Beslutningsprotokol

onsdag den 23. september 2020 kl. 16:00

Mødested: Lokale 425, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 19.15
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2020

  • Alternativ uddeling af erkendtligheder.
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25898, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet.

   

  Telemuren - placering

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 23. juni 2020, at der skal arbejdes videre med placering af Telemuren ved Gasværksvej. Placeringen skal iværksættes inden for en tidshorisont på under to år. Der er i 2020 afsat 0,860 mio. kr. til placeringen.

   

  Arena Aabenraa

  Mangeludbedringen, som følge af registrerede fejl og mangler ved 1-års eftersynet, er afsluttet. Den endelige afregning med kurator, som følge af hovedentreprenørens konkurs, er endnu ikke afsluttet på grund af coronakrisen. Dette forventes at være nært forestående, og umiddelbart herefter afsluttes regnskabet for anlægssagen.

   

  Museumsprojekt ved Kilen

  Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune arbejder videre med projektet, der nu overgår til fundraisingfasen.

   

  Anlægstilskud til Museum Sønderjylland

  Sønderjysk Kulturkoordinationsudvalg har videregivet, efter godkendelse af de fire udvalg der er ansvarlige for kulturområdet, forhandlingsmandatet til Det Sønderjyske Koordinationsudvalg (Borgmesterkredsen).

   

  Vision- og handlingsplan for Frøslevlejren

  Arbejdet med en konkretisering af udstillingskonceptet og undersøgelser omkring mulige fremtidige energiforsyningsmodeller er ved at blive iværksat.

  En del af grundlagsmaterialet til fundraisingen er udarbejdet. Materialet vil blive suppleret med ovennævnte udstillingskoncept.

   

  Halpulje til større og mindre opgaver

  Ved årsskiftet 2020/2021 forventes det, at der er brugt ca. 2,7 mio. kr. af de i alt 6,0 mio. kr. afsat i årene 2019-2021. Myndighedsgodkendelsen til etablering af lysanlæg på idrætsanlæggene forventes på plads i efteråret 2021. For at skåne boldbanerne mest muligt vil udskiftningen af lysanlæggene først blive iværksat i foråret 2021.

   

  Svømmehal ved Arena Aabenraa

  Der foretages en månedlig opfølgning på understøtningerne af betonkonstruktionerne, samt ligeledes månedlig inspektion af konstruktionernes tilstand.

  Analysearbejdet, der skal være grundlaget for et visionsoplæg for Arena Aabenraas svømmehal, er sat i gang før sommerferien, og det forventes, at en præsentation af oplægget vil foreligge i januar 2021.

   

  Ekstra vedligehold af svømmehaller og friluftsbade

  Analysearbejdet, der skal være grundlaget for en helhedsplan for vandfaciliteter og aktiviteter udendørs og indendørs, er sat i gang før sommerferien, og det forventes, at en præsentation af planen vil foreligge i januar 2021.

   

  Ravsted Friluftsbad

  Renoveringen af Ravsted Friluftsbad går i gang umiddelbart efter friluftsbadets nedlukning, hvilket vil sige i løbet af september. Renoveringen forventes færdiggjort i løbet af foråret 2021.

   

  Olgerdiget

  Der er indgået en købsaftale med ejeren af arealet, hvorpå rekonstruktionen af oldtidsfundet tænkes opført. Overtagelsen er den 1. oktober 2020, eller når der foreligger en landzonetilladelse. Processen forløber indtil videre som planlagt.

   

  Handicaptoilet på Jacob Michelsens Gård

  På grundlag af ejendommens fredningsstatus pågår der for øjeblikket en afklarende dialog med Slots- og Kulturstyrelsen omkring vilkårene for projektets realisering.

   

  Aabenraa Musikskole – udvendig rampe og ombygning

  Der er indgået kontrakt med en rådgiver vedrørende projektering af den udvendige rampeadgang, som vil blive etableret i løbet af efteråret 2020. Inden den 18. september 2020 vil der være indgået kontrakt med en anden rådgiver vedrørende det indvendige ombygningsarbejde. Nedbrydningen i forbindelse med ombygningen vil blive foretaget i juleferien for at forstyrre undervisningen i bygningen mindst muligt. Ombygningsarbejdet forventes at være afsluttet i løbet af maj-juni 2021, således at der kan afholdes en indvielse før sommerferien i juni 2021.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/35517, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på udvalgsmødet d. 5. maj 2019, at Aabenraa Kommune deltager som case-kommune i det nationale projekt Danskernes svømme- og vandkultur. Projektet består af tre elementer: En national analyse, en helhedsplan for Aabenraa Kommune samt et visionsoplæg for fremtidens svømmehal i Arena Aabenraa. Status er, at både arbejdet med Helhedsplanen for vandfaciliteter og aktiviteter samt Visionsoplægget for Arena Aabenraas svømmehal er igangsat, og den første del af interessentinddragelsen er gennemført.

   

  Arkitektfirmaet Keingart har udarbejdet en række scenarier for helhedsplanen. Scenarierne forholder sig både til indendørs og udendørs vandfaciliteter og giver bud på, hvad der skal udvikles fremadrettet. Scenarierne bliver drøftet med interessenterne, og derudfra formes et udkast til helhedsplanen. Helhedsplanen hænger i høj grad sammen med Visionsoplægget for Arena Aabenraas svømmehal. Ud fra helhedsplanen, der forholder sig til alle nuværende og potentielt nye faciliteter, er det muligt at definere en vision for, hvilken rolle svømmehallen i Arena Aabenraa skal spille fremadrettet.

   

  Forvaltningen er opmærksom på, hvem der deltager i interessentmøder og workshops. Desuden supplerer forvaltningen med viden fra forskellige undersøgelser eller igangsætter øvrige aktiviteter, hvor målgruppen eventuelt ikke er repræsenteret direkte. Det gælder fx unge og børnefamilier.

   

  Tidsplanen for begge processer er justeret, således at afleveringen finder sted i januar 2021 i stedet for i november 2020 som oprindeligt planlagt. Det hænger sammen med, at resultaterne fra den nationale analyse, Danskernes svømme- og vandkultur, først foreligger i december.

   

  På udvalgsmødet deltager rådgiver fra arkitektfirmaet Keingart, der vil præsentere udkastet til scenarierne for Helhedsplanen for vandfaciliteter og aktiviteter, hvilket skal lægge op til en drøftelse af scenarierne.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen drøftes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2020

  Drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48724, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget får i denne sag en status på den proces, forvaltningen har igangsat for at evaluere tilskudsmodellen, der gælder for Aabenraa Kommunes idrætsfaciliteter.

   

  Da tilskudsmodellen blev indført den 1. januar 2017, besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at tilskudsmodellen skulle indfases over en 4-årig periode. Den periode er nu gået. Derfor indeholder evalueringen forslag til mindre justeringer af tilskudsmodellen, der skal sikre alle faciliteters fulde indfasning i modellen samt sætte rammen for, hvordan tilskudsmodellen skal se ud i perioden 2021-2025. I 2025 laver forvaltningen en evaluering igen, der kan give mulighed for nye justeringer med afsæt i den udvikling, der sker på området.

   

  Evaluering og forslag til justeringer er blevet til efter dialog med de selvejende idrætsfaciliteter, Aktiv Aabenraa, Aabenraa Fritidsråd samt skolerne.

   

  I forhold til tilskudsmodellens fire elementer anbefales det, at grundtilskuddet, aktivitetstilskuddet og skoleidrætstilskuddet fastholdes i nuværende form. Udviklingstilskuddet, herunder kategorisering, foreslås justeret.

   

  På inspektør- og bestyrelsesformandsmøde den 29. juni 2020 blev tre scenarier drøftet, hvordan kategorierne og udviklingstilskuddet bør være og fungere fremadrettet.

   

  • Model 1 – Fortsætte den nuværende model med justeringer af krav til kategoriseringer og beløbsstørrelser samt samtænkning med virksomheds- og driftsaftaler.
  • Model 2 – Samle udviklingstilskuddet i en fælles pulje og lave en 5 års plan for fordeling.
  • Model 3 – Bruge en del af tilskuddet til at ansætte en fælles medarbejder og bruge det resterende beløb, som foreslået i model 1.

   

  På baggrund af drøftelser på mødet var der enighed om, at forvaltningen skulle arbejde videre med model 1 og model 3. Begge modeller indebærer to justeringer af kategorierne, der støtter og belønner faciliteterne ud fra deres præstationer.

   

  • Kraftcentre opdeles i to kategorier til et Kraftcenter og et Aktivitets- og Idrætscenter.
  • Lokalt Idrætscenter og Lokal hal samles i kategorien Lokalt Idrætscenter.

   

  Evaluering af tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter vil blive sendt i høring i perioden 24. september til 19. oktober 2020. Høringssvarene vil indgå i beslutningssag for tilskudsmodellen for perioden 2021-2025, der behandles på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. november 2020.

   

  Der deltager en medarbejder fra forvaltningen under punktets behandling.

  Indstilling

  Børn & Kultur indstiller,

  at evaluering og forslag til justeringer godkendes, og

  at en revideret tilskudsmodel sendes i høring.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/12657, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag lægges der op til at Kultur- og Fritidsudvalget godkender mindre tilpasninger af puljen til tilskud til forsamlingshuse forud for fremlæggelsen af forslaget til ny tilskudsmodel. Det foreslås at fastholde det nuværende tilskudsniveau til øvrige aktiviteter og lejemål i 2021, samt at den kommende tilskudsmodel tager udgangspunkt i aktivitetsniveauet i 2019.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 17. marts 2008 en tilskudsmodel for forsamlingshuse, der harmoniserede forsamlingshusenes tilskud på baggrund af aktivitetstimer. Formålet med at yde tilskud til forsamlingshuse er, at fastholde rammer for foreningslivet og kulturelle initiativer der understøtter forsamlingshusbevægelsens idégrundlag omkring civilsamfundsdrevet oplysning og engagement.

   

  Modellen blev evaluereret på mødet den 7. februar 2011, hvor rammen blev fastholdt. Forvaltningen blev samtidigt bemyndiget til at forhandle tilskud med de enkelte forsamlingshuse. Forhandlingerne er sket ud fra en helhedsvurdering som har taget udgangspunkt i aktivitetsniveauet, leje af rammer til idrætslig udfoldelse og folkeoplysende ungdomsklubber samt kompensation for gratisdage mv.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget bad i 2019 om en ”temperaturmåling” på forsamlingshusområdet. Dette mundede ud i en mini-analyse der blev behandlet den 17. september 2019. I forhold til det aktivitetsbaserede tilskud viste analysen følgende problematikker ved modellen:

   

  • der manglede ansøgningsfrist for ansøgninger
  • kategorien ”Forsamlingshuse” var for snæver, da den betyder at huse med samme funktioner som forsamlingshuse ikke kan søge tilskud fra rammen
  • der herskede uklarhed om hvilke aktiviteter der kan gives tilskud til

   

  Udvalget besluttede, at forvaltningen skulle udarbejde et forslag til en justeret tilskudsmodel ud fra de nævnte problematikker. Modellen skal på én gang fremme aktivitet, og dermed være økonomisk bæredygtig, og samtidigt tage hensyn til de lokalsamfund, hvor forsamlingshuset er det sidste fælles mødested.

   

  I forhold til ansøgningsfrister er disse indført forbindelse med implementeringen af puljehåndteringssystemet Emply i første kvartal 2020.

   

  I forhold til kategorier er puljen i 2020 udvidet til også at omfatte de huse med forsamlingshuslignende funktion og som deltog i analysen. 

   

  Den harmoniserede ansøgningsproces i Emply understregede, at der er usikkerhed om hvilke aktiviteter der kan søges til i hvilket omfang.

   

  Ansøgningsprocessen viste ligeledes, at gratisdagsordningen ikke benyttes.

   

  I 2020 er tilskud til forsamlingshuse, hvor væsentlige vilkår ikke har ændret sig, blevet fastholdt på samme niveau som i 2019.

   

  I forbindelse med den nye tilskudsmodel flyttes forsamlingshusene økonomisk og organisatorisk fra folkeoplysningens ramme til kulturområdet. Forvaltningen er i den forbindelse ved at analysere og sortere data, hvilket har vist sig at være en mere kompleks opgave end forventet. Hovedelementerne i processen frem mod en ny model er:

   

  • tilskud der vedrører rammer til idrætslig udfoldelse og ungdomsklubber udskilles til folkeoplysningens område
  • tilskud der har karakter af Aktivitetsbaseret Aftale flyttes til denne ordning
  • ordningen omkring gratisdage afvikles
  • husene foreslås fremadrettet ydet et fast årligt tilskud ud fra fire kategorier, i lighed med halmodellen

   

  Forvaltningen vil i perioden frem til 1. februar 2021 afholde møder med de forsamlingshuse der modtager tilskud, for at nuancere data, og på den baggrund indplacere husene i kategorier i forslaget til ny tilskudsmodel. Indplaceringen vil tage udgangspunkt i aktivitetsniveauet fra 2019, da 2020, på grund af COVID-19, har været et exceptionelt år, som der ikke kan generaliseres ud fra. 

   

   

  Økonomi og afledt drift

  Rebbølcenteret modtager et driftstilskud til aktiviteter på 0,050 mio. kr. og Slogs Herreds Hus modtager 0,025 mio. kr. til Sønderjyske Højskoledage i alt 0,075 mio. kr.

  Slogs Herreds Hus modtager 0,010 mio. kr. som kompensation for gratisdage, der bortfalder fra 2021.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at gratisdag-ordningen ophører på forsamlingshus-området fra 2021,

  at tilskud der vedrører Aftalebaserede Aktiviteter overføres til denne ordning,

  at tilskud der ikke vedrører Gratisdage og Aktivitetsbaserede Aftaler i 2021 fastholdes på 2020 niveau, og
  at forsamlingshusenes indplacering i forslaget til ny tilskudsmodel tager udgangspunkt i aktivitetsniveauet i 2019. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/9583, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 13. maj 2020 forslag til kriterier og retningslinjer vedrørende den afsatte pulje i 2020 på 0,484 mio. kr. til vedligeholdelsesopgaver, som forsamlingshusene kan søge tilskud fra.

   

  Puljens formål er at løse en række vedligeholdelsesopgaver med henblik på at støtte den frivillige indsats med at holde liv i forsamlingshusene.

   

  Der er i kriterierne lagt vægt på, at puljen bl.a. kan søges til almindelig vedligehold, reparationer og energiforbedringer i eksisterende forsamlingshuse. Kriterierne giver også mulighed for tilskud til rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for renovering af forsamlingshuset eller energioptimering.

   

  Der er i alt modtaget 21 projekter, primært vedrørende energioptimering i forhold til driften samt løbende vedligehold og reparation. Der er indkommet ansøgninger for 1,053 mio. kr. og forvaltningen indstiller, at 15 projekter imødekommes med i alt 0,526 mio. kr.

   

  Ansøgningerne beskrives i vedhæftede notat, hvoraf det fremgår, hvilke vurderinger, som ligger til grund for de projekter, der indstilles.

   

  Ud fra en helhedsbetragtning samt vurdering af projekternes realiserbarhed, er der ved valg af de konkrete projekter primært lagt vægt på energioptimering samt renovering af klimaskærme (tag og fag). Denne prioritering tager afsat i kommunens bæredygtighedsstrategi og investeringer i klimaskærme vil sikre størst driftseffektivitet og dermed være værdibevarende.

   

  Grundet puljens størrelse er det primært projekter vedrørende indvendig maling, gulvafslipning samt renovering af udearealer, som ikke er prioriteret.

   

  Flere forsamlingshuse tilkendegiver, at de har søgt ekstern finansiering men modtaget afslag, ligesom egenfinansieringen er beskeden. Forsamlingshusene har i indeværende år været nødt til at aflyse arrangementer grundet COVID-19, hvilket også udfordrer dem økonomisk.

  Økonomi og afledt drift

  Den oprindelige pulje på 0,5 mio. kr. er reduceret til 0,484 mio. kr. i forhold til revideret pris- og lønskøn i 2020. Kommunens mulighed for delvis at løfte moms af tilskuddet gør, at der kan udbetales et tilskud på 0,526 mio. kr.

  Indstilling

   

  Børn & Kultur indstiller,

  at forslag til udmøntning af vedligeholdelsespuljen til forsamlingshuse godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/18614, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget træffe beslutning om indkøb af kunst afledt af aflysningen af Grænselandsudstillingen 2020.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 23. juni 2020 en ansøgning fra Grænselandsudstillingen om minimum 0,040 mio. kr. i støtte til at gennemføre kunstnersammenslutningens 50 års jubilæumsudstilling i et digitalt format. Ansøgningen var afstedkommet af, at udstillingen på grund af Covid-19 ikke kunne gennemføres i Sønderjyllandshallen som planlagt. Ansøgningen blev imødekommet med 0,010 mio. kr., hvilket ikke var tilstrækkeligt til at gennemføre i et digitalt format.

   

  Der er på Kultur- og Fritidsudvalgets budget afsat 0,030 mio. kr. til indkøb på udstillingen. De indkøbte værker indgår i kommunes kunstsamling, som er ophængt i institutioner og administrationsbygninger.

   

  Da udstillingen i år er aflyst, anbefaler forvaltningen, at indkøbet foretages blandt de værker, der indgår i udstillingen, Møder i Grænselandet, som er blevet vist i Aabenraa og aktuelt vises i Flensborg. Udstillingen er en del af markeringen af genforeningsåret. En række af Grænselandsudstillingens medlemskunstnere er repræsenterede på udstillingen, hvor litterære tekster og billedkunstneriske værker i forskellige genrer ledsager hinanden.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at de 0,030 mio. kr., der er afsat til indkøb af kunst i 2020, anvendes til indkøb af værker fra udstillingen, Møder i Grænselandet, og

  at forvaltningen sammensætter et fagkyndigt indkøbsudvalg.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2020

  Udvalget ønsker fortsat at støtte Grænselandsudstillingen, og vil derfor søge om at de 0,030 mio. kr. overføres til næste år, til indkøb på Grænselandsudstillingen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48724, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Nr. Hostrup Hus har indsendt en ansøgning om at blive omfattet af Aabenraa Kommunes tilskudsmodel for idrætsfaciliteter.

   

  Nuværende model

   

  På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 26. marts 2019, blev den nuværende model besluttet hvor Nr. Hostrup Hus tildeles et årligt driftstilskud 0,105 mio. kr., og at Nr. Hostrup Ungdomsforening modtager et lokaletilskud til huslejen på 75% af 35 kr./time.

  (Nr. Hostrup Hus modtager 35 kr./time af foreningerne.)

   

   

  Forvaltningen har afholdt møde med Nr. Hostrup Hus den 12. august 2020 for nærmere belysning af ansøgningen. Nr. Hostrup Hus oplyste, at de har en god belægning. Dog er huset desværre ikke rentabel med baggrund i den lave husleje på 35 kr. pr. time. Nr. Hostrup Hus mangler 0,100 mio. kr. årligt i manglende finansiering.

   

  Nye modeller:

  Forvaltningen har udarbejdet tre modeller med udgangspunkt i faktaoplysninger fra Nr. Hostrup Hus.

   

  Model 1 – Tilskud i henhold til tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter.

  Nr. Hostrup Hus får – grundtilskud, aktivitetstilskud og udviklingstilskud.

  Forvaltningens vurdering: Nr. Hostrup Hus og foreningerne får samme vilkår som andre haller,  der udlejer til idrætslige aktiviteter. Forvaltningen vurderer dog, at tilskudsmodellen vil kunne blive økonomisk og administrativt udfordret i forhold til, hvem der frem-over skal optages i tilskudsmodellen. Nu er tilskudsmodellen skarp afgrænset til, at det er kommunale/selvejende haller og svømmehaller.

  De økonomiske konsekvenser for det samlede idrætsfacilitetsområde fremgår af vedlagte bilag.

   

  Model 2 – Driftstilskud til Nr. Hostrup Hus og fastlæggelse af husleje til samme niveau som i Holbøl (Grænseegnens Friskole) - 200 kr. for hallen og 145 kr. for aktivitetsrum som i tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter.

  Forvaltningens vurdering: Vurderingen er, at Nr. Hostrup Hus’ økonomi er forbedret væsentligt med den fastsatte husleje. Huslejen er ens for alle kommunens folkeoplysende foreninger. Når huslejeniveauet pr. time er sammenlignelige vil konkurrencevilkårene for øvrige udlejere blive forbedret. Kommunens investering og garantistillelse vil være forbedret væsentligt

   

  Model 3 - Driftstilskud til Nr. Hostrup Hus og fastsættelse af husleje til samme niveau som i tilskudsmodellen – hal 290 kr. og aktivitetsrum 145 kr.

  Forvaltningens vurdering: Vurderingen er, at Nr. Hostrup Hus’ økonomi er forbedret væsentligt med den fastsatte husleje. Huslejen er ens for alle kommunens folkeoplysende foreninger. Når huslejeniveauet pr. time er sammenlignelige vil konkurrencevilkårene for øvrige udlejere blive forbedret. Kommunens investering og garantistillelse vil være forbedret væsentligt.

   

  Belysning af de tre modeller, den nuværende tilskudsmodel samt økonomiske konsekvenser for øvrige haller i tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter fremgår i bilag til sagen. De økonomiske konsekvenser er beregnet ud fra tilskudsmodel for 2020 med underskudsdækning.

   

  Forvaltningen anbefaler, Nr. Hostrup Hus ikke optages i tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter, men forbliver i nuværende tilskudsmodel med et driftstilskud på 0,105 mio. kr. årligt til og med 2025, hvorefter tilskuddet behandles på ny. Huslejen til foreninger der benytter Nr. Hostrup Hus fastsættes af Nr. Hostrup Hus med baggrund i en rentabel økonomi for huset.

  Økonomi og afledt drift

  En optagelse af Nr. Hostrup Hus i tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter (model 1) vil koste ca. 0,321 mio. kr. mere end i nuværende model og kan ikke finansieres inden for tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter.

  For model 2 og 3 gælder det, at udgiften for kommunen er uændret.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ansøgning fra Nr. Hostrup Hus om optagelse i tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter ikke godkendes,

  at Nr. Hostrup Hus modtager et driftstilskud på 0,105 mio. kr. årligt til og med 2025, hvorefter tilskuddet behandles på ny, og

  at huslejen til foreninger, der benytter Nr. Hostrup Hus fastsættes af Nr. Hostrup Hus med baggrund i en rentabel økonomi for huset.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2020

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/28387, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til disponering af midler til finansiering af to eventkoncepter for børn, samt udmøntning af restmidler fra Eventpuljen 2020.

   

  På mødet den 26. november 2019 disponerede Kultur- og Fritidsudvalget Eventpuljen 2020.

  På mødet den 25. august 2020 blev udvalget orienteret om, at der, på grund af aflysninger i forbindelse med COVID-19, resterer 0,418 mio. kr. i Eventpuljen.

   

  Den 10. juni 2020 udmøntede regeringen og KL 200 mio. kr. til aktiviteter for børn og unge i sommerferien. Aabenraa Kommune modtog 2,1 mil. kr. af den samlede pulje, og sammensatte og afviklede ca. 55 tilbud. Forvaltningen opnåede i denne forbindelse positive erfaringer med to eventkoncepter, der har potentiale til at kunne give endnu flere børn i Aabenraa kommune nye oplevelser og et nyt syn på deres lokalområde.

   

  Skateworkshop med Batiste & Co

  Gennem skateboardundervisning med nærvær og opmærksomhed arbejder Batiste & Co for at mindske inaktivitet og ensomhed blandt børn og unge, ved at give deltagerne redskaberne og motivationen til at fortsætte med at skate sammen efterfølgende. I sommerferien blev der afholdt fire workshops – to i Genforeningsparken og to i Skatehallen i Padborg. I Genforeningsparken viste det sig, at arrangementet skabte liv og aktivitet på højde med vintermånederne, hvor pladsen bruges til skøjtebane. Ved indkøb af fire ekstra forløb vil man tiltrække endnu flere børn og unge til at deltage, og dermed skabe grobund for en positiv udvikling i en mere aktiv brug af Genforeningsparken. Man vil derudover kunne afprøve potentialet for at indarbejde opbevaring til skaterramper i anlægget, og dermed understøtte det spirende skatermiljø.

   

  Sørens Skøre Historier – Kunst ud til Folket

  Kunstnergruppen Kunst ud til Folket giver børn en sjov og fantasifuld oplevelse med de lokale skulpturer. De formidler kunsten på en involverende måde, så alle børn kan være med. I sommerferien 2020 kom konceptet på 10 dage rundt til 10 forskellige byer i Aabenraa Kommune med i alt 30 koncerter. Der blev skrevet 10 forskellige sange og lavet 10 musikvideoer om de lokale skulpturer. Da alle koncertkoncepter er udviklet, er der mulighed for, at kunstnergruppen kan komme igen og afvikle fire koncerter i fire byer over to dage.

   

  Forvaltningen anbefaler, at der disponeres 0,040 mio. kr. til de to eventkoncepter.

  Derudover anbefales det, at der reserveres 0,378 mio. kr. til et Covid-19 beredskab på Kultur- og Fritidsområdet, og at Forvaltningen bemyndiges til at disponerer den resterende del af puljen.

   

  Økonomi og afledt drift

  Eventkoncepter

  Koncept

  Leverance

  Pris

  Skateworkshop

  4 workshops af 3 timer

  0,020 mio. kr.

  Sørens Skøre Historier

  4 koncerter i fire forskellige byer

  0,020 mio kr.

  Total

   

  0,040 mio kr.

   

   

  Disponering af resterende midler

  Restmidler i Eventpuljen 2020

  0,418 mio. kr.

   

  Forslag til omdisponeringer:

   

  Event koncepter

  0,040 mio. kr.

  Covid-19 beredskab

  0,378 mio. kr.

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der disponeres 0,040 mio. kr. til de to eventkoncepter,

  at der disponeres 0,378 mio. kr. til COVID-19 beredskab på Kultur- og Fritidsområdet, og

  at forvaltningen bemyndiges til at udmønte den resterende del af Eventpuljen 2020

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2020

  1. at – Der disponeres 0,020 mio. kr. til skateworkshops
  2. at – Der disponeres 0,398 mio. kr. COVID-19 beredskab på Kultur- og Fritidsområdet
  3. at – Ikke godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/46597, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Frivilligfest 2020 der skulle afvikles torsdag d. 12. november er, set i lyset af udviklingen i Covid-19 situationen, svær at afvikle som ønsket. Succeskriteriet med 650 deltagere ser ud til at være urealistisk. De 500 deltagere er også en udfordring i forhold til afstandskrav samt i forhold til at skabe den stemning og dialog, som ønskes. Hvis Frivilligfest 2020 gennemføres, får Byrådet derfor ikke det arrangement, der er prioriteret 0,300 mio. kr. til. Derfor foreslår forvaltningen, at Frivilligfest 2020 udskydes til foråret 2021.

   

  Der har været enkelte udgifter til planlægningen. Det resterende beløb foreslår forvaltningen at overføre til 2021.

   

  Forvaltningen vil sende besked rundt til alle råd og bestyrelsesformænd. Først i 2021 vil der offentliggøres en ny dato for Frivilligfest 2021.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at Frivilligfest 2020 udskydes til foråret 2021, og

  at budgettet overføres til 2021 ved bevillingskontrollen pr. 30.9.2020.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/26004, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalgets møder i 2021 er planlagt til onsdage kl. 16.00.

   

  Forslag til mødekalender:

   

  Onsdag den 13. januar

  Onsdag den 3. februar

  Onsdag den 3. marts

  Onsdag den 7. april

  Onsdag den 5. maj

  Onsdag den 2. juni

  Onsdag den 11. august

  Onsdag den 1. september

  Onsdag den 6. oktober

  Onsdag den 3. november

  Onsdag den 1. december

   

  Alle møder afholdes kl. 16.00-19.00 på Skelbækvej, Aabenraa.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at mødekalenderen for 2021 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2020

  Godkendt – med bemærkning om at møderne starter kl. 15.00.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/28598, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om, at filmproducenterne Regnar og Tove Grasten planlægger at optage en film med arbejdstitlen ”Hvidstengruppen – De efterladte” i Aabenraa Kommune fra november 2020 til august 2021. Der vil være premiere på filmen i december 2021.

   

  Regnar og Tove Grasten har taget kontakt til Aabenraa Kommune for at orientere om deres kommende film, som delvist skal optages nær grænsen. Filmen er en efterfølger på filmen ”Hvidstengruppen”, som op mod 780.000 danskere fra 11 år og opefter har set i biografen, og som 2,4 millioner danskere har set på tv og dvd. Det forventes, at den nye film vil blive set af ca. 500.000 mennesker.

   

  Filmen skal handle om de overlevende kvinder fra Hvidstengruppen, både moderen/ bedstemoderen på kroen i Hvidsten, og de to unge kvinder, Tulle og Gerda Fiil, som sendes til fængselsophold i Tyskland. Gerda kommer tilbage til Danmark efter seks måneder, men Tulle holdes fortsat fanget. I april 1945 løslades Tulle, kort inden den planlagte henrettelse, og reddes i aktionen med De Hvide Busser. Busserne kører de tidligere fanger til karantænestationerne i Kruså og Padborg, der tog imod 17.300 fanger, hvoraf mange var dødssyge.

   

  Forvaltningen har den 8. september 2020 afholdt møde med filmproducenterne. Producenterne leder efter et sted i nærheden af Padborg og jernbanen, hvor de kan bygge karantænestationen op som kulisse til filmen. Desuden har de brug for hjælp til at finde de mange sønderjyske statister, der skal deltage i filmen. De søger også opbakning fra Aabenraa Kommune til fondsansøgninger ved store fonde samt medfinansiering fra kommunen. Dette enten i form af penge eller tjenesteydelser, for eksempel en tømrer, der kan hjælpe med opbygningen af karantænestationen.

   

  Filmen fortæller en historie, som ikke før er blevet fortalt - nemlig om de kvindelige fanger i tysk varetægt, og de kvinder som blev efterladt derhjemme efter at mændene var blevet henrettet. Filmen stiller spørgsmålene: Var det det værd, og hvornår stopper en krig?

   

  Filmen vil forventeligt skabe et større kendskab til særligt Padborg og Krusås rolle ved krigens afslutning. Den vil også beskrive den kæmpestore indsats, som helt almindelige borgere i Sønderjylland leverede, da der virkelig var brug for det.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27632, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om etablering af et nyt netværk for aktører, der arbejder professionelt med livemusik i grænselandet samt deres planlagte indsatser omkring talentudvikling.

   

  Erfaringerne fra musikbranchen er, at aktører i musikmiljøet tenderer til at orientere sig nationalt frem for hen over grænsen. Gennem Interregprojektet KursKultur er der over en længere årrække gennemført en række samarbejder mellem koncertarrangører nord og syd for grænsen. Ud af disse projekter er vokset et ønske om at etablere et større og mere aktivt netværk for hele programregionen, der omfatter Region Syddanmark og Region Sjælland samt de tyske kredse fra Kreis Nordfriesland i vest til Kreis Ostholstein i øst.

   

  Aabenraa Live har sammen Kulturwerkstatt Kühlhaus organiseret den indledende konference, der blev afholdt 17. og 18. august 2020. Resultatet er, at langt størstedelen af de næsten 20 ledere fra spillesteder og festivaler i programregionen har tegnet sig for en række samarbejder omkring blandt andet en talentudviklings sommercamp for unge musikere, producere og djs samt en festival for rytmisk musik placeret på en stribe stationer langs den dansk-tyske grænse. Campen vil være et ambitiøst og kompakt uddannelsesforløb for unge kunstnere, der findes i regionen. Undervisningen vil udelukkende varetages af professionelle branchefolk. Forløbet forventes at udvikle og styrke musikmiljøet i regionen generelt.

   

  Til realisering af de to initiativer ansøges KursKultur om finansiering. Puljen fordeles af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig i november 2020.

   

  Indsatsen omkring talentudvikling harmonerer med Aabenraa Lives bidrag til Sønderborghus’ aftale som regionalt spillested, samt den støtte Aabenraa Live modtager fra Kunststyrelsen som honorarstøttet spillested. Aabenraa Live er valgt som indsats i udmøntningen af Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik. Samtidigt er musikken også valgt som fokusområde i Sønderjysk Kulturfællesskab.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommunes bidrag finansieres via det afsatte budget til Aabenraa Live. Opstartskonferencen modtog desuden 0,015 mio. kr. fra Kultur- og Fritidspolitikken.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27216, Sagsinitialer: ASMF

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om status for Genforeningen 2020 i Aabenra Kommune.

   

  Statsministeriets forsamlingsforbud fra 13. marts 2020 medførte, at en række af Aabenraa Kommunes aktiviteter i forbindelse med genforeningen udskydes til efteråret 2020 og sommeren 2021.

   

  Program 2020 og 2021

  Arrangementer, der har modtaget kommunal støtte planlagt til afholdelse i foråret 2020, er rykket til afholdelse i henholdsvis efteråret 2020 og sommeren 2021.

   

  Grænsemageren på Folkehjem

  Premieren for operaen Grænsemageren er blevet udskudt til 2022. Børn og Kultur har indgået samarbejde med Opera på Grænsen om opførelsen af scener fra operaen som led i Genforeningsprogrammet i 2021. Scenerne opføres på Folkehjem som to aftenforestillinger den 5. og 6. maj 2021. Forestillingerne bindes sammen af en kendt moderator og et historisk oplæg. Der reserveres billetter til to medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget med ledsager til forestillingen den 5. maj. Projektet arrangeres i samarbejde med Genforeningssekretariatet og Aabenraa Live.

   

  Status på folkefest 12. juni 2021

  Folkefesten Aabenraa Genforeningsdag 2020 flyttes til afholdelse 12. juni 2021. Det oprindelige program tilpasses, så der er mulighed for storskærmsvisning af EM-kampen samme dag mellem Danmark og Finland. Børn og Kultur tager højde for de gældende retningslinjer for Covid-19, og der udarbejdes en handlingsplan for håndteringen af forsamlingsforbud samt værnemidler.

   

  Regentbesøg 2021

  Forberedelserne til regentbesøget i midten af juni 2021 genoptages i begyndelsen af oktober 2020. Kongehuset vil forventeligt melde en endelig dato ud i efteråret 2021. Der vil blive taget udgangspunkt i det oprindelige program med få ændringer. Regentbesøget arrangeres i samarbejde med Byrådssekretariatet, der har ansvar for politisk administration, håndtering af gæstelister, kommunikation og presse. Børn og Kultur har ansvar for den praktiske del af arrangementet, sikkerhed og myndighedskontakt.

   

  Organisation

  Koordinatoren for Genforeningen 2020 i Aabenraa Kommune har fået sin ansættelse forlænget frem til 1. juli 2021. Koordinatoren refererer til kultur- og fritidschefen og har til opgave at gennemføre og afslutte kommunens aktiviteter i forbindelse med Genforeningen 2020.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/26415, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om idrætsfaciliteternes økonomiske situation og belægning for 2018 og 2019.

   

  I forbindelse med indførelse af ny tilskudsmodel for Aabenraa Kommunes idrætsfaciliteter den 1. januar 2017 er der indført fælles tilskudsmodel for de kommunale og selvejende haller og svømmehaller.

   

  Der er udarbejdet en samlet oversigt over idrætsfaciliteternes økonomiske situation og belægning for 2018 og 2019.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2020

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  Referat af møde mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg den 8. september 2020 vedr. ændrede lejebetingelser for det statslige areal ved Sønderborg Slot.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2020

  -