Beslutningsprotokol

onsdag den 11. november 2020 kl. 16:00

Mødested: Byrådssalen, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 19.15

Afbud: Jette Julius Kristiansen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,
  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-11-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Jette Julius Kristiansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: KDL

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-11-2020

  -         Der er ansat en ny centerlader i Arena Aabenraa.

   

  Afbud: Jette Julius Kristiansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25898, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet. Der er siden udvalgsmødet den 21. oktober 2020 ikke sket ændringer i status for de enkelte anlægssager. Dog er tilføjet en statusoversigt for økonomien vedrørende Arena Aabenraa.

   

  Telemuren - placering

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 23. juni 2020, at der skal arbejdes videre med placering af Telemuren ved Gasværksvej. Placeringen skal iværksættes inden for en tidshorisont på under to år. Der er i 2020 afsat 0,860 mio. kr. til placeringen.

   

  Arena Aabenraa

  Mangeludbedringen, som følge af registrerede fejl og mangler ved 1-års eftersynet, er afsluttet. Den endelige afregning med kurator, som følge af hovedentreprenørens konkurs, er endnu ikke afsluttet på grund af coronakrisen. Dette forventes at være nært forestående, og umiddelbart herefter afsluttes regnskabet for anlægssagen.

   

  Museumsprojekt ved Kilen

  Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune arbejder videre med projektet, der nu overgår til fundraising fasen.

   

  Vision- og handlingsplan for Frøslevlejren

  Arbejdet med en konkretisering af udstillingskonceptet og undersøgelser omkring mulige fremtidige energiforsyningsmodeller er ved at blive iværksat. En del af grundlagsmaterialet til fundraisingen er udarbejdet. Materialet vil blive suppleret med ovennævnte udstillingskoncept.

  Kultur- & Fritidschefen vil på et bestyrelsesmøde i november forventningsafstemme med bestyrelsen, hvad det fremadrettede ambitionsniveau er for Frøslevlejren.

   

  Halpulje til større og mindre opgaver

  De projekter der den 28. maj 2019 blev prioriteret af Kultur- og Fritidsudvalget for 2020 afsluttes planmæssigt inden årets udgang. Mindre forbrug, der delvist vedrører momsrefusion og administrationsvederlag, vil indgå i projekterne for 2021. Projekterne for 2021, prioriteret i maj 2019, vil blive fremlagt til endelig godkendelse på udvalgsmødet i januar 2021.

   

  Svømmehal ved Arena Aabenraa

  Der foretages fortsat en månedlig opfølgning på understøtningerne af betonkonstruktionerne samt ligeledes en månedlig inspektion af konstruktionernes tilstand.

  Analysearbejdet, der skal være grundlaget for et visionsoplæg for Arena Aabenraas svømmehal, er sat i gang før sommerferien, og det forventes, at en præsentation af oplægget vil ske i januar 2021.

   

  Ekstra vedligehold af svømmehaller og friluftsbade

  Analysearbejdet, der skal være grundlaget for en helhedsplan for vandfaciliteter og aktiviteter udendørs og indendørs, er sat i gang før sommerferien, og det forventes, at en præsentation af planen vil ske i januar 2021.

   

  Ravsted Friluftsbad

  Friluftsbadet er lukket ned, og renoveringen der startes op nu forventes at være afsluttet i løbet af foråret 2021.

   

  Handicaptoilet på Jacob Michelsens Gård

  Helhedsplanen er indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen. Sagsbehandlingstiden kan forventes at blive på op til 3 måneder.

   

  Aabenraa Musikskole – udvendig rampe og ombygning

  Arbejdet med den udvendige rampe påbegyndes i løbet af uge 42. Der er nu indgået kontrakt med en rådgiver omkring det indvendige ombygningsarbejde i musikskolen og projekteringen er påbegyndt. Ombygningsarbejdet forventes stadig at være afsluttet i løbet af maj-juni 2021, således at der kan afholdes en indvielse før sommerferien i juni 2021.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-11-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Jette Julius Kristiansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/39430, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Vækstudvalget for Land og By blev den 5. november 2020 orienteret om status på de største igangværende projekter i Områdefornyelse Nord. I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om projekter med snitflader til udvalgets ressort.

   

  I august 2015 fik Aabenraa Kommune af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, meddelt reservation på 6 mio. kr. til områdefornyelse af den nordlige del af Aabenraa bymidte. Den 26. april 2017 blev programmet godkendt i Byrådet, og programmet er efterfølgende sendt til ministeriet, der i maj 2017 godkendte programmet. Herefter er der blandt andet udarbejdet en Gademanual for omdannelsen af Nørreportkvarteret samt en plan for fysisk omdannelse af passager, bagsider og parkeringspladser i området.

   

  Efter godkendelsen af Plan for fysisk omdannelse af Nørreportkvarteret er der igangsat flere tiltag for at realisere denne. Blandt andet er arbejdet med renovering og opgradering af passagerne i Nørreportkvarteret i gang, herunder arbejdet med at udsmykke passagerne med kunstværker af yngre danske samtidskunstnere. Der er i efteråret 2020 igangsat fondsansøgning til finansiering af kunstværkerne sideløbende med, at kunstskitserne udarbejdes og der planlægges projektering og udførsel af passagerenoveringen.

  Ved anlægsstart i 2021 forventes der at være kendskab til, hvilke installationer værkerne eventuelt forudsætter i de konkrete passager. Hvorfor disse kan indgå i anlægsarbejdet samt værkerne realiseres senere. 

   

  Kultur- og Fritidsudvalget vil løbende blive orienteret om udviklingen af projektet i forhold til kunstprojektet.

   

  På mødet deltager en medarbejder fra forvaltningen.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-11-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Jette Julius Kristiansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/35517, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Processerne omkring udvikling af Helhedsplan for vandfaciliteter og aktiviteter samt Visionsoplægget for Arena Aabenraas svømmehal skrider planmæssigt frem, dog i justeret form på baggrund af de seneste covid-19 restriktioner. Der er gennemført et interessentmøde i tilpasset form omkring helhedsplanen og scenarierne. Og der er gennemført en workshop, der dykkede ned i scenarierne for fremtidens svømmehal i Arena Aabenraa. Derudover bliver der gennemført en særlig indsats for at få de unges perspektiver med i både helhedsplan og visionsoplæg. Der er produceret en video, der præsenterer projektet. Videoen er delt på de uddannelsesinstitutioner, der har ønsket at deltage. Herudfra er der rekrutteret unge til et ekspertpanel, der sammen med rådgiver skal løse en række opgaver.

   

  Rådgiver har bearbejdet de forskellige input fra de gennemførte aktiviteter og præsenterer på udvalgsmødet både udkastet til Helhedsplanen for vandfaciliteter og aktiviteter og Visionsoplægget for Arena Aabenraas svømmehal.

   

  Formålet med præsentationen er, at Kultur- og Fritidsudvalget får mulighed for at drøfte de to udkast. Desuden skal de orienteres om, hvad det er, interessenterne bliver præsenteret for og skal være med til at kvalificere yderligere på et interessentmøde og en workshop i december, inden oplægget til en færdig helhedsplan samt visionsoplæg fremlægges for udvalget i januar 2021. Målet er, at helhedsplanen skal ende ud med en række anbefalinger til hvilke faciliteter og områder, der skal prioriteres og udvikles fremadrettet. Er det et vandsportscenter, friluftsbade, to eller fem svømmehaller, der skal prioriteres eller er det både og? Visionsoplægget skal give en anbefaling og beskrivelse af, hvilken type svømmeanlæg der skal være i Aabenraa, og herunder hvilke brugergrupper svømmehallen skal appellere til.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-11-2020

  Taget til efterretning.

   

  Afbud: Jette Julius Kristiansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35557, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 er årets anden bevillingskontrol.

   

  Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 på Kultur- og Fritidsudvalgets område er, at der samlet set kan konstateres et forventet mindreforbrug på 0,937 mio. kr. i 2020. Der søges 0,931 mio. kr. tilført kassebeholdningen og overført til 2021 og 0,006 mio. kr. flyttes til Økonomiudvalgets område.

   

  Udgifter afledt af COVID-19 i 2020:

  Der er i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2020 udarbejdet et skøn for den forventede netto merudgift afledt af COVID-19 i perioden 1. august til 31. december 2020 på det aftalestyrede område, samt øvrige områder under Kultur- og Fritidsudvalget. Netto merudgifter på udvalgets område, som følge af COVID-19, vil blive håndteret i en særskilt sag.

   

  Netto merudgifter på grund af COVID-19 for perioden 1. august til 31. december 2020 forventes samlet at udgøre 1,674 mio. kr., som skal kompenseres af COVID-19 puljen. Det er primært Aabenraa Live og de 3 kommunale svømmehaller under Aktiv Aabenraa.

  Aabenraa Live har budgetteret med indtægter og udgifter på alle planlagte koncerter i 2020 - ud fra forventede udgifter og forventede antal solgte billetter. De koncerter fra foråret der kunne flyttes til efteråret er blevet flyttet. Salg af billetter har dog ikke været så stort som forventet på grund af COVID-19 usikkerhed.

   

  Drift:

  Pr. 30. september 2020 er der et korrigeret budget på 99,782 mio. kr. og et forbrug på 76,049 mio. kr.

   

  Jf. Økonomiudvalgets tidligere beslutning opdeles bevillingskontrollen i følgende 4 sager: 

  1. Omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde (netto 0)

  2. Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen

  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)

  4. Tillægsbevillinger anlæg

   

  1. Kultur- og Fritidsudvalget har omplaceringer indenfor politikområdet ”Kultur og Fritid”, hvor der omplaceres budget på 0,250 mio. kr. til idrætsfaciliteter fra folkeoplysningsområdet for at kunne få gennemført planlagt renovering af et lysanlæg.

   

  1. På Kultur- og Fritidsmødet den 15. april 2020 blev det besluttet, at tilskudsmodtagere, der som følge af COVID-19 ikke har mulighed for at afvikle deres events i 2020, og som har økonomisk og praktisk mulighed for at afholde eventen i 2021, fik mulighed for at søge om overførsel af tilskud til brug i 2021. På Økonomiudvalgsmødet den 21. april blev det besluttet, at de bevillingsmæssige konsekvenser skulle medtages i bevillingskontrollen.

   

  Stubbæk Familiefestival og LIET2020 ønsker deres tilskud fra Eventpuljen på i alt 0,064 mio. kr. overført til 2021.

   

  Den 23. juni 2020 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at en placering af Telemuren bag Sønderjyllandshallen, ved den nye hovedfærdselsåre på havnen, var optimal ud fra det fastlagte kriterier. Det ses som væsentligt, at der skabes sammenhæng med bl.a. sigte- og bevægelseslinjer, der kendetegner arbejdet med Områdefornyelse Nord. Realiseringen skal indpasses i det forestående projekt for Gasværksvej, der ikke er tidsfastsat endnu, og derfor kan have en forholdsvis lang realiseringshorisont. 

   

  Afhængigheden af vejprojektet og værkets størrelse gør, at placeringen er kompleks ud fra et teknisk og planlægningsmæssigt perspektiv. Der er derfor en forventning om, at reetableringen først er fuldført i sommeren 2022. Der forventes ikke udgifter til Telemuren i 2020, og budget på 0,867 mio. kr. søges overført til 2021.

   

  1. På Kultur- og Fritidsmødet den 15. april 2020 blev det besluttet at søge 0,006 mio. kr. vedr.  Foreningen Norden, overført fra Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget ved bevillingskontrollen. Dette gøres i forlængelse af, at ansvaret for venskabsbysamarbejdet er blevet flyttet til Økonomiudvalgets område.

   

  1. Der søges en negativ tillægsbevilling på 0,007 mio. kr. vedr. anlægsprojektet Anlægstilskud Museum Sønderjylland, idet tilskuddet for 2020 er udbetalt, og projektet udviser et mindre forbrug.

   

  Beløbet tilføres Anlægspuljen, hvilket behandles i en samlet enkeltsag til Økonomiudvalget.

   

   

  Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de 4 bevillingskontrolsager (bilag i1) og bemærkninger til oversigten (bilag i2). Endvidere vedlægges noter til budgetomplaceringer indenfor politikområde Kultur og Fritid (bilag i3) samt Noter til tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg (bilag B2) og tillægsbevillinger med påvirkning af kassebeholdningen (bilag T2).

  Der er endvidere vedlagt en økonomisk oversigt over udvalgsområdets resultat pr. 30. septebmer 2020 (bilag i4).

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at omplaceringer inden for Kultur- og Fritidsudvalgets egen bevillingsramme (netto 0), i henhold til bilag i1 godkendes, og

  at tillægsbevillingsansøgninger med påvirkning af kassebeholdningen på 0,931 mio. kr. vedr. Eventpuljen og Telemuren, som søges overført til 2021, godkendes, og

  at negativ tillægsbevillingsansøgning finansieret af andre udvalg på 0,006 mio. kr. vedr. foreningen Norden godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-11-2020

  -         1. at Godkendt

  -         2. og 3. at Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Jette Julius Kristiansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/35557, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  Udvalgets bevillingskontrol kan opdeles i følgende:

   

  • Omplaceringer inden for udvalg (netto 0)
  • Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • Tillægsbevillinger anlæg

   

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger anlæg

   

  Vedlagt er tillægsbevillingsansøgninger anlæg (bilag A1), Noter til anlæg (bilag A2) og mindre forbrug anlæg der tilføres anlægspuljen (bilag AP1).

  Økonomi og afledt drift

  Der søges en negativ tillægsbevilling på 0,007 mio. kr. vedr. anlægsprojektet Anlægstilskud Museum Sønderjylland, idet tilskuddet for 2020 er udbetalt, og projektet udviser et mindre forbrug.

   

  Beløbet tilføres Anlægspuljen, hvilket behandles i en samlet enkeltsag til Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,007 mio. kr. vedr. Anlægstilskud Museum Sønderjylland, som tilføres anlægspuljen.

   

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-11-2020

  Anbefales godkendt.

   

   

  Afbud: Jette Julius Kristiansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/10069, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  I denne sag forelægges Kultur- og Fritidsudvalget en opdatering omkring medfinansieringen af en kommende Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig i årene 2021-2024 samt udkast til aftaletekst til godkendelse.

   

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig besluttede på sit møde den 22. januar 2020 at sende forslag til finansiering af en ny kulturaftaleperiode i årene 2021-2024 samt de to indsatsområder ”Rum til fællesskab” og ”Fælles om kulturarven” i høring hos partnerne bag den nuværende Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.

  På baggrund af de indkomne høringssvar godkendte Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig den 16. juni 2020 en revideret beskrivelse af de to indsatsområder.


  Efterfølgende har den danske kulturminister den 6. juli 2020 udsendt sit koncept for fremtidige kulturaftaler. Kulturminister Joy Mogensen ønsker, at de kommende kulturaftaler skal have som hovedformål, at børn og unge gennem aktiv deltagelse får lyst til at engagere sig i kunst og kultur.

  Kulturregionerne skal dog have mulighed for at medtage initiativer, der realiserer særlige potentialer eller adresserer særlige udfordringer i den pågældende kulturregion. Derudover fastholder ministeren et fokus på udvikling og afprøvning af nye kulturtilbud og –samarbejder.

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig godkendte den 23. september 2020 et forslag til aftaletekst, hvor beskrivelsen af de to vedtagne indsatsområder er tilpasset, så de i højere grad afspejler den danske ministers ønske om målgruppefokus. Efter godkendelse af aftaleteksten, hos de enkelte lokale partnere, skal aftaleteksten endeligt godkendes på ministerielt niveau, hvorfor der kan forekomme ændringer i den endelige version af aftaleteksten.

  Økonomi og afledt drift

  Kulturaftalen finansieres af de syv lokale partnere, Region Syddanmark, det danske kulturministerium og Land Schleswig-Holstein.

  Region Syddanmark
  Region Syddanmark har allerede besluttet, at der afsættes en ramme på i alt 894.000 DKK / 120.000 EUR til medfinansiering af en kommende Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-2024. Midlerne bevilges af regionsrådet efter ansøgning fra Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig om tilskud til konkrete aktiviteter inden for de to indsatsområder ”Rum til fællesskab” og ”Fælles om kulturarven”.

   

  Land Schleswig-Holstein

  Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur har afsat en ramme på årligt 260.750 DKK / 35.000 EUR svarende til en samlet bevilling på 1.043.000 DKK / 140.000 EUR.
   

  Den danske stat
  Den danske statslige medfinansiering vil først blive endeligt fastlagt, når aftaletekst og samlet finansiering forelægges ministeren. Den administrative udmelding er, at der kan forventes en statslig finansiering, der omtrent svarer til finansieringen i den nuværende kulturaftale.

   

  De lokale partnere
  De lokale partnere er de fire sønderjyske kommuner, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg. I høringssvarene fra de lokale partnere var der ingen forbehold i forhold til det økonomiske niveau for medfinansiering.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 15. april 2020 en medfinansiering af den kommende kulturaftale med 0,311 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024. Den samlede medfinansiering fra de fire sønderjyske kommuner vil dog, grundet et forslag om besparelse på tværkommunale anliggender over en fireårig periode, blive reduceret med 0,067 mio. kr.

   

  Partner

  Årligt bidrag i DKK i 2021

   

  Årligt bidrag i DKK i  2022-2024

  Haderslev

  293.144

  290.802

  Sønderborg

  385.923

  382.840

  Aabenraa

  308.908

  306.440

  Tønder

  202.517

  200.900

   

   

   

   I alt danske partnere

  1.190.491

  1.180.982

   

   

  Partner

  Årligt bidrag i DKK i 2021-2024

  Stadt Flensburg

  298.000

  Kreis Nordfriesland

  298.000

  Kreis Schleswig-Flensburg

  298.000

   

   

  I alt tyske partnere

  894.000

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at forslaget til Aabenraa Kommunes medfinansiering af en kommende Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig i årene 2021-2024 godkendes, og

  at forslaget til aftaletekst godkendes med forbehold for mulige senere ministerielle ønsker om ændringer.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-11-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Jette Julius Kristiansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/18307, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til fordelingen af midler fra Aabenraa Kommunes Eventpulje for 2021. 

   

  På mødet den 15. april 2020 blev det besluttet at flytte midler fra Eventpuljen til aftalebaserede aktiviteter, da seks ansøgere over flere år har søgt og fået tilskud fra Eventpuljen til den samme aktivitet. 

   

  Idet de seks årligt tilbagevendende events og deres støtte er overgået til aftalebaserede aktiviteter, er der i Eventpuljen 2021 et budget på 0,537 mio. kr. Forvaltningen anbefaler at der, i overensstemmelse med tidligere, reserveres 10% af puljen til ”pludseligt opståede events med kort planlægningshorisont” svarende til 0,054 mio. kr. Nye ansøgere søger ofte i denne kategori, og da Eventpuljen er en udviklingspulje, vil det være hensigtsmæssigt at kunne imødekomme nye ansøgere. Herefter resterer 0,483 mio. kr. Heraf er 0,120 mio. kr. forud disponeret til administration af puljen og 0,161 mio. kr. til eventen FAI World Championship for Model Gliders (model svævefly), hvorefter der resterer 0,202 mio. kr. i puljen. Ved ansøgningsfristens udløb ultimo august 2020 havde forvaltningen modtaget nul ansøgninger, hvorfor ansøgningsfristen blev forlænget med cirka en måned. Ved næste frist var der indkommet tre ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på 0,067 mio. kr.

   

  Forvaltningen har vurderet de indkomne ansøgninger til Eventpuljen 2021 ud fra de kriterier, som Kultur- og Fritidsudvalget vedtog i 2014, og fremlægger neden for forslag til fordeling af puljen. Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender den anbefalede fordeling, resterer der 0,151 mio. kr. i puljen.

   

  På baggrund af de få indkomne og omfangsmæssigt begrænsede ansøgninger vurderer forvaltningen, at eventmagerne forholder sig afventende i forhold til COVID-19 situationen. Forvaltningen anbefaler derfor, at restbeløbet i puljen reserveres til disponering i 2021, så midlerne kan fordeles, når/hvis situationen ændrer sig.

  Økonomi og afledt drift

   

   

   

  Ansøgt beløb

  2021 Brutto

  2021 Netto

  Midler i puljen 2021

   

   

  537.000           

  Forud tildelte midler

   

   

   

  10%-pulje

   

   

  54.000

  Administration

   

  120.000

  120.000

  FAI World Championship for Model Gliders class F3B

               175.000

  175.000            

  161.000

  Resterende midler i puljen

   

   

  202.000

   

   

   

   

  Navn på event

   

   

   

  Festfyrværkeri til Rønshoved Højskoles 100 år jubilæum

                     48.400

  15.000

  13.800

   

  Grænsesten / Seachange

  Søger min. 40.000 kr. og gerne et højere beløb

  40.000

   

  40.000

  36.800

   

  Kløver Es bal

                 25.000

  0

  0

  Nye bevillinger i alt

   

   

  50.600

   

   

   

   

  Ikke disponeret

   

   

  151.400

   

   

   

   

   

   

  2020 Netto

  2021 Netto

  2022 Netto

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at fordeling af puljen 2021 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-11-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Jette Julius Kristiansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/34921, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget forholde sig til, om åbningen af skøjtebanen i Genforeningshaven skal stilles i bero i indeværende skøjtesæson.

   

  Flere kommuner har besluttet ikke at etablere skøjtebaner i indeværende sæson på grund af faren for, at skøjtebanerne bliver et COVID-19 hotspot.

   

  Skøjtebanen i Aabenraa er et aktiv for et stort opland, og forvaltningen vurderer, at der i spidsbelastningsperioder kan være samlet over 100 gæster på og omkring skøjtebanen.

   

  Myndighedskravene ændrer sig løbende. Derfor vurderer forvaltningen, om man aktuelt vil være i stand til at tilpasse sig kravene i tilstrækkelig grad i løbet af sæsonen afhængig af udviklingen.

   

  Det er forvaltningens vurdering, med baggrund i den aktuelle situation, at det vil være nødvendigt at antals- og adfærdsregulere brugerne af skøjtebanen, hvilket der ikke vil være kapacitet til i eller udenfor den bemandende åbningstid.

   

  Under gunstige vejrforhold tager det 5-7 dage at klargøre skøjtebanen i Aabenraa. Banen har i de senere år været i drift fra primo december til udgangen af uge 7.

   

  Med baggrund i COVID-19 situationen anbefaler forvaltningen, at skøjtebanen ikke åbnes i sæsonen 2020/2021.

  Økonomi og afledt drift

  Såfremt skøjtebanen ikke åbnes i sæsonen 2020/2021 forventes en samlet besparelse på ca. 0,250 mio. kr. fordelt på 0,080 mio. kr. i budget 2020 og 0,170 mio. kr. i budget 2021.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at skøjtebanen i Genforeningshaven ikke åbnes i sæson 2020/2021, og

  at mindreforbruget tilføres COVID-19 puljen.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-11-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Jette Julius Kristiansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48724, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 24. september 2020 at sende ”Evaluering af tilskudsmodel for idrætsfaciliteter” i høring i perioden 24. september – 19. oktober 2020.

   

  Da tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter blev indført den 1. januar 2017, besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at tilskudsmodellen skulle indfases over en 4-årig periode. Efter to år skete der mindre justeringer af modellen gældende for 2019 og 2020.

   

  Evalueringen indeholder forslag til mindre justeringer af tilskudsmodellen, der skal sikre alle faciliteters fulde indfasning i modellen samt sætte rammen for, hvordan tilskudsmodellen skal se ud i perioden 2021-26. I 2026 laver forvaltningen en evaluering igen, der kan give mulighed for nye justeringer med afsæt i den udvikling, der sker på området.

   

  Forvaltningen har i løbet af evalueringsprocessen afholdt dialogmøder med de implicerede parter.

   

  Byrådet besluttede, i forbindelse med godkendelse af budgettet for 2021, at understøtte den frivillige indsats og aktiviteterne i hallerne ved at bevilge 0,500 mio. kr. ekstra. Midlerne fordeles med 50 pct. til nye tiltag og 50 pct. til forøgelse af haltildelingsmodellen.

   

  I forhold til de 50 pct. til nye tiltag vil forvaltningen inddrage hallerne i dialog herom, og der vil blive udarbejdet en særskilt sag til politisk behandling.

  Økonomi og afledt drift

  Justering af tilskudsmodellen finansieres inden for den samlede økonomiske ramme for tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter.

  Høring/udtalelse

  Forvaltningen har modtaget syv høringssvar, heraf er ét høringssvar indsendt efter fristen for indgivelse af høringssvar. Ni høringsparter har ikke indgivet høringssvar.

   

  Tilskudsmodellen

  Tre parter har kommenteret på tilskudsmodellen generelt.

  Forvaltningen vurderer derudfra, at der er stor tilfredshed med tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter. Aabenraa Fritidsråd bemærker, at det er positivt med den dialog, der har været med parterne i forbindelse med evalueringen og opfordrer til, at dialogen fortsætter.

   

  Ændringer i tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter på baggrund af høringen

   

  På baggrund af høringssvarene er følgende ændret i oplæg til justering af tilskudsmodel for idrætsfaciliteter for perioden 2021-2025.

   

  • Grundtilskud – Grænsehallerne modtager fra 2021 et driftstilskud på 0,080 mio. kr. i henhold til beslutning i Kulturudvalget den 5. april 2006 i Bov Kommune til manglende kompensation for driftsudgifter til omklædningsrum.

   

  • Udviklingstilskud – At de foreslåede ændringer af kategorier og beløbsstørrelser samt samtænkning med virksomheds- og driftsaftaler ændres i forhold til model 1.

   

  • Fælles deadline for booking - Fælles deadline for foreningernes ansøgninger for booking fastsættes til den 1. maj.

   

  • Status på udviklingsprocesser – På grund af Grænsehallernes særlige økonomiske situation ændres vilkårene for Udviklingstilskud for Grænsehallerne, så det udbetales som et driftstilskud for perioden 2021-2023 med skærpet tilsyn og på særlige vilkår for afrapportering om deres økonomi til forvaltningen og Kultur- og Fritidsudvalget.

   

  Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter for perioden 2021-2026 ser herefter således ud

   

  Grundtilskud

  Grundtilskuddet skal sikre den basale drift af idrætsfaciliteten. Hver facilitet tildeles point ud fra den faktiske bygningsmasse samt de tilknyttede grønne områder. Heri er bl.a. også indregnet tilskud til opkridtning, prioritetsydelser, øvrige arealer og grundskyld. Grundtilskuddet dækker ligeledes udlejning af overskudskapacitet til skolerne. Skolernes brug af faciliteten, når den ikke er booket ud til anden side.

  Grænsehallerne vil fra 2021 modtage et driftstilskud på 0,080 mio.kr. i henhold til beslutning i Kulturudvalget den 5. april 2006 i Bov Kommune til manglende kompensation for driftsudgifter til omklædningsrum.

   

  Aktivitetstilskud - Foreningstimer

  Aktivitetstilskuddet gives for de aktivitetstimer, som afvikles af folkeoplysende foreninger. Tilskuddet udbetales på bagrund af faktisk aktivitet, der er indberettet i Conventus til de aftalte timepriser.

  Der er mulighed for afregning af timer i halve haller.

  Regulering af foreningstimerne sker bagudrettet, således at det faktisk afviklede timetal for 2019 er det der udbetales for 2021 o.s.v., for at hallerne kan kende deres budget fremadrettet.

  En fælles deadline for foreningernes sæsonbookinger fastsættes til den 1. maj.

   

  Skoleidrætstilskud

  Skoleidrætstilskuddet gives på baggrund af de timer, som skolerne har fået tildelt til brug af faciliteterne. Tilskuddet er udregnet ved at tage 100% af de vejledende timer for idræt for de klassetrin, der benytter hallen. Der ud over har skoler med idræt som valg/eksamensfag fået ekstra timer til afvikling af prøver. Skoleidrætstilskuddet bliver hvert kalenderår reguleret i forhold til de faktiske årgange, der benytter hallen.

  Hver skole har fået 50 timer pr. 5. kl til svømning. Skolen vælger selv, hvilke klasser der skal have svømning. Kørsel til svømmehallen betales af Børn og Skole. Skolen skal selv stille med underviser/livredder.

  Rammeaftale mellem skolerne og hallerne fastholdes.

  Fra 2021 fordeles der 0,100 mio. kr.  til skolerne og foreningslivet for at højne faciliteternes stand og udvikle nye faciliteter. Beløbet finansieres fra gebyr på lokaler til idrætslige aktiviteter på skolerne.

  Fjordskolen optages fra 2021 i tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter.

   

  Udviklingstilskud/Kategoriseringer

  Fra 2021 er kategoriseringen af hallerne følgende.

  • Kraftcenter
  • Idræts- og Aktivitetscenter
  • Lokalt Idrætscenter
  • Åben Hal

  Ansøgning om udviklingstilskud bliver en del af den årlige driftsaftale/virksomhedsaftale. Til det årlige møde mellem facilitet og forvaltning aftales fremadrettet, hvad udviklingstilskuddet skal bruges til det følgende år, og hvilke mål der ønskes opnået.

  Udviklingstilskuddets størrelse fastsættes ud fra model 1 i oplæg ti justering af tilskudsmodel for idrætsfaciliteter for perioden 2021-2016 – efter høring.

  På baggrund af Grænsehallernes særlige økonomiske situation ændres vilkårene for Udviklingstilskud for Grænsehallerne, så det udbetales som et driftstilskud for perioden 2021-2023 med skærpet tilsyn og på særlige vilkår for afrapportering om deres økonomi til forvaltningen og Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at oplæg til justering af tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter for perioden 2021-2026 godkendes, og

  at tilskudsmodellen evalueres i 2026.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-11-2020

  -         1. at Godkendt

  -         2. at Godkendt, med bemærkning om, at udvalget gives en status i 2023.

   

   

  Afbud: Jette Julius Kristiansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27317, Sagsinitialer: UV

  Sagsfremstilling

  På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 2. maj 2018 blev det besluttet, at fritidspasordningen i de kommende to skoleår skulle administreres af den enkelte folkeskole, og at denne ordning skulle evalueres i slutningen af 2020.

   

  Baggrunden for beslutningen var primært begrundet i, at der i Kultur og Fritid ikke fandtes de faglige kvalifikationer og relationer, som gjorde det muligt at foretage den rette visitation. Ordningen er nu blevet evalueret med følgende konklusioner.

   

  Folkeskolernes erfaringer

  Det generelle billede er, at behovet for fritidspas er der. Der er tildelt følgende fritidspas*:

   

  18/19

  19/20

  Antal fritidspas

  63

  82

  Antal afslag

  9

  11

  *Der mangler svar fra tre folkeskoler. En af disse skoler har forventet mellem 10-20 fritidspasmodtagere.

   

  Da der ved overleveringen ikke blev udarbejdet klare retningslinjer for tildelingen af et fritidspas, er det meget forskelligt, hvorledes skolerne har administreret ordningen. Nogle skoler har arbejdet efter først til mølle og andre har forsøgt at dele midlerne ud over året. Enkelte skoler har anvendt kriterierne fra den tidligere administrationspraksis.

   

  Den administrative opgave er lille og nem på de små skoler, men ved skoler der uddeler mere end 10 fritidspas, beskriver de det, som en større opgave set i forhold til budgettets størrelse.

   

   

  Foreningernes oplevelser

  De fem foreninger/institutioner, som modtager flest fritidspas, har ikke oplevet en mærkbar ændring. Tværtimod oplever de det som nemmere at sende opkrævningen på kontingentet til skolen. I evalueringen oplyser de et estimeret antal fritidspasmodtagere, som generelt svarer godt til det antal, der modtog fritidspas inden den nye administrationspraksis. Den generelle tilbagemelding er fortsat, at det ofte er de samme børn, som modtager fritidspas år efter år.

  Det lykkedes altså ikke at få familierne til selv at prioritere økonomien til en fritidsaktivitet.

   

  Fritidspas fremadrettet

  Følgende foreslås:

   

  • Visiteringen af fritidspas forbliver hos folkeskolerne. Fordelen ved dette er, at skolen har tættere kontakt til de familier, der tildeles et fritidspas, og derved har de en god mulighed for at vurdere behovet. Ulempen ved fortsættelsen er, at de store skoledistrikter oplever en større administrativ belastning. Forvaltningen foreslår derfor, at der bliver udarbejdet kriterier, som kan lette visiteringen for de skoler, som har mange potentielle fritidspas-modtagere.

   

  Kultur og Fritid vil i løbet af 2021 arbejde på en model, hvori fritidspasset kan indgå i en mere helhedsorienteret tilgang til øget deltagelse i fritidsaktiviteter. Denne præsenteres for Kultur og Fritidsudvalget i efteråret 2021. Fritidspasset vil indgå i denne model, som én af flere metoder til at skabe flere aktive i kommunens fritidsliv.

  Økonomi og afledt drift

  Der blev i 2018 budgetomplaceret fra Kultur og Fritidsudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget 0,044 mio. kr. i 2018 og 0,100 mio. kr. for årene 2019 og 2020.

  Beløbet fordeles efter socioøkonomiske faktorer til de enkelte folkeskoler.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at den nuværende administrationspraksis bibeholdes på folkeskolerne,

  at budgetomplaceringen fra Kultur- og Fritidsudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget medtages ved 1. bevillingskontrol i 2021, og

  at forvaltningen udarbejder kriterier for tildeling af fritidspas.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2020

  Godkendt.

   

  Afbud fra Jane Thorgeirsson (DF)

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-11-2020

  Godkendt.

   

  Afbud: Jette Julius Kristiansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/34481, Sagsinitialer: CHB
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/48724, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har fået en henvendelse fra Sønderjyllands Golfklub, der ønsker at søge om tilskud til dækning af en række driftsudgifter, i forbindelse med pasning af grønne områder, i størrelsesordenen 0,075-0,100 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag tage en principiel beslutning om, hvorvidt udvalget ønsker at give et særligt tilskud til kommunens to golfklubber, der bør behandles ens.

   

  Både Sønderjyllands Golfklub og Aabenraa Golfklub er folkeoplysende foreninger, hvorfor de har mulighed for at søge og få tilskud fra Folkeoplysningens ramme i form af lokaletilskud, medlemstilskud, materialetilskud og kursustilskud. Dog har de forskellige ejerforhold; Sønderjyllands Golfklub ejer selv jord og lokaler, mens Aabenraa Golfklub er privat ejet og lejer sig ind. De har derfor forskellige udgifter.

   

  Sønderjyllands Golfklub har en årlig omsætning på ca. 6,5 mio. kr. De har 978 medlemmer, og de modtager, fra den folkeoplysende ramme, op til 0,055 mio. kr. i 2020. De ejer selv deres bygninger og arealer, hvorfor de også har en udgift til grundskyld på 0,125 mio. kr. (2019 tal). Hertil modtager de 0,044 mio. kr. fra drifttilskudspuljen. Deres arealer er på 62 ha.

   

  Aabenraa Golfklub har en årlig omsætning på ca. 3,8 mio. kr. De har 572 medlemmer og modtager fra den folkeoplysende ramme op til 0,034 mio. kr. i 2020. De ejer ikke deres bygninger og arealer, hvorfor de har en lejeaftale, men de har ingen udgifter til grundskyld. De modtager 0,076 mio. kr. fra driftstilskudspuljen. Deres arealer er på 57 ha.

   

  Sammenligning med andre kommuner

  Der er stor forskel fra kommune til kommune på de tilskud, som ydes til golfklubber. Forskellene skyldes både politiske beslutninger, historiske forhold og ikke mindst de meget forskellige ejer- og driftsforme for golfklubberne.

  • Holbæk Golfklub får et kommunalt tilskud på ca. 50.000 kr. årligt i form af kommunens langtidsleje af en del af Golfklubbens areal. Derudover ingen tilskud.
  • Golfklubberne i Horsens Kommune modtager ikke kommunalt tilskud, men Horsens Golfklub har arealet stillet gratis til rådighed.
  • Kolding Golfklub modtager lokaletilskud på 517.133 kr. dækkende; Drift af klublokaler, el, vand, samt pasning og beskæring af stier.

  Argumenterne for at give golfklubberne et tilskud er dels, at de er med til at løfte en sundheds- og aktivitetsmæssig opgave for en central målgruppe, der hænger sammen med Kultur- og Fritidspolitikken. Derudover kan der findes argumenter i, at kommunen allerede giver støtte til tennisklubbers indkøb af grus samt fodboldklubbers kunstgræsbaner, som kan sammenlignes med golfklubbernes pasning af grønne arealer. Ligeledes vil et tilskud give dem bedre konkurrencemuligheder i forhold til de øvrige golfklubber i landsdelen.

  Omvendt er argumenter mod tilskud, at klubberne, med deres forholdsvis store omsætning, bør kunne klare sig selv. Ud fra omsætning og økonomi ligner de langt fra klassiske folkeoplysende foreninger. Derudover modtager de allerede tilskud fra det folkeoplysende område samt fra drifttilskudspuljen. Dertil er der ikke lovgivningsmæssige argumenter for at give yderligere tilskud.

  Kultur- og Fritidsudvalget skal på den baggrund beslutte, om der fremadrettet skal gives tilskud til pasning af golfklubbernes arealer.

   

  Forvaltningen anbefaler, at golfklubberne ikke tildeles tilskud på baggrund af, at der ikke er lovgivning på området.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at golfklubberne ikke tildeles yderligere tilskud til pasning af grønne områder.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-11-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Jette Julius Kristiansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14676, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Myndighederne har den 23. oktober 2020 indført en række tiltag, der får betydning for aftenskolernes aktiviteter den kommende tid.

   

  Det er især forsamlingsforbuddet, der som udgangspunkt er sat ned til 10 personer for aktiviteter for voksne over 21 år, der får betydning for visse undervisningsaktiviteter i aftenskolerne fra den 26. oktober 2020.

   

  Forsamlingsforbuddet gælder ikke for stillesiddende aktiviteter og foredrag, hvor alle deltagerne sidder ned og orienterer sig samme vej.

   

  På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 15. april 2020 vedtog udvalget en løsningsmodel på baggrund af COVID-19 for aftenskoleområdet:

   

  • 2. rate af tilskud, som skulle være udbetalt medio august måned 2020, opdeles i 2 rater med udbetaling medio april og medio august 2020.
  • Der udbetales løn til igangsatte hold i nedlukningsperioden, selv om aktiviteterne ikke bliver gennemført.
  • Det bevilgede tilskud, til debatskabende aktiviteter, kan benyttes til andre udgiftstyper i aftenskolen, herunder tilskud til undervisning og administrationsomkostninger i 2020.
  • Igangsat undervisning med fremmøde kan erstattes med digital fjernundervisning i nedlukningsperioden.
  • Øvrige retningslinjer for tilskud til aftenskoleområdet fastholdes.

   

  Forvaltningen anbefaler følgende løsningsmodel for perioden 26. oktober til 31. december 2020.

   

  • Der udbetales løn til igangsatte hold for perioden 26. oktober til 31. december 2020, såfremt aftenskolerne ønsker det. Det er ikke alle aftenskoler, der har råd til at betale denne andel, idet de får færre indtægter ind på nuværende tidspunkt (kontingenter, honorar for bookinger af kor m.m.)
  • Det bevilgede tilskud, til debatskabende aktiviteter, kan benyttes til andre udgiftstyper i aftenskolen, herunder tilskud til undervisning og administrationsomkostninger i 2020.
  • Igangsat undervisning med fremmøde kan erstattes med digital fjernundervisning for perioden 26. oktober til 31. december 2020.
  • Der kan udbetales lokaletilskud til aftenskolernes leje af private lokaler, selvom kommunen råder over normalt egnede lokaler, så de folkeoplysende aktiviteter kan gennemføres i andre og større lokaler, der lever op til de gældende COVID-19 relaterede retningslinjer og restriktioner.
  • Tilskudstilsagnet for 2020 fastholdes, og der sker ikke afregning heraf.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse 1115 af 31. august 2018 – Folkeoplysningsloven og ændringer hertil i forbindelse med COVID-19.

  Økonomi og afledt drift

  Forslag til løsningsmodel for aftenskoleområdet har økonomiske konsekvenser, såfremt aftenskolerne lejer private lokaler. En eventuel udgift forventes at kunne afholdes indenfor rammen for folkeoplysningsområdet.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at løsningsmodellen godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-11-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Jette Julius Kristiansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14676, Sagsinitialer: lfi

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med COVID-19 nedlukningen oprettede Kultur og Fritid en Taskforcegruppe bestående af repræsentanter fra Kultur og Fritid samt DGI. Taskforcegruppen skulle tage sig af henvendelser fra foreninger, institutioner, aktører, haller m.v. i forbindelse med COVID-19 udfordringer.

   

  Kultur – og Fritidsudvalget fik på mødet den 14. maj 2020 forelagt en oversigt over de henvendelser og oplysninger, som Taskforcegruppen har indhentet og modtaget. Fokus var på retningslinjer, mistede indtægter og ekstra udgifter i forbindelse med COVID-19. Der følges hermed op på denne orientering.
   

  Henvendelserne omkring retningslinjerne har Taskforcegruppen enten kunne svare direkte på eller henvist til foreningernes forbund, styrelser og ministerier, der har haft forskellige hjælpepakker og tilbudt vejledninger til håndtering af COVID-19.
   

  Foreningernes udfordringer består primært i:

  • færre medlemmer
  • ekstra udgifter til lokaler
  • manglende indtægter ved aflyste arrangementer
  • manglende indtægter ved hjælp til byfester m.v.
  • manglende indtægter i forbindelse med udlejning af f.eks. kunstgræsbaner
  • udgifter til sprit/værnemidler

   

  En del af disse henvendelser er løst i forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i sagen COVID-19 - Tilskud til folkeoplysende foreningsarbejde, der blev behandlet på mødet den 13. maj 2020. Udvalget besluttede, at de folkeoplysende foreninger skulle beholde deres tildelte tilskud og tilskudsprocenterne blev ændret til 80% ved kursustilskud og 60% ved materialetilskud i 2020. Derudover besluttede udvalget, at medlemstilskuddet og lokaletilskuddet for 2021 beregnes ud fra medlemstallene på ansøgningerne fra 2020.

   

  Foreningerne vælger selv en opgørelsesdato, som skal være den samme hvert år. Det betyder, at foreningerne på deres ansøgningsskema for 2020, har skulle opgive deres medlemstal på et tidspunkt fra 31. december 2018 til 1. oktober 2019. Derfor tages der udgangspunkt i ansøgningerne fra 2020.

   

   

  De øvrige henvendelser på fritidsområdet kan eventuelt delvis finansieres via Fritidsrådets Aktivitetspulje, hvor der på grund af COVID-19 situationen er ca. 0,050 mio. kr. brutto tilbage i 2020.

   

  Kulturelt Samråd havde uforbrugte midler efter tredje ansøgningsrunde og har fastsat en ekstra ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 10. december. Såfremt der er restmidler anbefaler forvaltningen, at Kulturelt Samråd også får mulighed for at uddele restmidlerne til deres medlemsforeninger.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ca. 0,050 mio. kr. tilbage i Fritidsrådets Aktivitetspulje.

  Kulturelt Samråds restbeløb kendes først efter fordelingsmødet i december måned.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,
  at restbeløbet i Fritidsrådets Aktivitetspulje og Kulturelt Samråds pulje kan søges af rådenes medlemsforeninger til COVID-19 relaterede mindre indtægter ved arrangementer, og

  at Taskforcegruppen stadig henviser foreninger til at søge materiale- og kursustilskud via kommunens retningslinjer på folkeoplysningsområdet samt øvrige kompensationsordninger fra Staten, interesseorganisationer m.v.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-11-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Jette Julius Kristiansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14676, Sagsinitialer: lfi

  Sagsfremstilling

  Myndighederne har den 23. oktober 2020 indført en række tiltag, der får betydning for hallernes aktiviteter i den kommende tid. Det er især forsamlingsforbuddet, der som udgangspunkt er sat ned til 10 personer for aktiviteter for voksne over 21, der får betydning for nogle af foreningers aktiviteter i hallen fra den 26. oktober.

   

  På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 15. april vedtog udvalget en løsningsmodel for kompensation til hallerne for mistede indtægter i forbindelse med COVID-19 i foråret.

   

  Udvalget besluttede:

  • Aabenraa Kommune kompenserer for foreningernes planlagte aktivitetstimer i haller/svømmehaller i nedlukningsperioden.
  • Foreningerne skal ikke betale gebyr for de aflyste timer, og Aabenraa Kommune kompenserer haller/svømmehaller for den manglende indtægt.
  • Foreningerne skal ikke betale gebyr for timer til idrætslige aktiviteter på skolerne i nedlukningsperioden.

   

  Forvaltningen anbefaler følgende løsningsmodel for perioden 26. oktober til 31. december 2020:

  • Aabenraa Kommune kompenserer for foreningernes planlagte aktivitetstimer i haller/svømmehaller, såfremt de ikke kan få udlejet hallen til andre aktiviteter.
  • Foreningerne skal ikke betale gebyr for de aflyste timer, og Aabenraa Kommune kompenserer haller/svømmehaller for den manglende indtægt.
  • Foreningerne skal ikke betale gebyr for aflyste timer til idrætslige aktiviteter på skolerne i perioden.

  Økonomi og afledt drift

  Forvaltningen skønner en ekstraudgift på maks. 0,100 mio. kr. i forhold til den anbefalede løsningsmodel.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at løsningsmodellen godkendes, og

  at udgiften finansieres af folkeoplysningsområdets ramme, samt rammen for tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-11-2020

  Godkendt.

   

   

  Afbud: Jette Julius Kristiansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/14676, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Som opfølgning på orienteringen om COVID-situationen på kulturområdet, som Kultur- og Fritidsudvalget fik forelagt den 13. maj 2020, er der indhentet oplysninger fra Museum Sønderjylland, Teater i Aabenraa og Aabenraa Live herunder foreningsbaserede musikarrangører.

   

  Museum Sønderjylland oplyser, at de har valgt ikke at søge lønkompensation for de hjemsendte medarbejdere, da et højt publikumstal hen over sommeren i nogen grad opvejer den negative effekt af nedlukningen.

   

  Teater i Aabenraa ser sig nødsaget til at tære på egenkapitalen, der ellers var inde i en positiv udvikling, samt at benytte både kulturministeriets hjælpepakker og underskudsdækning for at få et regnskab i balance.

   

  Bevillingskontrollen viser, at Aabenraa Live forventer et negativt resultat på 0,756 mio. kr. Der er søgt midler fra den interne COVID-19 støttepulje for første halvår. Der er ikke afsat nogen pulje i forbindelse med anden indmeldingsrunde for 3. og 4. kvartal.
   

  Der er alene modtaget input fra én af de foreningsbaserede musikarrangører, som noterer et tab på 0,050 mio. kr.

   

  Såvel Aabenraa Musikskole som Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse har søgt om dækning for merudgifter og mindre indtægter via kommunens interne COVID-19 støttepulje i runden vedrørende første halvår. I andet halvår søger Musikskolen dækning for en netto merudgift på 0,016 mio. kr. og Biblioteker og Kulturhuse søger dækning for 0,106 mio. kr.

   

  I forbindelse med bevillingskontrollen vil der forventeligt blive etableret en pulje af mindre forbrugte midler til dækning af merudgifter/mindre indtægter i forbindelse med COVID-19.
   

  Der er alene modtaget input fra én af de foreningsbaserede musikarrangører, som noterer et tab på 0,050 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-11-2020

  Taget til efterretning.

   

   

  Afbud: Jette Julius Kristiansen

   

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27733, Sagsinitialer: llu

  Sagsfremstilling

  Det Sønderjyske Koordinationsudvalg besluttede på mødet den 9. juni 2020 at godkende et modificeret pris- og lønfremskrivningsstop svarende til 0,250 mio. kr. i 2021 stigende til 0,500 mio. kr. i 2022 og frem, og sendte det videre til endelig godkendelse i byrådene. En række reduktioner berører Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

   

  På kulturområdet udgør reduktionen i 2021 0,176 mio. kr. Fra 2022 udgør reduktionerne 0,352 mio. kr. i alt. Aabenraa Kommunes andel heraf er ca. 25%, og det har konsekvenser for følgende beslutninger under Kultur- og Fritidsudvalget:

   

  Museum Sønderjylland

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 26. maj 2020 at fastholde den nuværende finansiering til Museum Sønderjylland ved forhandlingerne om den kommende økonomiaftale for perioden 2022-2025.

   

  Regional Kulturaftale

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 15. april 2020 en medfinansiering af den kommende kulturaftale med 0,311 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024.

   

  Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalgs fælles Kulturudviklingspulje 

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 8. januar 2019 at prioritere 0,130 mio. kr. til en fælles kulturudviklingspulje, der i alt udgør 0,500 mio. kr., som forvaltningen aktuelt arbejder på forslag til udmøntning af.

   

  Pulje med frie midler under Fælles Sønderjyske Anliggender

  Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg besluttede på mødet 17. april 2020 at omprioritere 25% af midlerne under Fælles Sønderjyske Anliggender til en pulje, der aktuelt lægges ud til ansøgning.

   

  De økonomiske konsekvenser af reduktionsforslaget fremgår af oversigten. Oversigten viser dog ikke de tilsvarende reduktioner fra andre tilskudsydere, som Kulturstyrelsen og Kulturministeriet, der forventeligt vil være konsekvensen af en reduktion fra kommunal side.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-11-2020

  Taget til efterretning.

   

   

  Afbud: Jette Julius Kristiansen