Beslutningsprotokol

tirsdag den 25. august 2020 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.00
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-08-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-08-2020

  • Arena Aabenraa
  • Aflysning af uddeling af erkendtligheder den 21. september 2020
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/15075, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  Kulturelt Samråd ønsker at præsentere deres strategi for de kommende 2 år, der har fokus på at skabe interesse for frivilligt børne- og ungdomsteater under overskriften ”Hver by sit teater”.

   

  Kultur og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 15. januar 2020 nye samarbejdsaftaler med udvalgets dialogfora, herunder Kulturelt Samråd, ud fra et ønske om at revitalisere samarbejdet.

   

  Samarbejdsaftalen fastsætter blandt andet, at Kulturelt Samråd har mulighed for at løfte enkeltssager over for udvalget, og lægger vægt på samrådets mulighed for at formulere og finansiere egne initiativer inden for den afsatte ramme.

   

  Kulturelt Samråd vil på mødet fortælle om valget af indsatsområdet og konkretisere, hvordan indsatsen ønskes gennemført. Det skal blandt andet ske ved gennem informations-, inspirations- og workshoparrangementer for eksisterende og nye aktører, der ønsker at arbejde med børne- og ungdomsteater og via tilknytning af fagkonsulenter fra bl.a. Dansk Amatør Teater Samvirke (DATS).

   

  Forvaltningen vurderer, at valget af indsatsområde harmonerer med en række andre initiativer og muligheder på scenekunstområdet, herunder Kultur- og Fritidsudvalgets vedtagelse af nye kriterier for børneteaterpuljen, Teater i Aabenraas udviklingsmål, beslutningen om indgåelse af treårig Aktivitetsbaseret Aftale omkring Danmarks Internationale Gadeteaterfestival, det store antal unge fra Aabenraa Kommune der deltager i Teatret Møllen i Haderslevs talent-akademi, Opgang2 livsteaters samarbejde med 10. Aabenraa samt den store opbakning til Fyrtårnsprojektet Scenekunst Summer Camp i Frøslevlejren.

   

  Repræsentanter for Kulturelt Samråd deltager i punktet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-08-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25898, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet.

   

  Telemuren - placering

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 23. juni 2020, at der skal arbejdes videre med placering af Telemuren ved Gasværksvej.

  Placeringen skal iværksættes indenfor en tidshorisont på under to år. Der er i 2020 afsat 0,860 mio. kr. til placeringen.

   

  Arena Aabenraa

  Mangeludbedringen, som følge af registrerede fejl og mangler ved 1-års eftersynet, er afsluttet. På grund af hovedentreprenørens konkurs og forsinkelser, som følge af håndteringen af coronakrisen, er den endelige afregning med kurator ikke afsluttet. Dette forventes dog at være nært forestående, og umiddelbart herefter afsluttes regnskabet for anlægssagen.

   

  Museumsprojekt ved Kilen

  Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune arbejder videre med projektet, der nu overgår til fundraisingfasen.

   

  Anlægstilskud til Museum Sønderjylland

  Sønderjysk Kulturkoordinationsudvalg har videregivet, efter godkendelse af de fire udvalg der er ansvarlige for kulturområdet, forhandlingsmandatet til Det Sønderjyske Koordinationsudvalg (Borgmesterkredsen).

   

  Vision- og handlingsplan for Frøslevlejren

  Der arbejdes for øjeblikket forvaltningsmæssigt på en konkretisering af udstillingskonceptet og undersøgelser omkring mulige fremtidige energiforsyningsmodeller.

  Der er udarbejdet en del af grundlagsmateriale til fundraisingen, som skal suppleres af ovennævnte udstillingskoncept.

   

  Halpulje til større og mindre opgaver

  Ved årsskiftet 2020/2021 forventes at ca. 2,5-2,7 mio. kr. af de i alt 3,0 mio. kr. i puljen er brugt. Myndighedsgodkendelsen til etablering af lysanlæg på idrætsanlæggene forventes på plads til efteråret 2021. For at skåne boldbanerne mest muligt vil udskiftningen af lysanlæggene først blive iværksat til foråret 2021.

   

  Svømmehal ved Arena Aabenraa

  Der foretages månedlig opfølgning på understøtningerne af betonkonstruktionerne, samt ligeledes månedlig inspektion af konstruktionernes tilstand.

  Analysearbejdet, der skal være grundlaget for et visionsoplæg for Arena Aabenraas svømmehal, er sat i gang før sommerferien, og det forventes, at en præsentation af oplægget vil foreligge i januar 2021.

   

  Ekstra vedligehold af svømmehaller og friluftsbade

  Analysearbejdet, der skal være grundlaget for en helhedsplan for vandfaciliteter og aktiviteter udendørs og indendørs, er sat i gang før sommerferien, og det forventes, at en præsentation af planen vil foreligge i januar 2021.

   

  Ravsted Friluftsbad

  Renoveringen af Ravsted Friluftsbad går i gang umiddelbart efter friluftsbadets nedlukning, hvilket vil sige i løbet af september. Renoveringen forventes færdiggjort i løbet af foråret 2021.

   

  Kunstprojekt Varnæs – Bovrup

  Kunstprojektet, der blandt andet skal skabe en tættere forbindelse mellem Varnæs og Bovrup, er etableret og dermed afsluttet.

   

  Olgerdiget

  Der er indgået en købsaftale med ejeren af arealet, hvorpå rekonstruktionen af oldtidsfundet tænkes opført. Overtagelsen er den 1. oktober 2020, eller når der foreligger en landzonetilladelse. Processen forløber indtil videre som planlagt.

   

  Handicaptoilet på Michelsens Gaard

  Der pågår for øjeblikket en afklarende dialog med Slots- og Kulturstyrelsen omkring vilkårene for projektets realisering.

   

  Aabenraa Musikskole - ombygning

  Der vil blive skrevet kontrakt med en totalrådgiver i uge 35, 2020. I løbet af september 2020 vil den udvendige rampeadgang blive etableret. Nedbrydningen i forbindelse med ombygningen vil blive foretaget i juleferien for at forstyrre undervisningen i bygningen mindst muligt. Ombygningsarbejdet forventes at være afsluttet i løbet af maj-juni 2021, således at der kan afholdes indvielse før sommerferien i juni 2021.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-08-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/21528, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  folkBALTICA har fremsendt ansøgning om at øge finansieringen fra og med 2021.

   

  folkBALTICA er en folkemusikfestival, der siden etableringen i 2005 har haft fokus på musik fra Østersøregionen. Aabenraa Kommune har støttet folkBALTICA siden 2010 og siden 2014 været repræsenteret i bestyrelsen for den forening, som festivalen er forankret i. Der afholdes årligt 2-3 koncerter i kommunen. De øvrige partnere er Land Schleswig-Holstein, Stiftung Nordfriesland, Kreis Kulturstiftung Schleswig-Flensburg samt Tønder og Sønderborg kommuner.

   

  På mødet den 15. april 2020 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at give folkBALTICA 0,050 mio. kr. i støtte til en Aftalebaseret Aktivitet i perioden fra 2021-2023. Den nye ansøgning gælder en forhøjelse af tilskuddet til 0,075 mio. kr. primært begrundet med fordobling af medlemstallet i folkBALTICA-ensemblet, men også publikumsudvikling, kunstnerisk udvikling og øget aktivitet.

   

  Samarbejdet med folkBALTICA har ud over koncertdelen bidraget til talentudvikling i kraft af, at flere elever og undervisere i musikskolen arbejder med genren og indgår i netværk og musikalske fællesskaber, der knytter sig til festivalen.

   

  Tabel 1 Eventpulje

  1.000 kr.

  Oprindeligt budget

  Anvendt budget

  Budget til disposition

  Oprindeligt budget Eventpulje 2021

  1.120

   

   

  Overført til Aktivitetsbaserede Aftaler

   

  584

   

  Eventsekretariat

   

  155

   

  10% straks-pulje

   

  113

   

  Annoncering og PR

   

  45

   

  Disponeret til Model Gliders

   

  161

   

  Eventpulje 2021 til disposition

   

   

  62

   

   

  Tabel 2 Aktivitetsbaserede Aftaler 

  1.000 kr.

  Oprindeligt budget

  Anvendt budget

  Budget til disposition

  Budget Aktivitetsbaserede Aftaler  2021

  1.568

   

   

  Teater i Aabenraa

   

  115

   

  Gratisdage i Sønderjyllandshallen

   

  475

   

  Kurskultur/Kurskultur 2 (start ultimo 2019)

   

  86

   

  folkBALTICA

   

  50

   

  BørnefestiBAL

   

  138

   

  Nygadehusets spillestedvirksomhed

   

  110

   

  Opera på Grænsen

   

  76

   

  De skønneste Toner

   

  60

   

  Padborg Friluftsscene

   

  27

   

  Kultur ved Rødekrobutikkerne

   

  55

   

  Gadeteaterfestival

   

  195

   

  Stubbæk Familiefestival

   

  20

   

  Kultur aktiviteter ved Shop i City

   

  161

   

  Til disposition

   

   

  0

   

  Den øgede udgift på 0,025 mio. kr. vil skulle findes ved en prioritering inden for udvalgets budget.

   

  Forvaltningen vurderer, at det nuværende tilskud dækker udbyttet af festivalen, og tilskuddet skal revurderes ved udløbet af den aktivitetsbaserede aftale.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der gives afslag på ansøgningen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-08-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/46597, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Byrådet har sat 0,300 mio. kr. af til Frivilligfest i 2020. Formålet er at anerkende og hylde det store frivillige arbejde, der bliver lavet i Aabenraa Kommune af tusindvis af frivillige på tværs af kulturelle, idrætslige og sociale foreninger.

  Frivilligfesten afholdes i Aabenraa Arena den 12. november 2020, og der forventes ca. 500 deltagere.

  Dialogfora, råd og bestyrelsesformænd er orienteret om datoen, og invitation med tilmelding sendes ud i september. Der er allerede kommet en række positive tilkendegivelser tilbage.

   

  På grund af Covid-19 er der allerede justeret i programmet således, at der er færre oplæg og aktiviteter at vælge imellem. Derudover skal deltagerne på forhånd vælge, hvad de ønsker at deltage i, så de ikke skal bevæge sig unødigt rundt. Ligeledes bliver der valgt en model for fællesspisningen, der harmonerer med rammerne for de, på det tidspunkt, gældende Covid-19 retningslinjer.

  De færre aktiviteter og oplæg gør, at der har været budget til at vælge tre oplægsholdere af høj kaliber. Der bliver fortsat et caféområde med loungestemning og god plads, hvor det er muligt at netværke og få ny viden med hjem.

   

  Hele Byrådet er værter for arrangementet og får senere information om, hvad de kan være behjælpelige med i forbindelse med arrangementet.

   

  I kombination med festen bliver der lavet kommunikationsmateriale, der bredt set skal anerkende de frivillige og fortælle gode historier om at være frivillig i Aabenraa Kommune - også dem der ikke kan deltage i festen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-08-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/20565, Sagsinitialer: ASMF

  Sagsfremstilling

  En række arrangementer, der har fået tilskud fra Eventpuljen og Kulturelt Samråd, har måttet rykke afviklingstidspunkt fra 2020 til 2021 som følge af forsamlingsforbud afledt af Covid-19. Konkret har Statsministeriets påbud mod større offentlige forsamlinger fra den 11. marts 2020 haft konsekvenser for arrangementer finansieret af Genforeningspuljen, Eventpuljen og Kulturelt Samråds Pulje med aflyste arrangementer eller mangel på ansøgninger til arrangementer til afvikling i 2020 til følge.

   

  På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 15. april 2020 blev det besluttet, at tilskudsmodtagere, der som følge af Covid-19 ikke har mulighed for at afvikle deres events i 2020, og som har økonomisk og praktisk mulighed for at afholde eventen i 2021, fik mulighed for at søge om overførsel af tilskud til brug i 2021. På Økonomiudvalgsmødet den 21. april 2020 blev det besluttet, at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i bevillingskontrollen.

   

  Da fremtiden er uvis på grund af coronapandemien, tages der forbehold for ændringer, der måtte opstå efter, at der er truffet afgørelse.

   

  Genforeningspuljen

  Plan, Teknik og Miljø har modtaget 13 ansøgninger om at flytte genforeningsaktiviteter til afvikling i 2021, i alt 33.000 kr.

  Ansøgningerne lever op til ansøgningskriterierne, godkendt af Økonomiudvalget den 21. april 2020, og vil blive medtaget i bevillingskontrollen den 30. september 2020.

   

  Eventpuljen

  10 events har fået tilskud fra Eventpuljen 2020, heraf er 4 påvirket af Covid-19.

   

  To events, Den internationale Gadeteaterfestival og Børnedyrskuet på Oldemorstoft, er aflyst, og de 0,207 mio. kr. er tilbageført til puljen.

   

  Seks events har ønsket udbetalingen af tilskud på i alt 0,376 mio. kr. fastholdt i overensstemmelse med de kriterier, der blev fastlagt af Kultur- og Fritidsudvalget den 15. april 2020: De skønneste toner i Tinglev, Underholdning Rødekro 2020, Padborg Friluftsscene, folkBALTICA 2020, Tinglev Forums Genforeningsarrangement samt Padborg Friluftsscenes Genforeningsarrangement.

   

  To events, Stubbæk familiefestival og LIET2020, ønsker tilskud på i alt 0,064 mio. kr. overført til 2021 i overensstemmelse med de fastlagte kriterier.

   

  Tilbageførslen af midler og fastholdelse af tilskud med ønske om overførsel til 2021 betyder, at der i Eventpuljens hovedpulje resterer 0,316 mio. kr. til disposition, samt at der i 10%-puljen og markedsføringspuljen tilsammen resterer 0,102 mio. kr. Således resterer der i Eventpuljen 2020 i alt 0,418 mio. kr.

   

   

  Kulturelt Samråd

  Aflysning og udsættelse af arrangementer som følge af Covid-19 har betydet, at Kulturelt Samråd kun har bevilget støtte til ni foreninger mod et forventet 30 foreninger.

   

  Sidste ansøgningsfrist i Kulturelt Samråd for 2020 er den 15. september. Kulturelt Samråd vurderer, at foreningerne vil prøve at afholde de aflyste arrangementer i 2021 ved siden af deres normale program, hvilket betyder en stigning i antallet af arrangementer i 2021.

   

  Den forventede øgede mængde af arrangementer betyder et øget behov for tilskud og underskudsgaranti. Kulturelt Samråd vil ansøge om overførsel på op til 0,100 mio. kr. fra indeværende års pulje til 2021.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-08-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/26004, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har fremsendt en interessetilkendegivelse på at blive involveret i projekt SANGGLAD Mini som kommune.

  Sangglad Mini er et projekt i Sangens Hus i samarbejde med Nordea-Fonden, som gennemføres i nært samarbejde med sangkraftcentrene og 11 interessent-kommuner, deriblandt Aabenraa Kommune.

  Sangens Hus er en selvejende institution, der arbejder med det formål at styrke og udvikle sangkultur på alle niveauer inden for alle genrer i Danmark.

  Sangglad Mini er støttet af Nordea-fonden, som har bidraget med 9,7 mio. ud af i alt 28 mio. kr. på landsplan.

  Aabenraa Musikskole er i samarbejde med Haderslev Sangakademi tovholder for projektdelene i Aabenraa.

   

  På landsplan får 5.760 børn i alderen 0-3 år, gennem de næste fire år, mulighed for at blive del af et Sangglad dagtilbud, hvor det at synge sammen er en lige så naturlig del af hverdagen som at spise sine måltider og gå udenfor i den friske luft.

  Fra efteråret starter Sangglad certificeringen af de 60 vuggestuer/vuggestuegrupper og 300 dagplejere. Forløbet involverer hele personalegruppen, og sammen med en sangkonsulent udvikler de i løbet af 1-2 år en sangprofil, hvor sang er med til at understøtte det pædagogiske arbejde og er en fast del af hverdagen.

   

  Sang og musik understøtter den pædagogiske faglighed og inddrager arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Sangglad Mini er udvikling i praksis: På gulvet sammen med børn og deres voksne.

   

  I Aabenraa Kommune har fire institutioner meldt sig som interesserede. Institutionerne skal være medfinansierende i projektet, og der kan vælges mellem flere modeller og pakker. Enten hele institutionen eller enkelte grupper.

  Endelig tilmelding sker når konditionerne er helt fastlagte.

   

  Aabenraa Kommune har tidligere deltaget i Sangglad Børnehave og har nu to certificerede sangglade børnehaver.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-08-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/26004, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget behandlede den 18. august 2020 (sag 177) en ansøgning fra bestyrelsen for den selvejende institution Grænsehallerne, om et likviditetslån på 1 mio. kr. som følge af likviditetsudfordringer med et igangværende byggeri.

  Der ønskes en løbetid på 10 år på lånet fra 2021 til 2030.

   

  Grænsehallerne har igangsat et anlægsprojekt med ombygning af det tidligere bowlingcenter. Anlægsprojektet er blevet fordyret efter nye krav fra brandmyndighederne og nye bygningsmæssige krav jvf. BR18.

  Lånet ydes rentefrit, hvilket afspejler vilkårene for et annuitetslån fra KommuneKredit med en løbetid på 10 år.

   

  Grænsehallerne oplyser, at de forventer merindtægter på 225.000 kr. gennem øget aktivitet efter ombygningen, som vil kunne finansiere en afbetaling af lånet over en 10-årig periode. Grænsehallerne ønsker afdragsfrihed i år 2021 og 2022 og vil efterfølgende i perioden 2023-2030 afdrage 125.000 kr. pr. år. Aabenraa Kommune stiller pant i bygningerne på 1 mio. kr., som nedskrives i perioden 2023-2030 jvf. Aabenraa Kommunes procedure til sikring af kommunens værdier i forbindelse med investering i ejendomme, som ikke tilhører Aabenraa Kommune (Kasse- og Regnskabsregulativet bilag 9.1.1.).

   

  Økonomiudvalget besluttede at anbefale udbetaling af et rentefrit lån på 1 mio. kr. ultimo august 2020 til den selvejende institution Grænsehallerne, og at lånet afvikles i perioden 2021-2030 med afdragsfrihed i 2021 og 2022 og med afdrag på 125.000 kr. pr. år i perioden 2023-2030.

  Der stilles pant i bygningerne på 1 mio. kr., som nedskrives i perioden 2023-2030.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-08-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på deres møde den 12. maj 2020 inspirationskataloget fra §17, stk. 4 udvalget – Ung i Aabenraa.

  Udvalget besluttede, at inspirationskataloget sendes til inspiration i de andre stående udvalg.

  Det blev samtidig besluttet, at Børne- og Uddannelsesudvalget arbejder videre med inspirationskatalogets generelle anbefaling.

   

  Som en del af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021 blev der nedsat et §17 stk. 4 udvalg, Ung i Aabenraa, som har arbejdet med emner relateret til det at være Ung i Aabenraa. Udvalget har udarbejdet et inspirationskatalog, som forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget, der er referenceudvalg for §17, stk. 4 udvalget.

   

  Aabenraa Byråd har udarbejdet en ambitiøs vækststrategi ”Sund Vækst”, der gælder frem til 2030 med den overordnede mission ”Det Gode Liv”. Et af fokuspunkterne er, at Aabenraa skal være en aktiv studieby med et stærkt ungdomsmiljø.

   

  Med Sund Opvækst, som er Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik, er der formuleret en fælles tværgående politik, som sikrer generelle gode vilkår for kommunens børn, unge og familier.

  Udgangspunktet for Sund Opvækst er Aabenraa Kommunes ambition om, at skabe de bedst mulige opvækst-, trivsels- og vækstmuligheder til gavn for kommunens borgere. Denne ambition udfoldes omkring en række temaer, hvoraf det ene tema er ”Unge”.

  Der sættes, med temaet ”Unge” i ”Sund Opvækst”, mål op for hvad Aabenraa Kommune vil på området, og hvordan disse mål skal opnås for at skabe de bedste betingelser for unges liv og udvikling.

   

  Med Ung i Aabenraa har Byrådet i Aabenraa Kommune ønsket at styrke forholdene for unge i Aabenraa Kommune i målgruppen 15 – 25 år.

   

  Byrådet har med nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalget også godkendt et kommissorium, der sætter rammer og retning for udvalget.

   

  For at opnå et så bredt et perspektiv som muligt på det at være ung i Aabenraa Kommune, blev der forud for arbejdet med kommissoriet afholdt et brainstorm-møde, hvor der kom idéer til temaer til §17, stk. 4-udvalgets arbejde.

  I brainstorm-mødet deltog repræsentanter fra Det Fælles Elevråd, CampusRådet samt ungdomsmedlemmer fra de politiske partier.

  Med udgangspunkt i de foreslåede emner har §17, stk. 4 - Ung i Aabenraa behandlet følgende temaer:

  1. Nattelivet

  2. Transport/trafik

  3. Rådgivning til unge i Aabenraa

  4. Ungdomsboliger i Aabenraa Kommune

  5. Lokaler til afholdelse af møder

  6. Grænseoverskridende samarbejde

  7. Flere kultur- og sportstilbud, også mere alternative.

   

  Medlemmerne i §17, stk. 4 udvalget – Ung i Aabenraa har været unge, der er blevet udpeget af de forskellige ungdomsuddannelser i Aabenraa Kommune. Udvalget har i perioden oktober 2018 til februar 2020 afholdt 6 møder.

  Da de unge i løbet af perioden har afsluttet deres ungdomsuddannelse, har der været udskiftning af stort set alle medlemmer, således at det har været én gruppe, der har behandlet punkterne 1-5, og en anden gruppe punkterne 6-7 samt det samlede inspirationskatalog.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen om inspirationskataloget fra §17, stk. 4 udvalget – Ung i Aabenraa tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Taget til efterretning, idet der opfordres til at fastholde en struktur, hvor der er dialog med de unge.

   

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 25-08-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  • Referat fra Museum Sønderjylland den 8. juni 2020
  • Referat fra Kulturudvalg Sønderjylland Schleswig den 16. juni 2020