Beslutningsprotokol

tirsdag den 23. juni 2020 kl. 15:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Kultur- og Fritidsudvalget
   tirsdag den 23. juni 2020 kl. 15.00

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-06-2020

  Godkendt i det punkt 82 fremrykkes til første punkt. 

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Orientering om Aabenraa Live
  • Møde med Rødekro Skytteforening

   

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-06-2020

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Der gives en orientering om anlæg vedrørende:

  • Udvidelse af Brundlund Slot
  • Svømmehal ved Arena Aabenraa
  • Ombygning af Aabenraa Musikskole

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-06-2020

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/18614, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til en ansøgning fra Grænselandsudstillingen, der på grund af Covid-19 har måttet aflyse deres 50-års jubilæumsudstilling og nu søger midler til alternative måder at udstille og markere jubilæet på.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 15. april 2020, at aktører der kunne dokumentere afholdte udgifter i forbindelse med aflyste arrangementer, ikke skulle tilbagebetale støtte. Det blev ligeledes besluttet, at bevillingsmæssige konsekvenser af coronarelaterede aflysninger og udskydelser skulle medtages i bevillingskontrollen pr. 30. september 2020.

   

  Eftersom Grænselandsudstillingens aktiviteter var planlagt til afholdelse i august måned, løftes denne sag særskilt. Kommunens tilskud til Grænselandsudstillingen er indeholdt i kontrakten med Sønderjyllandshallen, og kan således ikke finansiere det digitale alternativ til den fysiske udstilling, som der søges om.

   

  Grænselandsudstillingen er en professionel sammenslutning af danske og tyske billedkunstnere med tilknytning til grænselandet, og tiltrækker hvert år ca. 3.000 gæster til Aabenraa. For at kunne gennemføre årets udstilling, fastholde udstillingsgæsternes interesse og kunstnersammenslutningen Grænselandsudstillingens forankring i Aabenraa trods aflysningen, har foreningen udviklet en række ideer til alternative, digitale markeringer af jubilæet, hvoraf de søger minimum 0,040 mio. kr. ved Kultur- og Fritidsudvalgets Eventpulje til de to.

   

  Ide 1) Udstillingen gennemføres virtuelt via foreningens hjemmeside, der redesignes og udvides, så den indeholder en kunst-netudstilling. En udstillingshjemmeside giver mulighed for kunstoplevelser på trods af corona og mulighed for køb af kunst fra grænselandet. Foreningen foreslår, at kommunens årlige indkøb af kunst på Grænselandsudstillingen i år foretages digitalt og gøres til en lokal mediebegivenhed.

   

  Ide 2) Foreningen opstiller en digital udstillingsvæg (en kæmpepylon) foran Sønderjyllandshallen i udstillingsperioden eller blot en enkel dag. Der er forskellige muligheder for hvilket indhold, der skal vises på kæmpepylonen. Åbningen af udstillingen på kæmpepylonen kobles sammen med præsentation af netudstillingen, og begge dele synliggøres i medierne som en event.

   

  Derudover sender foreningen en kunstgave til alle medlemmer af foreningens støttekreds. Kunstgaven er et tryk af en af årets gæster på Grænselandsudstillingen, Hanne Ida Helstrup Knudsen. Foreningen foreslår, at lanceringen af trykket finder sted sammen med præsentationen af hjemmesiden, og at eventen synliggøres i medierne.

   

  Forvaltningen vurderer at omkostningerne til pylonudstillingen overstiger værdien af det digitale format. 

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

   

  Budget for Grænselandsudstillingens aktiviteter 2020 (anslået)

   

  Redesign og udvidelse af hjemmeside

  50.000 kr.

  Grafisk arbejde til pylonudstilling

  10.000 kr.

  Leje af pylon 1 dag 20.000 kr.

  20.000 kr.

  I alt

  80.000 kr.

   

  Finansieringsplan af Grænselandsudstillingens aktiviteter 2020

   

  De 4 sønderjyske kommuners støttebeløb

  til Grænselandsudstillingen 2020

  20.000 kr.

  Eventpuljen, minimum ansøgt beløb

  40.000 kr.

  Evt. anden finansiering

  20.000 kr.

  I alt

  80.000 kr.

   

   

  I Eventpuljen 2020 er der grundet aflysninger som følge af Covid19 0,390 mio. kr. til disposition.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at ansøgningen ikke imødekommes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-06-2020

  Udvalget besluttede at bevillige 0,010 mio. kr. til gennemførelse af Grænselandsudstillingen i et digitalt format.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/19044, Sagsinitialer: AKPA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til ansøgning til Aabenraa Kommunes bæredygtighedspulje, hvorfra der kan søges tilskud til initiativer, der bidrager til bæredygtig udvikling. Der kan søges tilskud til indsatser, aktiviteter og projekter, der bidrager til bæredygtig udvikling af social, økonomisk eller miljømæssig karakter som beskrevet i kommunens ”Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2025”.

   

  Puljen er forankret i Økonomiudvalget, der træffer endelig beslutning om tildeling af tilskud. Ansøgninger prioriteres forinden i de relevante fagudvalg, der oversender udvalgte ansøgninger til Økonomiudvalget. Der stilles krav om medfinansiering på minimum 25 procent på ansøgninger. I de tilfælde, hvor projektansøger ikke har mulighed for at stille med 25 procent medfinansiering, ansøges det relevante fagudvalg om at bidrage med medfinansiering til ansøgningen.

   

  Ansøgning om tilskud til installation af varmepumper i forsamlingslokaler

  Bestyrelsen i Slogs Herreds Hus i Bylderup har ansøgt Bæredygtighedspuljen om ca. 0,051 mio. kr. til at få installeret tre nye varmepumper i de tre mindre forsamlingslokaler i huset. Lokalerne opvarmes i dag med naturgas. Bestyrelsen arbejder løbende på en grøn omstilling af driften, som også følger myndighedernes retningslinjer for at udfase brugen af olie og gas frem til 2030.

   

  Ved omstilling til varmepumper ønsker Slogs Herreds Hus at bidrage til den grønne omstilling i samfundet. Samtidig vil man kunne optimere varmeforbruget, da varmepumperne kan tidsindstilles i forhold til brug af lokalerne. Arbejdet vil blive udført af lokal virksomhed i november 2020.

   

  Ansøger vil fortælle om projektet via de sociale medier samt søge presseomtale, hvor det vil fremgå, at projektet er finansieret af Bæredygtighedspuljen i Aabenraa Kommune. Derudover vil det også fremgå af Slogs Herreds Hus’ hjemmeside, at projektet sker i forbindelse med omstillingen til grøn og bæredygtig energi, der skal være med til at fremtidssikre aktiviteterne i Slogs Herreds Hus

   

  Projektet understøtter verdensmål: 7, 11, 12 og 13, og lever op til følgende puljekriterier:

   

  • Klimasikring
  • Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling
  • Energioptimering, vedvarende energi og grøn omstilling

   

  Ansøger ønsker at søge Kultur og Fritidsudvalget om medfinansiering af projektet på kr. 16.875.

   

  Ansøgningen er uddybet i vedhæftede bilag.

   

  Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at ansøgningen om tilskud på ca. 0,051 mio. kr. fra Bæredygtighedspuljen ikke imødekommes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-06-2020

  Udvalget besluttede at anbefale ansøgningen under forudsætning af at Slogs Herreds Hus selv finansierer den ansøgte medfinansiering på ca. 0,016 mio. kr.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/19044, Sagsinitialer: AKPA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til ansøgning til Aabenraa Kommunes  Bæredygtighedspulje, hvorfra der kan søges tilskud til initiativer, der bidrager til bæredygtig udvikling. Der kan søges tilskud til indsatser, aktiviteter og projekter, der bidrager til bæredygtig udvikling af social, økonomisk eller miljømæssig karakter som beskrevet i kommunens ”Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2025”.

   

  Puljen er forankret i Økonomiudvalget, der træffer endelig beslutning om tildeling af tilskud. Ansøgninger prioriteres forinden i de relevante fagudvalg, der oversender udvalgte ansøgninger til Økonomiudvalget. Der stilles krav om medfinansiering på minimum 25 procent på ansøgninger. I de tilfælde, hvor projektansøger ikke har mulighed for at stille med 25 procent medfinansiering, ansøges det relevante fagudvalg om at bidrage med medfinansiering til ansøgningen.

   

  Ansøgningen om udskiftning af varmeinstallation

  Den selvejende Institution Enstedhallen har ansøgt Bæredygtighedspuljen om 0,350 mio. kr. til udskiftning af eksisterende, forældede varmekilder med en ny og mere energirigtig løsning.

  Enstedhallen er over 40 år gammel og er forsynet med kaloriferer til opvarmning af hallen.

  Ved bygning af hallen var dette normalt, men disse kaloriferer er 40 år gamle og trænger til at blive udskiftet.

   

  Planen er at udskifte opvarmningen til strålevarme, som er langt mere energioptimal og hvor man bedre kan styre den højere opvarmning som kræves til handicap idræt, som Enstedhallen huser en del af. For at sikre opvarmning af hallen kan det være nødvendigt at starte varmeanlægget allerede dagen før. Skal hallen efterfølgende bruges til anden idræt, er det nødvendigt at sænke temperaturen ved at åbne vinduer og døre. Der sker derfor et stort varmespild ved den nuværende varmekilde. Med strålevarme er det muligt at reducere varmeudgifterne, da den daglige temperatur i hallen kan reduceres med 3 grader celsius, fordi strålevarmen føles varmere, da overflader såsom gulv er varmere.

   

  Ved dette projekt ønsker Enstedhallen at blive rollemodel for energieffektiv drift af haller og vil dele viden herom med andre. Installation vil blive indkøbt hos lokal leverandør. Øvrigt arbejde udføres af frivillige.

   

  Projektet understøtter verdensmål 7, 11, 12 og 13, og lever op til følgende puljekriterier:

   

  • Klimasikring
  • Bæredygtige lokalsamfund og byudvikling
  • Energioptimering, vedvarende energi og grøn omstilling

   

  Ansøger står selv for den krævede medfinansiering på 0,125 mio. kr. og søger således ikke Kultur og Fritidsudvalget herom.

   

  Ansøgningen er uddybet i vedhæftede bilag.

   

  Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at ansøgningen om tilskud på 0,350 mio. kr. fra Bæredygtighedspuljen imødekommes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-06-2020

  Anbefales godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/38725, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til indholdet i det prospekt, der danner overgang til fondsfasen i processen med realiseringen af et nyt museumsbyggeri i Aabenraa.

   

  På Byrådsmødet den 18. december 2019 behandlede Byrådet placering af, konceptet for og indholdet i et nyt museum der samler Sønderjysk Kunst, Franciska Clausen Fondens samlinger og Den Sønderjyske Søfartshistorie i ét hus ved Kilen i Aabenraa.

   

  Forvaltningen og Museum Sønderjylland fik efterfølgende til opgave, at udarbejde et prospekt der visualiserede konceptet, og kunne benyttes i den fremadrettede fondsproces. Prospektet skulle politisk godkendes forud for det videre arbejde.

   

  Følgende vil lægge til grund for indholdet i prospektet, der skal danne grundlag for fondsdialog:

   

  Grundidéen: at skabe et arkitektonisk visionært, spændende og anderledes hus med nærhed til midtbyen og vandet med fokus på bæredygtighed.

   

  Rumprogram: Museet skal indeholde en Kunstudstilling, Søfartsudstilling og en særudstilling tilhørende forskellige servicefunktioner som cafe, butik, auditorium depoter, toiletter osv. i alt ca. 4100 m2.

   

  Et koncept, der bygger på en rækkefølge og en sund forretningsplan: til Aabenraas borgere,  Sønderjyderne, danske turister og fortrinsvis tyske og hollandske turister.

   

  En driftsform, der lægger op til, at der etableres en kommunalt ejet bygning og at der indgås en driftsaftale med Museum Sønderjylland, således at der bliver tale om et driftsmæssigt og økonomisk bæredygtigt byggeri.

   

  Indholdet i prospektet vil danne baggrund for Museums Sønderjyllands fremadrettede fondsproces, der sker i samarbejde med Aabenraa Kommune, ud fra en plan for fondskontakt og en finansieringsstrategi.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Anlægsudgiften estimeres til 150-200 mio. kr.

  Der er på investeringsoversigten afsat 21,45 mio. kr. til ”Kunstbygning ved

  Brundlund Slot”, heraf er de 1,45 mio. kr. afsat til forstudier og arkitektkonkurrence. Der er

  frigivet 0,5 mio. kr.

  Aabenraa Kommunes afsatte midler skal ses som medfinansiering til et byggeri, de resterende

  midler skal blandt andet findes ved fondssøgning.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at indholdet nævnt i sagsfremstillingen danner udgangspunkt for den fremadrettede fondsproces.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-06-2020

  Godkendt.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/12570, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  I denne sag gives en orientering om status for den Helhedsplan, der skal udarbejdes for Fladhøj Idrætscenter og området omkring centeret i 2020.

   

  Formål

  Formålet med en helhedsplan for Fladhøj Idrætscenter er at få et solidt afsæt for at træffe beslutninger om den fremtidige udvikling af området.

   

  Helhedsplanen skal indeholde en fælles vision for Fladhøj-området samt kortlægge og skitsere potentialer, der både kan indfries på kort og langt sigt. Herunder skal helhedsplanen fx komme med bud på, hvordan der skabes bedre sammenhæng mellem Fladhøj Idrætscenter og de institutioner, der er blevet bygget rundt om centeret samt skitsere forslag for, hvordan der skabes synergier mellem indendørs og udendørs faciliteter og aktivitetsmuligheder.

   

  Helhedsplanen skal også forholde sig til hele Fladhøj/Rødekro-området og give et bud på, hvordan idrætsfaciliteterne set i et helhedsperspektiv bør udvikles frem mod 2030/40.

   

  Inddragelsesproces

  Forvaltningen indgår en aftale med en ekstern rådgiver, der skal gennemføre en inddragelsesproces og udarbejde helhedsplanen. Denne proces bliver koordineret med de aktiviteter, der planlægges i forhold til Områdefornyelsen i Rødekro, og den skal inddrage en række interessenter som Udviklingsrådet, Hærvejsskolen, Børnehuset Fladhøj og foreningslivet samt brugere og borgere generelt.

  Processen gennemføres fra august 2020 til december 2020. Kultur- og Fritidsudvalget inviteres til at deltage i relevante aktiviteter og orienteres på udvalgsmøder i henholdsvis september og november 2020.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 0,198. mio. kr. til Helhedsplanen i 2020.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-06-2020

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/18899, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om anlægsønsker uden for budgetprocessen.

   

  Der er i budgetprocessen besluttet, at det ikke er muligt at fremkomme med anlægsønsker for budget 2021-2024.

   

  Der ønskes at give en orientering om de anlæg, som derfor holdes uden for processen, og må afvente fremtidig mulighed for politisk behandling.

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-06-2020

  Taget til efterretning.

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-06-2020

  • Proces for udpegning af nyt medlem til Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune.

   

  Taget til efterretning.