Beslutningsprotokol

onsdag den 21. oktober 2020 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 19.00
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: CCAR

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2020

  • Møde i Kulturelt Samråd den 28. september 2020
  • Møde med Gazzværket
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25898, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet.

   

  Telemuren - placering

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 23. juni 2020, at der skal arbejdes videre med
  placering af Telemuren ved Gasværksvej. Placeringen skal iværksættes inden for en
  tidshorisont på under to år. Der er i 2020 afsat 0,860 mio. kr. til placeringen.

   

  Arena Aabenraa

  Mangeludbedringen, som følge af registrerede fejl og mangler ved 1-års eftersynet, er
  afsluttet. Den endelige afregning med kurator, som følge af hovedentreprenørens konkurs, er
  endnu ikke afsluttet på grund af coronakrisen. Dette forventes at være nært forestående, og
  umiddelbart herefter afsluttes regnskabet for anlægssagen.

   

  Museumsprojekt ved Kilen

  Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune arbejder videre med projektet, der nu overgår
  til fundraising fasen.

   

  Vision- og handlingsplan for Frøslevlejren

  Arbejdet med en konkretisering af udstillingskonceptet og undersøgelser omkring mulige
  fremtidige energiforsyningsmodeller er ved at blive iværksat. En del af grundlagsmaterialet til fundraisingen er udarbejdet. Materialet vil blive suppleret med ovennævnte udstillingskoncept. Kultur & Fritidschefen vil på et bestyrelsesmøde i november forventningsafstemme med
  bestyrelsen, hvad det fremadrettede ambitionsniveau er for Frøslevlejren.

   

  Halpulje til større og mindre opgaver

  De projekter, der den 28. maj 2019 blev prioriteret af Kultur- og Fritidsudvalget for 2020
  afsluttes planmæssigt inden årets udgang. Mindre forbrug, der delvist vedrører
  momsrefusion og administrationsvederlag, vil indgå i projekterne for 2021. Projekterne for
  2021, prioriteret i maj 2019, vil blive fremlagt til endelig godkendelse på udvalgsmødet i
  januar 2021.

   

  Svømmehal ved Arena Aabenraa

  Der foretages fortsat en månedlig opfølgning på understøtningerne af betonkonstruktionerne

  samt ligeledes en månedlig inspektion af konstruktionernes tilstand.

  Analysearbejdet, der skal være grundlaget for et visionsoplæg for Arena Aabenraas

  svømmehal, er sat i gang før sommerferien, og det forventes, at en præsentation af oplægget
  vil ske i januar 2021.

   

  Ekstra vedligehold af svømmehaller og friluftsbade
  Analysearbejdet, der skal være grundlaget for en helhedsplan for vandfaciliteter og aktiviteter
  udendørs og indendørs, er sat i gang før sommerferien, og det forventes, at en præsentation
  af planen vil ske i januar 2021.

   

  Ravsted Friluftsbad
  Friluftsbadet er lukket ned og renoveringen der startes op nu, forventes at være afsluttet i
  løbet af foråret 2021.

   

  Olgerdiget
  Købssummen for arealet er udbetalt til en deponeringskonto, og der afventes nu en
  landzonetilladelse til genopførelsen af oldtidsfundet. Processen forløber fortsat som planlagt.

   

  Handicaptoilet på Jacob Michelsens Gård
  Helhedsplanen er indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen. Sagsbehandlingstiden kan forventes at
  blive på op til 3 måneder.

   

  Aabenraa Musikskole – udvendig rampe og ombygning
  Arbejdet med en udvendige rampe begyndes i løbet af uge 42. Der er nu indgået kontrakt med en rådgiver omkring det indvendige ombygningsarbejde i musikskolen og projekteringen er
  påbegyndt. Ombygningsarbejdet forventes stadig at være afsluttet i løbet af maj-juni 2021, således at der kan afholdes en indvielse før sommerferien i juni 2021.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/1464, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  På møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. maj 2020 var Billedkunstrådets handleplan samt budget for 2020 på dagsorden som orientering. Det fremgik af rådets budget, at rådet ønsker at opstille en ny skulptur som erstatning for skulpturen Sønnen, der er blevet flyttet fra Genforeningshaven til Genforeningsparken. Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at udvalget ønsker dialog om, hvorvidt der skal placeres en skulptur i stedet for Sønnen i Genforeningshaven.

   

  Billedkunstrådet vil på udvalgsmødet præsentere deres idé om en ny skulptur og ideerne til hvilken proces, der kan gå forud for valg af en ny skulptur til Genforeningshaven. Anlægget og skulpturen Sønnen var er en gave fra staten til markering af Genforeningen. Efter forløbet omkring flytningen af Sønnen ønsker Billekunstrådet at placere en ny skulptur i forbindelse med markeringen af Genforeningen i Genforeningshaven, og dermed fortsat give havens navn mening.

   

  Billedkunstrådets tanke er at indbyde tre professionelle billedkunstnere til at deltage i en konkurrence med forslag til en skulptur, stele eller lignende, der relaterer til begrebet grænse, grænsedragning med videre i en nutidig kontekst.

   

  Økonomien til såvel skitseprojekt som skulptur findes i budget 2020 og 2021.

  Økonomi og afledt drift

  Billedkunstrådet har i budget 2020 afsat 0,120 mio. kr. til udfærdigelse af skitseprojekter samt 0,020 mio. kr. til projektledelse og 0,300 mio. kr. i 2021 til udfærdigelse af skulptur.

  Indstilling

   

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/36846, Sagsinitialer: MAKHA

  Sagsfremstilling

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Live er valgt som et af de oprindelige fire indsatser, der skal indfri ambitionerne i Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik Samarbejde på tværs. Byrådet bevilligede i budget 2019 midler til projektet Regionalt Spillested (Aabenraa Live), som har til formål at styrke det rytmiske musikliv i Aabenraa kommune.

   

  Ved ansøgningsfristen i november 2019 måtte ambitionen om at blive Regionalt Spillested nedjusteres, og Aabenraa Live blev i stedet indskrevet som partner i Sønderborg Hus’ ansøgning. Aabenraa Live bragte et fokus på fødekæde, frivillighed og talentudvikling med sig ind i partnerskabet, der trækker på NygadeHusets erfaringer. Integreringen af NygadeHusets spillestedsressourcer sker som en del af Aabenraa Biblioteker og Kulturhus bidrag til implementeringen af Kultur- og Fritidspolitikken.

   

  Indsatsen er således i dag bemandet med en ansvarlige projektleder og en kunstnerisk leder, og er organiseret som et ”matrikelløst musikhus”. Koncerterne afvikles i øvrigt med ressourcer fra frivillige og efter aftale/kontrakt omkring teknisk afvikling med de venues, hvor koncerterne finder sted rundt omkring i kommunen.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 11. december 2019 Aabenraa Lives opgaveportefølje. Udvalget besluttede, at organisationen skulle drives som en kommunal enhed, og at en evaluering skulle iværksættes senest med udgangen af 2022. Ved budgetlægningen vedrørende 2021 blev det besluttet at hæve finansieringsniveauet, så det også udgør 2 mio. kr. 2021 og 2022.

   

  Det foreslås, at der nedsættes et advisoryboard i perioden frem til udgangen af 2022. Opgaven bliver at understøtte, at Aabenraa Live udvikler sig hen at leve op til Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse af større kulturprojekter (”Liebstkommissionens” anbefalinger).

   

  Forvaltningen har udarbejdet vedhæftede forslag til et kommissorium for et advisoryboard.

  Indstilling

  at forslaget til kommissoriet for et advisoryboard for Aabenraa Live godkendes, og

  at der udpeges to medlemmer til advisoryboardet blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2020

  - 1.at Godkendt,

  - 2.at Signe Bekker Dhiman (A) og Lars Kristensen (V) blev udpeget som medlemmer til advisoryboard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/18614, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  På mødet den 23. september 2020 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at søge de 0,030 mio. kr., der er afsat på budgettet til indkøb på Grænselandsudstillingen, overført til 2021.

   

  På grund af en kommunikationsbrist hvilede beslutningen på en fejlagtig opfattelse af, at den virtuelle version af Grænselandsudstillingen, som udvalget besluttede at støtte med 0,010 mio. kr. på mødet den 23. juni 2020, ikke ville blive gennemført.

   

  Grænselandsudstillingen har meddelt, at den virtuelle udstilling ikke er aflyst men blot tilpasset de budgetmæssige forudsætninger og udsat. Den virtuelle udstilling gennemføres i perioden 2. oktober til 15. december 2020.

   

  Der er ikke overførselsret på midlerne afsat til indkøb på Grænselandsudstillingen. Indkøbet anbefales derfor foretaget på den virtuelle udstilling.  

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at indkøbet gennemføres på den virtuelle udstilling, og

  at forvaltningen sammensætter et fagkyndigt indkøbsudvalg. 

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48724, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Nr. Hostrup Hus har indsendt en ansøgning om at blive omfattet af Aabenraa Kommunes tilskudsmodel for idrætsfaciliteter.

   

  Nuværende model

  På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 26. marts 2019 blev den nuværende model besluttet, hvor Nr. Hostrup Hus tildeles et årligt driftstilskud 0,105 mio. kr., og at Nr. Hostrup Ungdomsforening modtager et lokaletilskud til huslejen på 75% af 35 kr./time.

  (Nr. Hostrup Hus modtager 35 kr./time af foreningerne.)

   

  Forvaltningen har afholdt møde med Nr. Hostrup Hus den 12. august 2020 for nærmere belysning af ansøgningen. Nr. Hostrup Hus oplyste, at de har en god belægning. Dog er huset desværre ikke rentabel med baggrund i den lave husleje på 35 kr. pr. time. Nr. Hostrup Hus mangler 0,100 mio. kr. årligt i manglende finansiering.

   

  Nye modeller:

  Forvaltningen har udarbejdet tre modeller med udgangspunkt i faktaoplysninger fra Nr. Hostrup Hus.

   

  Model 1 – Tilskud i henhold til tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter.

  Nr. Hostrup Hus får – grundtilskud, aktivitetstilskud og udviklingstilskud.

   

  Forvaltningens vurdering: Nr. Hostrup Hus og foreningerne får samme vilkår som andre haller, der udlejer til idrætslige aktiviteter. Forvaltningen vurderer dog, at tilskudsmodellen vil kunne blive økonomisk og administrativt udfordret i forhold til, hvem der fremover skal optages i tilskudsmodellen. Nu er tilskudsmodellen skarpt afgrænset til, at det er kommunale og selvejende haller og svømmehaller. De økonomiske konsekvenser for det samlede idrætsfacilitetsområde fremgår af vedlagte bilag.

   

  Model 2 – Driftstilskud til Nr. Hostrup Hus og fastlæggelse af husleje til samme niveau som i Holbøl (Grænseegnens Friskole) - 200 kr. for hallen og 145 kr. for aktivitetsrum som i tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter.

   

  Forvaltningens vurdering: Vurderingen er, at Nr. Hostrup Hus økonomi er forbedret væsentligt med den fastsatte husleje. Huslejen er ens for alle kommunens folkeoplysende foreninger. Når huslejeniveauet pr. time er sammenlignelige vil konkurrencevilkårene for øvrige udlejere blive forbedret. Kommunens investering og garantistillelse vil være forbedret væsentligt

   

  Model 3 - Driftstilskud til Nr. Hostrup Hus og fastsættelse af husleje til samme niveau som i tilskudsmodellen – hal 290 kr. og aktivitetsrum 145 kr.

   

  Forvaltningens vurdering: Vurderingen er, at Nr. Hostrup Hus økonomi er forbedret væsentligt med den fastsatte husleje. Huslejen er ens for alle kommunens folkeoplysende foreninger. Når huslejeniveauet pr. time er sammenlignelige vil konkurrencevilkårene for øvrige udlejere blive forbedret. Kommunens investering og garantistillelse vil være forbedret væsentligt.

   

  Belysning af de tre modeller, den nuværende tilskudsmodel samt økonomiske konsekvenser for øvrige haller i tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter, fremgår i bilag til sagen. De økonomiske konsekvenser er beregnet ud fra tilskudsmodel for 2020 med underskudsdækning.

   

  Forvaltningen anbefaler, at Nr. Hostrup Hus ikke optages i tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter, men forbliver i nuværende tilskudsmodel med et driftstilskud på 0,105 mio. kr. årligt til og med 2025, hvorefter tilskuddet behandles på ny. Huslejen til foreninger der benytter Nr. Hostrup Hus fastsættes af Nr. Hostrup Hus med baggrund i en rentabel økonomi for huset.

   

  Forvaltningens begrundelse herfor er, at tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter er skarpt afgrænset til, at det er kommunale og selvejende haller samt svømmehaller, der indgår i modellen, samt at tilskudsmodellen vil kunne blive økonomisk og administrativt udfordret i forhold til, hvem der fremover skal optages i tilskudsmodellen ved at indføre flere kategorier. Det er vigtigt, at kapacitet og aktivitet passer sammen, så vi har kommunale og selvejende haller samt svømmehaller i tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter med størst mulig aktivitet.

  Økonomi og afledt drift

  En optagelse af Nr. Hostrup Hus i tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter (model 1) vil koste ca. 0,321 mio. kr. mere end i nuværende model og kan ikke finansieres inden for tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter. For model 2 og 3 gælder det, at udgiften for kommunen er uændret.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ansøgning fra Nr. Hostrup Hus om optagelse i tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter ikke godkendes,

  at Nr. Hostrup Hus modtager et driftstilskud på 0,105 mio. kr. årligt til og med 2025, hvorefter tilskuddet behandles på ny, og

  at huslejen til foreninger, der benytter Nr. Hostrup Hus fastsættes af Nr. Hostrup Hus med baggrund i en rentabel økonomi for huset.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2020

  Udsat.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2020

  -1.at Godkendt,

   

  -2.at

  Følgende ændringsforslag blev stillet af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti

  Nr. Hostrup Hus modtager et driftstilskud på 0,105 mio. kr. årligt til og med 2022, hvorefter tilskuddet behandles på ny.

   

  Ændringsforslaget blev godkendt, idet 4 stemte for og 3 imod.

   

  Imod stemte Lars Kristensen (V), Karina U. Hansen (V) og Kurt Andresen (S) med følgende bemærkning:

  Fastholdelse af tilskuddet til og med 2025 giver Nr. Hostrup Hus en større budgetsikkerhed.

   

  -3.at Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/23036, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  Rødekro Idrætsforenings fodboldafdeling (herefter RIF) har fremsendt ansøgning om et årligt driftstilskud til vedligehold af kunstgræsbanen på Fladhøj Idrætsanlæg i Rødekro.

   

  RIF anlagde i 2011, som den første forening i kommunen, en kunstgræsbane på Fladhøj Idrætsanlæg finansieret af foreningen. I forbindelse med etableringen af banen søgte RIF ikke om kommunal medfinansiering. RIF afholder selv omkostningerne til drift og vedligehold af kunstgræsbanen.

   

  Foreningen oplyser, at det økonomiske grundlag til drift og vedligehold af kunstgræsbanen oprindelig var baseret på udlejning til andre klubber i nærområdet og Nordtyskland. En væsentlig del af indtægtsgrundlaget for banen var derfor indtægter fra lokale fodboldklubber og klubber i Nordtyskland. Disse indtægter er minimeret væsentligt med etableringen af kunstgræsbanerne i Aabenraa med to etaper i 2015 og 2017 og Bov i 2018.

   

  Foreningen søger derfor Kultur- og Fritidsudvalget om et årligt driftstilskud på 0,030 mio. kr. til løbende drift og vedligehold af kunstgræsbanen.

   

  I forbindelse med foreningens ønske om at etablere en kunstgræsbane i Rødekro, blev sagen den 30. november 2009 behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget. Udvalget besluttede at stille areal til rådighed til formålet, og at udgiften til drift og vedligehold af kunstgræsbanen og lysanlægget overgik til foreningen.

   

  I aftalen fra den 24. januar 2011 ”Vilkår for etablering af kunstgræsbane i Rødekro” fremgår det, at alle udgifter til etablering, drift og vedligehold af kunstgræsbanen er Aabenraa Kommune uvedkommende.

   

  I forbindelse med etablering af kunstgræsbaner i Aabenraa og Bov, er disse også anlagt af foreningerne i lighed med banen i Rødekro. Kultur- og Fritidsudvalget har understøttet etablering af banerne med et anlægstilskud, og har i den forbindelse også haft mulighed for at afsætte et driftstilskud. Som modydelse til tilskuddet stilles banerne på hverdage til rådighed for kommunale skoler, børnehaver og skolefritidsordninger.

   

  Der er under politikområdet Kultur og Fritid ikke afsat midler til yderligere driftstilskud til kunstgræsbaner.

   

  Forvaltningen anbefaler følgende løsningsmodeller:

   

  Model 1

  Med baggrund i den indgåede aftale fra 2011 mellem Aabenraa Kommune og foreningen, fastholder Kultur- og Fritidsudvalget beslutningen om, at foreningen skal afholde udgifter til drift og vedligehold af banen.

   

  Model 2

  Der iværksættes en analyse omkring dækningsgrad og harmonisering af driftstilskud til nuværende og eventuelt kommende kunstgræsbaner i kommunen. RIF meddeles et midlertidig afslag på ansøgningen. Når analysen forligger, vurderes sagen på ny.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at løsningsmodel 2 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2020

  Godkendt, med bemærkning om at analysen forventes forelagt i første kvartal 2021.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35496, Sagsinitialer: lfi

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmødet den 17. september 2019 besluttede udvalget, at retningslinjerne for godkendelse af eSportsforeninger i Aabenraa Kommune skulle tages op til revision, når det påtænkte eSportspanel under regeringen i foråret 2020 ville komme med anbefalinger til fællesskab og bevægelse i eSportsforeninger.

   

  Efter Folketingsvalget i juni 2019 blev det besluttet ikke at gå videre med anbefalingen om at nedsætte et eSportspanel, og der er derfor ikke blevet nedsat et panel i regi af Kulturministeriet. I stedet er der blevet bevilget midler til eSport Danmark i 2020 og 2021 til at videreudvikle eSport i Danmark.
   

  Ifølge ”Retningslinjerne for godkendelse af eSportsforeninger i Aabenraa Kommune”, som blev vedtaget af udvalget den 9. januar 2018, kan eSportsforeninger godkendes som en folkeoplysende aktivitet såfremt:

  • aktiviteten kan gå ind under foreningens nuværende vedtægter, som en underafdeling, eller
  • foreningen ændrer deres vedtægter, så eSport kan indgå som en aktivitet, eller
  • nyoprettede eSportsforeningers vedtægter opfylder reglerne som en folkeoplysende forening under det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.
  • aktiviteterne foregår på faste tilrettelagte tidspunkter,
  • deltagerne betaler kontingent, og
  • der skal være en form for undervisning.

   

  For ikke at forskelsbehandle dem der dyrker eSport i forhold til andre stillesiddende og/eller digitalt orienterede fritidsaktiviteter under folkeoplysningsloven, samt for at bakke op om at dem der dyrker eSport indgår i sociale fællesskaber, blev der ikke stillet krav om, at der skal indgå fysiske aktiviteter i træningen. Kultur og Fritid skulle dog opfordre eSportsforeningerne til at lave fysiske aktiviteter.

   

  ESport Danmark og DGI stiller ikke krav til, at eSportsforeninger skal lave fysiske aktiviteter, men anbefaler, at der laves fysiske aktiviteter, bl.a. fordi det har stor betydning for den generelle trivsel og ikke mindst for, hvordan hjernen fungerer. Hjernen er eSportsudøvernes vigtigste redskab, og de skal blandet andet kunne træffe komplekse, strategiske beslutninger, holde hovedet koldt i pressede situationer, forudsige konsekvenser, tænke fremad og handle hurtigt og effektivt

   

  Der er i dag tre eSportsforeninger i kommunen - Bov IF eSport, Bjerndrup Idrætsforening - eSport og Felsted IF eSport, som er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven. Derudover har Kultur og Fritid i løbet af det sidste års tid haft henvendelser fra en forening, som ønsker at etablere en eSportsafdeling under deres hovedafdeling.

   

  Én eSportsforening – AAIG Limites sport - er blevet opløst.

   

  Ungdomsskolen og et par foreninger, som ikke er godkendt som folkeoplysende foreninger, tilbyder også eSport.

   

  Alle tre godkendte eSportsforeninger lægger vægt på fysiske aktiviteter.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifter til eSportsforeninger kan finansieres under Folkeoplysningens ramme.

  Høring/udtalelse

   

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at de nuværende retningslinjer fastholdes,

  at forvaltningen fortsat opfordrer eSportsforeninger til at inddrage fysiske aktiviteter i træningen, og

  at retningslinjerne tages op til revision igen, hvis Esport Danmark eller DGI kommer med nye retningslinjer/anbefalinger.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/30256, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har fået en række henvendelser fra både foreninger og faciliteter, der ønsker at etablere forskellige springfaciliteter til gymnastik. For at støtte foreningernes og faciliteternes udvikling, vurderer forvaltningen, at der med fordel kan igangsættes en proces, der skal afdække ønsker og behov. Formålet med processen er dels at undersøge behov og muligheder for at etablere springfaciliteter i Aabenraa Kommune, og dels at bidrage til foreningernes udvikling og samarbejde, så man set fra et helhedsperspektiv, får etableret de faciliteter der er behov for.

   

  Baggrund

  I Aabenraa Kommune er der en række foreninger, der udbyder gymnastikaktiviteter. De hører til i forskellige kommunale og selvejende faciliteter samt i skolernes gymnastiksale. Der er på nuværende tidspunkt tre steder, hvor der er springfaciliteter: Sundeved Efterskole, Grænseegnens Friskole og Nr. Hostrup Hus.

   

  Springfaciliteter kan fx omfatte springgrave, løsskumsgrave, nedgravede trampoliner i forskellig størrelse, fiberbane, tumblingbane, minitrampoliner og airtracks mm.

   

  Springgymnastikken er en stor del af gymnastikken i Danmark, og udviklingen over de seneste år peger på både flere hold, nye aktiviteter og øget sværhedsgrad. Springaktiviteterne udvikler sig hastigt, hvorfor der er behov for fleksible facilitetsløsninger. Særligt powertumbling har i Aabenraa Kommune fået meget omtale i de sidste år, hvor gymnaster fra Varnæs Bovrup IF springer sig til både DM, EM og VM.

   

  Oplæg til proces

  Forvaltningen vil i samarbejde med DGI Sønderjylland invitere alle gymnastikforeninger med til to workshops. Resultatet af de to workshops er en plan for, hvor der med fordel kan etableres springfaciliteter over de kommende år, samt et udkast til hvilke faciliteter der er tale om. Planen skal herefter kvalificeres sammen med de relevante faciliteter, Fritidsrådet, skoler og øvrige potentielle brugere, hvorefter udvalget præsenteres for den. Således kommer foreningerne og faciliteterne heller ikke til at spænde ben for aktivitetsudviklingen lokalt og får skabt en overkapacitet og faciliteter, der ikke benyttes optimalt.

   

  Ved at lave en analyse samt en vurdering af ønsker og behov er udgangspunktet for en finansierings- og realiseringsplan bedre. En finansierings- og realiseringsplan kan laves for en 5-10 årig periode og både arbejde med kommunale tilskud samt egenfinansiering og puljemidler. Processen foreslås gennemført fra november 2020 til marts 2021 og finansieres med 0,015 mio. kr. fra Analyse- og udviklingspuljen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at igangsættelse af processen omkring udvikling af springfaciliteter godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/31569, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 27. august 2018 at iværksætte en proces hen i mod en revitalisering af udvalgets seks dialogfora: Fritidsrådet, Kulturelt Samråd, Billedkunstrådet, Musikrådet, Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver og Campusrådet. Efter processens forløb godkendte udvalget de seks nye samarbejdsaftaler på mødet den 11. marts 2020.

   

  I overensstemmelse med Kultur- og Fritidspolitikkens gennemgående tema Samarbejde på tværs indebærer aftalerne, at der afholdes et fælles temamøde mellem dialogforaene og Kultur- og Fritidsudvalget. Mødet er i 2020 fastlagt til den 26. november kl. 16-20 og finder sted på Naldtanglejren.

   

  Kulturelt Samråd og Fritidsrådet, der er bemyndiget til at fordele midler efter ansøgning til henholdsvis ansøgninger fra kultur- og fritidsaktører, er via samarbejdsaftalen forpligtet til at bidrage til planlægningen af det fælles temamøde, mens de øvrige dialogfora kan bidrage til planlægningen.

   

  Der er indsamlet forslag til temaer fra alle dialogfora, og der er afholdt et planlægningsmøde den 8. oktober 2020, hvor det overordnede tema Hvad skal vi arbejde videre med sammen? blev fastlagt.

   

  • Rådene præsenterede i kort format hver én strategisk satsning for de kommende 2-3 år - deres raison d’etre.

   

  • Introduktionen i plenum følges op af tværgående processer i mindre grupper, hvor strategierne udfordres og kvalificeres på tværs af fora, politikere og forvaltning.

   

  • Hvad forudsætter det af alle parter i samarbejdet?

   

  • Hvilke idéer giver aftenens møde os?

   

  • Hvordan kan vi være i hinandens tanker?

   

  • Aftenen afsluttes med at medlemmerne i Kultur- og Fritidsudvalget giver respons på, hvilke strategiske satsninger de umiddelbart og på sigt kan fremme i eget udvalg og på tværs af fagudvalg.

   

  Der følges op på mødet på et kommende udvalgsmøde.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/31579, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med møde i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig d. 22. september blev der efter det ordinære møde afholdt et kort møde med deltagelse af udvalgsformændene og kultur- og fritidscheferne fra henholdsvis Haderslev-, Aabenraa-, Sønderborg- og Tønder Kommune.

   

  Mødet skulle afklare, hvordan kommunerne forholder sig til, hvorvidt de tidligere amtskommunale midler fortsat skal være en del af kulturaftalen. De amtskommunale midler er tildelt tre indsatser: ”Talent Haderslev”, ”Historiecenter Dybbøl” og ”Dansk-tysk kulturpulje”.

   

  Der var flere alternativer i forhold til placering af midlerne fremadrettet:

   

  • Hvis midlerne i den nye kulturaftaleperiode skal ind under kulturaftalen, skal de omprioriteres og kan ikke gives som tilskud til de oprindelige formål. Midlerne skal således gives til indsatser, der er med til at løfte kulturaftalens indsatsområder.
  • Hvis midlerne fortsat skal gives til de oprindelige formål, betragtes tilskuddene som driftstilskud og skal opføres selvstændigt på finansloven samt afregnes i henhold til driftstilskudloven.
  • Hvis midlerne er på finansloven og ikke i kulturaften, bortfalder muligheden for kulturaftalepartnerne til at omprioritere.

   

  Der var bred enighed om, at en overførelse af de amtskommunale midler til finansloven sandsynligvis vil forårsage, at kommunerne ikke fremadrettet kan vide sig sikre på, hvorvidt tilskuddet forbliver eller ej. Samtidig havde en rundringning til de andre regionale kulturaftaler påvist, at Slots- og Kulturstyrelsen hidtil har indgået individuelle aftaler med de regionale partnere, hvor der var åbnet op for, at tilskuddene kunne forblive i de regionale aftaler.

   

  Det blev på mødet besluttet, at kultur- og fritidschefen fra Haderslev, kultur- og erhvervsdirektøren fra Sønderborg og kultur- og fritidschefen fra Aabenraa skal deltage i et møde med Kultur- og Slotsstyrelsen. På dette møde vil de gøre opmærksom på de bekymringer, som kommunerne i den regionale kulturaftale har ved at opføre tilskuddene selvstændigt på finansloven.

  Økonomi og afledt drift

   

  Formål

  Indhold

  Beløb årligt

  Talentudvikling inden for fodbold - håndbold og ishockey

  SønderjyskE samarbejder sammen med de sønderjyske kommuner, skoler, uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og borgerne, og de gennemfører ca. 100 kultur- og sportsaktiviteter årligt. Derudover laver SønderjyskE talentudvikling inden for fodbold - håndbold og ishockey i tæt samarbejde med op til 80 foreninger/klubber. Endelig arbejdes der med at støtte op omkring udvalgte CSR-projekter (Hjertegaven - Stafet for livet - PROBA - Julemærkehjemmet).

  584.000 kr.

  Historiecenter Dybbøl Banke

  Midlerne sikrer, at historien om krigen 1864 konstant udvikles, således at der kan formidles på en afbalanceret og engagerende måde. Historiecenteret formidler både med traditionelle og nye medier. I formidlingen lægges særlig vægt på den personbårne fortælling i et rekonstrueret historisk miljø.

  I udviklingen af formidlingen er der særligt fokus på børn og unge. Årligt afvikler historiecenteret undervisningsforløb for mere end 14.000 elever i grundskolen og ungdomsuddannelserne fra hele Danmark.

  424.000 kr.

  Dansk-tysk kulturpulje

  Medfinansiering af diverse fælles kulturelle Interreg-projekter / dansk-tysk kulturpulje

  352.000 kr.

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/30052, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om opførelse af padelbaner ved Arena Aabenraa.

   

  Arena Aabenraa har henvendt sig med ønske om at etablere 2 stk. padelbaner. Hver bane udgør en størrelse på ca. 11 x 21 meter og bliver placeret i tilknytning til boldbanerne, som grænser op til Arena Aabenraa.

   

  Etableringen af banerne er koordineret i forhold til opførelsen af en ny svømmehal og sker i samarbejde med en ekstern rådgiver, som sikrer, at de fornødne tilladelser er opnået inden projektet iværksættes.

   

  Etableringen af anlægget finansieres af Arena Aabenraa og sker uden yderligere kommunal medfinansiering.

   

  Forvaltningen udarbejder lejekontrakt med Arena Aabenraa, hvor det fremgår, at etablering og efterfølgende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er Aabenraa Kommune uvedkommende.

  Såfremt anlægget ikke længere anvendes eller forfalder, skal Arena Aabenraa reetablere området, så det henligger i græs.

  Planmæssige forhold

  Oversigtkort til sagen er ikke målfast men viser blot banernes ca. placering.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/26415, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om idrætsfaciliteternes økonomiske situation og belægning for 2018 og 2019.

   

  I forbindelse med indførelse af ny tilskudsmodel for Aabenraa Kommunes idrætsfaciliteter den 1. januar 2017 er der indført en fælles tilskudsmodel for de kommunale og selvejende haller og svømmehaller.

   

  Der er udarbejdet en samlet oversigt over idrætsfaciliteternes økonomiske situation og belægning for 2018 og 2019.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 23-09-2020

  Udsat.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/26800, Sagsinitialer: lkd

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har i samarbejde med Kelstrup Naturskole udarbejdet ansøgningen ”Bryd vandet. Samskabelse ved vand” til Friluftsrådets udviklingspulje, ”Børn og unges friluftsliv.”
  Formålet med projektet er at etablere partnerskaber lokalt og udvikle kompetencer, som understøtter friluftsliv ved vand for børn og unge med udeskoledidaktik i grundskolen som løftestang. Projektet vil etablere en række depoter ved vand, som faciliterer den gode udeskoleundervisning og oplevelser ved vand gennem samskabelse med relevante lokale samarbejdsparter i Aabenraa Kommune. Projektet har nationalt potentiale.

  Projektet skal ”bryde vandet” og dermed skabe nysgerrighed og ny viden om naturen og aktivitetsmulighederne i og omkring vand i Aabenraa Kommune og bygger videre på bæredygtige elementer fra SundSkole 2020 programmet. Ligeledes understøtter projektet realiseringen af Helhedsplanen for vand-, Kultur- og fritidspolitikken, jf. Indsatsområde 2: ”Vi vil udvikle en bred vifte af åbne aktiviteter på og ved vandet for at give borgere og besøgende mulighed for at opleve naturen, historien og kulturen.”


  Projektet vil etablere 9 vandhulsdepoter og 4 vandaktivitetsdepoter ved kysten. Depoterne skal bygge bro mellem skole og fritidsliv. Metoden hertil er samskabelse mellem Kelstrup Naturskole, grundskoler og de frivillige foreninger for at fremme børn og unges naturforståelse, aktiviteter i naturen og formidling i det fri.

  Projektet retter sig både mod børn og unge i tilknytning til frivillige foreninger og turisme samt elever i grundskolen. I alt vil projektet berøre ca. 2000 elever om året. Dertil vil yderligere ca. 1000 børn fra dagtilbudsområdet og SFO samt ca. 300 børn fra de involverede foreninger og netværk årligt bruge depoterne.

  Undervisere og frivillige vil gennem kompetencekurserne, vandaktivitetskørekort og udeskoleambassadør, få konkrete kompetencer til at gennemføre forløb ved vand for børn og unge. Projektet strækker sig over 2,5 år fra 1. marts 2021. Friluftsrådet tager stilling til ansøgningen i december 2020.

  Økonomi og afledt drift

  Friluftsrådet ansøges om 1,564 mio. kr. I ansøgningen indgår en medfinansiering fra Kultur- og Fritidsudvalget på 0,1 mio. kr. Ved budgetlægningen i 2022 vil der blive taget stilling til behovet for driftsmidler efter projektperiodens udløb i september 2023.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2020

  -