Beslutningsprotokol

tirsdag den 26. maj 2020 kl. 16:00

Mødested: Lokale 120, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger: Afbud: Signe Bekker Dhiman
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Kultur- og Fritidsudvalget
   tirsdag den 26. maj 2020 kl. 16.00

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-05-2020

  Godkendt.

   

  Afbud:  Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Sønderjyske garde
  • Status og bevillinger fra Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig
  • Aktuelle anlæg

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-05-2020

  Godkendt.

   

  Afbud:  Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/7337, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om status på tilskudsmodel for ungdomsklubområdet fra 1. januar 2021.
   

  I forbindelse med omprioritering af midler på Kultur- og Fritidsudvalgets område den 13. november 2018 blev der besluttet en reduktion i løn til ungdomsklubber på 46.000 kr. fra 2020 og fremover.

   

  I den forbindelse skal det undersøges om ungdomsklubberne skal forblive i deres nuværende form, hvor kommunen betaler lønomkostninger, overgå til tilskudsreglerne for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde eller eventuelt overgå til Børn & Skole under Ungdomsskolen, såfremt det er en mulighed.

   

  Følgende scenarier indgår i analysen:

   

  • Sidestille Fårhus Ungdomsklub og Ravsted Ungdomsklub med sammenlignelige foreninger, der modtager tilskud i henhold til tilskudsmodellen for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.
  • Fårhus Ungdomsklub og Ravsted Ungdomsklub fastholdes i nuværende tilskudsmodel for ungdomsklubber for at tilgodese tilbud i yderområderne af Aabenraa Kommune.
  • Der undersøges om ungdomsklubberne kan fortsætte under Ungdomsskoleområdet i Børn & Skole.

   

  Såfremt ungdomsklubberne fastholdes i deres nuværende form, anbefaler forvaltningen, at

   

  • Udvalget forholder sig til målgruppen fremadrettet og
  • Udvalget forholder sig til frekvens og tidspunkt for aktiviteter.

   

  En medarbejder fra forvaltningen deltager i sagens behandling.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse 115 af 31. august 2018 og Foreningshåndbogen for folkeoplysningsområdet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på budgettet for 2020 afsat 190.598 kr. til ungdomsklubområdet. Budgettet er reduceret med de 46.000 kr. gældende fra 2020 i henhold til beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. november 2018.

  Høring/udtalelse

  Forvaltningen har drøftet baggrunden for analysen med ungdomsklubberne på dialogmøde d. 20. januar 2020 med udgangspunkt i følgende 2 scenarier.

   

  • Ungdomsklubberne sidestilles med øvrige folkeoplysende foreninger med mulighed for medlemstilskud, kursustilskud, materialetilskud og lokaletilskud.
  • Ungdomsklubberne forbliver i nuværende ordning med grundtilskud, 2 x medlemstilskud, løn og betalt udgift til lokaler.

   

  Ungdomsklubberne her herefter drøftet ovennævnte i deres bestyrelser og høringssvarene indgår i analysen.

   

  Ungdomsklubberne har ikke forholdt sig til forslaget om at fortsætte under Ungdomsskoleområdet i Børn & Skole, såfremt det er en mulighed.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-05-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud:  Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48724, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget får i denne sag en orientering om tidsplanen for evalueringen af tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter, der gennemføres fra juni til november 2020.

   

  Da tilskudsmodellen blev indført 1. januar 2017, besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at

  tilskudsmodellen skulle indfases over en 4-årig periode. Den periode er nu gået. Derfor

  samler evalueringen op på, hvad der har virket godt og mindre godt i perioden. Formålet med evalueringen 2020 er at sikre alle faciliteters fulde indfasning i modellen samt sætte rammen for, hvordan tilskudsmodellen skal se ud i perioden 2021-25. Derfor kommer evalueringen også til at indeholde forslag til justeringer af tilskudsmodellen, hvis forvaltningen og øvrige interessenter finder det relevant.

   

  Evalueringen vil blandt andet indeholde:

   

  -         En vurdering af om der er behov for justeringer af rammeaftalen mellem haller og skoler

  -         En vurdering af om prisen for leje af en halv hal skal justeres

  -         En vurdering af om udviklingstilskuddet skal bevares eller om der skal udarbejdes en ny model med reviderede kategoriseringer

  -         En evaluering af haller med underskudsdækning samt forslag til håndtering af disse fremadrettet

  -         En vurdering af løsningen med lokaletilskud til Nr. Hostrup Ungdomsforening, Varnæs-Bovrup IF og Holbøl Borger- og Idrætsforening, der benytter sig af faciliteter uden for tilskudsmodellen

  -         En opfølgning på henvendelse fra Sønderjyllands Golfklub om muligheden for, at der fremover gives tilskud til grønne områder ejet eller driftet af foreninger

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-05-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud:  Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/8556, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Den 3. marts 2020 har Økonomiudvalget behandlet budgetproceduren for 2021-2024, samt udmeldt en ramme til Kultur- og Fritidsudvalget for kommende budgetår. I denne forbindelse er der indlagt en rammereduktion på 1% af servicerammen, således at Kultur –og Fritidsudvalget skal udmønte besparelse på 0,978 mio. kr.

   

  Der er udarbejdet budgetnotat for Kultur- og Fritid i bilag 1, hvor der fremgår

  • Det samlede basisdriftsbudget 2021-2024
  • Budgetforudsætninger
  • Udfordringer i basisbudgettet
  • Rammebesparelsen
  • Forslag til takster
  • Forslag til at imødekomme både udfordringer og rammebesparelse

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  De samlede udfordringer for Kultur- og Fritids fra budget 2021 udgør 1,415 mio kr. i 2021 og 2022 og 2,915 mio. kr. fra 2023 og frem

  • Budget til Regionalt Spillested Aabenraa Live falder med 0,525 mio. kr. i 2021 og yderligere 0,035 mio. kr. fra 2022. Fra 2023 er der ingen bevilling til Aabenraa Live.
  • Musikskolen har et lavt basisbudget, som har givet økonomiske udfordringer over flere år. Med ønske om over flere budgetprocesser at opnå som minimum et niveau som Sønderborg, der ligger næstlavest i niveau af sammenligningskommunerne ønskes 0,380 mio. kr.
  • Nygadehuset har de senere år været underbudgetteret. Der er mistet lejeindtægter og ikke været rum til almindelig vedligeholdelse. For at sikre husets fremtidige drift ønskes tilført 0,300 mio. kr. 
  • Fritidsrådets pulje på 0,200 mio. kr. udløber fra 2021
  • Grejbanken har grundet stor opbakning behov for et tilskud på 0,035 mio. kr. for at sikre fremtidig succes.

   

  Derudover skal Kultur- og Fritidsudvalget udmønte en rammebesparelse på 0,978 mio. kr. fra 2021. Samlet betyder dette udfordringer og rammebesparelser for i alt 2,393 mio. kr. i 2021.   

   

  Hvis Aabenraa Live tilpasser aktivitetsniveauet med et fald på 0,525 fra 2021, vil de samlede udfordringer og rammebesparelser udgøre 1,868 mio. kr. i 2021. Der vil således ske væsentlige ændringer i ambitioner og set up for projektet, herunder bemanding, antal og form for koncerter, markedsføring samt anvendelse af venues. 

   

  Der er udarbejdet forslag på i alt 1,950 mio. kr. til at imødekomme både udfordringer og rammebesparelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der findes rammebesparelser for i alt 0,978 mio. kr. med udgangspunkt i kataloget, og

  at der besluttes eventuelle omprioriteringer til at imødekomme udfordringer indenfor udvalget. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15-04-2020

  Udsat.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

   

  Supplerende sagsfremstilling

  Efter første behandling af budget for Kultur- og Fritidsudvalget er indkommet yderligere materiale til 2. behandling, samt tilføjet yderligere indstilling vedrørende takster til beslutning.

   

  Beslutninger i Kultur- og Fritidsudvalget

   

  Som følge af beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget den 13. maj, skal der findes yderligere 0,03 mio. kr. til finansiering af ALTV fra 2021-2024. Dette betyder den samlede udfordring og rammebesparelse vil udgøre 2,423 mio. kr. i 2021. Hvis Aabenraa Live tilpasser aktivitetsniveauet med et fald på 0,525 mio. kr. i 2021, vil de samlede udfordringer udgøre 1,898 mio. kr.

   

  På Kultur og Fritidsudvalget den 15. april 2020 besluttede udvalget i forbindelse med revision af faste aftaler på kulturområdet, at fastholde tilskuddet til Julemærkehjemmet og Haus Quickborn, samt anbefale at flytte Foreningen Norden i forbindelse med næste bevillingskontrol til Økonomiudvalget. En samlet fastholdelse af budgetudgifter på 0,047 mio. kr. Dette betyder i forhold til katalogets forslag note 2, at der alene er 0,03 mio. kr. i råderum på Faste aftaler i 2021. Dog er der stadig mulighed for at nedsætte rammen generelt for Faste aftaler til Kulturelle formål, idet der er et råderum på 0,141 mio. kr. i 2022 og 2023, samt 0,397 mio. kr. i fra 2024.

   

  Spørgsmål og forslag fra Socialdemokratiet

   

  Socialdemokratiet har stillet spørgsmål og lavet yderligere 2 forslag til kataloget. I bilag 2 ses hhv. spørgsmål og svar. De to forslag til kataloget er:

   

  • Ny kontrakt med SønderjyskE medio 2021 på 0,400 mio. kr. Besparelsen vil udgøre 0,250 mio. kr. uden fremskrivning af kontrakt.
  • Ophør af tilskud til Naltaglejen, koncertannonce til høstkoncert samt gratisdage i Agoraen. Besparelsen vil udgøre 0,01 mio. kr.

   

  Socialdemokratiet har endvidere ønsket alternativer til besparelser på biblioteksområdet i Aabenraa, hvorfor der er udarbejdet notat og forslag i bilag 3.

   

  Bemærkninger fra samarbejdspartnere

   

  Der er indkommet bemærkninger fra de to samarbejdspartnere Kultur- og Fritidsrådet samt Aabenraa Fritidsråd. Bemærkningerne er samlet i bilag 4.

   

  Godkendelse af takster

   

  Ud over at finde hhv. rammebesparelser for i alt 0,978 mio. samt foretage eventuelle omprioriteringer indenfor udvalget, skal takster der fremsendes til videre budgetbehandling godkendes. Taksterne fremgår af budgetnotatets bilag 4.

   

  I bilag 5 er vist samlede besparelser på biblioteksområdet fra 2015 frem til 2021. I bilag 6 er udarbejdet et hjælpeark til et overblik over måltal for rammebesparelse og udfordringer, samt bidrag fra kartotek, socialdemokratiet samt nye forslag på biblioteksområdet.

  Supplerende indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der findes rammebesparelser for i alt 0,978 mio. kr. med udgangspunkt i kataloget,

  at der besluttes eventuelle omprioriteringer til at imødekomme udfordringer indenfor udvalget, og

  at takster som fremgår i budgetnotatets bilag 4 godkendes.     

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-05-2020

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede følgende forslag til besparelser på i alt 1%:

   

   

  Udvalget besluttede endvidere følgende omprioriteringer, idet udfordringerne vedrørende Aabenraa Live og Fritidsrådets ”anlægspulje” søges løftet ved budgetforhandlingerne:

   

  Afbud:  Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14728, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag lægges der op til at de museumsansvarlige fagudvalg i de fire sønderjyske kommuner godkender proceduren for indgåelse af en ny økonomiaftale og samarbejdsaftale med Museum Sønderjylland for perioden 2022-2025 og at udvalgene fremkommer med ønsker til aftalernes indhold.

   

  Beslutningskompetencen vedrørende Museum Sønderjylland er, ud fra samarbejdsaftalen indgået mellem Museum Sønderjylland og byrådene, placeret i det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg. Dette udvalg er sammensat af de fire kommuners formænd for Kultur- og Fritidsudvalg og de respektive fagdirektører. Udvalget betjenes i en rotationsordning mellem de fire fagforvaltninger ét år ad gangen.

   

  Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg drøftede på møde den 4. oktober 2019 midtvejsevalueringen af økonomiaftalen 2018-2021 mellem Museum Sønderjylland og de fire sønderjyske kommuner med efterfølgende orientering i de lokale fagudvalg. På mødet den 17. april 2020 godkendte det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg en tidsplan for indgåelse af en ny aftale: 

   

  Tidsplan for indgåelse af økonomi- og samarbejdsaftaler

  17. april 2020

  Godkendelse af tidsplan for indgåelse af økonomi- og samarbejdsaftaler

  1. august 2020

  Deadline for indsendelse af ønsker til aftalerne

  3. kvartal 2020

  Udarbejdelse af første udkast til økonomi- og samarbejdsaftaler

  3. kvartal 2020 – 1. kvartal 2021

  Forhandling

  1. halvår 2021

  Godkendelse i de fire kommuner og Museum Sønderjyllands bestyrelse

  2. halvår 2021

  Økonomiaftalen indgår som forudsætning for budgetbeslutning i de fire sønderjyske kommuner og i Museum Sønderjyllands bestyrelse

   

  Da der i tre ud af fire kommuner er et mandatoverlap mellem Museum Sønderjyllands bestyrelse og Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg, anbefaler forvaltningen at forhandlingsmandat til indgåelse af en ny økonomi- og samarbejdsaftale på økonomisk og organisatorisk niveau overdrages til Det Sønderjyske Koordinationsudvalg. Faglige ønsker til aftalernes indhold fremsendes fra de respektive fagudvalg til deres respektive medlem af det Sønderjyske Koordinationsudvalg. Budget samt ansvar for udmøntning af aftalerne, fastholdes i de respektive fagudvalg.

   

  Som forberedelse til forhandlingerne indgår en gensidig afklaring i mellem kommuners økonomifunktioner om de økonomiske konsekvenser ved ophævelse af skellet mellem drifts- og anlægstilskud der fremgår af den nuværende aftale.  

   

  Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler,

  at en ny økonomiaftale indgås med udgangspunkt i den eksisterende, således at budgetrammen fastholdes og fremskrives,

  at skellet mellem anlægs- og driftsbudget fastholdes,

  at finansieringsmodellen for etablering og drift af nye anlæg formaliseres ud fra opnået praksis. Det vil sige at større anlæg, hvor det afledte provenu primært kommer den geografiske hjemkommunen til gode, finansieres med primærkommunen og eksterne bevillingsgiver som hovedinvestor, mens anlæg der rummer fællesfunktioner, som administration og magasiner, finansieres solidarisk,

  at området undervisning og formidling indgår som særskilt afsnit i en kommende samarbejdsaftale,

  at udvalget drøfter og indmelder øvrige ønsker til de to aftaler til de videre forhandlinger.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

   

   

  Lovgrundlag

  Museumsloven LBK nr 358 af 08/04/2014

  Økonomi og afledt drift

  Der er i Kultur- og Fritidsudvalget i Aabenraa Kommunes budget 2020 afsat 3.734 mio. kr.  Museum Sønderjyllands samlede budget, udgør i 2020 86,2 mio. kr.

  De kommunale bidrag fastsættes proportionalt efter folketallet i de fire kommuner, og tilknytte de vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kultur- og Fritidsudvalget overdrager forhandlingsmandatet vedrørende økonomi- og samarbejdsaftalerne med Museum Sønderjylland fra Det Sønderjyske kulturkoordinationsudvalg til Det Sønderjyske Koordinationsudvalg,

  at Kultur- og Fritidsudvalgets nuværende finansiering danner udgangspunkt for forhandlingen,

  at praksis omkring finansiering af nye anlæg formaliseres i aftalen,

  at der udarbejdes et særskilt afsnit om undervisning og formidling i samarbejdsaftalen, og

  at Kultur- og Fritidsudvalgets faglige ønsker til aftalen drøftes og indmeldes til forhandlingerne via borgemesteren.  

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-05-2020

  Godkendt.

   

  Afbud:  Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/16048, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til tilbagebetaling af brugerbetaling til musikskoleeleverne ved Aabenraa Musikskole vedrørende COVID-19.

   

  Kommunernes Landsforening (KL) har forelagt Kulturministeriet spørgsmålet om opkrævning for brugerbetaling til musik- og kulturskoler under nedlukning af institutionerne kan opfattes som et ”samfundsbidrag” på linje med dagtilbud og SFO.

   

  Ministeriet har ligeledes modtaget henvendelser fra Danske Musik- og Kulturskoler vedrørende spørgsmålet om tilbagebetaling af brugerbetaling i perioden, hvor musik- og kulturskolerne er lukkede som følge af regeringens tiltag mod COVID-19.

   

  KL oplyser, at kommunerne ikke er forpligtede til at tilbagebetale brugerbetalingen i perioden, hvor musik- og kulturskoler er lukkede.

   

  Kulturministeriet har den 4. maj 2020 svaret KL vedrørende brugerbetaling til musikskoler. Kulturministeren tilkendegiver over for KL, at hun er enig i, at hverken lov om musik eller bekendtgørelsen om musikskoler indeholder regler, der gør, at kommunerne skal tilbagebetale brugerbetalingen i en situation som COVID-19.

   

  Ministeren opfordrer dog kommunerne til at understøtte musik- og kulturskolernes fortsatte virke i videst muligt omfang i den ekstraordinære situation, så forældrene undgår at betale for en ydelse, de ikke modtager.

   

  På den baggrund formoder KL, at kommunernes eventuelle udgifter vedrørende tilbagebetaling af opkrævninger på musik- og kulturskoleområdet ikke være dækket af KL’s aftale med regeringen omkring kommunernes udgifter vedrørende COVID-19.

   

  Aabenraa Musikskole oplyser, at skolen lukkede ned for undervisning torsdag den 12. marts 2020. Musikskolens lærere har trods hjemsendelsen ”nødundervist” online på forskellige måder, enten i form af egentlig videoundervisning eller i form af tilsendte materialer og udvekslinger af video. Et flertal af eleverne har dog fået en form for undervisning i perioden. Kun få elever har intet tilbud fået.

   

  Musikskolen håber, at de kan åbne den 8. juni i fase 3 sammen med øvrige kulturtilbud samt fritidstilbud for børn og aftenskolerne. Dette er dog ikke afklaret, da musikskolerne ikke specifikt har været nævnt i nogen af de udmeldte faser.

   

  For perioden fra den 12. marts drejer det sig i alt om brugerbetaling på 0,306 mio. kr., hvor Musikskolen ikke har ydet undervisning på normal vis. Det er fortrinsvis brugerbetaling for instrumentalelever, som udgør 0,297 mio. kr., og småbørnshold, som udgør 0,009 mio. kr., i perioden.

   

  Musikskolens ledelse anbefaler, at der delvist kompenseres for den manglende undervisningsperiode og har i et notat redegjort for 2 scenarier, hvorefter der kan ydes delvist kompensation for brugerbetaling. De økonomiske konsekvenser er opgjort i tabel 1.1.

   

  Musikskolens begrundelse for en delvis tilbagebetaling er, at det vil svække tilliden til musikskolen og dermed have indflydelse på, om eleverne/forældre gentilmelder sig næste sæson, hvis kommunen følger KL’s anbefaling om ikke at tilbagebetale for manglende undervisning.

   

  Tabel 1.1 Økonomiske konsekvenser ved 2 scenarier

  Scenarier (kr.)

  Fuld refusion

  Delvis refusion

  (50%)

  1. Musikskolen åbner 8. juni

  174.046

  87.023

  2. Musikskolen er lukket resten af skoleåret

  273.074

  136.537

   

  Musikskolen har ikke et økonomiske råderum til at kunne finansiere hverken delvis- eller fuld refusion. Der vil således skulle findes finansiering via en omprioritering inden for området Kultur- og Fritid.

   

  Følger Aabenraa Kommune anbefalingen fra KL om ikke at tilbagebetale for den manglende undervisning, kan det begrundes i Musikskolens force majeure klausul i betalingsreglerne jævnfør notatet fra Musikskolen.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Lovgrundlag

   

   

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der ikke skal tilbydes tilbagebetaling af brugerbetaling til Aabenraa Musikskole.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-05-2020

  Godkendt

  Imod stemte Christian Panbo (A) med bemærkning om, at han ønskede scenarie 1 med 50% tilbagebetaling, fordi man har ret til at få penge tilbage for en ydelse, man ikke har modtaget.

   

  Afbud:  Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42230, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om seneste status på processen for placering af teglkunstneren Ulla Viottis hovedværk Telemuren.

   

  I forbindelse med salget af matrikel 3545 og vedtagelsen af lokalplan M118 besluttede Byrådet på mødet den 27. juni 2007, at værket skulle flyttes og genopføres. Værket blev efter byrådsbeslutning den 28. november 2007 savet op og stillet midlertidigt i depot.

   

  Værket har siden været genstand for en række overvejelser og forslag om placering. Kultur- og Fritidsudvalget valgte på mødet den 26. marts 2019 en placering ved Arena Aabenraa. Dette skete i overensstemmelse med anbefalinger fra kunstneren bag værket (Ulla Viotti), de oprindelige initiativtagere til værket (Aabenraa Kunst- og Musikforening), samt kommunens rådgivende organ i forhold til billedkunst (Billedkunstrådet).

   

  De 0,350 mio. kr. der ved budgetlægningen for 2017 var afsat, og siden overført til formålet, viste sig ikke at være tilstrækkelig på den valgte placering. Borgmesteren inviterede derfor til et borgermøde om sagen den 24. oktober 2020. Der er på- og efter mødet indkommet 34 forslag.

   

  Den 11. marts 2020 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget en række kriterier som de indkomne forslag skal vurderes ud fra, forud for et fællesmøde mellem Vækstudvalget for Land og By og Kultur- og Fritidsudvalget. Resultatet af dette møde danner grundlag for en beslutningssag om placering, der behandles på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. juni 2020.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Planmæssige forhold

  Muren var placeret inden for området omfattet af lokalplan M118 og er i lokalplanen forudsat bevaret, evt. flyttet til en anden placering (uden for lokalplanområdet).

   

  Høring/udtalelse

  Aabenraa Kunst- og Musikforening er orienterede om processen. Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune behandler resultatet af screeningen på møde den 20. maj 2020, og deres vurdering indgår sammen med en byplanfaglig og en kulturfaglig i beslutningsoplægget. 

  Indstilling

   

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-05-2020

  Godkendt.

   

  Afbud:  Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48724, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om ansøgning fra Nr. Hostrup Hus om at blive omfattet af tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 26. marts 2019 fastlæggelse af tilskud til aktiviteter til Nr. Hostrup Hus. Udvalget bevilgede et driftstilskud på 0,105 mio. kr. årligt til Nr. Hostrup Hus.

   

  Driftstilskuddet blev givet på betingelse af en ensartet huslejefastsættelse over for alle folkeoplysende foreninger i kommunen og at Aabenraa Kommune ved en huslejestigning på ny skulle forholde sig bevilling til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger.

   

  Ovennævnte beslutning skal evalueres efter to år ultimo 2021.

   

  Forvaltningen finder det hensigtsmæssigt, at ansøgningen indgår i evalueringen af tilskudsmodellen i 2020 og ikke afventer til ultimo 2021.

   

  Nr. Hostrup Hus er orienteret herom.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Nr. Hostrup Hus modtager 0,105 mio. kr. i årligt driftstilskud. Folkeoplysende foreninger der lejer hallen i Nr. Hostrup Hus betaler 35 kr. pr. time i henhold til beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26. marts 2019.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-05-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/26074, Sagsinitialer: lfi

  Sagsfremstilling

  I denne sag bliver Kultur- og Fritidsudvalget orienteret om bevillingerne fra Eliteidrætspuljen i 2019 og 2020.

   

  Forvaltningen blev på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 14. august 2017 bemyndiget til fremover at fordele støtte fra Eliteidrætspuljen.

   

  I 2019 indkom der ansøgninger fra 10 talenter og en forening, som alle opfyldte kraverne til tilskud fra Eliteidrætspuljen. De blev tilsammen tildelt tilskud for 0,099 mio. kr. Efterfølgende valgte én af talenterne at takke nej til tilskuddet, da motivationen for eliteidræt ikke længere var til stede. Og foreningen, som havde modtaget tilsagn om tilskud, havde alligevel ikke udgifter som berettigede dem til støtte fra Eliteidrætspuljen.

   

  Der blev givet tilskud til ni forskellige idrætsgrene: cykling, motorsport, flugtskydning, atletik, vandski, ishockey, taekwondo, golf samt tri og motion.

   

  Talenterne har i henhold til formålet brugt tilskuddet til:
  - rejseudgifter
  - træningslejre

  - stævner,

  - personlige rekvisitter og udstyr.

   


  I 2020 er der modtaget 18 ansøgninger og bevilliget 0,0100 mio. kr. i tilskud.

  Der er sendt tilskudstilsagn til 15 talenter og tilskudstilsagnene er fra 2.500 kr. til 13.000 kr.

   

  Der er givet tilskud til syv forskellige idrætsgrene: triathlon, gokart, golf, ishockey, taekwondo, bueskydning og atletik.

   

  Tilskuddene er blevet bevilget til

  - rejse- og overnatningsudgifter

  - træningslejr

  - personlige rekvisitter og udstyr

  - fysiologiske test,

  - stævnegebyr.

  Tre talenter har fået afslag på grund af deres alder. (Eliteidrætspuljen giver tilskud til talenter mellem 15 og 25 år).

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Økonomi og afledt drift

  Eliteidrætspuljen er i 2020 på 0,102 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-05-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Signe Bekker Dhiman

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 26-05-2020

  -