Beslutningsprotokol

onsdag den 13. maj 2020 kl. 16:00

Mødested: Lokale 120, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Kultur- og Fritidsudvalget
   onsdag den 13. maj 2020 kl. 16.00

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-05-2020

  Godkendt, idet punkt 60 og 61 flyttes op efter punkt 56.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg 17. april 2020

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-05-2020

  • Status på placering af Telemuren

   

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/9264, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020 er årets første bevillingskontrol. Jf. Økonomiudvalgets tidligere beslutning opdeles bevillingskontrollen i følgende 4 sager: 

  • 1. Omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  Kultur- og Fritidsudvalget har omplaceringer indenfor politikområdet ”Kultur og Fritid”, men søger alene tillægsbevilling på drift finansieret af andre udvalg,

  (netto 0).

   

  Der er foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2020, for udvalgsområdet, i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

   

  Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen på Kultur- og Fritidsudvalgets område er, at budget 2020 forventes overholdt.

   

  Drift:

  Pr. 31.03.2020 er der et korrigeret budget på 102,523 mio. kr. og et forbrug på 36,83 mio. kr.

   

  Indenfor Politikområdet ”Kultur- og Fritid” søges der omplaceret 0,120 mio. kr. til Jacob Michelsens gård fra Museer på 0,05 mio. kr. og Andre kulturelle aktiviteter på 0,07 mio. kr. Desuden er Grejbank tilført 0,035 mio. kr. finansieret af Folkeoplysning voksenundervisning.

   

  En forventet merudgift på barselspuljen på 4 mio. kr. søges finansieret ved reduktion af institutioners/områders lønbudgetter i 2020, svarende til ca. 0,21% af områdets lønbudget. For Kultur- og Fritidsudvalgets vedkommende udgør reduktionen af lønbudgetterne i alt 0,081 mio.kr., som søges omplaceret til Økonomiudvalget.

   

  Anlæg:

  Der er i 2020 et korrigeret budget på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget på 9,026 mio.

  kr., pr. 31.03.2020 udgør forbruget 1,264 mio. kr.

   

  Ud af udvalgets 11 projekter, forventes alene projektet ”Multiarena et merforbrug på ca. 0,3-0,5 mio. kr., når der opgøres, hvad der ikke forventes dækket efter forhandling med kurator og sag om rådgiveransvar.

   

  For projektet ”Ravsted Friluftsbad” er der behov for et yderligere tilskud på 0,5 mio. kr. som følge af myndighedskrav til vandbehandlingsanlægget, hvis projektet skal gennemføres. Der forelægger enkeltsag herom.

   

  Der er ingen bevillingsmæssige ændringer på anlæg.

   

  Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de 4 bevillingskontrolsager (bilag i1) og bemærkninger til oversigten (bilag i2). Endvidere vedlægges noter til budgetomplaceringer s indenfor politikområde Kultur- og Fritid (bilag i3N) . Der er endvidere vedlagt en økonomisk oversigt over udvalgsområdets resultat pr. 31. marts 2020 (bilag i4), samt en status på anlæg i (Bilag A2).

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at omplaceringer indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets egen bevillingsramme (netto 0), i henhold til bilag i1, godkendes, og

  at ansøgning om en negativ tillægsbevilling til politikområdet ”Kultur og Fritid” på 0,081 mio. kr., som tilgår Økonomiudvalget, anbefales godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-05-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/37365, Sagsinitialer: HMK

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til et forslag om Aabenraa Kommunes bidrag til uddannelse af et korps af trafikofficials. En trafikofficial (TO) er en person som er uddannet i stående færdselsregulering, og som ved større arrangementer er i stand til at løse de opgaver med færdselsregulering, som politiet eller politihjemmeværnet ellers traditionelt har løst.

   

  Kredsrådet har i december 2017 opfordret kommunerne til at igangsætte uddannelsen af trafikofficials til at indgå i et samarbejde med politiet og politihjemmeværnet, om løsning af færdselsregulering ved arrangementer.

   

  En ny lovbekendtgørelse fra 2018 åbner op for at TO’s må fungere som support ved politiets og politihjemmeværnets arbejde med trafikregulering ved større arrangementer.

   

  Da det hidtil ikke er lykkedes for de enkelte foreninger eller kommuner at skaffe kursister nok til et TO-kursus, ønsker Aabenraa Kommune at igangsætte et samarbejde med Tønder, Sønderborg og Haderslev kommuner, DGI Sønderjylland, Sport Event Syd samt Brand & Redning Sønderjylland, med det formål at uddanne og drive et sønderjysk TO-korps.

   

  DGI har tilbudt at stå for gennemførelsen af kurserne. Sport Event Syd har, mod betaling, tilbudt at stå for drift og administration af korpset. Se vedlagte bilag. Brand & Redning Sønderjylland kan afholde de førstehjælpskurser, som er en forudsætning for at være TO.

   

  Hidtil har den enkelte kursist først betalt for kurset selv, og efterfølgende søge om tilskud via egen idrætsforening. Reglerne for tilskud er forskellige fra kommune til kommune, og et lavt tilskud kan afholde folk fra at deltage i kurset. Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg yder 75 %’s tilskud til sådan et kursusgebyr.

   

  I foråret 2019 lykkedes det arbejdsgruppen at samle et hold til et TO-kursus, og der er nu uddannet 15 personer som TO. Målet er at nå op på omkring 60 uddannede TO’s. Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler at der afsættes midler til afholdelse af TO-kurserne, så det bliver gratis at tage TO-uddannelsen. Derved bortfalder samtidigt administration og udgifter til kursustilskuddet.

   

  For at kunne fastholde et TO-korps kræver det penge til administration og drift, fx vedligehold af et medlemskartotek, kontakt til medlemmer, politi og politihjemmeværn, bookinger til opgaver samt nødvendigt udstyr. Der forventes en 2-årig opstartsperiode og derefter løbende supplering og drift. Se vedlagte bilag med beskrivelse af ordningen.

   

  De fire sønderjyske kommuner deles om udgifterne, og TO-korpset skal kunne bruges af alle.

   

  I indstillingen herunder sættes det indledningsvist som forudsætning, at de øvrige sønderjyske kommuner giver tilsagn om tilsvarende medfinansiering. Imidlertid kan den fælles tilslutning til samfinansiering af TO-korpset tage tid at få besluttet i alle kommuner, hvorfor det i indstillingen også foreslås, at Aabenraa Kommune alene kan finansiere det første TO-kursus i 2020.

   

  Sagen afgøres i Kultur og Fritidsudvalget.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om trafikofficials, race marshals og visse myndighedspersoners regulering af færdslen. Bek. nr. 295 af 23/04/2018.

   

  Den nye bekendtgørelse åbner op for muligheden for at anvende trafikofficials til at regulere trafikken ved større sports- og kulturarrangementer. Før måtte trafikofficials kun bruges ved arrangementer under Dansk Idrætsforbund.

  Økonomi og afledt drift

  Udgift pr. år i 2020 og 2021, i opstartsfasen:

  • 2 kurser á 0,025 mio. kr. = 0,050 mio. kr. delt på fire kommuner = 0,013 mio. kr. pr. kommune
  • Drift af TO-korpset: 0,200 mio. kr. delt på fire kommuner = 0,050 mio. kr. pr. kommune

  I alt 0,063 mio. kr. pr. kommune.

  Udgift efterfølgende år:

  • 1 kursus á 0,025 mio. kr. = 0,006 mio. kr. pr. kommune
  • Drift af TO-korpset: 0,200 mio. kr. delt på fire kommuner = 0,050 mio. kr. pr. kommune

  I alt 0,056 mio. kr. pr. kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udgiften til kurser og drift finansieres under politikområdet Kultur og Fritid, og

  at Aabenraa Kommune alene kan finansiere det første TO-kursus i 2020, såfremt de andre kommuner ikke har truffet beslutning om samfinansiering som beskrevet.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-04-2020

  Udsat.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-05-2020

  Godkendt, idet den økonomiske ramme søges udvidet tilsvarende i forbindelse med budgetforhandling 2021-2024.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/1464, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsrådet om Billedkunstrådets aktiviteter i 2019 og dernæst om rådets visioner for perioden 2020-2024. 2019 har for Billedkunstrådet været et meget aktivt år, hvilket både årsberetningen og visions- og handleplanen for de kommende år vidner om.

   

  Årsberetning - aktiviteter

  Af aktiviteter i 2019 skal særligt nævnes den nye arkitekturguide, der sætter fokus på byens og kommunens maritime historie. Guiden er trykt og ligger klar til brug for turister og andre interesserede, ligesom den er udgivet digitalt.

   

  Billedkunstrådet samarbejder med kommunen om vedligehold af udendørs offentlig kunst. Billedkunstrådet giver den kunstfaglige sparring. En række skulpturer er blevet renoveret, herunder Vandkunsten på Mutter Stahlboms Plads, der blev genindviet lørdag den 28. september.

   

  I "Sommerateliers" samarbejdes der på tværs af grænsen. I 2019 udstillede inviterede kunstnere fra det sydlige Danmark og fra Slesvig Holstein i henholdsvis Aabenraa Kunsthandel og i Galleri Nexus i Uge og i Slesvig Holstein.

   

  Årsberetning - rådgivning

  Rådet er i sin funktion som kunstfaglig rådigiver for kommenen blevet bedt om en udtalelse i to sager vedrørende placering af skulpturer, nemlig vedrørende flytning af ”Sønnen” fra den nyanlagte Genforeningshave til den kommende Genforeningspark ved Folkehjem, og vedrørende en ny placering af Telemuren. Billedkunstrådet finder det uheldigt, at der bruges megen tid på at finde de rette beslutninger, der så efterfølgende forkastes.

   

  Billedkunstrådet er glad for at være blevet inddraget i planlægningen af fornyelse af den nordlige bydel. I foråret 2019 var Billedkunstrådet en del af samarbejdet om valg af billekunstner Kristian Vodder Svensson til at udføre gavlmaleriet, der blev indviet den 30. august.

   

  Visions- og handleplan 2020-2024

  Af visionsplanen fremgår det, at Billedkunstrådet i forbindelse med fejringen af Sønderjyllands genforening vil indstifte en dansk/ tysk kunstpris i samarbejde. Prisen skal uddeles hvert andet år i henholdsvis Aabenraa og Kiel første gang i Aabenraa i 2020.

   

  Billedkunstrådet glæder sig til i de kommende år at indgå aktivt i samarbejdet i planlægningen af en kunststrategi for passagerne til og fra gågaden, ligesom rådet ønsker at blive inddraget i planlægningsarbejdet med et ny kunstmuseum i Aabenraa.

   

  Billedkunstrådet vil arbejde for, at der i Aabenraa Kommune fremover afsættes 1%  af byggesummen til kunst i alt offentligt byggeri.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Økonomi og afledt drift

  Disponeret i 2020

   

  Rådets drift

  11.000

  Transport og restaurering af Kirkebyværk

  100.000

  Billedkunstrådets handleplan 2020

  100.000

  Ny skulptur til erstatning for Sønnen - skitseprojekt

  80.000

  Dansk-tysk kunstpris

  60.000

  En flerårig indsats, der skal understøtte sammenhængen ml. kunststrategi for den nordlige del af Aabenraa bymidte og det kommende museumsbyggeri.

  430.000

  I alt

  781.000

   

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-04-2020

  Udsat.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-05-2020

  Taget til efterretning med bemærkning om, at udvalget ønsker dialog om der skal placeres en skulptur i stedet for Sønnen i Genforeningshaven.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/45703, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende ændringer til sagsbehandling af tilskud til det folkeoplysende foreningsarbejde.

   

  Problematikker

   

  Foreningernes medlemstilskud bliver beregnet ud fra antal medlemmer det foregående år. En eventuel nedgang i medlemstal på grund af Covid-19 vil påvirke tilskuddet for 2021.

   

  Det skønnes, at kursustilskud til foreningerne vil blive mindre på grund af nedlukningsperioden og at nogle foreninger er økonomisk udfordret i forhold til at sende instruktører m.fl. afsted efter Covid-19.

   

  I forhold til materialetilskud vil nogle foreninger ikke have midler til at indkøbe nye materialer til foreningerne.

   

  Lokaletilskud til foreningerne er aktivitetsbaseret, så tilskuddet for 2020 og beregning for 2021 vil blive påvirket, såfremt der ikke fastsættes ændrede vilkår.

   

   

  Regeringens udspil

   

  Kulturministeriet har den 31. marts 2020 udarbejdet en bekendtgørelse, der har til formål at opfordre og give kommunerne klar hjemmel til at fortsætte de kommunale tilskud til aktivitet, lokaler mv. for såvel den folkeoplysende voksenundervisning som de frivillige folkeoplysende foreninger, som de var stillet i udsigt forud for nedlukningerne, selv om aktiviteterne ikke bliver gennemført.

   

   

  Hvad løser regeringens udspil

   

  Kommunens opgave er, at via forskellige justeringer i tilskudsmodellen for det folkeoplysende foreningsarbejde, at sikre et godt foreningsliv i kommunen efter nedlukningen. På nationalt plan har de oprettet forskellige hjælpepakker for at hjælpe foreningslivet.

   

  Regeringens beslutning har følgende virkninger på det folkeoplysende foreningsarbejde:

   

  • Kommunen har hjemmel til at fortsætte med de kommunale tilskud, selvom aktiviteterne ikke bliver gennemført.
  • Kommunen kan ændre reglerne inden for lokaletilskudsområdet.

   

   

  Forvaltningen har følgende forslag til løsningsmodel

   

  • Det bevilgede medlemstilskud for 2020 fastholdes.
  • Ved beregning af medlemstilskud for 2021, der beregnes ud fra medlemstallene i 2020, fastsætter forvaltningen en model, så foreningerne ikke bliver ramt økonomisk ved ændringer i medlemssammensætningen på grund af nedlukningsperioden.
  • Lokaletilskud til foreningerne afregnes ud fra det budgetterede aktivitetstimetal for 2020 og ikke det faktiske timetal for at tilgodese manglende aktivitetstimer i nedlukningsperioden.
  • Der bevilges lokaletilskud til foreninger, der betaler efter faktisk forbrug, såfremt foreningen har en udgift til udlejer, selvom aktiviteten ikke har fundet sted i 2020.
  • Der bevilges lokaletilskud til distriktsforeninger, såfremt de har haft en udgift til udlejer, selvom aktiviteten ikke har fundet sted i 2020.
  • Ved lokaletilskud for 2021 der beregnes med baggrund i bl.a. medlemstal for 2020, fastsætter forvaltningen en løsningsmodel, så foreningerne ikke blive ramt økonomisk ved ændringer i medlemssammensætningen på grund af nedlukningsperioden.

   

  Herudover har forvaltningen følgende forslag

   

  • Tilskudsprocenten til kursustilskud ændres fra 75% til 80% for 2020,
  • Tilskudsprocenten til materialetilskud ændres fra 50% til 60% for 2020

   

  Ovennævnte forslag skal ses som en håndsrækning til foreningerne og for at få gang i samfundet efter nedlukningen.

   

   

  Igangsatte foranstaltninger

   

  Forvaltningen har været i tæt dialog med foreningerne i nedlukningsperioden og rådgivet dem i forhold til deres konkrete situation.

   

  Forvaltningen har udskudt fristen for indsendelse af afregning af tilskud for 2019 fra 1. april 2020 til 1. juni 2020, idet ikke alle foreninger har haft mulighed for at afholde deres generalforsamling før nedlukning på grund af Covid-19.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse 115 af 31. august 2018 – Folkeoplysningsloven og ændringer hertil i forbindelse med Covid-19.

  Økonomi og afledt drift

  Forslag til løsningsmodel har følgende økonomiske konsekvenser.

   

  Forslag til ændring af tilskudsprocenten for kursustilskud udløser en merudgift på 0,057 mio. kr. og for materialetilskud en merudgift på 0,043 mio. kr.

   

  I alt 0,100 mio. kr.

   

  Ovennævnte merudgifter kan finansieres fra forventede tilbagebetalinger ved afregning af lokaletilskud og tilskud til aftenskoler inden for folkeoplysningsområdet for 2019.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningens forslag til løsningsmodel godkendes, og

  at udgiften finansieres af folkeoplysningsområdets ramme.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-05-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/43214, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til henvendelse fra Ravsted Fritidscenter vedrørende anmodning om et forhøjet tilskud på 0,463 mio. kr. til renovering af Ravsted Friluftsbad.

   

  Ravsted Fritidscenter sendte den 29. september 2017 ansøgning med anmodning om et tilskud på 0,200 mio. kr. til renovering af Ravsted Friluftsbad.

   

  Ravsted Fritidscenter fik den 7. marts 2018 i forbindelse med udmøntningen af Puljen til småreparationer 2018 tilsagn om bevilling på 0,150 mio. kr. Den forventede samlede pris på renovering udgjorde på daværende tidspunkt 0,534 mio. kr.

   

  I forbindelse med myndighedsbehandlingen viste der sig krav om, at såfremt renovering iværksættes vil bl.a. gældende regler for krav til omsætningstider på vandbehandlingsanlægget skulle overholdes.

   

  Krav til vandbehandlingsanlægget fordyrede projektet med 0,585 mio. kr., som Ravsted Fritidscenter den 22. oktober 2018 sendte en tillægsansøgning på til Kultur- og Fritidsudvalget. Den forventede samlede pris på renoveringen udgjorde nu 1.119 mio. kr.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 28. maj 2019 ansøgning om yderligere tilskud på 0,585 mio. kr. under forudsætning af, at institutionen skulle dokumentere, at projektet ville leve op til gældende myndighedskrav. Efter aftale med forvaltningen tilknyttede institutionen en faglig rådgiver på projektet.

   

  Midlerne blev finansieret af rådighedsbeløb afsat i budget 2019 på 0,900 mio. kr. til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på svømmehaller og friluftsbade.

   

  På baggrund af den faglige rådgivning har det vist sig, at der er yderligere udgifter til bl.a. etablering af overløbsrender og renovering af pumpehuset, som ikke var med i det oprindelige projekt. Udbedringer som er afgørende for, at projektet kan godkendes.

   

  Ravsted Fritidscenter har derfor den 23. februar 2020 på ny henvendt sig om yderligere tilskud på 0,463 mio. kr., som er nødvendig for projektets gennemførelse. Dermed udgør den samlede pris på renoveringen nu 1.582 mio. kr.

   

  Ravsted Fritidscenter har for nuværende indsamlet i alt 0,460 mio. kr. i sponsorat, fondsstøtte og egne midler. Institutionen oplyser, at der stadig pågår fondsansøgninger og overvejelser omkring lokale initiativer.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 28. maj 2019 forud for Byrådets beslutning om anlægsbevilling den 26. juni 2019, at den resterende del af rådighedsbeløbet reserveres til medfinansiering af et friluftsbadsprojekt i Bylderup Bov, der lever op til myndighedskravene, og som samtidig opnår ekstern fondsfinansiering. Den resterende del af rådighedsbeløbet udgør 0,264 mio. kr. i 2019 og 1,1 mio. kr. i 2021.

   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigten for 2020-2023, er der til ”Ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på svømmehaller og friluftsbade” i 2020 et restrådighedsbeløb på 0,264 mio. kr. I 2021 er der et rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr.

   

  Forvaltningen har udarbejdet to forslag til finansiering af ansøgt tilskud til Ravsted Fritidscenter på 0,463 mio. kr.

   

  Forslag nr. 1

  At rådighedsbeløbet i 2020 på 0,264 mio. kr. til ”ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på svømmehaller og friluftsbade”, prioriteres til renoveringen af Ravsted Friluftsbad.

   

  Kommunens mulighed for delvis at løfte moms af tilskuddet gør, at der kan udbetales et tilskud på 0,318 mio. kr.

   

  Restbeløbet på 0,145 mio. kr. til renovering af Ravsted Friluftsbad, anbefales finansieret af Ravsted Fritidscenter.

   

  Forslag nr. 2

  At rådighedsbeløbet i 2020 på 0,264 mio. kr. til ”Ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på svømmehaller og friluftsbade”, prioriteres til renoveringen af Ravsted Friluftsbad.

   

  At den resterende del på 0,145 mio. kr. af rådighedsbeløb i 2021 forbeholdes til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på svømmehaller og friluftsbade.

   

  Tabel 1.1.: Samlet oversigt over kommunale tilskud til renovering af Ravsted Friluftsbad ved forslag 1:

   

  År

  Forslag 1

  Forslag 2

   

   

   

  2018 - driftstilskud

     150.000

  150.000

  2019 - anlægstilskud

     585.000

  585.000

  2020 - anlægstilskud

     318.000  

  463.000

  I alt kr.

  1.053.000

  1.198.000

   

  Såfremt forslag 1 godkendes udgør det samlede kommunale tilskud i alt 1.053 mio. kr., som fremgår af tabel 1.1. Med kommunens mulighed for delvis at løfte moms af tilskuddet udgør den budgetmæssige påvirkning 0,885 mio. kr., heraf udgør den samlede anlægsbevilling til ”Ravsted Friluftsbad” 0,750 mio. kr.

   

  Såfremt forslag 2 godkendes, udgør det samlede kommunale tilskud i alt 1.198 mio. kr., som fremgår af tabel 1.1. Med kommunens mulighed for delvis at løfte moms af tilskuddet udgør den budgetmæssige påvirkning 1,006 mio. kr., heraf udgør den samlede anlægsbevilling til ”Ravsted Friluftsbad” 0,870 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag nr. 1 godkendes,

  at der gives et tillæg til en anlægsbevilling på 0,264 mio. kr. til ”Ravsted Friluftsbad”, finansieret af rådighedsbeløb til ”ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på svømmehaller og friluftsbade”, som frigives, og

  at såfremt det ikke lykkes Ravsted Fritidscenter at realisere finansieringen til projektet inden udgangen af 2021, bortfalder kommunens tilsagn om tilskud på i alt 1.053 mio. kr.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-05-2020

  Anbefales godkendt.

   

  Imod stemte Jette Julius Kristiansen (O), idet hun er imod, at det reserverede beløb til Bylderup dermed reduceres yderligere.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 19-05-2020

  Anbefales godkendt.

  Ravsted Friluftsbad opfordres til at søge puljer under Vækstudvalget for Land og by, såfremt der ikke opnås yderligere finansiering.

  Beslutning Byrådet den 27-05-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1840, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til, at en bevilling til en planlagt renovering af lysanlæg på Hundklem i Løjt Kirkeby konverteres til udskiftning af dræn ved Løjt Idrætscenter.

   

  Der blev i efteråret 2019 igangsat et omfattende sikkerhedseftersyn på alle kommunale lysanlæg i kommunen. Formålet med sikkerhedseftersynet er at få kortlagt lysanlæggenes tilstand og efterfølgende udarbejde en handleplan for, hvordan Aabenraa Kommune løbende kan renovere alle funktionsdygtige lysanlæg, så de opfylder gældende sikkerhedskrav.

   

  Sikkerhedseftersynet viste, at 3 lysanlæg er i så dårlig stand, at de udgør en sikkerhedsrisiko og anbefales udskiftet hurtigst muligt. Det drejer sig om lysanlæggene på Genner Idrætsanlæg og Hovslund Idrætsanlæg og Hundeklem i Løjt Kirkeby. Forvaltningen er i dialog med brugerne af anlæggene.

   

  De tre lysanlægs finansiering fremgår af tabel 1.1

   

  Lysanlæg

  Finansiering i 2020

  Genner Idrætsanlæg

  Halpuljen til større og mindre vedligehold 2019

  Hundklem

  Driftsmidler under Fritid i 2019

  Hovslund Idrætsanlæg

  Driftsenheden i 2020 via driftsaftalen

   

  Anlægget på Hundklem, der ligger i den nordlige del af byen, er det oprindelige idrætsanlæg i Løjt Kirkeby. Efter Løjt Idrætsanlæg blev etableret, flyttede Løjt Idrætsforening deres aktiviteter fra Hundklem til centeret. Dog forblev fodboldens vintertræning på Hundklem. Dels for at skåne banerne ved det nye idrætscenter, dels eksisterede der et lysanlæg ved Hundklem.

   

  På baggrund af det meget våde efterår i 2019 fremsendte Løjt Idrætsanlæg og Løjt Idrætsforening en fælles ansøgning vedrørende dræning af boldbanerne ved idrætsanlægget. Bestyrelsen for Løjt Idrætsanlæg var udfordret af banernes tilstand og kunne ikke tilbyde deres brugere at afslutte fodboldsæsonen på anlægget på grund af alt for bløde baner. Dette medførte, at fodboldafdelingen skulle ud at leje baner i omkringliggende byer.

   

  Løjt Idrætsanlæg sendte derfor en ansøgning i efteråret 2019 til Halpuljen vedrørende større og mindre vedligeholdelsesopgaver (Akutpuljen) om hjælp til dræn af boldbanerne. Løjt Idrætsanlæg og Løjt Idrætsforening pegede på følgende forhold:

   

  • drænes banerne ikke, vil det forstærke den dårlige brugeroplevelse og Idrætsforeningen vil miste medlemmer
  • banerne må lukkes ned tidligere på sæsonen, da det har for store omkostning at renovere disse, hvis der bliver spillet på banerne i de kritiske perioder af sæsonen
  • dræn og bundopbygningen på banerne er fra 1974 og fungerer ikke længere
  • ca. 500 skoleelever har deres daglige gang på anlægget
  • Løjt Idrætsanlæg og Løjt Idrætsforening ønsker at skabe mere aktivitet på idrætsanlægget

   

  Et nyt dræn er estimeret til 0,450 mio. kr. Forvaltningen har været i dialog med Løjt Idrætsanlæg om muligheden for at konvertere bevillingen til opsætning af et nyt lysanlæg ved Hundklem til udskiftning af dræn ved idrætsanlægget og dermed samle aktiviteterne, da dette ses mere hensigtsmæssigt i en helhedsbetragtning. Bevillingen på 0,250 mio. kr. kan finansiere dræn af den ene boldbane. Løjt Idrætscenter skal i givet fald selv finansiere 0,200 mio. kr. af etableringsomkostningerne til dræn på den anden boldbane.

   

  En gruppe frivillige undersøger i øjeblikket muligheden for at etablere kunstgræs på idrætsanlægget. Hermed forbedres baneforholdene væsentligt. Et nyt dræn vil kunne blive en del af opbygningen til en kunstgræsbane, da der i dag eksisterer et velfungerende lysanlæg ved idrætsanlægget.

   

  Hundklem vil fremover kunne anvendes til eksempelvis ringridning, hundetræning eller cirkusplads samt i et begrænset omfang til idrætsaktiviteter.

   

  Med henblik på at samle aktiviteterne ved Løjt Idrætsanlæg og dermed forbedre baneforholdene for brugerne - skolen og idrætsudøverne  - anbefales, at udskiftning af lysanlæg på Hundklem konverteres til nyt dræn ved Løjt Idrætsanlæg.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at etablering af nyt lysanlæg ved Hundklem i Løjt i 2020 konverteres til udskiftning af dræn på Løjt Idrætsanlæg.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-05-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/63712, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til en ansøgning fra Aabenraa Lokal TV (ALTV) om yderligere driftstilskud.

   

  ALTV producerer lokalt forankrede udsendelser, som vises på foreningens hjemmeside og på YouTube. Foreningen modtager et årligt driftstilskud på 0,025 mio. kr. og har søgt om at få deres tilskud forøget med 0,050 mio. kr. Dels til finansiering af udgifter i forbindelse med produktionen (0,030 mio. kr.), dels til leje af yderligere et lokale til studieoptagelser (0,020 mio. kr.).

   

  Kultur- og Fritidsudvalget drøftede ansøgningen fra ALTV den 28. januar 2020 og besluttede at udsætte sagen. Udvalget besøgte ALTV forud for det ordinære udvalgsmøde den 11. marts 2020. Udvalget valgte igen at udsætte behandlingen af ansøgningen, i det forvaltningen blev bedt om at undersøge, på hvilke betingelser et tilskud kan ydes, og på hvilke betingelser det tilstødende lokale kan stilles til rådighed.

   

  Det er efterfølgende blevet afklaret, at Aabenraa Lokal TV ikke kan råde over det ekstra lokale uden betaling.

   

  Forvaltningen har været i dialog med ALTV, som har udarbejdet en forretningsplan, der beskriver en ønsket udvikling for perioden 2020-2024. Målsætningen i forretningsplanen er, at Aabenraa Lokal TV kan opnå kapacitet til at kunne søge sendetilladelse hos Mediesekretariatet i Slots- og Kulturstyrelsen i 3. kvartalt 2024 med henblik på at opnå økonomisk tilsagn fra i en femårig periode fra og med 1. januar 2025.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 15. april 2020 to kategorier for tilskud til kulturområdet: driftstilskud og aftalebaserede aktiviteter. Under forudsætning for udvalgets godkendelse af et yderligere tilskud, vil den nuværende aftale om driftstilskud kunne ændres til et tilskud til en aftalebaseret aktivitet.

   

  Såfremt udvalget er positiv i forhold til en fremtidig bevilling, anbefaler forvaltningen, at der indgås en aftale med indhold jf. bilag.

   

  Forslaget om tilskud til en aftalebaseret aktivitet indebærer, at forvaltningen under inddragelse af faglig rådgivning vurderer, om Aabenraa Lokal TV ved årsskiftet 2022-2023 vil have kapacitet til at kunne søge og opnå sendetilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen i 3. kvartalt 2024. Denne vurdering vil indgå i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetlægning for 2024-2027, der finder sted i 2023.

   

  Hovedpunkterne i en aftalen indeholder følgende emner:

   

  • Udvikling i antal medlemmer
  • Udvikling i antal sendetimer
  • Udvikling i anstallet af seere
  • Udvikling i antallet af aktive i redaktionen
  • Udvikling af aktivitet og følgeskab på sociale medier
  • Leverance af levende billeder i forbindelse med fejring af kultur- og fritidslivet mv.

   

  Forvaltningen anbefaler, at der med udgangspunkt i ALTV’s forretningsplan indgås et aftalebaseret aktivitetstilskud, der opjusterer det eksisterende tilskud i 2020 på 0,025 mio. kr. med 0,015 mio. kr. til i alt 0,040 mio. kr. og 0,030 mio. kr. til i alt 0,055 mio. kr. årligt i perioden 1. januar 2021-31. december 2024. 

   

  Foreningen skal selv finde finansiering af huslejen på 0,020 mio. kr. for leje af det ekstra lokale, eksempelvis via øget medlemskab, fonde og sponsorer jævnfør deres forretningsplan.

   

  Beslutter Kultur- og Fritidsudvalget at yde et yderligere tilskud på 0,030 mio. kr. vil det skulle indgå som omprioritering i budgetlægningen for 2021-2024.

   

  Merudgiften på 0,015 mio. kr. i 2020 skal i givet fald finansieres af området Kultur & Fritid.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der med udgangspunkt i ALTV’s forretningsplan ydes et aftalebaseret aktivitetstilskud, der opjusterer det eksisterende tilskud på 0,025 mio. kr. med 0,015 mio. kr. til 0,040 mio. kr. i perioden 1. juli 2020-31. december 2020 og 0,030 mio. kr. til i alt 0,055 mio. kr. årligt i perioden 1. januar 2021-31. december 2024,

  at der meddeles afslag til finansiering af huslejen på 0,020 mio. kr. for leje af det ekstra lokale,

  at merudgiften på 0,015 mio. kr. finansieres af området Kultur & Fritid i 2020, og

  at et yderligere tilskud på 0,030 mio. kr. indgår som omprioritering i budgetlægningen for 2021-2024.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-05-2020

  Godkendt.

   

  Jette Julius Kristiansen (O) undlod at stemme.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/9583, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende forslag til kriterier og retningslinjer vedrørende udmøntning af vedligeholdelsespuljen til forsamlingshuse.

   

  Udvalget godkendte den 11. marts 2020 tidsplanen for udmøntning af vedligeholdelsespulje til forsamlingshuse i 2020. Puljens formål er at løse en række vedligeholdelsesmæssige opgaver med henblik på at støtte den frivillige indsats med at holde liv i forsamlingshusene. Puljen kan medvirke til at skabe nutidige rammer i forsamlingshusene til afvikling af arrangementer og aktiviteter.

   

  Med hensyn til en konkret udmøntning af puljen på 0,500 mio. kr. i 2020 har forvaltningen udarbejdet forslag til kriterier og retningslinjer vedrørende vedligeholdelsesmæssige opgaver, som forsamlingshusene kan søge tilskud ud fra.

   

  Grundet covid19 har det ikke været muligt at afholde orienteringsmøde med forsamlingshusene. Forslag til kriterier og retningslinjer for tilskud er i stedet sendt i høring hos forsamlingshusene. 

   

  Der er i kriterierne lagt vægt på, at puljen kan søges til almindelige vedligeholdelsesopgaver, reparationer og energiforbedringer i eksisterende forsamlingshuse. Kriterierne giver også mulighed for tilskud til helhedsplan for renovering samt energioptimering. Puljen kan ikke søges til udvidelse og ombygning.

   

  Kriterierne er:

   

  • Almindelige vedligeholdelsesopgaver
  • Reparationer
  • Energiforbedringer
  • Rådgivningshjælp til udarbejdelse af helhedsplan for renovering af huset
  • Energioptimering
  • Udarbejdelse af byggeansøgning

   

  Målgruppen er forsamlingshuse eller huse med forsamlingslignende funktioner, der stiller lokaler til rådighed for lokalsamfundet.

   

  Med henblik på at minimere de administrative ressourcer anbefales, at beløbsstørrelsen vedrørende tilskud til projekter er på minimum 0,010 mio. kr.

   

  Efter udvalgets godkendelse af kriterier og retningslinjer er næste fase, at forsamlingshusene frem til 16. august 2020 kan indsende ansøgninger til puljen.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Høring/udtalelse

  Der er indkommet tilbagemeldinger fra 4 forsamlingshuse.

  Høringssvar

  Forvaltningens bemærkning

  Et forsamlingshus er privatejet og deres henvendelse vedrører, om private huse, som stiller lokaler til rådighed for lokale, også kan søge fra puljen.

  Forvaltningen indstiller, at puljen er målrettet forsamlingshuse, der ledes af frivillige/foreninger og vedkommende anbefales at få rådgivning omkring ændring af selskabsformen, der muliggør ansøgning om kommunal støtte.

   

  Forvaltningen har i kriterierne præciseret målgruppen for at tydeliggøre, at puljen ikke er målrettet privatejede forsamlingshuse.

  Et forsamlingshus spørger, om der kan søges støtte til projekter med tilbagevirkende kraft.

  Forvaltningen indstiller, at puljen ikke kan søges til afsluttede projekter.

   

  Forvaltningen har præciseret retningslinjen, så der står, at ”der ydes ikke støtte til færdiggjorte projekter”.

  Samme forsamlingshus foreslår, at kriteriet for løbende vedligehold og reparation i bemærkningerne ikke er helt så kategorisk omkring, at det skal være utidssvarende og nedslidt. Der er ønske om, at almindelig vedligehold i ”større” omfang – f.eks. maling af vinduer og døre (både udvendig og indvendig) samt tillige f.eks. maling af lokalerne indvendig kan indeholdes i kriterierne, idet dette ligeledes vil være med til at leve op til kriteriet om bedre brugeroplevelse.

  Forvaltningen indstiller, at der kan ydes støtte til utidssvarende og nedslidte faciliteter og vedligeholdelsesopgaver, der højner brugeroplevelserne.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til kriterier og retningslinjer godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-05-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/35517, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget bliver i denne sag orienteret om fremdriften i processerne omkring Helhedsplan for svømme- og vandfaciliteter samt Visionsoplægget for Arena Aabenraas Svømmehal.

   

  Rådgiver valgt

  Kultur, Miljø & Erhverv har indgået en aftale med en ekstern rådgiver, der skal løse begge opgaver. Ved at vælge samme rådgiver koordineres processerne og interessent-inddragelsen optimeres.

   

  Valget er faldet på en rådgiver, der har stor erfaring og en meget innovativ tilgang til udvikling af idrætsfaciliteter og svømmehaller. Rådgiveren er særligt specialiseret i de tidlige inddragelsesprocesser, og har udviklet egen metode.

   

  Konkret har rådgiver tidligere arbejdet med projekter som Strategi for udvikling af svømme-faciliteter i Assens Kommune samt Visionsoplæg for svømmehallen i Frederikssund Idrætsby.

   

  Tidsplan

  Tidsplanen forsøges fastholdt så begge opgaver bliver afsluttet senest i 4. kvartal 2020, således at resultaterne kan indgå i idéoplægget og byggeprogrammet for Arena Aabenraas Svømmehal.

   

  Borgermøder og workshops afholdes inden for de rammer, der er muligt helst ved fysisk møde, men det kan blive nødvendigt at finde digitale løsninger.

   

  Analysen omkring Danskernes Svømme- og Vandkultur, som Aabenraa Kommune er case-kommune på er lettere forsinket. Delanalyse 1 er dog næsten færdig og Delanalyse 2 igangsættes derfor snart. Forsinkelsen vurderes ikke at være et problem i forhold til at få pointerne med i Helhedsplan og Visionsoplæg.

   

  Inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget

  Kultur- og Fritidsudvalget inviteres med til borgermøder og orienteres løbende efter vurderet behov.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-05-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/39430, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen er en orientering. På mødet gives en status på projektet.

  I august 2015, fik Aabenraa Kommune af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelt reservation på 6 mio. kr. til områdefornyelse af den nordlige del af Aabenraa bymidte. I efteråret 2016 blev arbejdet med at udarbejde program for områdefornyelsen igangsat. Den 26. april 2017 blev programmet godkendt i Byrådet, programmet er efterfølgende sendt til Ministeriet der i maj 2017 godkendte programmet.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-05-2020

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13-05-2020

  -