Beslutningsprotokol

onsdag den 15. april 2020 kl. 16:00

Mødested: Digitalt
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger: Afbud: Signe Bekker Dhiman
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 15. april 2020 kl. 16.00

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-04-2020

  Godkendt idet punkt 49 fremrykkes efter punkt 42.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Dato for Frivilligfest 2020
  • Status på proces for nyt museum
  • Aabenraa Musikskole
  • Eventuelt fremrykning af investeringer

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-04-2020

  • Kultur og Fritidschef
  • Status på genforeningsåret

   

   

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/27315, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  I denne sag lægges der op til at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om at revidere midler til faste aftaler indgået på kulturområdet og at opdele midlerne i kategorierne driftstilskud og aftalebaserede aktiviteter.

   

  Baggrund

  På mødet den 2. maj 2018 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget en drejebog for langsigtet tilpasning af Kultur- og Fritidsudvalgets budget. I den forbindelse godkendte udvalget også at fastholde muligheden for at omdisponere udvalgets samlede økonomi, ved ikke at indgå nye flerårige økonomiske aftaler. Der blev ved budgetlægningen for 2020 ikke foretaget omprioriteringer.

   

  På Kultur- og Fritidsudvalgets mødet den 15. januar 2020 bad udvalget om en orientering fra forvaltningen om alle nuværende faste aftaler, med henblik på en mulig omfordeling der bl.a.  sikrer arbejdsvilkårene for de tilskudsmodtagere, der har behov for en længere planlægningshorisont.

   

  Gennemgangen har givet anledning til, at forvaltningen fremkommer med et forslag til en revision af de faste aftaler og forslag til en ny kategorisering. I det nye forslag skelnes der mellem egentlige driftstilskud og aftalebaserede aktiviteter. For de aftalebaserede aktiviteter vurderer forvaltningen at det hensigtsmæssigt at revurdere tilskudsgrundlaget med forskellig frekvens for at kunne fastholde et råderum.

   

  Tildelinger med karakter af driftstilskud

   

  Puljen til faste aftaler

  Gennemgangen viser, at der udover de faste tilskud, der er placeret under Puljen til faste aftaler på kulturområdet, også er en række tilskud finansieret af Eventpuljen, der har fået karaktér af driftstilskud.

  I Puljen til faste aftaler kan der skelnes mellem

  1. egentlige driftstilskud,
  2. tilskud til aftalebaserede aktiviteter,
  3. tilskud der afviger fra normal tilskudspraksis 

  Enkelte aftaler indeholder en modydelse fra tilskudsmodtageren.

   

  Eventpuljen

  Udmøntningspraksis har betydet at en række ansøgere over flere år har søgt og fået tilskud fra Eventpuljen til den samme aktivitet. Forvaltningen vurderer at disse med fordel indpasses i kategori 2 (aftalebaserede aktiviteter).

   

  Forslag til nye kategorier

  Forvaltningen foreslår, at der fremover i indgåelse af aftaler om tilskud med karakter af driftstilskud følger en opdeling i følgende to kategorier:

   

  Driftstilskud: Et fast årligt tilskud. Tilskuddene bekræftes eller opsiges i forbindelse med budgetlægningen. Der kan stilles specifikke betingelser for støtten. 

   

  Aftalebaserede aktiviteter: Aftaler om et årligt tilskud, der fastsætter løbetid, målsætning og betingelser for evt. forlængelse eller genforhandling. Modtagere kan have behov for støtte i en etableringsfase, eller have behov for en flerårig planlægningshorisont. Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til evt. forlængelse af aftaler i forbindelse med budgetlægningen, i overensstemmelse med aftalens ordlyd.

   

  Forvaltningen foreslår følgende fordeling af nuværende aftaler efter de nye definitioner:

   

  • 11 aftaler kategoriseres fremover driftstilskud
   • Aabenraa Brassband
   • Sønderjysk Amatør SymfoniOrkester
   • Den Sønderjyske Garde
   • DSI Frøslevlejren
   • Sønderjyske Krigergrave
   • Slotsvandmøllen
   • Bevaringsfonden Byhistorisk Forening
   • Altv
   • Et hjerte for alle
   • Postmestergården
   • Bygningspræmiering

   

  • 13 aftaler kategoriseres fremover aftalebaserede aktiviteter
   • Teater i Aabenraa
   • Gratisdage i Sønderjyllandshallen
   • Kurskultur/Kurskultur 2
   • FolkBaltica
   • BørnefestiBAL
   • Nygadehusets spillestedvirksomhed (flyttes til Aabenraa Live (ansøgningsgrundlag honorarstøtte))
   • Opera på Grænsen (pt eventpulje)
   • Tinglev Forum "de skønneste toner"
   • Padborg Friluftsscene (pt eventpulje)
   • Rødekrobutikkerne (pt eventpulje)
   • Gadeteaterfestival (pt eventpulje)
   • Stubbæk Familiefestival (pt eventpulje)
   • Shop I City (pt. eventpulje)

  Øvrige

  • 2 aftaler udgår i forbindelse med budgetlægningen for 2021, og henvises i lighed med tilsvarende aktører til at søge tilskud til aktiviteter hos Kulturelt samråd
   • Annonce Forårs koncert (afviger fra tilskudspraksis)
   • Foreningen Norden (afviger fra tilskudspraksis)

   

  • 1 aftale udgår i forbindelse med budgetlægningen for 2021, i det der er tale om en manglende harmonisering ved indførelsen af Haltilskudsmodellen
   • Gratisdage i Agoraen

   

  • 3 aftaler udgår i som del af udfasningen af kompensation for grundskyld
   • Naldtanglejren (Kompensation for grundskyld, ingen modydelse)
   • Julemærkehjem (Kompensation for grundskyld, ingen modydelse efter 2021)
   • Haus Quickborn (Kompensation for grundskyld, ingen modydelse)

   

  • 1 aftale budgetomplaceres
   • Folkehjem budgetomplaceres til Biblioteker og Borgerhuse (Kompensation for grundskyld, modydelse 4 gratisdage)

   

  Udfasningen af Puljen til kompensation for grundskyld, der blev etableret i 2012, blev påbegyndt udfaset ved indgåelse af lejekontrakten med Sønderjyllandshallen i 2015, hvor antallet af gratis-dage blev reduceret. Udfasningen fortsatte i budgetlægningen for 2019 hvor flere idrætsklubbers driftstilskud blev reduceret med 25% om året.

   

  Museum Sønderjylland modtager fortsat kompensation for betaling af Grundskyld i overensstemmelse med økonomiaftalen med museet og de øvrige Sønderjyske kommuner der gælder til udgangen af 2021. Spørgsmålet om enkelte hallers kompensation for grundskyld, kan tages op i forbindelse med evalueringen af Haltilskudmodellen i 3. kvartal 2020.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  De samlede konsekvenser af ovenstående opdeling ses i tabel 1.1.

  Specifikationer af økonomiske tilskud til de enkelte ydelsesmodtagere, ses i bilag 2.

   

  Tabel 1.1 Budgetmæssige konsekvenser ved godkendelse af aftaler.

   

  2021

  2022

  2023

  2024

  Budget "Faste aftaler"

  1621

  1621

  1621

  1621

  Budget omprioriteret fra eventpulje

  584

  584

  423

  0

   

  2205

  2205

  2044

  1621

    

  Driftstilskud*

  -587

  -587

  -587

  -587

  Aftalebaserede aktiviteter

  -1568

  -1430

  -1269

  -590

   

  -2155

  -2017

  -1856

  -1177

    

  Pulje til nye aftaler/ændringer

  50

  188

  188

  444

  *heraf indgår ikke de forventede opsagte aftaler for 0,057 mio. kr. om året

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens definition af kategorierne Driftstilskud og Aftalebaserede aktiviteter, og

  at budgetmæssige konsekvenser for budget 2021-2024 jf. tabel 1.1 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-04-2020

  1. at godkendt,
  2. at godkendt med bemærkning om, at Foreningen Norden søges overflyttet til Økonomiudvalget ved bevillingskontrollen, og

  tilskuddet til Julemærkehjemmet og Haus Quickborn fastholdes, idet der indgås dialog om modydelse.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8556, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Den 3. marts 2020 har Økonomiudvalget behandlet budgetproceduren for 2021-2024, samt udmeldt en ramme til Kultur- og Fritidsudvalget for kommende budgetår. I denne forbindelse er der indlagt en rammereduktion på 1% af servicerammen, således at Kultur –og Fritidsudvalget skal udmønte besparelse på 0,978 mio. kr.

   

  Der er udarbejdet budgetnotat for Kultur- og Fritid i bilag 1, hvor der fremgår

  • Det samlede basisdriftsbudget 2021-2024
  • Budgetforudsætninger
  • Udfordringer i basisbudgettet
  • Rammebesparelsen
  • Forslag til takster
  • Forslag til at imødekomme både udfordringer og rammebesparelse

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  De samlede udfordringer for Kultur- og Fritids fra budget 2021 udgør 1,415 mio kr. i 2021 og 2022 og 2,915 mio. kr. fra 2023 og frem

  • Budget til Regionalt Spillested Aabenraa Live falder med 0,525 mio. kr. i 2021 og yderligere 0,035 mio. kr. fra 2022. Fra 2023 er der ingen bevilling til Aabenraa Live.
  • Musikskolen har et lavt basisbudget, som har givet økonomiske udfordringer over flere år. Med ønske om over flere budgetprocesser at opnå som minimum et niveau som Sønderborg, der ligger næstlavest i niveau af sammenligningskommunerne ønskes 0,380 mio. kr.
  • Nygadehuset har de senere år været underbudgetteret. Der er mistet lejeindtægter og ikke været rum til almindelig vedligeholdelse. For at sikre husets fremtidige drift ønskes tilført 0,300 mio. kr. 
  • Fritidsrådets pulje på 0,200 mio. kr. udløber fra 2021
  • Grejbanken har grundet stor opbakning behov for et tilskud på 0,035 mio. kr. for at sikre fremtidig succes.

   

  Derudover skal Kultur- og Fritidsudvalget udmønte en rammebesparelse på 0,978 mio. kr. fra 2021. Samlet betyder dette udfordringer og rammebesparelser for i alt 2,393 mio. kr. i 2021.   

   

  Hvis Aabenraa Live tilpasser aktivitetsniveauet med et fald på 0,525 fra 2021, vil de samlede udfordringer og rammebesparelser udgøre 1,893 mio. kr. i 2021. Der vil således ske væsentlige ændringer i ambitioner og set up for projektet, herunder bemanding, antal og form for koncerter, markedsføring samt anvendelse af venues. 

   

  Der er udarbejdet forslag på i alt 1,950 mio. kr. til at imødekomme både udfordringer og rammebesparelse.

   

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der findes rammebesparelser for i alt 0,978 mio. kr. med udgangspunkt i kataloget, og

  at der besluttes eventuelle omprioriteringer til at imødekomme udfordringer indenfor udvalget. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-04-2020

  Udsat.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-05-2020

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede følgende forslag til besparelser på i alt 1%:

   

   

  Udvalget besluttede endvidere følgende omprioriteringer, idet udfordringerne vedrørende Aabenraa Live og Fritidsrådets ”anlægspulje” søges løftet ved budgetforhandlingerne:

   

  Afbud:  Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/12647, Sagsinitialer: ASMF

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget anbefale til økonomiudvalget at give særlige muligheder for at fastholde tilskud og tilsagn om tilskud til kulturaktiviteter der påvirkes af Coronakrisen.

   

  Beslutninger i Folketinget truffet i perioden efter 11. marts 2020 har en række konsekvenser for afholdelse af kulturelle aktiviteter, herunder aktiviteter finansieret af midler inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ressort. Blandt de tiltage der har direkte konsekvenser er forsamlingsforbud i forhold til afvikling af aktiviteter med publikum, men også om muligheden for f.eks. indøve forestillinger og koncerter og for at forberede udstillinger og events. Arrangementer med stor deltagelse fra udlandet bliver også påvirket grundet indrejseforbud eller smittefare.

   

  Konsekvenserne påvirker aflysninger og udskydelser af arrangementer finansieret af følgende puljer, der ikke er omfattet af muligheden for overførsel:

   

  • Genforeningspuljen
  • Eventpuljen
  • Puljer delegeret til Kultur- og Fritidsudvalgets dialogfora

   

  Kriterierne for puljerne gør, at tilskuddet skal tilbagebetales, såfremt arrangementerne ikke gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen, der blandt andet fastsætter tidspunkt og størrelse for arrangementet.

   

  Kadencen for genåbning af samfundet er uvis. Derfor er det svært at estimere omfanget af arrangementer, som kan udskydes til 2021, såfremt der bliver mulighed for lade finansieringen fra puljerne føre med.

   

  Såfremt 1/3 af årets ordinære puljer ikke kan udmøntes drejer det sig om et behov for overførsler på

   

  (1.000 kr)

  Budget 2020

  1/3 del

  Eventpulje

  770

  257

  Kulturelt samråd

  352

  117

  Fritidsråd

  111

  37

  I ALT

  1.233

  411

   

  (1.000 kr)

  Budget 2020

  Estimerede overførsler til 2021

  Genforeningspuljen

  620

  185

  I ALT

  620

  185

   

   

  For at imødekomme arrangørenes udfordringer anbefaler forvaltningen at der gives mulighed for overførselsadgang og gives arrangørerne følgende muligheder for fastholdelse af tilsagn om tilskud:

   

  1. Såfremt arrangementet udskydes til afholdelse inden 31. december 2020, fastholdes tilskuddet.

   

  1. Såfremt arrangøren ikke har mulighed for at afvikle deres arrangement i 2020 på grund af Covid19, men har praktisk og økonomisk mulighed for at flytte deres arrangement til afholdelse senest 30. juni 2021, kan man ansøge bevillingsgiver om at fastholde tilsagn om støtte.

   

  1. Såfremt man er nødsaget til at aflyse, på grund af Covid19 pålægges arrangøren at tilbagebetale det restbeløb dokumenteret i regnskabet, der svarer til tilsagnet fratrukket faktisk afholdte udgifter og udgifter omfattet af kontraktslig forpligtelse.

   

  Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tilsagn om støtte fastholdes, såfremt arrangementet udskydes til afholdelse inden 31. december 2020,

  at arrangører der ikke har mulighed for at afvikle deres arrangement i 2020 på grund af Covid19, men som har praktisk og økonomisk mulighed for at flytte deres arrangement, kan ansøge om fastholde tilsagn om støtte, såfremt arrangementet afholdes senest 30. juni 2021,

  at arrangører der nødsages til at aflyse, på grund af Covid19 pålægges at tilbagebetale et restbeløb, der svarer til det udbetalte beløb fratrukket afholdte udgifter og udgifter omfattet af kontraktslig forpligtelse, og

  at bevillingsmæssige konsekvenser medtages i bevillingskontrollen 30.09.2020.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-04-2020

  1. at godkendt,
  2. og 3. at godkendt, og

  4.  at anbefales godkendt, idet Økonomiudvalget anbefales at godkende overførselsadgangen fra 2020 til 2021.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

   

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  4. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/10069, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til medfinansiering af Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig 2021-2024 og til indholdet i de to indsatsområder, som Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig har udvalgt.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 26. november 2019 forslag til indsatsområder i en kommende kulturaftale. Udvalget besluttede at fremsende forslag om ”Musik” og ”Kreative Fælles-Skabere”. Alle syv kulturaftaleparters i alt 13 forslag er blevet behandlet administrativt således, at de overlappende indsatser er blevet sammenskrevet, og på møde i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig den 22. januar 2020 blev seks forslag fremlagt til behandling, hvoraf de to indsatsområder:

  1)     Rum til fællesskab” og

  2)     ”Fælles om kulturarven”

  blev udvalgt til den kommende kulturaftale.

   

  Udvalget besluttede at sende forslaget til finansiering af en ny kulturaftaleperiode i høring hos partnerne af den nuværende Kulturaftale. Ligeledes kan parterne i høringsfasen, der løber frem til 29. april 2020, indsende kvalificerende bemærkninger til de to udvalgte indsatsområder.

   

  Projektstruktur

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig ønsker på grundlag af evaluering af den igangværende kulturaftale, at der skal være tre projektkategorier i kulturaftalen 2021-2024:

   

  • Kulturaftalesekretariat, der er en del af kulturafdelingen på Regionskontor & Infocenter, vil få ansvaret for at koordinere kulturaftalens ”sekretariatsprojekter”: "Rum til fællesskab" og "Fælles om kulturarv"
  • Der skal afsættes midler til en videreudvikling af musikskolesamarbejdet ”dansk-tysk musikskoledag” og talentarbejdet i folkBaltica ensemble
  • Alle partnere vil have mulighed for at iværksætte egne forsøgsprojekter for gennemsnitligt 0,100 mio. kr. årligt

   

  Tidsplan

  Februar-april 2020: Partnerne (kommunale partnere, Region Syddanmark, Land Schleswig- Holstein) behandler forslag til finansiering af ny Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-2024 i deres respektive beslutningstagende udvalg. Partnernes kulturudvalg har ligeledes mulighed for at komme med kvalificerende bemærkninger til de to besluttede indsatsområder.

   

  Maj 2020: Forvaltningsmæssig tilpasning af aftaletekst og økonomi.

  Juni 2020: Endelig godkendelse af aftaletekst og økonomi i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.

   

  Forslag til kvalificerede bemærkninger

  Ud fra idégrundlaget i det to projektbeskrivelser Kultur- og Fritidsudvalget fremsendte til Kulturudvalg Sønderjyllands-Schleswig forestår Forvaltningen følgende bemærkninger til indsatsområde 1:

   

  1. at titel og tekst i underpunkt 1 ”Kunstneriske fællesskaber” gøres bredere, så borgerne udover kunstneriske aktiviteter også kan skabe aktiviteter og projekter, der har ny inspiration, almen dannelse og netværksdannelse som målsætning.

   

  1. at underpunkt 4 ”Arkitektur og design i grænselandet” overflyttes til Indsatsområde 2, eventuelt under underpunkt 3: Grænselandets arkitektoniske særpræg, og

   

  1. at det i underpunkt 5 ”Aktive borgernære fællesskaber” prioriteres at sætte kulturen i spil i forhold til at understøtte den mentale sundhed.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Partner

  Folketal pr. 4. kv. 2019

  Dkr. Pr. indbygger

  Rammebeløb

  Administrations-bidrag

  Samlet årligt beløb til kulturaftalen

  Aabenraa

  58.780

  5

  293.900

  17.135

  311.335

  Haderslev

  55.641

  5

  278.205

  17.135

  295.640

  Sønderborg

  74.233

  5

  371.165

  17.135

  388.600

  Tønder

  37.398

  5

  186.990

  17.135

  204.425

  I alt

  226.052

   

  1.130.260

  69.740

  1.200.000

   

  Partner

  Årligt bidrag i DKK

  Stadt Flensburg

  298.000

  Kreis Nordfriesland

  298.000

  Kreis Schleswig-Flensburg

  298.000

  I alt

  894.000

   

  Udgiften kan finansieres indenfor rammen til Kulturaftaler.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til medfinansiering af en kommende Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig i årene 2021-2024 godkendes,

  at indsatsområderne ”Rum til fællesskab” og ”Fælles om kulturarven” tages til efterretning, og

   at de foreslåede bemærkninger til indholdet godkendes.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-04-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/1464, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsrådet om Billedkunstrådets aktiviteter i 2019 og dernæst om rådets visioner for perioden 2020-2024. 2019 har for Billedkunstrådet været et meget aktivt år, hvilket både årsberetningen og visions- og handleplanen for de kommende år vidner om.

   

  Årsberetning - aktiviteter

  Af aktiviteter i 2019 skal særligt nævnes den nye arkitekturguide, der sætter fokus på byens og kommunens maritime historie. Guiden er trykt og ligger klar til brug for turister og andre interesserede, ligesom den er udgivet digitalt.

   

  Billedkunstrådet samarbejder med kommunen om vedligehold af udendørs offentlig kunst. Billedkunstrådet giver den kunstfaglige sparring. En række skulpturer er blevet renoveret, herunder Vandkunsten på Mutter Stahlboms Plads, der blev genindviet lørdag den 28. september.

   

  I "Sommerateliers" samarbejdes der på tværs af grænsen. I 2019 udstillede inviterede kunstnere fra det sydlige Danmark og fra Slesvig Holstein i henholdsvis Aabenraa Kunsthandel og i Galleri Nexus i Uge og i Slesvig Holstein.

   

  Årsberetning - rådgivning

  Rådet er i sin funktion som kunstfaglig rådigiver for kommenen blevet bedt om en udtalelse i to sager vedrørende placering af skulpturer, nemlig vedrørende flytning af ”Sønnen” fra den nyanlagte Genforeningshave til den kommende Genforeningspark ved Folkehjem, og vedrørende en ny placering af Telemuren. Billedkunstrådet finder det uheldigt, at der bruges megen tid på at finde de rette beslutninger, der så efterfølgende forkastes.

   

  Billedkunstrådet er glad for at være blevet inddraget i planlægningen af fornyelse af den nordlige bydel. I foråret 2019 var Billedkunstrådet en del af samarbejdet om valg af billekunstner Kristian Vodder Svensson til at udføre gavlmaleriet, der blev indviet den 30. august.

   

  Visions- og handleplan 2020-2024

  Af visionsplanen fremgår det, at Billedkunstrådet i forbindelse med fejringen af Sønderjyllands genforening vil indstifte en dansk/ tysk kunstpris i samarbejde. Prisen skal uddeles hvert andet år i henholdsvis Aabenraa og Kiel første gang i Aabenraa i 2020.

   

  Billedkunstrådet glæder sig til i de kommende år at indgå aktivt i samarbejdet i planlægningen af en kunststrategi for passagerne til og fra gågaden, ligesom rådet ønsker at blive inddraget i planlægningsarbejdet med et ny kunstmuseum i Aabenraa.

   

  Billedkunstrådet vil arbejde for, at der i Aabenraa Kommune fremover afsættes 1%  af byggesummen til kunst i alt offentligt byggeri.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Økonomi og afledt drift

  Disponeret i 2020

   

  Rådets drift

  11.000

  Transport og restaurering af Kirkebyværk

  100.000

  Billedkunstrådets handleplan 2020

  100.000

  Ny skulptur til erstatning for Sønnen - skitseprojekt

  80.000

  Dansk-tysk kunstpris

  60.000

  En flerårig indsats, der skal understøtte sammenhængen ml. kunststrategi for den nordlige del af Aabenraa bymidte og det kommende museumsbyggeri.

  430.000

  I alt

  781.000

   

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-04-2020

  Udsat.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-05-2020

  Taget til efterretning med bemærkning om, at udvalget ønsker dialog om der skal placeres en skulptur i stedet for Sønnen i Genforeningshaven.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48724, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende ændrede scenarier for tilskud til de kommunale og selvejende haller i tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter i forbindelse med Covid-19.

   

  Det har konsekvenser for de kommunale/selvejende haller og svømmehaller i Aabenraa Kommune og deres fremtidige økonomi, at idrætsverdenen i Danmark er lukket ned på grund af Covid-19.

   

  Problematikker

   

  Hallernes tilskud til haltimer bliver beregnet ud fra et aktivitetsbaseret tilskud i henhold til tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter, og deres tilskud vil derfor blive påvirket af nedlukning af al idrætsaktivitet.

   

  I forhold til gebyrindtægter fra foreningerne skal der findes en løsning for eventuel kompensation over for de selvejende haller i nedlukningsperioden.

   

  Folkeoplysningsområdet mister ligeledes gebyrindtægter fra foreninger i kommunale haller/svømmehaller og foreninger, der dyrker idrætslige aktiviteter på skolerne.

   

  Regeringens udspil

   

  Kulturministeriet har den 31. marts 2020 udarbejdet en bekendtgørelse, der har til formål at opfordre og give kommunerne klar hjemmel til at fortsætte de kommunale tilskud til aktivitet, lokaler mv. for såvel den folkeoplysende voksenundervisning som de frivillige folkeoplysende foreninger, som de var stillet i udsigt forud for nedlukningerne, selv om aktiviteterne ikke bliver gennemført.

   

  Hvad løser regeringens udspil

   

  Regeringens beslutning har følgende virkninger på parterne i tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter:

   

  • Kommunen får lovhjemmel til at udbetale tilskud til aktivitetstimer i hallerne, selv om aktiviteterne ikke bliver gennemført.
  • Hallerne sikres, at de modtager kommunens andel af tilskud i nedlukningsperioden.

   

  Forvaltningen foreslår følgende yderligere initiativer

   

  Forvaltningen foreslår herudover, at sikre foreningernes gebyrer pr. time i haller/svømmehaller, samt tilgodese foreningerne økonomisk i forhold hertil.

   

  Forvaltningens forslag har følgende konsekvenser:

   

  • Kommunen får en ekstraudgift for at dække foreningernes gebyrer overfor de selvejende haller/svømmehaller.
  • Kommunen mister gebyrindtægter fra foreningerne vedrørende de kommunale haller/svømmehaller i rammen for folkeoplysningsområdet.
  • Hallerne sikres, idet de ikke mister gebyrindtægter for aktivitetstimer, der ikke bliver gennemført.
  • Foreningerne skal ikke betale gebyr for aktivitetstimer, der ikke bliver afholdt og de hjælpes hermed i en tid, hvor foreningslivet er lukket ned.

   

   

  Igangsatte foranstaltninger

   

  Forvaltningen har været i tæt dialog med hallerne omkring deres situation i forbindelse nedlukning af al idrætsaktivitet.

   

  Hallerne er blevet bedt om at registrere aktivitetstimer i nedlukningsperioden særskilt i kommunens foreningssystem. Forvaltningen har herudover anmodet hallerne om at give deres foreninger besked på, at de ikke skal aflyse deres timer i nedlukningsperioden.

   

  Der er ligeledes sendt en mail til sekretærerne på kommunens folkeskoler omkring foreningstimer til idrætslige aktiviteter. Foreningerne skal heller ikke her aflyse timerne i nedlukningsperioden.

   

  Forslag til løsningsmodeller for gebyropkrævning for planlagte aktivitetstimer i haller/svømmehaller

   

  Scenarie 1

   

  Aabenraa Kommune kompenserer for foreningernes planlagte aktivitetstimer i haller/svømmehaller i nedlukningsperioden.

   

  Foreningerne skal ikke betale gebyr for de aflyste timer, og Aabenraa Kommune kompenserer haller/svømmehaller for den manglende indtægt.

   

   

  Scenarie 2

   

  Aabenraa Kommune kompenserer for foreningernes planlagte aktivitetstimer i haller/svømmehaller i nedlukningsperioden.

   

  Hallerne finder selv en løsning omkring eventuel betaling for gebyr for de aflyste timer. Ulempen herved er, at foreningslivet ikke bliver behandlet ens i kommunen, hvilket er imod hele tankegangen omkring tilskudsmodellen, der er at sikre en gennemsigtig tilskudsmodel, der behandler faciliteterne ud fra samme principper.

   

   

  Forslag til løsningsmodeller for gebyropkrævning på skolerne

   

  Scenarie 1

   

  Foreningerne skal ikke betale gebyr for timer til idrætslige aktiviteter på skolerne i nedlukningsperioden.

   

   

  Scenarie 2

   

  Foreningerne skal betale gebyr for timer til idrætslige aktiviteter på skolerne i nedlukningsperioden.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse 1115 af 31. august 2018 – Folkeoplysningsloven og ændringer hertil i forbindelse med Covid-19.

  Økonomi og afledt drift

  Forslag til løsningsmodeller for haller/svømmehaller

   

  Scenarie 1 - Økonomiske konsekvenser

   

  Selvejende haller/svømmehaller

  Aabenraa Kommune får en ekstraudgift på ca. 49.000 kr. over for de selvejende haller pr. uge den første måned og herefter ca. 12.250 kr. pr. uge på grund af at foreningernes indendørs sæson stopper.

   

  I alt 196.000 kr. (1 måned)

  I alt 245.000 kr. (2 måneder)

  I alt 294.000 kr. (3 måneder)

   

  Kommunale haller/svømmehaller

  Aabenraa Kommune mister en gebyrindtægt på ca. 20.720 kr. fra foreninger i kommunale haller/svømmehaller pr. uge den første måned og herefter ca. 5.180 kr. pr. uge på grund af, at foreningernes indendørs sæson stopper.

   

  I alt 82.880 kr. (1 måned)

  I alt 103.600 kr. (2 måneder)

  I alt 124.320 kr. (3 måneder)

   

   

  Scenarie 2 – Økonomiske konsekvenser

   

  Scenarie 2 har ingen ekstraordinære økonomiske konsekvenser for kommunen, men hallerne vil såfremt, de ikke finder en løsning miste et gebyr pr. time på 70 kr. i haller og 140 kr. i svømmehaller/dobbelthaller.

   

   

  Forslag til løsningsmodeller for gebyropkrævning på skolerne

   

  Scenarie 1 – Økonomiske konsekvenser

   

  Aabenraa Kommune mister en gebyrindtægt på ca. 11.227 kr. den første måned og herefter ca. 2.800 kr. pr. måned indtil sommerferien på grund af, at foreningernes indendørs sæson stopper.

   

  I alt 11.227 (1 måned)

  I alt 14.027 (2 måneder)

  I alt 16.827 (3 måneder)

   

   

  Scenarie 2 - Økonomiske konsekvenser

   

  Scenarie 2 har ingen ekstraordinære økonomiske konsekvenser for kommunen.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Scenarie 1 – Løsningsmodel for haller/svømmehaller vælges,

  at Scenarie 1 – Løsningsmodel for gebyropkrævning på skolerne vælges,

  at beslutningen gælder for nedlukningsperioden dog maksimum 3 måneder,

  at sagen behandles på ny såfremt nedlukningsperioden er ud over de 3 måneder, og

  at udgiften finansieres af folkeoplysningsområdets ramme og rammen for tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-04-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/46607, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende ændringer til udbetaling af tilskud, aflønning af undervisere og fravigelse af regler inden for aftenskoleområdet under Folkeoplysningsloven med baggrund i Covid-19.

   

  Problematikker

   

  De problemer, som aftenskolerne aktuelt oplever, er relateret til manglende adgang til lokaler og at undervisning, foredrag og debatskabende aktiviteter aflyses/udskydes.

   

  Det betyder bl.a., at:

   

  • Deltagere skal eventuelt have hele eller dele af deres deltagerbetaling retur.
  • Undervisere har krav på løn for undervisningslektioner, der aflyses med mindre end 1 uges varsel ifølge lønbekendtgørelsens § 10.
  • Hele eller dele af honorarer til foredragsholdere/oplægsholdere skal betales.
  • I forhold til oplysningsforbundene kommer der fra de folkeoplysende aktiviteter ikke noget bidrag til administrationsomkostninger og øvrige faste omkostninger.

   

   

  Regeringens udspil

   

  Kulturministeriet har den 31. marts 2020 udarbejdet en bekendtgørelse, der har til formål at opfordre og give kommunerne klar hjemmel til at fortsætte de kommunale tilskud til aktivitet, lokaler mv. for såvel den folkeoplysende voksenundervisning som de frivillige folkeoplysende foreninger, som de var stillet i udsigt forud for nedlukningerne, selv om aktiviteterne ikke bliver gennemført.

   

  Bekendtgørelsen giver endvidere kommunerne mulighed for at fravige alle fastsatte regler om tilskudsforudsætninger i perioden. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte at fremrykke kommende ratetilskud. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om afregning for det udbetalte tilskud og kan kræve tilskud tilbagebetalt, hvis der ikke er dokumentation for faktisk afholdte udgifter.

   

  § 10 i bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter folkeoplysningsloven kan fraviges i perioden. 

   

   

  Hvad løser regeringens udspil

   

  Regeringens beslutning har følgende virkninger på parter inden for aftenskoleområdet:

   

  • Kommunen får lovhjemmel til at fastholde og udbetale udmeldte tilskud samt fravige kravet om, at der kun aflønnes for gennemført undervisning.
  • Kommunen kan fravige alle fastsatte regler om tilskudsforudsætninger i perioden og fremrykke kommende ratetilskud.
  • Aftenskolerne sikres de kommunale tilskud som minimum inden for de vedtagne tilskudsregler i kommunen.

   

   

  Forslag til løsningsmodeller for aftenskoleområdet

   

  Forvaltningen har gennemgået de forskellige tilskud og muligheder for ændringer heraf, for at imødekomme den situation aftenskolerne er i. Herudover har forvaltningen været i dialog med diverse aftenskoler om løsningsmuligheder.

   

  Forvaltningen har følgende forslag til løsningsmodel:

   

  • 2. rate af tilskud som skulle være udbetalt medio august måned 2020, opdeles i 2 rater med udbetaling medio april og medio august 2020.
  • Der udbetales løn til igangsatte hold i nedlukningsperioden, selv om aktiviteterne ikke bliver gennemført.
  • Det bevilgede tilskud til debatskabende aktiviteter kan benyttes til andre udgiftstyper i aftenskolen, herunder tilskud til undervisning og administrationsomkostninger i 2020.
  • At igangsat undervisning med fremmøde kan erstattes med digital fjernundervisning i nedlukningsperioden.
  • Øvrige retningslinjer for tilskud til aftenskoleområdet fastholdes.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse 1115 af 31. august 2018 – Folkeoplysningsloven og ændringer hertil i forbindelse med Covid-19.

  Økonomi og afledt drift

  Forslag til løsningsmodel for aftenskoleområdet har ingen økonomiske konsekvenser, fordi de foreslåede ændringerne kan afholdes inden for bevilget ramme for aftenskoler under folkeoplysningsområdet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningens forslag til løsningsmodel godkendes.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-04-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/13047, Sagsinitialer: brd

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage beslutning om en udvidet markedsførings / eksponeringspakke bl.a. i form af øget tv eksponering og forudbetaling af sidste rate for Markedsføringsaftalen mellem SønderjyskE og Aabenraa Kommune.

   

  SønderjyskE har henvendt sig til Aabenraa Kommune vedr. opbakning i form af en udvidet markedsførings / eksponeringspakke på kr. 0,350 + moms til styrkelse af SønderjyskE Damehåndbold A/S med base i Aabenraa og forudbetaling af sidste rate af Markedsføringsaftalen på kr. 0,300 + moms (forfald 1. december 2020).

  Markedsføringsaftalen på 0,300 mio. kr. blev godkendt på Kultur og Fritidsudvalgets møde 5. december 2018.

   

  Baggrunden er, at SønderjyskE er blevet økonomisk ramt af konsekvenserne af Covid-19 krisen, da aktiviteterne inden for damehåndbold, fodbold, ishockey og herrehåndbold er lukket ned. For Damehåndbolden, der har base i Aabenraa har nedlukningen af aktiviteterne betydet manglende omsætning og dermed indtægter der udebliver. SønderjyskE oplyser at sponsor tegning / markedet generelt er gået i stå pga. nedlukningen og at højsæsonen for SønderjyskEs omsætning og indtægter normalt er foråret, specielt peioden marts-juni samt 4. kvartal.

  Ovennævnte betyder forskydninger i form af manglende omsætning og indtægter, som påvirker den aktuelle situation og likviditeten, idet der samtidig er faste udgifter til husleje til bl.a. Arena Aabenraa, leje LED Bander, lønninger m.m.. Alle ansatte er hjemsendt via 3. parts aftalen, hvor lønmodtager, regeringen og arbejdergiver i fælleskab bidrager til en lønkompensation. Det oplyses at EK fonden, som er ejer af selskaberne inden for Sønderjyske, ekstraordinært har udbetalt 0,400 mio. kr. til damehåndbold i sæsonerne2018- 19 og 19-20 for at styrke damehåndbold.

  SønderjyskE oplyser endvidere, at der arbejdes på starte en indsamling til fordel for landsdelprojektet rettet ud mod private og virksomheder i landsdelen.

   

  En udvidet markedsførings/ eksponeringspakke ses af SønderjyskE som et vigtigt og afgørende signal i forhold den fortsatte udvikling af damehåndbold i Aabenraa.

   

  Forslag til indhold i udvidet markedsførings / eksponeringspakke:

  • TV Eksponering på LED Bandereklamer SønderjyskE Damehåndbold / fodbold / herrehåndbold ind mod ”bosætningskampagne i Aabenraa Kommune”. Eksponeringen når ifølge SønderjyskE ud til ca. 3 mio. TV seere pr. år
  • Storskærms eksponering på de 4 spillesteder i forbindelse med alle hjemmekampe ”bosætningskampagnen i Aabenraa Kommune”
  • Sampling / flyers af ”bosætningskampagnen i Aabenraa Kommune” udvalgt kamp på de 4 spillesteder

   

  Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

   

  Lovgrundlag

  I følge kommunalfuldmagten er det muligt for en kommune at købe reklameplads på et sportsanlæg samt køb af andre ydelser fra en professionel klub, som kan være med til at gøre opmærksom på kommunens navn og eksistens. Kommunen skal blot sikre sig, at aftalen er indgået på markedsmæssige vilkår, således at kommunen højst betaler markedsprisen for de modydelser, som kommunen ifølge aftalen har ret til fra klubben.

   

  Det betyder, at kommunen alene må købe ydelser af en erhvervsdrivende virksomhed, når den får en tilsvarende modydelse igen. For at kommunen kan indgå en lovlig aftale, skal kommunen lave en forudgående undersøgelse af markedspriserne for de i aftalen nævnte ydelser og dermed få dokumentation for, at værdien af modydelsen svarer til det, kommunen betaler for.

   

  Forvaltningen vurderer umiddelbart at forslaget til en udvidet markedsførings / eksponeringspakke er i overensstemmelse med ovenstående, men ønsker bemyndigelse til lave en vurdering og en evt. forhandling med SønderjyskE, såfremt det er nødvendigt.

   

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 0,690 mio. kr. i Kultur- og Fritidsudvalgets budget af området Branding Idræt. Heraf er disponeret 0,300 mio. kr. til udbetaling af sidste rate af Markedsføringsaftalen. Der er således mulighed for at finansiere en udvidet markedsføring / eksponering svarende til 0,350 mio. kr. af de resterende midler.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der indgås aftale med SønderjyskE om en udvidet markedsføring / eksponering på 0,350 mio. kr. finansieret af området Kultur og Fritid,

  at sidste rate på Markedsføringsaftalen 0.300 mio. kr. forudbetales, og

  at forvaltningen bemyndiges til at foretage en vurdering og forhandle aftalen om udvidet markedsføring færdig.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-04-2020

  1. at godkendt under forudsætning af at der indgås lignende aftaler mellem SønderjyskE og Sønderborg og Haderslev kommuner,
  2. at anbefales godkendt, og
  3. at godkendt herunder at aftalen indeholder et antal disponible billetter til Sønderjyskes hjemmekampe.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 21-04-2020

  2. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/37365, Sagsinitialer: HMK

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til et forslag om Aabenraa Kommunes bidrag til uddannelse af et korps af trafikofficials. En trafikofficial (TO) er en person som er uddannet i stående færdselsregulering, og som ved større arrangementer er i stand til at løse de opgaver med færdselsregulering, som politiet eller politihjemmeværnet ellers traditionelt har løst.

   

  Kredsrådet har i december 2017 opfordret kommunerne til at igangsætte uddannelsen af trafikofficials til at indgå i et samarbejde med politiet og politihjemmeværnet, om løsning af færdselsregulering ved arrangementer.

   

  En ny lovbekendtgørelse fra 2018 åbner op for at TO’s må fungere som support ved politiets og politihjemmeværnets arbejde med trafikregulering ved større arrangementer.

   

  Da det hidtil ikke er lykkedes for de enkelte foreninger eller kommuner at skaffe kursister nok til et TO-kursus, ønsker Aabenraa Kommune at igangsætte et samarbejde med Tønder, Sønderborg og Haderslev kommuner, DGI Sønderjylland, Sport Event Syd samt Brand & Redning Sønderjylland, med det formål at uddanne og drive et sønderjysk TO-korps.

   

  DGI har tilbudt at stå for gennemførelsen af kurserne. Sport Event Syd har, mod betaling, tilbudt at stå for drift og administration af korpset. Se vedlagte bilag. Brand & Redning Sønderjylland kan afholde de førstehjælpskurser, som er en forudsætning for at være TO.

   

  Hidtil har den enkelte kursist først betalt for kurset selv, og efterfølgende søge om tilskud via egen idrætsforening. Reglerne for tilskud er forskellige fra kommune til kommune, og et lavt tilskud kan afholde folk fra at deltage i kurset. Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg yder 75 %’s tilskud til sådan et kursusgebyr.

   

  I foråret 2019 lykkedes det arbejdsgruppen at samle et hold til et TO-kursus, og der er nu uddannet 15 personer som TO. Målet er at nå op på omkring 60 uddannede TO’s. Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler at der afsættes midler til afholdelse af TO-kurserne, så det bliver gratis at tage TO-uddannelsen. Derved bortfalder samtidigt administration og udgifter til kursustilskuddet.

   

  For at kunne fastholde et TO-korps kræver det penge til administration og drift, fx vedligehold af et medlemskartotek, kontakt til medlemmer, politi og politihjemmeværn, bookinger til opgaver samt nødvendigt udstyr. Der forventes en 2-årig opstartsperiode og derefter løbende supplering og drift. Se vedlagte bilag med beskrivelse af ordningen.

   

  De fire sønderjyske kommuner deles om udgifterne, og TO-korpset skal kunne bruges af alle.

   

  I indstillingen herunder sættes det indledningsvist som forudsætning, at de øvrige sønderjyske kommuner giver tilsagn om tilsvarende medfinansiering. Imidlertid kan den fælles tilslutning til samfinansiering af TO-korpset tage tid at få besluttet i alle kommuner, hvorfor det i indstillingen også foreslås, at Aabenraa Kommune alene kan finansiere det første TO-kursus i 2020.

   

  Sagen afgøres i Kultur og Fritidsudvalget.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om trafikofficials, race marshals og visse myndighedspersoners regulering af færdslen. Bek. nr. 295 af 23/04/2018.

   

  Den nye bekendtgørelse åbner op for muligheden for at anvende trafikofficials til at regulere trafikken ved større sports- og kulturarrangementer. Før måtte trafikofficials kun bruges ved arrangementer under Dansk Idrætsforbund.

  Økonomi og afledt drift

  Udgift pr. år i 2020 og 2021, i opstartsfasen:

  • 2 kurser á 0,025 mio. kr. = 0,050 mio. kr. delt på fire kommuner = 0,013 mio. kr. pr. kommune
  • Drift af TO-korpset: 0,200 mio. kr. delt på fire kommuner = 0,050 mio. kr. pr. kommune

  I alt 0,063 mio. kr. pr. kommune.

  Udgift efterfølgende år:

  • 1 kursus á 0,025 mio. kr. = 0,006 mio. kr. pr. kommune
  • Drift af TO-korpset: 0,200 mio. kr. delt på fire kommuner = 0,050 mio. kr. pr. kommune

  I alt 0,056 mio. kr. pr. kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udgiften til kurser og drift finansieres under politikområdet Kultur og Fritid, og

  at Aabenraa Kommune alene kan finansiere det første TO-kursus i 2020, såfremt de andre kommuner ikke har truffet beslutning om samfinansiering som beskrevet.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-04-2020

  Udsat.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-05-2020

  Godkendt, idet den økonomiske ramme søges udvidet tilsvarende i forbindelse med budgetforhandling 2021-2024.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-04-2020

  • Linedance i Rødekro
  • Nr. Hostrup
  • Skytteforening

   

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman