" godkendes, og

  at reviderede "Internt regelsæt for udlån af flagmateriel” mellem Driftsenheden og Kultur & Fritid godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2020

  Godkendt, i det forvaltningen bemyndiges til at justere retningslinjerne fremadrettet.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/7444, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til markering af Dronningens 80-års fødselsdag i form af en hilsen fra Aabenraa Kommune med salutering af Kronprinsens Kanonbatteri.

   

  Aabenraa Byhistorisk Forening har ved et møde med borgmesteren den 19. februar 2020 forelagt ideen om, at Aabenraa Kommune den 16. april 2020 markerer Dronningens 80-års fødselsdag.

   

  Byhistorisk Forening foreslår, at der på selve dagen om formiddagen arrangeres en markering ved batteristillingen Kronprinsens Kanonbatteri. Foreningen foreslår, at markeringen sker kl. 11.00 ved en salutering af kanonerne efterfulgt af en lykønskningshilsen på kommunens vegne af borgmesteren sammen med børn fra børnehaver hilsende med Dannebrogsflag.

   

  Byhistorisk Forening forestiller sig, at der inden saluteringen vil være underholdning for bl.a. børn, mens der efter salutering vil være sang af Shantykoret.

   

  “Arrangementet er for alle, og der vil blive serveret kaffe, saftevand og kage.”

   

  Markeringen filmes af Aabenraa Lokal TV, som umiddelbart efter saluteringen redigerer optagelserne, hvorefter kommunen efterfølgende kan sende et kort klip fra arrangementet til Kongehuset som en hilsen. En lidt længere redigering vil blive udsendt til pressen.

   

  Aabenraa Byhistorisk Forenings ønske er, at foreningen står for formidlingen og det praktiske i forhold til arrangementet. Aabenraa Kommune stiller materiale fra Grejbanken til rådighed og yder tilskud til underholdning.

   

  Forslag til program:

   

  • Kl. 10.00: Arrangement for børn fra lokale børnehave.
  • Kl. 10.30: kagemand med saftevand/kaffe til børn og voksne.
  • Kl. 10.50: Fødselsdagssang til dronningen og hilsen fra borgmesteren.
  • Kl. 11.00: Salutering med 3 skud.
  • Kl. 11.15: Shantykoret synger

   

  Der forventes, at der bevilliges et tilskud på op til 0,010 mio. kr. til Aabenraa Byhistorisk Forening og at repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget deltager i markeringen sammen med borgmesteren. Udgiften kan finansieres af Eventpuljen.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der ydes et tilskud op til 0,010 til Aabenraa Byhistorisk Forening finansieret af området Kultur & Fritid,

  at materiale fra Grejbanken stilles til rådighed, og

  at. Aabenraa Kommune deltager i markering Dronnings 80-års fødselsdag den 16. april 2020.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/46597, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  I denne sag gives en orientering om status for planlægning og gennemførelse af en Frivilligfest i 2020.

  Byrådet har sat 0,300 mio. kr. af til afvikling af en frivilligfest i 2020. Formålet med frivilligfesten er at anerkende og hylde det store frivillige arbejde, der bliver lavet i Aabenraa Kommune af tusindvis af frivillige på tværs af kulturelle, idrætslige og sociale foreninger.

  Kultur, Miljø & Erhverv har undersøgt, hvad der er interesse for og ønsker om i Aabenraa Kommune, samt hvad andre kommuner gør for at anerkende deres frivillige. Konklusionen er, at frivilligfesten både skal rumme faglige-, netværksmæssige samt sjove og hyggelige elementer. Dertil skal der fastlægges en målgruppe samt laves et program, der appellerer bredt til målgruppen på tværs af alder og interesser.

   

  Målgruppen

  Med over 500 foreninger og dertil øvrige ad hoc frivillige er målgruppen stor. Kultur, Miljø & Erhverv foreslår, at der udbydes et stort antal pladser til festen efter først til mølle princippet, således at festen bliver for alle. Et mindre antal pladser reserveres dog til særlige samarbejdspartnere så som de forskellige råd. Bestyrelsesformændene får alle en invitation og opfordres til at prikke deres frivillige på skulderen for på den måde at anerkende dem og bringe budskabet videre om, at festen er for alle, der yder et stykke frivilligt arbejde stort som småt.

   

  Skitse til program

  Der bliver arbejdet ud fra følgende skitse til programmet.

   

  Programpunkt

  Velkomsttale

  Fælles inspirationsoplæg

  1.+2. runde: Netværk og miniworkshops

  Fælles netværksmiddag

  Fælles underholdende indslag

  Tak for i aften

   

  Frivilligfesten forventes afviklet en torsdag i september, oktober eller november 2020, og datoen bliver meldt ud hurtigst muligt. Hele byrådet vil blive inviteret i rollen som værter. Og for de politikere, der har lyst, er der mulighed for at hjælpe med at løse forskellige opgaver i løbet af aftenen, hvilket skal være en gengældelse og anerkendelse af det frivillige arbejde aftenens gæster til dagligt laver.

   

  Samarbejdspartner

  Kultur, Miljø & Erhverv har indgået aftale med en ekstern konsulent, der får hovedansvaret for planlægning og gennemførelse af frivilligfesten i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de forskellige relevante fagområder.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2020

  • Uddeling af erkendtligheder

   

  Taget til efterretning.