Beslutningsprotokol

tirsdag den 23. juni 2020 kl. 18:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42230, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til placering af Teglkunstnerens Ulla Viottis 45 meter lange og 1,85 meter høje hovedværk Telemuren, der blev opført lags H.P. Hanssensgade i 1993.

   

  I forbindelse med salget af matrikel 3545 og vedtagelsen af lokalplan M118 besluttede Byrådet på mødet den 27. juni 2007, at værket skulle flyttes og genopføres. Værket blev efter byrådsbeslutning den 28. november 2007 savet op og stillet midlertidigt i depot.

   

  Værket har siden været genstand for en række overvejelser og forslag om placering. Kultur- og Fritidsudvalget valgte på mødet den 26. marts 2019 en placering ved Arena Aabenraa. Dette skete i overensstemmelse med anbefalinger fra kunstneren bag værket (Ulla Viotti), de oprindelige initiativtagere til værket (Aabenraa Kunst- og Musikforening), samt kommunens rådgivende organ i forhold til billedkunst (Billedkunstrådet).

   

  Den 11. marts 2020 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget, at de indkomne forslag skulle vurderes ud fra bestemte kriterier.

  Ud fra vurderingen var der otte relevante placeringsmuligheder tilbage. Der er foretaget en kunstfaglig vurdering af Aabenraa Kommunes Billedkunsttråd samt henholdsvis en kulturfaglig og byplanfaglige vurdering af forvaltningen af de otte muligheder. Den samlede vurdering peger i retning af tre potentielle placeringer.

   

  1 Langs Gasværksvej

  Placeringen scorer højt på de kunstneriske kriterier. Den harmonerer med værkets intention og fortælling og anbefales af Billedkunstrådet.

  Det ses som væsentligt, at der skabes sammenhæng med bl.a. sigte- og bevægelseslinjer, der kendetegner arbejdet med Områdefornyelse Nord. Realiseringen ville skulle indpasses i det forestående projekt for Gasværksvej, der ikke er tidsfastsat endnu, og derfor kan have en forholdsvis lang realiseringshorisont. 

  Afhængigheden af vejprojektet og værkets størrelse gør, at placeringen er kompleks ud fra et teknisk og planlægningsmæssigt perspektiv.

   

  2 I forbindelse med det nye museumsbyggeri ved Kilen

  Placeringen lever op til kunstnerens intentioner om indpasning i bymæssig bebyggelse og sammenhæng med vandet. Planlægningsmæssigt kan der være en relativ lang tidsmæssig realiseringshorisont. Desuden vil en placering langs færdselsårer omkring eller gennem området være et betydningsfuldt dogme for den videre udvikling i området. Da der ikke foreligger konkrete planer endnu, har billedkunstrådet ikke kunnet forholde sig til denne placering.

   

  3 I området bag Brundlund Slot

  Billedkunstrådet vurderer at placeringen er fjern fra værkets oprindelige intention og fortælling, ligesom sammenhængen med den nuværende skulpturpark er usikker, på grund af de kommende museumsbyggeri.

  Den planfagtige vurdering er, at der ville kunne skabes en ny sammenhæng for værket at indgå i. Afhængig af jordbundsforhold og økonomi vil placeringen vil kunne realiseres inden for en overskuelige tidshorisont. 

   

  For alle placeringer gælder, at der hersker tekniske, økonomiske og planlægningsmæssige udfordringer. Udgifter til tekniske beregninger for hver placering estimeres til 0,025-0,05 mio. kr. pr. placering.

   

  De tre placeringer gennemgås på fællesmøde mellem Vækstudvalget for Land samt By og Kultur- og Fritidsudvalget umiddelbart forud for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. juni 2020. På baggrund heraf, skal Kultur- og Fritidsudvalget træffe afgørelse om prioritet af placeringsmuligheder.

   

  Forvaltningen anbefaler placeringen ved Gasværksvej vælges som første prioritet, og at der iværksattes de nødvendige tekniske undersøgelser på denne placering. Kan etableringen ikke realiseres på Gasværksvej, arbejdes videre med prioritet 2 (Kilen) og 3 (Bag Brundlund Slot).  

   

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Planmæssige forhold

  Muren var placeret inden for området omfattet af lokalplan M118 og er i lokalplanen forudsat bevaret, evt. flyttet til en anden placering (uden for lokalplanområdet).

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat 0,860 mio. kr. til Telemuren i 2020.

  Indstilling

  Plan, Teknik & Miljø indstiller,

  at der arbejdes videre med at placere Telemuren i prioriteret rækkefølge, og

  at udgiften til tekniske beregninger finansieres inden for budget til Telemuren

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-06-2020

  Udvalget besluttede, at der arbejdes videre med en placering ved Gasværksvej.

   

  Udvalget lægger vægt på at placeringen iværksættes inden for en tidshorisont på under to år.

   

  Imod stemte Jette Julius Kristiansen (O) med den begrundelse at værket passer bedre ind i miljøet syd for kanonbatteriet langs med Flensborg Landevej.