Beslutningsprotokol

onsdag den 2. december 2020 kl. 16:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Medlemmer: Lars Kristensen, Jette Julius Kristiansen, Kurt Andresen, Carina Underbjerg Hansen, Christian Panbo, Signe Bekker Dhiman, Jonas Haase
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 19.10
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: CCAR

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/348, Sagsinitialer: CCAR

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2020

  -         Møde med Regnar Grasten, filmproducent Hvidstensgruppen – De efterladte.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/25898, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet. Der er siden udvalgsmødet den 11. november 2020 kun sket ændringer i orienteringen om sagen vedrørende Aabenraa Musikskole. Økonomien for Arena Aabenraa er status quo.

   

  Telemuren - placering

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 23. juni 2020, at der skal arbejdes videre med placering af Telemuren ved Gasværksvej. Placeringen skal iværksættes inden for en tidshorisont på under to år. Der er i 2020 afsat 0,860 mio. kr. til placeringen.

   

  Arena Aabenraa

  Mangeludbedringen, som følge af registrerede fejl og mangler ved 1-års eftersynet, er afsluttet. Den endelige afregning med kurator, som følge af hovedentreprenørens konkurs, er endnu ikke afsluttet på grund af coronakrisen. Dette forventes at være nært forestående, og umiddelbart herefter afsluttes regnskabet for anlægssagen.

   

  Museumsprojekt ved Kilen

  Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune arbejder videre med projektet, der nu overgår til fundraising fasen.

   

  Vision- og handlingsplan for Frøslevlejren

  Arbejdet med en konkretisering af udstillingskonceptet og undersøgelser omkring mulige fremtidige energiforsyningsmodeller er ved at blive iværksat. En del af grundlagsmaterialet til fundraisingen er udarbejdet. Materialet vil blive suppleret med ovennævnte udstillingskoncept.

  Kultur- & Fritidschefen vil på et bestyrelsesmøde forventningsafstemme med bestyrelsen, hvad det fremadrettede ambitionsniveau er for Frøslevlejren.

   

  Halpulje til større og mindre opgaver

  De projekter der den 28. maj 2019 blev prioriteret af Kultur- og Fritidsudvalget for 2020 afsluttes planmæssigt inden årets udgang. Mindre forbrug, der delvist vedrører momsrefusion og administrationsvederlag, vil indgå i projekterne for 2021. Projekterne for 2021, prioriteret i maj 2019, vil blive fremlagt til endelig godkendelse på udvalgsmødet i januar 2021.

   

  Svømmehal ved Arena Aabenraa

  Der foretages fortsat en månedlig opfølgning på understøtningerne af betonkonstruktionerne samt ligeledes en månedlig inspektion af konstruktionernes tilstand.

  Analysearbejdet, der skal være grundlaget for et visionsoplæg for Arena Aabenraas svømmehal, er sat i gang før sommerferien, og det forventes, at en præsentation af oplægget vil ske i januar 2021.

   

  Ekstra vedligehold af svømmehaller og friluftsbade

  Analysearbejdet, der skal være grundlaget for en helhedsplan for vandfaciliteter og aktiviteter udendørs og indendørs, er sat i gang før sommerferien, og det forventes, at en præsentation af planen vil ske i januar 2021.

   

  Ravsted Friluftsbad

  Friluftsbadet er lukket ned, og renoveringen der startes op nu forventes at være afsluttet i løbet af foråret 2021.

   

  Handicaptoilet på Jacob Michelsens Gård

  Helhedsplanen er indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen. Sagsbehandlingstiden kan forventes at blive på op til 3 måneder.

   

  Aabenraa Musikskole – udvendig rampe og ombygning

  Arbejdet med den nye rampe forventes afsluttet senest i uge 49.

  Der afholdes licitation på håndværksarbejder vedrørende ombygningen den 27. november 2020. Byggeriet forventes startet op senest i uge 51, 2020.

  Den overordnede tidsplan for projektet overholdes fortsat.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37395, Sagsinitialer: MSOMM

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til, hvorvidt der skal ydes et tilskud på kr. 0,100 mio. kr. til kunstværket Frihed i Campusparken.

   

  På byrådsmødet den 26. april 2017 afsatte Byrådet, efter forslag fra Kultur- og Fritidsudvalget, 0,100 mio. kr. under puljen ”driftsønsker af engangskarakter i 2017” til projektet ”Skitseprojekt Spot til Rambla i samarbejde med CampusRådet”. Der blev på en workshop mellem det daværende Campusråd og kunstneren Carina Zunino udarbejdet en skitse og efterfølgende fundraiset 0,350 mio. kr. fra 10 forskellige puljer, fonde, virksomheder samt bidrag fra kommunens uddannelsesinstitutioner. Det samlede budget udgør 0,688 mio. kr.

   

  Forvaltningen har afsøgt mulighederne og vurderer ikke, at der er mulighed for yderligere ekstern finansiering. Billedkunstrådets prioriteringer omfattede ikke støtte til realiseringen af værket.

   

  Det er afklaret med kunstneren, at hun er villig til at nedskalere projektet. Hun er som udgangspunkt indstillet på at tilpasse værket til den økonomi, der er til rådighed, under hensyntagen til udgifter til fundament, materiale og lyssætning mv.

   

  Projektet blev drøftet på møde i Campus Kontaktudvalget den 5. november 2020, og uddannelsesinstitutionerne fastholder deres engagement i og økonomiske bevilling til projektet - også hvis en nedskalering finder sted. EUC har tilkendegivet, at de ser positivt på at lade anlægget af fundamentet udføre som en del af det håndværksmæssige uddannelsesforløb.

   

  Der resterer 0,020 mio. kr. i CampusRådets budget for 2020, som CampusRådet på deres møde den 26. november 2020 besluttede at prioritere til formålet.

   

  Et nedskaleret projekt vil dog forudsætte at de øvrige bidragsydere, herunder Statens Kunstfonds Legatudvalg, accepterer det tilpassede kunstværk. Dette forudsætter, at forvaltningen indsender en tilpasset projektbeskrivelse, og at denne godkendes.

   

  Der er nu to scenarier;

   

  1. Der ydes ikke tilskud til kunstværket Frihed

   

  1. Kultur- og Fritidsudvalget afsætter yderligere 0,100 mio. kr., til projektet.

   

  Planmæssige forhold

  Placering og kunstværket FRIHEDEN – se vedhæftet bilag.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommune har finansieret 0,100 kr. til afholdelse af workshop, som involverede de studerende samt udarbejdelse af skitseforslag til et kunstværk i 2017.

  Indstilling

   

  Børn og Kultur indstiller,

  at scenarie 1 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/27741, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til en forlængelse af aftalen mellem Aabenraa Kommune og Gazzværket om leje af lokaler til afholdelse af diverse arrangementer i 2021-2022.

   

  Udvalget besluttede den 12. november 2019 at indgå en aftale, der udløber 31. december 2020. Der er tale om en 1-årig lejeaftale til et samlet beløb på 0,750 mio. kr. med mulighed for og gensidig hensigt om forlængelse på samme vilkår i første år.

   

  Lejekontraktens vilkår indebærer, at lokalerne stilles til rådighed til afholdelse af op til 50 arrangementer årligt, samt til AabenJam op til 20 gange årligt – i alt 70 arrangementer. Lejen er inkl. diverse udstyr og personale, som udgør en basispakke for en standardkoncert.

   

  Gazzværket har anmodet om, at der forhandles en længere kontrakt på to år i perioden 2021/2022 med den begrundelse, at der er booket koncerter på Gazzværket i 2021 og at grundlaget for prisen for leje i den nuværende kontrakt er beregnet med henblik på en længere aftale.

   

  Der blev ved budgetlægningen afsat 2 mio. kr. årligt til Aabenraa Live i 2021 og 2022, og der er dermed økonomisk grundlag for at indgå en kontrakt med Gazzværket af samme omfang som i 2020.

   

  Bortset fra Corona-konsekvenserne vil Aabenraa Live kunne fastholde sit planlagte aktivitetsniveau, uden at der sker væsentlige ændringer i ambitioner og set up i forhold til bemanding, antal og form på koncerter, markedsføring samt anvendelse af venues.

   

  På den baggrund anbefaler forvaltningen, at aftalen forlænges for perioden 2021-2022 på de nuværende vilkår.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at aftalen med Gazzværket godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2020

  Godkendt, med bemærkning om, at der gives en status på aktiviteterne efteråret 2021.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/15156, Sagsinitialer: UV

  Sagsfremstilling

  Rødekro-Aabenraa Håndbold og SønderjyskE har fremsendt en forespørgsel til Elite Aabenraa om at få økonomisk støtte, sparring og konsulentydelser til oprettelse og efterfølgende drift af et sportscollege i Aabenraa. Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor i denne sag tage stilling til, om Elite Aabenraa skal prioritere at støtte etableringen og driften af et sportscollege og indgå i et samarbejde omkring det.

   

  Aabenraa Kommune har siden 2012 arbejdet med talentudvikling, og Rødekro-Aabenraa Håndbold samt SønderjyskE – Damehåndbold har været en central partner og bidragsyder til opbyggelsen af talentmiljøet og kulturen her. Rødekro-Aabenraa Håndbold har i en årrække derudover været det førende talentudviklingsmiljø i Sønderjylland.

   

  Et sportscollege skal indfri følgende:

   

  Formål:

  At sikre et tilbud til lokale idrætsudøvere på nationalt eliteniveau.

   

  Succeskriterier:

  -         At der er skabt et elitært miljø i Aabenraa med et kontinuerligt flow af unge talentfulde idrætsudøvere.

  -         At håndboldklubben om tre år fastholder de bedste udøvere under deres ungdomsuddannelse.

   

  Delmål:

  At der i årene 2021-2023 oprettes et sportscollege, hvor unge talenter i alderen 16-19 år kan bo og støttes i at dyrke deres sport på højt niveau.

   

  Henvendelsen drejer sig om økonomisk støtte på 0,100 mio. kr. pr. år i tre år, samt konsulentydelser inden for sportspsykologi og fysisk træning. Forvaltningen har gennemgået Elite Aabenraas budget for de kommende tre år og vurderer derudfra, at det er muligt at afsætte 0,100 mio. kr. årligt, idet andre udviklingsprojekter udløber. Ved oprettelsen af et sportscollege vil en række af Elite Aabenraas udøvere blive en del af dette, hvilket resulterer i et mindre behov for konsulentydelser i Elite Aabenraa regi. Derfor kan efterspørgslen på konsulentydelser til fysisk træning og sportspsykologi også findes inden for det nuværende budget.

   

  Et sportscollege oprettes som en afdeling under Rødekro-Aabenraa Håndbold, hvor SønderjyskE hjælper med sekretariatsydelser. Der indgås en trepartsaftale imellem Elite Aabenraa, Rødekro-Aabenraa Håndbold og SønderjyskE, hvori ansvarsfordelingen og forpligtelserne er konkretiseret - se beskrivelsen i kommissoriet.

   

  Ved at indgå i samarbejdet om at etablere et sportscollege sikrer Aabenraa Kommune sig to pladser i bestyrelsen, ligesom Aabenraa Kommune får muligheden for at sikre, at andre sportsgrene også kan blive en del af et sportscollege. Hvordan pladserne i bestyrelsen fordeles er beskrevet i vedlagte kommissorium.

   

  For en udøver på sportscollege forventes egenbetaling at være 3995,- pr. måned inkl. kost. Der forventes følgende antal udøvere på et sportscollege både fra håndbold og evt. andre sportsgrene:

   

  • 21/22: 10-12 udøvere
  • 22/23: 13-15 udøvere
  • 23/24: 18 udøvere

   

  Ud over udøvere der bor på sportscollege, arbejder håndboldklubberne på at lave et tilbud for hjemmeboende, der kobler sig til sportscollege fx kost og morgentræning.

   

  Der vil med dette setup være følgende muligheder for unge sportsudøvere på ungdomsuddannelserne:

   

  • Elite Aabenraa collegeordning
  • Sportscollege for udøvere der bor der
  • Sportscollege for hjemmeboende

   

  Det er forvaltningens vurdering, at et sportscollege i Aabenraa vil medvirke til at udvikle talentmiljøet i Aabenraa Kommune i en positiv retning.

  Økonomi og afledt drift

  Elite Aabenraa har i 2021 et samlet budget på 1,448 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller

  at der inden for Elite Aabenraas nuværende budget afsættes 0,100 mio. kr. i årene 2021, 2022 og 2023 til etablering og drift af et sportscollege, og

  at der inden for Elite Aabenraas nuværende konsulentramme afsættes ressourcer til fysisk træning og sportspsykologiske indsatser for udøverne på sportscollege.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/148, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Det foreslås, at Bibliotekerne lukkes i år for selvbetjening den 24.- 26. december 2020, den 31. december 2020 og den 1. januar 2021. Baggrunden for forslaget er kombinationen af følgende perspektiver:

   

  1)     Tidligere års uro-problematikker på nogle af afdelingerne, når unge begynder at kede sig i ferien eller når familier, der ikke holder jul, skal have tiden til at gå. Vi har haft vagtselskabet G4S på til rundering de seneste år.

  2)     COVID-19 situationen: Der vil skulle føres tilsyn med spritbeholdere og indkaldes ekstra rengøring.

   

  Dette er en ændring i forhold til tidligere, hvor der har været åbent for selvbetjening den 24. – 26. december. Den 31. december har altid været lukket i alle afdelinger, og den 1. januar har været åben med selvbetjening.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at bibliotekernes åbningstid i julen godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/36455, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024 at forlænge vedligeholdelsespuljen til forsamlingshuse. Der er afsat 0,250 mio. kr. i henholdsvis 2021, 2022 og 2023 til at løse vedligeholdelsesmæssige opgaver med henblik på at støtte den frivillige indsats omkring forsamlingshusene.

   

  I forbindelse med udmøntning af vedligeholdelsespuljen for 2020 godkendte udvalget den 13. maj 2020 forslag til kriterier og retningslinjer vedrørende vedligeholdelsesmæssige opgaver, som forsamlingshusene kunne søge tilskud til. Der indkom ansøgninger fra 19 forsamlingshuse.

   

  Erfaringen fra ansøgningerne viste, at forsamlingshusenes behov primært var reparation af bygningen udvendigt (tag og fag), indvendig vedligeholdelse (bedre brugeroplevelse) samt energirenovering (energioptimering og bæredygtighed). Forvaltningen vurderer med afsæt heri, at puljens kriterier og retningslinjer bør fastholdes.

   

   Forslag til kriterier er:

   

  • Almindelige vedligeholdelsesopgaver
  • Reparationer
  • Energiforbedringer
  • Rådgivningshjælp til udarbejdelse af helhedsplan for renovering af huset
  • Energioptimering
  • Udarbejdelse af byggeansøgning

   

  Målgruppen er fortsat forsamlingshuse eller huse med forsamlingslignende funktioner, der stiller lokaler til rådighed for lokalsamfundet.

   

  Efter udvalgets godkendelse af kriterier og retningslinjer er næste fase, at forsamlingshusene indsender ansøgninger med frist den 25. januar 2021.

  Økonomi og afledt drift

  Puljen er på 0,250 mio. kr. Kommunens mulighed for delvis at løfte moms af tilskuddet gør, at der kan udbetales et tilskud på 0,270 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at forslag til kriterier og retningslinjer vedrørende vedligeholdelsespulje for forsamlingshuse godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2020

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/36433, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 13. maj 2020 et forslag om at uddanne et korps af trafikofficials (TO) i samarbejde med de tre andre sønderjyske kommuner. Formålet med korpset er at understøtte afviklingen af større arrangementer hos frivillige foreninger og øvrige arrangører, hvor det er nødvendigt med uddannede trafikofficials til specifikke trafikafviklingsopgaver ved arrangementer. Det kan dreje sig om situationer, hvor besøgende skal anvises parkering, og den øvrige trafik afvikles.

   

  Udvalget godkendte forslaget, men gav alene tilsagn om at ville finansiere det første TO-kursus i 2020, såfremt de andre kommuner endnu ikke havde truffet beslutning om medfinansiering. Skulle der blive oprettet et korps fremadrettet, besluttede Kultur- og Fritidsudvalget samtidigt, at den økonomiske ramme skulle søges udvidet tilsvarende i forbindelse med budgetforhandlingen for 2021-2024.

   

  Selve administrationen af korpsets har virksomheden Sport Event Syd tilbudt at stå for i alle fire sønderjyske kommuner.

   

  De fire kommuner har i fællesskab søgt tilskud til uddannelse og drift af et korps hos Trygfonden men har modtaget afslag.

   

  I den oprindelige model, hvor alle 4 kommuner var tænkt med i korpset, var tanken, at de foreninger/arrangører, der deltog, hjalp hinanden på tværs. Var der eksterne arrangører (kommercielle eller fra andre kommuner), der ville gøre brug af korpsets uddannede trafikofficials, så var det efter afregning. Denne afregning skulle gå til korpset drift, f.eks. indkøb af veste, materiale, møder for korpset eller anerkendelse af de frivillige og dermed være med til at fastholde korpset fremadrettet.

   

  Status er, at Haderslev, Tønder og Sønderborg kommuner endnu ikke er klar til at indgå i samarbejdet.

   

  Aabenraa Kommune kan vælge selv at uddanne et Trafikofficial Korps Aabenraa, som kan udvides, efterhånden som de tre øvrige sønderjyske kommuner måtte ønske at indtræde.

   

  Grundet den aktuelle situation omkring Covid-19, og uvisheden om hvor store arrangementer og events der må afvikles i 2021, anbefales det, at der ikke afholdes uddannelse i 2020.

   

  Der blev ikke afsat midler i budget 2021-2024 til at uddanne TO.

   

  Forvaltningen fremlægger følgende muligheder:

   

  Scenarie 1

  Aabenraa Kommune opretter et Trafikofficial Korps Aabenraa i en 3-årig periode fra 2021-2023 og evaluerer ordningen i januar 2023. Udgiften finansieres ved omprioritering af budget 2021-2024.

   

  Scenarie 2

  Aabenraa Kommune tager stilling til drift og finansiering af et korps af trafikofficials, når interessen fra de tre andre sønderjyske kommuner er til stede, hvilket formentligt afklares i løbet af 2021.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om trafikofficials, løbsansvarlige og visse myndighedspersoners regulering af

  færdslen. Bek. nr. 295 af 23/04/2018.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifter i budget 2021-2023 hvis Aabenraa Kommune selv etablerer en uddannelse af TO:

   

  Et kursus a 0,025 mio. kr. + drift 0,050 mio. kr.

   

  I alt 0,075 mio. kr. pr. kursus pr. år.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at scenarie 2 godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2020

  Scenarie 1 godkendes – med bemærkning om, at de tre andre sønderjyske kommuner kontaktes med henblik på samarbejde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/36871, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Den selvejende institution ”Foreningen til bevarelse af Damgaard Mølle” søger Aabenraa Kommune om et årligt driftstilskud.

   

  Foreningens frivillige har siden 1986 drevet møllen og tilhørende bygninger, som består af et fungerende boghvedeværk samt et traktormuseum. Foreningen har frem til 2019 haft en fornuftig økonomi med blandt andet indtægter fra fonde og fra de traditionsrige offentlige arrangementer og rundvisninger.

   

  Foreningens økonomi er i 2020 truet af Covid-19 situationen, da de har måtte aflyse større arrangementer, som bidrager til godt en tredjedel af omsætningen. I 2020 forventes et driftsunderskud på 0,004 mio. kr. og foreningen budgetter i 2021 med et driftsunderskud på 0,011 mio. kr. Foreningen har en likviditet på 0,111 mio. kr. 

   

  Foreningen henviser til, at Slotsvandmøllen ved Brundlund Slot, som ejes af Aabenraa Byhistorisk Forening, ved budgetlægningen for 2018-2021 blev tildelt et årligt driftstilskud på 0,020 mio. kr.

   

  Der er ikke afsat økonomiske midler til støtte af yderligere egnsmuseer i budgettet.

   

  Forvaltningen vurderer, at Damgaard Mølle atter vil kunne opnå en rentabel drift, når konsekvenserne af Covid-19 ikke længere spiller ind. Forvaltningen vurderer ligeledes, at foreningen har en robust økonomi, der gør den i stand til at imødegå de kortsigtede negative konsekvenser af Covid-19.

   

  I lighed med andre kulturelle foreninger i Aabenraa Kommune vil Damgaard Mølle kunne søge Kulturelt Samråd om tilskud til kompensation for manglende indtægter ved arrangementer i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 11. november 2020.

  Planmæssige forhold

   

   

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at ”Foreningen til bevarelse af Damgaard Mølle” ikke bevilges et driftstilskud på 0,020 mio. kr.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2020

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/27608, Sagsinitialer: AKPA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til ansøgninger til Aabenraa Kommunes bæredygtighedspulje, hvorfra der kan søges tilskud til initiativer, der bidrager til bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune. Der kan søges tilskud til indsatser, aktiviteter og projekter, der bidrager til bæredygtig udvikling af social, økonomisk eller miljømæssig karakter som beskrevet i ”Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2025”.

   

  Der er tale om anden uddelingsrunde fra bæredygtighedspuljen, der er forankret i Økonomiudvalget, hvorfra der træffes endelig beslutning om tildeling af tilskud. Ansøgninger prioriteres forinden i de relevante fagudvalg, der oversender udvalgte ansøgninger til Økonomiudvalget.

   

  Økonomi

  Efter første uddelingsrunde i Økonomiudvalget den 18. september 2020 resterer 3,709 mio. kr. i Bæredygtighedspuljen. Der er i anden runde indsendt 43 ansøgninger for samlet 12,647 mio. kr. Der er tale om en betydelig fremgang ift. første uddelingsrunde, hvor der blev indsendt 8 ansøgninger, og heraf syv blev godkendt.

   

  Puljekriterier

  Økonomiudvalget har fastsat en række puljekriterier. Der stilles krav om medfinansiering på minimum 25 procent på ansøgninger. I de tilfælde, hvor projektansøger ikke har mulighed for at stille med 25 procent medfinansiering, ansøges det relevante fagudvalg om at bidrage med medfinansiering til ansøgningen. Endvidere skal projekterne bidrage til bæredygtig udvikling af social, økonomisk eller miljømæssig karakter, og der lægges op til, at projekterne er nytænkende, realiserbare, vil komme mange til gode og ikke vil kunne etableres uden støtte fra puljen.

   

  Den videre proces

  De 43 ansøgninger skal behandles i de relevante fagudvalg, dvs. Teknik- og Miljøudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Vækstudvalget for Land og By, Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, inden behandling i Økonomiudvalget i januar 2021. I nogle tilfælde vil det endelige tilsagn om bevilling til projektet forudsætte en dialog med ansøger om de nødvendige tilladelser eller om projektets konkrete udformning og/eller placering. Denne dialog sker efter Økonomiudvalgets behandling. Det skal understreges, at projekter, som Aabenraa Kommune ikke har hjemmel til at støtte, er tydeligt markeret i det vedlagte materiale. Det samlede overblik over ansøgningerne fremgår af det vedlagte skema ”Samlet oversigt over ansøgninger”, hvor ansøger, projektets titel, den ansøgte finansiering, evt. medfinansiering vurdering samt indstilling fremgår.

   

  Ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalget

  Fagudvalgene skal vurdere og prioritere ansøgninger efter fastsatte puljekriterier. Det vedlagte dokument ”Vurderinger og beskrivelser af ansøgninger” indeholder en visuel fremstilling, der viser en vurdering af hver ansøgning, som udvalget skal behandle ift. puljekriterierne og faglig vurdering af øvrige kriterier, herunder sammenhæng med udviklings- og lokalplaner, lovlighed og øvrige forudsætninger. Vurderingen udmøntes i en samlet score til hver ansøgning, ligesom forvaltningens indstilling til, om ansøgningen anbefales imødekommet, fremgår. Det vedlagte dokument sammenfatter endvidere hver ansøgning, herunder ift. ansøgte midler, evt. medfinansiering, samt hvilke verdensmål der understøttes. Endvidere vedlægges et dokument med ansøgningsmateriale samt bilag for det samlede antal ansøgninger til behandling i udvalget.

  Der er indsendt i alt 18 ansøgninger, der hører under Kultur- og Fritidsudvalgets område.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

   

  at ansøgningen fra Haveselskabet Aabenraa- og Padborg Havekreds om mere mad fra egen have - viden og inspiration til at få succes med selvforsyning anbefales godkendt under forudsætning af, at ansøger selv indhenter den ansøgte medfinansiering,

  at ansøgningen fra Andelsselskabet Jyndevad Forsamlingshus om varmepumper anbefales godkendt,

  at ansøgningen fra Løjt Forsamlings- og Kulturhus om nye luft-luft varmepumper anbefales godkendt,

  at ansøgningen fra Løjt Forsamlings- og Kulturhus om ny varmtvandsbeholder anbefales godkendt,

  at ansøgningen fra Luthers Mission Bylderup Bov om energioptimering - udskiftning gasfyr med varmepumpe anbefales godkendt,

  at ansøgningen fra Bylderup Idrætscenter om udskiftning af gaskedler til luft til vand varmepumpe anbefales godkendt,

  at ansøgningen fra Kollundhus om udskiftning af gammel gaskomfur til et nyt elkomfur anbefales godkendt,

  at ansøgningen fra Vejbæk Medborgerhus om energioptimering samt grøn beplantning anbefales godkendt,

  at ansøgningen fra Tinglev Ride Klub om klimavenlig rideklub anbefales godkendt under forudsætning af, at ansøger selv indhenter den ansøgte medfinansiering,

  at ansøgningen fra Vikingeklubben i Aabenraa om nye vinterbadefaciliteter ikke anbefales godkendt,

  at ansøgningen fra Foreningen Genner Forsamlingshus om teleslynge og højtaleranlæg ikke anbefales godkendt,

  at ansøgningen fra Felstedhallen om ny klimaskærm på idrætshal ikke anbefales godkendt,

  at ansøgningen fra Felstedhallen om bedre arbejdsmiljø for medarbejdere og frivillige ikke anbefales godkendt,

  at ansøgningen fra Løjt Lands Idrætsanlæg om udskiftning af ventilationsanlæg i hallerne samt LED-belysning på boldbaner ikke anbefales godkendt,

  at ansøgningen fra Uge Forsamlingshus om nyt tag på forsamlingshuset ikke anbefales godkendt,

  at ansøgningen fra Aabenraa Sejl Club om tømning af holdingtank ved Aabenraa Sejl Club ikke anbefales godkendt,

  at ansøgningen fra Den Selvejende Institution Ensted Idrætsanlæg om installation af bæredygtigt tag på Enstedhallen ikke anbefales godkendt, og

  at ansøgningen fra Røllum-Torp Medborgerhus om renovering af Røllum-Torp Medborgerhus ikke anbefales godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2020

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/39302, Sagsinitialer: STK

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om opsamling på de opgaver, som er aftalt i budgetforliget for budget 2021, herunder hvornår der sker en behandling af sagen i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Opsamlingen er listet for henholdsvis drifts- og anlægsopgaver og fremgår af vedlagte bilag.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/34345, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Den 15. april 2020 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget et forslag til en revision af de faste aftaler på kulturområdet, herunder at aftalerne opdeles i to kategorier. Med de nye kategorier skelnes der mellem egentlige driftstilskud og aftalebaserede aktiviteter.

   

  Forvaltningen har påbegyndt indgåelsen af aftaler om aftalebaserede aktiviteter med de tidligere modtagere af tilskud under Faste aftaler, som ved beslutningen ikke blev omfattet af et driftstilskud. Det drejer sig om:

   

  • Teater i Aabenraa - Folkeligt Samfund
  • Gratisdage i Sønderjyllandshallen
  • Kurskultur/Kurskultur 2
  • FolkBaltica
  • BørnefestiBAL
  • Nygadehusets spillestedvirksomhed
  • Opera på Grænsen
  • Tinglev Forum "De skønneste toner"
  • Padborg Friluftsscene
  • Rødekrobutikkernes Kulturaktiviteter
  • Danmarks Internationale Gadeteaterfestival
  • Stubbæk Familiefestival
  • Shop i Citys Kulturaktiviteter
  • Julemærkehjemmet
  • Haus Quickborn

   

  I overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 23. september 2020 udarbejdes der også aftaler med Folkekulturhuset Rebbølcentret og Slogs Herreds Hus, lige som der fremlægges forslag til en aftale med Det Maritime Kalvø.   

   

  De aftalebaserede aktiviteter indebærer, at tilskudsgrundlaget revurderes med forskellig frekvens. Aftalerne fastlægger et årligt tilskud, løbetid, målsætning og betingelser for eventuelt forlængelse eller genforhandling. Modellen imødekommer, at modtagernes behov for støtte i en etableringsfase kan være et behov for at have en flerårig planlægningshorisont.

   

  Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til eventuelt forlængelse af aftaler i forbindelse med budgetlægningen i overensstemmelse med aftalernes ordlyd.

   

  Status er, at der er optaget dialog med otte tilskudsmodtagere. Indgåelserne af aftaler er påvirket af Coronarestriktionerne, men det forventes, at alle aftaler er indgået i løbet af 1. kvartal 2021.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37215, Sagsinitialer: UR

  Sagsfremstilling

  For at sikre optimal udnyttelse af hallerne efterspørges et redskab, som kan bidrage til at måle på aktiviteterne, og som kan implementeres med bookingsystemet på området.

   

  Driften af idrætsfaciliteterne har de senere år ændret sig. Personalets opgave i dag er i langt højere grad baseret på udvikling af aktiviteter frem for den mere driftsbetonende del, som ofte betød, at der var personale tilknyttet hallerne i aftentimerne. Driften er dermed på mange områder optimeret og moderniseret, og personalet er i større grad tilgængelig efter behov.

   

  Aktiv Aabenraa har derfor indkøbt to Hallmonitorer, som er et redskab til at følge udnyttelsesgraden i hallerne, og som kan sikre en bedre indsigt i den faktiske brug af hallen. Det kan derfor også være medvirkende til, i endnu højere grad, at styrke dialogen mellem foreninger, faciliteter og kommunen, da det ikke efterlader tvivl om den konkrete facilitets udnyttelsesgrad.

   

  Udover at Hallmonitor kan implementeres med bookingsystemet, er der også mulighed for at fremme bæredygtigheden ved at koble varme, ventilations- og lysstyring på systemet, så lyset eksempelvis kun tændes, hvis der er aktivitet i lokalet.

   

  Hallmonitorerne vil på forsøgsbasis opsættes på skift i de kommunale idrætshaller. Såfremt systemet fungerer tilfredsstillede, kan systemet anvendes tværfagligt i andre kommunale sammenhænge, hvor der er behov for at kende aktivitetsniveauet.

  Lovgrundlag

  I forbindelse med opsætning af Hallmonitor er der krav om skiltning samt en databehandleraftale mellem Aabenraa Kommune og firmaet, Hallmonitor.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/36067, Sagsinitialer: shell

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om Værestedet i Bolderslevs beslutning om ophør.

   

  Værestedet i Bolderslev har eksisteret som forening siden den 1. december 1998 under navnet Foreningen for Bolderslev Lokalbibliotek. Foreningen har til formål at drive Bolderslev Lokalbibliotek.

   

  Værestedet Bolderslev har til huse i et hjørne af skolebiblioteket på Bolderslev Skole, hvor det har en fast ugentlig åbningstid på to timer. Værestedet Bolderslev drives af ca. 10 frivillige, som betjener åbningstiden og står for bogindkøb.

   

  Foreningen havde i 2018 ca. 140 registrerede lånere, bestående af primært ældre borgere, der har svært ved at komme til det nærmeste folkebibliotek i Tinglev eller Aabenraa.

   

  Den 15. september afholdt lederen af Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse møde med bestyrelsen for Værestedet i Bolderslev.

   

  Bestyrelsen samt gruppen af frivillige orienterede om, at de ønsker at lukke Værestedet, da opbakningen til stedet er faldende. Man har annonceret lokalt men uden resultat, og andre indsatser har heller ikke givet flere brugere. Samarbejde med Lokalrådet har også været forsøgt, og der ønskes ikke at forsøge flere indsatser.

  Borgere som er for fysisk og/eller psykisk svage til at benytte et af de nærliggende folkebiblioteker, og som bliver ramt af lukningen, har mulighed for at søge om at komme med i Aabenraa Biblioteker og Kulturhuses ”Biblioteket Kommer”-ordning.

  Bestyrelsen ønsker at Værestedet i Bolderslev ophører med udgangen af 2020.

   

  Af vedtægterne fremgår det, at eventuelle resterende midler ved foreningens ophør skal overdrages til kulturelle formål i Bjolderup Sogn efter aftale med Aabenraa Kommune.

  Planmæssige forhold

   

  Økonomi og afledt drift

  Værestedet i Bolderslev modtager et årligt driftstilskud fra Aabenraa Kommune, der i 2020 udgør 0,027 mio. kr.

   

  Driftstilskuddet dækker udgifter til Værestedets bøger til udlån, kontorartikler, IT-udstyr, mødeudgifter og øvrige udgifter knyttet til den daglige drift.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2020

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 20/37857, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Sagen omhandler en status på arbejdet med etablering af en disc golf bane på området omkring Arena Aabenraa og Slotsparken ved Brundlund slot.

   

  Aabenraa Kommune har sammen med AAIG Disc Golf arbejdet på etablering af en disc golf bane på området omkring Aktiv Campus og Arena Aabenraa. Banen skal helt eller delvist finansiers af fondsmidler, og være et supplement til det ellers aktive og attraktive campusområde der er under opbygning. I efteråret 2019, modtog Aabenraa Kommune et tilsagn fra Salling Fonden om støtte til realisering af disc golf banen.

   

  Efter tilsagnet fra Salling Fonden har forvaltningen og AAIG Disc Golf arbejdet på en konkretisering af projektet med henblik på realisering. I det oprindelige oplæg til Salling Fonden var der talte om en 18-huls bane med ni huller placeret i CampusParken nord for Mølleåen og ni huller placeret i Slotsparken ved Brundlund Slot.

   

  I arbejdet med konkretiseringen af materialet har det dog ikke vist sig mulig, at anlægge banen som først ønsket, blandt andet grundet de tekniske krav, der er til opbygning af banen. Der arbejdes derfor på nuværende tidspunkt på en bane som vist på Bilag 1 – Foreløbigt banekort med to huller omkring Arena Aabenraa og de restende syv huller placeret i Slotsparken syd for Brundlund Slot. Der forventes ligeledes opsat en øvekurv på området omkring parkeringspladsen på Dyrskuepladsen. Den konkrete placering skal koordineres med blandt andet CampusRamblaens forløb.

   

  Slotsparken er beliggende i en landzone, hvorfor der er søgt om Landzonetilladelse til etablering af banen samt dispensation for fortidsmindebeskyttelseslinjen tillagt Brundlund Slot. Dette er meddelt, og indsigelsesfristen udløber medio december 2020. Efter indsigelsesfristens udløb igangsættes klargøring og udtynding af beplantning i de områder, hvor dette er nødvendigt. Alt efter vejrforholdene igangsættes etablering af banen i foråret 2021.

   

  Der pågår løbende dialog med Salling Fonden, Driftsenheden og andre relevante parter med henblik på etablering af banen. Der forventes afholdt en indvielse af banen efter færdiggørelse. Der kommer mere information herom, når anlægstidspunktet er fastlagt, samt når de til den tid gældende retningslinjer i forhold til COVID-19 er kendte.

  Indstilling

  Børn og Kultur indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2020

  Taget til efterretning.